KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON 150/08 PB-PPOŻ Budowa nowego budynku Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej na Kampusie Piotrowo w Poznaniu Obiekt: Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej na kampusie Piotrowo. Inwestor: Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej -Curie 5, Poznań Temat: Warunki Ochrony Przeciwpożarowej Faza PROJEKT BUDOWLANY sporządził: Ryszard Hilary Zaguła Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Upr. KG PSP nr 195/93 Kraków,listopad 2008

2 Dane ogólne. Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stanowi zwartą a jednocześnie długą, Pięciokondygnacyjną bryłę- wysokość budynku 21,34. Budynek nie ma kondygnacji podziemnej lecz do jednej z elewacji przylega skarpa. W celu lepszego doświetlenia pomieszczeń na parterze od strony skarpy wprowadzono szachty doświetlające. Większość powierzchni użytkowej parteru stanowią laboratoria dydaktyczne wymagające dużej i ciężkiej aparatury, bądź szczególnych warunków wyizolowania akustycznego, termicznego, przeciwdrganiowego i absorbującego promieniowanie (rtg). Na parterze jest także mozliwość wjazdu do budynku dla samochodu. Część bezpośrednio przylegająca do hali A4 jest zaprojektowana jako dwukondygnacyjna. Dach w obydwu częściach jest płaski i znajdują się na podobnym poziomie i dodatkowo oddzielone zostały ścianą wyprowadzoną o 30 cm powyżej poziomu dachu sąsiedniego budynku. Projektowany budynek zoorganizowany jest wzdłuż wewnętrznej ulicy/holu biegnącego wzdłuż całego budynku. Bezpośrednio z holu jest dostęp do dwóch klatek schodowych oraz zepołu wind osobowych oraz windy towarowej- będącej równocześnie windą pożarową. Trzecia klatka schodowa zlokalizowana jest przy wschodniej elewacji budynku- z tej klatki istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia z budynku. W przypadku dwóch pozostałych klatek, ewakuacja na zewnątrza odbywa się za pomocą tuneli ewakuacyjnych na parterze obiektu. W centralnym miejscu obiektu zaprojektowano trzon mieszczący w sobie dwie sale audytoryjne, każda na 95 osób, oraz zespół sanitarny. Z powodu znacznej głębokości budynku zaprojektowano dwa atria doświetlające, symetrycznie po dwóch stronach budynku. Atria doświetlają dwie ostatnie kondygnacje budynku. Zaprojektowano szerokie korytarze i dodatkowo wydzielono specjalne miejsca do odpoczynku na każdej kondygnacji. Wykorzystano istniejące hydranty zewnętrzne ztym że zaprojektowano bramę rozsuwaną w celu zapewniania dostępu do jednego z nich gdzyż zanjduje się ona po drugiej stronie istniejącego ogrodzenia. Na każdym piętrze zaprojektowano 4 hydranty wew. o zasięgu 30+3 m. Wokół trzonu z salami zaprojektowano sale dydaktyczne, laboratoria dydaktyczne oraz pokoje pracy cichej/ profesorskie. Na parterze zlokalizowano szczególnie uciążliwe laboratoria dydaktyczne oraz takie, które wymgają specjalnego systemu fundowania pod używane urządzenia badź konieczna była taka lokalizacja ze względów technologicznych prowadzonych w nich zajęć. Na każdym pietrze dodatkowo zlokalizowano pokoje socjalne oraz pomieszczenie wypoczynku kobiet wraz z pomieszczeniam porządkowymi i technicznymi. Dane ogólne parametry budynku: Gabaryty: długość: szerokość: wysokość: 104,60 m 57,10 m 21,34 m

3 Powierzchnia całości działki: ,5 m2 Powierzchnia strefu 8U: ,80 m2 Zakres opracownia: ,13 m2 Powierzchnia zabudowy: 3784,40 m2 Pow. całkowita: poz. +/ ,30 m 2 poz ,62 m 2 poz. +8, ,36 m 2 poz ,20 m 2 poz ,20 m 2 m 2 razem: ,68 Pow. użytkowa: poz. +/ ,41 m 2 poz ,60 m 2 poz. +8, ,55 m 2 poz ,77 m 2 poz ,66 m 2 razem: ,99 m 2 Kubatura ogólna (wg. PN-ISO 9836:1997):

4 64.822,23 m 3.Gabaryty: Ilość kondygnacji: 5 kondygnacje nadziemnych- budynek średniowysoki SW 21,34m Powierzchnia dydaktyczno-naukowa: 8.591,48 m 2 (sale wykładowe, sale konferencyjne, laboratoria, pracownie komputerowe, pokoje i pomieszczenia badawcze, biblioteka, czytelnie itp. parter piętro I piętro II piętro III piętro IV razem: 1744,35 m2 1576,88 m2 1427,94 m2 2525,77 m2 1393,59 m2 8668,53 m2 Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej płytowo słupowej, usztywnionej w kierunku podłużnym i poprzecznym ścianami żelbetowymi. Słupy żelbetowe uzwojone ze zbrojeniem sztywnym. Warunki lokalizacyjne. 1. Budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącej hali A4- obiektu dwukondygnacyjnego. Projektowany budynek posiada niższą część dwu-kondygnacyjną przylegającą do istniejącego bydynku halia4. Teren znajduje się na działce nr 3 u zbiegu ulic Jana Pawła II i Berdychowo. W chwili obecnej teren ten częściowo użytkowany jest jako parking dla samochodów osobowych. Pod budowę budynku Centrum projektuje się w większości wykorzystanie istniejącego obniżenia terenu, przyległego do istniejącej hali A4. Z tego obniżenia wykorzystane zostaną możliwości dojazdu do kondygnacji parteru projektowanego budynku. Zaprojektowano drogę pożarową wzdłuż dłużeszej elewacji budynku zakończoną placem manewrowym. 2. Parametry występujących substancji palnych.. Pod względem palności w zdecydowanej większości reprezentowane są w budynku materiały stałe. Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak na przykład gazy palne i ciecze łatwopalne. 3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

5 Gęstość obciążenia ogniowego w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, zakwalifikowanych do klasy PM i nie powiązanych funkcjonalnie z częściami ZL, kształtuje się w przedziale do 500 MJ/m 2. Zaś gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych do 1000 MJ/m Klasyfikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi. Ponieważ budynek zawiera pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz ze względu na jego funkcję zalicza się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL I. Ocena zagrożenia wybuchem. W budynku nie występują strefy i/lub pomieszczenia zagrożone wybuchem. 5. Podział na strefy pożarowe. Budynek został podzielony na strefy pożarowe, których powierzchnie nie przekraczają dopuszczalnych wielkości, określonych jako maksymalne dla garaży zamkniętych i średniowysokich (SW) budynków zaliczonych do kategorii ZL III + I zagrożenia ludzi. Obiekt podzielono na strefy pożarowe patrz schemat stref pożarowych- rys. 15A-19A. Wszystkie klatki schodowe obudowane zostały ścianami w klasie REI 60, oraz w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Wjazd oddzielony jest od reszty budynku stropem w klasie REI 120 odporności ogniowej, opartym na konstrukcji o odporności R 120. Klatki schodowe, pochylnie i schody ruchome wydzielono na poziomie garażu ścianami w klasie REI 120 odporności ogniowej, zamykanymi wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi z drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Wejścia do pomieszczeń lub do wind z holi i przedsionków przeciwpożarowych zamknięte są drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przedsionki posiadają wymiary nie mniejsze niż 1,4 x 1,4 m. Przedsionki wentylowane grawitacyjnie. Ewentualne przewody elektroenergetyczne przechodzące przez przedsionki przeciwpożarowe obudowane są elementami w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych posiadają uszczelnienia w klasie EI 120 odporności ogniowej. Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności EI 60 lub REI 60, na poszczególnych poziomach zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych są wyposażone w certyfikowane klapy odcinające (o odporności równej, co najmniej odporności oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

6 6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Część budynku zakwalifikowana do ZL została wykonana w B klasie odporności pożarowej, z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Główna konstrukcja nośna wjazdu wykonana jest w klasie R 120, natomiast strop nad nim posiada klasę REI 120. Przedsionek pożarowy zamknięty są dwustronnie drzwiami w klasie EI 30. Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniające ognia, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (ewentualną izolację akustyczno termiczną wykonano również z zachowaniem powyższych warunków). Klatki schodowe zostały obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie EI 30. Zostały zastosowane elementy budowlane, co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia, posiadające potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodności, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych posiada cechę nie rozprzestrzeniającą ognia, potwierdzoną stosownym dokumentem. Odporność ogniowa poszczególnych elementów części nadziemnej budynku wynosi: - główna konstrukcja nośna R 120, - strop nad wjazdem REI 120, - strop nad kondygnacjami w części ZL REI 60, - konstrukcja dachu R 30, - ściany wewnętrzne EI 30, - ściany zewnętrzne EI 60, - przekrycie dachu E 30. W zakresie wystroju wnętrz dróg komunikacji ogólnej użyte zostały wyłącznie: - materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, - wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, co najmniej trudno zapalne, - ewentualne sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

7 7. Warunki ewakuacji. W budynku funkcjonują 3 klatki schodowe łączące parter z kolejnymi kondygnacjami. Klatki wydzielono na poziomie garażu wentylowanymi przedsionkami zamkniętymi obustronnie drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Klatki schodowe posiadają minimalne szerokości biegów 1,5 m i spocznika 1,5 m w świetle. Konstrukcja biegów i spoczników posiada klasę R 60 odporności ogniowej. Wszystkie klatki schodowe obsługujące kondygnacje od parteru wzwyż, obudowane zostały ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażone są w samoczynne urządzenia oddymiające w postaci klap dymowych lub urządzenia zapobiegające zadymieniu. Wyjścia z klatek schodowych na poziomie parteru oraz na poziomie garażu prowadzą poprzez drzwi o szerokości co najmniej 1,8 m. Długość przejść ewakuacyjnych w obrębie kondygnacji nadziemnych nie przekracza 40 m. Wszystkie ewakuacyjne klatki schodowe wykonane zostały jako wydzielone ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30 odporności ogniowej. Klatki te wyposażono w urządzenia zapobiegające zadymieniu wg PN. Budynek wyposażony został w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Niezależnie od powyższego zastosowano oznakowanie ewakuacyjne wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym (PN-92/N-01256/02) w zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów. Wszystkie elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz w obrębie dróg ewakuacyjnych spełniają warunek, co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane są z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 8. Instalacje użytkowe Instalacja elektryczna, oświetlenie awaryjne. W obiekcie zastosowano jeden wyłącznik prądu odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów w danej części obiektu z wyjątkiem obwodów, które zasilają urządzenia niezbędne w czasie pożaru-jak np. winda pożarowa. Decyzję o użyciu wyłącznika podejmuje oficer dowodzący akcją. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przyciski sterujące przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu) zlokalizowane są w pomieszczeniu monitoringu i ochrony(szatnia) na poziomie piętra I w zaraz przy gównym Przewody sterujące wyłączników wykonane są jako ognioodporne (PH 90). Lokalizacja i zakres działania wyłączników zostały czytelnie i trwale oznakowane, niezależnie od oznakowania zgodnego z PN. Zainstalowane w obiekcie zasilacze UPS, niezwiązane z instalacjami przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu, są wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane w pomieszczeniu monitoringu i ochrony.

8 Pomieszczenia ruchu elektrycznego wydzielone są względem pomieszczeń przyległych, jak również względem siebie ścianami w klasie REI 120 odporności ogniowej. Zamknięcia stanowią drzwi EI 60, wyposażone w samozamykacze. Przejścia kabli przez ściany tych pomieszczeń posiadają przepusty przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności ogniowej oddzielenia. Szachty instalacji elektrycznych oddzielone są od poszczególnych kondygnacji w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przejścia przez poszczególne stropy posiadają uszczelnienia w klasie EI 120 odporności ogniowej. Szyby i szachty pozostałych instalacji obudowane są ścianami w klasie EI 60. Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60, na poszczególnych poziomach zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do klasy EI 60. Przejścia wszystkich przewodów i instalacji przez ściany i strop nad garażem zabezpieczone są do klasy EI 120 odporności ogniowej. W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1838 oraz PN-EN następujące instalacje oświetlenia awaryjnego: oświetlenie zapasowe w pomieszczeniu monitoringu i ochrony jedna oprawa oświetlenia nocnego zasilana z centralnej baterii. oświetlenie dróg ewakuacyjnych: w korytarzach, w pasażu, na klatkach schodowych, w sanitariatach natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m nie mniejsze niż 6 Ix przy podłodze, drogi ewakuacyjne szersze niż 2 m traktowane są jak kilka dróg ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne są zainstalowane przy każdych drzwiach wyjściowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz obiektu) i tam, gdzie znajdują się urządzenia bezpieczeństwa (hydranty, przyciski pożarowe SSP itp.) podświetlone znaki ewakuacyjne przy wszystkich drzwiach ewakuacyjnych i na drogach ewakuacyjnych tak, aby w każdym miejscu drogi ewakuacyjnej był widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, w dużych salach wykładowych zastosowano oświetlenie przeszkodowe, oświetlające schody i pochylnie. Oświetlenie awaryjne zapewnione jest przy pomocy opraw świetlówkowych wyposażonych we własne źródła zasilania o czasie pracy nie krótszym niż 2 godziny. Oprawy oświetlenia awaryjnego są automatycznie przełączane, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, na zasilanie z własnej baterii. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego objęte są systemem indywidualnego (w pełni adresowalnego) monitorowania ich stanu technicznego i awaria tego oświetlenia jest natychmiast sygnalizowana w pomieszczeniu nadzoru budynku ze stałą obsługą (pomieszczenie monitoringu i ochrony).

9 Instalacja odgromowa. ormą pn-iec :2001/+ ap1:2002- ochrona odgromowa obiektów budowlanych. zasady ogólne sposób realizacji instalacji odgromowej pokazano w opracowaniu branży elektrycznej Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Kanały instalacji mechanicznej w budynku są wykonane z materiałów niepalnych. W przejściach tranzytowych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych kanały wentylacji bytowej wyposażone są w klapy odcinające o odporności równej wartości oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odporności na całej swojej długości przebiegu przez inną strefę pożarową. Jako otuliny przewodów wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych System sygnalizacji pożarowej. Budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (SSP), w skład którego wchodzą: - optyczne czujki dymu pod sufitami podwieszonymi, - optyczne czujki dymu nad sufitami podwieszanymi, - wielosensorowe czujki optyczne w klasie pożaru testowego od tf1 do tf9. - ręczne ostrzegacze pożarowe, - liniowe czujki dymu montowane pod kopułami obu atrium, System sygnalizacji pożarowej zapewnia: - wczesne wykrycie pożaru i wskazanie miejsca jego powstania, - powiadomienie Komendy Miejskiej PSP o zaistniałym pożarze, - automatyczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi (automatyka drzwi ewakuacyjnych, instalacja wentylacji pożarowej, itd.), - sterowanie wentylacją bytową i oddymiającą, - sterowanie windami.

10 9.2. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Budynek Centrum nie został wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, informujący o pojawiającym się zagrożeniu w obiekcie Instalacja tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa w obiekcie Centrum nie została zaprojektowana i wykonana Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Źródłem wody dla instalacji hydrantowych jest pompownia pożarowa. Wykonano instalacje hydrantowe nawodnioną w garażu i przestrzeniach technicznych z hydrantami 52, zaś w pozostałej części budynku z hydrantami 25. Zainstalowano instalacje w układzie pierścieniowym: - DN100 w garażu, - DN 80 w części nadziemnej obiektu. W garażu zamontowano hydranty 52 wężem płasko składanym, w skrzynkach stalowych. Nominalny zasięg hydrantu 52 wynosi 30 m z jednym odcinkiem węża płasko składanego długości 20 m. W pozostałej części budynku wykonano nawodnioną instalację z hydrantami wewnętrznymi 25 o szafkach natynkowych. Nominalny zasięg hydrantu 25 z jednym odcinkiem węża półsztywnego o długości 30 m wynosi 33 m. Hydranty posiadają atesty dopuszczenia oraz spełniają wymogi Polskich Norm. Zawory hydrantowe umieszczone są 1,35 m nad podłogą. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Lokalizacja hydrantów została oznakowana zgodnie z Polskimi Normami Instalacja oddymiająca. Budynek został podzielony na strefy, z których każda może być indywidualnie oddymiana: - patio piętro II i III w skrzydle A, - patio piętro II i III w skrzydle B - tunel ewakuacyjnych - trzy klatki schodowe Instalacje oddymiające zostały zainstalowane tak, aby: zapobiegały zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych i zapewniały usuwanie dymu z intensywnością wynikającą z obliczeń,

11 zapewniały stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem, przewody wentylacji oddymiającej miały co najmniej klasę odporności ogniowej EI 60, przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej miały co najmniej klasę odporności ogniowej EI 60, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji klasę EIS 60, wentylatory instalacji oddymiającej były odporne na działanie temperatury C przez co najmniej 120 minut. : Pasaże/patia w obu skrzydłach budynku oddymiane są mechanicznie poprzez wentylatory oddymiające o odporności ogniowej C w czasie 120 minut zamontowane na poziomie dachu w ścianach świetlików, za pośrednictwem tych wentylatorów, poprzez pasaż/patio, oddymiane są również przylegające pomieszczenia. Napływ powietrza uzupełniającego podczas oddymiania strefy odbywa się mechanicznie za pośrednictwem wentylatorów zamontowanych na dachu. Oddymianie klatek schodowych. We dwóch klatkach schodowych budynku w warunkach pożaru utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie Pa. W trzeciej, środkowej zastosowano system oddymiania z klapą dymową na dachu. W górnej części klatek schodowych zainstalowano klapy upustowe zapewniające nie przekroczenie górnej granicy nadciśnienia, w celu uniknięcia nadmiernych oporów związanych z otwarciem drzwi do klatek schodowych. Wydajność powietrza nawiewanego została przyjęta przy uwzględnieniu otwartych drzwi do klatki schodowej jednocześnie na wszystkich kondygnacjach wchodzących w skład danej strefy pożarowej oraz na kondygnacji parteru (jednoczesna ewakuacja z danej strefy pożarowej). Prędkość przepływu powietrza przez otwarte otwory drzwiowe wynosi 0,75 m/s. Uruchomienie systemów zapobiegania zadymieniu klatek schodowych realizowane jest samoczynnie z systemu sygnalizacji pożaru. Uruchamianie systemów zapobiegania zadymieniu realizowane jest poprzez czujki dymu znajdujące się w obrębie klatek schodowych oraz ręcznie poprzez przyciski usytuowane na parterze i na najwyższym piętrze ostatniej kondygnacji. 10. Wyposażenie w gaśnice. Budynek został wyposażony w gaśnice, których rodzaj został dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. W budynku jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej.

12 11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynku wynosi 20 dm 3 /s, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Zapewniają ją hydranty zewnętrzne nadziemne zabudowane na sieci wodociągowej Uczelni i miasta, najbliższy hydrant w odległości do 75 m od budynku. 12. Drogi pożarowe. Do budynku doprowadzono drogę pożarową, znajdującą się w odległości 5-15 m od jego ścian. Droga pożarowa posiada utwardzoną nawierzchnię na szerokości nie mniej 4,0 m, nacisk na oś 100 kn i zewnętrzny promień skrętu, co najmniej 11 m. Pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem nie występują drzewa i (lub) elementy zagospodarowania o wysokości przekraczającej 3 m. 13. Certyfikacja wyrobów budowlanych i służących ochronie przeciwpożarowej. W budynku należy stosować tylko te wyroby, urządzenia, sprzęt, które posiadają pozytywne aprobaty, certyfikaty i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje. Wymagania Polskich Norm dotyczących zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia ich palności oraz dymotwórczości będą mogły być zastępowane PN-EN dopiero po wpisaniu tej normy do rozporządzenia o warunkach technicznych jako normy obligatoryjnej (PN- EN w Polsce została ustanowiona w kwietniu 2004 roku). 14. Przekazanie budynku do eksploatacji. Obiekt powinien być odebrany, przed przystąpieniem do jego eksploatacji, między innymi przez Komendę PSP w Poznaniu. Ponadto należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu w zakresie określonym przepisami.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. 1. Dane ogólne. Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stanowi

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.

Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu wykonawczego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. 1. Dane ogólne. Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stanowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną

Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Metodyka postępowania podczas odbiorów obiektów budowlanych realizowana przez Państwową Straż Pożarną Akty prawne art. 56 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (J.t. Dz. U. nr 156,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu Autor:.. Poznań, październik 2007 r. 1.Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projektowany

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5

Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: Liczba kondygnacji nadziemnych 5 Na kondygnacji 4 ą się pomieszczenia techniczne oraz strefa fitness. 8.1.10.2 Podstawowe dane liczbowe Powierzchnia zabudowy: 4 972 m 2 Powierzchnia użytkowa: 8 197,15 m² Wysokość zabudowy: 24,00 m Liczba

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej

ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej ZAŁĄCZNIK NR 16 Wytyczne projektowe wymagania ochrony przeciwpożarowej 1. Cel opracowania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wytycznych w zakresie dostosowania lokali Najemców Galerii Handlowej

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej

Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej 1. Dane stanu istniejącego 1.1. Usytuowanie Budynek zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Do Studzienki 16A. Formalnie budynek znajduje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, 64-100 Leszno OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZADANIA : REMONT I PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU KLINIKI

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo