Instytut Kontroli Technicznej ZAUFANIE PRZEZ BEZPIECZEŃSTWO. Działająca w Europie duża organizacja rzeczoznawcza w zakresie ochrony ppoż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Kontroli Technicznej ZAUFANIE PRZEZ BEZPIECZEŃSTWO. Działająca w Europie duża organizacja rzeczoznawcza w zakresie ochrony ppoż."

Transkrypt

1 ZAUFANIE PRZEZ BEZPIECZEŃSTWO Instytut Kontroli Technicznej Działająca w Europie duża organizacja rzeczoznawcza w zakresie ochrony ppoż. Rzeczoznawcza kompetencja w zakresie ochrony ppoż. na miejscu.

2 INSTYTUT KONTROLI TECHNICZNEJ Kilka słów o VdS Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich. Tylko ten, kto czuje się bezpiecznie, może kreatywnie pracować i żyć oraz tworzyć miejsce dla nowych idei i koncepcji. Dotyczy to zarówno firmy, jak i rodziny. VdS jest niezależną i akredytowaną placówką badawczą i certyfikującą w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej. Niezależnie od tego, czy będzie to sejf w firmie, instalacja tryskaczowa w hali produkcyjnej, czy też czujki dymowe w prywatnym domu: VdS sprawdzi zawsze bardzo dokładnie wszystkie niezbędne elementy instalacji. Bezpieczeństwo można zmierzyć. Tak pożądana pieczęć jakości VdS jest przyznawana wyłącznie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów przez produkty, specjalistów lub firmy. Doskonała jakość, którą potwierdza VdS. Rzeczoznawczy z Instytutu Kontroli Technicznej regularnie oceniają na miejscu poziom ochrony przeciwpożarowej oraz ryzyko na terenie zakładu, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracy. Dzielić się wiedzą uczyć się bezpieczeństwa: seminaria i spotkania organizowane przez VdS są okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji. Zapewniają one zdobycie profesjonalnej wiedzy i uzyskanie bezpośredniego feedbacku. W wydawnictwie VdS są przygotowywane przepisy z dyrektywami niemieckich zakładów ubezpieczeniowych. Są one wydawane z uwzględnieniem obowiązujących w Europie dyrektyw i są akceptowane na całym świecie. VdS Zaufanie przez bezpieczeństwo Twój Partner VdS Schadenverhütung GmbH Instytut Kontroli Technicznej Amsterdamer Straße Köln Telefon: Faks: Internet: Copyright 2009 VdS Schadenverhütung 2

3 Instytut Kontroli Technicznej należący do VdS Schadenverhütung Instytut Kontroli Technicznej jest czołową organizacją rzeczoznawczą w Europie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rzeczoznawcy oceniają rocznie ponad instalacji przeciwpożarowych na całym świecie. Ta baza powiększa się stale o nowe instalacje, które po pierwszym odbiorze są poddawane powtarzającym się kontrolom okresowym. Jako podstawę kontroli stosuje się krajowe i międzynarodowe normy, dyrektywy VdS oraz amerykańskie regulacje NFPA (National Fire Protection Association) i FM (Factory Mutual). W zakresie usług instytutu znajdują się także kontrole pod kątem przestrzegania przepisów wymaganych przez zakłady ubezpieczeniowe i urzędy budowlane oraz badania technicznych urządzeń ochrony przeciwpożarowej zgodne z prawem budowlanym. 100 lat tradycji i skupienie się na badaniach pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz na ścisłej współpracy z laboratoriami należącymi do VdS to najważniejsze zalety w porównaniu do innych organizacji rzeczoznawczych. Kompetencje Instytutu Kontroli Technicznej potwierdza akredytacja zgodna z ISO Jest to pierwszy i obecnie jedyny instytut badań technicznych zajmujący się przeprowadzeniem badań zamontowanych na stałe instalacji przeciwpożarowych, co potwierdza niemiecki instytut Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech). Dzięki współpracy na poziomie grup krajowych i międzynarodowych rzeczoznawcy VdS w decydującej mierze przyczyniają się do tworzenia technicznych dyrektyw dotyczących ochrony ppoż. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w terenie i współpracy z innymi ekspertami od ochrony ppoż. i organizacjami badawczymi na całym świecie rzeczoznawcy VdS mogą pochwalić się ogromną znajomością szczegółów i rozeznaniem w zakresie przyszłych rozwiązań. 3

4 INSTYTUT KONTROLI TECHNICZNEJ Program Instytutu Kontroli Technicznej obejmuje obecnie przede wszystkim kontrolę następujących instalacji: > instalacje gaśnicze (np. instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, instalcje mgły wodnej, instalacje pianowe) > gazowe instalacje gaśnicze (np. CO, argon, inergen, azot, argonit, 2 FM 200, Novec 1230) > specjalne instalacje gaśnicze (np. instalacje proszkowe, instalacje gaszenia iskier, instalacje ochrony kuchni) > instalacje sygnalizacji pożarowej > instalacje przeciwdymowe (instalacje oddymiania i odprowadzania ciepła, instalacje oddymiania klatek schodowych, maszynowe instalacje oddymiania, ciśnieniowe instalacje oddymiania) > przegrody ppoż. > dzwiękowe systemy ostrzegawcze > specjalne instalacje przeciwpożarowe, np. instalacje redukujące zawartość tlenu 4

5 Kontrola i opieka nad projektami jeszcze w fazie planowania Specjaliści Instytutu Kontroli Technicznej wspierają inwestora już w fazie planowania i podczas kontroli koncepcji, które dopasowane do indywidualnych potrzeb gwarantują odpowiednią ochronę przeciwpożarową. Pod pojęciem odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej należy naturalnie rozumieć w wielu przypadkach sensowne połączenie różnych instalacji, np. klasyczna instalacja tryskaczowa połączona z instalacją sygnalizacji ppoż. i w razie potrzeby uzupełnione dodatkową instalacją oddymiania i odprowadzania ciepła. W takich przypadkach przeprowadzana jest pierwsza lub okresowa kontrola w postaci kontroli złożonej. Na wszystkich etapach technicznej realizacji instalacji ppoż. mogą pojawić się błędy. Błędy w projekcie koncepcyjnym należy usunąć najpóźniej w fazie planowania. Generalnie obowiązuje zasada, że im później zostanie odkryty dany błąd, tym trudniejsze będzie jego usunięcie. Pierwsza kontrola (odbiory) Pierwszą kontrolę nowo zainstalowanej instalacji ppoż. należy przeprowadzić bardzo dokładnie. Czy zakres ochrony odpowiada wyznaczonym celom? Czy ilość środka gaśniczego jest dopasowana do występującego ryzyka? Czy jest zagwarantowana prawidłowa współpraca pomiędzy poszczególnymi podzespołami? To tylko kilka pytań z obszernego katalogu, które są stosowane podczas pierwszej kontroli. Raport jest zarówno podstawą dla oceny dokonywanej przez ubezpieczyciela, jak i potwierdzeniem wypełnienia przepisów budowlanych, ponieważ specjaliści z Instytutu Kontroli Technicznych mogą jako rzeczoznawcy oceniać jakość instalacji także w rozumieniu danych przepisów budowlanych oraz samodzielnie dokonywać odbiorów. W przypadku gazowych instalacji gaśniczych raport służy jako potwierdzenie dla kontroli rzeczoznawczych wymaganych przez dyrektywy specjalistycznych stowarzyszeń zawodowych. 5

6 INSTYTUT KONTROLI TECHNICZNEJ Kontrole okresowe (rewizje) Trwałe działanie instalacji ppoż., także w zmiennych warunkach ramowych (np. zmiany wynikające z użytkowania), jest przedmiotem kontroli, które przeprowadza się w okresach półrocznych lub rocznych. Ponieważ rewizje są wymagane nie tylko przez ubezpieczycieli (badanie bezpieczeństwa technicznego), lecz także urzędy budowlane na bazie przepisów prawno-budowlanych (np. Techniczne Rozporządzenie o Badaniach), to przeprowadzamy je na życzenie w odpowiedniej kombinacji. Naturalnie także własne bezpieczeństwo może być powodem zlecenia takich kontrol. Kontrola starych instalacji Procesy starzenia oraz wpływy atmosferyczne i robocze mają zdecydowany wpływ na niezawodność i skuteczność instalacji tryskaczowych. Dotyczy to w szczególności tryskaczy oraz sieci rur, które mogą być poddawane w ramach powtarzających się badań okresowych tylko kontroli wzrokowej z zewnątrz. Z tego powodu zalecamy stosowanie się do obowiązujących dyrektyw, wg których instalacje mokre są przeglądane dokładniej po 25 latach, a instalacje suche po 12,5 roku. Oprócz kontroli wnętrza rur przy pomocy endoskopu oraz określenia pozostałej grubości ścianek przy pomocy ultradźwięków wybiera się losowo tryskacze i przekazuje je do laboratoriów VdS w celu sprawdzenia ich funkcjonalności. Test Door-Fan dla gazowych instalacji gaśniczych W przypadku oceny skuteczności gazowej instalacji gaśniczej ważne jest określenie stopnia szczelności pomieszczenia, które ma być chronione. Od kilku lat VdS oferuje w ramach pomiarów szczelności pomieszczenia tak zwane testy Door-Fan. W przypadku testu Door-Fan w pomieszczeniu jest wytwarzane nadciśnienie lub podciśnienie i jednocześnie jest przeprowadzany pomiar przepływu. 6

7 Na podstawie tych pomiarów można określić wielkość powierzchni nieszczelności w pomieszczeniu. Ta powierzchnia wpływa z kolei na gromadzenie się i czas utrzymania wymaganej ilości środka gaśniczego. Dzięki testowi Door-Fan można zredukować do niezbędnego minimum kosztowne i czasochłonne wywołania próbne instalacji. Test zadymienia dla krytycznych projektów związanych z instalacjami sygnalizacji ppoż. W bardzo wysokich pomieszczeniach lub serwerowniach z wysokim współczynnikiem wymiany powietrza istnieje niebezpieczeństwo zbyt późnego wykrycia dymu z powodu jego mocnego rozrzedzenia w powietrzu. Aby w tych krytycznych warunkach móc przetestować zamontowane czujki dymowe, Instytut Kontroli Technicznej stosuje specjalny generator dymu. Generator wytwarza dym, wykorzystując zjawisko pirolizy. Wytworzony w ten sposób dym odpowiada dymowi powstającemu podczas prawdziwego pożaru. Jednak w odróżnieniu od niego nie ma tutaj płomieni oraz nie następuje typowe zanieczyszczenie otoczenia które powstaje podczas pożaru. Dzwiękowy system ostrzegawczy (DSO) Oprócz zgłoszenia pożaru drugim istotnym zadaniem ppoż. instalacji alarmowej jest odpowiednio szybkie zaalarmowanie wszystkich osób. Ta funkcja może i musi zostać zrealizowana w przypadku określonych budynków za pomocą głośników, a nie za pomocą sygnalizacji. Dzięki temu w sytuacji awaryjnej wszelkie polecenia dla gości i zatrudnionych można automatycznie rozesłać po całym budynku w formie automatycznego komunikatu lub komunikatu na żywo. Instalacje dywiękowe zdecydowanie wspomagają operację ewakuacji osób z poszczególnych części budynku lub całych budynków. Dzwiękowe systemy ostrzegawcze, które są uruchamiane przez ppoż. instalację alarmową, należą do instalacji alarmowych wchodzących w skład techniki alarmowania przy zagrożeniu. Zgodnie z prawem budowlanym instalacja dzwiękowa stanowi część instalacji i urządzeń technicznych, które z reguły w postępowaniu prawno-budowlanym muszą być odebrane przed ich pierwszym uruchomieniem przez rzeczoznawców posiadających państwowe uprawnienia. 7

8 INSTYTUT KONTROLI TECHNICZNEJ Oferowane przez Instytut Kontroli Technicznej badanie obejmuje również pomiar ważnych parametrów akustycznych, co pozwala na zagwarantowane wymaganego poziomu zrozumienia mowy i tym samym bezpiecznego przekazania informacji do wszystkich zainteresowanych. Kontrola hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pionów hydrantowych W celu szybkiego zgaszenia pożaru stworzono specjalne gniazda przyłączeniowe dla węży, nazywane również hydrantami wewnętrznymi. Hydrant jest bardzo efektywnym rozwiązaniem podczas pierwszego ataku na pożar. Aby móc sprawdzić realizację normatywnych wymagań w odniesieniu do tych urządzeń, Instytut Badań Technicznych przeprowadza pierwszy odbiór oraz kontrole okresowe. Najważniejszymi cechami poddanymi kontroli jest skuteczność i bezpieczeństwo pracy. Urządzenia sprawdza się pod kątem techniki instalacyjnej i bada m.in. takie parametry, jak wielkość przepływu, minimalne i maksymalne ciśnienia robocze. Te parametry są gromadzone i następnie poddawane szczegółowej analizie. W coraz większym stopniu prawo budowlane wymaga przeprowadzania kontrol rzeczoznawczych dla tych urządzeń. 8

9 Pouczenie personelu w zakresie instalacji gaśniczych wyposażonych w gazowe środki gaśnicze Instalacje gaśnicze w decydujący sposób przyczyniają się do ochrony osób i mienia w zagrożonym pożarem budynku. W przypadku magazynowania lub obróbki określonych materiałów (np. palne ciecze) lub w przypadku ochrony przed szczególnymi zagrożeniami (np. serwerownie) gazowe instalacje gaśnicze mogą być lepszym rozwiązaniem od instalacji wodnych. Jednak należy pamiętać, że w przypadku użycia instalacji gazowej sama koncentracja gazu gaśniczego lub związane z tym obniżenie zawartości tlenu może stanowić zagrożenie dla przebywającego w pomieszczeniach personelu. Dlatego są potrzebne różne techniczne i organizacyjne działania mające na celu ochronę tych osób przed odniesieniem obrażeń. Ważnym elementem oprócz działań technicznych jest coroczne pouczenie zatrudnionego personelu o możliwych zagrożeniach ze strony środka gaśniczego i objaśnienie wymaganych działań ochronnych. W ramach odbiorów i rewizji zamontowanych na stałe gazowych instalacji gaśniczych rzeczoznawcy z VdS sprawdzają zgodność instalacji gaśniczej z obowiązującymi dyrektywami. W uzupełnieniu pracownicy VdS oferują możliwość wspólnego z użytkownikiem opracowania praktycznej koncepcji ochrony oraz pouczenia jego pracowników o potencjalnych zagrożeniach. Opinie rzeczoznawcze W przypadku specjalnych kwestii dotyczących technicznej ochrony ppoż. Instytut Kontroli Technicznej sprawdza elementy techniki ppoż. i opracowuje odpowiednie opinie rzeczoznawcze. Te opinie mogą na przykład dotyczyć oceny koncepcji ochrony lub analizy funkcji instalacji gaśniczej oraz możliwości usunięcia usterek. 9

10 INSTYTUT KONTROLI TECHNICZNEJ Analiza ryzyka i oględziny Instytut Kontroli Technicznych oferuje zakładom ubezpieczeniowym, użytkownikom oraz innym osobom zainteresowanym tematem ochrony ppoż. bogatą ofertę związaną z analizą i oceną zagrożeń ze strony technicznych urządzeń ppoż. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań ocenia się związane z ryzykiem koncepcje, które zawierają propozycje rozwiązań i zalecenia dotyczące profilaktyki ppoż. i tym samym mogą przyczynić się do poprawienia niebezpiecznej sytuacji. Pierwsze analizy i oceny spotkały się z dużym uznaniem u zleceniodawców. Specjalne instalacje gaśnicze Pod pojęciem specjalnych instalacji gaśniczych rozumie się instalacje przeznaczone do specjalnego użytku. Do tej grupy można zaliczyć na przykład instalacje gaszenia iskier oraz instalacje ochrony kuchni. Również te instalacje należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego działania i skuteczności gaszenia. Instalacje ochrony kuchni Pożary w kuchniach gastronomicznych stanowią zagrożenie dla personelu i często powodują poważne szkody materialne, co wiąże się z kosztownymi remontami i długimi przerwami w pracy. Specjalne dysze natryskują płynny środek gaśniczy na płonącą powierzchnię tłuszczu oraz do okapów i kanałów wyciągowych. Środek gaśniczy ogranicza dopływ tlenu dzięki tworzeniu piany na powierzchni tłuszczu i jednocześnie schładzając zapobiega ponownemu zapłonowi, co skutecznie ogranicza niekontrolowane rozprzestrzenianie się płomieni po samozapłonie. Instalcje gaszenia iskier Iskry stanowią palący problem w przypadku pneumatycznych urządzeń odsysających i transportowych, np. przy obróbce drewna oraz w zakładach przemysłu tekstylnego, spożywczego, skórzanego, gumowego i chemicznego. Wywołane przez maszyny obróbkowe iskry szybko przedostają się przez przewody transportowe do kolejnych części urządzeń. 10

11 Iskry mogą stać się przyczyną pożarów tlących, które w bardzo krótkim czasie w niezauważony sposób zamieniają się w duże pożary lub wybuchy pyłów. Instalacje gaszenia iskier oferują niezawodną ochronę. Stwarzające zagrożenie iskry są rozpoznawane przez specjalne czujki już w przewodzie transportowym. Dzięki temu pomiędzy wykryciem i zgaszeniem mijają zaledwie ułamki sekund. Przegrody ppoż. Zgodnie z DIN przegrody ppoż. to takie podzespoły, jak: samozamykające się drzwi oraz inne samozamykające się przegrody (np. klapy, rolety, bramy), które w stanie zamkniętym są przeznaczone do zapobiegania przenikania ognia przez otwory w ścianach i stropach. Przegrody ppoż. w ciągach instalacji transportowych Przegrody ppoż. stanowią ważną część koncepcji bezpieczeństwa i ochrony ppoż. Są decydującym zabezpieczeniem przed skutkami pożarów, np. w instalacjach przemysłowych, w portach lotniczych i magazynach. Drzwi, bramy i klapy dopasowuje się do danego typu instalacji transportowej, tak, aby w przypadku pożaru chroniły niezbędne do przeprowadzenia taśmociągów otwory w ścianach i stropach. W przypadku przejścia przez ściany ogniowe wyżej wymienione przegrody są wymagane przez ustawodawcę. Urządzenia składają się z urządzenia alarmowego, układu sterującego i właściwego elementu chroniącego przed pożarem (np. klapy) oraz instalacji blokującej z układem nadzoru zamykanego obszaru (składającego się z czujki pożarowej, urządzenia uruchamiającego, urządzenia blokującego i elementu nadzorującego, np. czujka świetlna ). Kontrola przez rzeczoznawców Zgodnie z przepisami dopuszczenia zamontowane w ciągach instalacji transportowych i gotowe do pracy przegrody ppoż. muszą być odebrane przez rzeczoznawcę. Niezależny rzeczoznawca VdS sprawdza na miejscu zgodność z dopuszczeniem, a także bezusterkową pracę i prawidłowe działanie instalacji. Odbiór pozwala na zagwarantowanie sytuacji że poszczególne elementy instalacji są odbowiednio dopasowane do siebie i długo będą ze sobą pracowały bezusterkowo. 11

12 Twój Partner VdS Schadenverhütung GmbH Instytut Kontroli Technicznej Oddział Berlin Paul-Zobel-Straße 8f Berlin Telefon Faks Oddział München Pettenkofer Straße 27a München Telefon Faks Oddział Polska Ul. Nowa Piaseczno Telefon Faks Oddział Darmstadt Rheinstraße Darmstadt Telefon Faks Oddział Plauen Wartburgstraße Plauen Telefon Faks Oddział Szwajcaria Litzibuech Wohlen Telefon Faks Oddział Hamburg Beim Strohhause Hamburg Telefon Faks Oddział Czechy Kastanova 966/ Praha 8 Telefon Faks Oddział Holandia van Bronkhorststraat Bemmel Telefon Faks Oddział Köln Amsterdamer Str Köln Telefon Faks Opieka VdS zagranicą Oddziały Kolonia Hamburg Monachium Darmstadt Berlin Plauen Kraje Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Turcja, Grecja, Japonia Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania Austria, Włochy Francja, Hiszpania, Portugalia, Turcja Rosja, Białoruś, Ukraina, Estonia, Łotwa, Litwa Słowenia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Rumunia, Bułgaria, Albania, Słowacja, Węgry, Bośnia/Hercegowina Pytania dotyczące krajów, których nie ma w powyższym zestawieniu, należy kierować do: VdS Schadenverhütung, Instytut Kontroli Technicznej, Telefon: , Faks: , VdS 5490pl : (04)

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny

Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Zdrowie i Klimat Wewnętrzny Szpitale Laboratoria Przemysł Farmaceutyczny The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 0-22 717 14 70 fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

riskfocusnr 1/2012 (21)

riskfocusnr 1/2012 (21) riskfocusnr 1/2012 (21) oblicza ryzyka O ryzyku przy kawie s.2 Ładunek na celowniku s.12 Przedsiębiorco, uważaj na ryzyka zasadę ryzyka s.16 Veni, Vidi, Vici, czyli warto kontrolować ryzyko OC pracodawcy

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska

Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska Wydanie nr 14 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Schrack Design Tool 3 Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy ochrony przeciwpożarowej The art of handling air Człowiek na pierwszym miejscu Prawdziwą miarą skuteczności systemów wentylacji i klimatyzacji są ludzie. Człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Euro 2008 - to impreza, która obecnie wielu z nas rozpala do czerwoności. Prawdziwe emocje dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group ISSN 2391-6141 MAJ / 2015 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach dostaw 10 lat Grupy Raben w Niemczech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo