inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA"

Transkrypt

1 inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM inwestor: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem adres inwestycji: ul. Kamieniec 10, Zakopane projekt opracował: inż. Krzysztof Sołtysik podpis

2 1. Spis zawartości opracowania 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW, ZAŁĄCZNIKÓW, TABLIC PRZEDMIOT OPRACOWANIA WYTYCZNE PROJEKTOWE MATERIAŁY WYJŚCIOWE DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU ORGANIZACJA ALARMOWANIA POŻAROWEGO WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI USUWANIE DYMU DOPROWADZANIE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO UKŁAD PRACY SYSTEMU WIELKOŚĆ I SIŁA MECHANIZMÓW OTWIERAJĄCYCH INSTALACJA KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA DOBÓR PRZEWODÓW ZASILANIE PODSTAWOWE I REZERWOWE SYSTEMU INSTALACJI ODDYMIANIA WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY SZKOLENIE PERSONELU KONSERWACJA LISTA URZĄDZEŃ Str. 2\14

3 2. Spis rysunków, załączników, tablic. 1. ODD_1 System oddymiania rzut Niski Parter 2. ODD_2 System oddymiania rzut Wysoki Parter 3. ODD_3 System oddymiania rzut Poziom I 4. ODD_4 System oddymiania rzut Poziom II 5. ODD_5 System oddymiania rzut Poziom III 6. ODD_6 System oddymiania rzut Poziom IV 7. ODD_7 System oddymiania schemat blokowy Str. 3\14

4 3. Przedmiot opracowania W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji pacjentów i personelu szpitala planuje się Oddymiania wszystkich klatek ewakuacyjnych metodą grawitacyjną. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Systemu Oddymiania (SOD) dróg ewakuacyjnych pionowych - pięciu klatek schodowych ewakuacyjnych. Specyfikacja określa stan oczekiwany przez inwestora odnośnie wykonania instalacji, a w szczególności: - wytyczne projektowe, - szczegółowe rozwiązania techniczne, - opis urządzeń, - zestawienie urządzeń, - rysunki pokazujące rozmieszczenie poszczególnych elementów - rysunki blokowe - wytyczne montażowe, Dokumentacja jest opracowaniem kompletnym z punktu widzenia jakiemu ma służyć. Wszelkie odstępstwa wynikające muszą być pisemnie uzgodnione z projektantem. 4. Wytyczne projektowe 4.1 Materiały wyjściowe Podstawę techniczną do wykonania niniejszego opracowania stanowią następujące materiały i normy: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 106, poz z 2000 roku z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Str. 4\14

5 (Dz. U. Nr 80, poz. 563). - PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania - PN-B :2001/Az1 :2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania - PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Pozostałe materiały: - Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urządzeń - Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej 4.2 Dane dotyczące obiektu Budynek główny Szpitala składa się z czterech połączonych ze sobą bloków w kształcie podobnej do litery H (budynki A, B, C, D i E) oraz z nowo dobudowanego dwukondygnacyjnego bloku usytuowanego w środku (G). Budynek F stanowi hangar dla pojazdów pogotowia. Budynki A, B i C składają się z sześciu kondygnacji nadziemnych natomiast budynki D i E są parterowe przy czym cześć budynku D została nadbudowana. W budynku znajduje się piec klatek schodowych częściowo wydzielonych pożarowo wyposażonych w systemy oddymiania. W budynku C znajdują się dźwigi osobowe. Zestawienie powierzchni Ogółem - pow. użytkowa zespołu szpitalnego ok m2 Grupa wysokości Budynek średniowysoki (SW) wysokość 24,30 m Liczba kondygnacji Str. 5\14

6 Budynek główny (A, B i C) kondygnacje nadziemne 6, kondygnacje podziemne -1 Budynek D kondygnacje nadziemne 2, kondygnacje podziemne -1 Budynek E kondygnacje nadziemne 1, kondygnacje podziemne -1 Budynek G kondygnacje nadziemne 2, kondygnacje podziemne Organizacja alarmowania pożarowego W budynku szpitala zostanie zainstalowany Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) za jego pośrednictwem pacjenci i personel szpitala będą informowani o wystąpieniu zagrożenia pożarowego. 4.4 Współpraca z innymi systemami. Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w sposób automatyczny odbywać się będzie poprzez podanie kryterium ALARMU II stopnia z Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru do centralek oddymiania. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki zamocowane do elementów nieruchomych, a konsole do skrzydła okna i drzwi. Uruchamianie instalacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania włączonych bezpośrednio do centralki oddymiania. Przyciski rozmieszczone są w klatce schodowej (szczegółowe rozmieszczenie w części rysunkowej). Zamknięcie okien zostanie wykonane jedynie po ich uprzednim otwarciu za pomocą przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pożaru jest nadrzędne w stosunku do kryterium przewietrzania. 4.5 Usuwanie dymu Usuwanie dymu z klatek ewakuacyjnych będzie odbywać się za pomocą okien ściennych na ostatniej kondygnacji klatek schodowych. 4.6 Doprowadzanie powietrza zewnętrznego Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mógł sprawnie funkcjonować, musi zo- Str. 6\14

7 stać zapewniona odpowiednia ilość powietrza uzupełniającego. Napowietrzanie klatek schodowych będzie się odbywać przez otwarcie drzwi w klatkach schodowych podczas ewakuacji z budynku. 4.7 Układ pracy systemu Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. ALARM II stopnia wywołany zadziałaniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pożarowej obejmującej przestrzeń klatki schodowej lub uruchomienie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie systemu. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa się przez osoby uprawnione, posiadające klucz do przycisku przewietrzania. Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastąpiła z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania. 4.8 Wielkość i siła mechanizmów otwierających Długość napędów łańcuchowych dla okien napowietrzających ustalono na podstawie wymiarów okien, dla maksymalnego ich otwarcia. Przyjęto zastosowanie napędów o sile 300 N na każde okno. Okna i klapy oddymiające są fabrycznie wyposażone w siłowniki dobrane do ich wielkości i sposobu otwierania. 4.9 Instalacja kablowa systemu oddymiania Podstawowymi składnikami okablowania systemu oddymiania są: - linia zasilająca centralkę - linie sterownia ręcznego od przycisków oddymiania do centrali - linie zasilające siłowniki - linia do przycisku przewietrzania - linia od czujki wiatrowo deszczowej Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: - obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii - przekroje kabli lub przewodów - dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urządzenia. Dla siłowników ustala się średnicę przewodów, a także dopuszczalny spadek napięcia przy Str. 7\14

8 określonym znamionowym prądzie pracy siłownika powstałego na połączeniowym odcinku przewodów. Przyjmujemy przekrój przewodów zasilających siłowniki z centralki RZN o wartości 2,5 mm2. Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centralki odbywać się powinno przewodami typu HDGs 3x2,5mm2 PH 90 posiadającymi certyfikat CNBOP. Zasilanie centralek napięciem 230V 50Hz winno być zapewnione z najbliższej rozdzielni zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. Połączenia przewodów z fabrycznym kablem od siłowników wykonuje się w specjalnych puszkach typu PIP, które posiadają certyfikat CNBOP Opis Systemu Oddymiania Całość projektu oparto na systemie oddymiania grawitacyjnego firmy Mercor. W uzgodnieniu z Kierownikiem d.s. technicznych zdecydowano na nie ingerowanie w konstrukcję dachu w związku z tym zaniechano wykonania oddymiania za pomocą klap oddymiających. Rozwiązanie to byłoby bardziej efektywne a także ekonomiczne. Klatki pełnią role klatek ewakuacyjna z tego wynika konieczność zastosowania oddymiania. Do oddymiania użyto okien certyfikowanych, wyposażonych w napędy łańcuchowe. Całość jest sterowane za pomocą central oddymiania. Zastosowanie w/w napędów pozwala na jednoczesną i precyzyjną synchronizację ich pracy co w efekcie skutkuje skutecznym doleganiem skrzydła okna do ramy. Centralę oddymiania będą zainstalowane na ostatniej kondygnacji budynku. Do centrali podłączone będą przyciski oddymiania, oraz przycisk przewietrzania zlokalizowany przy centrali. System będzie połączony z centralą SAP zadziałanie czujek znajdujących się w strefie klatki ewakuacyjnej oraz ALARM II stopnia spowodują otwarcie okien oddymiających. W celu zwiększenia efektywności oddymiania zapewnione są okna oraz drzwi do napowietrzania. Drzwi wejściowe muszą być wyposażone w rygiel rewersyjny oraz dodatkowo w przycisk wyjścia służący do alarmowej ewakuacji. Wyliczenie powierzchni czynnej oddymiania oraz dobór klap i okien Klatka AK1 Powierzchnia rzutu klatki schodowej największej kondygnacji 22,80 m2 Str. 8\14

9 Wymagana czynna powierzchnia oddymiania stanowiąca 5% powierzchni rzutu klatki schodowej wynosi 1,14 m2 Zastosowano klapę oddymiająca Mercor mcr Prolight C135 H=min.50cm, standard, powierzchnia czynna oddymiająca 1,20m2. Oddymianie (siłownik) sterowany będzie z centrali mcr9705 firmy Mercor z systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony będzie w przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania. Napowietrzanie będzie wspomagane będzie przez siłownik drzwiowy ESCO BS. Klatka BK1 Powierzchnia rzutu klatki schodowej największej kondygnacji 24,71 m2 Wymagana czynna powierzchnia oddymiania stanowiąca 5% powierzchni rzutu klatki schodowej wynosi 1,24 m2 Zastosowano klapę oddymiająca Mercor mcr Prolight C140 H=min.50cm, standard, powierzchnia czynna oddymiająca 1,28m2 Oddymianie (siłownik) sterowany będzie z centrali mcr9705 firmy Mercor z systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony będzie w przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania. Napowietrzanie będzie wspomagane będzie przez siłownik drzwiowy ESCO BS. Klatka CK1 Powierzchnia rzutu klatki schodowej największej kondygnacji 33,00 m2 Wymagana czynna powierzchnia oddymiania stanowiąca 5% powierzchni rzutu klatki schodowej wynosi 1,65 m2 Zastosowano dwa okna oddymiające o wymiarach 125x125cm, otwierane na kąt 90 dające łącznie 1,70m2 powierzchni czynnej oddymiania. Oddymianie (siłownik) sterowany będzie z centrali mcr9705 firmy Mercor z systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony będzie w przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania. Napowietrzanie będzie wspomagane będzie przez siłownik drzwiowy ESCO BS. Str. 9\14

10 Klatka CK2 Powierzchnia rzutu klatki schodowej największej kondygnacji 31,55 m2 Wymagana czynna powierzchnia oddymiania stanowiąca 5% powierzchni rzutu klatki schodowej wynosi 1,58 m2 Zastosowano dwa okna oddymiające o wymiarach 125x125cm, otwierane na kąt 90 dające łącznie 1,70m2 powierzchni czynnej oddymiania. Oddymianie (siłownik) sterowany będzie z centrali mcr9705 firmy Mercor z systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony będzie w przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania. Napowietrzanie będzie wspomagane będzie przez siłownik drzwiowy ESCO BS Dobór przewodów Dobór przewodów: - zasilanie centrali HDGs 3 x 2,5 PH90 - siłowniki elektryczne HDGs 3 x 2,5 PH90 - przyciski oddymiania YnTKSY 4 x 2 x 0,8 - czujki optyczne dymu YnTKSY 1 x 2 x 0,8 - przycisk przewietrzania LiYY 4 x 1 Przewody do zasilania siłowników przyjęto z tabeli doboru kabli dla systemów oddymiania firmy Mercor Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemu instalacji oddymiania W rozdzielni należy przewidzieć odrębne zabezpieczania dla poszczególnych systemów oddymiania. Zasilanie centrali oddymiającej należy wykonać z rozdzielni z przed wyłącznika głównego pożarowego. Zasilanie wykonać przewodem niepalnym HDGs 3x2,5mm2 E90. Każda z central oddymiania posiada własne baterie akumulatorów. Baterie akumulatorów dobrano zgodnie z DTR producenta Mercor. Str. 10\14

11 5. Wykonanie robót Roboty, których dotyczy dokumentacja nie obejmuje projektu budowlanego montażu klap i drzwi oddymiających. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z projektantem. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z projektantem. Wykonawstwo instalacji SAP winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: - materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 6. Odbiór techniczny końcowy Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą w 2 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 1 egz. wersji elektronicznej CD, - protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski 2 egz., - protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 2 egz., - instrukcję użytkownika w języku polskim 2 egz., Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Str. 11\14

12 7. Szkolenie personelu Osoby które są przewidziane do codziennej obsługi, kontroli technicznej urządzeń systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania należy przeszkoli. w/w zakresie. Fakt przeszkolenia powinien zostać potwierdzony przez zarówno osoby szkolące jak i będące odbiorcami szkolenia. Osoby szkolące powinny legitymować się potwierdzoną wiedzą w zakresie w/w systemów oraz zagadnień ochrony przeciw pożarowej. 8. Konserwacja Obsługa powinna odbywać się w następujących trybach: - codziennym - miesięcznym - kwartalnym - rocznym Przegląd codzienny oraz miesięczny wykonywanych przez przeszkolonego pracownika, upoważnionego przez Inwestora. Codziennie należy sprawdzać stan wskaźników optycznych we wszystkich urządzeniach stan lampek, o ewentualnych usterkach technicznych, powiadamiać konserwatora systemu. Obsługa miesięczna sprawdzenie zasilania awaryjnego. Konserwacja kwartalna oraz roczna powinna być przeprowadzona przez firmę uprawnioną. Zakres zalecanych prac konserwacyjnych: SYSTEM ODDYMIANIA Kwartalnie: - Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji - Spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki dołączonej do systemu oddymiania i jednego ręcznego przycisku oddymiania dla każdej ze stref w celu sprawdzenia czy wykonywane są prawidłowo funkcje zwalniania drzwi oraz otwierania okien i drzwi - Sprawdzenie stanu akumulatorów poprzez pomiar pojemności - Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone Str. 12\14

13 - Dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia elementów systemu 9. Lista urządzeń Klatka AK1 L.p. Urządzenia Ilość [szt.] Klapa dymowo-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr-prolight typ C135. Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, malowana RAL9010, ocieplona wełną mineralną gr. 20 mm, wymiar w świetle podstawy 135x135 cm. Wypełnienie poziome stanowi płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 20mm, 5 kom., mleczna o współczynniku U= <1,67 W/m2K.Czynna powierzchnia oddymiania klapy 1,2m2. Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V. Jeden siłownik 4A. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL250 (250 1 N/m2). Najniższy element układu otwierajacego: 5cm poniżej klapy. 1 2 Centrala MCR9705-8x2 z akumulatorami 1 3 Siłownik drzwiowy 1 4 Przycisk przewietrzania LT 1 5 Optyczna czujka dymu + gniazdo 1 6 Przycisk oddymiania z sygnalizacją MCR RPO-1 1 Klatka AK1 L.p. Urządzenia Ilość [szt.] Klapa dymowo-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr-prolight typ C140. Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, malowana RAL9010, ocieplona wełną mineralną gr. 20 mm, wymiar w świetle podstawy 140x140 cm. Wypełnienie poziome stanowi płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 20mm, 5 kom., mleczna o współczynniku U= <1,67 W/m2K.Czynna powierzchnia oddymiania klapy 1,28m2. Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V. Jeden siłownik 6A. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL250 (250 1 N/m2). Najniższy element układu otwierajacego: 5cm poniżej klapy. 1 2 Centrala MCR9705-8x2 z akumulatorami 1 3 Siłownik drzwiowy 1 4 Przycisk przewietrzania LT 1 5 Optyczna czujka dymu + gniazdo 1 6 Przycisk oddymiania z sygnalizacją MCR RPO-1 1 Str. 13\14

14 Klatka Schodowa CK1, CK2 L.p. Urządzenia Okno oddymiające o wym. zewn. ramy okiennej 1250X1250mm składające się ze skrzydła wychylnego górą na zewnątrz pomieszczenia. Okno wykonane z aluminium w kolorze RAL Wypełnienie pakietem szklanym 4/16/33.1/, U=1,1W/m2*K. Sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe MCR-W 40 (skok 400 mm; 4,0A) montowane za pomocą konsol na bocznej, pionowej części okna 1 2 Centrala sterowania oddymianiem MCR A (3x8A) 2 Ilość [szt.] 3 Siłownik do sterowania drzwiami napowietrzającymi ESCO BS 3 4 Str. 14\14

15 Centrala MCR 9705 Ul. Grzegorza z Sanoka Gdańsk tel. (+48) fax. (+48) Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi Wer , Strona 1 z 20

16 Spis treści 1. Informacje wstępne Poznajemy centralę UŜytkowanie MontaŜ i uruchomienie Instrukcja kontroli poprawności podłączenia i pracy centrali MCR Typowe schematy podłączeń Warunki gwarancji Dane techniczne Aprobat techniczna i certyfikat zgodności Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję wewnątrz centrali, aby zawsze móc skorzystać z zawartych w niej informacji. Dziękujemy za wybranie centrali MCR Prosimy o uwaŝne przeczytanie niniejszej instrukcji i stosowanie zawartych w niej zaleceń. Zapewni to poprawną i bezawaryjną eksploatację urządzenia. Firma MERCOR jest zawsze do dyspozycji, aby dokonać w pełni fachowej obsługi i udzielić pomocy. Stale interesujemy się tym, czy nasze wyroby dostarczają swoim uŝytkownikom pełnej satysfakcji. Strona 2 z 20 MERCOR SA 1. Informacje wstępne. Centrala MCR 9705 jest stosowana w systemach oddymiania do sterowania pracą siłowników elektromagnetycznych klap oddymiających MCR PROLIGHT PLUS i MCR PROLIGHT, zaworami skrzynek alarmowych z nabojami CO 2, pracą kurtyn rolowanych MCR PROSMOKE CE/CE1 oraz w systemach oddzieleń przeciwpoŝarowych do sterowania pracą elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych. Centrala elektryczna MCR 9705 powinna być zainstalowana w pobliŝu sterowanych przez nią urządzeń lub w pomieszczeniu dozorowania obiektem. Jest zasilana napięciem przemiennym 230 V. Napięcie robocze to 24 V= na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposaŝona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie moŝliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klap dymowych. Centrala posiada moŝliwość: automatycznego wyzwalania alarmu sygnałem z centrali sygnalizacji poŝaru, ręcznego wyzwalania alarmu z przycisków alarmowych, automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymowych,

17 przekazania informacji o alarmie (sygnał NO/NC), przekazania informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), przekazania informacji o otwarciu klapy (sygnał NO/NC), ręcznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywoływania stanu alarmowego, automatycznego zamknięcia klap dymowych, otwartych do wentylacji, w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (po zamontowaniu centralki pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz). Centrala MCR 9705 posiada akustyczną (alarm) i optyczną sygnalizację stanu jej pracy, co w łatwy sposób pozwala zidentyfikować źródło alarmu lub zlokalizować miejsce uszkodzenia systemu. Centrala ma konstrukcję modułową, co umoŝliwia elastyczne konfigurowanie większych systemów. Urządzenie jest wykonywane w 2 podstawowych typoszeregach opartych na modułach 5 A i 8 A, w wielkościach: 5A, 2x 5A, 3x 5A, 4x 5A, 5x 5A, 6x 5A, 7x 5A, 8x 5A, 9x 5A, 10x 5A, 11x 5A, 12x 5A lub 8A, 2x 8A, 3x 8A, 4x 8A, 5x 8A, 6x 8A, 7x 8A, 8x 8A. Typoszereg oparty na modułach 8A powinien być stosowany wyłącznie w systemach oddymiania grawitacyjnego. Zamykanie klap po ich awaryjnym otwarciu (likwidowanie stanu alarmowego) odbywa się po uprzednim usunięciu przyczyny alarmu. Podłączenie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1 umoŝliwia zdalną obsługę centrali (wyzwolenie alarmu, kasowanie alarmu i zamykanie klap po alarmie) i zdalną sygnalizację stanu systemu (gotowość, uszkodzenie, alarm). Dokumenty powiązane: certyfikat CNBOP nr 2549/2007 potwierdzający zgodność z wymaganiami AT /2007, deklaracja zgodności nr 009/HO/2007 z dn Strona 3 z 20

18 2. Poznajemy centralę Fot. 1. Płyta czołowa centrali. Na płycie czołowej znajdują się diody świecące do sygnalizacji stanu centrali: Nr Opis Kolor Funkcja 1 ZASILANIE zielony obecność obu źródeł zasilania 2 GOTOWOŚĆ Ŝółty brak alarmu, system sprawny 3 ALARM czerwony sygnalizacja optyczna alarmu 4 USZKODZENIE Ŝółty ogólna sygnalizacja uszkodzenia systemu 5 KLAPA OTWARTA opcja: KURTYNA (DRZWI ZAMKNIĘTE)* *w automatyce drzwiowej. Ŝółty Drzwi centrali posiadają standardowo zamek patentowy (6). sygnalizacja otwartych klap dymowych lub opuszczania się kurtyny (zamkniętych drzwi)* Strona 4 z 20

19 Fot. 2. Widok wewnętrznej strony drzwiczek. Na wewnętrznej stronie drzwi centrali znajduje się akustyczny sygnalizator alarmu (22) oraz płytka sygnalizacji optycznej (23). Sygnalizacja optyczna słuŝy do diagnostyki systemu: Nr Kolor Informuje o zdarzeniu: 7 czerwony alarm z linii czujek 8 czerwony alarm z linii przycisków 9 czerwony alarm z wejścia zewnętrznego 10 Ŝółty uszkodzenie linii siłowników (przerwa w linii) 11 Ŝółty uszkodzenie linii czujek (przerwa w linii) 12 Ŝółty uszkodzenie linii przycisków (przerwa lub zwarcie) 13 nie montowane 14 Ŝółty odłączenie linii siłowników (SW1-1) 15 Ŝółty odłączenie linii czujek (SW1-2) 16 Ŝółty odłączenie linii przycisków (SW1-3) 17 Ŝółty odłączenie wejść/wyjść informujących o alarmie i uszkodzeniu (SW1-4) 18 zielony zasilanie (jak na płycie czołowej) 19 Ŝółty gotowość (jak na płycie czołowej) 20 Ŝółty kontrola - sprawdzenie sprawności sygnalizacji 21 Ŝółty klapa otwarta lub KURTYNA - kurtyna opuszczona (jak na płycie czołowej) Strona 5 z 20

20 Fot. 3. Widok wnętrza centrali Na osłonie modułu centrali znajdują się trzy przyciski: Nr Opis Funkcja 24 KONTROLA przycisk kontroli sygnalizacji optycznej i akustycznej 25 RESET przycisk resetu (kasowanie alarmu) 26 ZAMYKANIE KLAP przycisk zamykania klap Po wciśnięciu przycisku KONTROLA - sprawdzenie sygnalizacji optycznej. Jednoczesne wciśnięcie KONTROLA i RESET (lub ZAMYKANIE KLAP) - sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej. Przyciski trzymać min. 1 sekundę! W dolnej części płytki modułu centrali znajduje się przełącznik sześciopozycyjny SW1 (27), słuŝący do ustawiania funkcji centrali: Poz.przełącznik Funkcja a SW1-1 odłączenie linii siłowników SW1-2 odłączenie linii czujek SW1-3 odłączenie linii przycisków ROP SW1-4 odłączenie wejść/wyjść (przekaźniki) Strona 6 z 20

21 SW1-5 otwieranie klap stabilne (całkowite) przy wentylacji SW1-6 włączenie trybu automatyki drzwiowej Uwaga: fabryczne ustawienia SW1-1 do SW1-6 pozycja OFF. WzdłuŜ górnej krawędzi płytki modułu znajdują się listwy zaciskowe słuŝące do podłączania elementów systemu: Nr Opis Funkcja 28 P6 wejście przewietrzania (G-góra, D-dół, -wspólny, styki zwierne) 29 P7 wejście automatyki wiatr/deszcz (styk zwierny) 30 P8 wyjście do siłowników (-, +) 31 P9 linia przycisków RPO (+, -) 32 P10 wejście sterujące z RPO-1 (R, U) 33 P11 linia czujek (+, -) 34 P12 zasilanie pętli sygnalizacji alarmu (-, +) 35 P13 wejście alarmu zewnętrznego, cewka przekaźnika 24 V= 36 P14 wyjście sygnalizacji alarmu - styk przekaźnika 37 P15 wyjście sygnalizacji uszkodzenia - styk przekaźnika 38 P16 wyjście sygnalizacji otwarcia klapy (zamknięcia drzwi) - styk przekaźnika 39 P17 wyjście sygnalizacyjne RPO-1 (1, 2, 3) ponadto w dolnej części płytki: 40 P4 biegun + akumulatora 41 P5 biegun - akumulatora oraz dla central w wykonaniu do kurtyn: powyŝej elementów 30, 44 znajduje się czteropolowa listwa zaciskowa do siłowników kurtyn MCR KURTYNA. Zasilanie 230 V, 50 Hz podłączane jest do listwy zaciskowej (42) w lewym górnym rogu płyty montaŝowej (w głębi centrali). Bezpieczniki na płytce: Nr Opis Funkcja 43 FS1 zabezpieczenie akumulatorów (6,3 A lub 8 A szybki) 44 FS3 zabezpieczenie linii siłowników (6,3 A lub 8A szybki) Wyłącznik nadmiarowy FS2 (45) na płycie montaŝowej zabezpiecza obwód sieciowy 230 V i umoŝliwia odłączenia zasilania. Stosowane są następujące wielkości wyłączników nadmiarowych: - MCR9705-5A i -8A: odpowiednio C4A i C6A; - MCR A, -15 A, -16 A: C10A; - MCR A: C16A; - MCR9705 powyŝej 20 A: D16A. Strona 7 z 20

22 3. UŜytkowanie Stan normalnej pracy. Na płycie czołowej (fot.1) świecą: - dioda Ŝółta GOTOWOŚĆ, - dioda zielona ZASILANIE. Opis sygnalizacji świetlnej na płycie czołowej. DIODY LED: ZASILANIE GOTOWOŚĆ ALARM USZKODZENIE KLAPA OTWARTA - + ALARM STAN CENTRALI: + KLAPA OTWARTA - KLAPA ZAMKNIĘTA M PRACA SIŁOWNIKA PRACA NORMALNA - - M AWARIA ZASILANIA USZKODZENIE ODŁĄCZENIE STAN DOWOLNY + ŚWIECI - NIE ŚWIECI M MIGA Centrala MCR 9705 jest urządzeniem bezobsługowym. Wymaga ciągłego zasilania sieciowego 230 V. W przypadku zaniku napięcia sieciowego zastosowane akumulatory zapewniają awaryjne zasilanie w czasie 72 godzin. DłuŜsza przerwa w dostawie energii elektrycznej moŝe spowodować trwałe uszkodzenie akumulatorów Przewietrzanie obiektu. JeŜeli klapy dymowe zostały wyposaŝone w siłowniki elektryczne, a system w przyciski wentylacyjne, jest moŝliwe otwieranie klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie jego normalnej eksploatacji. Po wciśnięciu przycisków lub (min. 1 s), następuje odpowiednio otwieranie lub zamykanie klapy. Wciśnięcie przycisku powoduje zawsze całkowite zamknięcie klapy dymowej. Natomiast funkcja przycisku zaleŝy od przełącznika SW1 w module centrali (fot.3 poz.27): SW1-5 OFF - Klapa dymowa otwiera się w czasie trzymania przycisku (ustawienie fabryczne), Strona 8 z 20

23 SW1-5 ON - Wciśnięcie przycisku powoduje całkowite otwarcie klapy dymowej. UWAGA!! Funkcja wentylacji jest nieaktywna w przypadku alarmu, lub zaniku napięcia sieci! 3.3. Automatyka pogodowa. JeŜeli system wyposaŝony jest w układ automatyki pogodowej (czujnik wiatrowy i/lub deszczowy + centrala pogodowa), blokuje on otwieranie klap dymowych do wentylacji w przypadku panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych. Czujnik wiatrowy/deszczowy automatycznie zamyka (lub nie pozwala otworzyć przyciskiem wentylacyjnym) klapy dymowe w przypadku zbyt silnego wiatru/opadów atmosferycznych. Uwaga! 1) W przypadku ALARMU niezaleŝnie od panujących warunków atmosferycznych klapy dymowe zostaną otwarte! 2) Nie uŝywać przycisków alarmowych do wietrzenia obiektu w czasie normalnej eksploatacji! 3.4. Alarm. JeŜeli centrala wejdzie w stan alarmowy, na jej drzwiczkach zapali się czerwona dioda ALARM, włączy się sygnalizator akustyczny i zacznie migać Ŝółta dioda KLAPA OTWARTA, sygnalizując pracę siłowników. Po otwarciu klap dymowych dioda KLAPA OTWARTA pozostanie zapalona. Sposoby wyzwolenia alarmu: Wyzwalanie ręczne - zbić szybkę przycisku oddymiania i wcisnąć przycisk. Wyzwalanie automatyczne - w zaleŝności od rodzaju zastosowanych czujników na skutek zadymienia lub wzrostu temperatury nastąpi automatyczne zadziałanie czujek. Wyzwalanie automatyczne z obcego źródła - na zaciski wejścia alarmowego centrali P13 (fot.3 poz.35) zostaje podany sygnał z urządzenia zewnętrznego (np. Centrali Sygnalizacji PoŜaru). Alarm wywołuje zanik napięcia 24 V na zaciskach P Kasowanie alarmu. Aby zlikwidować stan alarmu naleŝy najpierw otworzyć centralę właściwym kluczykiem i ustalić źródło alarmu, korzystając z sygnalizacji optycznej wewnątrz centrali (fot.2). W zaleŝności od źródła naleŝy usunąć przyczynę alarmu i skasować go: Po wyzwoleniu alarmu z przycisku alarmowego (linia RPO), wymienić szybkę w przycisku alarmowym, odblokować przycisk, skasować alarm Strona 9 z 20

24 przyciskiem RESET na obudowie modułu centrali, albo przyciskiem KASOWANIE ALARMU w RPO-1 (wcisnąć go na min. 1 s). Zgaśnie czerwona dioda ALARM, zapali się Ŝółta dioda GOTOWOŚĆ. Po wyzwoleniu alarmu od czujki dymowej (linia czujek), skasować alarm przyciskiem RESET. Czujka nie załączy ponownie alarmu, jeŝeli zadymienie/wysoka temperatura juŝ nie występuje. Zgaśnie dioda ALARM, zapali się dioda GOTOWOŚĆ. Po wyzwoleniu alarmu z obcego źródła (we/wy) naleŝy najpierw skasować alarm w urządzeniu, które zainicjowało centralę MCR Następnie skasować alarm przyciskiem RESET. Zgaśnie dioda ALARM, zapali się dioda GOTOWOŚĆ. JeŜeli nie moŝna usunąć przyczyny alarmu (np. z powodu awarii źródła alarmu), naleŝy w przełączniku SW1 w module centrali (fot.3 poz.27) przełączyć segment odpowiadający danemu źródłu alarmu z pozycji OFF w pozycję ON (zgodnie z opisem na płytce sygnalizacji optycznej odłączenie linii RPO/czujek/we-wy). Skasować alarm przyciskiem RESET. Zgaśnie dioda ALARM. Nie zapali się dioda GOTOWOŚĆ. W tym przypadku naleŝy WEZWAĆ SERWIS 3.6. Zamykanie klap po zadziałaniu alarmu. Aby zamknąć klapy naleŝy najpierw skasować alarm. Przy kasowaniu alarmu przyciskiem w RPO-1 klapy zamkną się automatycznie. Po skasowaniu alarmu w centrali, wcisnąć (na min. 1 s) przycisk ZAMYKANIE KLAP w module centrali, lub przycisk wentylacyjny. Zacznie migać Ŝółta dioda KLAPA OTWARTA sygnalizując pracę siłowników. Po zamknięciu klap dymowych dioda KLAPA OTWARTA zgaśnie (ok. 5 min.) Diagnostyka uszkodzeń. Sygnalizacja optyczna (fot.2) na wewnętrznej stronie drzwi centrali umoŝliwia identyfikację uszkodzeń systemu. Miganie diody USZKODZENIE informuje o awarii zasilania sieciowego lub akumulatorów. NaleŜy w takim przypadku sprawdzić obecność napięcia 230 V na zaciskach centrali oraz stan bezpieczników FS1 i FS2 (patrz str.7). W razie sygnalizacji uszkodzenia linii siłowników naleŝy sprawdzić bezpiecznik FS3. Potencjometr regulacji napięcia akumulatora jest ustawiony fabrycznie i nie wolno go przestawiać. Strona 10 z 20

25 W przypadku uszkodzenia systemu naleŝy WEZWAĆ SERWIS 4. MontaŜ i uruchomienie. 1. Linia czujek - 2 przewody (YnTKSY) z zacisków P11. Rezystor końcowy 5,1 kω w podstawce ostatniej czujki. Maksymalna liczba czujek wg danych technicznych. 2. Linia przycisków oddymiania (RPO) - 7 przewodów z zacisków P9 (styk zwierny alarmowy), P10 (wejście sterujące) i P17 (wyjście sygnalizacyjne).rezystor końcowy 10 kω w ostatnim przycisku na linii alarmowej (z P9). Maksymalna liczba przycisków wg danych technicznych. 3. Linia siłowników do siłowników klap dymowych 2 przewody, z zacisków P8. Rezystor końcowy 10 kω w ostatniej puszce montaŝowej. Linia jest zabezpieczona bezpiecznikiem 6,3 A lub 8 A (FS3). Maksymalna liczba siłowników wg danych technicznych. Stosować odpowiednie przewody zgodne z aktualnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Uwaga: nie łączyć galwanicznie wyjść siłowników z wielu modułów centrali (w przypadku central wielomodułowych). 4. Przewietrzanie - przyciski do wentylacji (manualne sterowanie klapą, góra/dół) 3 przewody (YTKSY lub YDY) z zacisków P6. MoŜna łączyć kilka przycisków równolegle. 5. Centrala pogodowa, do zamykania klap w przypadku silnego wiatru/deszczu 2 przewody (YTKSY lub YDY) z zacisków P7. 6. Wejście alarmu zewnętrznego na cewkę przekaźnika 24 V - 2 przewody (YnTKSY) z zacisków P13. JeŜeli urządzenie wywołujące alarm (centrala p-poŝ) posiada wyjście 24 V, łączymy je bezpośrednio z P13. Zanik napięcia na wejściu P13 wywoła alarm. JeŜeli urządzenie wywołujące alarm posiada styk beznapięciowy NC, wykorzystujemy napięcie zasilające pętli dostępne na P12 (patrz rys. 1 lub fot. 3). Wyjście P12 jest odporne na zwarcie i moŝe być obciąŝane maksymalnie dwoma przekaźnikami. Po podłączeniu linii usunąć zworę H1 blokującą alarm zewnętrzny. 7. Wyjście beznapięciowe NC (lub NO) informacji o alarmie 2 przewody (YnTKSY) z zacisków P14. Zwora H2 słuŝy do wyboru wyjścia NC (fabr.) lub NO. 8. Wyjście beznapięciowe NC (lub NO) informacji o uszkodzeniu 2 przewody (YnTKSY) z zacisków P15. Zwora H3 słuŝy do wyboru wyjścia NC (fabr.) lub NO. 9. Wyjście beznapięciowe NC (lub NO) informacji o otwarciu klapy 2 przewody (YnTKSY) z zacisków P16. Zwora H4 słuŝy do wyboru wyjścia NC (fabr.) lub NO 10. Zasilanie 230 V 50 Hz łączyć do listwy zaciskowej na płycie montaŝowej centrali. Zasilanie centrali powinno być oddzielne (tylko Strona 11 z 20

26 centrale na linii zasilającej), zabezpieczone odpowiednio opisanym bezpiecznikiem nadmiarowym w rozdzielni. Zalecany bezpiecznik: I = ilość central/modułów * 4 A (lub * 6 A dla typoszeregu 8 A), lub następny większy z typoszeregu. Nie zaleca się łączenia więcej niŝ 8 central na jednej linii. Nie zabezpieczać linii bezpiecznikiem róŝnicowoprądowym. Stosować odpowiednie przewody zgodne z aktualnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. 11. Zasilanie 24 V z akumulatorów (P4, P5). Akumulatory łączyć szeregowo zwracając uwagę na biegunowość. Podłączenie wykonać po uruchomieniu centrali z zasilania sieciowego. 12. DuŜe systemy łączenie modułów/central. W celu zwiększenia ilości podłączanych czujek, przycisków ROP lub siłowników moŝna łączyć ze sobą więcej central. a. Do przekazywania alarmu z centrali do centrali naleŝy uŝywać wyjścia alarmowego P14, oraz wejścia alarmowego P13 z zasilaniem P12. b. Nie łączyć ze sobą wyjść linii siłowników z róŝnych modułów. c. Centrale moŝemy łączyć w sekcje przewietrzania. W tym celu zaciski przewietrzania P6 we wszystkich centralach sekcji łączymy równolegle: G-góra, D-dół, masa-wspólny. Centralę pogodową łączymy tylko do jednej dowolnej centrali w sekcji, do zacisków P7. JeŜeli łączymy centralę pogodową do więcej niŝ jednej sekcji przewietrzania, to poszczególne centrale podłączamy równolegle. WaŜne łączyć ze sobą lewe zaciski P7 do jednej linii, prawe do drugiej linii nie krzyŝować! 13. Automatyka drzwiowa. Centrala przystosowana jest do pracy w trybie automatyki drzwiowej. Do włączenia trybu słuŝy przełącznik SW1-6 (pozycja ON). Trzymacze elektromagnetyczne podłączamy do wyjścia P Uruchomienie. Przed włączeniem zasilania naleŝy sprawdzić połączenia przewodów. Uwaga: przewody naleŝy prowadzić i łączyć zgodnie z obowiązującymi normami oraz podstawowymi zasadami montaŝu instalacji. Najpierw włączamy napięcie 230 V, a dopiero potem podłączamy akumulatory. Odwrotna kolejność jest niewskazana ze względu na duŝy udar prądowy przy ładowaniu kondensatora w zasilaczu. 15. W prawidłowo działającej centrali świecą diody GOTOWOŚĆ, ZASILANIE i KLAPA OTWARTA. Po wciśnięciu przycisku ZAMYKANIE KLAP dioda KLAPA OTWARTA zaczyna migać, a po ok. 5 min. gaśnie. W czasie pracy siłownika dioda KLAPA OTWARTA miga. 16. Aby sprawdzić funkcje przewietrzania zazwyczaj naleŝy odłączyć automatykę pogodową. Centrala pogodowa blokuje przewietrzanie przez kilka minut po zaniku wiatru, a w przypadku deszczu czujnik musi wyschnąć, co trwa odpowiednio dłuŝej. Strona 12 z 20

27 17. Diody na wewnętrznej stronie drzwiczek centrali umoŝliwiają szczegółową diagnostykę uszkodzeń. Aby sprawdzić działanie tych diod, naleŝy wcisnąć przycisk KONTROLA i przytrzymać ok. 1 s. Sprawdzenie sygnalizatora akustycznego przeprowadzamy wciskając jednocześnie przyciski KONTROLA i RESET. Uwaga: typy przewodów przywołane powyŝej są orientacyjne naleŝy zawsze dobierać przewody zgodne z aktualnymi przepisami i odpowiednie dla danego systemu i pełnionej funkcji. 5. Instrukcja kontroli poprawności podłączenia i pracy centrali MCR9705. Ze względu na bezpieczeństwo uŝytkowania oraz pewność działania systemu przeciwpoŝarowego po zamontowaniu centrali wykonać sprawdzenie urządzenia wg poniŝszej instrukcji. 1. Sprawdzić poprawność i pewność podłączenia wszystkich przewodów (zasilania sieciowego, linii wejściowych i wyjściowych, rezystorów kontroli ciągłości linii) zgodnie z DTR oraz projektem instalacji. 2. Sprawdzić wartość napięcia sieciowego zasilania centrali powinno + wynosić % 15% V, 50 Hz. 3. Wykonać uruchomienie centrali zgodnie z DTR (rozdział 4, pkt 14, 15). 4. Sprawdzić, czy centrala pozostaje w stanie normalnej pracy (pkt 3.1). 5. Po min. 12 h ładowania akumulatorów sprawdzić wartość napięcia na zaciskach akumulatorów. Pomiar wykonać w stanie normalnej pracy (pkt 3.1). Napięcie na zaciskach akumulatorów powinno mieścić się w zakresie 26,5 28 V-. 6. Wykonać kontrolę sygnalizacji optycznej i akustycznej (rodział 4, pkt 17). 7. Sprawdzić poprawność wykrywania uszkodzeń przez centralę: uszkodzenie linii czujek (np. wyjąć ostatnią czujkę z gniazda), uszkodzenie linii przycisków RPO (np. rozewrzeć linię RPO, zacisk P9), uszkodzenie linii siłowników (np. rozewrzeć linię siłowników, centrala w trybie oddymiania), uszkodzenie zasilania sieciowego (np. odłączyć 230 V), wykrywanie akumulatorów (np. odłączyć akumulatory). Testy wykonać w stanie normalnej pracy niezaleŝnie dla kaŝdego potencjalnego uszkodzenia. W kaŝdym testowym przypadku stan uszkodzenia powinien zostać wykryty i zasygnalizowany przez centralę na płycie czołowej, na panelu serwisowym dla wybranych uszkodzeń, diodą przycisku mcr RPO-1 (jeŝeli podłączony) oraz na wyjściu sygnalizacji uszkodzenia (kontrola omomierzem). 8. Sprawdzić poprawność wykrywania alarmów przez centralę. Sprawdzić wszystkie podłączone źródła alarmu: a. alarm z linii RPO (wcisnąć przycisk mcr RPO-1), b. alarm z linii czujek (aktywować czujkę), Strona 13 z 20

28 c. alarm z linii alarmu zewnętrznego (aktywować zewnętrzne urządzenie lub rozewrzeć linię). Testy wykonać w stanie normalnej pracy niezaleŝnie dla kaŝdego podłączonego źródła alarmu. W kaŝdym przypadku stan alarmu powinien zostać wykryty i zasygnalizowany przez centralę (rozdział 3, pkt 3.5) na płycie czołowej, na panelu serwisowym diodą właściwego źródła alarmu, diodą przycisku mcr RPO-1 (jeŝeli podłączony) oraz na wyjściu sygnalizacji alarmu (kontrola omomierzem), a wszystkie podłączone urządzenia przeciwpoŝarowe sterowane przez centralę powinny zostać wysterowane. 9. Sprawdzić poprawność sygnalizacji odłączenia linii na panelu serwisowym: po przełączeniu segmentów (1 4) przełącznika SW1 (str. 6) odpowiednie diody powinny się zaświecić na panelu serwisowym, a dioda GOTOWOŚĆ na panelu czołowym powinna zgasnąć. Po teście przywrócić linie do stanu podłączenia. 10. JeŜeli ma to zastosowanie, sprawdzić poprawność działania funkcji przewietrzania (rozdział 3, pkt 3.2) oraz wyjście klapa otwarta (str. 7). 11. Sprawdzić, czy centrala pozostaje w stanie normalnej pracy po wykonaniu wszystkich testów (pkt 3.1). 12. Centrala moŝe być oddana do uŝytkowania, jeŝeli wszystkie testy zostały zakończone poprawnie. Tylko sprawna i poprawnie podłączona centrala moŝe pracować w systemach przeciwpoŝarowych. W przypadku, gdy choć jeden wynik ww testów nie jest prawidłowy, centrala nie moŝe być uŝyta w systemach bezpieczeństwa i naleŝy ją przywrócić do poprawnego działania. Po przeprowadzeniu kontroli wg powyŝszych punktów dokonać zapisu we wszystkich polach poniŝszej tabeli. Data kontroli Wynik kontroli: SPRAWNA / NIE SPRAWNA Imię i nazwisko Nazwa firmy Nr autoryzacji firmy Mercor Strona 14 z 20

29 6. Typowe schematy podłączeń. 5,1k MCRP054 P9 Rys. 1. Typowa konfiguracja systemu oddymiania z centralą MCR Elementy: OCD - optyczna czujka dymu (czujki podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta) RPO - ręczny przycisk oddymiania PM - puszka montaŝowa ME - siłownik elektromechaniczny CP - centrala pogodowa np. MCRP054 LT - przycisk przewietrzający Uwaga: Nie wszystkie elementy systemu (szczególnie połączenie z centralą ppoŝ. i centralą pogodową) muszą występować w systemie oddymiania. Strona 15 z 20

30 5,1k ME PM Rys. 2. Typowe podłączenie kurtyn do centrali MCR 9705 (wykonanie do kurtyn). Elementy: OCD - optyczna czujka dymu (czujki podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta) RPO - ręczny przycisk oddymiania PM ME - puszka montaŝowa - siłownik elektromechaniczny 24 V = kurtyny MCR KURTYNA PROSMOKE Uwaga: 1. Nie wszystkie elementy systemu (szczególnie połączenie z centralą ppoŝ) muszą występować w systemie sterowania kurtynami. 2. Centrala lub moduł obsługujący kurtynę nie moŝe być jednocześnie podłączony do siłowników klap dymowych, centrali pogodowej, przycisków sterowania wentylacja Strona 16 z 20

31 Strona 17 z 20 Centrala MCR9705/moduł sterujący Centrala MCR9705/moduł sterowany Rys. 3. Przekazywanie sygnału alarmu pomiędzy modułami centrali lub róŝnymi centralami. Uwaga: 1. Usunąć zworę H1 w module sterowanym! 2. Moduł sterowany uruchamia się na podstawie sygnału alarmu z modułu sterującego

32 7. Warunki gwarancji. 1. MERCOR SA udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia, licząc od daty zakupu, o ile umowa nie stanowi inaczej. 2. JeŜeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń, MERCOR SA zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub z innych przyczyn wskazanych w pkt. 6, Kupujący /uprawniony z gwarancji zostanie obciąŝony kosztami ich usunięcia. 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych urządzeniach. 5. MERCOR SA zastrzega sobie prawo przedłuŝenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów [elementów] lub części zamiennych. 6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, ingerencją uŝytkownika, brakiem okresowych przeglądów technicznych i niewykonaniem czynności konserwacyjnych; uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niŝ leŝące po stronie MERCOR SA, w szczególności: zdarzeń losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania się ziemi oraz wtórnych uszkodzeń wynikłych z w/w przyczyn. Za deszcz nawalny uwaŝa się deszcz o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku moŝliwości ustalenia współczynnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pod uwagę brany będzie stan faktyczny oraz rozmiar szkód w miejscu ich powstania, które świadczyć będą o działaniu deszczu nawalnego. Za huragan uwaŝa się wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,5 m/s (uszkodzenia uwaŝa się za spowodowanie przez huragan, jeŝeli w najbliŝszym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu); uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady; pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia (blaknięcie, utlenianie); wad spowodowanych uŝyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących; części podlegających naturalnemu zuŝyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba Ŝe wystąpiła w nich wada fabryczna; uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności chemicznych i biologicznych. 7. KaŜda wada objęta gwarancją winna być zgłoszona do MERCOR SA niezwłocznie, to jest w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia. 8. Kupujący/uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do właściwej eksploatacji, przeprowadzania okresowych (min. 2 razy w roku) okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych 9. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: gdy Kupujący/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR SA, gdy okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nie posiadający autoryzacji MERCOR SA albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane, jakiejkolwiek ingerencji osób nieupowaŝnionych poza czynnościami wchodzącymi w zakres normalnej eksploatacji urządzeń. 10. W przypadkach określonych w pkt. 9 wyłączona jest ponadto odpowiedzialność MERCOR SA z tytułu rękojmi. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Serwis 1. Urządzenia powinny być poddawane okresowych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym co 6 miesięcy w ciągu całego okresu ich eksploatacji ( 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563). 2. Okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez firmy posiadające stosowną autoryzację MERCOR SA ( 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563). 3. W sprawach związanych z przeglądami technicznymi i konserwacją, serwisem urządzeń prosimy kontaktować się z Działem Serwisu pod tel. 058/ w. 173, 175, 177 lub nr faxu 058/ w godz (pon-pt). Strona 18 z 20

33 8. Dane techniczne. (dane dotyczą centrali z pojedynczym modułem) Parametr Wartość Typoszereg: 5 A 8 A Napięcie zasilania - podstawowe V % 15% 50 Hz Moc znamionowa 150 VA 250 VA Napięcie wyjściowe (zasilanie siłowników) 24V DC, max. 5,2 24V DC, max. 8 A A Zasilanie rezerwowe 2 szt. akumulatorów (3,2 Ah, 12 V) połączone szeregowo Napięcie ładownia baterii akumulatorów 27,5 V ±0,2 C Zakres temperatur pracy -5 C C Maksymalna ilość czujek punktowych w linii: NOTIFIER i POLON-ALFA GE Security (ARITECH) 10 szt. 8 szt. Maksymalna ilość przycisków RPO-1 4 szt. Maksymalna ilość siłowników typu: MCR L MCR L K05x MCR L KT10x i KR10x MCR L KRT20x MCRW 081 MCRW 10x MCRW 16x MCRW 20x MCRW 26x MCRW 40x MCRW 60x MCRW 80x siłowniki kurtyn MCR PROSMOKE CE/CE1 (inne siłowniki elektr. zaleŝnie od prądu nominalnego i maks.) 2 szt. 10 szt 5 szt 2 szt 6 szt. 5 szt. 3 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt szt. 3 szt. 16 szt 8 szt 2 szt 10 szt. 8 szt. 5 szt. 4 szt. 3 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. Maksymalna ilość elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych typu: MCR TE 50 MCR TE szt. 30 szt. 40 szt. 30 szt. Czas pracy bez napięcia sieciowego w min. 72 godziny* stanie GOTOWOŚĆ ObciąŜenie wyjść przekaźnikowych max 100 ma, 24 V Klasa klimatyczna zgodnie z WBO/11/11/CNBOP/2002 Kl. I Stopień ochrony obudowy IP 54 Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 300 x 300 x 150 mm *Po tym czasie centrala moŝe jednokrotnie otworzyć siłowniki i alarmować przez 30 min. Strona 19 z 20

34 9. Aprobat techniczna i certyfikat zgodności. Strona 20 z 20

35 ul. Grzegorza z Sanoka Gdańsk tel tel./fax DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Okienny system oddymiania mcr OSOokna i klapy oddymiające, napowietrzające i wentylacyjne OKNO ODDYMIAJĄCE OKNO NAPOWIETRZAJĄCE OKNO WENTYLACYJNE KLAPA ODDYMIAJĄCA KLAPA WENTYLACYJNA Gdańsk v

36 OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA MCR OSO DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PRZEZNACZENIE BUDOWA i ZASADA DZIAŁANIA TRANSPORT i DOSTAWA MONTAŻ MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W OKNACH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA Z SIŁOWNIKAMI PO BOKACH MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W OKNACH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA Z SIŁOWNIKAMI WRZECIONOWYMI U GÓRY MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W OKNACH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA Z SIŁOWNIKAMI ŁAŃCUCHOWYMI MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W KLAPACH ŚWIETLIKOWYCH Z SIŁOWNIKAMI WRZECIONOWYMI MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH W KLAPACH ŚWIETLIKOWYCH Z SIŁOWNIKAMI ŁAŃCUCHOWYMI STEROWANIE ELEKTRYCZNE KONSERWACJA OKIEN I KLAP ŚWIETLIKOWYCH WARUNKI GWARANCJI i SERWISU APROBATA TECHNICZNA i CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona 2 z 25

37 OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA MCR OSO DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. WSTĘP Niniejsza dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) pozwoli na zapoznanie się użytkownika z przeznaczeniem, konstrukcją, zasadą działania, prawidłowym montażem i obsługą okien oddymiających i napowietrzających oraz klap oddymiających mcr OSO. DTR zawiera również dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania, konserwacji oraz warunków gwarancji wyrobu. Przestrzeganie zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno ruchowej zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemów w zakresie oddymiania lub napowietrzania oraz bezpieczeństwo użytkowników systemu. UWAGA: wszystkie prace związane z montażem, obsługą, konserwacją i serwisowaniem okien i klap należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz użyciem odpowiednich do danego rodzaju pracy środków ochrony osobistej, w tym lecz nie wyłącznie - środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Prace związane z przebywaniem na wysokości, z podłączaniem urządzeń elektrycznych itp., mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 2. PRZEZNACZENIE Okna i klapy oddymiające mcr OSO są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją okien oddymiających jest odprowadzenie z zamkniętych pomieszczeń (hale produkcyjne, magazynowe, budynki użyteczności publicznej, itp.) dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz obiektu, przyczyniając się do ochrony życia i mienia przez: utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie niewielkiego zadymienia, ułatwienie zwalczania ognia i prowadzenia akcji gaśniczej przez wytworzenie dolnej warstwy o niewielkim zadymieniu, zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami termicznego rozkładu. Okna mcr OSO mogą również pełnić funkcje napowietrzające doprowadzając powietrze uzupełniające w budynkach oraz funkcje wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu okien oddymiających Inwestor uzyskuje możliwość m.in.: obniżenia klasy odporności ogniowej budynku, powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych, wydłużenia dróg ewakuacyjnych. Okna mcr OSO posiadają Certyfikat Zgodności Nr ITB-1828/W z wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT /2010 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 3. BUDOWA i ZASADA DZIAŁANIA W zależności od indywidualnych wymagań klienta firma MERCOR oferuje okna z funkcją oddymiania, napowietrzania, wentylacji oraz klapy oddymiające lub wentylujące w dowolnym wykonaniu materiałowym (konstrukcje z profili aluminiowych, stalowych, z PCW lub drewna klejonego), jak również w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i różnej konfiguracji (m.in. okna uchylne, rozwierane, przesuwne w pionie lub poziomie, obrotowe). W standardzie okna i klapy oddymiające oraz okna napowietrzające wyposażone są w siłowniki elektromechaniczne liniowe typu MCR-W, MCR-S lub łańcuchowe MCR-L. W oknach mogą być również stosowane siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe, oraz elektromechaniczne układy otwierające RWA. Siłowniki mocowane są do okien (do skrzydła i ościeżnicy) za pomocą odpowiednich konsol wykonanych ze stali lub aluminium. Jako urządzenia sterująco-wyzwalające okien oddymiających lub napowietrzających stosowane są centrale sterujące oddymianiem typu MCR9705 lub MCR0204, firmy MERCOR, wraz z modułami rozszerzającymi MCRR04xx. Centrale te na skutek sygnałów z podłączonych do nich czujek, przycisków i opcjonalnie innych systemów sterują pracą siłowników elektrycznych. Strona 3 z 25

38 OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA MCR OSO DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1 siłowniki wrzecionowe, 2 konsola ramy, 3 konsola okienna, 4 trzpień konsoli ramy, 5 trzpień konsoli okiennej Rys. 1. Widok i przekroje przykładowego okna oddymiającego mcr OSO uchylanego do wewnątrz z siłownikami po bokach Strona 4 z 25

39 OKIENNY SYSTEM ODDYMIANIA MCR OSO DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rys. 2. Typowe, przykładowe konfiguracje uchylnych okien oddymiających, napowietrzających i wentylacyjnych systemu mcr-oso Rys. 3. Typowe, przykładowe konfiguracje uchylnych okien napowietrzających i wentylacyjnych systemu mcr- OSO Rys. 4. Przykładowa konfiguracja okna wyposażonego w elektryczny siłownik łańcuchowy w systemie mcr- OSO Strona 5 z 25

Centrala MCR 9705 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi

Centrala MCR 9705 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi Centrala MCR 9705 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (+48) 58 3414245 fax. (+48) 58 3413985 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi Wer. 3.4.1, 2012.11.26 Strona 1 z 20 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrala MCR 0204. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi

Centrala MCR 0204. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi Centrala MCR 0204 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja obsługi MERCOR SA Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk tel. (+48) 058 341 42 45, fax (+48) 058 341 39 85 Gdańsk, wer. pre 2.0.0-2013-07-30

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Instrukcja obsługi ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Instrukcja obsługi Moduł rozszerzający wykonania: MCR-R0424-1 MCR-R0424-2 MCR-R0448-1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4503-T

Centrala oddymiania RZN 4503-T Dokumentacja techniczno-ruchowa Centrala oddymiania RZN 4503-T Urządze bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłącza, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. +48 58 341 42 45 tel./fax +48 58 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Okienny system oddymiania mcr OSOokna i klapy oddymiające, napowietrzające i wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42-PL, RT42-ST-PL

Przycisk oddymiania RT42-PL, RT42-ST-PL Przycisk oddymiania RT42-PL, -PL Urządzenie bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

systemy oddymiania grawitacyjnego mcr PROLIGHT klapy oddymiające i pasma świetlne mcr LAM żaluzjowe klapy oddymiające mcr PROSMOKE kurtyny dymowe

systemy oddymiania grawitacyjnego mcr PROLIGHT klapy oddymiające i pasma świetlne mcr LAM żaluzjowe klapy oddymiające mcr PROSMOKE kurtyny dymowe systemy oddymiania grawitacyjnego mcr PROLIGHT klapy oddymiające i pasma świetlne mcr LAM żaluzjowe klapy oddymiające mcr PROSMOKE kurtyny dymowe KLAPY ODDYMIAJĄCE mcr PROLIGHT BUDOWA Podstawa Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

mcr OSO okienny system oddymiania

mcr OSO okienny system oddymiania mcr OSO okienny system oddymiania SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Inwestor: Eiffage Budownictwo Mitex 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43 Nazwa i adres inwestycji: Budynek Biurowy Poznań Ul. Małachowskiego 10 Podwykonawca: Unilux System sp. z

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ AKCESORIA PPOŻ 11 AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ Pojedynczy zamek zasuwkowo-zapadkowy do drzwi profilowych ppoż., czoło ze stali nierdzewnej 24x3mm, stalowa ocynkowana obudowa.

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach:

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach: Klapy FIRE są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo