ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock Otwock, dnia r. LO Dotyczy przetargu nr LO na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku Zespół Szkól Ogólnokształcących w Otwocku art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.,). Udziela następujących odpowiedzi: Część I Pytanie nr 1 W opisie technicznym - Montaż drzwi przeciwpożarowych str. 16 zamawiający dał zapis: -Projektowane drzwi będą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie. Natomiast w wykazie stolarki w rysunkach brak jest wyszczególnionych elementów architektury drzwi proszę o zajęcie stanowiska odnośnie wyglądy stolarki i szczegółowych rysunków lub dokumentację fotograficzną. Odpowiedź Wygląd stolarki ma nawiązywać do istniejącej już w obiekcie, w załączniku zdjęcie drzwi występujących w budynku zamieszczone na stronie Pytanie nr 2 Odnośnie okna oddymiającego proszę określić czy ma być nowe czy istniejące jeśli istniejące proszę o dokładny rysunek okna lub zdjęcia Odpowiedź 2 Zamawiający wymaga przebudowy istniejącego okna tak aby spełniało wymogi systemu oddymiania na klatce schodowej (opis w części elektrycznej projektu). W załączeniu dokładny rysunek. Umieszczony na stronie Pytanie nr 3 W opisach są wkuwane przewody, przejścia, czujki i inne elementy wymagające przekuć przez gzymsy ozdobne i inne elementy sztukaterii czy należy je odtworzyć? Odpowiedź 3 Wszystkie elementy istniejącej sztukaterii oraz gzymsów ozdobnych, które w trakcie wykonywania robót zostaną uszkodzone, należy odtworzyć. Część II Pytanie nr 1 1

2 1.Proszę o informację czy zamieszczony projekt - w zakresie wszystkich branż - został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? Odpowiedź 1 Tak. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W załączeniu skan strony z akceptacją umieszczony na stronie Pytanie nr 2 Proszę, o udostępnienie, dokumentów stanowiących podstawę opracowania projektu na wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj: a. Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawia Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012 r., b. Uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia l2r., c. Zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej. d. Postanowienie nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. e. Decyzja nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. Odpowiedzi 2 Skany dokumentów wymienionych w pytaniu 2 stanowią załączniki do niniejszego pisma i Zamawiający umieszczone na stronie ids.pl. Pytanie nr 3 Proszę, o udostępnienie, każdego załącznika do specyfikacji na odrębnej stronie, obecnie niektóre załączniki zaczynają się w połowie strony lub są połączone ze wcześniejszym załącznikiem. Odpowiedź 3 Załączniki do SIWZ ; Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia, dot. spełnienia warunków zawartych w art. 22.ustawy Pzp Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1.ustawy Pzp Załącznik nr 6 - Wzór Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej Załącznik nr 7- Wzór wykazu wykonanych robót Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, wykonujących zamówienie Załącznik nr 9- Wzór oświadczenia w zakresie uprawnień Załącznik nr 10- Wykaz podwykonawców Są umieszczone na stronie każdy na oddzielnej stronie w wersji edytowanej. Pytanie nr 4 Proszę o wskazanie na rzutach opisów drzwi zgodnie z oznaczeniem z wykazu stolarki drzwiowej - rys. nr 1. Jednocześnie proszę o podanie przykładowego producenta drzwi drewnianych przeciwpożarowych, który wykonuje drzwi dwuskrzydłowe symetryczne 1400x2050 oraz przesuwne. Czy drzwi przesuwne mogą być zastąpione drzwiami rozwiernymi? Odpowiedź 4 W uzupełnieniu do projektu zostały naniesione opisy drzwi zgodnie z wykazem stolarki. Drzwi należy wykonać zgodnie z wykazem stolarki, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych (brak skrzydła 2

3 funkcyjnego o szerokości 0,90m) należy wyposażyć je w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie W załączeniu wykaz stolarki drzwiowej. Wykaz umieszczony na stronie Pytanie nr 5 Zgodnie z punktem 4 str. 15 Projektu na Wykonanie Robót Budowlanych w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku Część Budowlana" Projektowane drzwi będą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie." proszą o udostępnienie wykazu stolarki drzwiowej zawierającej opisywany wygląd. Obecny wykaz nie zawiera takich informacji i przedstawia drzwi płytowe, które zgodnie z opisem mają być drewniane. Odpowiedź 5 Wygląd stolarki ma nawiązywać do istniejącej już w obiekcie, w załączniku zdjęcie drzwi występujących w budynku oraz wykaz stolarki umieszczony na stronie Pytanie nr 6 Proszą o informację, czy na poddaszu pomiędzy klatką schodową a komunikacją występują drzwi? Na rysunku rzutu poddasza podano, że należy doposażyć drzwi w uszczelkę dymoszczelną, ale brak na rzucie tych drzwi. Odpowiedź 6 Nie ma w tym miejscu drzwi, w uzupełnieniu do projektu wskazane są drzwi istniejące, które należy doposażyć w uszczelkę zapewniającą dymoszczelność. Pytanie nr 7 Proszę o informację, czy istniejące drzwi doposażone w uszczelkę dymoszczelną będą posiadały charakter drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych? Kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualny brak odbioru ze strony Państwowej Straży Pożarnej? Czy takie rozwiązanie jest zawarte w Ekspertyzie i Decyzji Komendanta PSP? Odpowiedź 7 Takie rozwiązanie jest zawarte w Ekspertyzie przeciwpożarowej, która została uzgodniona z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP Pytanie 8 Proszę o potwierdzenie, że wykonany projekt oddymiania klatek schodowych został wykonany poprawnie. Proszę o potwierdzenie, że okno oddymiające ma zapewnioną powierzchnię czynną oddymiania (załączyć przykładową specyfikacje, producenta okien oddymiających z zadeklarowana powierzchnią czynną zgodną z obowiązującą normą EN lub Aprobata Techniczną)? Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni poszczególnych klatek schodowych, w opisie jest 17,80 m², a na rzutach kolejno: a) niski parter: pow ,04 m 2 ; pow. 0,64-18,11 m 2 b) wysoki parter: pow ,36 m 2 ; pow ,51 m 2 c) I piętro: pow ,40 m 2 ; pow ,11 m 2 d) poddasze: pow ,12 m 2 ;pow ,12 m 2 e) Wiąże się doborem powierzchni czynnej okna oddymiającego. Naszym zdaniem obliczenia powierzchni czynnej okna oddymiającego są wykonane nieprawidłowo, chyba ze taki sposób został zaakceptowany przez Komendanta PSP w decyzji uzgadniającej Ekspertyzę, acz zgodnie z przywołana Normą Projektową autor myli pojęcia powierzchni które wylicza! Odpowiedź 8 3

4 Powierzchnia okna ograniczona istniejącym oknem. Brak możliwości powiększenia okna (obiekt zabytkowy). Okna przedstawione w wykazie stolarki umieszczony na stronie Pytanie nr 9 Proszę o informacje, czy drzwi do napowietrzania mają mieć możliwość blokowania w pozycji otwartej? Odpowiedź 9 TAK, drzwi do napowietrzania mają mieć możliwość blokowania w pozycji otwartej? Pytanie nr 10 Proszę o załączenie przekroju klatek schodowych i opis okien mających służyć oddymianiu na rzutach oraz w zestawieniu stolarki - aktualnie rzuty opisu wymiarowego nie posiadają a projektant posługuje sie w opisie lokalizacją tychże okien jako na II piętrze, podczas gdy na rzutów tej kondygnacji nie ma, chyba że chodzi o poddasze? Odpowiedź 10 Tak, chodzi o poddasze. Wielkość istniejących okien została podana w projekcie. Pytanie nr 11 Proszę o informację, czy i które okna pomieszczeń 0,15 lub 0,16 oraz 0,27 lub 0.29, pomiędzy którymi, znajduje się wydzielenie stref pożarowych, w pasie 2 m są odpowiedniej klasy odporności ogniowej? Jeżeli nie posiadają odpowiedniej klasy to czy będą wymieniane na El 60 i czy brać je pod uwagą przy wycenie robót. Odpowiedź11 Należy realizować projekt, który jest zgodny z Ekspertyzą Techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie Pytanie nr 12 Proszę o informacja jakie są średnice i jaki jest materiał rur oraz umiejscowienie ( ściana czy strop) w przejściach przez przegrody do zabezpieczenia ppoż. w celu sporządzenia wyceny? Zapis w projekcie na stronie 15 ani tez przedmiar poz. 3,11 nie precyzuje tego, jest tylko mowa o 61 kpi? Odpowiedź 12 Należy przyjąć do wyceny wykonanie przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych jako maksymalne 2". Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Pytanie nr 13 Zgodnie z punktem 6 strona 10 Projektu na Wykonanie Robót Budowlanych w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku Część Sanitarna Instalacja Wodociągowa" należy przeprowadzić płukanie instalacji oraz wykonać próbę bakteriologiczną i uzyskać pozytywny wynik" proszą o informację, w jaki sposób należy zapewnić pozytywny wynik całej instalacji skoro wykonujemy tylko dołączenie do istniejącej instalacji, nie znając, w jakim stanie jest obecnie instalacja? W jakiej instytucji należy dokonać badania? Czy Zamawiający wykona badanie przed rozpoczęciem prac celem porównania wyników? Odpowiedź 13 Obecna instalacja jest dopuszczona do użytkowania zatem wykonawca, który będzie wykonywał projektowaną instalację połączoną z istniejącą zobowiązany będzie do wykonania płukania instalacji, 4

5 badania bakteriologicznego oraz uzyskania pozytywnego wyniku. Pytanie nr 14 Proszę o podanie, jakich wymiarów jest przewidziana kurtyna ppoż. oraz pod jaki system ma być podpięta? W projekcie na stronie 18 i 22 jest mowa o kurtynie sterowanej automatycznie. Czy ma to być kurtyna z napędem elektrycznym oraz centrala sterującą podpiętą pod własne czujki? Jeśli tak to proszę podać pod jaką ilość czujek i gdzie rozmieszczone mają być? Odpowiedź 14 Kurtyna ma być o wymiarach istniejącego okna (1,32x0,88m w świetle muru) z napędem elektrycznym, sterowanie automatyczne. Kurtyna podpięta pod projektowane 2 czujki ppoż, które będą znajdować się w korytarzu szatni oraz w mieszkaniu na niskim parterze. Pytanie nr 15 Proszę o określenie charakterystyki awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jaki przewidziany jest sposób montażu ( ściana czy strop )? Jakie ma być źródło światła, LED czy świetlówkowe? Czy lampa ma posiadać autotest? Proszę o podanie przykładowego producenta w celu możliwości oszacowania ceny? Odpowiedź 15 Umieszczenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na ścianach. Źródło światła-led. Nie ma wymogu autotestu dla lamp. Ponadto Zamawiający załącza uzupełnienie do projektu na wykonania robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 1) Rzut niskiego parteru -1a 2) Rzut poddasza- wydzielenie palnej konstrukcji dach 2 W/w dokumenty umieszczono na stronie Część III Pytanie 1: Większość firm budowlanych korzysta z programu Norma, zamieszczony na stronie Zamawiającego przedmiar został utworzony w programie SeKo Prix, który nie jest w pełni kompatybilny z programem Norma. Wiąże się to z tym, że nawet w najnowszej wersji programu Norma nie można wygenerować pozycji 2.2, 2.4, 2.9, 2.10, 3.12, 4.1 bądź ich dopasowanie może wiązać się z nieścisłościami wynikającymi z różnych norm robocizny, materiału i sprzętu. Prosimy o przedstawienie przedmiaru na podstawie uniwersalnych katalogów norm albo o udostępnienie na stronie internetowej ślepego kosztorysu inwestorskiego programu SeKo Prix zawierającego normy nakładów. Odpowiedź 1 Zamawiający zmienił zapisy: w rozdziale XXII Opis sposobu obliczenia ceny, w 4 projektu umowy, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy. Część IV Pytanie nr 1 1 ust 4 i 8 ust. 2, - proszą o doprecyzowanie i wyjaśnienie sformułowania doprowadzi do należytego stanu", W chwili obecnej zapis przedmiotowego paragrafu nie określa w żaden sposób stanu nienależytego, Odpowiedź 1 5

6 Zamawiający przez sformułowanie doprowadzi do należytego stanu rozumie uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach budowlanych objętych przedmiotem umowy. Pytanie nr 2 1 ust. 5 - Co w sytuacji, kiedy wykonawca zakwestionuje zmiany harmonogramu, jaka jest treść harmonogramu wiążącego go w myśl 1 ust. 6 - czy wiąże treść proponowana precz wykonawcą, czy z uwagami zamawiającego, które wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, czy ew. treść po wskazaniach nieprawidłowości? Odpowiedź 2 Ostateczna wersja harmonogramu ma być uzgodniona przez obie strony tj. Wykonawcę i Zamawiającego i ta wersja będzie obowiązywała. Pytanie nr 3 2 ust. - w kontekście treści 1 ust l. - proszę o wyjaśnienie czy wymienione postanowienie Konserwatora Zabytków z dnia oraz decyzja Starosty Otwockiego nr 936 P/2013 z dnia zostaną przekazane Wykonawcy skoro doprecyzowują przedmiot zamówienia? Niestety w/w dokumentów nie ma w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej udostępnionej Wykonawcy. Odpowiedź 3 Tak. Postanowienie nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzja nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. umieszczono na stronie Pytanie nr 4 5 ust. 2 - brak jest odniesienia do 12 ust. 24 który mówi o fakcie, że wypłata wynagrodzenia umownego będzie uwarunkowana przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców. Proszę o wyjaśnienie zapisu lub dodanie. Odpowiedź 4 W 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców musi przedstawić oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego rzecz robót budowlanych. Pytanie nr 5 8 ust. 4 - proszę ograniczyć jedynie do terenu robót oraz działalności polegającej na wykonywania prac objętych umową. Odpowiedź 5 Zamawiający zmienia zapis 8 ust. 4 i otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy objętych przedmiotem umowy. Pytanie nr 6 9 ust. 4 - proszę, o określenie ewentualnej ilości i rodzaju badań użytych materiałów, gdyż jest to niezbędne do poprawnego skalkulowania oferty, Z zapisu paragrafu nasuwa się wniosek, że Wykonawca ma być gotowy i ponieść wysokie koszty badań materiałów, które mają certyfikaty, atesty i spełniają Polskie Normy?? Odpowiedź 6 1.Zamawiający usuwa w 9 zapis ust. 4. Pytanie nr 7 10 ust 3 - proszą o informację czy w zapisie tego paragrafu po słowie wskazanych" nie powinien pojawić się zwrot w ust. 2" Odpowiedź 7 Zamawiający w zapisie 10 ust. 3 po słowie wskazanych dodaje zwrot w ust 2. Pytanie nr 8 6

7 11 ust, 2 - proszę o informację czy zgodnie z zapisem przedmiotowego paragrafu nie będzie możliwe korzystanie z cudzych zasobów osobowych na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub zlecenia? Odpowiedź 8 Zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Pzp oraz zapisie w rozdziale XIII SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Pytanie nr 9 Jednocześnie w związku z wysłanymi zapytaniami w dniu nr SP-74/13/Z1/MS i brakiem na nie odpowiedzi do chwili obecnej tj br do godz , czy Zamawiający przesunie termin składania ofert??? Jest to Naszym zdaniem niezbędne w celu wykonania poprawnej i konkurencyjnej wyceny. Odpowiedź 9 Tak Zamawiający zmienia termin składania oferta na r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert ustala na r. godz. 10:30 Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówienia publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. Zm.) 1. Dokonuje zmiany w treści ogłoszenia nr z r 1.1 zmienia się zapis w ogłoszeniu w pkt. IV.3.- Zmiana umowy W ogłoszeniu było: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy na zasadach określonych w rozdziale XXX SIWZ. Zmienia się na 1. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy na zasadach określonych w rozdziale XXX SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a. konieczności zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związanej ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub, b. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku oraz w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robót budowlanych, 2) w przypadku sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych, wykonanie których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności w przypadku: 3) konieczności wykonania robót zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy, 4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 5) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 8) w razie udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. l pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o okres wykonania zamówienia dodatkowego. 7

8 1.2 Termin składania ofert godzina 10:00 miejsce: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Gen. J. Filipowicza 9 - sekretariat W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert godzina 10:00 miejsce: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Gen. J. Filipowicza 9 sekretariat 2.Dokonuje się zmiany treści SIWZ : 2.1.Zmienia się brzmienie rozdziału XXII Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział XXII SIWZ otrzymuje brzmienie: 1. Podstawą do wyceny robót, sporządzenia oferty oraz wyliczenia ceny ryczałtowej jest przedmiot zamówienia, który stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełnieniami oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Cena powinna być ostateczna i zawierać ewentualne upusty i bonifikaty. 2. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia w walucie polskiej. 3. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia wynikające wprost z SIWZ oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 4.Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 6. W związku z ustaleniem wynagrodzenia wykonawcy o charakterze ryczałtowym, przedmiar nie stanowi zobowiązani9a stron w sprawie zamówienia publicznego. 7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych do wykonania zadania. 8. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 9. W cenie należy ująć materiały o parametrach technicznych i wymogach ( np. atesty) oraz jakości nie gorszej niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 10. Wartość cenowa należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 12.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.2 w rozdziale XXV SIWZ dodaje się pkt. 6 w brzmieniu : 8

9 Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy ( najpóźniej do dnia podpisania umowy) żąda od Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich, ogólnych i zysku) wszystkich pozycji na podstawie, których została obliczona cena oferty Wykonawcy. Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych będą stanowić załącznik do Umowy. 2.3 dotyczące terminu i otwarci ofert: a) w SIWZ na stronie 1 zmienia się zapis Składanie ofert do r. do godz. 10:00, otwarcie r. o godz. 10:30, na: składanie ofert do r. do godz. 10:00, otwarcie r. o godz. 10:30, b) w SIWZ z rozdziale XX Miejsce składania ofert pkt. 1 : zmienia się zapis oferty należy składać do do godz. 10:00 na oferty należy składać do do godz. 10:00 c) w SIWZ w rozdziale XXI pkt. 1 zmienia się zapis otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia o godz. 10:30 na otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia o godz. 10:30 3 W załączniku nr 11 projekt umowy 3.1 Zamawiający zmienia zapis 1 który otrzymuje brzmienie: oraz pozostałych prac - na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie z dnia... r, która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: LO , warunkami określonymi w sporządzonej dla potrzeb postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Postanowieniu nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzji nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. zwanych dalej Przedmiotem Umowy. 3.2 Zamawiający zmienia zapis 1 pkt. 5 który otrzymuje brzmienie: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-fiinansowy robót uwzględniający specyfikę miejsca wykonywania robót, najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania Umowy i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie 3 dni. Ww. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie wprowadzony jako załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli przedstawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 3.3 Zamawiający zmienia zapis 1 ust 6 który otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 3.4 Zamawiający zmienia zapis 1 pkt. 8 który otrzymuje brzmienie: Strony mogą w trybie roboczym zmieniać kolejność robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, jeżeli wynika to z bieżących potrzeb organizacyjnych Zamawiającego lub usprawnia sposób prowadzenia robót. 3.5 Zamawiający zmienia zapis 2 pkt 8 który otrzymuje brzmienie: 1. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 1) oferta 2) szczegółowa kalkulacja cen 3) harmonogram rzeczowo-finansowy 9

10 4) dokumentacja projektowa 2. Dokumentację projektową Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egz. niezwłocznie po podpisaniu umowy. 3.6 Zamawiający zmienia zapis 4, który otrzymuje brzmienie : 1. Za wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... ( słownie... ) zgodnie z ofertą wykonawcy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonym w 1 niniejszej umowy. 3.7 Zamawiający w 12 po pkt. 1 dodaje pkt. 1a w brzmieniu: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi i jej zmian. 3.8 Zamawiający zmienia zapis 12 pkt. 3 który otrzymuje brzmienie: Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu. Aktualny ( z naniesionymi poprawkami ) projekt umowy - załącznik nr 11 do SIWZ Zamawiający umieścił na stronie Odpowiedzi i uzupełnienia stanowią integralną część SIWZ. Podpisała Dyrektor (-) mgr Joanna Michalczyk 10

11 U M O W A N R.../.../2014 Załącznik Nr 11. do SIWZ projekt umowy Zawarta w dniu roku w Otwocku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock, z siedzibą ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock, NIP , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Joannę Michalczyk Dyrektora, a firmą... z siedzibą w..., REGON:..., NIP:..., działającą w oparciu o... reprezentowaną przez..., zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego... Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Wykonawca zobowiązuje się Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku obejmujących : 1)Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym. 2) Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym. 3) Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2, drzwi auli, sali muzycznej i sal lekcyjnych w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność. 4) Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych). 5) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu. 6) Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 7) Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. 8) Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optyczno-akustyczne. 9) Rozszerzenie systemów detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze. 10) Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego w projekcie. 11

12 11) Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. 12) Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne. 13) Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. 14) Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych. 15) Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60. 16) Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E ) Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 18) Wymiana istniejących hydrantów na nowe hydranty HP25 z wężem półsztywnym. 19) Wykonanie koniecznej rozbudowy instalacji wodociągowej z hydrantami HP25 z wężami półsztywnymi. 20) Malowanie powierzchni ścian. oraz pozostałych prac - na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie z dnia... r., która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: LO , warunkami określonymi w sporządzonej dla potrzeb postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Postanowieniu nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzji nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. zwanych dalej Przedmiotem Umowy. 2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz, że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna i niewadliwa. 3 Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuje się, że wykona zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz przepisami prawa (szczególnie z przepisami techniczno-budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska, postępowania z odpadami ). 4. Wykonawca po zakończeniu robót doprowadzi do należytego stanu i porządku teren robót w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1. 5.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczow-finansowy robót uwzględniający specyfikę miejsca wykonywania robót, o najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania Umowy i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie 3 dni. Ww. harmonogram zostanie wprowadzony jako załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 12

13 6.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowy robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wszelkie prace związane z Przedmiotem Umowy będą wykonywane w czynnym obiekcie szkolnym, w którym będą prowadzone lekcje. 8.Strony mogą w trybie roboczym zmieniać kolejność robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, jeżeli wynika to z bieżących potrzeb organizacyjnych Zamawiającego lub usprawnia sposób prowadzenia robót Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 1) oferta 2) szczegółowa kalkulacja cen, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy 4) dokumentacja projektowa 2. Dokumentację projektową Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egz. niezwłocznie po podpisaniu umowy Strony umowy ustalają termin realizacji umowy na 100 dni od zawarcia umowy 1. Strony umowy ustalają termin realizacji umowy na 100 dni od 2czerwca 2014 r. Uwaga! W umowie zawarty zostanie jeden z powyższych zapisów. 2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia o protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Za wykonanie roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... ( słownie... ) zgodnie z ofertą wykonawcy 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonym w 1 niniejszej umowy Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze całości robót. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionych fakturach nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktur do Zamawiającego. 5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13

14 6. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców musi przedstawić oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego rzecz robót budowlanych 6 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% oferowanej ceny brutto tj. w kwocie:... zł (słownie:...). 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: Zabezpieczenie gwarantuje łącznie, zgodne z umową, wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie bezusterkowego odbioru końcowego robót % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 6. Przed zwróceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 5 Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do udziału w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczając Wykonawcy stosowny termin, przypadający nie krócej niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 7. W przypadku braku obecności przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przeglądu pogwarancyjnego Zamawiający ma prawo jednostronnie dokonać tych czynności. Protokół z przeprowadzonego przeglądu pogwarancyjnego zostanie przesłany do Wykonawcy. 8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w protokole pogwarancyjnym, Wykonawca usunie ujawnione wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad i usterek, o których mowa w ust. 8 lub jest w trakcie usuwania tych wad 7 1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru w osobie. tel... i uczyni go swoim przedstawicielem w odniesieniu do robót objętych umową. Dodatkowo Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru robót elektrycznych w osobie. tel.. oraz Inspektora Nadzoru robót sanitarnych w osobie. tel. 2. Zamawiający protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 2 czerwca 2014 r. 3. Zamawiający dokona odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru., 1. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. 3. Wykonawca w trakcie prowadzonych prac, w okresie objętym umową, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony p. poż., BHP, ochrony środowiska, postępowania z odpadami. 8 14

15 4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 1) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru całości robót, przez Zamawiającego, 2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót, 3) natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii, czy innego zdarzenia i niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o tego rodzaju sytuacjach, w tym poprzez telefoniczne zgłoszenie awarii lub innego zdarzenia ustanowionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru robót budowlanych, 4) informowanie Zamawiającego Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania, w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów, 5) właściwe przechowywanie, bieżące i chronologiczne prowadzenie i zabezpieczenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót, w tym udostępnianie ich osobom uprawnionym w celu umożliwienia im dokonania wpisów. 6. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez właściwych Inspektorów nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, przez Kierownika Budowy (Robót), gotowości do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego Inspektora Nadzoru i zakryje roboty podlegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 7. Zamawiający zapewni Wykonawcy nadzór autorski biura projektorów w okresie realizacji przedmiotu umowy. 8. Wykonawca opracowuje na własny koszt dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu w 1 egz. przed odbiorem końcowym robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentacji dotyczącej zrealizowanego przedmiotu umowy nie później niż z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, złożonej ofercie i oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i ofercie z dnia 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania kolorystyki materiałów wykorzystanych do realizacji umowy. Użyte materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenia, atesty i certyfikaty, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. 5. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 2-4 Zamawiający ma prawo żądać zamiany materiałów na wymagane na koszt Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 2. Wykonawca ustanawia : 15

16 1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, Pana... 2) do kierowania robotami sanitarnymi - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Pana... 3 ) do kierowania robotami elektrycznymi i - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pana Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ust 2 osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. 4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 5 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób trzecich, którym wykonanie umowy powierza. 2. Wykonawca zobowiązuje się do występowania w charakterze pracodawcy lub zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonaniu zadania oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 1a Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 2. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem przedstawia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. e projekt umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo. 3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu

17 4. Zastrzeżenia będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zamiany:: 1) będą określały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z ofertą lub postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) będą określały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót; 3) będą określały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszą umową; 4) nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie; 5) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy; 6) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 7) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia projektu umowy Zamawiającemu i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz zgody wykonawcy. 6. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejsza umową. 7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 lit a) pkt. 6). 11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 17

18 13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 14, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. g Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ 5 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata ta będzie następowała w terminie 30 dni, od dnia w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. d. 20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 22. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. f Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 17 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 18

19 zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych, o których mowa w 16 ust. 1 pkt. 1 lit. c. 24. Wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na podstawie łączącej ich umowy. Oświadczenia te powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy wraz ze wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 1) roboty objęte przedmiotem umowy, 2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) maszyny budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew lub innych obiektów na ubezpieczone mienie. 4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów oraz elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania wartości określonej w umowie, 2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się jako 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest dłuższy o 3 miesiące od okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 19

20 3. Na urządzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres nie krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń. Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się: 1) w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy; 2) w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dla uszkodzonych elementów u których stwierdzono wady; 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 4. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji oraz datę odbioru przed upływem okresu rękojmi, o których powiadomi Wykonawcę pisemnie. 5. Odbiór pogwarancyjny i przed upływem rękojmi zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 6. Z tytułu wad stwierdzonych podczas odbiorów wskazanych w ust. 5 i opisanych w protokołach odbioru Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, a jeśli wady są na tyle istotne, iż uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, do żądania ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy. 7. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu i uzgodnienia terminu i sposobu usunięcia wad. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wskazania terminu i sposobu usunięcia wad. 8. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone wady i wszelkie inne zastrzeżenia Zamawiającego wynosi 2 dni robocze, a wszelkie ujawnione wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 7 dni po ich zgłoszeniu lub w innym terminie pisemnie zaakceptowanym przez Zamawiającego 9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu Przedmiotem odbioru końcowego jest Przedmiot Umowy. 2. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i urządzeń instalacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzeń, instalacji. 3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego - Inspektora Nadzoru o usunięciu stwierdzonych wad w czasie odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie /protokół ostatecznego odbioru/. 5. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, 20

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a

WZÓR UMOWY UMOWA. Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr. Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2015r. w Wiźnie, pomiędzy: Gminą Wizna, z siedzibą przy ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna reprezentowaną przez: 1.. 2... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy U M O W A N R.../.../2014

Projekt umowy U M O W A N R.../.../2014 U M O W A N R.../.../2014 Projekt umowy Zawarta w dniu....2014 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim z siedzibą ul. Górna 13 05-400 Otwock, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8. Nr.../2015 / Wzór/

Załącznik Nr 8. Nr.../2015 / Wzór/ UMOWA Nr.../2015 / Wzór/ Załącznik Nr 8 zawarta w dniu:...2015 r. pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : - Wójta Gminy :... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia.

WZÓR UMOWY Załącznik nr 10. na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 na: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1562 L Nowa Wieś Wola Sernicka Kolonia. W dniu.. 2014 r. w Lubartowie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014 (wzór)

UMOWA Nr /2014 (wzór) Załącznik nr 3 do specyfikacji UMOWA Nr /2014 (wzór) Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Żłobek Samorządowym Nr 22, 31-605 Kraków, os. Tysiąclecia 14, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :. a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../2015

U M O W A Nr.../2015 WZÓR UMOWY - załącznik nr 2 U M O W A Nr.../2015 zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Trzcianeckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego z siedzibą w Trzciance, ul. Żeromskiego 15, NIP:. REGON:, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa: PROJEKT UMOWY UMOWA NR.. 2015 W dniu... 2015 r. w Łosicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Leszka Budrewicza

Bardziej szczegółowo

2. Inspektorzy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 4

2. Inspektorzy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 4 Umowa Nr /2015 Dnia zawarto umowę bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w oparciu o art. 4 pkt 8 pomiędzy: Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór)

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) Zawarta w dniu... 2014 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: U M O W A Nr... załącznik nr 3 (wzór umowy) zawarta w dniu... 2016r pomiędzy Gminą i Miastem Błaszki z siedzibą Pl. Niepodległości 13 98 235 Błaszki NIP 8272261397, REGON 730934358 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 272...2015 - projekt

UMOWA Nr 272...2015 - projekt Załącznik nr 7 UMOWA Nr 272...2015 - projekt zawarta w dniu...2015r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, mającą swą siedzibę w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9, posiadającą NIP: 735-28-33-352, REGON:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami.

UMOWA / projekt. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi również łącznie Stronami. Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA / projekt nr. (remont pomieszczeń socjalnych oraz WC III i IV piętra) zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: I. Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 UMOWA Nr.../2015 / Wzór/

Załącznik Nr 8 UMOWA Nr.../2015 / Wzór/ Załącznik Nr 8 UMOWA Nr.../2015 / Wzór/ zawarta w dniu:...2015 r. pomiędzy Gminą Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : - Wójta Gminy :... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A...., reprezentowanym(ą) przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy 1....... 2....... zwaną dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr..

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr.. zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2013r pomiędzy: Gminą Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Henryka Gawora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... -projekt-

UMOWA Nr... -projekt- UMOWA Nr... -projekt- w dniu... pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa AWF Nr./2016- WZÓR. a firmą z siedzibą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa AWF Nr./2016- WZÓR. a firmą z siedzibą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sprawa nr KZ-6/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa AWF Nr./2016- WZÓR zawarta w dniu... 2016 r. we Wrocławiu, pomiędzy: AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU z/s al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 UMOWA NR /G/15. w dniu... 2015 r. pomiędzy:

Załącznik nr 6 UMOWA NR /G/15. w dniu... 2015 r. pomiędzy: Załącznik nr 6 UMOWA NR /G/15 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) zawarta w dniu..r. w Bukownie pomiędzy: Gminą Bukowno - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1; 32-332 Bukowno, NIP 637-01-18-760 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a..., z siedzibą..., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... 2..., o następującej treści:

UMOWA. a..., z siedzibą..., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... 2..., o następującej treści: WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2014r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SA /14

UMOWA NR SA /14 UMOWA NR SA-2717-21/14 Zawarta w dniu r. w Toruniu pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 34/38, NIP: 879-018-04-13 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.

WZÓR UMOWY Umowa nr. WZÓR UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 4 do SIWZ W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 1 PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 Zawarta w dniu...2009 roku pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną Umowa Zał. nr 2 do SIWZ. zawarta w dniu............... pomiędzy Akademią Muzyczną w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : 1. a..........., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy

U M O W A. Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Gminą Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo