ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock Otwock, dnia r. LO Dotyczy przetargu nr LO na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku Zespół Szkól Ogólnokształcących w Otwocku art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.,). Udziela następujących odpowiedzi: Część I Pytanie nr 1 W opisie technicznym - Montaż drzwi przeciwpożarowych str. 16 zamawiający dał zapis: -Projektowane drzwi będą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie. Natomiast w wykazie stolarki w rysunkach brak jest wyszczególnionych elementów architektury drzwi proszę o zajęcie stanowiska odnośnie wyglądy stolarki i szczegółowych rysunków lub dokumentację fotograficzną. Odpowiedź Wygląd stolarki ma nawiązywać do istniejącej już w obiekcie, w załączniku zdjęcie drzwi występujących w budynku zamieszczone na stronie Pytanie nr 2 Odnośnie okna oddymiającego proszę określić czy ma być nowe czy istniejące jeśli istniejące proszę o dokładny rysunek okna lub zdjęcia Odpowiedź 2 Zamawiający wymaga przebudowy istniejącego okna tak aby spełniało wymogi systemu oddymiania na klatce schodowej (opis w części elektrycznej projektu). W załączeniu dokładny rysunek. Umieszczony na stronie Pytanie nr 3 W opisach są wkuwane przewody, przejścia, czujki i inne elementy wymagające przekuć przez gzymsy ozdobne i inne elementy sztukaterii czy należy je odtworzyć? Odpowiedź 3 Wszystkie elementy istniejącej sztukaterii oraz gzymsów ozdobnych, które w trakcie wykonywania robót zostaną uszkodzone, należy odtworzyć. Część II Pytanie nr 1 1

2 1.Proszę o informację czy zamieszczony projekt - w zakresie wszystkich branż - został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? Odpowiedź 1 Tak. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W załączeniu skan strony z akceptacją umieszczony na stronie Pytanie nr 2 Proszę, o udostępnienie, dokumentów stanowiących podstawę opracowania projektu na wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj: a. Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawia Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012 r., b. Uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia l2r., c. Zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej. d. Postanowienie nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. e. Decyzja nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. Odpowiedzi 2 Skany dokumentów wymienionych w pytaniu 2 stanowią załączniki do niniejszego pisma i Zamawiający umieszczone na stronie ids.pl. Pytanie nr 3 Proszę, o udostępnienie, każdego załącznika do specyfikacji na odrębnej stronie, obecnie niektóre załączniki zaczynają się w połowie strony lub są połączone ze wcześniejszym załącznikiem. Odpowiedź 3 Załączniki do SIWZ ; Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia, dot. spełnienia warunków zawartych w art. 22.ustawy Pzp Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1.ustawy Pzp Załącznik nr 6 - Wzór Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej Załącznik nr 7- Wzór wykazu wykonanych robót Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób, wykonujących zamówienie Załącznik nr 9- Wzór oświadczenia w zakresie uprawnień Załącznik nr 10- Wykaz podwykonawców Są umieszczone na stronie każdy na oddzielnej stronie w wersji edytowanej. Pytanie nr 4 Proszę o wskazanie na rzutach opisów drzwi zgodnie z oznaczeniem z wykazu stolarki drzwiowej - rys. nr 1. Jednocześnie proszę o podanie przykładowego producenta drzwi drewnianych przeciwpożarowych, który wykonuje drzwi dwuskrzydłowe symetryczne 1400x2050 oraz przesuwne. Czy drzwi przesuwne mogą być zastąpione drzwiami rozwiernymi? Odpowiedź 4 W uzupełnieniu do projektu zostały naniesione opisy drzwi zgodnie z wykazem stolarki. Drzwi należy wykonać zgodnie z wykazem stolarki, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych (brak skrzydła 2

3 funkcyjnego o szerokości 0,90m) należy wyposażyć je w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie W załączeniu wykaz stolarki drzwiowej. Wykaz umieszczony na stronie Pytanie nr 5 Zgodnie z punktem 4 str. 15 Projektu na Wykonanie Robót Budowlanych w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku Część Budowlana" Projektowane drzwi będą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie." proszą o udostępnienie wykazu stolarki drzwiowej zawierającej opisywany wygląd. Obecny wykaz nie zawiera takich informacji i przedstawia drzwi płytowe, które zgodnie z opisem mają być drewniane. Odpowiedź 5 Wygląd stolarki ma nawiązywać do istniejącej już w obiekcie, w załączniku zdjęcie drzwi występujących w budynku oraz wykaz stolarki umieszczony na stronie Pytanie nr 6 Proszą o informację, czy na poddaszu pomiędzy klatką schodową a komunikacją występują drzwi? Na rysunku rzutu poddasza podano, że należy doposażyć drzwi w uszczelkę dymoszczelną, ale brak na rzucie tych drzwi. Odpowiedź 6 Nie ma w tym miejscu drzwi, w uzupełnieniu do projektu wskazane są drzwi istniejące, które należy doposażyć w uszczelkę zapewniającą dymoszczelność. Pytanie nr 7 Proszę o informację, czy istniejące drzwi doposażone w uszczelkę dymoszczelną będą posiadały charakter drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych? Kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualny brak odbioru ze strony Państwowej Straży Pożarnej? Czy takie rozwiązanie jest zawarte w Ekspertyzie i Decyzji Komendanta PSP? Odpowiedź 7 Takie rozwiązanie jest zawarte w Ekspertyzie przeciwpożarowej, która została uzgodniona z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP Pytanie 8 Proszę o potwierdzenie, że wykonany projekt oddymiania klatek schodowych został wykonany poprawnie. Proszę o potwierdzenie, że okno oddymiające ma zapewnioną powierzchnię czynną oddymiania (załączyć przykładową specyfikacje, producenta okien oddymiających z zadeklarowana powierzchnią czynną zgodną z obowiązującą normą EN lub Aprobata Techniczną)? Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni poszczególnych klatek schodowych, w opisie jest 17,80 m², a na rzutach kolejno: a) niski parter: pow ,04 m 2 ; pow. 0,64-18,11 m 2 b) wysoki parter: pow ,36 m 2 ; pow ,51 m 2 c) I piętro: pow ,40 m 2 ; pow ,11 m 2 d) poddasze: pow ,12 m 2 ;pow ,12 m 2 e) Wiąże się doborem powierzchni czynnej okna oddymiającego. Naszym zdaniem obliczenia powierzchni czynnej okna oddymiającego są wykonane nieprawidłowo, chyba ze taki sposób został zaakceptowany przez Komendanta PSP w decyzji uzgadniającej Ekspertyzę, acz zgodnie z przywołana Normą Projektową autor myli pojęcia powierzchni które wylicza! Odpowiedź 8 3

4 Powierzchnia okna ograniczona istniejącym oknem. Brak możliwości powiększenia okna (obiekt zabytkowy). Okna przedstawione w wykazie stolarki umieszczony na stronie Pytanie nr 9 Proszę o informacje, czy drzwi do napowietrzania mają mieć możliwość blokowania w pozycji otwartej? Odpowiedź 9 TAK, drzwi do napowietrzania mają mieć możliwość blokowania w pozycji otwartej? Pytanie nr 10 Proszę o załączenie przekroju klatek schodowych i opis okien mających służyć oddymianiu na rzutach oraz w zestawieniu stolarki - aktualnie rzuty opisu wymiarowego nie posiadają a projektant posługuje sie w opisie lokalizacją tychże okien jako na II piętrze, podczas gdy na rzutów tej kondygnacji nie ma, chyba że chodzi o poddasze? Odpowiedź 10 Tak, chodzi o poddasze. Wielkość istniejących okien została podana w projekcie. Pytanie nr 11 Proszę o informację, czy i które okna pomieszczeń 0,15 lub 0,16 oraz 0,27 lub 0.29, pomiędzy którymi, znajduje się wydzielenie stref pożarowych, w pasie 2 m są odpowiedniej klasy odporności ogniowej? Jeżeli nie posiadają odpowiedniej klasy to czy będą wymieniane na El 60 i czy brać je pod uwagą przy wycenie robót. Odpowiedź11 Należy realizować projekt, który jest zgodny z Ekspertyzą Techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie Pytanie nr 12 Proszę o informacja jakie są średnice i jaki jest materiał rur oraz umiejscowienie ( ściana czy strop) w przejściach przez przegrody do zabezpieczenia ppoż. w celu sporządzenia wyceny? Zapis w projekcie na stronie 15 ani tez przedmiar poz. 3,11 nie precyzuje tego, jest tylko mowa o 61 kpi? Odpowiedź 12 Należy przyjąć do wyceny wykonanie przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych jako maksymalne 2". Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Pytanie nr 13 Zgodnie z punktem 6 strona 10 Projektu na Wykonanie Robót Budowlanych w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku Część Sanitarna Instalacja Wodociągowa" należy przeprowadzić płukanie instalacji oraz wykonać próbę bakteriologiczną i uzyskać pozytywny wynik" proszą o informację, w jaki sposób należy zapewnić pozytywny wynik całej instalacji skoro wykonujemy tylko dołączenie do istniejącej instalacji, nie znając, w jakim stanie jest obecnie instalacja? W jakiej instytucji należy dokonać badania? Czy Zamawiający wykona badanie przed rozpoczęciem prac celem porównania wyników? Odpowiedź 13 Obecna instalacja jest dopuszczona do użytkowania zatem wykonawca, który będzie wykonywał projektowaną instalację połączoną z istniejącą zobowiązany będzie do wykonania płukania instalacji, 4

5 badania bakteriologicznego oraz uzyskania pozytywnego wyniku. Pytanie nr 14 Proszę o podanie, jakich wymiarów jest przewidziana kurtyna ppoż. oraz pod jaki system ma być podpięta? W projekcie na stronie 18 i 22 jest mowa o kurtynie sterowanej automatycznie. Czy ma to być kurtyna z napędem elektrycznym oraz centrala sterującą podpiętą pod własne czujki? Jeśli tak to proszę podać pod jaką ilość czujek i gdzie rozmieszczone mają być? Odpowiedź 14 Kurtyna ma być o wymiarach istniejącego okna (1,32x0,88m w świetle muru) z napędem elektrycznym, sterowanie automatyczne. Kurtyna podpięta pod projektowane 2 czujki ppoż, które będą znajdować się w korytarzu szatni oraz w mieszkaniu na niskim parterze. Pytanie nr 15 Proszę o określenie charakterystyki awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jaki przewidziany jest sposób montażu ( ściana czy strop )? Jakie ma być źródło światła, LED czy świetlówkowe? Czy lampa ma posiadać autotest? Proszę o podanie przykładowego producenta w celu możliwości oszacowania ceny? Odpowiedź 15 Umieszczenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na ścianach. Źródło światła-led. Nie ma wymogu autotestu dla lamp. Ponadto Zamawiający załącza uzupełnienie do projektu na wykonania robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 1) Rzut niskiego parteru -1a 2) Rzut poddasza- wydzielenie palnej konstrukcji dach 2 W/w dokumenty umieszczono na stronie Część III Pytanie 1: Większość firm budowlanych korzysta z programu Norma, zamieszczony na stronie Zamawiającego przedmiar został utworzony w programie SeKo Prix, który nie jest w pełni kompatybilny z programem Norma. Wiąże się to z tym, że nawet w najnowszej wersji programu Norma nie można wygenerować pozycji 2.2, 2.4, 2.9, 2.10, 3.12, 4.1 bądź ich dopasowanie może wiązać się z nieścisłościami wynikającymi z różnych norm robocizny, materiału i sprzętu. Prosimy o przedstawienie przedmiaru na podstawie uniwersalnych katalogów norm albo o udostępnienie na stronie internetowej ślepego kosztorysu inwestorskiego programu SeKo Prix zawierającego normy nakładów. Odpowiedź 1 Zamawiający zmienił zapisy: w rozdziale XXII Opis sposobu obliczenia ceny, w 4 projektu umowy, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy. Część IV Pytanie nr 1 1 ust 4 i 8 ust. 2, - proszą o doprecyzowanie i wyjaśnienie sformułowania doprowadzi do należytego stanu", W chwili obecnej zapis przedmiotowego paragrafu nie określa w żaden sposób stanu nienależytego, Odpowiedź 1 5

6 Zamawiający przez sformułowanie doprowadzi do należytego stanu rozumie uporządkowanie terenu po wykonywanych pracach budowlanych objętych przedmiotem umowy. Pytanie nr 2 1 ust. 5 - Co w sytuacji, kiedy wykonawca zakwestionuje zmiany harmonogramu, jaka jest treść harmonogramu wiążącego go w myśl 1 ust. 6 - czy wiąże treść proponowana precz wykonawcą, czy z uwagami zamawiającego, które wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, czy ew. treść po wskazaniach nieprawidłowości? Odpowiedź 2 Ostateczna wersja harmonogramu ma być uzgodniona przez obie strony tj. Wykonawcę i Zamawiającego i ta wersja będzie obowiązywała. Pytanie nr 3 2 ust. - w kontekście treści 1 ust l. - proszę o wyjaśnienie czy wymienione postanowienie Konserwatora Zabytków z dnia oraz decyzja Starosty Otwockiego nr 936 P/2013 z dnia zostaną przekazane Wykonawcy skoro doprecyzowują przedmiot zamówienia? Niestety w/w dokumentów nie ma w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej udostępnionej Wykonawcy. Odpowiedź 3 Tak. Postanowienie nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzja nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. umieszczono na stronie Pytanie nr 4 5 ust. 2 - brak jest odniesienia do 12 ust. 24 który mówi o fakcie, że wypłata wynagrodzenia umownego będzie uwarunkowana przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców. Proszę o wyjaśnienie zapisu lub dodanie. Odpowiedź 4 W 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców musi przedstawić oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego rzecz robót budowlanych. Pytanie nr 5 8 ust. 4 - proszę ograniczyć jedynie do terenu robót oraz działalności polegającej na wykonywania prac objętych umową. Odpowiedź 5 Zamawiający zmienia zapis 8 ust. 4 i otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy objętych przedmiotem umowy. Pytanie nr 6 9 ust. 4 - proszę, o określenie ewentualnej ilości i rodzaju badań użytych materiałów, gdyż jest to niezbędne do poprawnego skalkulowania oferty, Z zapisu paragrafu nasuwa się wniosek, że Wykonawca ma być gotowy i ponieść wysokie koszty badań materiałów, które mają certyfikaty, atesty i spełniają Polskie Normy?? Odpowiedź 6 1.Zamawiający usuwa w 9 zapis ust. 4. Pytanie nr 7 10 ust 3 - proszą o informację czy w zapisie tego paragrafu po słowie wskazanych" nie powinien pojawić się zwrot w ust. 2" Odpowiedź 7 Zamawiający w zapisie 10 ust. 3 po słowie wskazanych dodaje zwrot w ust 2. Pytanie nr 8 6

7 11 ust, 2 - proszę o informację czy zgodnie z zapisem przedmiotowego paragrafu nie będzie możliwe korzystanie z cudzych zasobów osobowych na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub zlecenia? Odpowiedź 8 Zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Pzp oraz zapisie w rozdziale XIII SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Pytanie nr 9 Jednocześnie w związku z wysłanymi zapytaniami w dniu nr SP-74/13/Z1/MS i brakiem na nie odpowiedzi do chwili obecnej tj br do godz , czy Zamawiający przesunie termin składania ofert??? Jest to Naszym zdaniem niezbędne w celu wykonania poprawnej i konkurencyjnej wyceny. Odpowiedź 9 Tak Zamawiający zmienia termin składania oferta na r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert ustala na r. godz. 10:30 Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówienia publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. Zm.) 1. Dokonuje zmiany w treści ogłoszenia nr z r 1.1 zmienia się zapis w ogłoszeniu w pkt. IV.3.- Zmiana umowy W ogłoszeniu było: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy na zasadach określonych w rozdziale XXX SIWZ. Zmienia się na 1. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy na zasadach określonych w rozdziale XXX SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a. konieczności zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związanej ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) lub, b. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku oraz w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robót budowlanych, 2) w przypadku sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych, wykonanie których stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności w przypadku: 3) konieczności wykonania robót zamiennych, niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy, 4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 5) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 8) w razie udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. l pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o okres wykonania zamówienia dodatkowego. 7

8 1.2 Termin składania ofert godzina 10:00 miejsce: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Gen. J. Filipowicza 9 - sekretariat W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert godzina 10:00 miejsce: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Gen. J. Filipowicza 9 sekretariat 2.Dokonuje się zmiany treści SIWZ : 2.1.Zmienia się brzmienie rozdziału XXII Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział XXII SIWZ otrzymuje brzmienie: 1. Podstawą do wyceny robót, sporządzenia oferty oraz wyliczenia ceny ryczałtowej jest przedmiot zamówienia, który stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełnieniami oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Cena powinna być ostateczna i zawierać ewentualne upusty i bonifikaty. 2. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia w walucie polskiej. 3. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia wynikające wprost z SIWZ oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 4.Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 6. W związku z ustaleniem wynagrodzenia wykonawcy o charakterze ryczałtowym, przedmiar nie stanowi zobowiązani9a stron w sprawie zamówienia publicznego. 7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych do wykonania zadania. 8. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 9. W cenie należy ująć materiały o parametrach technicznych i wymogach ( np. atesty) oraz jakości nie gorszej niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 10. Wartość cenowa należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 12.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.2 w rozdziale XXV SIWZ dodaje się pkt. 6 w brzmieniu : 8

9 Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy ( najpóźniej do dnia podpisania umowy) żąda od Wykonawcy przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich, ogólnych i zysku) wszystkich pozycji na podstawie, których została obliczona cena oferty Wykonawcy. Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych będą stanowić załącznik do Umowy. 2.3 dotyczące terminu i otwarci ofert: a) w SIWZ na stronie 1 zmienia się zapis Składanie ofert do r. do godz. 10:00, otwarcie r. o godz. 10:30, na: składanie ofert do r. do godz. 10:00, otwarcie r. o godz. 10:30, b) w SIWZ z rozdziale XX Miejsce składania ofert pkt. 1 : zmienia się zapis oferty należy składać do do godz. 10:00 na oferty należy składać do do godz. 10:00 c) w SIWZ w rozdziale XXI pkt. 1 zmienia się zapis otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia o godz. 10:30 na otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia o godz. 10:30 3 W załączniku nr 11 projekt umowy 3.1 Zamawiający zmienia zapis 1 który otrzymuje brzmienie: oraz pozostałych prac - na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie z dnia... r, która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: LO , warunkami określonymi w sporządzonej dla potrzeb postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Postanowieniu nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzji nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. zwanych dalej Przedmiotem Umowy. 3.2 Zamawiający zmienia zapis 1 pkt. 5 który otrzymuje brzmienie: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-fiinansowy robót uwzględniający specyfikę miejsca wykonywania robót, najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania Umowy i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie 3 dni. Ww. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie wprowadzony jako załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli przedstawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 3.3 Zamawiający zmienia zapis 1 ust 6 który otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 3.4 Zamawiający zmienia zapis 1 pkt. 8 który otrzymuje brzmienie: Strony mogą w trybie roboczym zmieniać kolejność robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, jeżeli wynika to z bieżących potrzeb organizacyjnych Zamawiającego lub usprawnia sposób prowadzenia robót. 3.5 Zamawiający zmienia zapis 2 pkt 8 który otrzymuje brzmienie: 1. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 1) oferta 2) szczegółowa kalkulacja cen 3) harmonogram rzeczowo-finansowy 9

10 4) dokumentacja projektowa 2. Dokumentację projektową Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egz. niezwłocznie po podpisaniu umowy. 3.6 Zamawiający zmienia zapis 4, który otrzymuje brzmienie : 1. Za wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... ( słownie... ) zgodnie z ofertą wykonawcy. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonym w 1 niniejszej umowy. 3.7 Zamawiający w 12 po pkt. 1 dodaje pkt. 1a w brzmieniu: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi i jej zmian. 3.8 Zamawiający zmienia zapis 12 pkt. 3 który otrzymuje brzmienie: Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu. Aktualny ( z naniesionymi poprawkami ) projekt umowy - załącznik nr 11 do SIWZ Zamawiający umieścił na stronie Odpowiedzi i uzupełnienia stanowią integralną część SIWZ. Podpisała Dyrektor (-) mgr Joanna Michalczyk 10

11 U M O W A N R.../.../2014 Załącznik Nr 11. do SIWZ projekt umowy Zawarta w dniu roku w Otwocku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock, z siedzibą ul. Gen. J. Filipowicza 9, Otwock, NIP , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Joannę Michalczyk Dyrektora, a firmą... z siedzibą w..., REGON:..., NIP:..., działającą w oparciu o... reprezentowaną przez..., zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego... Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Wykonawca zobowiązuje się Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku obejmujących : 1)Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym. 2) Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym. 3) Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2, drzwi auli, sali muzycznej i sal lekcyjnych w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność. 4) Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych). 5) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu. 6) Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 7) Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu. 8) Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optyczno-akustyczne. 9) Rozszerzenie systemów detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze. 10) Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego w projekcie. 11

12 11) Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30. 12) Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne. 13) Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. 14) Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych. 15) Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60. 16) Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E ) Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 18) Wymiana istniejących hydrantów na nowe hydranty HP25 z wężem półsztywnym. 19) Wykonanie koniecznej rozbudowy instalacji wodociągowej z hydrantami HP25 z wężami półsztywnymi. 20) Malowanie powierzchni ścian. oraz pozostałych prac - na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie z dnia... r., która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: LO , warunkami określonymi w sporządzonej dla potrzeb postępowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Postanowieniu nr 237/2013 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. oraz Decyzji nr 936 P/2013 Starosty Otwockiego z dnia 10 września 2013 r. zwanych dalej Przedmiotem Umowy. 2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz, że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna i niewadliwa. 3 Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuje się, że wykona zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz przepisami prawa (szczególnie z przepisami techniczno-budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska, postępowania z odpadami ). 4. Wykonawca po zakończeniu robót doprowadzi do należytego stanu i porządku teren robót w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1. 5.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczow-finansowy robót uwzględniający specyfikę miejsca wykonywania robót, o najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania Umowy i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie 3 dni. Ww. harmonogram zostanie wprowadzony jako załącznik nr 3 do Umowy. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 12

13 6.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowy robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wszelkie prace związane z Przedmiotem Umowy będą wykonywane w czynnym obiekcie szkolnym, w którym będą prowadzone lekcje. 8.Strony mogą w trybie roboczym zmieniać kolejność robót przewidzianą w harmonogramie rzeczowofinansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, jeżeli wynika to z bieżących potrzeb organizacyjnych Zamawiającego lub usprawnia sposób prowadzenia robót Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 1) oferta 2) szczegółowa kalkulacja cen, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy 4) dokumentacja projektowa 2. Dokumentację projektową Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egz. niezwłocznie po podpisaniu umowy Strony umowy ustalają termin realizacji umowy na 100 dni od zawarcia umowy 1. Strony umowy ustalają termin realizacji umowy na 100 dni od 2czerwca 2014 r. Uwaga! W umowie zawarty zostanie jeden z powyższych zapisów. 2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia o protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Za wykonanie roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... ( słownie... ) zgodnie z ofertą wykonawcy 2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego oszacowania zakresu robót i wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy określonym w 1 niniejszej umowy Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze całości robót. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zapłata należności dla Wykonawcy nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionych fakturach nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktur do Zamawiającego. 5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13

14 6. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców musi przedstawić oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego rzecz robót budowlanych 6 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% oferowanej ceny brutto tj. w kwocie:... zł (słownie:...). 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: Zabezpieczenie gwarantuje łącznie, zgodne z umową, wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie bezusterkowego odbioru końcowego robót % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone będzie w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 6. Przed zwróceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 5 Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do udziału w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczając Wykonawcy stosowny termin, przypadający nie krócej niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 7. W przypadku braku obecności przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przeglądu pogwarancyjnego Zamawiający ma prawo jednostronnie dokonać tych czynności. Protokół z przeprowadzonego przeglądu pogwarancyjnego zostanie przesłany do Wykonawcy. 8. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w protokole pogwarancyjnym, Wykonawca usunie ujawnione wady i usterki na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad i usterek, o których mowa w ust. 8 lub jest w trakcie usuwania tych wad 7 1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru w osobie. tel... i uczyni go swoim przedstawicielem w odniesieniu do robót objętych umową. Dodatkowo Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru robót elektrycznych w osobie. tel.. oraz Inspektora Nadzoru robót sanitarnych w osobie. tel. 2. Zamawiający protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 2 czerwca 2014 r. 3. Zamawiający dokona odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru., 1. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. 3. Wykonawca w trakcie prowadzonych prac, w okresie objętym umową, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony p. poż., BHP, ochrony środowiska, postępowania z odpadami. 8 14

15 4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 1) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru całości robót, przez Zamawiającego, 2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót, 3) natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii, czy innego zdarzenia i niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o tego rodzaju sytuacjach, w tym poprzez telefoniczne zgłoszenie awarii lub innego zdarzenia ustanowionemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru robót budowlanych, 4) informowanie Zamawiającego Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania, w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów, 5) właściwe przechowywanie, bieżące i chronologiczne prowadzenie i zabezpieczenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót, w tym udostępnianie ich osobom uprawnionym w celu umożliwienia im dokonania wpisów. 6. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez właściwych Inspektorów nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, przez Kierownika Budowy (Robót), gotowości do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego Inspektora Nadzoru i zakryje roboty podlegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 7. Zamawiający zapewni Wykonawcy nadzór autorski biura projektorów w okresie realizacji przedmiotu umowy. 8. Wykonawca opracowuje na własny koszt dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu w 1 egz. przed odbiorem końcowym robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentacji dotyczącej zrealizowanego przedmiotu umowy nie później niż z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 1. Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, złożonej ofercie i oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i ofercie z dnia 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania kolorystyki materiałów wykorzystanych do realizacji umowy. Użyte materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenia, atesty i certyfikaty, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. 5. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 2-4 Zamawiający ma prawo żądać zamiany materiałów na wymagane na koszt Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 2. Wykonawca ustanawia : 15

16 1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, Pana... 2) do kierowania robotami sanitarnymi - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Pana... 3 ) do kierowania robotami elektrycznymi i - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Pana Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ust 2 osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. 4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 5 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób trzecich, którym wykonanie umowy powierza. 2. Wykonawca zobowiązuje się do występowania w charakterze pracodawcy lub zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonaniu zadania oraz zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 1a Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 2. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem przedstawia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. e projekt umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo. 3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu

17 4. Zastrzeżenia będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zamiany:: 1) będą określały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z ofertą lub postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) będą określały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót; 3) będą określały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszą umową; 4) nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie; 5) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy; 6) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 7) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia projektu umowy Zamawiającemu i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz zgody wykonawcy. 6. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejsza umową. 7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 lit a) pkt. 6). 11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż zł. 12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 17

18 13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 14, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. g Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ 5 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata ta będzie następowała w terminie 30 dni, od dnia w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. d. 20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 22. Konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w 16 ust. 1 pkt 1 lit. f Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 17 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 18

19 zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych, o których mowa w 16 ust. 1 pkt. 1 lit. c. 24. Wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na podstawie łączącej ich umowy. Oświadczenia te powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których, Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy wraz ze wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 1) roboty objęte przedmiotem umowy, 2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) maszyny budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew lub innych obiektów na ubezpieczone mienie. 4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 1) dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów oraz elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania wartości określonej w umowie, 2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się jako 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest dłuższy o 3 miesiące od okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 19

20 3. Na urządzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres nie krótszy od okresów gwarancji udzielonych przez producentów tych urządzeń. Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się: 1) w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy; 2) w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dla uszkodzonych elementów u których stwierdzono wady; 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 4. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji oraz datę odbioru przed upływem okresu rękojmi, o których powiadomi Wykonawcę pisemnie. 5. Odbiór pogwarancyjny i przed upływem rękojmi zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 6. Z tytułu wad stwierdzonych podczas odbiorów wskazanych w ust. 5 i opisanych w protokołach odbioru Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, a jeśli wady są na tyle istotne, iż uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, do żądania ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy. 7. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu i uzgodnienia terminu i sposobu usunięcia wad. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wskazania terminu i sposobu usunięcia wad. 8. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszone wady i wszelkie inne zastrzeżenia Zamawiającego wynosi 2 dni robocze, a wszelkie ujawnione wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 7 dni po ich zgłoszeniu lub w innym terminie pisemnie zaakceptowanym przez Zamawiającego 9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu Przedmiotem odbioru końcowego jest Przedmiot Umowy. 2. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń, dokumenty gwarancyjne dotyczące zamontowanych urządzeń, atesty oraz właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów, a także protokoły pomiarów prawidłowości działania urządzeń i urządzeń instalacji. Dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję użytkowania urządzeń, instalacji. 3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego - Inspektora Nadzoru o usunięciu stwierdzonych wad w czasie odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie /protokół ostatecznego odbioru/. 5. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, 20

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo