Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja poj^c uzytych w Regulaminie"

Transkrypt

1 REGULAMIN projekt uchwalony PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin zostal opracowany na podstawie obowiazuj^cych przepisow prawnych w tym: Ustawy z dnia r o spoldzielniach mieszkaniowych z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia r o Wtasnosci Lokali z pozniejszymi zmianami. Ustawy z dnia Ir o Ochronie Praw Lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z pozniejszymi zmianami, Ustawy z dnia Or o Ochronie Zdrowia przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych oraz Ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawy z dnia r. Prawo o Ruchu Drogowym z pozniejszymi zmianami, Statutu Spotdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kosciuszki. 2. Definicja poj^c uzytych w Regulaminie l.nazwa,,sp6tdzielnia" oznacza Spotdzielnie^ Mieszkaniowajm. T. Kosciuszki w Krakowie, ul. Lea Termin,,Zasoby Mieszkaniowe" oznacza budynki Spotdzielni oraz ich otoczenie wraz ze wszystkimi urza^dzeniami ogolnego uzytku, stanowiajce wspotwtasnosc Spotdzielni i wyodr^bnionych wtascicieli lokali. 3. Termin..Dvsponcnt lokalu" oznacza osobe^ posiadajajca^ tytut prawny do lokalu w Zasobach Mieszkaniowych Spotdzielni (odr^bna wlasnosc lokalu, spotdzielcze wtasnosciowe prawo do lokalu, spotdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umowa najmu ze SpotdzielniaJ. Dysponentami lokali moga^ bye czlonkowie Spotdzielni i osoby nie b^da^ce czlonkami Spotdzielni. 4. Termin,,Mieszkaniec" oznacza kazda^ petnoletnia^ osob^, ktora^ tqcza^ ze Spoldzielni^ bezposrednie lub posrednie stosunki prawne, a wi^c jest to: a/ osoba bedaca dysponentem lokalu niezaleznie od tego, czy w nim zamieszkuje, b/ osoba zamieszkujajca u dysponenta lokalu jako czlonek jego rodziny lub jako inna bliska mu osoba, (termin,,osoba bliska" zgodny z defmicja^ w ustawie o spoldzielniach mieszkaniowych), c/ osoba b^dajca najemca^ lub podnajemca^ lokalu na podstawie umowy najmu lub podnajmu z dysponentem lokalu i w tym lokalu zamieszkujajca, d/ osoba zamieszkujaca u dysponenta lokalu razem z najemca^ (podnajemcaj jako czlonek jego rodziny lub jako inna bliska mu osoba. 3 Przepisy wst^pne l.spoldzielniajest zarz^dc^ wszystkich lokali w Zasobach Mieszkaniowych bez wzgl^du na status prawny lokalu i w zwiazku z tym Regulamin obejmuje i obowia/uje wszystkich Mieszkancow Spotdzielni. 2. W zakresie wykonywania postanowien Regulaminu Mieszkancy ponosz^ odpowiedzialnosc za domownikow, tj. za niepehioletnich cztonkow rodziny, ktorych prawa reprezentuja^ oraz za zaproszonych gosci. Zakres odpowiedzialnosci za wykonywanie postanowien Regulaminu zawarty jest w przepisach koncowych. Dodatkowo szczegolna^ odpowiedzialnosc czlonkow Spoldzielni okresla Statut Spotdzielni. 3. Postanowienia Regulaminu maja^na celu ochron? mienia Spotdzielni i Mieszkancow, utrzymanie bezpieczenstwa i komfortu zamieszkiwania w Zasobach Mieszkaniowych oraz zapewnienie warunkow zgodnego wspolzycia Mieszkancow. 4. Dla spetnienia powyzszych celow zostaty scisle okreslone obowiazki i uprawnienia natozone na Spotdzielni^ oraz obowiazki i zakazy natozone na Mieszkancow. Ogot tych obowia^zkow, uprawnien i zakazow zawarty jest w kolejnych rozdziatach Regulaminu z podziatem na nast^puj^ce zagadnienia: Rozdziai I. Utrzymanie nalezytego stanu technicznego Rozdzial II. Zachowanie por/sulku, czystosci, higieny i estetyki Rozdziat III. Przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego im T Kosciuszki w Krakowie

2 Rozdziat IV. Organizacja i informacja w budynkach i na parkingach Rozdzial V. Dzialanie na rzecz zgodnego wspolzycia i zachowania dobrych obyczajow Rozdziat I. Utrzymanie nalezytego stanu technicznego OBOWI^ZKI SPOLDZIELNI 4. Spoldzielnia ma obowia^zek utrzymania nalezytego stanu technicznego Zasobow Mieszkaniowych gwarantuja^cego bezpieczenstwo i funkcjonalnosc budynkow, ich otoczenia i infrastruktury oraz sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urza^dzeri technicznych na state wbudowanych w obiekt. W tym celu Spoldzielnia jest zobowiazana do wykonywania na biez^co nastypujaoych czynnosci: 1.Spoldzielnia dokonuje wszelkich przeglajdow nieruchomosci wynikaja^cych z prawa budowlanego oraz przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego i estetycznego w zakresie: a/ bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki: budynku, jego zewn^trznych elewacji, stanu scian, posadzek i wyposazenia w pomieszczeniach takich jak: klatki schodowe, korytarze, korytarze piwnic, strychy, zsypy, suszarnie, pomieszczenia techniczne i inne stanowia^ce cz^sci wspolne budynku, b/ sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji i urza^dzen technicznych na state wbudowanych w obiekt, umozliwiaj^cych Mieszkaricom korzystanie z energii elektrycznej, oswietlenia, ogrzewania, gazu, wody, kanalizacji, wentylacji, przewodow spalinowych, dzwigow, domofonow, piorunochronow, anten i in. urza^dzen. c/ bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki elementow otoczenia i infrastruktury budynkow takich jak: chodniki, ulice osiedlowe, place zabaw i ogrodki przydomowe z wyposazeniem, zielence, parkingi i in. d/ sprawnego i prawidtowego oswietlenia: otoczenia budynku, bram, klatek schodowych i korytarzy, warunkujqcego bezpieczne dojscie do budynkow i mieszkari. 2. W oparciu o okresowe przegla^dy i kontrole oraz dorazne zgloszenia usterek i awarii Spoldzielnia sporzajdza plany remontow i konserwacji, na bieza^co koryguje te plany, a nast^pnie w sposob planowy lub dorazny dokonuje wyboru odpowiednich wykonawcow i zawiera z nimi umowy na wykonanie tych prac. 3. Spoldzielnia remontuje, odnawia i konserwuje: budynki, pomieszczenia wspolnego uzytku w budynku, wszelkie urza^dzenia i instalacje techniczne w cz^sciach wspolnych budynku oraz wewna^trz lokali mieszkalnych (ale tylko w zakresie scisle wymienionym w,,regulaminie okreslaja^cym zakres napraw obcia^aja^cych Spotdzielni^ i czkmkow"). 4. Spoldzielnia remontuje, odnawia i konserwuje elementy otoczenia budynku, w tym: naprawia drogi i chodniki osiedlowe oraz parkingi i miejsca postojowe dla samochodow, naprawia i konserwuje wyposazenie ogrodkow i placow zabaw, konserwuje i rekultywuje zielen, wykonuje i konserwuje ogrodzenia, bramy wjazdowe i szlabany. 5. Spoldzielnia niezwtocznie usuwa awarie i ich skutki powstajajce w jej Zasobach Mieszkaniowych. 6. Spoldzielnia dokonuje technicznego odbioru prac remontowych i konserwacyjnych oraz w okresie r^kojmi i gwarancji egzekwuje od wykonawcow usuni^cie usterek wyniklych z wadliwego wykonania tych prac (niezgodnego ze sztuka^ i wiedza^ budowlanaj lub z wad uzytych materialow. 7. Spoldzielnia zabezpiecza w okresie grzewczym utrzymanie normatywnej temperatury wewn^trz lokali mieszkalnych i w budynku, a w razie niewlasciwego ogrzewania skutecznie interweniuje w firmie odpowiedzialnej za eksploatacj? centralnego ogrzewania lub u dostawcy energii cieplnej. 8. Spoldzielnia interweniuje u wlasciwych dostawcow mediow w przypadkach zaburzen i awarii w dostawach energii elektrycznej, gazu, wody i w odprowadzaniu sciekow. 9. Spoldzielnia dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczen technicznych przeznaczonych na reduktory gazowe, wodomierze, w^zty c.o. przed dost^pem osob niepowolanych. 10. Spoldzielnia zapewnia uslugi pogotowia awaryjnego calodobowo w dni wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach popotudniowych i nocnych oraz podaje Mieszkancom widoczna_ informacj? (na tablicach informacyjnych) o godzinach dyzurow i telefonach stuzb uprawnionych do usuwania uszkodzen lub awarii na terenie budynkow Spoldzielni w odniesieniu do takich urzadzeh jak: dzwigi osobowe, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja cieplej i zimnej wody oraz kanalizacji, instalacja elektryczna i gazowa, instalacja oddymiania klatek schodowych. 11. Spoldzielnia zapewnia bieza^ce informowanie Mieszkahcow o terminach rozpocz^cia remontow planowanych, terminach usuwania awarii i terminach przegl^dow okresowych. 12. Spoldzielnia prowadzi dla kazdego budynku ksia^zk^ obiektu budowlanego, w ktorej dokonuje si^ zapisow przeprowadzonych badari i kontroli stanu technicznego, remontow i przebudowy w okresie uzytkowania obiektu budowlanego oraz prowadzi wykaz zgtoszen uszkodzen, awarii i innych zdarzen. Y \ \1 /, im. T. KoSciuszki w Krakowle

3 13. Spotdzielnia bierze udziat w komisyjnym odbiorze oproznianych lokali stanowiqcych jej wlasnosc, a takze w komisyjnym i protokolarnym zabezpieczeniu lokalu i jego zawartosci, jesli nastajjito przymusowe otwarcie lokalu pod nieobecnosc jego dysponenta, w celu usuni?cia awarii instalacji wewnetrznych. 14. Spotdzielnia jest uprawniona do wykonywania w mieszkaniach kontroli sprawnosci instalacji i urzajdzeri, odczytow urzajdzen pomiarowych mediow, przeglajdu wyposazenia technicznego lokalu. W razie stwierdzenia przecieku wody, Administracja Spotdzielni ma prawo dokonac niezwtocznej naprawy na koszt uzytkownika. OBOWIAZKI MIESZKANCOW 5. W zakresie utrzymania nalezytego stanu technicznego Mieszkancy ma ja nastypujacc obowi%zki: 1. Lokal mieszkalny powinien bye uzywany na cele mieszkalne w sposob odpowiadaja^cy wtasciwosciom i przeznaczeniu lokalu. Prowadzenie w cz?sci lub catosci lokalu mieszkalnego dziatalnosci gospodarczej wymaga zgody Zarzajdu Spotdzielni. Zgod? taka^ moze uzyskac Mieszkaniec, o ile uzyskat pozytywne stanowisko w tej sprawie innych Mieszkancow z tej samej klatki schodowej i z mieszkan bezposrednio przylegtych do tego lokalu. Spotdzielnia moze rowniez zajdac potwierdzenia przez wtasciwe instytucje, ze wykonywanie w mieszkaniu wnioskowanych czynnosci zawodowych nie jest uciajzliwe lub niebezpieczne dla mieszkancow sajsiednich lokali i nie powoduje nadmiernego zuzycia mieszkania i klatki schodowej. 2. Mieszkaniec obowiajzany jest dbac o nalezyta^ konserwacj? zajmowanego przez siebie lokalu i pomieszczen przynaleznych do lokalu oraz dokonywac remontow i napraw wytajoznie w zakresie dopuszczonym w,,regulaminie okreslaj^cym zakres napraw obciajzajajcych Spotdzielni? i cztonkow". W przypadku dokonania przerobek i modernizacji lokalu, jest on obowiajzany zabezpieczyc dost?p do urzajdzen pomiarowych i pionow sieciowych. 3. W razie awarii zagrazajajsej bezpieczeristwu lub rozprzestrzenieniu si? szkody, Mieszkaniec obowi^zany jest niezwtocznie powiadomic stuzby techniczne i Administratora Spotdzielni. W interesie swoim i innych Mieszkancow budynku nalezy rowniez zgtaszac zauwazone uszkodzenia wszelkich instalacji w mieszkaniu i poza mieszkaniem, celem nie dopuszczenia do awarii na szersza^ skal?. 4. W razie awarii wywotujajsej szkod? lub zagrazajajcej powstaniem szkody, Mieszkaniec obowiajzany jest niezwtocznie udost?pnic lokal w celu usuni?cia awarii. Jezeli odmawia lub jest nieobecny, Spotdzielnia ma prawo wejsc do lokalu w obecnosci funkcjonariusza Policji, a w razie potrzeby przy udziale Strazy Pozarnej. 5. Mieszkaniec jest zobowiajzany udost?pnic lokal, balkon, loggi? oraz boks piwniczny upowaznionym przez Spotdzielni? stuzbom remontowym i firmom, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu, w nast^pujajcych sytuacjach: w celu okresowej kontroli stanu instalacji gazowej, wod.kan., c.o., oraz sprawnosci przewodow wentylacyjnych i kominowych, w celu modernizacji instalacji istniejajsych w lokalu lub montazu instalacji dodatkowych, w celu okresowego odczytu urzajdzen pomiarowych mediow, w celu wykonania przeglajdu wyposazenia technicznego lokalu, a takze wtedy, jezeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urzajdzen wspolnych w budynku. 6. Mieszkaniec jest zobowi^zany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkod powstalych na terenie nieruchomosci z jego winy lub z winy innych uzytkownikow jego lokalu, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Spotdzielni?, zobowiqzany jest do pokrycia kosztow usuni?cia szkody na pierwsze wezwanie. Spowodowanie szkody winnym lokalu (np. zalanie mieszkania s^siadow) pocia^ga obowia^ek zwrotu kosztow jego wtascicielowi. 7. Mieszkaniec jest zobowiajzany do wykonania zalecen po przeprowadzonych kontrolach dotyczajcych naprawy urzajdzen gazowych, wod.-kan. oraz sprawnosci technicznej przewodow kominowych i wentylacyjnych, w zakresie scisle wymienionym w,,regulaminie okreslajajcym zakres napraw obciajzajajcych Spotdzielni? i cztonkow"). 8. Montaz wodomierzy moze bye wykonywany przez uprawnionych wykonawcow i musi bye poprzedzony zgtoszeniem tego przez Mieszkanca w Administracji Spotdzielni i ustaleniem warunkow montazu i odbioru. 9. Spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania w celu wykonania prac remontowych inicjowanych w lokalu przez Mieszkanca, moze bye dokonane za zgoda^ Spotdzielni przez osob? uprawniona^ przez Spotdzielni? i po dokonaniu optaty za uzupetnienie wody uzdatnionej w instalacji wg stawek optat okreslonych przez MPEC 10. Celem zapobiegania marnotrawstwu wody i narazaniu na niepotrzebne koszty (straty) innych Mieszkancow, nalezy usuwac bezzwtocznie wszelkie przecieki i nieszczelnosci w urzajdzeniach wodoci^gowych w mieszkaniu. 11. Mieszkaniec jest zobowiajzany do utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym lokalu tajcznie z balkonem, loggia^ i uzytkowanym boksem piwnicznym oraz innych pomieszczen przynaleznych do lokalu. im. T. KoSciuszki w Krakowie

4 ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 6. W celu zachowania nalezytego stanu technicznego ZABRANIA 17 zakladania punktow oswietlenia i punktow poboru energii elektrycznej lub gazu i wody na uzytek wlasny w pomieszczeniach ogolnie dost^pnych, piwnicach itp. oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach dziatalnosci ustugowej bez zgody Spotdzielni, II dokonywania przerobek w mieszkaniu powoduja^cych odst^pstwo od dokumentacji i naruszajajcych substancj<j lokalu lub konstrukcj? budynku, a w szczegolnosci polegajqcych na wyburzenia scian nosnych i przebudowie scianek dziatowych, balkonow i loggi - bez wczesniejszego uzyskania od SpoWzielni warunkow technicznych wykonania tych prac, 37 dokonywania przerobek w mieszkaniu wszelkich instalacji: wod.-kan., centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, gazowych i wentylacyjnych - bez wczesniejszego uzyskania od Spotdzielni warunkow technicznych wykonania tych prac, 47 demontowania gtowic przy grzejnikach i dokonywania zmian nastaw na zaworach, czasowego demontazu grzejnikow lub rozregulowywania instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej bez zgody Spotdzielni, 57 na terenie cz?sci wspolnych budynku: manipulowania w zta^czach, wyta^cznikach, tablicach rozdzielczych i innych urzajdzeniach elektrycznych, manipulowania zaworami podpionowymi centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz zaworami gazowymi i wodnymi, 67 dokonywania wszelkich napraw dzwigow osobowych oraz uwalniania z nich osob uwif zionych na skutek awarii, 77 wytamywania zamkni^c do piwnic, na dach, strych, do urzajdzen elektrycznych, gazowych, wodoci^gowych i centralnego ogrzewania, za wyjajtkiem awarii zagrazajajcych zdrowiu, zyciu lub mieniu, 87 korzystania z uszkodzonych urzajdzen lub instalacji elektrycznej oraz niesprawnych urzajdzen gazowych, nie spetniaja^cych odpowiednich wymagan technicznych, 97 jednoczesnego wta^czania do instalacji elektrycznej takiej liczby urzajdzen, ktorych ta^czna moc przekraczataby moc przydzielona^ przez Zaktad Energetyczny dla danego lokalu, z uwagi na mozliwosc przeciajzenia instalacji, 107 wrzucania do muszli klozetowej i sanitariatow: smieci, szmat, podpasek, duzej ilosci papierow, popiotu, zwirku zbrylaja^cego si?, kosci i innych odpadkow, ktore moga^ spowodowac zatkanie pionu kanalizacyjnego; koszty przetkania zapchanych pionow kanalizacyjnych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 117 wlewania ptynow zrqcych, cuchnajcych, rozpuszczalnik6w i substancji chemicznie aktywnych do urzajdzen podla^czonych do instalacji kanalizacyjnej za posrednictwem ta^cznikow z tworzyw sztucznych; koszty usuni<?cia zniszczen pionow kanalizacyjnych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 127 montazu w budynku wewn^trznych instalacji, sieci (np. komputerowych) bez zgody Spotdzielni, 137 instalowania anten telewizyjnych, satelitarnych, CB radio itp. urzajdzen na dachach i elewacji budynkow. Rozdziat II. Utrzymanie porzqdku, czystosci, higieny i estetyki. OBOWIA.ZKI SPOLDZIELNI 7. Spotdzielnia ma obowiazek utrzymania porz^dku i czystosci w Zasobach Mieszkaniowych dla zapewnienia statej funkcjonalnosci pomieszczen i terenow wspolnego uzytkowania, dla zapewnienia statego bezpieczenstwa sanitarnego Mieszkancow oraz dla ulepszania estetyki w miejscu i otoczeniu zamieszkania. W tym celu Spotdzielnia jest /olxm ia/ana do wykonywania na biezqco nsistvpujacych czynnosci: 1.Spotdzielnia zawiera okresowe umowy z odpowiednimi firmami wykonawczymi w zakresie sprzajtania cz?sci wspolnych budynkow i otoczenia budynkow, wywozu nieczystosci, odsniezania ulic i chodnikow osiedlowych oraz sprawuje systematyczny, codzienny nadzor nad jakoscia^ i cz^stotliwoscia^ prac sprzajtaczy oraz pracownikow stuzb komunalnych oczyszczania miasta i innych. 2. Spotdzielnia dokonuje okresowych kontroli porzajdku, czystosci, higieny i estetyki w budynkach i ich otoczeniu i odpowiada za wyegzekwowanie od wykonawcow petnego zleconego im zakresu dziatania, a w szczegolnosci odpowiada za porzajdek i czystosc oraz wymagany przepisami stan sanitarny: a/ w pomieszczeniach wspolnie uzytkowanychjak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, im. T. Ko^ciuszki w Krakowie

5 kabiny dzwigowe, wozkownie, pomieszczenia zsypowe i komory smieciowe, b/ w otoczeniu budynkow: chodnikow, opasek wokol budynkow, terenow zielonych, placow zabaw, smietnikow wolnostojqcych, parkingow, drog na terenie nieruchomosci beda^cych we wladaniu SpoJdzielni, a takze chodnikow, parkingow i drog przylegajacych do nieruchomosci, jezeli wynika to z odr^bnych obowia^ujajcych przepisow. 3. Spoldzielnia odpowiada za wyposazenie budynkow w odpowiednie pojemniki do skladowania odpadow i nieczystosci stafych oraz za ich stan sanitarny i terminowe oproznianie. 4. Spoldzielnia odpowiada w okresie zimowym za odsniezanie chodnikow i ulic osiedlowych, za posypywanie chodnikow piaskiem na wypadek gololedzi, a takze za likwidowanie sopli lodowych i nawisow sniegowych z dachow budynkow. 5. Spoldzielnia odpowiada na podstawie stosownych przepisow za wykonywanie czynnosci zwi^zanych z dezynfekcja^ dezynsekcja^ i deratyzacj^ pomieszczen wspolnego uzytku, w tym: altan i kontenerowni smietnikowych, zsypow i komor zsypowych, korytarzy piwnicznych itp. 6. Spoldzielnia na bieza^co uaktualnia informacje na tablicach informacyjnych zawieraja.ce: a/ nazw? i adres firmy sprz^taja^cej (nazwisko gospodarza budynku) orazzakresjegoobowiajzkow, b/ harmonogram okresowych prac porzajdkowych i ich cz^stotliwosc, c/ nazwisko Administratora Spoldzielni odpowiedzialnego za nadzor nad budynkiem i numer jego telefonu shizbowego, d/ harmonogram wywozu i miejsce skladowania wielkogabarytowych odpadow. OBOWIA.ZKI MIESZKANCOW 8. W celu litr/v mania porz^dku, czystosci i higieny Mieszkancy zobowiqzani sa do n/w dzialan: l.nalezy zachowywac czystosc w klatkach schodowych, korytarzach piwnic.i strychach oraz na terenie wokoi budynku, chodnikach, zielencach, parkingach. 2.Balkony i loggie powinny bye utrzymane w czystosci i estetycznie. Skrzynki na kwiaty i donice powinny bye umieszczane od wewn^trznej strony balkonu i umocowane w sposob gwarantujajcy bezpieczenstwo. Woda z podlewanych kwiatow nie moze zalewac nizszych kondygnacji i niszczyc elewacji budynku. Nie nalezy dopuszczac, aby na balkonach i loggiach zagniezdzify si? ptaki (got^bie, jaskolki itp.), 3. Smieci nalezy wyrzucac, wyla.cznie w workach foliowych, do zsypow lub do pojemnikow umieszczonych w komorze zsypowej albo altanie smietnikowej przynaleznej do nieruchomosci, w ktorej znajduje si? lokal. Przedmioty wielkogabarytowe nalezy umieszczac w komorze zsypowej lub w altanie smietnikowej w sposob nie powoduja.cy utrudnienia w dost^pie do kontenera, lub wystawiac w terminach i miejscach wyznaczonych przez SpoMzielni?. 4. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa sie^ na koszt Mieszkanca w sposob uzgodniony z przedstawicielem SpoWzielni. 5. Rzeczy w piwnicach nalezy sktadowac na potkach, paletach itp., na wysokosci min. 20 cm od poziomu wylewki w celu unikni^cia zniszczenia w przypadku wystaj»ienia awarii wod- kan. 6. Psy nalezy wyprowadzac na smyczy, a psy agresywne dodatkowo w kagancach, aby nie powodowac zagrozenia zycia ani zdrowia ludzi. Bezwzgl^dnej ochronie przed zanieczyszczeniem i dewastacja^ przez zwierz^ta podlegaja. place zabaw, piaskownice, tereny rekreacyjne oraz trawniki. Za usuwanie zanieczyszczen spowodowanych przez psy odpowiedzialni sa. ich wtasciciele. Posiadacze zwierzat domowych sa. zobowi^zani do przestrzegania przepisow sanitarno-epidemiologicznych, a w tym przepisow zawartych w Uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 1997r., dotyczajcych usuwania wszelkich nieczystosci po zwierzetach domowych jak rowniez warunkow wyprowadzania ich poza obr^b mieszkania. 7. W przypadku wystajsienia w budynku groznej choroby zakaznej lub jej podejrzenia nalezy niezwlocznie zawiadomic Administracj? Spoldzielni oraz najblizsza. stacj? sanitarno-epidemiologiczna.. ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 9. W celu zachowania por/.udku, czystosci i przepisow sanitarnych ZABRANIA im. T. Ko^ciuszki w Krakowle

6 17 niszczenia i oszpecania elewacji budynkow, dokonywania zmian kolorystyki zewn^trznych elementow elewacji budynku a w tym loggi balkonowych i slusarki balkonowej, przechowywania na balkonach i loggiach przedmiotow oszpecaj^cych, 27 zanieczyszczania i dewastowania cze_sci wspolnych nieruchomosci przez takie dziatania jak: oszpecanie scian klatek schodowych, por^czy, scian dzwigow, zrywanie osprz^tu instalacji elektrycznej, piorunochronowej i domofonowej, wykr^canie zarowek, wybijanie szyb, przetrzymywanie na klatkach schodowych butow, workow ze smieciami, rowerow i wozkow dzieci^cych, niszczenie zieleni, drzew, krzewow i kwiatow, placow zabaw, Jawek itp. 37 wyrzucania odpadkow, smieci i niedopalkow papierosow przez okna i balkony na podworza, chodniki i zielence, 47 wrzucania do zsypow na smieci przedmiotow powodujacych uszkodzenie lub unieruchomienie zsypow, np. ztomu, gruzu po remontach oraz wylewanie do zsypow i do pojemnikow na smieci jakichkolwiek cieczy; koszty udrazniania i napraw zapchanych kanalow zsypowych ponosi winowajca lub wszyscy Mieszkancy nieruchomosci, 57 wystawiania, poza terminami i miejscami wskazanymi przez Administrate^, odpadow domowych wielkogabarytowych (zuzyty sprz^t RTV i AGO,, opakowania, meble i inne przedmioty), ktore z uwagi na swoje wymiary nie mieszcza^ si? w pojemnikach, 67 mycia samochodow i motocykli w obr?bie nieruchomosci, 77 palenia papierosow w pomieszczeniach wspolnych budynku, a w szczegolnosci w windach, bezposrednio przed wejsciami do klatek schodowych, na korytarzach i klatkach schodowych, w suszarniach, wozkowniach, piwnicach, strychach (zgodnie z Ustawa^,,o ochronie zdrowia, przed nast^pstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych" - kto pali wyroby tytoniowe w miejscach obj^tych zakazami podlegakarze grzywny...), 87 spozywania napojow alkoholowych na klatkach schodowych, pomieszczeniach piwnicznych, strychach nieuzytkowych oraz w obrejaie nieruchomosci, na placach zabaw i boiskach, 97 dokarmiania ptakow na loggiach balkonowych, parapetach okiennych, w ogrodkach oraz na terenach zielonych w sajsiedztwie budynku, za wyjajtkiem miejsc uzgodnionych z administracja^spoldzielni, 107 prowadzenia hodowli zwierzajt domowych lub gospodarczych oraz ptactwa domowego, 117 utrzymywania w mieszkaniach zwierzajt uciajzliwych, egzotycznych lub niebezpiecznych dla innych mieszkahcow 127 wykorzystywania terenu nieruchomosci na cele wybiegu (bez smyczy i kaganca) dla zwierzajt domowych. Rozdzial III. Przestrzeganie bezpieczenstwa przeciwpozarowego OBOWIAZKI SPOLDZIELNI 10. W celu zapewnienia bezpieczenstwa p.pozarowego Spotdzielnia podejmuje nast^puj^ce dzialania: l.spoldzielnia zapewnia wyposazenie budynkow w sprz^t przeciw-pozarowy. W odniesieniu do budynkow wysokich (ponad 9 kondygnacji) stosuje si$ przepisy Rozporz. Ministra Spraw Wewnejtrznych i Administracji - DU. nr 124 poz z 2009 r., zobowiajzujace Spotdzielni^ do wyposazenia budynku w piony nawadniajace oraz w instalacje z systemem automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - DU. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z p.zm. 2. Spoldzielnia zapewnia droznosc drog ewakuacyjnych i w tym celu przeprowadza okresowe przeglady pomieszczeh wspolnego uzytku (klatek schodowych, korytarzy, korytarzy piwnicznych, wspolnych logii i balkonow) w celu sprawdzenia, czy nie sa^ zastawione meblami, wozkami i innym sprz^tem domowym utrudniaja^cymi swobodne poruszanie si? niezbf dne w wypadku pozaru. 3. Spotdzielnia przeprowadza okresowe przeglady budynkow pod katem zagrozenia pozarowego, a w szczegolnosci celem upewnienia sif, czy na strychach, w piwnicach, balkonach i loggiach nie sq. przechowywane materiafy tatwopalne, wybuchowe, paliwa itp. 4. Przedstawiciele Administracji Spoldzielni maja^ prawo do wydawania doraznych polecen w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa p.pozarowego w budynkach. Nie usuni^cie przez Mieszkanca w wyznaczonym terminie zagrazaja^cych przedmiotow skutkowac b^dzie wywiezieniem ich jako odpady komunalne. Sp6!dzielni Mieszkaniowej 1m. T. Ko^ciuszki w Krakowie

7 ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 11 W celu zachowania bezpieczeristwa p.pozarowego ZABRANIA I/ garazowania motocykli, skuterow i motorowerow oraz skladowania starych mebli i sprz?tu AGD w pomieszczeniach ogolnego uzytku (suszarnie, wozkownie, korytarze, piwnice, loggie, balkony), 21 przechowywania materialow latwopalnych (benzyny, oleju nap?dowego, rozpuszczalnikow i lakierow), zr^cych i cuchna^cych, srodkow chemicznych, materialow wybuchowych oraz butii gazowych w mieszkaniach, piwnicach, na strychach, w pomieszczeniach ogolnodost?pnych (suszarnie, wozkownie), 3/ zastawiania roznymi przedmiotami ci^gow komunikacyjnych w budynku; jesli taki fakt zdarzy si? z powodu prowadzenia koniecznych prac remontowych w lokalu, przedmioty te nalezy usunac na ustne wezwanie przedstawiciela Spoldzielni; nie zastosowanie si? do tego wezwania moze spowodowac usuni?cie tych przedmiotow na koszt Mieszkarica, ktory zastawil ci^g komunikacyjny, 4/ uzywania otwartego ognia (swiece, pochodnie, lampy plomienne, zapalki) i palenia tytoniu na strychach, w piwnicach, windach, korytarzach, hali garazowej i w innych pomieszczeniach wspolnego uzytku, 5/ grilowania na balkonach, loggiach oraz grilowania i palenia ognisk w ogrodkach przyblokowych, 6/ odpalania petard i sztucznych ogni na klatkach schodowych, loggiach, balkonach i w poblizu budynku. Rozdziat IV. Organizacja i informacja w budynkach i na parkingach OBOWI^ZKI SPOLDZIELNI 12 1.Spoldzielnia prowadzi i aktualizuje tablice informacyjne na parterze kazdej klatki schodowej w budynku. Tablice te musza^ podawac zawsze aktualne i czytelne informacje o nazwach i telefonach podstawowych smzb ratunkowych i awaryjnych takich jak: straz pozarna, policja, pogotowie gazowe, dzwigowe, pogotowie techniczne oraz innych firm swiadcza^cych ushigi na rzecz Spoidzielni w trybie dyzurow. 2. Na tablicach informacyjnych powinny bye rowniez wywieszone: Instrukcja o ochronie p.pozarowej, wypis z niniejszego Regulaminu oraz wym. w 7 ust.6 powyzej Harmonogram sprzajtania oraz nazwisko i telefon Administratora odpowiedzialnego za nadzor nad budynkiem. 3. Spotdzielnia moze wywiesic na tablicy informacyjnej zaktualizowany,,spis Mieszkancow" wedhig numerow lokali w danej klatce schodowej (za ich pisemna^ zgodaj. 4. Spoldzielnia i jej organy samorza^dowe moga, rowniez umieszczac na tablicach informacyjnych zawiadomienia i informacje zwi^zane z zarza^dzaniem i administrowaniem nieruchomosci^. 5. Spoldzielnia ma obowi^zek zgodnego z przepisami oznakowania budynkow i oswietlenia numerow administracyjnych budynkow, oznakowania ulic wewnajtrzosiedlowych b?dajcych w jej wladaniu, a wewnajtrz budynkow oznaczyc numerami porza^dkowymi lokale i kondygnacje oraz oznakowac pomieszczenia specjalne (rozdzielnie elektryczne. w?zly cieplne, itp.) i pomieszczenia wspolnego uzytku mieszkancow (suszarnie, wozkownie, warsztaty do majsterkowania itp.). 6. Spoldzielnia ma obowia^zek oznakowanie miejsc do parkowania samochodow zgodnie z obowia^zujajcymi przepisami. Jezeli wymagaja^ tego konkretne sytuacje, Spoldzielnia ma prawo okreslic indywidualne zasady uzytkowania parkingow przy poszczegolnych budynkach i garazach. 7. Spotdzielnia nadzoruje dzialania informacyjne i reklamowe na terenie budynkow i w ich otoczeniu. -. OBOWIAZKI MIESZKANCOW 13 Dla utrzymania dobrej organizacji i informacji Mieszkancy s^ zobowi^zani do n/w dzialan: Sp61dzielni Mieszkanlowej im. T. Ko! ciuszki w Krakowie

8 l.mieszkaricy prowadzajcy w lokalu na nieruchomosci dziajalnosc gospodarcza^ moga^ umieszczac wymagane prawem oznaczenia tej dzialalnosci (szyld firmowy, reklamowy) na zewnajrz budynku, pod warunkiem uzgodnienia tego z Administracji Spotdzielni, ktora okresli dopuszczalna^ form?, wymiary i miejsce zainstalowania tego oznaczenia. 2. Mieszkancy sa^ zobowi^zani do korzystania z pomieszczen wspolnych zgodnie z celem ich przeznaczenia oraz na zasadzie powszechnej dost?pnosci i w razie potrzeby wedtug ustalonej przez ogoi mieszkaricow kolejnosci (np. suszarnie, warsztaty do majsterkowania, wozkownie). 3. Mieszkancy sa^ zobowi^zani do zachowania ostroznosci i nie otwierania domofonem bramy wejsciowej do budynku osobom niezidentyfikowanym, domokr^zcom i osobom oferujajsym ushigi mieszkancom bez pisemnego upowaznienia Spotdzielni, a takze sq. zobowi^zani do zamykania przed osobami niepowotanymi wejsc do budynku, wejsc do piwnic i pomieszczen wspolnego uzytku. 4. Dysponenci lokali, wym. w 2 ust.3, sa^ zobowiajiani powiadomic Spotdzielni? o wszelkich istotnych zmianach dotyczajcych lokalu, a w szczegolnosci o zmianach w zakresie prawa wtasnosci, darowiznach, zmianach umow najmu oraz kazdorazowo o zmianach liczby osob zamieszkatych lub faktycznie korzystaja^cych z lokalu. 5. Dysponenci lokali sa^ zobowiajzani - w przypadku dtuzszego braku obecnosci w mieszkaniujakiejkolwiek osoby (urlop, pobyt w szpitalu, wyjazd za granic?) - do przekazania Administracji Spotdzielni oraz sa^siadom adresu i nr telefonu osoby uprawnionej do opiekowania si? mieszkaniem, a w przypadku nieobecnosci trwajajeej powyzej 6 miesi?cy - do ustanowienia prawnego pehiomocnika do reprezentowania ich przed organami Spotdzielni. 6. Dysponenci lokali sa^ zobowia^ani - w przypadku statego lub dhigotrwalego zamieszkiwania poza lokalem, ktory w tym czasie stanowi przedmiot najmu innej osobie - do przekazania Spoldzielni wlasciwego adresu dla dor^czania korespondencji oraz do przekazania Spotdzielni i s^siadom numeru telefonu kontaktowego, na wypadek awarii lub zdarzen losowych (pozar, powodz, gradobicie, huragan, uderzenie pioruna, itp.). 7. Mieszkancy posiadajajcy samochody (motocykle) oraz odwiedzajajcy ich goscie sa^ zobowiazani do wlasciwego parkowania tylko na parkingach lub w miejscach wyznaczonych na ten eel, zgodnie ze znakiem parkowania i przepisami Kodeksu Drogowego. Mieszkaniec odpowiada za wszelkie uszkodzenia budynku oraz infrastruktury nieruchomosci spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem pojazdow przez siebie i swoich gosci. ZAKAZY DLA MIESZKANCOW 14. Dla ochrony dobrego dzialania informacji i organizacji ZABRANIA SIK: I/ umieszczac na terenie nieruchomosci bez pisemnego zezwolenia Administracji Spotdzielni reklam, szyldow czy ogloszen, z zastrzezeniem postanowien 12 ust.4 i 13 ustep 1 Regulaminu, 21 niszczenia lub usuwania aktualnych ogtoszen, zawiadomien i komunikatow Administracji, Zarzajdu i innych organow Spoldzielni oraz niszczenia oznakowan ulic i budynkow, 3/ samowolnego wchodzenia na dachy budynkow i jakiegokolwiek manipulowanie przy znajduja^cych si? tarn urza^dzeniach lub mocowania do nich wlasnych instalacji antenowych, 4/ parkowania na terenie nieruchomosci niezgodnie z oznakowaniem miejsc do parkowania i postoju, wprowadzonym na podstawie obowiazujajcych w Spotdzielni,,Zasad oznakowania drog i parkingow na nieruchomosciach zabudowanych oraz wyznaczania miejsc postojowych dla osob niepehlosprawnych w zasobach SM im.t. Kosciuszki". 5/ parkowania pojazdow osob nieuprawnionych na miejscach postojowych dla osob niepemosprawnych, 6/ parkowania pojazdow niezgodnie z przepisami, na ciajach dla pieszych albo w sposob w utrudniaja^cy poruszanie si? pojazdom specjalnym i uprzywilejowanym lub zastawianie dojazdu do komor smieciowych, co moze spowodowac interwencj? Strazy Miejskiej lub Policji wtajcznie z odholowaniem pojazdu na koszt jego wtasciciela. II parkowania pojazdow w potozeniu z rura^ wydechowa^ skierowana^ w stron? budynku oraz parkowania pod oknami mieszkan i na terenach zielonych, 8/ parkowania na terenie nieruchomosci: samochodow ci?zarowych, przyczep bagazowych i kempingowych oraz pojazdow specjalnych, z wyjateiem przypadkow, jezeli znaki drogowe stanowia. inaczej lub jezeli w sytuacjach jednostkowych Spotdzielnia wyrazi zgod? na ich parkowanie, RADA NADZORCEA im T KoSciuszki w Krakowle

9 9/ parkowania na terenie nieruchomosci przez okres powyzej 3-ch miesi?cy samochodow wyrejestrowanych (bez tablic rejestracyjnych) i przeznaczonych do ztomowania oraz parkowania przez okres powyzej 12-tu miesi?cy samochodow nieuzywanych (bez dokumentu opfaconego OC). Rozdziat V. OBOWIAZKI I ZAKAZY 15. Dzialanie na rzecz zgodnego wspolzycia Mieszkancow i zachowania dobrych obyczajow l.warunkiem zgodnego wspotzycia domowego wszystkich Mieszkancow jest nie zaktocanie spokoju i nie stwarzanie ucia^zliwosci wspohnieszkaricom oraz udzielanie sobie nawzajem sajsiedzkiej pomocy w razie potrzeby. 2. Cisza nocna obowia^uje w godzinach od do wszystkich Mieszkancow i ich gosci. W tych godzinach nie wolno powodowac hajasu zaktocaj^cego nocny odpoczynek Mieszkaricom innych lokali, poprzez zbyt glosne nastawianie odbiornikow radiowych, telewizyjnych lub innych odtwarzaczy muzyki, poprzez gr? na instrumentach muzycznych i spiew, poprzez wyprowadzanie gtosnych psow, itp. 3. Poza godzinami ciszy nocnej Mieszkancow obowia^zuj^ nastepujqce ograniczenia przy wykonywaniu czynnosci wywofujqcych dyskomfort sa^siadow (uci^zliwy halas, kurz, drgania scian budynku itp.): a/ prowadzenie uci^zliwych dla sajsiadow cwiczen i gry na instrumentach muzycznych jest mozliwe po uzgodnieniu ze Spoldzielnia^ odpowiednich warunkow technicznych wyghiszenia pomieszczenia, b/ trzepanie dywanow moze odbywac si? w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach od za wyjajtkiem niedziel i swiaj:; trzepanie dywan6w, poscieli, ubrari itp. na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych i w oknach jest zabronione, c/ wykonywanie prac remontowych zaklocajajcych spokqj innym mieszkancom poprzez kucie, wiercenie, wbijanie gwozdzi itp. w godzinach obowiqzuja^cej ciszy nocnej oraz w dni swiateczne jest catkowicie niedozwolone, natomiast w godz. 20.oo-22.oo nalezy je ograniczac do minimum, d/ obowia^zuje zasada uprzedzenia sa^siadow o zamierzonych remontach wymagaja_cych zamkni^cia wody, e/ nie wolno w celach naprawczych uruchamiac silnikow samochodowych i motocyklowych przed budynkiem. 4. Rodzice lub opiekunowie zobowia^zani sa^zadbac, aby dzieci bawiry si^ w miejscach wyznaczonych, nie zakiocaja^c spokoju innym Mieszkancom. Rodzice sa^ bezposrednio odpowiedzialni za szkody wyrza^dzone przez dzieci na nieruchomosci jak wybicie szyb, brudzenie scian, niszczenie urzajdzen, zieleni itp. 5. Nie wolno utrudniac sajsiadom korzystania z pomieszczen przeznaczonych do wspolnego uzytku. 6. Mieszkancy maja^ prawo zglaszania skarg i wnioskow dotycza^cych stanu technicznego, czystosci i wszelkich innych problemow zwiazanych z zamieszkiwaniem, w trybie Regulaminu Skarg i Wnioskow, obowi^zuj^cego w Spoidzielni. Przepisy koncowe ODPOWIEDZIALNOSC MIESZKANCOW I SPOLDZIELNI 16 l.spoidzielnia jako zarzajica wszystkich nieruchomosci i lokali w swoich Zasobach Mieszkaniowych, ma obowiajzek dbania o przestrzeganie postanowien niniejszego Regulaminu, m.in. poprzez stosowanie przewidzianych prawem sankcji oraz poprzez egzekwowanie kosztow napraw wyrzajdzonych szkod materialnych. 2.Dysponenci lokali okresleni w 2 ust.3 Regulaminu odpowiadaja^ za naprawienie szkody powstatej z ich winy w budynku lub mieniu na nieruchomosci, stanowiajcym wlasnosc lub wspotwlasnosc Spotdzielni. Odpowiedzialnosc dysponenta lokalu obejmuje zawsze szkody spowodowane przez jego niepehioletnich domownikow. 3. Dysponent lokalu jest rowniez w pierwszej kolejnosci wzywany przez SpoWzielni? do pokrycia kosztow za stwierdzone spowodowanie szkody przez jego pemoletnich domownikow wym. w 2 ust.4 pkt.b oraz przez najemcow lokalu wym. w pkt. c-d i przez odwiedzaj^cych lokal gosci, chyba ze osoby winne same dobrowolnie zdecyduja^ si? pokryc koszty szkody lub odpowiedzialnosc tych osob wynika wprost z naruszenia przez nie prawa karnego. 4. Dysponenci lokali ponosza^ rowniez odpowiedzialnosc materialna^ za nierzetelne przekazywanie SpoWzielni informacji maja^cych wpfyw na ustalanie wysokosci opiat za uzywanie lokali (np. ilosc zamieszkarych osob, nieprawidlowe odczyty licznikow mediow, brak legalizacji licznikow, niezgloszenie i brak zgody na zmian? przeznaczenia lokalu z funkcji mieszkalnej na uzytkowa^ i odwrotnie itp. Wysokosc naleznych odszkodowan za straty wynikte z tego tytuhi okreslaja^ inne regulaminy obowia^zujace w Spotdzielni. im. T. KoSciuszki w Krakowie

10 5. Od Dysponentow lokali odpowiedzialnych za szkody lub od faktycznych sprawcow szkod wym. w ust.2-4, ktorzy uchylaja^ si$ od pokrycia kosztow tych szkod, Spoldzielnia zobowia^zana jest dochodzic ich na drodze sajdowej. 6. W przypadku nieustalenia sprawcow szkod, o ktorych mowa w ust.2-3, odpowiedzialnosc materialna^ w wysokosci ustalonej przez Spoidzielni? ponosza^ solidarnie dysponenci lokali na danej nieruchomosci. 7. Dysponenci lokali ponosza. na wlasna^ r^ke skutki materialne zniszczeri wewnatrz lokali. spowodowanych koniecznoscia^ usuwania awarii zabudowanych na trwale pionow wod.kan,, c.o., instalacji ciepjej wody i gazowych oraz skutki materialne wynikle z samowolnych przerobek instalacyjnych i konstrukcyjnych. 8. Dysponenci lokali oddaja_cy je innym osobom w najem lub bezplatne uzytkowanie, maja. obowiazek zapoznac te osoby z trescia^ niniejszego Regulaminu i egzekwowac od nich jego przestrzegania. 9. Jezeli Dysponent lokalu oraz osoby wspolnie z nim zamieszkate lub osoby faktycznie korzystajajce z lokalu wykraczaja^ w sposob razajcy lub nagminny przeciwko obowiajzujajcym przepisom Regulaminu Porzqdku Domowego i Zasad Korzystania z Lokali, Spoldzielni przyshiguje - w stosunku do swoich cztonkow - prawo zastosowania sankcji przewidzianych Statutem, do wykluczenia z cztonkostwa wla^cznie, a w stosunku do wtascicieli lokali nieb^d^cych cztonkami - ustawowe prawo za^dania (w trybie procesu) sprzedazy lokalu w drodze licytacji. 10. Spoldzielnia ma obowiazek zastosowac sankcje wymienione w ust.9, jezeli po bezskutecznym stosowaniu do osob lamia^cych Regulamin upomnieri lub wnioskow do kolegiow w sprawie wykroczen itp., osoby te nadal nie zmieniaja^ swojego niewtasciwego zachowania i wywohoja^ tym uzasadnione zgorszenie u innych Mieszkahcow lub powoduja^ Mieszkaricom stale uci^zliwosci w korzystaniu z ich wlasnych lokali lub z cz^sci wspolnych nieruchomosci. 11. Zgodnie z wlasciwa^ Uchwala^ Rady Miasta, do sprawdzania na terenie miasta realizacji obowiajzkow z zakresu utrzymania czystosci i porzajdku oraz przepisow Kodeksu Drogowego upowaznieni sa^ rowniez funkcjonariusze Strazy Miejskiej. 12. W sprawach nieokreslonych niniejszym Regulaminem, a zwia^zanych z uzytkowaniem lokali mieszkalnych i wspolnych nieruchomosci, stosuje si? powszechnie obowia^zujajce przepisy prawa. OBOWI^ZYWANIE REGULAMINU 17 l.niniejszy Regulamin po pozytywnym zaopiniowaniu przez RadcQ Prawnego Spoldzielni z stal zatwierdzony do stosowania Uchwaia^ Rady Nadzorczej Spoldzielni nr...os.j.o. ff../.'^-.q z dnia {{.. Q. ~i.. 2&A2-... i obowi^zuje od dnia przyj^cia. 2. Z chwila^wejscia w zycia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin uchwalony Uchwala^Rady Nadzorczej nr..sj.$$... z dnia,23k.cf?. /$.$... wraz z pozniejszymi zmianami Przewodniczacy Rady N,adzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Radca Prawny im. T. Ko^ciuszki w Krakowie 10

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia, znajdujące się w zasobach Spółdzielni, są prywatną własnością jej członków. 2 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r. 1 Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ LOKUM -tekst jednolity z dnia 24.09.2012 roku- Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU

II. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU R E G U L A M I N porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "RYF" w Rybniku I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Górna w Łodzi.

REGULAMIN. używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Górna w Łodzi. REGULAMIN używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Górna w Łodzi. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady używania lokali w domach Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SB-M,,RUDA W WARSZAWIE.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SB-M,,RUDA W WARSZAWIE. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SB-M,,RUDA W WARSZAWIE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Zastosowane w Regulaminie porządku domowego SB-M Ruda w Warszawie, zwanym dalej Regulaminem określenia mają znaczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

II. UTRZYMANIE W NALEZYTYM STANIE BUDYNKOW, URZADZEN, INSTALACJI ORAZ MIESZKAN.

II. UTRZYMANIE W NALEZYTYM STANIE BUDYNKOW, URZADZEN, INSTALACJI ORAZ MIESZKAN. REGULAMIN porzadku domowego i wspolzycia mieszkancow w Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu. (tekst jednolity wedlug stanu na 13. 10.20 14r) I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEG0

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEG0 REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEG0 Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222.j.t. z późn. zm.), 2.Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443.j.t.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ

PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY OGÓLNE Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków ( Art. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców

R E G U L A M I N. używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców R E G U L A M I N używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców /Tekst ujednolicony opracowany z uwzględnieniem Uchwały Nr 44/2009/IV Rady Nadzorczej z dnia 17 września

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" /T E K S T JEDNOLITY/

W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG /T E K S T JEDNOLITY/ R e g u l a m in p o r z ą d k u d o m o w e g o W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALURG" /T E K S T JEDNOLITY/ 1 Podstawa prawna: Statut S.M. Metalurg", Ustawa z 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Postanowienia regulaminu mają na celu dbałość o utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Załącznik do Zarządzenia nr 3 /2012 z dnia 12.04.2012r. Prezesa Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W ZASOBACH MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 28 października 2010 r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielczego, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPOŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPOŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPOŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa prawna regulaminu 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. I. Podstawy prawne.

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. I. Podstawy prawne. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO 1. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest obowiązkiem organów Spółdzielni,oraz jej członków, najemców i pozostałych użytkowników lokali zwanych dalej również mieszkańcami.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAWO SĄSIEDZKIE W NIERUCHOMOŚCI ATRIUM I. Definicje Jeśli w regulaminie mowa o: 1. Właścicielach mieszkań, najemcach i ich gościach rozumie się - osoby

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie nieruchomości administrowanych przez WSM, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOCKU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PŁOCKU Załącznik do uchwały Nr 25/2015 Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z dnia 15.04.2015 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZUJĄCY REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

OBOWIAZUJĄCY REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIAZUJĄCY REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO 1 Postanowienia ogólne: 1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WENUS 51 W JÓZEFOSŁAWIU

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WENUS 51 W JÓZEFOSŁAWIU REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WENUS 51 W JÓZEFOSŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Budynek i jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nim związane są wspólną własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Budynki i ich otoczenie, wszelkie budowle i urządzenia oraz tereny zielone znajdujące się w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ----------------------------------------- ładu i porządku w Spółdzielni Mieszkaniowej KUŹNIKI we Wrocławiu

REGULAMIN ----------------------------------------- ładu i porządku w Spółdzielni Mieszkaniowej KUŹNIKI we Wrocławiu REGULAMIN ----------------------------------------- ładu i porządku w Spółdzielni Mieszkaniowej KUŹNIKI we Wrocławiu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN. porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN porządku domowego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota-Dąbie" w Krakowie.

R E G U L A M I N. porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota-Dąbie w Krakowie. R E G U L A M I N porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota-Dąbie" w Krakowie. opracowany na podstawie 90 ust.1. pkt. 14 Statutu S. M. Wspólnota Dąbie I. Postanowienia ogólne. 1. 1.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW, NAJEMCÓW LOKALI I DZIERŻAWCÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW, NAJEMCÓW LOKALI I DZIERŻAWCÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW, NAJEMCÓW LOKALI I DZIERŻAWCÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH 1 I. PRZEPISY OGÓLNE Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin porządku domowego obowiązuje wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich tzn. użytkowników lokali

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZYJAZNY DOM W POLICACH

S T A T U T WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZYJAZNY DOM W POLICACH położonej przy ul. Przyjaźni 2, Police Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 z dnia.. r. S T A T U T WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZYJAZNY DOM W POLICACH I. Definicja ustawowa wspólnoty mieszkaniowej "Ogół

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Regulamin określający obowiązki Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA

REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA I Przepisy ogólne. 1 1. Postanowienie niniejszego regulaminu mają na celu dbałość o lokale znajdujące się w budynkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Gryfinie przy ul... nr...

Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Gryfinie przy ul... nr... Regulamin Porządku Domowego Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Gryfinie przy ul.... nr... 1 Postanowienia ogólne 1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są w równym stopniu wszyscy właściciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW GSM SOŚNICA W GLIWICACH

REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW GSM SOŚNICA W GLIWICACH REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW GSM SOŚNICA W GLIWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Budynki mieszkalne stanowiące własność lun współwłasność Spółdzielni i ich otoczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali w budynkach stanowiących współwłasność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w zasobach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w zasobach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2/2011 z dnia 28.01.2011 r REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO w zasobach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSM GROCHÓW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSM GROCHÓW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSM GROCHÓW Rada Nadzorcza WSM Grochów w Warszawie w celu zapewnienia mieszkańcom właściwych warunków zamieszkania, jak również zapewnienia właściwej opieki nad mieniem spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

W A Ż N E P R Z Y P O M N I E N I E

W A Ż N E P R Z Y P O M N I E N I E Kraśnik, 27 listopada 2014 r. W A Ż N E P R Z Y P O M N I E N I E W związku z licznymi przypadkami nieprzestrzegania REGULAMINU PORZĄDKU DO- MOWEGO i REGULAMINU PARKOWANIA przypominamy ważniejsze ich postanowienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD DACHEM w Szczecinie

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD DACHEM w Szczecinie REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD DACHEM w Szczecinie l. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego i własnościowego wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Postanowienia ogólne Regulamin ładu i porządku domowego w nieruchomościach SMB Uchwalony przez RN 01.04.2009 Strona 1 z 7 Regulamin ładu i porządku domowego w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej W Gdyni (tekst jednolity).

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej W Gdyni (tekst jednolity). R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej W Gdyni (tekst jednolity). I. Przepisy wstępne - Zasady porządku domowego Regulamin normuje zasady utrzymania

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór

Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór Przepisy ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu określają obowiązki spółdzielni, członków, mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zasady porządku domowego

Zasady porządku domowego Definicje: 1. Osiedle Ecoria nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Karpiej 25A na działkach o numerze ewidencyjnym 510, obrębu ewidencyjnego Naramowice. 2. Budynki budynek mieszkalny wielorodzinny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej "LUBAWA" w Lubawce Spółdzielnia mieszkaniowa korzysta z pełnej samodzielności gospodarczej i prowadzi swoją gospodarkę eksploatacyjną na zasadach całkowitej

Bardziej szczegółowo

-REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARYSIEŃKA W WĄBRZEŹNIE

-REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARYSIEŃKA W WĄBRZEŹNIE -REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MARYSIEŃKA W WĄBRZEŹNIE Przepisy ogólne 1 1. W interesie mieszkańców spółdzielni budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY UZYWANIA LOKALI

II. ZASADY UZYWANIA LOKALI REGULAMIN uzywania lokali, obowiazki w zakresie napraw wewnsjtrz lokali w Mlodrieiowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu. / tekst jednolity wedhig stanu na dzien 25.05.2015r./ L POSTANOWIENIA OGOLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców SM "Jas-Mos" w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców SM Jas-Mos w Jastrzębiu Zdroju Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców SM "Jas-Mos" w Jastrzębiu Zdroju I. Postanowienia ogólne 1 Budynki mieszkalne stanowiące własność lub współwłasność Spółdzielni i ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie. II. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków oraz mieszkań.

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie. II. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków oraz mieszkań. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie I. Przepisy ogólne 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki budynków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z O R Z A W MYŚLENICACH, OSIEDLE 1000- LECIA 15 A.

R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z O R Z A W MYŚLENICACH, OSIEDLE 1000- LECIA 15 A. R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z O R Z A W MYŚLENICACH, OSIEDLE 1000- LECIA 15 A. I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Spółdzielni nr D-0123/R/34/97 Regulamin porządku domowego 14 I. PRZEPISY OGÓLNE Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach Spółdzielni są wspólną własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Tekst jednolity załącznika do uchwały Rady Nadzorczej ŁSM Nr 13/2008 z dnia 01 grudnia 2008 r. zmienionej uchwałą Nr 4/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.; uchwałą Nr 2/2014 z dnia 03 lutego 2014 r. oraz uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SBM SZTUKA

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SBM SZTUKA SBM Sztuka Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. W Warszawie REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SBM SZTUKA I. PRZEPISY OGÓLNE Stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Szansa w Świdnicy.

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Szansa w Świdnicy. Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Szansa w Świdnicy. Regulamin niniejszy określa zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz prawa i obowiązki lokatorów zajmujących lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Zał.nr 1 do uchwały nr z dnia,.. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL ELFÓW 44 46 1. Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców lokali położonych w budynku przy ul. Elfów 44-46

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego obowiązujący mieszkańców SM Ostrobramska

Regulamin porządku domowego obowiązujący mieszkańców SM Ostrobramska Załącznik do Uchwały RN nr 4 z dnia 21.03.2011r. Regulamin porządku domowego obowiązujący mieszkańców SM Ostrobramska Rada Nadzorcza SM Ostrobramska w Warszawie w celu zapewnienia mieszkańcom właściwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego SBM Powiśle

Regulamin porządku domowego SBM Powiśle I. Postanowienia ogólne. Regulamin porządku domowego SBM Powiśle 1 1. Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKNIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKNIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKNIOWEJ W RADZIEJOWIE Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

R E G U L A M I N. używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie R E G U L A M I N Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO Rozdział I REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO TEKST UJEDNOLICONY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE: ANEKSEM NR 1 z 22.01.2009 r., ANEKSEM NR 2 z 17.11.2011 r. i ANEKSEM NR 3 z 03.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

I.Postanowienia ogólne

I.Postanowienia ogólne Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu Spis treści: I. Postanowienia ogólne. II. Utrzymywanie przez Spółdzielnię w należytym stanie technicznym lokali, pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Przepisy ogólne. 1 1. Postanowienia Regulaminu ustalone zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej

REGULAMIN Porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej REGULAMIN Porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej I. Przepisy ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników lokali zarówno członków

Bardziej szczegółowo

4. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników garaży i lokali użytkowych.

4. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do użytkowników garaży i lokali użytkowych. R E G U L A M I N PORZĄDKU DOMOWEGO oraz ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZASOBACH I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni i pozostającego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu Załącznik do uchwały Nr 13/2010 Rady Nadzorczej KSML-W z dnia 29.04.2010 r. Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N porządku domowego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich

R E G U L A M I N porządku domowego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich R E G U L A M I N porządku domowego dla użytkowników lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady używania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul...

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy ul... w tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej STER"

R E G U L A M I N porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej STER R E G U L A M I N porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej STER" I. CZEŚĆ OGÓLNA 1 Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie 146 ust. 1 pkt 21 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "STER" oraz

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa. R e g u l a m i n

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa. R e g u l a m i n Do użytku służbowego Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu R e g u l a m i n porządku domowego Kołobrzeg, dnia 24.05.2005r. - 2 - I. Przepisy ogólne 1 Budynki i ich otoczenie oraz urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 28 stycznia 2014 r.

Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 28 stycznia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 Prezesa ZGM Sp. z o.o. w Żarach z dnia 28 stycznia 2014 r. REGULAMIN porządku domowego obowiązujący w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

uzy~ania lokali, porz~dku domo~ego i ~sp6lzycia mieszkanc6~ ~ Sp6ldzielni Mieszkanio~ej "POLFA" ~ Lublinie

uzy~ania lokali, porz~dku domo~ego i ~sp6lzycia mieszkanc6~ ~ Sp6ldzielni Mieszkanio~ej POLFA ~ Lublinie uzy~ania lokali, porz~dku domo~ego i ~sp6lzycia mieszkanc6~ ~ Sp6ldzielni Mieszkanio~ej "POLFA" ~ Lublinie Ii POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Regulamin uzy~ania lokali, porz~dku domo~ego i ~sp6lzycia mieszkanc6~,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU I ŁADU DOMOWEGO W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT

REGULAMIN PORZĄDKU I ŁADU DOMOWEGO W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT REGULAMIN PORZĄDKU I ŁADU DOMOWEGO W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin ładu i porządku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DOMHUT opracowano na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Spółdzielcze 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa Prawo Budowlane 4. Przepisy Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SBDS ELSAM, ul.bartycka 22/24, 00-716 Warszawa. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. SBDS ELSAM, ul.bartycka 22/24, 00-716 Warszawa. Postanowienia ogólne REGULAMIN SBDS ELSAM, ul.bartycka 22/24, 00-716 Warszawa Postanowienia ogólne & 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni i pozostającego w jej zarządzie, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady używania lokali w budynkach oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Gliwicach Podstawa Prawna: Regulamin przyjęto uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządku Domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce w Krakowie

Regulamin Porządku Domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce w Krakowie Regulamin Porządku Domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce w Krakowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce działając na podstawie: 1 Ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej SM Ostrobramska z dnia 20.07.2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu porządku domowego w SM Ostrobramska.

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej SM Ostrobramska z dnia 20.07.2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu porządku domowego w SM Ostrobramska. Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej SM Ostrobramska z dnia 20.07.2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu porządku domowego w SM Ostrobramska. Rada Nadzorcza SM Ostrobramska działając na podstawie 99 pkt. 16 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BARBARA W CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1443 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej W Bielawie

Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej W Bielawie Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej W Bielawie Przepisy Ogólne Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia na osiedlach spółdzielczych są własnością wszystkich członków Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJACY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO WARSZAWA, MARZEC 2012 R.

REGULAMIN OKREŚLAJACY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO WARSZAWA, MARZEC 2012 R. REGULAMIN OKREŚLAJACY ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 1 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Lokal mieszkalny i pomieszczenie przynależne winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Osoby przebywające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WICZLINO W GDYNI I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni

Bardziej szczegółowo