PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY ANEKS A. ARCHITEKTURA str B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA str A. ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str Wytyczne zabezpieczeń p.poż. str Elementy budowlane zabezpieczeń ppoż. str Projektowany zakres prac konstrukcyjnych str Projektowane elementy konstrukcyjne str Uwagi końcowe str. 5 II. OCENA TECHNICZNA MOŻLIWOŚ CI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH str. 7 III. RYSUNKI Rys. 1/A Wydzielenie kl. schodowej rzut parteru 1 : 50 Rys. 2/A Wydzielenie kl. schodowej rzut I piętra 1 : 50 Rys. 3/A Wydzielenie kl. schodowej rzut II piętra 1 : 50 Rys. 4/A Wydzielenie kl. schodowej rzut poddasza 1 : 50 Rys. 5/A Rzut strychu system oddymiania 1 : 50 Rys. 6/A Rzut dachu system oddymiania 1 : 50 Rys. 7/A Przekrój poprzeczny 1 : 50 Rys. 8/A Zestawienie drzwi wewnętrznych i oddzieleń p. poż Rys. 9/K Schemat konstrukcyjny kanału wywiewnego 1 : 50 Rys. 10/S Elementy wentylacji systemu oddymiania 1 : 50 1

2 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego modernizacji bazy noclegowej w budynku ODN w Zielonej Górze ul. Chopina 15a opracowanego w listopadzie 2006r. Opracowanie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego drogi ewakuacyjnej z poziomu poddasza budynku gdzie mieści się baza noclegowa i zostało opracowane na podstawie wytycznych Ekspertyzy Technicznej (pożarowo budowlanej) nr 11/2009 opracowanej w marcu 2009 przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.. Drogę ewakuacyjną stanowi istniejąca klatka schodowa którą należy wydzielić pożarowo oraz zapewnić instalację sygnalizacyjną i system oddymiania. Zakres opracowania obejmuje wydzielenie klatki schodowej ewakuacyjnej wraz z jej oddymianiem oraz instalacje sygnalizacji pożaru (zawarte w części elektrycznej opracowania) 2. WYTYCZNE ZABEZPIECZEŃ P.POŻ budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, średniowysoki (SW) kategoria zagrożenia ludzi: ZL III parter, I i II piętro ZLV poddasze wymagana odporność ogniowa klasy B budynek stanowi 1 strefę pożarową poza kotłownią o pow. 20 m2 drogę ewakuacyjną zapewnia Żelbetowa klatka schodowa K1 (R60) prowadząca z piwnicy na poddasze, obudowana ścianami z cegły pełnej grub. 41 cm (REI60) wymagająca wydzielenia z komunikacji ogólnej ścianami EI60 z drzwiami EI30 oraz zapewnienia systemu oddymiania wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz z klatki schodowej ewakuacyjnej i z poziomu parteru drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. 150 cm. Szerokość przejść ewakuacyjnych 3,00m, szer. biegu schodowego (w świetle balustrady 1,4 m; zejście do piwnicy szer. biegu 1,06 m) na poddaszu wejścia do pokoi hotelowych oraz wejście do piwnicy zamknięte drzwiami klasy EI30 przepusty instalacyjne o średnicy > 4 cm przechodzące przez elementy konstrukcyjne uszczelnione masą pęczniejącą o kl. odporności ogniowej właściwej dla danego elementu 2

3 obiekt zostanie wyposażony w system instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego o czasie świecenia min. 2h po wyłączeniu zasilania podstawowego konstrukcyjne elementy stalowe (podciągi) zostaną zabezpieczone pożarowo do klasy R120 poprzez obłożenie płytami gipsowymi RIDURIT grub. 15mm w budynku należy zainstalować na każdej kondygnacji hydranty ppoż. wielkości D25 z wężem półsztywnym (odrębne opracowanie) Integralną częścią ochrony ppoż. jest Ekspertyza Techniczna (pożarowo budowlana) opracowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. (nr 11/2009 z marca 2009) oraz Postanowienie nr 30/2009 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia ) 3. ELEMENTY BUDOWLANE ZABEZPIECZENIA P.POŻ 3.1. Wydzielenie klatki schodowej w poziomie parteru, I i II piętra wydzielenie stanowią ścianki wewnętrzne grub. 12,5 cm o konstrukcji nośnej systemu RIGIPS ISOVER z profili Rigips ULTRASTIL 1 x CW100 z jednowarstwowym poszyciem płytami gk RIGIMETR DF/GKF i wypełnieniem wełną mineralną POLTER MAX 50 mm (kl. odporności ogniowej EI60). W ściankach elementy przeszklone stałe systemu MERCOR o konstrukcji z profili stalowych zamkniętych z przeszkleniem szkłem pojedyn czym PYROSTOP (kl. odporności ogniowej EI60). w poziomie poddasza wydzielenie stanowi stała ścianka przeszklona w systemie i wykonaniu j.w o wysokości przeszklenia 2,0 m powyżej część pełna wypełniona wełną mineralną CONLIT 150P i wykończona obustronnie płytą gk F1 gr.12,5 mm (kl. odporności ogniowej EI60). drzwi do wyjścia na klatkę schodową ewakuacyjną stalowe z ościeżnicą stalową systemu MERCOR o konstrukcji z profili stalowych zamkniętych z przeszkleniem szkłem pojedyn czym PYROSTOP (kl. odporności ogniowej EI30) Oddymianie klatki schodowej W budynku przyjęto mechaniczny system oddymiania poprzez zastosowanie nawiewu powietrza wentylatorem ściennym z klapą żaluzjową systemu MERCOR umieszczonym w zewnętrznej, bocznej ścianie klatki schodowej (otwór 35 x 35 cm zabezpieczony od wewnątrz siatką w ramie). 3

4 Wywiew powietrza poprzez kanał wywiewny w stropie poddasza nad klatką schodową wychodzący ponad dach z wentylatorem wywiewnym na podstawie dachowej. Elementy wentylacji systemu oddymiania podano na rys. 10/S Konstrukcja tunelu wywiewnego z kształtowników stalowych. z wypełnieniem płytami niepalnej wełny mineralnej CONLIT 150P grubości 5 cm. Otwór wywiewny 71 x 71 cm zabezpieczony siatką w ramie stalowej. 4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC KONSTRUKCYJNYCH rozebranie ścianek działowych pomieszczeń zlokalizowanych przy klatce schodowej oraz lekkiej ścianki przyległej do ściany poprzecznej klatki stanowiącej obudowę układów wentylacji grawitacyjnej lub elementów więźby dachowej wykonanie podciągu w ścianie poprzecznej klatki schodowej na poddaszu oraz jednoczesne poszerzenie otworu przejścia. wykonanie konstrukcji pionowego kanału wywiewnego wraz z podciągiem pod nim. wykonanie otworu wlotowego w istniejącym odcinkowym sklepieniu ceramicznym stropu poddasza wraz z zabezpieczeniem przed rozwarstwieniem się warstw cegieł w sklepieniu 5. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 5.1 Podcią g w ś cianie poprzecznej klatki schodowej Po dokonaniu rozbiórki wszystkich ścianek działowych łącznie ze ścianką stanowiącą pogrubienie ściany poprzecznej należy wmontować jedną belkę stalową dwuteową o NP 200 stanowiącej razem z przyległą belką stropu ceramicznego odcinkowego podciąg pod pozostały odcinek ściany poddasza. Oparcie nowej belki należy wykonać na obu ścianach poprzecznych (nie na jednostronnie pozostawionym odcinku ściany podłużnej) podobnie jak oparcie belek stropowych. W miejscu przewidywanego otworu kanału wywiewnego należy wykonać połączenie półek górnych obu belek (stropu i nowej podciągu) za pośrednictwem płaskownika 60 x 10 przyspawanego do nich ciągłymi spoinami pachwinowymi grubości a = 4mm Podcią g pod konstrukcję kanału wywiewnego Pod konstrukcję kanału projektowany jest podciąg stalowy złożony z dwóch ceowników o NP 160 oparty w ścianach poprzecznych. 4

5 5.3. Konstrukcja kanału wywiewnego Konstrukcja kanału wywiewnego projektowana jest jako stalowa z ceowników o NP 100. Dotyczy to zarówno rygli poziomych jak i słupków. Słupki oraz rygle stanowią profile zamknięte złożone z dwóch ceowników. Oparcie kanału projektowane jest na projektowanym podciągu oraz za pośrednictwem rygli poziomych kotwionych w ścianie poprzecznej. Wypełnienie obudowy kanału stanowią maty wełny mineralnej. Mocowanie elementów osłonowych w konstrukcję przewiduje się wspawanie w narożnikach wewnętrznych L 45x45x5. Elementami osłonowymi kanału jest blacha stalowa o grubości 2mm mocowana do konstrukcji za pośrednictwem nitów jednostronnych. Kotwienie rygli poziomych w ścianie należy wykonać dodatkowo za pośrednictwem prętów Ø 16 długości 250mm. Stal konstrukcyjna St3SX, elektrody EA 1.46 Spoiny czołowe i pachwinowe ciągłe grubości 3mm. Całkowity cięż ar stali kształtowej: kanał wywiewny 2 [ ] 160 podciąg w ścianie I kg nadproże drzwiowe II piętra 4 I kg Razem 953 kg ======================================================== 5.4. Otwór technologiczny w odcinkowym sklepieniu ceramicznym Otwór w sklepieniu ceramicznym należy wykonać o szerokości kanału wywiewnego oraz dodatkowo po około 15 do 20 cm z obu jego stron dla wykonania zabezpieczających (przed rozsuwaniem się cegieł w skrajnych warstwach sklepienia przy otworze) żelbetowych żeber z betonu B15 zbrojonych konstrukcyjnie stalą St3SX Wytyczne dotyczą ce prowadzenia ww. prac Dla zdecydowanego ułatwienia wykonawstwa w/w prac na czas ich trwania wskazane jest po wykonaniu montażu belki podciągu rozebranie odcinka ściany przy projektowanym kanale wywiewnym. Rozebranie ściany w miejscu projektowanego przejścia na poddaszu należy wykonać po zakończeniu prac związanych z montażem kanału wywiewnego. Ułatwi to wykonywanie wszystkich prac bez konieczności rozbierania przed ich rozpoczęciem znacznej powierzchni dachu. Po zakończeniu prac montażowych otwór należy zamurować stosując cegłę z rozbiórki lub w wypadku braku możliwości jej oczyszczenia cegłę ceramiczną pełną klasy 15 oraz zaprawę marki 3. W trakcie prowadzenia prac należy się liczyć z koniecznością montażu pojedyn czych krokwi w obszarze prowadzonych robót. 5

6 6. UWAGI KOŃCOWE materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami prace remontowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej dostawę i montaż elementów wentylacji systemu oddymiania należy zlecić specjalistycznej firmie (np. MERCOR lub KBAUSYSTEME) Opracowanie: mgr inż. arch. Mieczysława Miedzielska inż. Wojciech Wodziński 6

7 II OCENA TECHNICZNA MOŻ LIWOŚ CI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH W budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15a stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku : ścian stropów dachu określa się jako dobry umożliwiający w sposób bezpieczny wykonanie prac związanych z projektowanym zakresem prac objętych projektem modernizacji bazy noclegowej na poddaszu budynku oraz aneksem do projektu obejmującym zabezpieczenie ppoż. klatki schodowej i wykonanie systemu oddymiania. inż. Wojciech Wodziński 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str Zakres opracowania str Uwagi wstępne str Tablica rozdzielcza i zasilanie str Instalacja oddymiania klatki schodowej str oświetlenie ewakuacyjne korytarza i kl. schodowej 7. Instalacja od porażeń prądem elektrycznym str Uwagi końcowe str. 21 str. II. RYSUNKI Rys. 1/E Instalacja oddymiania kl. schodowej piwnica 1 : 100 Rys. 2/E Instalacja oddymiania kl. schodowej parter 1 : 100 Rys. 3/E Instalacja oddymiania kl. schodowej I piętro 1 : 100 Rys. 4/E Instalacja oddymiania kl. schodowej II piętro 1 : 100 Rys. 5/E Instalacja oddymiania kl. schodowej poddasze 1 :

19 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Zlecenie Inwestora 1.2 Opracowania branżowe 1.3 Przepisy Normy i katalogi 2. ZAKRES OPRACOWANIA Tablice rozdzielcze i zasilanie Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja oddymiania kl. schodowej Instalacja od porażeń prądem elektrycznym Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu budowlanego instalacji elektrycznych modernizowanej bazy noclegowej w budynku ODN w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15a. 3. UWAGI WSTĘ PNE Niniejsze opracowanie ma na celu wykonania oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej, oraz wykonania instalacji elektrycznych systemu sterowania i zabezpieczenia oddymiania klatki schodowej. W/w opracowanie powstało na podstawie wytycznych Ekspertyzy Technicznej pożarowo budowlanej nr 11/2009 z marca 2009 opracowanej przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. 4. TABLICA ROZDZIELCZA I ZASILANIE Zasilanie centrali sterującej systemem wentylacji pożarowej MCR OMEGA 2100 oraz centralą systemu oddymiania MCR 0204 [szt. 2 ] odbywać się będzie sprzed wyłącznika głównego ppoż. rozdzielnicy głównej, przewodem typu HLGs 5x2,5mm2 p/t. Zasilanie obwodu oświetlenia ewakuacyjnego, odbywać się będzie również z rozdzielnicy głównej, przewodem YDYp 4x1,5mm2. Projektowane obwody odbiorcze zasilające centrale ppoż. i obwód oświetlenia ewakuacyjnego zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowoprądowymi typu S301B 13 dla obwodu oświetlenia i S303C 25 dla zasilania centrali ppoż. 19

20 5. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ Na system oddymiania klatki schodowej składa się : centrala sterująca systemem wentylacji pożarowej typu MCR OMEGA 2100 centrala sterowania oddymianiem MCR 0204 [ szt. 2 ] przycisk alarmowy oddymiania ROP, [ ROP 1 ] optyczna czujka dymu OCD sterowanie i zasilanie instalacji oddymiania tj: wentylatora nawiewnego ściennego i wyciągowego umieszczonego na dachu budynku sygnalizator akustyczny Okablowanie w/w urządzeń przedstawiono na załączonych rzutach, klatki schodowej. W/w urządzenia dobrano z katalogu MERCOR. Okablowanie przewody instalacji oddymiania prowadzić p/t. Na poddaszu we wszystkich pokojach zainstalowane zostały optyczne czujki dymu, przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 prowadzić w rurkach ochronnych p/t. Trasy przewodów oraz rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na załączonych rzutach. 6. OŚ WIETLENIE EWAKUACYJNE KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano na ewakuacyjnej klatce schodowej K1 prowadzącej z piwnicy na poddasze budynku. Są to oprawy z modułem awaryjnym, dwufunkcyjne,które świecą po zaniku napięcia przez wymagany okres czasu tj 2godziny. Obwód oświetlenia wykonać przewodem YDYp4x1,5mm2 p/t. Typy opraw oświetleniowych przedstawiono na załączonych rzutach. 7. INSTALACJA OD Poraż eń PRĄ DEM ELEKTRYCZNYM. Systemy ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg normy PN92/E UWAGI KOŃ COWE 20

21 Całość prac wykonać zgodnie PBUE oraz PN/E w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Po zakończeniu robót sprawdzić izolacje i skuteczność ochrony. Opracowała Teresa Kowala. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI

Projekt budowlany: SPIS TREŚCI *Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja niżej podpisany Krzysztof Uździński, nr PESEL 57041341300374 zam.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo