PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel ; NIP PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OBIEKT: INWESTOR: BRANśA: Pałac Myśliwski KsiąŜąt Radziwiłłów Antonin, ul. Pałacowa Przygodzice Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna Kalisz ochrona przeciwpoŝarowa Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, Ŝe sporządzona przeze mnie dokumentacja projektowa, wchodząca w skład ww. projektu jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. stanowisko imię i nazwisko Uprawnienia podpis Opracował mgr inŝ. Radosław Zalewski nr upr. D 1432/11 Uzgodnienie inŝ. Feliks Grzelka nr upr. 131/93 Konin, lipiec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Cel, przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka obiektu Ogólna charakterystyka zaprojektowanych systemów System sygnalizacji poŝarowej System oddymiania klatki schodowej System wysokociśnieniowej mgły wodnej Dodatkowe elementy sterujące dla potrzeb integracji systemu gaszenia, systemu oddymiania oraz sygnalizacji poŝarowej Elementy systemu sygnalizacji poŝarowej Elementy systemu oddymiania klatki schodowej Elementy systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej Okablowanie Algorytm sterowania systemów przeciwpoŝarowych Inne uwagi i zalecenia Zestawienie sprzętu i urządzeń systemu oddymiania Załączniki: 1) Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 2) Uprawnienia 3) Rysunki 2

3 1. Cel, przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sterowania systemu gaszenia mgły wodnej oraz systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Pałacu Myśliwskiego KsiąŜąt Radziwiłłów zlokalizowanym przy ul. Pałacowej 1 w Antoninie. Zakres opracowania obejmuje: a) projekt sterowania systemu gaszenia poŝaru zgodnie z wytycznymi branŝowymi zawartymi w dokumentacji projektowej instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej; b) projekt sterowania systemem oddymiania klatki schodowej; c) korekta projektu systemu sygnalizacji poŝarowej dla potrzeb integracji systemów gaszenia i oddymiania. Opracowanie obejmuje: a) część opisową w skład której wchodzi opis techniczny; b) część rysunkową w skład której wchodzą rzuty kondygnacji z elementami wymagającymi sterowania automatyką poŝarową oraz schemat ideowy sterowania poszczególnymi systemami; c) dobór central sterujących systemem gaszenia mgły wodnej; d) dobór centrali sterującej systemem oddymiania klatki schodowej; e) dobór przewodów zasilająco sterujących poszczególnymi urządzeniami; f) algorytm sterowania systemem mgły wodnej oraz oddymiania klatki schodowej. 2. Podstawa opracowania 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U r. Nr 75, poz.690 z póź. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 3) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji., 3

4 4) Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji poŝarowej Warszawa 2010., 5) Dokumentacje techniczno-ruchowe centralki oddymiania oraz karty katalogowe pozostałych elementów systemu oddymiania, 6) Niemiecka Norma DIN część 1 i 2, 7) Standard NFPA 750 dotyczący systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej, 8) Ekspertyza techniczna dotycząca stanu warunków ochrony przeciwpoŝarowej w budynku Pałacu Myśliwskiego, opracowana w czerwcu 2011, 9) Projekt wykonawczy instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-GOG, opracowany przez INSTAC, Stara Iwiczna, październik 2012 r., 10) Projekt wykonawczy instalacji mechanicznego oddymiania klatki schodowej, opracowany przez INSTAC, Stara Iwiczna, październik 2012 r., 11) Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji poŝarowej opracowany w listopadzie 2012 r., 12) Komplet rysunków architektonicznych, 13) Zlecenie Inwestora. 3. Charakterystyka obiektu Dom Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie wybudowano w 1826 r. Obiekt wzniesiony na rzucie ośmiokąta foremnego stanowiącego centralną część obiektu, do którego przylegają z czterech stron skrzydła prostokątne. Trzon centralny ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy piętra), skrzydła boczne są trzykondygnacyjne. Cały budynek jest podpiwniczony. Nad piętrami uŝytkowymi znajdują się dwa poddasza o konstrukcji drewnianej, które nie są uŝytkowane i stanowią poziomy techniczne (powyŝej poziomu + 15,25 m). W obiekcie znajdują się trzy klatki schodowe tj. klatka schodowa główna konstrukcji drewnianej, prowadząca od poziomu parteru do 3 piętra, klatka zabiegowa konstrukcji drewnianej, prowadząca od poziomu parteru do 2 piętra oraz klatka stalowa prowadząca z poziomu parteru do poziomu piwnicy klatka przeznaczona dla zaplecza kuchennego. W budynku Pałacu Myśliwskiego z uwagi na występujące nieprawidłowości z zakresu warunków ochrony przeciwpoŝarowej zastosowano warunki zastępcze polegające min. na zainstalowaniu systemu sygnalizacji poŝarowej wraz z podłączeniem 4

5 do stacji monitorowania alarmów KP PSP w Ostrowie Wlkp., zainstalowaniu mechanicznego systemu oddymiania na głównej klatce schodowej oraz zainstalowaniu wysokociśnieniowej mgły wodnej zapewniającej ochronę całkowitą obiektu. 4. Ogólna charakterystyka zaprojektowanych systemów 4.1. System sygnalizacji poŝarowej W chwili obecnej na obiekcie zainstalowano adresowalny system sygnalizacji poŝarowej w oparciu o urządzenia firmy POLON ALFA z Bydgoszczy. W pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru zainstalowano centralę POLON Dla obiektu zapewniono całkowitą ochronę, przy wykorzystaniu optycznych czujek dymu DUR-4043, termicznych czujek TUN-4043 oraz radiowych optycznych czujek dymu DUR-4047 wraz z adapterami ACR Ponadto na obiekcie zainstalowano sygnalizatory optyczno akustyczne typu SA-K7 oraz ręczne ostrzegacze poŝarowe typu ROP-4001M. Linie dozorowe poprowadzone zostały przewodem YnTKSYekw 2x1 mm, natomiast linie sygnałowe poprowadzono przewodem HTKSH 2x0,8 mm. Istniejącą centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem UTAP (urządzenia transmisji alarmu poŝarowego) podłączono do stacji monitorowania alarmów w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrowie Wielkopolskim System oddymiania klatki schodowej Dla głównej klatki schodowej (K1) wykonano mechaniczny system usuwania dymu i ciepła. Na poziomie poddasza zamontowano wentylator oddymiający typu BVAXN 12/56/500D M-D firmy BSH. Wentylator oddymiający osiowy, odporny na temperaturę 400 C przez czas 120 min. Na kondygnacji trzeciego piętra w klatce głównej zamontowano kratę wyciągową o wymiarach 1200x700 mm, która łączy się w pionie z wentylatorem oddymiającym za pośrednictwem obudowanego kanału o wymiarach 700x500 mm w klasie EIS 120 odporności ogniowej. Wyrzutnię kanału oddymiającego umieszczono na poddaszu w miejscu byłego okna. Napowietrzanie wg projektu realizowane jest ręcznie za pomocą drzwi zewnętrznych z klatki głównej, otwieranych przez personel w przypadku uruchomienia systemu oddymiania. W chwili obecnej nie zainstalowano centrali systemu oddymiania oraz przycisków oddymiania a jedynie podłączono wentylator do rozdzielni głównej. Sterowanie wentylatorem oddymiającym 5

6 odbywa się bezpośrednio z centrali sygnalizacji poŝarowej. Projekt instalacji oddymiania nie zawiera elementów sterowania (automatyki) systemem oddymiania System wysokociśnieniowej mgły wodnej Dla budynku Pałacu Myśliwskiego w Antoninie w ramach warunków zastępczych zaprojektowano instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG. Instalacja ta nie została jeszcze wykonana na obiekcie. System mgły wodnej przewiduje ochronę całkowitą zapewniającą gaszenie wszystkich przestrzeni w budynku. Instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej podzielono na 5 sekcji tryskaczowych oraz 5 sekcji zraszaczowych posiadających następującą charakterystykę: Sekcje tryskaczowe gaszenie poŝaru w pomieszczeniach objętych systemem tryskaczowym uruchamiane jest samoczynnie tylko w obrębie poŝaru po zadziałaniu termowyzwalacza (pęknięciu ampułki tryskacza mgłowego). W mgłowym systemie tryskaczowym rurociąg na odcinku od zaworu sekcyjnego do tryskaczy mgłowych napełniony jest wodą pod ciśnieniem 25 bar. W udroŝnionej w ten sposób instalacji następuje spadek ciśnienia, który powoduje uruchomienie wysokociśnieniowej pompy. Wysokociśnieniowa pompa tłoczy mgłę wodną do chronionej przestrzeni poprzez aktywowane termicznie tryskacze mgłowe. Sekcje zraszaczowe instalacja rurowa systemu zraszaczowego wysokociśnieniowej mgły wodnej, między zaworem sekcyjnym a zraszaczami mgłowymi (tryskaczami mgłowymi bez ampułek) jest nienawodniona. Gaszenie poŝaru uruchamiane jest automatycznie po wykryciu poŝaru przez system detekcji i wysłaniu sygnału przez system sterowania gaszeniem do konkretnego zaworu sekcyjnego. Spadek ciśnienia w instalacji rurowej przed zaworem sekcyjnym uruchomi zestaw wysokociśnieniowej pompy mgłowej i rozpocznie akcję gaśniczą. Projekt instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej nie zawiera elementów sterowania (automatyki) oraz detekcji. 6

7 4.4. Dodatkowe elementy sterujące dla potrzeb integracji systemu gaszenia, systemu oddymiania oraz sygnalizacji poŝarowej W ramach współpracy istniejącego systemu sygnalizacji poŝarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej wymagane jest zainstalowanie dodatkowych elementów, zapewniających pełne przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi systemami. Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej równieŝ wymaga dostosowania do przyjętego scenariusza sterowania dla budynku Elementy systemu sygnalizacji poŝarowej Istniejąca centrala POLON 4100 pełni rolę nadzorującą nad wszystkimi centralami tj. systemu oddymiania, gaszenia mgłą wodną oraz kontroli dostepu. W celu dostosowania istniejących pętli do nadzorowania i sterowania pozostałymi systemami naleŝy dołoŝyć następujące elementy: Element wielowyjściowy kontrolny EWK-4001 odpowiedzialny za nadzorowanie sygnałów technicznych ze skrzynek połączeń elektrycznych (modułów) instalacji mgłowej tryskaczowej; wysterowanie centrali kontroli dostępu oraz nadzorowanie centrali gaszenia IGNIS 1520M, Elementy systemu oddymiania klatki schodowej Istniejący system oddymiania wykonano w oparciu o wentylator oddymiający sterowany bezpośrednio z centrali systemu sygnalizacji poŝarowej POLON Napowietrzanie poprzez drzwi realizowane jest w sposób ręczny. W celu ujednolicenia systemu oddymiania przewiduje się napowietrzanie automatyczne za pomocą jednego skrzydła drzwi zewnętrznych o wymiarach 0,85x3,36 m co daje powierzchnię geometryczną równą 2,856 m 2. Zainstalowany wentylator osiowy posiada wydajność równą m 3 /h co oznacza, Ŝe szybkość przepływu powietrza przez otwarte skrzydło drzwi wyniesie 1,46 m/s. Obliczeniowa szybkość przepływu powietrza przez otwarte skrzydło drzwi nie przekracza 5 m/s, wobec czego warunek przepływu powietrza przez otwór napowietrzający został zachowany. 7

8 W celu zachowania pełnej informacji nad poszczególnymi elementami systemu oddymiania naleŝy dołoŝyć następujące elementy: Centrala oddymiania UCS 6000 odpowiedzialna za wysterowanie stycznika wentylatora oddymiającego; uruchomienie siłownika skrzydła drzwi napowietrzających; przesłanie sygnałów technicznych do centrali POLON 4100, Stycznik wentylatora umieszczony w istniejącej rozdzielni głównej, odpowiedzialny za podanie napięcia z rozdzielnicy do wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu, Przycisk oddymiania PO-62 umoŝliwiający ręczne uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej, Siłownik skrzydła drzwi napowietrzających DDS 54/500 umoŝliwiający automatyczne uruchomienie i pozostawienie w pozycji otwartej skrzydła drzwi napowietrzających, Centralka kontroli dostępu umoŝliwiająca (na wniosek zarządcy obiektu) unieruchomienie skrzydła otwieranego poprzez ręczne wciśnięcie przycisku kontroli dostępu opcja przewidziana w godzinach nocnych, Elektrozaczep montowany w skrzydle blokowanym w celu umoŝliwienia automatycznego otwarcia skrzydła napowietrzającego, Zwora elektromagnetyczna montowana w górnej części ościeŝnicy skrzydła otwieranego, umoŝliwiająca za pośrednictwem przycisku kontroli dostępu blokadę drzwi, System wysokociśnieniowej mgły wodnej Zaprojektowana instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej przewiduje niezaleŝne sterowanie w części budynku, w której zastosowano sekcje mgłowe (tryskaczowe) z termowyzwalaczami. W sekcjach zaraszaczowych uruchomienie procesu gaszenia ma odbywać się za pośrednictwem czujek dymu naleŝących do centrali gaszenia. W celu sterowania sekcjami zraszaczowymi oraz nadzorowaniu sekcjami tryskaczowymi naleŝy przewidzieć następujące elementy sterujące: Adresowalna centrala gaszenia POLON 4500 odpowiedzialna za nadzorowanie pomieszczeń objętych instalacją zraszaczową 4 sekcje; wysterowanie oraz 8

9 nadzorowanie odpowiedniego zaworu sekcyjnego; przesłanie komunikatów do istniejącej centrali POLON 4100, Konwencjonalna centrala gaszenia IGNIS 1520M odpowiedzialna za nadzorowanie pomieszczenia gospodarczego w piwnicy objętego instalacją zraszaczową 1 sekcja; wysterowanie zaworu sekcyjnego; przesłanie komunikatów do istniejącej centrali POLON 4100, Adresowalne wielostanowe czujki optyczno temperaturowe DOT-4046 nadzorujące pomieszczenia sekcji zraszaczowych na 3 piętrze oraz na poddaszu, Konwencjonalne wielodetektorowe czujki optyczno temperaturowe DOT-40 nadzorujące pomieszczenie gospodarcze w piwnicy z sekcją zraszaczową, WyŜej wymienione elementy nie zostały wykonane na obiekcie lub nie zostały uwzględnione w projektach wykonawczych. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności systemów naleŝy doposaŝyć budynek w wyŝej wymienione urządzenia Okablowanie Centrala oddymiania zasilana przewodem HDGs PH90 3x2,5 mm z przed przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Centralę gaszenia POLON 4500 oraz IGNIS 1520M zasila się przewodem HDGs PH30 3x2,5 mm z przed przeciwpoŝarowego wyłącznika pradu. Elementy wielowyjściowe EWK-4001 łączy się z istniejącą pętlą przewodem YnTKSYekw 2x1 mm. Przyciski oddymiania podłącza się do centrali oddymiania za pomocą przewodu YnTKSYekw 3x2x0,8 mm. Przycisk kontroli dostępu a takŝe elektrozaczep oraz zwora elektromagnetyczna połączona przewodem YDY 3x1 mm. Sterowanie stycznikiem wentylatora oraz zaworami sekcyjnymi instalacji mgłowej wykonać przewodem HDGs PH30 2x1 mm. Siłownik drzwi napowietrzających zasila się przewodem HDGs PH90 3x1,5 mm. Połączenie pomiędzy centralą POLON 4100 i POLON 4500 wykonać za pomocą modułu sieciowania oraz połączyć przewodem YnTKSYekw 2x1 mm. Centrale odymiania UCS 6000 oraz centrale POLON 4500 i IGNIS 1520M wymagają zasilania bezpośrednio z tablicy energetycznej i posiadające własne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilającego centralki nie wolno podłączać Ŝadnych innych odbiorników. Centralki zasilać z przed 9

10 przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Do zabezpieczenia zasilania centrali naleŝy przewidzieć wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŝnicowo-prądowe. Przewody uniepalnione montowane za pomocą uchwytów UPo i montowane w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Przewody niepalne montowane za pomocą uchwytów UDF E90. Przy przejściach między kondygnacjami przewody prowadzić podtynkowo. Przejścia przewodów instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tego elementu Algorytm sterowania systemów przeciwpoŝarowych Dla budynku Pałacu Myśliwskiego w Antoninie przewiduje się następujący algorytm działania systemu z uwzględnieniem wszystkich instalacji przeciwpoŝarowych: 1) Wykrycie poŝaru na kondygnacji piwnicy: Zadziałanie dowolnej czujki w strefie poŝarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali POLON 4100 jest przekazywany do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; 10

11 Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja tryskaczowa objęta poŝarem (samoczynnie na skutek wzrostu temperatury w pobliŝu termowyzwalacza ponad temperaturę znamionową jego zadziałania). Sygnał alarmowy z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4100 za pomocą modułu EWK-4001 jest to ALARM II STOPNIA; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 2) Wykrycie poŝaru w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy: Zadziałanie czujki w pom. gospodarczym wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia IGNIS 1520M. Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; 11

12 Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia IGNIS 1520M przekazywany jest do centrali POLON 4100, która następnie przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali IGNIS 1520M). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali IGNIS 1520M i nastepnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-40 umieszczonych w pomieszczeniu gospodarczym (proces gaszenia następuje w wyniku wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na odrębnych liniach dozorowych); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 3) Wykrycie poŝaru na kondygnacji parteru, I, II i III piętra sekcje tryskaczowe: Zadziałanie dowolnej czujki w strefie poŝarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; 12

13 Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali POLON 4100 jest przekazywany do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja tryskaczowa objęta poŝarem (samoczynnie na skutek wzrostu temperatury w pobliŝu termowyzwalacza ponad temperaturę znamionową jego zadziałania). Sygnał alarmowy z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4100 za pomocą modułu EWK-4001 jest to ALARM II STOPNIA; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 13

14 4) Wykrycie poŝaru na kondygnacji III piętra sekcje zraszaczowe: Zadziałanie dowolnej czujki w jednym z trzech pomieszczeń nieuŝytkowych wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia POLON 4500 przekazywany jest do centrali POLON 4100 za pomocą modułu sieciowania. Centrala POLON 4100 przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; 14

15 Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa odpowiednia sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali POLON 4500). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4500 i następnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-4046 umieszczonych w danym pomieszczeniu (proces gaszenia następuje w wyniku koincydencji dwuczujkowej tj. wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na jednej pętli w jednym pomieszczeniu, oddzielone izolatorem zwarć); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA, odpowiedniej strefy gaszenia na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 5) Wykrycie poŝaru na kondygnacji poddasza nieuŝytkowego: Zadziałanie dowolnej czujki na kondygnacji poddasza ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; 15

16 Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia POLON 4500 przekazywany jest do centrali POLON 4100 za pomocą modułu sieciowania. Centrala POLON 4100 przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa odpowiednia sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali POLON 4500). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4500 i następnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-4046 umieszczonych na poddaszu (proces gaszenia następuje w wyniku koincydencji dwuczujkowej tj. wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na jednej pętli, na tym samym poziomie, oddzielone izolatorem zwarć); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA, odpowiedniej strefy gaszenia na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych urządzeń przeciwpoŝarowych w stan normalnej pracy. 16

17 5. Inne uwagi i zalecenia a) przed przystąpieniem do prac montaŝowych sprawdzić wszelkie wymiary, zabrania się brać wymiaru bezpośrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z projektantem, b) przed przystąpieniem do prac montaŝowych sprawdzić waŝność wszystkich certyfikatów dla poszczególnych urządzeń, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktować się z projektantem, c) dopuszcza się zastosowanie innych równowaŝnych elementów systemu, d) wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultować z projektantem, e) odbiór instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmować: sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem, przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty DTR), przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i zasad postępowania, opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady postępowania. 6. Zestawienie sprzętu i urządzeń systemu oddymiania L.p. Nazwa Ilość 1. Centrala systemu gaszenia adresowalna POLON szt. 2. Centrala systemu gaszenia konwencjonalna IGNIS 1520M 1 szt. 3. Centrala oddymiania UCS szt. 4. Centrala kontroli dostępu 1 szt. 5. Czujka wielostanowa optyczno-termiczna DOT szt. 6. Czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna DOT-40 2 szt. 7. Gniazdo czujki G szt. 8. Element wielowyjściowy kontrolny EWK szt. 9. Przycisk oddymiania PO-62 2 szt. 10. Siłownik drzwi napowietrzających DDS 54/500 1 szt. 11. Stycznik wentylatora oddymiającego 1 szt. 12. Przycisk kontroli dostępu 1 szt. 13. Elektrozaczep drzwi napowietrzających 1 szt. 14. Zwora elektromagnetyczna drzwi napowietrzających 1 szt. 15. Akumulator 12 38Ah 2 szt. 16. Akumulator 12V 7,2Ah 2 szt. 17. Akumulator 12V 6,5Ah 2 szt. 18. Uchwyty UDF E szt. 19. Uchwyty UPo 1550 szt. 17

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl.

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl. BUD-SERWIS 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wiesław Szczepkowski OMIS SC ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka NIP 758 105 05 16

Wiesław Szczepkowski OMIS SC ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka NIP 758 105 05 16 1. INWESTOR: Urząd Miasta Ostrołęki Plac gen. Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka Wiesław Szczepkowski OMIS SC OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 2. TEMAT: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 PROJEKT BUDOWLANY SPECJALNEGO OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 wykonał: inŝ. Dariusz Kubat nr upr. GP-II-63/27/75

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU HIADA Agnieszka K. Kozłowska Ul. Piasta 50/13, 15-044 Białystok Siedziba firmy: Ul. Branickiego 33, 15-206 Białystok Tel./fax. 085 879-91-04, tel. kom. 504-245-045 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. BRANśA ELEKTRYCZNA SYSTEM SYGNALIZACJI POśAROWEJ (SSP). INSTALACJA ODDYMIANIA POśAROWEGO. INSTALACJA STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie OBIEKT: Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMÓW: WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POśARU i ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH OPRACOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI.

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI. WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI. 1. Opis techniczny. 2. Wykaz urządzeń systemów bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego 3. Informacja BIOZ. 4. Oświadczenie 5. Załączniki: 6. Rysunki: 6.1. Tablica TG rys. nr E-01

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Część IV Elektryczna.

Część IV Elektryczna. Część IV Elektryczna. Zestawienie dokumentacji I. Opis techniczny. II. Zestawienie rysunków: 1. Schemat zasilania rozdzielnicy T1. 2. Plan instalacji oświetlenia piętro. 3. Plan instalacji oświetlenia

Bardziej szczegółowo