PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel ; NIP PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OBIEKT: INWESTOR: BRANśA: Pałac Myśliwski KsiąŜąt Radziwiłłów Antonin, ul. Pałacowa Przygodzice Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna Kalisz ochrona przeciwpoŝarowa Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadczam, Ŝe sporządzona przeze mnie dokumentacja projektowa, wchodząca w skład ww. projektu jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. stanowisko imię i nazwisko Uprawnienia podpis Opracował mgr inŝ. Radosław Zalewski nr upr. D 1432/11 Uzgodnienie inŝ. Feliks Grzelka nr upr. 131/93 Konin, lipiec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Cel, przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka obiektu Ogólna charakterystyka zaprojektowanych systemów System sygnalizacji poŝarowej System oddymiania klatki schodowej System wysokociśnieniowej mgły wodnej Dodatkowe elementy sterujące dla potrzeb integracji systemu gaszenia, systemu oddymiania oraz sygnalizacji poŝarowej Elementy systemu sygnalizacji poŝarowej Elementy systemu oddymiania klatki schodowej Elementy systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej Okablowanie Algorytm sterowania systemów przeciwpoŝarowych Inne uwagi i zalecenia Zestawienie sprzętu i urządzeń systemu oddymiania Załączniki: 1) Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 2) Uprawnienia 3) Rysunki 2

3 1. Cel, przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sterowania systemu gaszenia mgły wodnej oraz systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Pałacu Myśliwskiego KsiąŜąt Radziwiłłów zlokalizowanym przy ul. Pałacowej 1 w Antoninie. Zakres opracowania obejmuje: a) projekt sterowania systemu gaszenia poŝaru zgodnie z wytycznymi branŝowymi zawartymi w dokumentacji projektowej instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej; b) projekt sterowania systemem oddymiania klatki schodowej; c) korekta projektu systemu sygnalizacji poŝarowej dla potrzeb integracji systemów gaszenia i oddymiania. Opracowanie obejmuje: a) część opisową w skład której wchodzi opis techniczny; b) część rysunkową w skład której wchodzą rzuty kondygnacji z elementami wymagającymi sterowania automatyką poŝarową oraz schemat ideowy sterowania poszczególnymi systemami; c) dobór central sterujących systemem gaszenia mgły wodnej; d) dobór centrali sterującej systemem oddymiania klatki schodowej; e) dobór przewodów zasilająco sterujących poszczególnymi urządzeniami; f) algorytm sterowania systemem mgły wodnej oraz oddymiania klatki schodowej. 2. Podstawa opracowania 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U r. Nr 75, poz.690 z póź. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 3) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji poŝarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji., 3

4 4) Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji poŝarowej Warszawa 2010., 5) Dokumentacje techniczno-ruchowe centralki oddymiania oraz karty katalogowe pozostałych elementów systemu oddymiania, 6) Niemiecka Norma DIN część 1 i 2, 7) Standard NFPA 750 dotyczący systemów wysokociśnieniowej mgły wodnej, 8) Ekspertyza techniczna dotycząca stanu warunków ochrony przeciwpoŝarowej w budynku Pałacu Myśliwskiego, opracowana w czerwcu 2011, 9) Projekt wykonawczy instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-GOG, opracowany przez INSTAC, Stara Iwiczna, październik 2012 r., 10) Projekt wykonawczy instalacji mechanicznego oddymiania klatki schodowej, opracowany przez INSTAC, Stara Iwiczna, październik 2012 r., 11) Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji poŝarowej opracowany w listopadzie 2012 r., 12) Komplet rysunków architektonicznych, 13) Zlecenie Inwestora. 3. Charakterystyka obiektu Dom Pracy Twórczej Pałac Myśliwski w Antoninie wybudowano w 1826 r. Obiekt wzniesiony na rzucie ośmiokąta foremnego stanowiącego centralną część obiektu, do którego przylegają z czterech stron skrzydła prostokątne. Trzon centralny ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy piętra), skrzydła boczne są trzykondygnacyjne. Cały budynek jest podpiwniczony. Nad piętrami uŝytkowymi znajdują się dwa poddasza o konstrukcji drewnianej, które nie są uŝytkowane i stanowią poziomy techniczne (powyŝej poziomu + 15,25 m). W obiekcie znajdują się trzy klatki schodowe tj. klatka schodowa główna konstrukcji drewnianej, prowadząca od poziomu parteru do 3 piętra, klatka zabiegowa konstrukcji drewnianej, prowadząca od poziomu parteru do 2 piętra oraz klatka stalowa prowadząca z poziomu parteru do poziomu piwnicy klatka przeznaczona dla zaplecza kuchennego. W budynku Pałacu Myśliwskiego z uwagi na występujące nieprawidłowości z zakresu warunków ochrony przeciwpoŝarowej zastosowano warunki zastępcze polegające min. na zainstalowaniu systemu sygnalizacji poŝarowej wraz z podłączeniem 4

5 do stacji monitorowania alarmów KP PSP w Ostrowie Wlkp., zainstalowaniu mechanicznego systemu oddymiania na głównej klatce schodowej oraz zainstalowaniu wysokociśnieniowej mgły wodnej zapewniającej ochronę całkowitą obiektu. 4. Ogólna charakterystyka zaprojektowanych systemów 4.1. System sygnalizacji poŝarowej W chwili obecnej na obiekcie zainstalowano adresowalny system sygnalizacji poŝarowej w oparciu o urządzenia firmy POLON ALFA z Bydgoszczy. W pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru zainstalowano centralę POLON Dla obiektu zapewniono całkowitą ochronę, przy wykorzystaniu optycznych czujek dymu DUR-4043, termicznych czujek TUN-4043 oraz radiowych optycznych czujek dymu DUR-4047 wraz z adapterami ACR Ponadto na obiekcie zainstalowano sygnalizatory optyczno akustyczne typu SA-K7 oraz ręczne ostrzegacze poŝarowe typu ROP-4001M. Linie dozorowe poprowadzone zostały przewodem YnTKSYekw 2x1 mm, natomiast linie sygnałowe poprowadzono przewodem HTKSH 2x0,8 mm. Istniejącą centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem UTAP (urządzenia transmisji alarmu poŝarowego) podłączono do stacji monitorowania alarmów w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrowie Wielkopolskim System oddymiania klatki schodowej Dla głównej klatki schodowej (K1) wykonano mechaniczny system usuwania dymu i ciepła. Na poziomie poddasza zamontowano wentylator oddymiający typu BVAXN 12/56/500D M-D firmy BSH. Wentylator oddymiający osiowy, odporny na temperaturę 400 C przez czas 120 min. Na kondygnacji trzeciego piętra w klatce głównej zamontowano kratę wyciągową o wymiarach 1200x700 mm, która łączy się w pionie z wentylatorem oddymiającym za pośrednictwem obudowanego kanału o wymiarach 700x500 mm w klasie EIS 120 odporności ogniowej. Wyrzutnię kanału oddymiającego umieszczono na poddaszu w miejscu byłego okna. Napowietrzanie wg projektu realizowane jest ręcznie za pomocą drzwi zewnętrznych z klatki głównej, otwieranych przez personel w przypadku uruchomienia systemu oddymiania. W chwili obecnej nie zainstalowano centrali systemu oddymiania oraz przycisków oddymiania a jedynie podłączono wentylator do rozdzielni głównej. Sterowanie wentylatorem oddymiającym 5

6 odbywa się bezpośrednio z centrali sygnalizacji poŝarowej. Projekt instalacji oddymiania nie zawiera elementów sterowania (automatyki) systemem oddymiania System wysokociśnieniowej mgły wodnej Dla budynku Pałacu Myśliwskiego w Antoninie w ramach warunków zastępczych zaprojektowano instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG. Instalacja ta nie została jeszcze wykonana na obiekcie. System mgły wodnej przewiduje ochronę całkowitą zapewniającą gaszenie wszystkich przestrzeni w budynku. Instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej podzielono na 5 sekcji tryskaczowych oraz 5 sekcji zraszaczowych posiadających następującą charakterystykę: Sekcje tryskaczowe gaszenie poŝaru w pomieszczeniach objętych systemem tryskaczowym uruchamiane jest samoczynnie tylko w obrębie poŝaru po zadziałaniu termowyzwalacza (pęknięciu ampułki tryskacza mgłowego). W mgłowym systemie tryskaczowym rurociąg na odcinku od zaworu sekcyjnego do tryskaczy mgłowych napełniony jest wodą pod ciśnieniem 25 bar. W udroŝnionej w ten sposób instalacji następuje spadek ciśnienia, który powoduje uruchomienie wysokociśnieniowej pompy. Wysokociśnieniowa pompa tłoczy mgłę wodną do chronionej przestrzeni poprzez aktywowane termicznie tryskacze mgłowe. Sekcje zraszaczowe instalacja rurowa systemu zraszaczowego wysokociśnieniowej mgły wodnej, między zaworem sekcyjnym a zraszaczami mgłowymi (tryskaczami mgłowymi bez ampułek) jest nienawodniona. Gaszenie poŝaru uruchamiane jest automatycznie po wykryciu poŝaru przez system detekcji i wysłaniu sygnału przez system sterowania gaszeniem do konkretnego zaworu sekcyjnego. Spadek ciśnienia w instalacji rurowej przed zaworem sekcyjnym uruchomi zestaw wysokociśnieniowej pompy mgłowej i rozpocznie akcję gaśniczą. Projekt instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej nie zawiera elementów sterowania (automatyki) oraz detekcji. 6

7 4.4. Dodatkowe elementy sterujące dla potrzeb integracji systemu gaszenia, systemu oddymiania oraz sygnalizacji poŝarowej W ramach współpracy istniejącego systemu sygnalizacji poŝarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej wymagane jest zainstalowanie dodatkowych elementów, zapewniających pełne przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi systemami. Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej równieŝ wymaga dostosowania do przyjętego scenariusza sterowania dla budynku Elementy systemu sygnalizacji poŝarowej Istniejąca centrala POLON 4100 pełni rolę nadzorującą nad wszystkimi centralami tj. systemu oddymiania, gaszenia mgłą wodną oraz kontroli dostepu. W celu dostosowania istniejących pętli do nadzorowania i sterowania pozostałymi systemami naleŝy dołoŝyć następujące elementy: Element wielowyjściowy kontrolny EWK-4001 odpowiedzialny za nadzorowanie sygnałów technicznych ze skrzynek połączeń elektrycznych (modułów) instalacji mgłowej tryskaczowej; wysterowanie centrali kontroli dostępu oraz nadzorowanie centrali gaszenia IGNIS 1520M, Elementy systemu oddymiania klatki schodowej Istniejący system oddymiania wykonano w oparciu o wentylator oddymiający sterowany bezpośrednio z centrali systemu sygnalizacji poŝarowej POLON Napowietrzanie poprzez drzwi realizowane jest w sposób ręczny. W celu ujednolicenia systemu oddymiania przewiduje się napowietrzanie automatyczne za pomocą jednego skrzydła drzwi zewnętrznych o wymiarach 0,85x3,36 m co daje powierzchnię geometryczną równą 2,856 m 2. Zainstalowany wentylator osiowy posiada wydajność równą m 3 /h co oznacza, Ŝe szybkość przepływu powietrza przez otwarte skrzydło drzwi wyniesie 1,46 m/s. Obliczeniowa szybkość przepływu powietrza przez otwarte skrzydło drzwi nie przekracza 5 m/s, wobec czego warunek przepływu powietrza przez otwór napowietrzający został zachowany. 7

8 W celu zachowania pełnej informacji nad poszczególnymi elementami systemu oddymiania naleŝy dołoŝyć następujące elementy: Centrala oddymiania UCS 6000 odpowiedzialna za wysterowanie stycznika wentylatora oddymiającego; uruchomienie siłownika skrzydła drzwi napowietrzających; przesłanie sygnałów technicznych do centrali POLON 4100, Stycznik wentylatora umieszczony w istniejącej rozdzielni głównej, odpowiedzialny za podanie napięcia z rozdzielnicy do wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu, Przycisk oddymiania PO-62 umoŝliwiający ręczne uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej, Siłownik skrzydła drzwi napowietrzających DDS 54/500 umoŝliwiający automatyczne uruchomienie i pozostawienie w pozycji otwartej skrzydła drzwi napowietrzających, Centralka kontroli dostępu umoŝliwiająca (na wniosek zarządcy obiektu) unieruchomienie skrzydła otwieranego poprzez ręczne wciśnięcie przycisku kontroli dostępu opcja przewidziana w godzinach nocnych, Elektrozaczep montowany w skrzydle blokowanym w celu umoŝliwienia automatycznego otwarcia skrzydła napowietrzającego, Zwora elektromagnetyczna montowana w górnej części ościeŝnicy skrzydła otwieranego, umoŝliwiająca za pośrednictwem przycisku kontroli dostępu blokadę drzwi, System wysokociśnieniowej mgły wodnej Zaprojektowana instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej przewiduje niezaleŝne sterowanie w części budynku, w której zastosowano sekcje mgłowe (tryskaczowe) z termowyzwalaczami. W sekcjach zaraszaczowych uruchomienie procesu gaszenia ma odbywać się za pośrednictwem czujek dymu naleŝących do centrali gaszenia. W celu sterowania sekcjami zraszaczowymi oraz nadzorowaniu sekcjami tryskaczowymi naleŝy przewidzieć następujące elementy sterujące: Adresowalna centrala gaszenia POLON 4500 odpowiedzialna za nadzorowanie pomieszczeń objętych instalacją zraszaczową 4 sekcje; wysterowanie oraz 8

9 nadzorowanie odpowiedniego zaworu sekcyjnego; przesłanie komunikatów do istniejącej centrali POLON 4100, Konwencjonalna centrala gaszenia IGNIS 1520M odpowiedzialna za nadzorowanie pomieszczenia gospodarczego w piwnicy objętego instalacją zraszaczową 1 sekcja; wysterowanie zaworu sekcyjnego; przesłanie komunikatów do istniejącej centrali POLON 4100, Adresowalne wielostanowe czujki optyczno temperaturowe DOT-4046 nadzorujące pomieszczenia sekcji zraszaczowych na 3 piętrze oraz na poddaszu, Konwencjonalne wielodetektorowe czujki optyczno temperaturowe DOT-40 nadzorujące pomieszczenie gospodarcze w piwnicy z sekcją zraszaczową, WyŜej wymienione elementy nie zostały wykonane na obiekcie lub nie zostały uwzględnione w projektach wykonawczych. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności systemów naleŝy doposaŝyć budynek w wyŝej wymienione urządzenia Okablowanie Centrala oddymiania zasilana przewodem HDGs PH90 3x2,5 mm z przed przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Centralę gaszenia POLON 4500 oraz IGNIS 1520M zasila się przewodem HDGs PH30 3x2,5 mm z przed przeciwpoŝarowego wyłącznika pradu. Elementy wielowyjściowe EWK-4001 łączy się z istniejącą pętlą przewodem YnTKSYekw 2x1 mm. Przyciski oddymiania podłącza się do centrali oddymiania za pomocą przewodu YnTKSYekw 3x2x0,8 mm. Przycisk kontroli dostępu a takŝe elektrozaczep oraz zwora elektromagnetyczna połączona przewodem YDY 3x1 mm. Sterowanie stycznikiem wentylatora oraz zaworami sekcyjnymi instalacji mgłowej wykonać przewodem HDGs PH30 2x1 mm. Siłownik drzwi napowietrzających zasila się przewodem HDGs PH90 3x1,5 mm. Połączenie pomiędzy centralą POLON 4100 i POLON 4500 wykonać za pomocą modułu sieciowania oraz połączyć przewodem YnTKSYekw 2x1 mm. Centrale odymiania UCS 6000 oraz centrale POLON 4500 i IGNIS 1520M wymagają zasilania bezpośrednio z tablicy energetycznej i posiadające własne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodu zasilającego centralki nie wolno podłączać Ŝadnych innych odbiorników. Centralki zasilać z przed 9

10 przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Do zabezpieczenia zasilania centrali naleŝy przewidzieć wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki róŝnicowo-prądowe. Przewody uniepalnione montowane za pomocą uchwytów UPo i montowane w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Przewody niepalne montowane za pomocą uchwytów UDF E90. Przy przejściach między kondygnacjami przewody prowadzić podtynkowo. Przejścia przewodów instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tego elementu Algorytm sterowania systemów przeciwpoŝarowych Dla budynku Pałacu Myśliwskiego w Antoninie przewiduje się następujący algorytm działania systemu z uwzględnieniem wszystkich instalacji przeciwpoŝarowych: 1) Wykrycie poŝaru na kondygnacji piwnicy: Zadziałanie dowolnej czujki w strefie poŝarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali POLON 4100 jest przekazywany do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; 10

11 Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja tryskaczowa objęta poŝarem (samoczynnie na skutek wzrostu temperatury w pobliŝu termowyzwalacza ponad temperaturę znamionową jego zadziałania). Sygnał alarmowy z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4100 za pomocą modułu EWK-4001 jest to ALARM II STOPNIA; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 2) Wykrycie poŝaru w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy: Zadziałanie czujki w pom. gospodarczym wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia IGNIS 1520M. Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; 11

12 Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia IGNIS 1520M przekazywany jest do centrali POLON 4100, która następnie przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali IGNIS 1520M). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali IGNIS 1520M i nastepnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-40 umieszczonych w pomieszczeniu gospodarczym (proces gaszenia następuje w wyniku wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na odrębnych liniach dozorowych); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 3) Wykrycie poŝaru na kondygnacji parteru, I, II i III piętra sekcje tryskaczowe: Zadziałanie dowolnej czujki w strefie poŝarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; 12

13 Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali POLON 4100 jest przekazywany do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa sekcja tryskaczowa objęta poŝarem (samoczynnie na skutek wzrostu temperatury w pobliŝu termowyzwalacza ponad temperaturę znamionową jego zadziałania). Sygnał alarmowy z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4100 za pomocą modułu EWK-4001 jest to ALARM II STOPNIA; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 13

14 4) Wykrycie poŝaru na kondygnacji III piętra sekcje zraszaczowe: Zadziałanie dowolnej czujki w jednym z trzech pomieszczeń nieuŝytkowych wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia POLON 4500 przekazywany jest do centrali POLON 4100 za pomocą modułu sieciowania. Centrala POLON 4100 przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; 14

15 Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa odpowiednia sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali POLON 4500). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4500 i następnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-4046 umieszczonych w danym pomieszczeniu (proces gaszenia następuje w wyniku koincydencji dwuczujkowej tj. wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na jednej pętli w jednym pomieszczeniu, oddzielone izolatorem zwarć); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA, odpowiedniej strefy gaszenia na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. 5) Wykrycie poŝaru na kondygnacji poddasza nieuŝytkowego: Zadziałanie dowolnej czujki na kondygnacji poddasza ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji poŝarowej POLON 4100 za pośrednictwem połączenia z centralą gaszenia POLON Centrala wyznacza czas T1 przeznaczony na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu; Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji poŝarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji poŝarowej oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu poŝarowego Państwowej StraŜy PoŜarnej; Uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝaru wywołuje wyłącznie zadziałanie sygnalizatorów akustycznych i uruchomienie transmisji alarmu poŝarowego do PSP nie powoduje załączenia innych urządzeń przeciwpoŝarowych; Sygnalizatory optyczno akustyczne zostają uruchomione; 15

16 Sygnał o poŝarze z centrali gaszenia POLON 4500 przekazywany jest do centrali POLON 4100 za pomocą modułu sieciowania. Centrala POLON 4100 przekazuje sygnały do centrali sterującej oddymianiem UCS 6000 oraz centrali kontroli dostępu; Następuje zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach napowietrzających na zasadzie przerwy za pośrednictwem centrali kontroli dostępu; Skrzydło drzwi napowietrzających zostaje wysterowane do pozycji otwartej za pomocą siłownika DDS 54/500; Centrala oddymiania steruje stycznikiem umieszczonym w rozdzielni głównej następuje uruchomienie wentylatora oddymiającego umieszczonego na poddaszu; Uruchamiania jest instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia; Uruchomieniu ulega instalacja gaśnicza mgłowa odpowiednia sekcja zraszaczowa objęta poŝarem (automatycznie za pomocą modułu sterowania gaszeniem umieszczonym w centrali POLON 4500). Sygnał kontrolny z zaworu sekcyjnego zostaje przekazany do centrali POLON 4500 i następnie przekazany do POLON 4100; Istnieją dwie moŝliwości uruchomienia instalacji zraszaczowej mgłowej: Automatycznie za pomocą czujek DOT-4046 umieszczonych na poddaszu (proces gaszenia następuje w wyniku koincydencji dwuczujkowej tj. wykrycia poŝaru przez co najmniej 2 czujki będące na jednej pętli, na tym samym poziomie, oddzielone izolatorem zwarć); Ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku START GASZENIA, odpowiedniej strefy gaszenia na drzwiach centrali; Sterowanie głównym wyłącznikiem prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. W przypadku fałszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejście poszczególnych urządzeń przeciwpoŝarowych w stan normalnej pracy. 16

17 5. Inne uwagi i zalecenia a) przed przystąpieniem do prac montaŝowych sprawdzić wszelkie wymiary, zabrania się brać wymiaru bezpośrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z projektantem, b) przed przystąpieniem do prac montaŝowych sprawdzić waŝność wszystkich certyfikatów dla poszczególnych urządzeń, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktować się z projektantem, c) dopuszcza się zastosowanie innych równowaŝnych elementów systemu, d) wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultować z projektantem, e) odbiór instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmować: sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń stwierdzonych protokołem, przekazanie dokumentów urządzeń i instalacji (certyfikaty DTR), przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i zasad postępowania, opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmującego zasady postępowania. 6. Zestawienie sprzętu i urządzeń systemu oddymiania L.p. Nazwa Ilość 1. Centrala systemu gaszenia adresowalna POLON szt. 2. Centrala systemu gaszenia konwencjonalna IGNIS 1520M 1 szt. 3. Centrala oddymiania UCS szt. 4. Centrala kontroli dostępu 1 szt. 5. Czujka wielostanowa optyczno-termiczna DOT szt. 6. Czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna DOT-40 2 szt. 7. Gniazdo czujki G szt. 8. Element wielowyjściowy kontrolny EWK szt. 9. Przycisk oddymiania PO-62 2 szt. 10. Siłownik drzwi napowietrzających DDS 54/500 1 szt. 11. Stycznik wentylatora oddymiającego 1 szt. 12. Przycisk kontroli dostępu 1 szt. 13. Elektrozaczep drzwi napowietrzających 1 szt. 14. Zwora elektromagnetyczna drzwi napowietrzających 1 szt. 15. Akumulator 12 38Ah 2 szt. 16. Akumulator 12V 7,2Ah 2 szt. 17. Akumulator 12V 6,5Ah 2 szt. 18. Uchwyty UDF E szt. 19. Uchwyty UPo 1550 szt. 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo