SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI"

Transkrypt

1

2 SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki wg spisu szt SPIS RYSUNKÓW RYSUNKIINSTALACJI ELEKRYCZNYCH E 01 Plan sytuacyjny E 02 G ówna tablicarozdzielcza TG 400/ 230 V schemat strukturalny, widok E 03 E 04 Tablica rozdzielcza Tk [kuchnia] schemat strukturalny, widok Plan instalacji elektrycznych rzut piwnicy E 05 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru E 06 Plan instalacji elektrycznych - rzut pi tra E 07 Plan instalacji elektrycznych - Rut dachu RYSUNKIINSTALACJIODDYMIANIA E- 08 Schemat blokowy instalacji oddymiania E- 09 Plan instalacji oddymiania. Rzut piwnicy E- 10 Plan instalacji oddymiania. Rzut parteru E 11 Plan instalacji oddymiania. Rutpi tra 2

3 2. Dane wyj ciowe do projektowania 2.1Podstawa prawna Podstaw prawn wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora : Dzielnica Bielany m. st. Warszawy ul. Przybyszewskiego 70/72 Na opracowanie,,projektu Budowlano -Wykonawczego instalacjielektrycznych wbudynku przedszkola nr 271 w Warszawie ul. Broniewskiego Przedmiot opracowania Przedmiotemopracowania jest projekt budowlano wykonawczy wymianyi modernizacji instalacji elektrycznych wbloku kuchennym budynku przedszkola nr 271wWarszawie przyul. Broniewskiego Zakres opracowania - opracowanie g ównejtablicyrozdzielczej TG 400/230V - opracowanie tablicy rozdzielczej T k kuchni - opracowanie instalacji o wietleniowej - opracowanie instalacji o wietlenia ewakuacyjnego - opracowanie instalacji o wietlenia kierunkowego - opracowanie instalacji gniazd 1- fazowych230vogólnodost pnych - opracowanie instalacji si y- kuchnia wraz zzapleczem kuchennym - opracowanie instalacji uziemienia wyrównawczego Zakres opracowania nie obejmuje: - zasilania budynku z sieci energetycznej,,stoen Warszawa - zasilania tablicy g ównej TG-400/230V ze z cza kablowego - instalacji telefonicznej w budynku - instalacji p. po. w budynku - instalacji w amaniowej 2.3 Za o enia do projektu - podk ady budowlane:piwnica, parter, pi tro, dachw skali1:50 - inwentaryzacja instalacjielektrycznych w budynkublokkuchenny - uzgodnienia z U ytkownikiem - Dyrekcja Przedszkola nr za o enia do wentylacji nawiewno wyci gowej - za o enia technologicznego wyposa enia kuchni wraz z zapleczem kuchennym 3

4 2. OPIS TECHNICZNY 3.1 Instalacje istniej ce Przedszkole zosta oprzekazane do eksploatacji na pocz tku lat 70-tych. Na podstawie inwentaryzacjistwierdza si, einstalacja nie spe nia wymogów zgodniezobowi zuj cymi przepisami.wokresie eksploatacyjnym szereg uzupe nie,wynikaj cych zpotrzeb przedszkola wblokukuchennymwykonano na tynku. Oprawy o wietleniowe w wi kszo ciwykazuj du ystopie zu ycia.wpodobnymstanie znajduje si osprz t instalacyjny. Tablice bezpiecznikowe tj. tablica g ówna itablice pi trowe oraz tablica dla potrzeb kuchni wymagaj ca kowitej wymiany. 3.2 Zasilanie Budynek przedszkola zasilany b dzie zistniej cego z cza kablowego usytuowanego welewacji budynku. Ze z cza jw. zasilana b dzie poprzez wy cznik p. po. tablica g ówna TG 400/ 230V znajduj ca si whollu na parterze. Ztablicy TGzasilana b dzie tablica - Tkpatrzrys. nre-03 [kuchnia pi tro ] 3.3 Pomiarrozliczeniowy Pomiar rozliczeniowyzzak adem Energetycznym zostaje bez zmian w czony w nowoprojektowany uk ad. W uk ad nowoprojektowany wmontowany b dzie wy cznik przeciwpo arowy. 3.4 G ównatablicarozdzielcza TG 400/230V Tablic g ówn zaprojektowano jako 400 /230Vpodtynkow wmiejscu istniej cejtablicyprzy wej ciu do budynku na parterze. Typowa tablica wyposa ona b dzie wod cznik mocy b d cy zarazem od cznikiemp. po. Wtablicy TG 400 /230Vnazasilaniu zainstalowano lampki sygnalizacyjne na trzech fazach: L1, L2, L3, cztery ochronniki przepi ciowe kl. B. Zasilanie tablic rozdzielczych zabezpieczono roz cznikami 3 fazowymi z wk adkami bezpiecznikowymi. Wielko wk adek poszczególnych obwodów zabezpieczaj cychzasilanie tablic rozdzielczych w obiekcie patrz schemat strukturalny g ównej tablicy rozdzielczej TG 400 /230V rys. nr E 02. Wtablicyprzewidziano odp ywydlatablicpi trowych. Wtablicyprzygotowanoodp ywydlazabezpieczeniaklapoddymiania. 4

5 3.5 Tablica Tk- kuchnia Wkuchni zastosowano tablic modu ow podtynkow o szczelno ci PI-54. Nazasilaniuwyposa ono tablic w wy cznik typu IS-63/3-63 Aoraz wlampki sygnalizacyjne 3xZ- L/G. Odp ywydo odbiorów wkuchnioraz zapleczukuchennym zabezpieczono wy cznikami ró nicowo-pr dowymi OF16-25 /4/25/30mA orazwy cznikami nadpr dowymi CLS6- B16/16A itrójfazowymi CLS6-B16/316A. Schemat strukturalnytablicyrozdzielczej Tk kuchnia Patrz rys.nr E-03. Po u o eniukabliiprzewodów kabelkowychprzez stropyi ciany nale yprzepustyuszczelni mas ognioodporn. 3.6 Instalacja o wietleniowa Instalacj o wietleniow zaprojektowano przewodamikabelkowymi typu YDY p o3x1,5 iydy2x1,5 z izolacj 750 Vpodtynkiem. Wkuchni zastosowano oprawy 2x36W. UWAGA: Wpomieszczeniachsanitariatów(WC)wobwodachwy czników o wietlenia kabinnale yzainstalowa wy czniki czasowe (oczasie od1do 12min.) do za czania wentylatorków wyci gowych. 3.7 Instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego Wkuchni izapleczu kuchennym oraz wpiwnicy wci gachkomunikacyjnych zastosowano modu yzasilania awaryjnego, podtrzymanie2- godzinnejednej wietlówki. Wkuchni na pi trzeina parterzeorazwpiwnicywci gachkomunikacyjnych zastosowano oprawykierunkowe znaklejonymi piktogramamizzaznaczeniem kierunku ewakuacji. Oprawykierunkowe, wzale no ciod ycze u ytkownika, mog wieci ca y czas lubtylko wprzypadkuawariizasilania podstawowego wenergi elektryczn. 3.8 Instalacjagniazd1-fazowych230V Instalacj gniazd 1 fazowychwykona przewodemkabelkowymtypu YDY p o3x2,5wizolacji750v podtynkiem. Winstalacji przewidziano gniazda podwójne 16 A/230 Vzbolcem ochronnym. Wpomieszczeniach wilgotnych np. kuchnia, zaplecze kuchennenale ystosowa gniazda bryzgoszczelne. Wkuchniizapleczukuchennymgniazdainstalowa nawysoko ci h= 1, 2mod pod ogi. 5

6 3.9 Instalacja po cze wyrównawczych Dla instalacji j. w. przewidziano wpiwnicy przewód wyrównawczy zbednarki ocynkowanej typu FeZn 25X4mm u o onej na cianach na uchwytachdystansowych. Bednark po u o eniu pomalowa w pasykoloru zielono- ó tego. Do g ównego przewodu wyrównawczego nale ymetaliczniepo czy :ruroci ggazowy, wodny, -bocznikuj c wodomiar, przewodyc.o. szyn PEN z cza kablowego i TG 400/230Vdost pnezbrojeniabudowlaneimetalowekonstrukcje budynku. Wkuchninale ypo czy metaloweobudowy okapów wentylacyjnych, sto ymetalowe ikonstrukcje orazobudowy urz dze technologicznych. Instalacje po cze wyrównawczychdotycz c bloku kuchennego u o y wg. rys. nr E-0 4ipod czy do uziomu wyrównawczego budynku. Szyn wyrównawcz nale ypod czy douziomuotokowegobudynku Ochrona od pora e pr dem elektrycznym Zgodniezobowi zuj cymiprzepisamidlawszystkichurz dze elektrycznych znajduj cych si na terenie obiektu przyj to systemochrony TN-S (N+PE) z dodatkowymprzewodemochronnympe. Doprzewoduochronnego (PE)nale y przy czy wszystkie obudowymetalowe urz dze elektrycznych, które normalnie nie znajduj si podnapi ciem, amog znale si wprzypadku przebicia izolacji. Równie do przewoduochronnego przy czy wszystkie masy metalowe znajduj ce si wpobli uurz dze elektrycznych, np. metalowe obudowy rozdzielnicenergetycznych, metalowesto y, stojaki, okapwkuchni. PrzewódPE nale ypod czy do g ównej szynywyrównawczejfezn25x4 mm, która zostanie u o ona wpiwnicy wbloku kuchennym. Niniejszeopracowanie projektoweobejmuje tylko blok kuchenny, przebudowa dalszejcz ciprzedszkola wykonana b dzie wterminie pó niejszym. Wblokukuchennyminstalacjeelektrycznewykonanowg. obowi zuj cych przepisów tj. wuk adzie ochrony TN-S(N+PE) 3.11 Uwagi ko cowe Wszystkie prace winny by wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania iodbiorurobót Budowlano-Monta owych cz. V-ta Instalacje Elektryczne. Wszystkie zmianyw stosunku do niniejszego opracowania nale y uzgodni zinspektoremnadzoruidokona wpisu do,,dziennika budowy. 6

7 CZ II SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 7

8 OPISTECHNICZNY INSTALACJIODYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 1. Spis rysunków E-08 instalacja oddymiania klatki schodowej poziom 1 pi tra E-09 instalacja oddymiania klatki schodowej poziom 0.00 E-10 instalacja oddymiania klatki schodowej poziom piwnic E-11 schemat blokowy instalacji oddymiania klatki schodowej 2. Opisinstalacji Projektowanysystemoddymiania klatki schodowej b dzie przystosowany do automatycznego sterowania systememz zamontowanej czujki wykrywania po aru oraz r cznegootwierania okna wcelu usuni ciadymu. Zgodniezzaleceniem rzeczoznawcy ds. prewencji po arowej obiektu oraz zgodnie z wymaganiami u ytkownika na terenie budynku przewiduje si oddymianie klatki schodowej przy pomocy okien oddymiaj cych zlokalizowanych na 1 pi trze.sterowniki do otwierania okienoddymiaj cych b d uruchamianeprzez central oddymiania: Automatyczniepo sygnale zczujnikadymowegozainstalowanego na klatce schodowej R cznie, przypomocyprzycisków alarmowychzlokalizowanychna podestach klatekschodowychpietra 1, parteru ipiwnic Wprojekcieprzewiduje si równie otwieranie okiendymowychwcelu przewietrzenia klatki schodowej przypomocy przycisków przewietrzania zlokalizowanych na podestachklatekschodowych na poziomachpokazanychna rysunku instalacyjnymischemacie. Centrala steruj ca oddymianiem b dzie zasilana zsieci 230 V. Posiada ona transformatorzzasilaniemna24vdc (napi ciesta e) orazbuforowopod czone akumulatorynaczaspracy48h.napi cieroboczedlawszystkichurz dze sterowanych przez centrale wynosi24 VDC. Dootwierania klapdymowychiokien s u si owniki. Schemat blokowy instalacji oddymianiapodanonarys. Nr04, asposób ilokalizacj urz dze orazelementów oddymiania na rys. Nr 01,02,i03. Otwarcie okna oddymiaj cego b dziezsynchronizowane zdrzwiami, przez które b dzieuzupe nianepowietrzenaklatceschodowej. Rodzajoraztypdrwi napowietrzaj cych iokienoddymiaj cych b d podane wprojekcie architektonicznym. Po wyborze drzwi iokien b d zaproponowane si owniki do ich automatycznego otwierania izamykania 8

9 Przedszkole nr271 Warszawa ul. Broniewskiego93 5. ZESTAW MATERIA ÓW Lp. Wyszczególnienie Typ Danetechn. Jedn. Ilo Uwagi PREFABRYKATY 1 G ówna tablica TG-400/230V rozdzielcza wykonana wg schematu strukturalnego iwidoku rys. nr E-01 2 Tablica rozdzielcza Tk wykonana wg schematustrukturalnego iwidoku rys. nr E-02 3 Roz cznik g ówny iroz cznik awaryjnywykonanywg wykazu na rys.nr E-02, patrzuwaga nr 3, OSPRZ T 1 cznik 1-biegunowyp/t bryzgoszczelny 2 cznik 1-biegunowy wiecznikowy p/t bryzgoszczelny 3 cznik 1-biegunowyschodowyp/t bryzgoszczelny 7 Gniazdo zestykiemochronnym ko kowymp/t bryzgoszczelne 8 Gniazdo 3- fazowe zroz cznikiem K- 16A IP 65 10A/250 V 10A/250 V 10A/250 V 16A/250 V 16A/400 V. 5.3OPRAWY O WIETLENIOWE kpl. 1 kpl. 1 kpl. 4 szt. 16 szt. 7 szt. 7 szt. 17 szt. 4 1 Oprawa nastropowa IP65 2x36W szt 8 2 Oprawa nastropowa IP50 szt. 4 3 Oprawa nastropowa IP50 szt 24 4 Oprawa nastropowa szt 9 5 Oprawa ewakuacyjna szt Podtrzymanie 2godz. szt 14 9

10 Lp. Wyszczególnienie Typ Dane Jedn. Ilo Uwagi tech MATERI YINSTALACYJNE 1 Puszkado osprz tu 68mmp/t PK-3 szt Puszki instalacyjne p/t 80z szt. 70 pokrywk 3 Bednarkaocynkowana FeZn 25x4mm m 75 4 Uchwytydystansowe do bednarki Szt. 110 jw 5 Z czkakontrolna do instalacji szt 3 uziomu wyrównawczego 6 Rura PCV-twarda RVS 47 m 20 7 Masaognioodporna E-120 kpl KABLE IPRZEWODY 1 Kabel izolacja 1000V YKY 5x25 m 15 2 Kabel izolacja 1000V YKY 5x16 m 25 3 Przewód kabelkowy izolacja 750V YDYp o 5x 4 m Przewódkabelkowy izolacja750v YDYp o 3x1,5 m Przewódkabelkowy izolacja750v YDYp o 3x2,5 m Przewódkabelkowy izolacja750v YDYp o 4x1,5 m Przewódkabelkowy izolacja 750V YDYp 2x1,5 m Przewódogniodporny HDGs 3x1,5 m 25 10

11 3. ZESTAWIENIEMATERIA ÓW DLAINSTALACJI ODDYMIANIA L.p. Nazwa materia ulub urz dzenia Jedn. miary Ilo Uwagi Centrala oddymiania 10A max. na 2grupyi 2linie kpl Akumulator24 V, 1,3 Ah szt Centrala pogodowa kpl Czujnikwiatr/deszcz szt Przyciskalarmowydo sterowania central oddymiania szt Przyciskprzewietrzania do sterowania central oddymiania szt Czujka punktowadymowa szt Kabel teletechnicznyyntksy 1x2x1,0 m Przewódenergetycznyz yami miedzianymi typydy 3x1,5 m Przewódniepalny E30 3x1,5 m Rura instalacyjna ztwardego PCVtyp RL18 m. 85 Materia ydrobne wg odpowiednich normatywów dla ukompletowania systemu 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 0.1 AZIENKA PERSONELU KUCHNI 6.8 gres 0.2 SZATNIA PERSONELU KUCHNI 11,91 gres CP CO PP OZNACZENIA: -CENTRALKA POGODOWA -CENTRALKA ODDYMIANIA -PRZYCISK PRZEWIETRZANIA 30 PA -PRZYCISK ALARMOWEGO OTWARCIA OKNA IDRZWI 0.5 WLOT WODYIGAZU 5,05 gres -AUTOMATYCZNA CZUJKA DYMU UWAGA: Drzwi oddymiaj ce isi ownik wg projektu architektonicznego ZSYP YnTKSY 1x2x1,0 orl18 zpoziomu parteru 0.3 MAG. ZIEMNIAKÓW IWARZYW 3,90 gres PA 0.4 OBIERALNIA IMAG. JAJ 10,08 gres 16,0x12 30 nazwa iadres inwestycji: PRZEDSZKOLENR 271 -RZUT PIWNIC WARSZAWA UL. BRONIEWSKIEGO 93 PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ PR K1 KL. SCHOD. II gres inwestor: DZIELNICA BIELANY m.st. WARSZAWY WARSZAWA UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 70/72 PLAN INSTALACJI ODDYMIANIA RZUT PIWNIC SKALA 1:50 projektowa : in.jan Gremblicki sprawdzi: - uprawnienia St-559/77 - uprawnienia podpis: podpis: Warszawa, marzec 2009 Rys.nr E-09

21

22

23

24

25

26

27

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNICZNE...

OBLICZENIA TECHNICZNE... OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU ZAŁ CZNIK NR 6 Arkuszy 9 OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU 2 Tadeusz Chrzanowski Zarz dca Nieruchomo ci Licencja nr 13947 Wrocławski Park Biznesu ZATWIERDZIŁ WROCŁAW 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo