Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja poj^c uzytych w Regulaminie"

Transkrypt

1 REGULAMIN projekt uchwalony PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin zostal opracowany na podstawie obowiazuj^cych przepisow prawnych w tym: Ustawy z dnia r o spoldzielniach mieszkaniowych z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia r o Wtasnosci Lokali z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia Ir o Ochronie Praw Lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z pozniejszymi zmianami, Ustawy z dnia Or o Ochronie Zdrowia przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych oraz Ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawy z dnia r. Prawo o Ruchu Drogowym z pozniejszymi zmianami, Statutu Spotdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kosciuszki. 2. Definicja poj^c uzytych w Regulaminie l.nazwa,,sp6tdzielnia" oznacza Spotdzielnie^ Mieszkaniowajm. T. Kosciuszki w Krakowie, ul. Lea Termin,,Zasoby Mieszkaniowe" oznacza budynki Spotdzielni oraz ich otoczenie wraz ze wszystkimi urza^dzeniami ogolnego uzytku, stanowiajce wspotwtasnosc Spotdzielni i wyodr^bnionych wtascicieli lokali. 3. Termin..Dvsponcnt lokalu" oznacza osobe^ posiadajajca^ tytut prawny do lokalu w Zasobach Mieszkaniowych Spotdzielni (odr^bna wlasnosc lokalu, spotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu, spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umowa najmu ze SpotdzielniaJ. Dysponentami lokali moga^ bye czlonkowie Spotdzielni i osoby nie b^da^ce czlonkami Spotdzielni. 4. Termin,,Mieszkaniec" oznacza kazda^ petnoletnia^ osob^, ktora^ tqcza^ ze Spoldzielni^ bezposrednie lub posrednie stosunki prawne, a wi^c jest to: a/ osoba bedaca dysponentem lokalu niezaleznie od tego, czy w nim zamieszkuje, b/ osoba zamieszkujajca u dysponenta lokalu jako czlonek jego rodziny lub jako inna bliska mu osoba, (termin,,osoba bliska" zgodny z defmicja^ w ustawie o spoldzielniach mieszkaniowych), c/ osoba b^dajca najemca^ lub podnajemca^ lokalu na podstawie umowy najmu lub podnajmu z dysponentem lokalu i w tym lokalu zamieszkujajca, d/ osoba zamieszkujaca u dysponenta lokalu razem z najemca^ (podnajemcaj jako czlonek jego rodziny lub jako inna bliska mu osoba. 3 Przepisy wst^pne l.spoldzielniajest zarz^dc^ wszystkich lokali w Zasobach Mieszkaniowych bez wzgl^du na status prawny lokalu i w zwiazku z tym Regulamin obejmuje i obowia/uje wszystkich Mieszkancow Spotdzielni. 2. W zakresie wykonywania postanowien Regulaminu Mieszkancy ponosz^ odpowiedzialnosc za domownikow, tj. za niepehioletnich cztonkow rodziny, ktorych prawa reprezentuja^ oraz za zaproszonych gosci. Zakres odpowiedzialnosci za wykonywanie postanowien Regulaminu zawarty jest w przepisach koncowych. Dodatkowo szczegolna^ odpowiedzialnosc czlonkow Spoldzielni okresla Statut Spotdzielni. 3. Postanowienia Regulaminu maja^na celu ochron? mienia Spotdzielni i Mieszkancow, utrzymanie bezpieczenstwa i komfortu zamieszkiwania w Zasobach Mieszkaniowych oraz zapewnienie warunkow zgodnego wspolzycia Mieszkancow. 4. Dla spetnienia powyzszych celow zostaty scisle okreslone obowiazki i uprawnienia natozone na Spotdzielni^ oraz obowiazki i zakazy natozone na Mieszkancow. Ogot tych obowia^zkow, uprawnien i zakazow zawarty jest w kolejnych rozdziatach Regulaminu z podziatem na nast^puj^ce zagadnienia: Rozdziai I. Utrzymanie nalezytego stanu technicznego Rozdzial II. Zachowanie por/sulku, czystosci, higieny i estetyki Rozdziat III. Przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego im T Kosciuszki w Krakowie

2 Rozdziat IV. Organizacja i informacja w budynkach i na parkingach Rozdzial V. Dzialanie na rzecz zgodnego wspolzycia i zachowania dobrych obyczajow Rozdziat I. Utrzymanie nalezytego stanu technicznego OBOWI^ZKI SPOLDZIELNI 4. Spoldzielnia ma obowia^zek utrzymania nalezytego stanu technicznego Zasobow Mieszkaniowych gwarantuja^cego bezpieczenstwo i funkcjonalnosc budynkow, ich otoczenia i infrastruktury oraz sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urza^dzeri technicznych na state wbudowanych w obiekt. W tym celu Spoldzielnia jest zobowiazana do wykonywania na biez^co nastypujaoych czynnosci: 1.Spoldzielnia dokonuje wszelkich przeglajdow nieruchomosci wynikaja^cych z prawa budowlanego oraz przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego i estetycznego w zakresie: a/ bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki: budynku, jego zewn^trznych elewacji, stanu scian, posadzek i wyposazenia w pomieszczeniach takich jak: klatki schodowe, korytarze, korytarze piwnic, strychy, zsypy, suszarnie, pomieszczenia techniczne i inne stanowia^ce cz^sci wspolne budynku, b/ sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urza^dzen technicznych na state wbudowanych w obiekt, umozliwiaj^cych Mieszkaricom korzystanie z energii elektrycznej, oswietlenia, ogrzewania, gazu, wody, kanalizacji, wentylacji, przewodow spalinowych, dzwigow, domofonow, piorunochronow, anten i in. urza^dzen. c/ bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki elementow otoczenia i infrastruktury budynkow takich jak: chodniki, ulice osiedlowe, place zabaw i ogrodki przydomowe z wyposazeniem, zielence, parkingi i in. d/ sprawnego i prawidtowego oswietlenia: otoczenia budynku, bram, klatek schodowych i korytarzy, warunkujqcego bezpieczne dojscie do budynkow i mieszkari. 2. W oparciu o okresowe przegla^dy i kontrole oraz dorazne zgloszenia usterek i awarii Spoldzielnia sporzajdza plany remontow i konserwacji, na bieza^co koryguje te plany, a nast^pnie w sposob planowy lub dorazny dokonuje wyboru odpowiednich wykonawcow i zawiera z nimi umowy na wykonanie tych prac. 3. Spoldzielnia remontuje, odnawia i konserwuje: budynki, pomieszczenia wspolnego uzytku w budynku, wszelkie urza^dzenia i instalacje techniczne w cz^sciach wspolnych budynku oraz wewna^trz lokali mieszkalnych (ale tylko w zakresie scisle wymienionym w,,regulaminie okreslaja^cym zakres napraw obcia^aja^cych Spotdzielni^ i czkmkow"). 4. Spoldzielnia remontuje, odnawia i konserwuje elementy otoczenia budynku, w tym: naprawia drogi i chodniki osiedlowe oraz parkingi i miejsca postojowe dla samochodow, naprawia i konserwuje wyposazenie ogrodkow i placow zabaw, konserwuje i rekultywuje zielen, wykonuje i konserwuje ogrodzenia, bramy wjazdowe i szlabany. 5. Spoldzielnia niezwtocznie usuwa awarie i ich skutki powstajajce w jej Zasobach Mieszkaniowych. 6. Spoldzielnia dokonuje technicznego odbioru prac remontowych i konserwacyjnych oraz w okresie r^kojmi i gwarancji egzekwuje od wykonawcow usuni^cie usterek wyniklych z wadliwego wykonania tych prac (niezgodnego ze sztuka^ i wiedza^ budowlanaj lub z wad uzytych materialow. 7. Spoldzielnia zabezpiecza w okresie grzewczym utrzymanie normatywnej temperatury wewn^trz lokali mieszkalnych i w budynku, a w razie niewlasciwego ogrzewania skutecznie interweniuje w firmie odpowiedzialnej za eksploatacj? centralnego ogrzewania lub u dostawcy energii cieplnej. 8. Spoldzielnia interweniuje u wlasciwych dostawcow mediow w przypadkach zaburzen i awarii w dostawach energii elektrycznej, gazu, wody i w odprowadzaniu sciekow. 9. Spoldzielnia dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczen technicznych przeznaczonych na reduktory gazowe, wodomierze, w^zty c.o. przed dost^pem osob niepowolanych. 10. Spoldzielnia zapewnia uslugi pogotowia awaryjnego calodobowo w dni wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach popotudniowych i nocnych oraz podaje Mieszkancom widoczna_ informacj? (na tablicach informacyjnych) o godzinach dyzurow i telefonach stuzb uprawnionych do usuwania uszkodzen lub awarii na terenie budynkow Spoldzielni w odniesieniu do takich urzadzeh jak: dzwigi osobowe, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja cieplej i zimnej wody oraz kanalizacji, instalacja elektryczna i gazowa, instalacja oddymiania klatek schodowych. 11. Spoldzielnia zapewnia bieza^ce informowanie Mieszkahcow o terminach rozpocz^cia remontow planowanych, terminach usuwania awarii i terminach przegl^dow okresowych. 12. Spoldzielnia prowadzi dla kazdego budynku ksia^zk^ obiektu budowlanego, w ktorej dokonuje si^ zapisow przeprowadzonych badari i kontroli stanu technicznego, remontow i przebudowy w okresie uzytkowania obiektu budowlanego oraz prowadzi wykaz zgtoszen uszkodzen, awarii i innych zdarzen. Y \ \1 /, im. T. KoSciuszki w Krakowle

3 13. Spotdzielnia bierze udziat w komisyjnym odbiorze oproznianych lokali stanowiqcych jej wlasnosc, a takze w komisyjnym i protokolarnym zabezpieczeniu lokalu i jego zawartosci, jesli nastajjito przymusowe otwarcie lokalu pod nieobecnosc jego dysponenta, w celu usuni?cia awarii instalacji wewnetrznych. 14. Spotdzielnia jest uprawniona do wykonywania w mieszkaniach kontroli sprawnosci instalacji i urzajdzeri, odczytow urzajdzen pomiarowych mediow, przeglajdu wyposazenia technicznego lokalu. W razie stwierdzenia przecieku wody, Administracja Spotdzielni ma prawo dokonac niezwtocznej naprawy na koszt uzytkownika. OBOWIAZKI MIESZKANCOW 5. W zakresie utrzymania nalezytego stanu technicznego Mieszkancy ma ja nastypujacc obowi%zki: 1. Lokal mieszkalny powinien bye uzywany na cele mieszkalne w sposob odpowiadaja^cy wtasciwosciom i przeznaczeniu lokalu. Prowadzenie w cz?sci lub catosci lokalu mieszkalnego dziatalnosci gospodarczej wymaga zgody Zarzajdu Spotdzielni. Zgod? taka^ moze uzyskac Mieszkaniec, o ile uzyskat pozytywne stanowisko w tej sprawie innych Mieszkancow z tej samej klatki schodowej i z mieszkan bezposrednio przylegtych do tego lokalu. Spotdzielnia moze rowniez zajdac potwierdzenia przez wtasciwe instytucje, ze wykonywanie w mieszkaniu wnioskowanych czynnosci zawodowych nie jest uciajzliwe lub niebezpieczne dla mieszkancow sajsiednich lokali i nie powoduje nadmiernego zuzycia mieszkania i klatki schodowej. 2. Mieszkaniec obowiajzany jest dbac o nalezyta^ konserwacj? zajmowanego przez siebie lokalu i pomieszczen przynaleznych do lokalu oraz dokonywac remontow i napraw wytajoznie w zakresie dopuszczonym w,,regulaminie okreslaj^cym zakres napraw obciajzajajcych Spotdzielni? i cztonkow". W przypadku dokonania przerobek i modernizacji lokalu, jest on obowiajzany zabezpieczyc dost?p do urzajdzen pomiarowych i pionow sieciowych. 3. W razie awarii zagrazajajsej bezpieczeristwu lub rozprzestrzenieniu si? szkody, Mieszkaniec obowi^zany jest niezwtocznie powiadomic stuzby techniczne i Administratora Spotdzielni. W interesie swoim i innych Mieszkancow budynku nalezy rowniez zgtaszac zauwazone uszkodzenia wszelkich instalacji w mieszkaniu i poza mieszkaniem, celem nie dopuszczenia do awarii na szersza^ skal?. 4. W razie awarii wywotujajsej szkod? lub zagrazajajcej powstaniem szkody, Mieszkaniec obowiajzany jest niezwtocznie udost?pnic lokal w celu usuni?cia awarii. Jezeli odmawia lub jest nieobecny, Spotdzielnia ma prawo wejsc do lokalu w obecnosci funkcjonariusza Policji, a w razie potrzeby przy udziale Strazy Pozarnej. 5. Mieszkaniec jest zobowiajzany udost?pnic lokal, balkon, loggi? oraz boks piwniczny upowaznionym przez Spotdzielni? stuzbom remontowym i firmom, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu, w nast^pujajcych sytuacjach: w celu okresowej kontroli stanu instalacji gazowej, wod.kan., c.o., oraz sprawnosci przewodow wentylacyjnych i kominowych, w celu modernizacji instalacji istniejajsych w lokalu lub montazu instalacji dodatkowych, w celu okresowego odczytu urzajdzen pomiarowych mediow, w celu wykonania przeglajdu wyposazenia technicznego lokalu, a takze wtedy, jezeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urzajdzen wspolnych w budynku. 6. Mieszkaniec jest zobowi^zany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkod powstalych na terenie nieruchomosci z jego winy lub z winy innych uzytkownikow jego lokalu, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Spotdzielni?, zobowiqzany jest do pokrycia kosztow usuni?cia szkody na pierwsze wezwanie. Spowodowanie szkody winnym lokalu (np. zalanie mieszkania s^siadow) pocia^ga obowia^ek zwrotu kosztow jego wtascicielowi. 7. Mieszkaniec jest zobowiajzany do wykonania zalecen po przeprowadzonych kontrolach dotyczajcych naprawy urzajdzen gazowych, wod.-kan. oraz sprawnosci technicznej przewodow kominowych i wentylacyjnych, w zakresie scisle wymienionym w,,regulaminie okreslajajcym zakres napraw obciajzajajcych Spotdzielni? i cztonkow"). 8. Montaz wodomierzy moze bye wykonywany przez uprawnionych wykonawcow i musi bye poprzedzony zgtoszeniem tego przez Mieszkanca w Administracji Spotdzielni i ustaleniem warunkow montazu i odbioru. 9. Spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania w celu wykonania prac remontowych inicjowanych w lokalu przez Mieszkanca, moze bye dokonane za zgoda^ Spotdzielni przez osob? uprawniona^ przez Spotdzielni? i po dokonaniu optaty za uzupetnienie wody uzdatnionej w instalacji wg stawek optat okreslonych przez MPEC 10. Celem zapobiegania marnotrawstwu wody i narazaniu na niepotrzebne koszty (straty) innych Mieszkancow, nalezy usuwac bezzwtocznie wszelkie przecieki i nieszczelnosci w urzajdzeniach wodoci^gowych w mieszkaniu. 11. Mieszkaniec jest zobowiajzany do utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym lokalu tajcznie z balkonem, loggia^ i uzytkowanym boksem piwnicznym oraz innych pomieszczen przynaleznych do lokalu. im. T. KoSciuszki w Krakowie

4 ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 6. W celu zachowania nalezytego stanu technicznego ZABRANIA 17 zakladania punktow oswietlenia i punktow poboru energii elektrycznej lub gazu i wody na uzytek wlasny w pomieszczeniach ogolnie dost^pnych, piwnicach itp. oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach dziatalnosci ustugowej bez zgody Spotdzielni, II dokonywania przerobek w mieszkaniu powoduja^cych odst^pstwo od dokumentacji i naruszajajcych substancj<j lokalu lub konstrukcj? budynku, a w szczegolnosci polegajqcych na wyburzenia scian nosnych i przebudowie scianek dziatowych, balkonow i loggi - bez wczesniejszego uzyskania od SpoWzielni warunkow technicznych wykonania tych prac, 37 dokonywania przerobek w mieszkaniu wszelkich instalacji: wod.-kan., centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, gazowych i wentylacyjnych - bez wczesniejszego uzyskania od Spotdzielni warunkow technicznych wykonania tych prac, 47 demontowania gtowic przy grzejnikach i dokonywania zmian nastaw na zaworach, czasowego demontazu grzejnikow lub rozregulowywania instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej bez zgody Spotdzielni, 57 na terenie cz?sci wspolnych budynku: manipulowania w zta^czach, wyta^cznikach, tablicach rozdzielczych i innych urzajdzeniach elektrycznych, manipulowania zaworami podpionowymi centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz zaworami gazowymi i wodnymi, 67 dokonywania wszelkich napraw dzwigow osobowych oraz uwalniania z nich osob uwif zionych na skutek awarii, 77 wytamywania zamkni^c do piwnic, na dach, strych, do urzajdzen elektrycznych, gazowych, wodoci^gowych i centralnego ogrzewania, za wyjajtkiem awarii zagrazajajcych zdrowiu, zyciu lub mieniu, 87 korzystania z uszkodzonych urzajdzen lub instalacji elektrycznej oraz niesprawnych urzajdzen gazowych, nie spetniaja^cych odpowiednich wymagan technicznych, 97 jednoczesnego wta^czania do instalacji elektrycznej takiej liczby urzajdzen, ktorych ta^czna moc przekraczataby moc przydzielona^ przez Zaktad Energetyczny dla danego lokalu, z uwagi na mozliwosc przeciajzenia instalacji, 107 wrzucania do muszli klozetowej i sanitariatow: smieci, szmat, podpasek, duzej ilosci papierow, popiotu, zwirku zbrylaja^cego si?, kosci i innych odpadkow, ktore moga^ spowodowac zatkanie pionu kanalizacyjnego; koszty przetkania zapchanych pionow kanalizacyjnych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 117 wlewania ptynow zrqcych, cuchnajcych, rozpuszczalnik6w i substancji chemicznie aktywnych do urzajdzen podla^czonych do instalacji kanalizacyjnej za posrednictwem ta^cznikow z tworzyw sztucznych; koszty usuni<?cia zniszczen pionow kanalizacyjnych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 127 montazu w budynku wewn^trznych instalacji, sieci (np. komputerowych) bez zgody Spotdzielni, 137 instalowania anten telewizyjnych, satelitarnych, CB radio itp. urzajdzen na dachach i elewacji budynkow. Rozdziat II. Utrzymanie porzqdku, czystosci, higieny i estetyki. OBOWIA.ZKI SPOLDZIELNI 7. Spotdzielnia ma obowiazek utrzymania porz^dku i czystosci w Zasobach Mieszkaniowych dla zapewnienia statej funkcjonalnosci pomieszczen i terenow wspolnego uzytkowania, dla zapewnienia statego bezpieczenstwa sanitarnego Mieszkancow oraz dla ulepszania estetyki w miejscu i otoczeniu zamieszkania. W tym celu Spotdzielnia jest /olxm ia/ana do wykonywania na biezqco nsistvpujacych czynnosci: 1.Spotdzielnia zawiera okresowe umowy z odpowiednimi firmami wykonawczymi w zakresie sprzajtania cz?sci wspolnych budynkow i otoczenia budynkow, wywozu nieczystosci, odsniezania ulic i chodnikow osiedlowych oraz sprawuje systematyczny, codzienny nadzor nad jakoscia^ i cz^stotliwoscia^ prac sprzajtaczy oraz pracownikow stuzb komunalnych oczyszczania miasta i innych. 2. Spotdzielnia dokonuje okresowych kontroli porzajdku, czystosci, higieny i estetyki w budynkach i ich otoczeniu i odpowiada za wyegzekwowanie od wykonawcow petnego zleconego im zakresu dziatania, a w szczegolnosci odpowiada za porzajdek i czystosc oraz wymagany przepisami stan sanitarny: a/ w pomieszczeniach wspolnie uzytkowanychjak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, im. T. Ko^ciuszki w Krakowie

5 kabiny dzwigowe, wozkownie, pomieszczenia zsypowe i komory smieciowe, b/ w otoczeniu budynkow: chodnikow, opasek wokol budynkow, terenow zielonych, placow zabaw, smietnikow wolnostojqcych, parkingow, drog na terenie nieruchomosci beda^cych we wladaniu SpoJdzielni, a takze chodnikow, parkingow i drog przylegajacych do nieruchomosci, jezeli wynika to z odr^bnych obowia^ujajcych przepisow. 3. Spoldzielnia odpowiada za wyposazenie budynkow w odpowiednie pojemniki do skladowania odpadow i nieczystosci stafych oraz za ich stan sanitarny i terminowe oproznianie. 4. Spoldzielnia odpowiada w okresie zimowym za odsniezanie chodnikow i ulic osiedlowych, za posypywanie chodnikow piaskiem na wypadek gololedzi, a takze za likwidowanie sopli lodowych i nawisow sniegowych z dachow budynkow. 5. Spoldzielnia odpowiada na podstawie stosownych przepisow za wykonywanie czynnosci zwi^zanych z dezynfekcja^ dezynsekcja^ i deratyzacj^ pomieszczen wspolnego uzytku, w tym: altan i kontenerowni smietnikowych, zsypow i komor zsypowych, korytarzy piwnicznych itp. 6. Spoldzielnia na bieza^co uaktualnia informacje na tablicach informacyjnych zawieraja.ce: a/ nazw? i adres firmy sprz^taja^cej (nazwisko gospodarza budynku) orazzakresjegoobowiajzkow, b/ harmonogram okresowych prac porzajdkowych i ich cz^stotliwosc, c/ nazwisko Administratora Spoldzielni odpowiedzialnego za nadzor nad budynkiem i numer jego telefonu shizbowego, d/ harmonogram wywozu i miejsce skladowania wielkogabarytowych odpadow. OBOWIA.ZKI MIESZKANCOW 8. W celu litr/v mania porz^dku, czystosci i higieny Mieszkancy zobowiqzani sa do n/w dzialan: l.nalezy zachowywac czystosc w klatkach schodowych, korytarzach piwnic.i strychach oraz na terenie wokoi budynku, chodnikach, zielencach, parkingach. 2.Balkony i loggie powinny bye utrzymane w czystosci i estetycznie. Skrzynki na kwiaty i donice powinny bye umieszczane od wewn^trznej strony balkonu i umocowane w sposob gwarantujajcy bezpieczenstwo. Woda z podlewanych kwiatow nie moze zalewac nizszych kondygnacji i niszczyc elewacji budynku. Nie nalezy dopuszczac, aby na balkonach i loggiach zagniezdzify si? ptaki (got^bie, jaskolki itp.), 3. Smieci nalezy wyrzucac, wyla.cznie w workach foliowych, do zsypow lub do pojemnikow umieszczonych w komorze zsypowej albo altanie smietnikowej przynaleznej do nieruchomosci, w ktorej znajduje si? lokal. Przedmioty wielkogabarytowe nalezy umieszczac w komorze zsypowej lub w altanie smietnikowej w sposob nie powoduja.cy utrudnienia w dost^pie do kontenera, lub wystawiac w terminach i miejscach wyznaczonych przez SpoMzielni?. 4. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa sie^ na koszt Mieszkanca w sposob uzgodniony z przedstawicielem SpoWzielni. 5. Rzeczy w piwnicach nalezy sktadowac na potkach, paletach itp., na wysokosci min. 20 cm od poziomu wylewki w celu unikni^cia zniszczenia w przypadku wystaj»ienia awarii wod- kan. 6. Psy nalezy wyprowadzac na smyczy, a psy agresywne dodatkowo w kagancach, aby nie powodowac zagrozenia zycia ani zdrowia ludzi. Bezwzgl^dnej ochronie przed zanieczyszczeniem i dewastacja^ przez zwierz^ta podlegaja. place zabaw, piaskownice, tereny rekreacyjne oraz trawniki. Za usuwanie zanieczyszczen spowodowanych przez psy odpowiedzialni sa. ich wtasciciele. Posiadacze zwierzat domowych sa. zobowi^zani do przestrzegania przepisow sanitarno-epidemiologicznych, a w tym przepisow zawartych w Uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997r., dotyczajcych usuwania wszelkich nieczystosci po zwierzetach domowych jak rowniez warunkow wyprowadzania ich poza obr^b mieszkania. 7. W przypadku wystajsienia w budynku groznej choroby zakaznej lub jej podejrzenia nalezy niezwlocznie zawiadomic Administracj? Spoldzielni oraz najblizsza. stacj? sanitarno-epidemiologiczna.. ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 9. W celu zachowania por/.udku, czystosci i przepisow sanitarnych ZABRANIA im. T. Ko^ciuszki w Krakowle

6 17 niszczenia i oszpecania elewacji budynkow, dokonywania zmian kolorystyki zewn^trznych elementow elewacji budynku a w tym loggi balkonowych i slusarki balkonowej, przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotow oszpecaj^cych, 27 zanieczyszczania i dewastowania cze_sci wspolnych nieruchomosci przez takie dziatania jak: oszpecanie scian klatek schodowych, por^czy, scian dzwigow, zrywanie osprz^tu instalacji elektrycznej, piorunochronowej i domofonowej, wykr^canie zarowek, wybijanie szyb, przetrzymywanie na klatkach schodowych butow, workow ze smieciami, rowerow i wozkow dzieci^cych, niszczenie zieleni, drzew, krzewow i kwiatow, placow zabaw, Jawek itp. 37 wyrzucania odpadkow, smieci i niedopalkow papierosow przez okna i balkony na podworza, chodniki i zielence, 47 wrzucania do zsypow na smieci przedmiotow powodujacych uszkodzenie lub unieruchomienie zsypow, np. ztomu, gruzu po remontach oraz wylewanie do zsypow i do pojemnikow na smieci jakichkolwiek cieczy; koszty udrazniania i napraw zapchanych kanalow zsypowych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 57 wystawiania, poza terminami i miejscami wskazanymi przez Administrate^, odpadow domowych wielkogabarytowych (zuzyty sprz^t RTV i AGO,, opakowania, meble i inne przedmioty), ktore z uwagi na swoje wymiary nie mieszcza^ si? w pojemnikach, 67 mycia samochodow i motocykli w obr?bie nieruchomosci, 77 palenia papierosow w pomieszczeniach wspolnych budynku, a w szczegolnosci w windach, bezposrednio przed wejsciami do klatek schodowych, na korytarzach i klatkach schodowych, w suszarniach, wozkowniach, piwnicach, strychach (zgodnie z Ustawa^,,o ochronie zdrowia, przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych" - kto pali wyroby tytoniowe w miejscach obj^tych zakazami podlegakarze grzywny...), 87 spozywania napojow alkoholowych na klatkach schodowych, pomieszczeniach piwnicznych, strychach nieuzytkowych oraz w obrejaie nieruchomosci, na placach zabaw i boiskach, 97 dokarmiania ptakow na loggiach balkonowych, parapetach okiennych, w ogrodkach oraz na terenach zielonych w sajsiedztwie budynku, za wyjajtkiem miejsc uzgodnionych z administracja^spoldzielni, 107 prowadzenia hodowli zwierzajt domowych lub gospodarczych oraz ptactwa domowego, 117 utrzymywania w mieszkaniach zwierzajt uciajzliwych, egzotycznych lub niebezpiecznych dla innych mieszkahcow 127 wykorzystywania terenu nieruchomosci na cele wybiegu (bez smyczy i kaganca) dla zwierzajt domowych. Rozdzial III. Przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego OBOWIAZKI SPOLDZIELNI 10. W celu zapewnienia bezpieczenstwa p.pozarowego Spotdzielnia podejmuje nast^puj^ce dzialania: l.spoldzielnia zapewnia wyposazenie budynkow w sprz^t przeciw-pozarowy. W odniesieniu do budynkow wysokich (ponad 9 kondygnacji) stosuje si$ przepisy Rozporz. Ministra Spraw Wewnejtrznych i Administracji - DU. nr 124 poz z 2009 r., zobowiajzujace Spotdzielni^ do wyposazenia budynku w piony nawadniajace oraz w instalacje z systemem automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - DU. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z p.zm. 2. Spoldzielnia zapewnia droznosc drog ewakuacyjnych i w tym celu przeprowadza okresowe przeglady pomieszczeh wspolnego uzytku (klatek schodowych, korytarzy, korytarzy piwnicznych, wspolnych logii i balkonow) w celu sprawdzenia, czy nie sa^ zastawione meblami, wozkami i innym sprz^tem domowym utrudniaja^cymi swobodne poruszanie si? niezbf dne w wypadku pozaru. 3. Spotdzielnia przeprowadza okresowe przeglady budynkow pod katem zagrozenia pozarowego, a w szczegolnosci celem upewnienia sif, czy na strychach, w piwnicach, balkonach i loggiach nie sq. przechowywane materiafy tatwopalne, wybuchowe, paliwa itp. 4. Przedstawiciele Administracji Spoldzielni maja^ prawo do wydawania doraznych polecen w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa p.pozarowego w budynkach. Nie usuni^cie przez Mieszkanca w wyznaczonym terminie zagrazaja^cych przedmiotow skutkowac b^dzie wywiezieniem ich jako odpady komunalne. Sp6!dzielni Mieszkaniowej 1m. T. Ko^ciuszki w Krakowie

7 ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 11 W celu zachowania bezpieczeristwa p.pozarowego ZABRANIA I/ garazowania motocykli, skuterow i motorowerow oraz skladowania starych mebli i sprz?tu AGD w pomieszczeniach ogolnego uzytku (suszarnie, wozkownie, korytarze, piwnice, loggie, balkony), 21 przechowywania materialow latwopalnych (benzyny, oleju nap?dowego, rozpuszczalnikow i lakierow), zr^cych i cuchna^cych, srodkow chemicznych, materialow wybuchowych oraz butii gazowych w mieszkaniach, piwnicach, na strychach, w pomieszczeniach ogolnodost?pnych (suszarnie, wozkownie), 3/ zastawiania roznymi przedmiotami ci^gow komunikacyjnych w budynku; jesli taki fakt zdarzy si? z powodu prowadzenia koniecznych prac remontowych w lokalu, przedmioty te nalezy usunac na ustne wezwanie przedstawiciela Spoldzielni; nie zastosowanie si? do tego wezwania moze spowodowac usuni?cie tych przedmiotow na koszt Mieszkarica, ktory zastawil ci^g komunikacyjny, 4/ uzywania otwartego ognia (swiece, pochodnie, lampy plomienne, zapalki) i palenia tytoniu na strychach, w piwnicach, windach, korytarzach, hali garazowej i w innych pomieszczeniach wspolnego uzytku, 5/ grilowania na balkonach, loggiach oraz grilowania i palenia ognisk w ogrodkach przyblokowych, 6/ odpalania petard i sztucznych ogni na klatkach schodowych, loggiach, balkonach i w poblizu budynku. Rozdziat IV. Organizacja i informacja w budynkach i na parkingach OBOWI^ZKI SPOLDZIELNI 12 1.Spoldzielnia prowadzi i aktualizuje tablice informacyjne na parterze kazdej klatki schodowej w budynku. Tablice te musza^ podawac zawsze aktualne i czytelne informacje o nazwach i telefonach podstawowych smzb ratunkowych i awaryjnych takich jak: straz pozarna, policja, pogotowie gazowe, dzwigowe, pogotowie techniczne oraz innych firm swiadcza^cych ushigi na rzecz Spoidzielni w trybie dyzurow. 2. Na tablicach informacyjnych powinny bye rowniez wywieszone: Instrukcja o ochronie p.pozarowej, wypis z niniejszego Regulaminu oraz wym. w 7 ust.6 powyzej Harmonogram sprzajtania oraz nazwisko i telefon Administratora odpowiedzialnego za nadzor nad budynkiem. 3. Spotdzielnia moze wywiesic na tablicy informacyjnej zaktualizowany,,spis Mieszkancow" wedhig numerow lokali w danej klatce schodowej (za ich pisemna^ zgodaj. 4. Spoldzielnia i jej organy samorza^dowe moga, rowniez umieszczac na tablicach informacyjnych zawiadomienia i informacje zwi^zane z zarza^dzaniem i administrowaniem nieruchomosci^. 5. Spoldzielnia ma obowi^zek zgodnego z przepisami oznakowania budynkow i oswietlenia numerow administracyjnych budynkow, oznakowania ulic wewnajtrzosiedlowych b?dajcych w jej wladaniu, a wewnajtrz budynkow oznaczyc numerami porza^dkowymi lokale i kondygnacje oraz oznakowac pomieszczenia specjalne (rozdzielnie elektryczne. w?zly cieplne, itp.) i pomieszczenia wspolnego uzytku mieszkancow (suszarnie, wozkownie, warsztaty do majsterkowania itp.). 6. Spoldzielnia ma obowia^zek oznakowanie miejsc do parkowania samochodow zgodnie z obowia^zujajcymi przepisami. Jezeli wymagaja^ tego konkretne sytuacje, Spoldzielnia ma prawo okreslic indywidualne zasady uzytkowania parkingow przy poszczegolnych budynkach i garazach. 7. Spotdzielnia nadzoruje dzialania informacyjne i reklamowe na terenie budynkow i w ich otoczeniu. -. OBOWIAZKI MIESZKANCOW 13 Dla utrzymania dobrej organizacji i informacji Mieszkancy s^ zobowi^zani do n/w dzialan: Sp61dzielni Mieszkanlowej im. T. Ko! ciuszki w Krakowie

8 l.mieszkaricy prowadzajcy w lokalu na nieruchomosci dziajalnosc gospodarcza^ moga^ umieszczac wymagane prawem oznaczenia tej dzialalnosci (szyld firmowy, reklamowy) na zewnajrz budynku, pod warunkiem uzgodnienia tego z Administracji Spotdzielni, ktora okresli dopuszczalna^ form?, wymiary i miejsce zainstalowania tego oznaczenia. 2. Mieszkancy sa^ zobowi^zani do korzystania z pomieszczen wspolnych zgodnie z celem ich przeznaczenia oraz na zasadzie powszechnej dost?pnosci i w razie potrzeby wedtug ustalonej przez ogoi mieszkaricow kolejnosci (np. suszarnie, warsztaty do majsterkowania, wozkownie). 3. Mieszkancy sa^ zobowi^zani do zachowania ostroznosci i nie otwierania domofonem bramy wejsciowej do budynku osobom niezidentyfikowanym, domokr^zcom i osobom oferujajsym ushigi mieszkancom bez pisemnego upowaznienia Spotdzielni, a takze sq. zobowi^zani do zamykania przed osobami niepowotanymi wejsc do budynku, wejsc do piwnic i pomieszczen wspolnego uzytku. 4. Dysponenci lokali, wym. w 2 ust.3, sa^ zobowiajiani powiadomic Spotdzielni? o wszelkich istotnych zmianach dotyczajcych lokalu, a w szczegolnosci o zmianach w zakresie prawa wtasnosci, darowiznach, zmianach umow najmu oraz kazdorazowo o zmianach liczby osob zamieszkatych lub faktycznie korzystaja^cych z lokalu. 5. Dysponenci lokali sa^ zobowiajzani - w przypadku dtuzszego braku obecnosci w mieszkaniujakiejkolwiek osoby (urlop, pobyt w szpitalu, wyjazd za granic?) - do przekazania Administracji Spotdzielni oraz sa^siadom adresu i nr telefonu osoby uprawnionej do opiekowania si? mieszkaniem, a w przypadku nieobecnosci trwajajeej powyzej 6 miesi?cy - do ustanowienia prawnego pehiomocnika do reprezentowania ich przed organami Spotdzielni. 6. Dysponenci lokali sa^ zobowia^ani - w przypadku statego lub dhigotrwalego zamieszkiwania poza lokalem, ktory w tym czasie stanowi przedmiot najmu innej osobie - do przekazania Spoldzielni wlasciwego adresu dla dor^czania korespondencji oraz do przekazania Spotdzielni i s^siadom numeru telefonu kontaktowego, na wypadek awarii lub zdarzen losowych (pozar, powodz, gradobicie, huragan, uderzenie pioruna, itp.). 7. Mieszkancy posiadajajcy samochody (motocykle) oraz odwiedzajajcy ich goscie sa^ zobowiazani do wlasciwego parkowania tylko na parkingach lub w miejscach wyznaczonych na ten eel, zgodnie ze znakiem parkowania i przepisami Kodeksu Drogowego. Mieszkaniec odpowiada za wszelkie uszkodzenia budynku oraz infrastruktury nieruchomosci spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem pojazdow przez siebie i swoich gosci. ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 14. Dla ochrony dobrego dzialania informacji i organizacji ZABRANIA SIK: I/ umieszczac na terenie nieruchomosci bez pisemnego zezwolenia Administracji Spotdzielni reklam, szyldow czy ogloszen, z zastrzezeniem postanowien 12 ust.4 i 13 ustep 1 Regulaminu, 21 niszczenia lub usuwania aktualnych ogtoszen, zawiadomien i komunikatow Administracji, Zarzajdu i innych organow Spoldzielni oraz niszczenia oznakowan ulic i budynkow, 3/ samowolnego wchodzenia na dachy budynkow i jakiegokolwiek manipulowanie przy znajduja^cych si? tarn urza^dzeniach lub mocowania do nich wlasnych instalacji antenowych, 4/ parkowania na terenie nieruchomosci niezgodnie z oznakowaniem miejsc do parkowania i postoju, wprowadzonym na podstawie obowiazujajcych w Spotdzielni,,Zasad oznakowania drog i parkingow na nieruchomosciach zabudowanych oraz wyznaczania miejsc postojowych dla osob niepehlosprawnych w zasobach SM im.t. Kosciuszki". 5/ parkowania pojazdow osob nieuprawnionych na miejscach postojowych dla osob niepemosprawnych, 6/ parkowania pojazdow niezgodnie z przepisami, na ciajach dla pieszych albo w sposob w utrudniaja^cy poruszanie si? pojazdom specjalnym i uprzywilejowanym lub zastawianie dojazdu do komor smieciowych, co moze spowodowac interwencj? Strazy Miejskiej lub Policji wtajcznie z odholowaniem pojazdu na koszt jego wtasciciela. II parkowania pojazdow w potozeniu z rura^ wydechowa^ skierowana^ w stron? budynku oraz parkowania pod oknami mieszkan i na terenach zielonych, 8/ parkowania na terenie nieruchomosci: samochodow ci?zarowych, przyczep bagazowych i kempingowych oraz pojazdow specjalnych, z wyjateiem przypadkow, jezeli znaki drogowe stanowia. inaczej lub jezeli w sytuacjach jednostkowych Spotdzielnia wyrazi zgod? na ich parkowanie, RADA NADZORCEA im T KoSciuszki w Krakowle

9 9/ parkowania na terenie nieruchomosci przez okres powyzej 3-ch miesi?cy samochodow wyrejestrowanych (bez tablic rejestracyjnych) i przeznaczonych do ztomowania oraz parkowania przez okres powyzej 12-tu miesi?cy samochodow nieuzywanych (bez dokumentu opfaconego OC). Rozdziat V. OBOWIAZKI I ZAKAZY 15. Dzialanie na rzecz zgodnego wspolzycia Mieszkancow i zachowania dobrych obyczajow l.warunkiem zgodnego wspotzycia domowego wszystkich Mieszkancow jest nie zaktocanie spokoju i nie stwarzanie ucia^zliwosci wspohnieszkaricom oraz udzielanie sobie nawzajem sajsiedzkiej pomocy w razie potrzeby. 2. Cisza nocna obowia^uje w godzinach od do wszystkich Mieszkancow i ich gosci. W tych godzinach nie wolno powodowac hajasu zaktocaj^cego nocny odpoczynek Mieszkaricom innych lokali, poprzez zbyt glosne nastawianie odbiornikow radiowych, telewizyjnych lub innych odtwarzaczy muzyki, poprzez gr? na instrumentach muzycznych i spiew, poprzez wyprowadzanie gtosnych psow, itp. 3. Poza godzinami ciszy nocnej Mieszkancow obowia^zuj^ nastepujqce ograniczenia przy wykonywaniu czynnosci wywofujqcych dyskomfort sa^siadow (uci^zliwy halas, kurz, drgania scian budynku itp.): a/ prowadzenie uci^zliwych dla sajsiadow cwiczen i gry na instrumentach muzycznych jest mozliwe po uzgodnieniu ze Spoldzielnia^ odpowiednich warunkow technicznych wyghiszenia pomieszczenia, b/ trzepanie dywanow moze odbywac si? w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach od za wyjajtkiem niedziel i swiaj:; trzepanie dywan6w, poscieli, ubrari itp. na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych i w oknach jest zabronione, c/ wykonywanie prac remontowych zaklocajajcych spokqj innym mieszkancom poprzez kucie, wiercenie, wbijanie gwozdzi itp. w godzinach obowiqzuja^cej ciszy nocnej oraz w dni swiateczne jest catkowicie niedozwolone, natomiast w godz. 20.oo-22.oo nalezy je ograniczac do minimum, d/ obowia^zuje zasada uprzedzenia sa^siadow o zamierzonych remontach wymagaja_cych zamkni^cia wody, e/ nie wolno w celach naprawczych uruchamiac silnikow samochodowych i motocyklowych przed budynkiem. 4. Rodzice lub opiekunowie zobowia^zani sa^zadbac, aby dzieci bawiry si^ w miejscach wyznaczonych, nie zakiocaja^c spokoju innym Mieszkancom. Rodzice sa^ bezposrednio odpowiedzialni za szkody wyrza^dzone przez dzieci na nieruchomosci jak wybicie szyb, brudzenie scian, niszczenie urzajdzen, zieleni itp. 5. Nie wolno utrudniac sajsiadom korzystania z pomieszczen przeznaczonych do wspolnego uzytku. 6. Mieszkancy maja^ prawo zglaszania skarg i wnioskow dotycza^cych stanu technicznego, czystosci i wszelkich innych problemow zwiazanych z zamieszkiwaniem, w trybie Regulaminu Skarg i Wnioskow, obowi^zuj^cego w Spoidzielni. Przepisy koncowe ODPOWIEDZIALNOSC MIESZKANCOW I SPOLDZIELNI 16 l.spoidzielnia jako zarzajica wszystkich nieruchomosci i lokali w swoich Zasobach Mieszkaniowych, ma obowiajzek dbania o przestrzeganie postanowien niniejszego Regulaminu, m.in. poprzez stosowanie przewidzianych prawem sankcji oraz poprzez egzekwowanie kosztow napraw wyrzajdzonych szkod materialnych. 2.Dysponenci lokali okresleni w 2 ust.3 Regulaminu odpowiadaja^ za naprawienie szkody powstatej z ich winy w budynku lub mieniu na nieruchomosci, stanowiajcym wlasnosc lub wspotwlasnosc Spotdzielni. Odpowiedzialnosc dysponenta lokalu obejmuje zawsze szkody spowodowane przez jego niepehioletnich domownikow. 3. Dysponent lokalu jest rowniez w pierwszej kolejnosci wzywany przez SpoWzielni? do pokrycia kosztow za stwierdzone spowodowanie szkody przez jego pemoletnich domownikow wym. w 2 ust.4 pkt.b oraz przez najemcow lokalu wym. w pkt. c-d i przez odwiedzaj^cych lokal gosci, chyba ze osoby winne same dobrowolnie zdecyduja^ si? pokryc koszty szkody lub odpowiedzialnosc tych osob wynika wprost z naruszenia przez nie prawa karnego. 4. Dysponenci lokali ponosza^ rowniez odpowiedzialnosc materialna^ za nierzetelne przekazywanie SpoWzielni informacji maja^cych wpfyw na ustalanie wysokosci opiat za uzywanie lokali (np. ilosc zamieszkarych osob, nieprawidlowe odczyty licznikow mediow, brak legalizacji licznikow, niezgloszenie i brak zgody na zmian? przeznaczenia lokalu z funkcji mieszkalnej na uzytkowa^ i odwrotnie itp. Wysokosc naleznych odszkodowan za straty wynikte z tego tytuhi okreslaja^ inne regulaminy obowia^zujace w Spotdzielni. im. T. KoSciuszki w Krakowie

10 5. Od Dysponentow lokali odpowiedzialnych za szkody lub od faktycznych sprawcow szkod wym. w ust.2-4, ktorzy uchylaja^ si$ od pokrycia kosztow tych szkod, Spoldzielnia zobowia^zana jest dochodzic ich na drodze sajdowej. 6. W przypadku nieustalenia sprawcow szkod, o ktorych mowa w ust.2-3, odpowiedzialnosc materialna^ w wysokosci ustalonej przez Spoidzielni? ponosza^ solidarnie dysponenci lokali na danej nieruchomosci. 7. Dysponenci lokali ponosza. na wlasna^ r^ke skutki materialne zniszczeri wewnatrz lokali. spowodowanych koniecznoscia^ usuwania awarii zabudowanych na trwale pionow wod.kan,, c.o., instalacji ciepjej wody i gazowych oraz skutki materialne wynikle z samowolnych przerobek instalacyjnych i konstrukcyjnych. 8. Dysponenci lokali oddaja_cy je innym osobom w najem lub bezplatne uzytkowanie, maja. obowiazek zapoznac te osoby z trescia^ niniejszego Regulaminu i egzekwowac od nich jego przestrzegania. 9. Jezeli Dysponent lokalu oraz osoby wspolnie z nim zamieszkate lub osoby faktycznie korzystajajce z lokalu wykraczaja^ w sposob razajcy lub nagminny przeciwko obowiajzujajcym przepisom Regulaminu Porzqdku Domowego i Zasad Korzystania z Lokali, Spoldzielni przyshiguje - w stosunku do swoich cztonkow - prawo zastosowania sankcji przewidzianych Statutem, do wykluczenia z cztonkostwa wla^cznie, a w stosunku do wtascicieli lokali nieb^d^cych cztonkami - ustawowe prawo za^dania (w trybie procesu) sprzedazy lokalu w drodze licytacji. 10. Spoldzielnia ma obowiazek zastosowac sankcje wymienione w ust.9, jezeli po bezskutecznym stosowaniu do osob lamia^cych Regulamin upomnieri lub wnioskow do kolegiow w sprawie wykroczen itp., osoby te nadal nie zmieniaja^ swojego niewtasciwego zachowania i wywohoja^ tym uzasadnione zgorszenie u innych Mieszkahcow lub powoduja^ Mieszkaricom stale uci^zliwosci w korzystaniu z ich wlasnych lokali lub z cz^sci wspolnych nieruchomosci. 11. Zgodnie z wlasciwa^ Uchwala^ Rady Miasta, do sprawdzania na terenie miasta realizacji obowiajzkow z zakresu utrzymania czystosci i porzajdku oraz przepisow Kodeksu Drogowego upowaznieni sa^ rowniez funkcjonariusze Strazy Miejskiej. 12. W sprawach nieokreslonych niniejszym Regulaminem, a zwia^zanych z uzytkowaniem lokali mieszkalnych i wspolnych nieruchomosci, stosuje si? powszechnie obowia^zujajce przepisy prawa. OBOWI^ZYWANIE REGULAMINU 17 l.niniejszy Regulamin po pozytywnym zaopiniowaniu przez RadcQ Prawnego Spoldzielni z stal zatwierdzony do stosowania Uchwaia^ Rady Nadzorczej Spoldzielni nr...os.j.o. ff../.'^-.q z dnia {{.. Q. ~i.. 2&A2-... i obowi^zuje od dnia przyj^cia. 2. Z chwila^wejscia w zycia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin uchwalony Uchwala^Rady Nadzorczej nr..sj.$$... z dnia,23k.cf?. /$.$... wraz z pozniejszymi zmianami Przewodniczacy Rady N,adzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Radca Prawny im. T. Ko^ciuszki w Krakowie 10

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo