PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Katowice, ul. Kotlarza 10 B KODY CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie instalacji elektrycznej INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Katowice, ul. Grażyńskiego 5. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: załącznik nr 1 do umowy....z dnia Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zakres zamówienia Parametry charakterystyczne obiektu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wymagania dotyczące grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej Wymagania dotyczące wydzielenia stref ogniowych w tym klatki schodowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia Ogólne warunki wykonania robót budowlanych Materiały, wyroby budowlane Wymagania dotyczące sprzętu Wykonanie dotyczące transportu Wykonanie robót Kontrola jakości robót Odbiory techniczne robót Zasady płatności Część informacyjna Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Planowany okres realizacji Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych Osoby upoważnione do reprezentowania KZGM

3 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie wydzielenia pożarowego wraz z grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej; montaż grawitacyjnego systemu oddymiania na klatce schodowej wraz z wymianą okna na okno oddymiające i dostosowanie drzwi zewnętrznych do wymogów ppoż. wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi zadaniu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kotlarza 10B w Katowicach Zakres zamówienia. Opracowanie projektu budowlanego wydzielenia pożarowego wraz z grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej. Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. i jego zatwierdzenie. Wykonanie instalacji grawitacyjnego oddymiania, dostosowanie drzwi zewnętrznych i okna na okno oddymiające spełniające wymogi ppoż. wg opracowanego projektu. Wykonanie robót budowlanych wydzielenia klatki schodowej w zakresie opisanym pkt Parametry charakterystyczne obiektu. Podstawowe dane techniczne części budynku, której dotyczy przedmiot zamówienia: Budynek użyteczności publicznej : Kategoria zagrożenia ludzi - ZL II Kategoria zagrożenia ludzi dla parteru - ZL II Wysokość budynku - 10,74 m Grupa wysokości - N ( niski ) Ilość kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne ( niepodpiwniczony ) Wysokość kondygnacji 3,27m Fundamenty, ławy i ściany fundamentowe: żelbetowe wylewane Ściany zewnętrzne: ściany konstrukcyjne kondygnacji elementy prefabrykowane, żelbetowe Ściany wewnętrzne: elementy prefabrykowane, żelbetowe oraz w systemie GK wykonane przez użytkowników. Stropy: stropy żelbetowe, płytowe. Schody: biegi schodowe i spoczniki żelbetowe, prefabrykowane, obłożone lastrykiem. Stropodach: stropodach płaski, ze spadkami do wewnątrz. Pokrycie stropodachu: 2x papa termozgrzewalna Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy: - rzuty budowlane budynku przy ul. Kotlarza 10 B w zakresie: parteru, 1-piętra, dachu, przekroju w formacie PDF i DWG. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia: - opracowany projekt budowlany w 5-egz Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. Zadaniem niniejszego zamówienia jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 75) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r., w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) z uwzględnieniem Protokołu ustaleń z czynności kontrolnorozpoznawczych PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia r. 3

4 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca sporządzi wycenę przedmiotowego zamówienia według poniższej tabeli: l.p. Przedmiot zamówienia A. Projekt budowlany Koszt w PLN (netto) Podatek VAT w PLN Koszt w PLN (brutto) B. Roboty budowlane B1. Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania. B2. Wykonanie robót budowlanych wydzielenia klatki schodowej i dostosowanie do wymagań ppoż. Razem A+B 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, opinie Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Projekty wykonawcze wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. nr 202, poz. 2027) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiary robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. nr 202, poz. 2027). W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby budowlane materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przy czym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i jakościowe oraz wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. Projektowane rozwiązania wykonawca uzgodni z Zamawiającym, oraz w zakresie robót w budynku przy ul. Kotlarza 10B, ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Twórczych UNIKAT. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami), dotyczących w szczególności: 1) realizacji projektu, 2) utrwalania, 3) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika, 4) wprowadzania do obrotu, 5) wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, 6) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 7) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń przestrzennych projektu, 8) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza; 4

5 9) umieszczanie w części lub całości w dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 10) wykonanie na podstawie dokumentacji robót budowlanych przez wykonawców wybranych przez Zamawiającego. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utrwalono dokumentację. Wynagrodzenie pokrywa również zapłatę za przeniesienie wszelkich praw o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawcy zapewnia się nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw majątkowych Zamawiającego wyłącznie w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, referencyjnych i promocyjnych. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Po zakończeniu etapu projektowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - 5 egz. projektów budowlanych z podziałem na wyszczególnione opracowania (w formie graficznej i elektronicznej (w formacie PDF i DWG płyta CD). Projekt budowlany powinien zawierać : - część konstrukcyjno architektoniczna wraz z częścią opisową wydzielenia klatki schodowej i systemu oddymiania. - część branżowa w tym część elektryczna zastosowanego systemu oddymiania. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. Przedmiotem zatwierdzenia przez Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice będzie Projekt budowlany pozbawiony usterek i wad. Z wnioskiem o zatwierdzenie Projektu budowlanego i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia budowlanego wystąpi Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi Wykonawcy przez Zamawiającego. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na budowę Wymagania dotyczące grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej. - Uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczący braku wydzielenia i wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymianiu klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną bezpośrednio na zewnątrz budynku. - System oddymiania będzie realizowany za pomocą : 1) okna oddymiającego (wraz z siłownikiem ) jako alternatywa - dachowa klapa oddymiająca wg. opracowanego i uzgodnionego z Zamawiającym wcześniej projektu, 2) centrali z akumulatorami, 3) optycznej czujki dymu, 4) RPO ( ręcznego przycisku oddymiania ) 5) instalacji elektrycznej 6) drzwi zewnętrzne z siłownikiem, pełniące funkcję napowietrzania klatki schodowej w trakcie uruchomienia grawitacyjnego systemu oddymiania. Dostosowanie lub wymiana drzwi zgodnie z wymaganymi parametrami wg. opracowanego wcześniej projektu - Przyciski oddymiania umieścić na I kondygnacji budynku i na parterze. - Połączenie przycisków przewietrzających wykonać kablem YnTKSY 3x2x1mm 2. Sposób układania instalacji kablowej przyjąć taki jak dla istniejących instalacji elektrycznych: rury ochronne lub korytka instalacyjne. - Elementy wykonawcze, siłowniki zasilić kablem HDGs 3x1,5mm 2. Do połączeń linii zasilających siłowniki zastosować puszkę wyposażoną w kostkę ceramiczną. Od puszki do siłownika wyprowadzić kabel HLGs 2x1mm 2. Linię przycisków oddymiania wykonać kablem HTKSH PH90 4x2x0,8 mm 2. - Zasilanie podstawowe 230V wykonać przewodem YDY/Edyp 3x1,5 mm 2 z niezależnego zabezpieczenia typu S301B6A w obudowie RTN 1x2 wbudowanego do tablicy administracyjnej. 5

6 - Centrala oddymiania wyposażona musi być w zasilanie awaryjne. Centrala powinna posiadać wbudowane układy monitorujące zasilanie podstawowe i uszkodzenia akumulatorów zasilania awaryjnego Wymagania dotyczące wydzielenia stref ogniowych w tym strefy klatki schodowej Projekt podziału na strefy ogniowe obejmuje 1 piętro i klatkę schodową. W projekcie przewidzieć wykonanie robót wydzielenia strefy ogniowej klatki schodowej: a. -Wykonanie ścianki na piętrze typu lekkiego GK REI 60 z doświetleniem o odporności EI 60 i drzwiami szklanymi EI 30, celem zmniejszenia powierzchni klatki schodowej (ściana przy krawędzi biegu klatki schodowej wzdłuż pomieszczeń oznaczonych na rzucie piętra 4/0.9 i 2/0.24) b.- Dostosowanie lub wymiana drzwi wejściowych i okien klatki schodowej do warunków systemu oddymiania wg opracowanego projektu. c. - Zamknięcie otwartego korytarza drzwiami o odporności EI 30 (korytarz 2/0.14) d. - Wymiana istniejącego w ścianie przeszklenia na przeszklenie lub świetliki ognioochronne EI 60 (pomieszczenie 2/0.20) e. - Dostosowanie istniejących ścian klatki schodowej do wymaganej odporności ogniowej EI 60 płyty GK REI 60 (pomiędzy pomieszczeniami 2/0.13, 2/0.14, 2/0.20, a klatką schodową). f. -Wymiana istniejących drzwi wew. klatki schodowej na drzwi o odporności ogniowej EI 30 i zmiany kierunku otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Zakres robót budowlanych przewiduje wykonanie robót wykończeniowych, z uwzględnieniem dostosowania do stanu istniejącego kolorystyki oraz użytych materiałów. Projekt budowlany ma zawierać cały zakres wydzielenia stref ogniowych. Roboty budowlane mają być wykonane w zakresie wydzielenia strefy ogniowej klatki schodowej opisane w pkt a,b. Roboty opisane w pkt. c,d,e,f dotyczące wydzielenia strefy ogniowej ścianami pomiędzy pomieszczeniami 2/0.13, 2/0.14, 2/0,20, a klatką schodową nie wchodzą do zakresu realizacji. 3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia. W ramach zadania należy wykonać. Opracowanie projektu budowlanego wydzielenia pożarowego wraz z grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej. Uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. i uzyskać pozwolenie na budowę. Wykonać roboty budowlane wg. opracowanego projektu, tj. wykonać instalację grawitacyjną oddymiania, wykonać ściankę (pkt 2.3. a ) wydzielającą strefę ogniową Ogólne warunki wykonania robót budowlanych. Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy (w obiekcie) oraz za zgodność z projektami i programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zlecenia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Roboty mogą być wykonywane w czasie od godz do Przed wykonaniem robót Wykonawca opracuje harmonogram robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 6

7 Wykonawca będzie utrzymywać teren robót w stanie niepowodującym uciążliwości dla mieszkańców. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczeń przed: - porażeniem prądem, - zanieczyszczenia pyłami i gazami, - możliwość powstania pożaru Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Materiały, wyroby budowlane. - Szczegółowe wymagania dla materiałów objętych niniejszą specyfikacją określono w punktach 2.2, oraz Wykonawca użyje do wykonania robót materiałów przewidzianych w uzgodnionym projekcie, a w razie konieczności zastosowania materiałów równorzędnych - przeprowadzi ponowne uzgodnienie i skoryguje projekt. - Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczonych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm, a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych lub świadectwach dopuszczenia i powinna być kontrolowana każdorazowo przy dostawie na budowę. - Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości na podstawie norm, aprobat technicznych lub świadectw dopuszczenia nie mogą być wbudowane. - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów i dostawców Wymagania dotyczące sprzętu. Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określi projekt budowlany. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne Wykonanie dotyczące transportu. - Wykonawca powinien dysponować środkami transportowymi przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiału, elementów, urządzeń oraz sprzętu. - W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów i dostawców Wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 7

8 3.7. Kontrola jakości robót Zasady ogólne. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - Użyte wyroby, parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń. - Jakość wykonania i dokładność robót Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót. - Kontrola poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w projekcie budowlanym i zawarte w umowie na roboty budowlane. - Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających robót zapisuje się w odpowiednich protokołach. - Do protokołów załącza się wyniki pomiarów, sprawdzeń i prób, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się do dokumentacji powykonawczej Dokumenty budowy. - Pozwolenie na budowę. - Protokół przekazania terenu budowy. - Protokoły odbioru projektu i robót. - Protokoły z ustaleń. - Harmonogram robót Odbiory techniczne robót Wymagania ogólne. Odbiór częściowy to odbiór robót podlegających zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Odbiór końcowy robót odbiór gotowych i kompletnych robót budowlanych od Wykonawcy dokonany zgodnie z procedura określoną w umowie. Rodzaje odbiorów: - odbiór dokumentacji projektowej, - odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, - odbiór końcowy, - odbiór po okresie gwarancji, Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach Zakres czynności odbiorowych dokumentacji. - Przekazanie dokumentacji na podstawie Protokołu Przekazania dokumentacji technicznej przygotowanego przez Zamawiającego i podpisanego przez obydwie strony umowy. - Sprawdzenie dokumentacji w terminie 7 dni od daty przekazania zgodnej z data wpisaną do Protokołu Przekazania dokumentacji technicznej. - Spisanie protokołu Protokołu końcowego odbioru dokumentacji technicznej lub zwrot dokumentacji z podaniem drogą pisemną lub elektroniczna lub faxem przyczyn odmowy odbioru. - W przypadku odmowy odbioru i zwrotu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie do 7 dni - Na okoliczność usuwania wad spisany zostanie Protokołu usunięcia wad w dokumentacji technicznej Zakres czynności odbiorowych robót. - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami. 8

9 - Pomiary rezystancji izolacji linii, ciągłość żył linii dozorowych, uziemienia. - Uruchomienie systemu samoczynnego oddymiania i wykonanie prób funkcjonalnych, za pomocą czujki dymowej i RPO Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: - Deklaracje zgodności, atesty gwarancje, wbudowanych materiałów, urządzeń. - Instrukcje obsługi systemu oddymiania (DTR). - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu robót. - Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu technicznego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji. - Zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru Zasady płatności. Ustala się ryczałtowe rozliczenie robót. Wykonawca określi wartości rodzajów robót zgodnie z tabelą załączoną do punktu 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia pozwalających na przekazanie obiektu do użytkowania Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, - koszty odbiorów i nadzorów branżowych. 4. Część informacyjna 4.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością: budynek usługowy przy ul. Kotlarza 10B w Katowicach Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ). - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Planowany okres realizacji. Planowany okres zamówienia do 4,5 miesiąca od dnia podpisania umowy. 9

10 4.4. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. - Rzuty budowlane (z wymiarowaniem) budynku przy ul. Kotlarza 10 B w zakresie: parteru, 1-piętra, dachu, przekroju w formacie PDF i DWG Osoby upoważnione do reprezentowania KZGM 1) Marian Dembiński 2) Zbigniew Janik 3) Adam Więckowiak Załączniki: 1. Plan sytuacyjny 2. Rzuty budowlane 10

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo