SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ , fax /25/ NIP: , REGON: ZKP /14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach Szpitala Powiatowego im. Lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim oraz świadczenia zdrowotne lekarzy i pielęgniarek/rzy, położnych wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N. Zatwierdzam: DYREKTOR mgr Ewa Wojciechowska Sokołów Podlaski, dnia r 1

2 I Postanowienia ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj.dz.u. 2013r., poz. 217). 2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art , art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2008 Nr 164 poz z póź.zm.) przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 3. Sposób przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Konkursu Ofert, Regulamin Pracy Komisji Konkursowej. 4. Użyte w konkursie określenia oznaczają: a) w ramach podstawowej ordynacji oddziału - praca w godzinach ; b) w ramach dyżuru medycznego - w dni powszednie w godzinach danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego; c) oddział o profilu neonatologicznym zajmujący się świadczeniami w oddziałach: Neonatologicznym (Patologii, Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) i Neonatologicznym (Noworodkowym); d) zakres udzielanie świadczeń w oddziałach pediatrycznym i neonatologicznym w ramach ordynacji podstawowej i dyżuru medycznego a w wyjazdowym zespole sanitarnym typu N w systemie całodobowym. II Przedmiot konkursu: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach podstawowej ordynacji oddziału i dyżuru medycznego w Oddziale Pediatrycznym wraz z Izbą Przyjęć oraz konsultacje w ramach świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, 2) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach podstawowej ordynacji oddziału i dyżuru medycznego w oddziale o profilu neonatologicznym wraz z Izbą Przyjęć. Zamawiający rozumie przez to, że dyżur lekarza będzie pełniony w dwóch oddziałach o profilu neonatologicznym. 3) świadczenia zdrowotne lekarzy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N 4) świadczenia zdrowotne pielęgniarek/rzy, położnych wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N III Wymagania ogólne dla Oferentów przystępujących do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach wymienionych w części II 1. Podstawowe zasady przeprowadzenia konkursu ofert. 1) Ofertę składa Oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2) Korespondencja dotycząca konkursu powinna być składana /kierowana przez oferenta na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. J.Bosko 5 z dopiskiem na kopercie Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie.., nie otwierać do dnia... do godziny... Ilość stron..( określić, ile stron zawiera oferta) 2

3 3) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienie stosuje zasady określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert i Regulaminie konkursu ofert. 4) Udzielający zamówienia zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 5) O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział. 2. Przygotowanie oferty. 1) Oferent składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. a) Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na dany zakres ( dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy wymienione w Dziale IIpkt1. ppkt.1 i 2 z określeniem, na którą usługę złożona jest oferta), b) Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę w danym zakresie zostanie odrzucony z postępowania, c) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona. 2) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3) Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4) Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5) Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia ofert, z wyłączeniem pojęć medycznych. 6) Ofertę oraz każdą z jej stron numeruje i podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej, poświadczonego przez notariusza. 7) Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba, o której mowa w pkt.6). Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. 8) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian, lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 9) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jako ofertę z dopiskiem Zmiana Oferty lub Wycofanie oferty. 10) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Imię i nazwisko Oferenta Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (określić zakres zgodnie z przedmiotem konkursu) nie otwierać do dnia r. do godziny Ilość stron. ( określić, ile stron zawiera oferta) 3. Informacja o dokumentach załączanych przez oferenta W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: odpowiednio właściwe dla indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej lub podmiotu leczniczego: 3

4 1) Poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich/pielęgniarskich właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej/Pielęgniarek i Położnych 2) Poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3) Poświadczone przez Oferenta kserokopie lub oryginały dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu lekarzy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia ( dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplomy specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, certyfikaty, kursy itd.). 4) Poświadczona przez Oferenta kserokopia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę - dot. podmiotów leczniczych. 5) Poświadczona przez Oferenta kserokopia nadania numeru REGON i NIP. 6) Poświadczona przez Oferenta kserokopia Statutu podmiotu leczniczego. 7) Poświadczona przez Oferenta kserokopia polisy OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy właściwej dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach indywidualnej/indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.nr 293 poz. 1729). 8) Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z Szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta Do wypełnionego formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 oferent załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kserokopii dokumentu, gdy kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ponadto do ofert mogą być załączone: 1) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych, na które Oferent składa ofertę, 2) zaświadczenie o przeszkoleniu BHP, ( dokumenty te będą wymagane do przedłożenia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy). Uwaga! W przypadku osób, których oferty konkursowe zostały przyjęte w poprzednich postępowaniach konkursowych lub uprzednio byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim do oferty należy dołączyć oświadczanie, ze wymagane dokumenty znajdują się w posiadaniu Udzielającego zamówienia (wzór oświadczenia w załączniku nr 1 do formularza ofertowego)). W sytuacji, gdy dokumenty będące w posiadaniu Udzielającego zamówienia uległy zmianie lub straciły aktualność Oferent zobowiązany jest do złożenia aktualnych kopii! 4. Uszczegółowienie przedmiotu konkursu: Zadanie 1 : 1) Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym wraz z Izbą Przyjęć i konsultacjami w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej obejmują wykonywanie świadczeń: 4

5 -w ramach podstawowej ordynacji oddziału w godzinach , -w ramach dyżuru medycznego w dni powszednie w godzinach danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego. 2) Liczba godzin objęta zamówieniem wynosi w zależności od liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym odpowiednio: - w ordynacji podstawowej od 338 do 432 godzin miesięcznie, - w ramach dyżuru medycznego od 571 do 585 godzin miesięcznie. Zadanie 2: 1) Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w oddziale o profilu neonatologicznym wraz z Izbą Przyjęć obejmują wykonywanie świadczeń: -w ramach podstawowej ordynacji oddziału w godzinach , -w ramach dyżuru medycznego w dni powszednie w godzinach danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego. 2) Liczba godzin objęta zamówieniem wynosi w zależności od liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym odpowiednio: - w ordynacji podstawowej od 270 do 345 godzin miesięcznie, - w ramach dyżuru medycznego od 571 do 585 godzin miesięcznie. Zadanie 3: 1) Świadczenia lekarzy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia. Zadanie 4 : 1) Świadczenia pielęgniarek/rzy, położnych wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N - udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia. 4) Wymagania kwalifikacyjne oraz oczekiwane stawki za jednostkę rozliczeniową ( 1 godzinę brutto) jaką Udzielający zamówienia może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: a) udzielanie świadczeń w oddziałach: Lp Oddział Kwalifikacje Oczekiwana stawka za jednostkę rozliczeniową ( za 1 godz. brutto udzielania świadczeń) w ramach podstawowej ordynacji oddziału i dyżuru medycznego w dni powszednie w ramach dyżuru medycznego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy dodatek za 1 godzinę pracy za zastępstwo ordynatora/kiero wnika oddziału (dotyczy podstawowej ordynacji oddziału) 1 Pediatryczny Lekarz specjalista w 53 zł. brutto 55 zł. brutto 17 zł. brutto dziedzinie pediatrii, lekarz ze specjalizacją I w dziedzinie pediatrii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii 48 zł. brutto 50 zł. brutto - 5

6 2 Neonatologiczny (Patologii, Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) i Neonatologiczny (Noworodkowy) Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii, pediatrii Lekarz ze specjalizacją I w dziedzinie pediatrii, lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii 53 zł. brutto 55 zł. brutto 17 zł. brutto 48 zł. brutto 50 zł. brutto - b) udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyjazdowym zespole sanitarnym typu N : Lp. Personel Kwalifikacje Oczekiwana stawka za jednostkę rozliczeniową 1 lekarz wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N 2 pielęgniarka/rz, położna wyjazdowego zespołu sanitarnego typu N lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii mający co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii lub specjalista pediatra mający co najmniej roczny staż pracy w oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego z co najmniej rocznym stażem pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka lub położna z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka ( za 1 godz. brutto) 40 zł. brutto 20 zł. brutto 5. Okres trwania umowy. 1. Oferent składa ofertę na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia r. do dnia r. 2. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość zawarcia umowy z data późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia. 6. Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć w Kancelarii Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, ul. Ks. Jana Bosko 5, Budynek Administracji II piętro, pok. 37 do dnia r. do godz. 10: Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Szczegółowych warunków konkursu oraz całego postępowania 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Oferent może wyjaśniać wątpliwości związane ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania do Udzielającego zamówienia na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienia 6

7 bez wskazania źródła zapytania. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania w przypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. 8.Termin związania z ofertą. Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu składania ofert. 9. Komisja Konkursowa W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje Komisję konkursową, której zasady pracy określa Regulamin Pracy Komisji konkursowej wprowadzony w formie Zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim 10. Termin i miejsce otwarcia ofert oraz przebiegu konkursu. 1. otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, Budynek Administracji II piętro, pok konkurs składa się z części jawnej i niejawnej : - w części jawnej Komisja konkursowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami oraz ogłasza oferentom, które oferty spełniają warunki konkursu, a które zostały odrzucone, - w części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nieodpowiadającym warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 11. Kryteria oceny ofert 1. Zasady wyboru ofert: 1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w szczegółowych warunkach konkursu, 2) przedstawia najkorzystniejszą ofertę, wg. podanego kryterium-cena 100% za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 12. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy. 1. rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. 2. oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami wzoru umowy, oświadcza, że zna je i akceptuje i oświadcza, że wyraża gotowość do udzielania świadczeń przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia, również w ilości niższej niż zaproponowane w złożonej ofercie. 13. Postanowienia końcowe Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane będą w siedzibie Udzielającego zamówienia. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 formularz oferty oddział (wraz z załącznikami 1 i 2) 2. Załącznik Nr 1A - formularz oferty karetka N (wraz z załącznikami 1 i 2 oraz nr 3 dotyczy oferty pielęgniarki/położnej) 3. Załącznik Nr 2 wzór umowy (wzór umowy oddział) 4. Załącznik Nr 3 wzór umowy (lekarz zespół sanitarny typu N ) 5. Załącznik Nr 3A- wzór umowy (pielęgniarka zespół sanitarny typu N ) 7

8 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OFERTA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. (imię i nazwisko składającego ofertę) (PESEL) (adres zamieszkania). (kwalifikacje zawodowe).. ( nazwa organu dokonującego wpisu numer) (pełna nazwa prowadzonej działalności).. (adres prowadzonej działalności) (REGON) (NIP) Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim W związku z ogłoszeniem SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w sprawie konkursu ofert niniejszym składam ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :..... ( wpisać zakres udzielanych świadczeń ) 1. Deklarowana liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu w wymiarze: a) w podstawowej ordynacji oddziału:. b) w czasie dyżuru medycznego: Proponuję następujące warunki wynagrodzenia: stawkę za 1 godzinę udzielania świadczeń w ramach podstawowej ordynacji oraz w czasie dyżuru medycznego w dni powszednie w wysokości: zł. brutto, stawkę za 1 godzinę udzielania świadczeń w czasie dyżuru medycznego w soboty, niedziele i inne dni dodatkowo wolne od pracy wysokości:. zł. brutto, *niepotrzebne skreślić (podpis oferenta) 8

9 Załącznik nr 1A do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OFERTA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. (imię i nazwisko składającego ofertę) (PESEL) (adres zamieszkania). (kwalifikacje zawodowe).. ( nazwa organu dokonującego wpisu numer) (pełna nazwa prowadzonej działalności).. (adres prowadzonej działalności) (REGON) (NIP) Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim W związku z ogłoszeniem SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w sprawie konkursu ofert niniejszym składam ofertę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :.... ( wpisać zakres udzielanych świadczeń ) 1. Deklarowana liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu w wymiarze: Proponuję następujące warunki wynagrodzenia: stawkę za 1 godzinę udzielania świadczeń w wysokości:. zł. brutto. *niepotrzebne skreślić (podpis oferenta) 9

10 Załącznik nr1 do formularza oferty 1. Potwierdzone kserokopie (lub oryginały)dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia : Odpowiednio dla lekarza: a) prawo wykonywania zawodu lekarza, b) dyplom lekarza, c) dyplom uzyskania specjalizacji, d) potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, e) dyplomy uzyskania stopnia/tytułu naukowego, inne posiadane dokumenty, potwierdzające nabycie fachowych umiejętności w przypadku ich posiadania. Odpowiednio dla pielęgniarki/pielęgniarza, położnej: f) prawo wykonywania zawodu, g) dyplom ukończenia szkoły h) dyplom uzyskania specjalizacji, i) zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd. 2. Potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem dokumenty określające status prawny oferenta Odpowiednio dla lekarza: a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, b) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zoz właściwego wojewody*, d) Zaświadczenie o wpisie do KRS*, e) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP. Odpowiednio dokumenty dla pielęgniarek/pielęgniarzy: f) Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych / indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych, g) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, h) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP. 3. Potwierdzoną przez Oferenta za zgodność obowiązkowa polisę OC. 4. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z Szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. Oświadczam, że nie załączam dokumentu wymienionego w pkt.:.. ponieważ znajdują się w posiadaniu SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. W przypadku zmiany lub przedłużenia terminów ważności w/w dokumentów zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia ich aktualnych kopii oraz przedłożenia do wglądu w Dziale Kadr i Płac oryginałów dokumentów, celem potwierdzenia ich zgodności.. (podpis oferenta) *niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik nr 2 do formularza oferty (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE OFERENTA 1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia. 2) Oświadczam, że zapoznałem się ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3) Oświadczam, że zainteresowałem się wszystkimi koniecznymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania ofert oraz wykonania zamówień na świadczenia zdrowotne. 4) Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5) Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego wzoru umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia. 6) Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Stan prawny określony w dokumentach nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty. 7) Oświadczenie, że zapoznałem się z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej oraz z Regulaminem konkursu ofert, 8) Oświadczam, że świadczenia zdrowotne wykonywać będę w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pomieszczeniach udostępnionych Przyjmującemu zamówienie na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia. 9) Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ( obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy. Zobowiązuję się do przedłożenia kopii polisy OC na równowartość na dzień podpisania umowy), (podpis oferenta) 11

12 Załącznik Nr 3 (do formularza oferty dla pielęgniarki/położnej) OŚWIADCZENIE OFERENTA Posiadam doświadczenie zawodowe:* Oświadczam, iż posiadam roczny staż pracy w OITN/ w Oddziale Patologii Noworodka - dotyczy oferenta posiadającego specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa ratunkowego*...(miejsce)...(okres od-do) Oświadczam, iż posiadam trzyletnie doświadczenie w pracy w OITN lub w oddziale patologii noworodka dotyczy oferenta nieposiadającego specjalizacji*...(miejsce)...(okres od-do)... podpis oferenta * niepotrzebne skreślić 12

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie DOA/4041/10-03/EK/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, r.

Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, r. Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, 14.04.2017 r. MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ W ODDZIALE CHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.021.14.2018 Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.03.2018r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 tel. 24/275-85-01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Królewska 29.98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... OFERTA Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock o udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 27 lipca 2015 r. 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dotyczących dyżurów lekarskich w zakresie chirurgii

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2014 Zakład Opieki Zdrowotnej Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w Siemiatyczach z dnia 07.08.2014r. ul. Szpitalna 8 17 300 Siemiatycze SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dotyczących zapewnienia transportu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

przy Pl. Hallera 1 przy Pl. Hallera 1

przy Pl. Hallera 1 przy Pl. Hallera 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 9 kwietnia 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 9 kwietnia 2019 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów www.spzozhrubieszow.pl e. mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl sekretariat tel. 84 5353219, fax 84 6970686

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez pielęgniarki/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T o udzielenie zamówienia na stanowisko Kierownika Oddziału Urologii Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2017 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 04.07.2017 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 16.02.2017 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

I Podmioty wykonujące działalność leczniczą: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych I. Postanowienia ogólne: Konkurs ofert prowadzony będzie na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 5 kwietnia 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 5 kwietnia 2019 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów www.spzozhrubieszow.pl e. mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl sekretariat tel. 84 5353219, fax 84 6970686

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.021.74.2017 Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.XI.2017 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 tel. centrali 24/275-85-00

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... PESEL... Zawód... Nr prawa wykonywania zawodu... Nr dokumentu specjalizacji... NIP...REGON... Adres indywidualnej praktyki lekarskiej...

Nazwisko... PESEL... Zawód... Nr prawa wykonywania zawodu... Nr dokumentu specjalizacji... NIP...REGON... Adres indywidualnej praktyki lekarskiej... Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalem Weteranów. Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Postępowanie konkursowe Nr 1/01/2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez pielęgniarki/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69 /2014 Zakład Opieki Zdrowotnej Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w Siemiatyczach z dnia 16.12.2014r. Ul. Szpitalna 8 17 300 Siemiatycze SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Sporządził Sprawdził Zatwierdził

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Sporządził Sprawdził Zatwierdził Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów www.spzozhrubieszow.pl e. mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl sekretariat tel. 84 5353219, fax 84 6970686

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w rodzaju kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Postępowanie nr 3 Ozorków, 14.12.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w zakresie: całodobowej

Bardziej szczegółowo

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Sporządził Sprawdził Zatwierdził

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Sporządził Sprawdził Zatwierdził Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów www.spzozhrubieszow.pl e. mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl sekretariat tel. 84 5353219, fax 84 6970686

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Pory 78, Warszawa. Zatwierdzam

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej przy ul. Pory 78, Warszawa. Zatwierdzam SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny sportowej, laryngologii, okulistyki, neurologii, ortopedii, kardiologii, alergologii i pulmonologii oraz chorób

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/144/2011 Zarządu PCZ Spółka z o.o. z dnia 21.12.2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2017 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2017 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Dnia 21 maja 2018 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska

Dnia 21 maja 2018 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp.

Bardziej szczegółowo

O F E R TA Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV Usługi obrazowania medycznego w zakresie:

O F E R TA Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV Usługi obrazowania medycznego w zakresie: Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalem Weteranów. Łódź, dnia....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV 85121200-5 Specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

Data, r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data, r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz

Bardziej szczegółowo

2 PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

2 PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ Z ZAKRESY ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE obejmujących porady w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Data, 21 maja 2018 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska

Data, 21 maja 2018 r. Prezes Zarządu Oryginał podpisu w dokumentacji Dorota Konkolewska Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data, 21

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT zwane dalej SWKO na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT zwane dalej SWKO na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT zwane dalej SWKO na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 85/10/2017 z dnia 19.10.2017 r. 1. ORDYNACJA LEKARSKA I PEŁNIENIE DYŻURÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sanitariusza na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Załącznik nr 2 do Zarządzenia /2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Załącznik nr 2 do Zarządzenia124/2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

2 PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

2 PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ Z ZAKRESY ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

O F E R TA Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV Usługi obrazowania medycznego w zakresie:

O F E R TA Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju CPV Usługi obrazowania medycznego w zakresie: Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalem Weteranów. Łódź, dnia....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz

Bardziej szczegółowo