Regulamin kart debetowych Visa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart debetowych Visa"

Transkrypt

1 Rgulmin krt btowyh Vis Roił 1 Postnowini ogóln 1. Rgulmin krt btowyh VISA, wny lj Rgulminm, okrśl sy wywni i obsługi krt btowyh VISA wywnyh pr Bnk Spółily w Silh or sy rolini trnskji okonnyh pry użyiu tyh krt. 2. Użyt w Rgulmini okrślni onją: 1) kptnt plówk hnlowo-usługow pryjmują płtnośi krtmi VISA; 2) ntn bliżniow lktronin urąni wbuown w krtę funkją bliżniową, komunikują się ytnikim bliżniowym, powlją n okonni trnskji bliżniowj; 3) utoryj wyrżni pr Użytkownik krty goy n wykonni trnskji płtnij; 4) Bnk Bnk Spółily w Silh, jgo Oiły i Punkt Ksowy; 5) bnkomt - urąni umożliwiją Użytkownikowi krty wypłtę gotówki lub otkowo okonywni innyh ynnośi pry użyiu krty; 6) blok krty/ strżni krty uniwżnini krty pr Bnk goni obowiąująymi prpismi prw, Umową lub Rgulminm; 7) sow blok krty ynność okonywn pr Bnk lub n wniosk Użytkownik krty, polgją n sowym wstrymniu możliwośi okonywni trnskji utoryownyh; 8) ytnik bliżniowy lktronin nręi stnowią intgrlną ęść trminl POS służą o prprowni trnskji bliżniowyh, oytują n ntny bliżniowj; 9) CVV2/CVC2 tryyfrowy numr umisony n rwrsi krty, w prypku nkljki bliżniowj umisony jst n lmni, którgo wyłmywn jst nkljk bliżniow, używny o utoryji trnskji pos okonywni płtnośi b fiyngo użyi krty, w sgólnośi o okonywni trnskji n olgłość, np. tlfonini lub pr Intrnt; 10) ostępn śroki slo rhunku (o którgo ostły wyn krty) powiękson o wntuln śroki tytułu prynnyh krytów, o wysokośi któryh Użytkownik krty w rmh ostępnyh limitów moż okonywć trnskji; 11) iń roboy kży iń wyjątkim sobót i ni ustwowo wolnyh o pry; 12) uplikt krty koljny gmplr krty tkim smym numrm i tą wżnośi, jk n kri otyhs używnj; 13) Hsło 3D Sur prsyłn w posti wiomośi tkstowj SMS n wskny pr Użytkownik krty numr tlfonu komórkowgo jnorow hsło służą o intyfikji Użytkownik krty i kptji jgo yspoyji w rmh potwirni trnskji intrntowyh wykorystnim bpini 3D Sur; 14) Infolini Bnku srwis tlfoniny Bnku BPS S.A. l Użytkownik krty, obsług krt: , strżni krt: , ynny 7 ni w tygoniu, łą obę; 15) krt mięynroow krt btow VISA, sprsonliown lub nisprsonliown, bliżniow bąź ni, równo główn jk i otkow or nkljk bliżniow wywn pr Bnk; 16) krt nisprsonliown krt b nrukowngo n wrsi imini i nwisk Użytkownik krty; 17) krt sprsonliown krt nrukownym n wrsi iminim i nwiskim Użytkownik krty; 18) krt bliżniow krt wyposżon w ntnę bliżniową umożliwijąą umożliwiją rliję trnskji bliżniowyh; 19) ko PIN (Prsonl Intifition Numbr) 4-yfrowy poufny numr, który łąni nymi wrtymi n kri służy o lktroninj intyfikji Użytkownik krty, prypisny o nj krty i nny tylko Użytkownikowi krty; 20) kurs wlutowy - kurs wyminy, ogłsny pr orgniję VISA, stosowny o prlini wlut, ostępny n stroni intrntowj orgniji Vis Europ ( 21) limity trnskyjn kwot, o wysokośi którj Użytkownik krty moż okonywć w iągu jngo ni trnskji gotówkowyh or bgotówkowyh, wysokość limitu ustlon jst osobno l kżj wyminionyh trnskji; 22) nkljk bliżniow Vis PyWv/nkljk bliżniow mięynroow krt płtni Vis, nisprsonliown, umożliwiją okonywni wyłąni trnskji bliżniowyh i intrntowyh, wywn pr Bnk; 23) orgnij płtni - mięynroow orgnij jmują się rolinim trnskji okonywnyh pry użyiu krt wynyh w rmh orgniji Vis; 24) portl krtowy systm umożliwijąy ostęp rjstrownmu Użytkownikowi krty o wybrnyh usług i funkjonlnośi otyąyh krt pomoą sii Intrnt i prgląrki intrntowj; 25) Posi rhunku osob fiyn, któr wrł Bnkim umowę rhunku, pry ym w prypku rhunku wspólngo pr Posi rhunku nlży roumić kżgo Współposiy; 26) rhunk bnkowy rhunk służąy o wykonywni trnskji płtniyh ofrowny i prowony pr Bnk l osób fiynyh; 27) systm bnkowośi intrntowj systm umożliwijąy smoobsługowy ostęp o rhunków bnkowyh Posi rhunku or ostęp o innyh prouktów bnkowyh pomoą sii Intrnt i prgląrki intrntowj; 28) Tryf obowiąują w Bnku Tryf prowiji i opłt bnkowyh ynnośi i usługi bnkow. 29) trminl POS ( ng. Point of Sl) urąni lktronin instlown w plówkh hnlowousługowyh, wykorystywn o kontktu Bnkim pośrnitwm ntrum utoryyjngo w prypku, gy Użytkownik krty nbywny towr lub usługę płi krtą; 30) trnskj inijown pr Użytkownik krty wpłt, trnsfr lub wypłt śroków piniężnyh, w tym: ) trnskj bgotówkow (stykow) płtność nbywn towry lub usługi pry fiynym użyiu krty w punki hnlowo-usługowym, jk równiż trnskj n olgłość okonywn b fiyngo użyi krty, w sgólnośi rliown pośrnitwm Intrntu lub tlfonu; b) trnskj gotówkow wypłt gotówki w rmh usługi sh bk, w bnkomth, bnkh lub w innyh uprwnionyh jnostkh, ononyh logo Vis; ) trnskj bliżniow (bstykow) trnskj bgotówkow okonywn pry użyiu krty wyposżonj w ntnę bliżniową lub nkljki bliżniowj w punki hnlowo-usługowym optronym w trminl POS wyposżony w ytnik bliżniowy; ) trnskj intrntow trnskj bgotówkow okonn n olgłość w Intrni; 31) Umow Umow o krtę btową Vis, którj stronmi są Posi rhunku i Bnk; 32) usług sh bk usług n trminlu POS polgją n wypłi gotówki ksy sklpu pry okji płtnośi krtą towry i usługi; usług t jst ostępn tylko n trni Polski; 33) Użytkownik krty Posi rhunku lub osob fiyn upowżnion pr Posi rhunku o okonywni w iminiu i n r Posi rhunku oprji krtą; 34) bpini 3D Sur/3D Sur sposób potwirni trnskji intrntowyh, polgjąy n poniu pr Użytkownik krty Hsł 3D Sur (Vis po nwą Vrifi by Vis) otrymngo n finiowny w Bnku numr tlfonu komórkowgo, który stnowi otkow bpini trnskji okonywnyh w Intrni u kptntów ofrująyh korystni tgo typu bpini.

2 Roił 2 Krty btow Włśiilm krty btowj jst Bnk. 2. Krt btow wywn jst o rhunków bnkowyh goni ktulną ofrtą Bnku, ostępną w plówkh Bnku or n stroni intrntowj Bnku. 3. Krt wywn jst Posiowi rhunku lub osobi fiynj upowżnionj pr Posi rhunku o okonywni oprji krtą btową w iminiu i n r Posi rhunku, wyłąnim osoby młoltnij poniżj 13 roku żyi. 4. Do jngo rhunku moż być wyn owoln lib krt VISA, pry ym jnmu Użytkownikowi krty wywn jst tylko jn krt ngo typu, strżnim ust Użytkownik krty moż posić jną nkljkę bliżniową, nilżni o liby posinyh już krt Krt btow wywn jst n wniosk Posi rhunku łożony w Bnku prowąym rhunk bnkowy. 2. Wniosk o wyni krty l Posi rhunku/użytkownik krty popisywny jst pr Posi rhunku popism gonym worm popisu łożonym w Bnku, strżnim ust. 4. Obność Użytkownik krty ni jst wymgn pry skłniu wniosku o wyni krty. 3. Użytkownik krty skł popis n wniosku łożonym pr Posi rhunku stnowiąy wór popisu. 4. Wniosk o wyni krty l osoby młoltnij, któr ukońył 13 rok żyi, popisywny jst pr młoltnigo Posi rhunku Njpóźnij w trmini 14 ni klnrowyh o ty łożni wniosku, Bnk BPS prsył potą n wskny w wniosku rs korsponnyjny ko PIN. Otrymni kou PIN upowżni Użytkownik krty o obioru krty lub nkljki bliżniowj w Bnku, który pryjął wniosk. 2. W prypku niotrymni koprty wirjąj ko PIN w trmini, o którym mow w ust. 1, lub stwirni uskoń koprty wirjąj ko PIN umożliwijąyh oytni tgo numru pr inn osoby lub gy ko PIN jst niytlny, Użytkownik krty wimi niwłoni Bnk, który wystąpi o wygnrowni nowgo kou PIN o krty. 3. Użytkownik krty obir krtę osobiśi, popisują ją w obnośi prownik Bnku popism gonym worm popisu obowiąująym w Bnku, strżnim, ż nkljk bliżniow ni wymg popisu. 4. W prypku łożni n kri popisu, który ni miśi się n psku lub różni się o woru popisu łożongo w Bnku, prour wyni krty ostni powtóron, kostmi wiąnymi wynim upliktu krty ostni obiążony Posi rhunku goni Tryfą. 5. Bnk wyj krtę jko niktywną w śroowisku lktroninym. Krtę możn ktywowć wybirją jną poniżsyh mto: 1) okonni trnskji lub innj oprji w bnkomi użyim poprwngo kou PIN, wyłąnim nkljki bliżniowj; 2) pośrnitwm Infolinii Bnku po numrm ; 3) pośrnitwm portlu krtowgo. 6. Okrs wżnośi krty sprsonliownj or nkljki bliżniowj wynosi 36 misięy, pony jst n wrsi krty lub ęśi, którj wyłmywn jst krt w prypku nkljki bliżniowj i końy się w osttnim niu wskngo misią. 7. Wnowioną krtę Użytkownik krty obir osobiśi w Bnku prowąym rhunk. 8. Po wnowiniu krty numr krty i ko PIN ni ulgją mini. 9. Po obrniu wnowionj krty Użytkownik krty jst obowiąny o: 1) popisni krty goni worm popisu łożonym w Bnku, wyłąnim nkljki bliżniowj; 2) nisni krty poprnio używnj popr uskoni lub prięi psk mgntyngo i mikroprosor. 10. Wnowion krt jst niktywn. W lu ktywowni krty wnowionj nlży wybrć jną mto opisnyh w ust Krt nisprsonliown wr kom PIN wywn jst w Bnku hwilą popisni wniosku o wyni krty. 2. W prypku, gy Użytkownik krty stwiri uskoni otrymngo kou PIN, w bpinj kopri kom PIN ni bęi kou PIN lub bęi on nipłny or ko PIN bęi nimożliwy o oytu wóws Bnk wyj nową krtę nowym kom PIN. 3. Krt nisprsonliown wywn jst jko krt niktywn. W lu ktywowni krty nlży wybrć jną mto opisnyh w 5 ust Okrs wżnośi krty nisprsonliownj, wyłąnim nkljki bliżniowj wynosi 12 misięy i końy się w osttnim niu misią wskngo n jj wrsi. 5. Krty wyn jko nisprsonliown wnwin są jko krty sprsonliown, wyłąnim nkljki bliżniowj. 6. Do krty wnowionj obowiąuj tki sm ko PIN jk o krty poprnij. 7. Wnowion krt jst niktywn. W lu ktywowni krty wnowionj nlży wybrć jną mto opisnyh w 5 ust Nkljk bliżniow wywn jst jk krt sprsonliown W prypku uskoni lub nisni krty Posi rhunku moż wróić się o Bnku prowągo rhunk wnioskim o wyni upliktu krty. 2. Duplikt krty obirny jst w Bnku prowąym rhunk w iągu 14 ni klnrowyh o ni łożni wniosku o wyni upliktu krty. 3. Zmin nyh Posi rhunku/użytkownik krty wrtyh n kri wymg wyni upliktu krty lub nowj krty. 4. Poinformowni Bnku pr Użytkownik krty o minh okrślonyh w ust. 3 n o njmnij 45 ni pr końm okrsu wżnośi krty powouj, ż krt wnowion bęi wirł now n Rygnj użytkowni krty w okrsi jj wżnośi możliw jst w sytuji, gy Posi rhunku: 1) wypowi Umowę goni postnowinimi w nij wrtymi, lub 2) w prypku gy n postwi Umowy ostł wyn więks lib krt, rygnj ni otyy wsystkih krt i głosi tn fkt w Bnku. W prypku ni głosni o Bnku rygnji krty, wntuln opłty krtę bęą nlin goni obowiąująą w Bnku Tryfą. 2. W prypku rygnji użytkowni krty w okrsi jj wżnośi, Użytkownik krty ni bęąy Posim rhunku powinin poinformowć o tym fki Posi rhunku. Posi rhunku obowiąny jst głosić w Bnku rygnję krty Krtą moż posługiwć się wyłąni Użytkownik krty, yli Posi rhunku lub osob pr nigo wskn, uprwnion o korystni śroków n rhunku, pry użyiu krty lub nkljki bliżniowj. 2. Wniosk o wyni lub oblokowni krty skłny jst pr Posi rhunku. Skłni rklmji wiąnyh użytkownim krty strżon jst l Posi rhunku. 3. Użytkownik krty jst obowiąny o: 1) prhowywni krty i ohrony kou PIN hownim nlżytj strnnośi, w sposób bpijąy pr ih utrtą or niprhowywni krty rm kom PIN, ni w żnj innj formi umożliwijąj skorystni kou PIN osobom niupowżnionym; 2) niuostępnini krty i kou PIN osobom trim; 3) używni numru CVV2/CVC2 w sposób bpijąy pr jgo prjęim i ponnim pr osoby niuprwnion; 4) korystni krty goni ninijsym Rgulminm Do kżj nowj krty gnrowny jst ko PIN. 2. Ko PIN jst nny wyłąni Użytkownikowi krty. 3. Trykrotn wprowni błęngo kou PIN spowouj sow blokowni krty. Krtę możn oblokowć tgo smgo ni kontktują się Infolinią Bnku BPS lub nstępngo ni po wprowniu poprwngo kou PIN, strżnim ust Nkljkę bliżniową możn oblokowć kontktują się Infolinią Bnku BPS lub w Bnku Trnskj gotówkow i bgotówkow okonywn krtmi VISA w innj wlui niż wlut rhunku bnkowgo, prlin są n wlutę rhunku bnkowgo wług kursu obowiąujągo w orgniji płtnij w niu rolini trnskji i powiękson są o prowiję Bnku prwlutowni goni obowiąująą Tryfą, nstępni informj o tj kwoi prkywn jst o Bnku w lu rolini. Kursy, po któryh trnskj prlin są pr VISA n wlutę rhunku bnkowgo, ostępn są n stroni intrntowj orgniji Vis Europ. 2

3 2. Trnskj okonywn krtą rolin są n rhunku bnkowym njpóźnij w nstępnym niu roboym po otrymniu pr Bnk orgniji płtnij informji o roliniu nj trnskji Użytkownik krty moż okonywć trnskji pry użyiu krty o wysokośi ostępnyh śroków n rhunku, w rmh limitu, jżli tki ostł pr strony lub pr Posi rhunku ustlony, w rmh mksymlnyh limitów: 1) inngo limitu wypłt gotówki wynosągo mksymlni PLN ( wyłąnim nkljki bliżniowj); 2) inngo limitu trnskji bgotówkowyh wynosągo PLN, w tym równiż l trnskji intrntowyh; 3) limitu kwotowgo l trnskji bliżniowyh prprownyh n trni Polski wynosągo 30 PLN (krt Vis pywv) lub 50 PLN (nkljk bliżniow); 4) limitu jnorowj wypłty gotówki w rmh usługi sh bk wynosągo 300 PLN ( wyłąnim nkljki bliżniowj); wrunkim wypłty jst jnosn okonni trnskji bgotówkowj okonnj n trni Polski ni jst możliw sm wypłt gotówki. 2. Posi rhunku/użytkownik krty moż finiowć l krty włsn inn limity trnskyjn, niżs o limitów trnskyjnyh okrślonyh pr Bnk w ust. 1 pkt 1 i 2, i moż j w kżj hwili minić popr łożni orębnj yspoyji w Bnku, jk równiż wyrowć wybrn limity trnskyjn, jśli ni bęi korystł ngo typu trnskji lub wglęów bpiństw. 3. Zmin limitu rliown jst w trmini mksymlni 2 ni roboyh. 4. Użytkownik krty moż minić limity trnskyjn w owolnym momni o wysokośi limitów trnskyjnyh okrślonyh pr Bnk w ust. 1 pkt. 1 i 2 pośrnitwm portlu krtowgo jk równiż mnijsyć lub wyrowć wybrn limity trnskyjn, jśli ni bęi korystł ngo typu trnskji lub wglęów bpiństw. 5. Bnk ni uil kptji w prypku próby okonni trnskji: 1) którj kwot prkr wrtość ostępnyh śroków lub wrtość limitu trnskyjngo; 2) pry użyiu krty strżonj; 3) krtą, którj numr PIN jst blokowny; 4) krtą, o którj utrono prwo użytkowni. 6. Z obowiąni finnsow powstł w wyniku posługiwni się krtą btową wyną: 1) Posiowi rhunku opowi on sm; 2) o rhunku osoby młoltnij opowi jj prstwiil ustwowy; 3) osobi fiynj upowżnionj pr Posi rhunku opowi Posi rhunku. 7. Krty btowj ni wolno używć nigoni prwm, w sgólnośi o rliji płtnośi bronion towry i usługi Krty funkją bliżniową są wyposżon w ntnę bliżniową. 2. Dokonywni trnskji bliżniowyh jst możliw l krty, któr posi okrśloną funkjonlność. 3. Trnskj bliżniow prkrją kwotę ustlongo limitu, o którym mow w 12 ust. 1, pkt 3 ostni rliown, l otkowo nlży potwirić ją popr wprowni kou PIN lub łożni n owoi okonni trnskji popisu. 4. Nilżni o wysokośi kwoty trnskji bliżniowj moż istnić koniność rliowni tj trnskji jko typowj trnskji bgotówkowj okonywnj w trminlu POS mimo, iż ostły spłnion wslki wrunki o rliowni trnskji bliżniowj. 5. Posi rhunku/użytkownik krty moż w kżym si wyłąyć/ponowni włąyć funkję płtnośi bliżniowyh skłją opowinią yspoyję w Bnku lub pośrnitwm portlu krtowgo Wslki yspoyj wykonni trnskji użyim krty bęą utoryown pr Użytkownik krty popr: 1) łożni popisu n owoi okonni trnskji u niktóryh kptntów or w niktóryh oiłh lub plówkh bnków; 2) wprowni kou PIN u kptntów, w bnkomth or oiłh bnków; 3) poni numru krty or ty jj wżnośi i opjonlni kou CVV2/CVC2 w prypku trnskji n olgłość, np. popr Intrnt, tlfon or otkowo Hsł 3D Sur w sytuji uostępnini pr kptnt bpini 3D Sur; 4) bliżni krty o ytnik bliżniowgo, l trnskji bliżniowyh, jśli kptnt ni wymg potwirni 3 trnskji popr wprowni kou PIN lub łożni n owoi okonni trnskji popisu, gongo popism n kri; 2. Hsło 3D Sur gnrown jst inywiulni l kżj trnskji intrntowj. Trykrotn błęn wprowni Hsł 3D Sur spowouj blokowni wykonni trnskji intrntowj. Posi rhunku/użytkownik krty moż oblokowć wykonywni trnskji intrntowyh tgo smgo ni pośrnitwm Infolinii Bnku bąź w Bnku. W priwnym wypku wykonywni trnskji intrntowyh ostni utomtyni oblokown nstępngo ni. 3. Urąni, n któr Użytkownik krty bęi otrymywł Hsł 3D Sur, powinny być bpion hsłm ostępu nnym tylko Użytkownikowi krty. 4. Pos rliji trnskji pry użyiu krty moż istnić koniność okni okumntu stwirjągo tożsmość Użytkownik krty. Niokni okumntu moż być powom omowy rliji trnskji. 5. Pry pobirniu gotówki bnkomtu nlży postępowć goni polnimi wyświtlnymi n krni urąni. 6. Jnorow trnskj w usłu sh bk ni moż prkroyć okrślongo pr orgniję płtnią Vis limitu (300 ł). Kwot limitu w usłu sh bk ustln jst pr orgniję płtnią i moż ul mini. 7. Pry trnskjh mjąyh hrktr powtrlny (obiążjąyh rhunk Posi rhunku pry użyiu krty np. o misią, tj. bonmnt, prnumrt itp.) Posi rhunku obowiąny jst o owołni ww. usługi w trmini 30 ni klnrowyh pr tą rygnji krty Utrt prw użytkowni krty nstępuj w prypku: 1) upływu trminu wżnośi krty; 2) nisni lub uskoni krty; 3) śmiri Posi rhunku/użytkownik krty; 4) bloky/strżni krty; 5) wyminy krty n nową; 6) rowiąni Umowy pr jną stron. 2. Utrt prw użytkowni krty ni wlni Posi rhunku obowiąku urgulowni wslkih nlżnośi tytułu trnskji okonnyh pry jj użyiu równiż pr Użytkownik krty or nlżnyh Bnkowi opłt i prowiji wiąnyh używnim krty Krt blokown, ni moż być ponowni użyt. 2. Bnk m prwo o blokowni krty: 1) usnionyh pryyn wiąnyh bpiństwm krty, wyminionyh w ust. 3-5; 2) w wiąku pojrnim niuprwniongo użyi krty lub umyślngo oprowni o niutoryownj trnskji. 3. Bnk moż blokowć krtę w prypku nrusni pr Użytkownik krty s okrślonyh w Rgulmini lub w Umowi. 4. Bnk blokuj krtę w prypku pojrni popłnini prstępstw lub wykroni pr Użytkownik krty w wiąku używnim krty, w sgólnośi w prypku pojrni fłsowni krty. 5. Bnk blokuj krtę w prypku pojrni popłnini prstępstw lub wykroni pr osoby tri wiąn krtą, w sgólnośi w prypku pojrni fłsowni krty. 6. W prypku pojrni popłnini prstępstw pry użyiu krty utronj, Bnk wimi orgn powołny o śigni prstępstw tgo roju. 7. Bnk informuj tlfonini Użytkownik krty pr jj blokownim, jżli ni jst to możliw niwłoni po jj blokowniu. Ni otyy to prypków, gy prkni informji o blokowniu krty byłoby niusnion wglęów bpiństw lub bronion n moy orębnyh prpisów. 8. Krt moż być sowo blokown pr Bnk bąź n wniosk Posi rhunku/użytkownik krty. 9. Csow blok krty pr Bnk jst okonywn w prypku pojrni niuprwniongo użyi krty, lowgo wprowni w błą Bnku pr Posi rhunku popr powni niprwiwyh informji w wniosku o wyni krty lub w innyh okumnth wiąnyh obsługą krty or głosni rklmji i trw o su końni postępowni wyjśnijągo lub rklmyjngo. 10. W prypku, gy wniosk o sową blokę krty skłny jst pr Posi rhunku/użytkownik krty, powinin on pmiętć o oblokowniu krty popr łożni pismnj yspoyji osobiśi w Bnku.

4 11. Jżli w iągu 60 ni klnrowyh o ni łożni wniosku pr Posi rhunku/użytkownik krty o sow blokowni krty, Posi rhunku/użytkownik krty ni głosi żąni oblokowni krty, krt utomtyni prhoi w stn bloky stłj, yli strżni krty Stwirni utrty, kriży, prywłsni lbo niuprwniongo użyi krty lub niuprwniongo ostępu o krty Posi rhunku/użytkownik krty obowiąny jst niwłoni głosić w jn ponyh niżj sposobów: 1) tlfonini popr Infolinię Bnku BPS po numrm ; 2) osobiśi w Bnku; 3) pośrnitwm portlu krtowgo; 4) pośrnitwm ogólnopolskigo systmu strgni krt po numrm pmiętją, ż wywą krty jst Grup BPS. 2. Zgłosni, o którym mow w ust. 1, jst równonn strżnim krty. 3. Po strżniu krty ni m możliwośi lsgo korystni krty. 4. W lu rjstrowni głosni, o którym mow w ust. 1, Posi rhunku/użytkownik krty powinin poć pryjmująmu głosni wsystki nibęn n powlją n intyfikję krty. 5. Po rjstrowniu głosni, o którym mow w ust. 1, n pismny wniosk Posi rhunku, Bnk wyj krtę nowym numrm, okrsm wżnośi i kom PIN. 6. W prypku utrty lub gubini krty grnią, po głosniu tgo fktu po numrm tlfonu ponym w Umowi i n rwrsi krty, Użytkownik krty moż otrymć wryjną wypłtę gotówki w wybrnym bnku ustniąym w systmi Vis. 7. Fkt utrty krty w wyniku wykroni lub posługiwni się nią pr osobę niuprwnioną Posi rhunku lub Użytkownik krty powinin głosić n Poliję Posi rhunku obowiąny jst o utrymywni n rhunku bnkowym śroków piniężnyh w wysokośi pwnijąj pokryi kwot trnskji okonnyh wsystkimi krtmi wynymi w rmh tgo rhunku, tkż stosownyh opłt i prowiji, wynikjąyh Tryfy. 2. W prypku okonni trnskji powoująyh niowolon slo btow n rhunku bnkowym, Bnk stosuj opowinio prpisy wrt w Umowi rhunku. 3. Trnskj okonywn krtą księgown są n rhunku bnkowym njpóźnij w nstępnym niu roboym po otrymniu pr Bnk systmu płtnigo informji o roliniu nj trnskji. Roił 3 Zsy pobirni opłt i prowiji bnkowyh Z ynnośi wiąn wywnim i obsługą krt btowyh, Bnk pobir opłty i prowij goni obowiąująą Tryfą. 2. Obowiąują Posi rhunku Tryf moż ul mini w okrsi obowiąywni Umowy. 3. Zmin stwk prowiji lub opłt, o którj mow w ust. 2 ulg mini: 1) w prypku wprowni nowyh prouktów lub ynnośi bnkowyh w kżym si; 2) w prypku, gy wskźnik wrostu n towrów i usług konsumpyjnyh ogłsny pr Prs GUS poprni rok klnrowy wynisi o njmnij 1%. W tkim prypku nstąpi powyżsni stwk prowiji i opłt o 10% kży płny pront ogłsngo wskźnik wrostu n towrów i usług konsumpyjnyh, w okrąglniu o wóh mijs po prinku. Zmin Tryfy prowiji i opłt bnkowyh bęi obowiąywć o 1 kwitni roku klnrowgo, w którym nstępuj ogłosni wyminiongo wyżj wskźnik. W prypku niokonni pr Bnk miny Tryfy w wsknym wyżj trmini, obowiąuj otyhsow Tryf. 4. Zmin Tryfy polgją n obniżniu lub uhylniu opłt i prowiji w nij wrtyh możliw jst w kżym si i ni jst ulżnion o wystąpini prsłnk, o któryh mow w ust Jżli wprown miny opłt lub prowiji objmują ynnośi, któr są lub mogą być wykonywn w wiąku Umową, Bnk informuj, n trwłym nośniku, w sgólnośi n piśmi lub rogą lktroniną Posi rhunku o krsi wprownyh min w trmini ni późnij niż w misią pr tą ih wjśi w żyi. 6. Posi rhunku m prwo pr proponowną tą wjśi w żyi min: 1) wypowiić Umowę skutkim ntyhmistowym; 4 2) głosić spriw ni wypowiją Umowy, o skutkuj jj wygśnięim nim poprjąym iń wjśi w żyi proponownyh min; 3) brk spriwu wob proponownyh min jst równonny ih kptją. 7. Aktuln Tryf prowiji i opłt ostępn jst w Bnku or n stroni intrntowj Bnku Roił 4 Rklmj Posi rhunku sprw prwiłowość ponyh w wyiągu pisów, otyąyh okonnyh n rhunku oprji or wykngo sl. 2. W prypku stwirni niutoryownyh, niwykonnyh lub ninlżyi wykonnyh trnskji płtniyh, Posi rhunku wimi niwłoni Bnk. 3. Trmin wygśnięi rosń Posi rhunku tytułu niutoryownyh, niwykonnyh lub ninlżyi wykonnyh trnskji płtniyh upływ okrsm 13 misięy o ni obiążni rhunku lbo o ni, w którym trnskj mił być wykonn. 4. Posi rhunku moż głosić rklmję: 1) potą tryyjną n rs korsponnyjny Bnku: Sil, ul. Pust 5/9; 2) tlfonini (prownik pryjmująy głosni rklmji sporą nottkę), fksm lub potą lktroniną (n kontktow ostępn są n stroni intrntowj Bnku: 3) w Bnku w formi pismnj Posi rhunku otrymuj kopię łożongo wiomini onotowną tą i goiną pryjęi 5. Bnk roptruj głosoną rklmję niwłoni, jnk ni późnij niż w trmini 30 ni o jj otrymni. W prypku, gy roptrni rklmji ni bęi możliw w trmini 30 ni uwgi n łożoność sprwy, Bnk poinformuj o tym n piśmi Posi rhunku, wskują jnośni pryynę opóźnini i okolinośi, któr musą ostć ustlon l roptrni rklmji, prwiywny trmin jj roptrni i uilni opowii który ni moż być łużsy niż 60 ni o ni łożni rklmji. 6. W wiąku roptrywną rklmją, Bnk moż wróić się o Posi rhunku o ostrni otkowyh informji or posinj pr Posi okumntji skłnj rklmji. 7. Bnk poinformuj Posi rhunku o roptrniu rklmji w formi pismnj lub pomoą inngo trwłgo nośnik informji. Informj moż być równiż prkn n rs poty lktroninj wyłąni n wniosk Posi rhunku. 8. Bnk ni ponosi opowiilnośi w prypku ninlżytgo lub niprwiłowgo wykonni trnskji intrntowyh, o któryh osło n skutk nipwnini pr kptntów bpini 3D Sur. Roił 5 Rowiąni i wypowini umowy Kżj Stron prysługuj prwo wypowini Umowy goni postnowinimi w nij wrtymi. 2. Wygśnięi Umowy rliown jst goni postnowinimi w nij wrtymi. 3. Rowiąni Umowy nstępuj upływm okrsu wypowini, bąź upływm ni ugoniongo pr Strony. Roił 6 Postnowini końow Rgulmin moż ostć miniony wżnyh pryyn: 1) miny w prpish prw powshni obowiąujągo, 2) koniność wprowni nowj intrprtji prpisów rgulująyh iłlność sktor bnkowgo bąź świni pr Bnk usług wynikjąyh orń sąów, w tym sąów UE, 3) rąni Prs NBP, uhwły i rkomnj KNF, yj UOKiK lub innyh włśiwyh w tym krsi orgnów lub uręów kontrolnyh, w tym orgnów i uręów UE, 4) miny w proukth Bnku; 5) miny w limith, o któryh mow w 12 ust.1; 6) powyżsni poiomu świni pr Bnk usług, bąź ynnośi bnkowyh. 2. O krsi wprownyh min, Bnk wimi pismni Posi rhunku, w trmini ni późnij niż w misią pr proponowną tą ih wjśi w żyi. 3. W prypku min, o któryh mow w ust. 1 pkt 4-6, Posi rhunku jst informowny o minh, pominięim trybu, o

5 którym mow w ust. 2, popr umisni informji n stroni intrntowj Bnku lub n wyiągu bnkowym, gy miny t ni wpływją n krs Umowy. 4. Bnk moż powiomić o minh, o któryh mow w ust. 1 pkt 1-3: 1) popr misni min n wyiągu bnkowym rhunku oręnym Posiowi rhunku w sposób ustlony w Umowi, lub 2) popr prsłni wiomośi w formi lktroninj n rs -mil Posi rhunku w prypku uprnij goy Posi rhunku n prsyłni pr Bnk korsponnji w formi lktroninj or poni pr Posi rhunku rsu -mil o komunikji Bnkim, lub 3) popr ostrni wiomośi Posiowi rhunku w formi lktroninj, pośrnitwm systmu bnkowośi intrntowj w prypku ktywowni pr Posi rhunku ostępu o tgo systmu, lub 4) listowni n wskny pr Posi rhunku rs o korsponnji, lub 5) n rs Posi rhunku njująy się w okumntji rhunku w prypku gy Posi rhunku łożył yspoyję o niwysyłniu mu korsponnji. 5. Posi rhunku m prwo pr proponowną tą wjśi w żyi min, wypowiić Umowę skutkim ntyhmistowym. 6. Jżli Posi rhunku głosi spriw, l ni okon wypowini Umowy, Umow wygs nim poprjąym iń wjśi w żyi proponownyh min. 7. Brk spriwu wob proponownyh min jst równonny ih kptją Bnk pwni Użytkownikowi krty howni tjmniy bnkowj w krsi okrślonym w ustwi Prwo bnkow. 2. Bnk pwni ohronę nyh osobowyh Użytkownik krty goni prpismi ustwy o ohroni nyh osobowyh. 24. W sprwh niurgulownyh w ninijsym Rgulmini mją stosowni włśiw prpisy Koksu ywilngo, Ustwy Prwo bnkow or Ustwy o usługh płtniyh. 25. Rgulmin whoi w żyi nim r. Zrą Bnku Spółilgo w Silh 5 Z r ą B n k u S p ó ł i l g o w S i l h

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7 Kwrtlnik Ogłsniwy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO nr 1/(1)/2011, Kup plisę tr. 2 s b r g ny p będi łd t ni k b r g r. 4 ni n t s c! i p ł b U t pk ź d ó w P. fnbri siłk y n ż i n b str. 7 Od mrc y c i s

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Przepisy Hokeja na Trawie Hala Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3 Kpitnowie... 8 4 Uiór i wyposżenie zwonik...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE

KSZTAŁTKI DLA SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJNIKI I REDUKCJE MIMOŚRODOWE KSZTŁTKI DL SPECJLNYCH ZSTOSOWŃ 2 3 Pryzyjn rozwiązni dl szzgólnyh wymgń! TRÓJNIKI Z MIMOŚRODOWYM DOPŁYWEM. Ksztłtki kilihow/ zkilihow Siodł kilihow/ zkilihow.. Klsy nośnośi w zlżnośi od potrz klint Zminn

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej. Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj

Bardziej szczegółowo

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r.

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r. Siæ kooryntorów poirni i przszzpini nrz¹ów w Pols w 2013 r. N koni 2013 r. unkjê trnsplntyjngo p³ni³o w Pols ³¹zni 274 osoy. Njwiêksz¹ zœæ, 228 osó, stnowili szpitlni kooryntorzy poirni nrz¹ów. Kooryntorzy

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawny MultiBank)

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawny MultiBank) Wykz zmin do Tryfy prowizji i opłt dl firm w rmch bnkowości dlicznej mbnku S.A. (dwny MultiBnk) Modyfikcje dotyczą: - Zminy przypisu w części, II. Rchunki pomocnicze;. Rchunek pomocniczy, rchunek lokcyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.! " owych. " $ - Art. 8.

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.!  owych.  $ - Art. 8. Kncelri Sejmu s. 1/21 USTAWA Oprcowno n podstwie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770. Przepisy ogólne Art. 1. ojektów rcjonliztorskich. - Art. 3.! " owych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Gminy: Czrnków (m. wijsk), Wilń, Płjw, Lusz, Drwsk, Krzyż Wlkp., Trzink, Mist Czrnków Sznwni Pństw! W związku z rzpzęim pr

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urzą Pray ul. Anrsa 2 59 220 Lgnia MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU LIPIEC 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Źrółm inormaji w tj zęśi raportu są wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Ankit-sprzątni Szkoł Postwowj w Kowlowj nzw jnostki DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Lp. Trść m² 1. Łązn powirzhni sprzątni: 1 140,19 Korytrz o powirzhni, w tym: 274,50 *

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW 95 V. OCHRONA PRZCWPOŻAROWA BUDYNKÓW 34 tapy rozwoju pożaru Ohroa prziwpożarowa uwzględia astępują fazy rozwoju pożaru:. Lokala iijaja pożaru i jgo arastai.. Radiayja i kowkyja wymiaa ipła między źródłm

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Karta przedmiotu. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Polithnika Krakowska im. Tausza Kośiuszki Karta przmiotu Wyział Fizyki, Matmatyki i Informatyki oowiązuj w roku akamikim 01/013 Kirunk stuiów: Matmatyka Forma stuiów: Stajonarn Profil: Ogólnoakamiki Ko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL i n t R g u l a m i n s k l p u i n t r n t o w g o d o s t ę p n y j s t p o d a d r s m Rgulamin sklpu intrntowgo dostępny jst pod adrsm intrntowym: http://wwwtani-tkaniny-sklppl/rgulamin-sklpu-libiaz,p2html

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 03 KONTAKT 2014 Cisco an/or its affiliats. All rights rsrv. This ocumnt is Cisco Public. zastosowani w zarzązaniu opartym o wizę. lktronicznych, portali społcznościowych, a przstrzń,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA DROGI i CYKLE HAMILTONA w grfh kierownh Dl grfu kierownego D = ( V, A ) rogą wierhołk 0 V o V nwm iąg (npremienn) wierhołków i łuków grfu: ( 0,,,,...,,, ), pełniją wrunek i = ( i, i ) l i =,..., rogę nwm

Bardziej szczegółowo

777,- LUBIĘ TO! 649,- 25,- 99,- PROMOCJA OD 9.05 DO 29.05.2014 34, - 139,- MATERAC I STELAŻ GRATIS. www.abra-meble.pl PROMOCJA MARKUS NAROŻNIK

777,- LUBIĘ TO! 649,- 25,- 99,- PROMOCJA OD 9.05 DO 29.05.2014 34, - 139,- MATERAC I STELAŻ GRATIS. www.abra-meble.pl PROMOCJA MARKUS NAROŻNIK www.r-ml.pl Njniższ ny LUBIĘ TO! MARKUS OD 9.05 DO 29.05.2014 Nrożnik uniwrslny (prwy/lwy). 212/112/83. Powirzhni spni (szr./ł.) 112/211. Pojmnik n pośil. 211/112 34, - 25,- 139,- VOX BEN Trzy pouszki

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

System gospodarczy Polski

System gospodarczy Polski Przykłowe testy z zkresu zęśi mteriłu otyząego postw ekonomii, systemów gosporzyh orz poŝy i popytu System gosporzy Polski Hsł i efinije Dopsuj kŝe określenie z kolumny A o opowieniej efiniji w kolumnie

Bardziej szczegółowo

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r.

Sieæ szpitalnych koordynatorów pobierania narz¹dów w Polsce w 2011 r. Siæ szpitlnyh poirni w ls w 2011 r. Do koñ 2011 roku stnowisko szpitlngo trnsplntyjngo powst³o ³¹zni w 186 szpitlh, unkjê p³ni³y 203 osoy. ltrnsplnt popis³ umowy ywilno-prwn z 200 mi w 184 szpitlh, w 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU UCHWAŁA Nr 2141/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 28 SIERPNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU N postwie rt.266, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Dnyh. Gry. Drzwo rozpinj. Minimln rzwo rozpinj. Bożn Woźn-Szzśnik wozn@gmil.om Jn Długosz Univrsity, Poln Wykł 9 Bożn Woźn-Szzśnik (AJD) Algorytmy i Struktury Dnyh. Wykł 9 1 / 4 Pln

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Ekspedient nadzór nad terminowym opracowywaniem przesy³ek, nadzór nad poziomem dorêczalnoœci

Poczta Polska S.A. Ekspedient nadzór nad terminowym opracowywaniem przesy³ek, nadzór nad poziomem dorêczalnoœci Dan Osobow: W o j i h R y m r Data Urodznia 10 listopad 1979 Adrs zamiszkania Tlfon Email WWW ul. Emilii Platr 87A/12 71-610 Szzin 601 487 787 wojih.rymr@gmail.om wojihrymr.pl Wykszta³ni: 2015 Akadmia

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1

Errata do I i II wydania skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Errt do I i II dni skrptu Konstrukcj stlo. Prkłd oblicń dług PN-EN 99- Rodił. W osttnim kpici pkt. dodno nstępującą inormcję: Uględniono min nikjąc prodni pr PKN crcu 009 r. poprk opublikonch normch, śld

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dnia 02.06.2008 r OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ SM ARKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU z dni 02.06.2008 r ZASADY OGÓLNE 1 1 Rodzj i zkres świdzeni określony jest w umowie. Integrlną zęść umowy stnowią równieŝ:

Bardziej szczegółowo

Ś Ą ć ć ć ń ę ę ń ę ę ń ę Ęć Ź Ó ń ę ń ę ę ę ę ę ć Ź ń ć ń Ń ńć ń ń Ś ć Ń Ść ń Ść ę Ść Ź ń Ś ć ń ć ń Ó ć Ź ń ę Ó ć ę ę ń ę ć ę ę Ó ń Ż ę ć ę ę ę Ś ć ę ę Ś Ę ę ń ń ń ę Ó Ć Ę Ć ć ę ć ć ę Ó ć ę Ó Ń ć ę Ś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż Ś Ł Ę ż ż ż ż ż ż Ź ż Ę ż ż ć ż Ś Ś ć Ź Ę ż ż Ł Ś Ś ć Ś Ś ć ć Ś Ść ż Ś Ś ć Ś Ść Ś Ść ć Ł Ź Ś Ś ć Ś ż Ść Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ź ć Ę Ś ć Ę Ć Ś Ę Ń ć ż ź ź Ę ż ż Ść ć Ę ć ż ź ż ż ż Ść ż Ś ć ć ć Ł ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ń Ń ŁĄ ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ł Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę Ńć ć ć ź Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ź ć

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunków pracy naukowej

Prezentacja kierunków pracy naukowej Prznj kirunków pry nukowj Driusz Drniowski Kr Algorymów i Molowni Sysmów Polihnik Gńsk Kirunki wz Uporząkown kolorowni grów Szrgowni zń w śroowisku wiloprosorowym Wyszukiwni lmnów w zęśiowyh porząkh Przszukiwni

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

5. Zadania tekstowe.

5. Zadania tekstowe. 5. Zni tekstowe. Przykł. Kolrz połowę rogi pokonł ze śrenią prękością 0 km/, rugą połowę z prękością 50 km /. Wyzncz śrenią prękość kolrz n cłej trsie. nliz : pierwsz połow rogi rug połow rogi 0 km/ prękość

Bardziej szczegółowo

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek I 6 B Abeitsnweisung Beecnung von Linsenien Instukcj Wlicnie pomieni socewek Äneungsbestätigung von Abeitsnweisung / Potwieenie min instukcji Äneung / Zmin 1 3 5 6 Seitenumme / Nume ston tum / t Untescift

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla Klientów Indywidualnych

Usługi dla Klientów Indywidualnych Usługi dl Klientów Indywidulnych Rozdził I. Rchunki nkowe - złotowe i wlutowe orz krty deetowe Konto Spektrum Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Uluione Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Codzienne

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji

Vario Compact ABS 2 generacja Część 2: Wskazówki dotyczące instalacji Vario ompat S 2 gnraja zęść 2: Wskazówki otyzą instalaji 3. Wyani roszura ta ni polga służbi zmian. Now wrsj znają Państwo w INFORM na naszyh stronah intrntowyh www.wabo-auto.om 2007 WO Zastrzga się prawo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wnj opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o op (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r.

Izba Rozliczeniowa. Fundusz Rozliczeniowy. projekt wersja 2.c r. Izb Rozliczeniow Fnsz Rozliczeniowy projekt wersj 2.c 25-06-2009r. Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1 Obliczeni ryzyk niepokrytego... 4 2 Obliczeni wrtości fnsz i wpłty... 5 2.1 Aktlizcj fnsz rozliczeniowego...

Bardziej szczegółowo

SITAG WORLD LICENSED BY SITAG

SITAG WORLD LICENSED BY SITAG SITG WORL LINS Y SITG SITG WORL ŚWIT UNKJONLNOŚI SITG WORL to kosmopolita, który odnajdzie się w każdej sytuacji. Jego urok tkwi w prostocie - klarownym designie i bezproblemowej obsłudze. zystość formy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN UEZPIECZENI GRUPOWE - sus srn sus łąngo żi i osnigo rżwągo UTORZY MICHŁ OCZEK MŁGORZT CZUPRYN Rowż gruę osób. Owiśi s lib nurlną więs od. Nih i on wi i osob dl i=,,... us gru sus łąngo żi sus osnigo rżwągo

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo