KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON 150/08 PB-PPOŻ Budowa nowego budynku Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej na Kampusie Piotrowo w Poznaniu Obiekt: Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej na kampusie Piotrowo. Inwestor: Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej -Curie 5, Poznań Temat: Warunki Ochrony Przeciwpożarowej Faza PROJEKT BUDOWLANY sporządził: Ryszard Hilary Zaguła Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Upr. KG PSP nr 195/93 Kraków,listopad 2008

2 Dane ogólne. Budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii stanowi zwartą a jednocześnie długą, Pięciokondygnacyjną bryłę- wysokość budynku 21,34. Budynek nie ma kondygnacji podziemnej lecz do jednej z elewacji przylega skarpa. W celu lepszego doświetlenia pomieszczeń na parterze od strony skarpy wprowadzono szachty doświetlające. Większość powierzchni użytkowej parteru stanowią laboratoria dydaktyczne wymagające dużej i ciężkiej aparatury, bądź szczególnych warunków wyizolowania akustycznego, termicznego, przeciwdrganiowego i absorbującego promieniowanie (rtg). Na parterze jest także mozliwość wjazdu do budynku dla samochodu. Część bezpośrednio przylegająca do hali A4 jest zaprojektowana jako dwukondygnacyjna. Dach w obydwu częściach jest płaski i znajdują się na podobnym poziomie i dodatkowo oddzielone zostały ścianą wyprowadzoną o 30 cm powyżej poziomu dachu sąsiedniego budynku. Projektowany budynek zoorganizowany jest wzdłuż wewnętrznej ulicy/holu biegnącego wzdłuż całego budynku. Bezpośrednio z holu jest dostęp do dwóch klatek schodowych oraz zepołu wind osobowych oraz windy towarowej- będącej równocześnie windą pożarową. Trzecia klatka schodowa zlokalizowana jest przy wschodniej elewacji budynku- z tej klatki istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia z budynku. W przypadku dwóch pozostałych klatek, ewakuacja na zewnątrza odbywa się za pomocą tuneli ewakuacyjnych na parterze obiektu. W centralnym miejscu obiektu zaprojektowano trzon mieszczący w sobie dwie sale audytoryjne, każda na 95 osób, oraz zespół sanitarny. Z powodu znacznej głębokości budynku zaprojektowano dwa atria doświetlające, symetrycznie po dwóch stronach budynku. Atria doświetlają dwie ostatnie kondygnacje budynku. Zaprojektowano szerokie korytarze i dodatkowo wydzielono specjalne miejsca do odpoczynku na każdej kondygnacji. Wykorzystano istniejące hydranty zewnętrzne ztym że zaprojektowano bramę rozsuwaną w celu zapewniania dostępu do jednego z nich gdzyż zanjduje się ona po drugiej stronie istniejącego ogrodzenia. Na każdym piętrze zaprojektowano 4 hydranty wew. o zasięgu 30+3 m. Wokół trzonu z salami zaprojektowano sale dydaktyczne, laboratoria dydaktyczne oraz pokoje pracy cichej/ profesorskie. Na parterze zlokalizowano szczególnie uciążliwe laboratoria dydaktyczne oraz takie, które wymgają specjalnego systemu fundowania pod używane urządzenia badź konieczna była taka lokalizacja ze względów technologicznych prowadzonych w nich zajęć. Na każdym pietrze dodatkowo zlokalizowano pokoje socjalne oraz pomieszczenie wypoczynku kobiet wraz z pomieszczeniam porządkowymi i technicznymi. Dane ogólne parametry budynku: Gabaryty: długość: szerokość: wysokość: 104,60 m 57,10 m 21,34 m

3 Powierzchnia całości działki: ,5 m2 Powierzchnia strefu 8U: ,80 m2 Zakres opracownia: ,13 m2 Powierzchnia zabudowy: 3784,40 m2 Pow. całkowita: poz. +/ ,30 m 2 poz ,62 m 2 poz. +8, ,36 m 2 poz ,20 m 2 poz ,20 m 2 m 2 razem: ,68 Pow. użytkowa: poz. +/ ,41 m 2 poz ,60 m 2 poz. +8, ,55 m 2 poz ,77 m 2 poz ,66 m 2 razem: ,99 m 2 Kubatura ogólna (wg. PN-ISO 9836:1997):

4 64.822,23 m 3.Gabaryty: Ilość kondygnacji: 5 kondygnacje nadziemnych- budynek średniowysoki SW 21,34m Powierzchnia dydaktyczno-naukowa: 8.591,48 m 2 (sale wykładowe, sale konferencyjne, laboratoria, pracownie komputerowe, pokoje i pomieszczenia badawcze, biblioteka, czytelnie itp. parter piętro I piętro II piętro III piętro IV razem: 1744,35 m2 1576,88 m2 1427,94 m2 2525,77 m2 1393,59 m2 8668,53 m2 Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej płytowo słupowej, usztywnionej w kierunku podłużnym i poprzecznym ścianami żelbetowymi. Słupy żelbetowe uzwojone ze zbrojeniem sztywnym. Warunki lokalizacyjne. 1. Budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącej hali A4- obiektu dwukondygnacyjnego. Projektowany budynek posiada niższą część dwu-kondygnacyjną przylegającą do istniejącego bydynku halia4. Teren znajduje się na działce nr 3 u zbiegu ulic Jana Pawła II i Berdychowo. W chwili obecnej teren ten częściowo użytkowany jest jako parking dla samochodów osobowych. Pod budowę budynku Centrum projektuje się w większości wykorzystanie istniejącego obniżenia terenu, przyległego do istniejącej hali A4. Z tego obniżenia wykorzystane zostaną możliwości dojazdu do kondygnacji parteru projektowanego budynku. Zaprojektowano drogę pożarową wzdłuż dłużeszej elewacji budynku zakończoną placem manewrowym. 2. Parametry występujących substancji palnych.. Pod względem palności w zdecydowanej większości reprezentowane są w budynku materiały stałe. Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak na przykład gazy palne i ciecze łatwopalne. 3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

5 Gęstość obciążenia ogniowego w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, zakwalifikowanych do klasy PM i nie powiązanych funkcjonalnie z częściami ZL, kształtuje się w przedziale do 500 MJ/m 2. Zaś gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych do 1000 MJ/m Klasyfikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi. Ponieważ budynek zawiera pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz ze względu na jego funkcję zalicza się go do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL I. Ocena zagrożenia wybuchem. W budynku nie występują strefy i/lub pomieszczenia zagrożone wybuchem. 5. Podział na strefy pożarowe. Budynek został podzielony na strefy pożarowe, których powierzchnie nie przekraczają dopuszczalnych wielkości, określonych jako maksymalne dla garaży zamkniętych i średniowysokich (SW) budynków zaliczonych do kategorii ZL III + I zagrożenia ludzi. Obiekt podzielono na strefy pożarowe patrz schemat stref pożarowych- rys. 15A-19A. Wszystkie klatki schodowe obudowane zostały ścianami w klasie REI 60, oraz w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Wjazd oddzielony jest od reszty budynku stropem w klasie REI 120 odporności ogniowej, opartym na konstrukcji o odporności R 120. Klatki schodowe, pochylnie i schody ruchome wydzielono na poziomie garażu ścianami w klasie REI 120 odporności ogniowej, zamykanymi wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi z drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Wejścia do pomieszczeń lub do wind z holi i przedsionków przeciwpożarowych zamknięte są drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przedsionki posiadają wymiary nie mniejsze niż 1,4 x 1,4 m. Przedsionki wentylowane grawitacyjnie. Ewentualne przewody elektroenergetyczne przechodzące przez przedsionki przeciwpożarowe obudowane są elementami w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przejścia instalacyjne przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych posiadają uszczelnienia w klasie EI 120 odporności ogniowej. Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności EI 60 lub REI 60, na poszczególnych poziomach zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. Przewody wentylacyjne w miejscach przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych są wyposażone w certyfikowane klapy odcinające (o odporności równej, co najmniej odporności oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

6 6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Część budynku zakwalifikowana do ZL została wykonana w B klasie odporności pożarowej, z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Główna konstrukcja nośna wjazdu wykonana jest w klasie R 120, natomiast strop nad nim posiada klasę REI 120. Przedsionek pożarowy zamknięty są dwustronnie drzwiami w klasie EI 30. Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniające ognia, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (ewentualną izolację akustyczno termiczną wykonano również z zachowaniem powyższych warunków). Klatki schodowe zostały obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie EI 30. Zostały zastosowane elementy budowlane, co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia, posiadające potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodności, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych posiada cechę nie rozprzestrzeniającą ognia, potwierdzoną stosownym dokumentem. Odporność ogniowa poszczególnych elementów części nadziemnej budynku wynosi: - główna konstrukcja nośna R 120, - strop nad wjazdem REI 120, - strop nad kondygnacjami w części ZL REI 60, - konstrukcja dachu R 30, - ściany wewnętrzne EI 30, - ściany zewnętrzne EI 60, - przekrycie dachu E 30. W zakresie wystroju wnętrz dróg komunikacji ogólnej użyte zostały wyłącznie: - materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, - wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, co najmniej trudno zapalne, - ewentualne sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.

7 7. Warunki ewakuacji. W budynku funkcjonują 3 klatki schodowe łączące parter z kolejnymi kondygnacjami. Klatki wydzielono na poziomie garażu wentylowanymi przedsionkami zamkniętymi obustronnie drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej. Klatki schodowe posiadają minimalne szerokości biegów 1,5 m i spocznika 1,5 m w świetle. Konstrukcja biegów i spoczników posiada klasę R 60 odporności ogniowej. Wszystkie klatki schodowe obsługujące kondygnacje od parteru wzwyż, obudowane zostały ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażone są w samoczynne urządzenia oddymiające w postaci klap dymowych lub urządzenia zapobiegające zadymieniu. Wyjścia z klatek schodowych na poziomie parteru oraz na poziomie garażu prowadzą poprzez drzwi o szerokości co najmniej 1,8 m. Długość przejść ewakuacyjnych w obrębie kondygnacji nadziemnych nie przekracza 40 m. Wszystkie ewakuacyjne klatki schodowe wykonane zostały jako wydzielone ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30 odporności ogniowej. Klatki te wyposażono w urządzenia zapobiegające zadymieniu wg PN. Budynek wyposażony został w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Niezależnie od powyższego zastosowano oznakowanie ewakuacyjne wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym (PN-92/N-01256/02) w zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów. Wszystkie elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz w obrębie dróg ewakuacyjnych spełniają warunek, co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane są z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 8. Instalacje użytkowe Instalacja elektryczna, oświetlenie awaryjne. W obiekcie zastosowano jeden wyłącznik prądu odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów w danej części obiektu z wyjątkiem obwodów, które zasilają urządzenia niezbędne w czasie pożaru-jak np. winda pożarowa. Decyzję o użyciu wyłącznika podejmuje oficer dowodzący akcją. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przyciski sterujące przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu) zlokalizowane są w pomieszczeniu monitoringu i ochrony(szatnia) na poziomie piętra I w zaraz przy gównym Przewody sterujące wyłączników wykonane są jako ognioodporne (PH 90). Lokalizacja i zakres działania wyłączników zostały czytelnie i trwale oznakowane, niezależnie od oznakowania zgodnego z PN. Zainstalowane w obiekcie zasilacze UPS, niezwiązane z instalacjami przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu, są wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane w pomieszczeniu monitoringu i ochrony.

8 Pomieszczenia ruchu elektrycznego wydzielone są względem pomieszczeń przyległych, jak również względem siebie ścianami w klasie REI 120 odporności ogniowej. Zamknięcia stanowią drzwi EI 60, wyposażone w samozamykacze. Przejścia kabli przez ściany tych pomieszczeń posiadają przepusty przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej odporności ogniowej oddzielenia. Szachty instalacji elektrycznych oddzielone są od poszczególnych kondygnacji w klasie EI 60 odporności ogniowej. Przejścia przez poszczególne stropy posiadają uszczelnienia w klasie EI 120 odporności ogniowej. Szyby i szachty pozostałych instalacji obudowane są ścianami w klasie EI 60. Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60, na poszczególnych poziomach zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do klasy EI 60. Przejścia wszystkich przewodów i instalacji przez ściany i strop nad garażem zabezpieczone są do klasy EI 120 odporności ogniowej. W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1838 oraz PN-EN następujące instalacje oświetlenia awaryjnego: oświetlenie zapasowe w pomieszczeniu monitoringu i ochrony jedna oprawa oświetlenia nocnego zasilana z centralnej baterii. oświetlenie dróg ewakuacyjnych: w korytarzach, w pasażu, na klatkach schodowych, w sanitariatach natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m nie mniejsze niż 6 Ix przy podłodze, drogi ewakuacyjne szersze niż 2 m traktowane są jak kilka dróg ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne są zainstalowane przy każdych drzwiach wyjściowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz obiektu) i tam, gdzie znajdują się urządzenia bezpieczeństwa (hydranty, przyciski pożarowe SSP itp.) podświetlone znaki ewakuacyjne przy wszystkich drzwiach ewakuacyjnych i na drogach ewakuacyjnych tak, aby w każdym miejscu drogi ewakuacyjnej był widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, w dużych salach wykładowych zastosowano oświetlenie przeszkodowe, oświetlające schody i pochylnie. Oświetlenie awaryjne zapewnione jest przy pomocy opraw świetlówkowych wyposażonych we własne źródła zasilania o czasie pracy nie krótszym niż 2 godziny. Oprawy oświetlenia awaryjnego są automatycznie przełączane, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, na zasilanie z własnej baterii. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego objęte są systemem indywidualnego (w pełni adresowalnego) monitorowania ich stanu technicznego i awaria tego oświetlenia jest natychmiast sygnalizowana w pomieszczeniu nadzoru budynku ze stałą obsługą (pomieszczenie monitoringu i ochrony).

9 Instalacja odgromowa. ormą pn-iec :2001/+ ap1:2002- ochrona odgromowa obiektów budowlanych. zasady ogólne sposób realizacji instalacji odgromowej pokazano w opracowaniu branży elektrycznej Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Kanały instalacji mechanicznej w budynku są wykonane z materiałów niepalnych. W przejściach tranzytowych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych kanały wentylacji bytowej wyposażone są w klapy odcinające o odporności równej wartości oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odporności na całej swojej długości przebiegu przez inną strefę pożarową. Jako otuliny przewodów wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych System sygnalizacji pożarowej. Budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (SSP), w skład którego wchodzą: - optyczne czujki dymu pod sufitami podwieszonymi, - optyczne czujki dymu nad sufitami podwieszanymi, - wielosensorowe czujki optyczne w klasie pożaru testowego od tf1 do tf9. - ręczne ostrzegacze pożarowe, - liniowe czujki dymu montowane pod kopułami obu atrium, System sygnalizacji pożarowej zapewnia: - wczesne wykrycie pożaru i wskazanie miejsca jego powstania, - powiadomienie Komendy Miejskiej PSP o zaistniałym pożarze, - automatyczne sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi (automatyka drzwi ewakuacyjnych, instalacja wentylacji pożarowej, itd.), - sterowanie wentylacją bytową i oddymiającą, - sterowanie windami.

10 9.2. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Budynek Centrum nie został wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy, informujący o pojawiającym się zagrożeniu w obiekcie Instalacja tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa w obiekcie Centrum nie została zaprojektowana i wykonana Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Źródłem wody dla instalacji hydrantowych jest pompownia pożarowa. Wykonano instalacje hydrantowe nawodnioną w garażu i przestrzeniach technicznych z hydrantami 52, zaś w pozostałej części budynku z hydrantami 25. Zainstalowano instalacje w układzie pierścieniowym: - DN100 w garażu, - DN 80 w części nadziemnej obiektu. W garażu zamontowano hydranty 52 wężem płasko składanym, w skrzynkach stalowych. Nominalny zasięg hydrantu 52 wynosi 30 m z jednym odcinkiem węża płasko składanego długości 20 m. W pozostałej części budynku wykonano nawodnioną instalację z hydrantami wewnętrznymi 25 o szafkach natynkowych. Nominalny zasięg hydrantu 25 z jednym odcinkiem węża półsztywnego o długości 30 m wynosi 33 m. Hydranty posiadają atesty dopuszczenia oraz spełniają wymogi Polskich Norm. Zawory hydrantowe umieszczone są 1,35 m nad podłogą. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Lokalizacja hydrantów została oznakowana zgodnie z Polskimi Normami Instalacja oddymiająca. Budynek został podzielony na strefy, z których każda może być indywidualnie oddymiana: - patio piętro II i III w skrzydle A, - patio piętro II i III w skrzydle B - tunel ewakuacyjnych - trzy klatki schodowe Instalacje oddymiające zostały zainstalowane tak, aby: zapobiegały zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych i zapewniały usuwanie dymu z intensywnością wynikającą z obliczeń,

11 zapewniały stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem, przewody wentylacji oddymiającej miały co najmniej klasę odporności ogniowej EI 60, przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji oddymiającej miały co najmniej klasę odporności ogniowej EI 60, a w przypadku połączenia tych przewodów z instalacją wentylacji i klimatyzacji klasę EIS 60, wentylatory instalacji oddymiającej były odporne na działanie temperatury C przez co najmniej 120 minut. : Pasaże/patia w obu skrzydłach budynku oddymiane są mechanicznie poprzez wentylatory oddymiające o odporności ogniowej C w czasie 120 minut zamontowane na poziomie dachu w ścianach świetlików, za pośrednictwem tych wentylatorów, poprzez pasaż/patio, oddymiane są również przylegające pomieszczenia. Napływ powietrza uzupełniającego podczas oddymiania strefy odbywa się mechanicznie za pośrednictwem wentylatorów zamontowanych na dachu. Oddymianie klatek schodowych. We dwóch klatkach schodowych budynku w warunkach pożaru utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie Pa. W trzeciej, środkowej zastosowano system oddymiania z klapą dymową na dachu. W górnej części klatek schodowych zainstalowano klapy upustowe zapewniające nie przekroczenie górnej granicy nadciśnienia, w celu uniknięcia nadmiernych oporów związanych z otwarciem drzwi do klatek schodowych. Wydajność powietrza nawiewanego została przyjęta przy uwzględnieniu otwartych drzwi do klatki schodowej jednocześnie na wszystkich kondygnacjach wchodzących w skład danej strefy pożarowej oraz na kondygnacji parteru (jednoczesna ewakuacja z danej strefy pożarowej). Prędkość przepływu powietrza przez otwarte otwory drzwiowe wynosi 0,75 m/s. Uruchomienie systemów zapobiegania zadymieniu klatek schodowych realizowane jest samoczynnie z systemu sygnalizacji pożaru. Uruchamianie systemów zapobiegania zadymieniu realizowane jest poprzez czujki dymu znajdujące się w obrębie klatek schodowych oraz ręcznie poprzez przyciski usytuowane na parterze i na najwyższym piętrze ostatniej kondygnacji. 10. Wyposażenie w gaśnice. Budynek został wyposażony w gaśnice, których rodzaj został dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. W budynku jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej.

12 11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynku wynosi 20 dm 3 /s, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Zapewniają ją hydranty zewnętrzne nadziemne zabudowane na sieci wodociągowej Uczelni i miasta, najbliższy hydrant w odległości do 75 m od budynku. 12. Drogi pożarowe. Do budynku doprowadzono drogę pożarową, znajdującą się w odległości 5-15 m od jego ścian. Droga pożarowa posiada utwardzoną nawierzchnię na szerokości nie mniej 4,0 m, nacisk na oś 100 kn i zewnętrzny promień skrętu, co najmniej 11 m. Pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem nie występują drzewa i (lub) elementy zagospodarowania o wysokości przekraczającej 3 m. 13. Certyfikacja wyrobów budowlanych i służących ochronie przeciwpożarowej. W budynku należy stosować tylko te wyroby, urządzenia, sprzęt, które posiadają pozytywne aprobaty, certyfikaty i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje. Wymagania Polskich Norm dotyczących zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, niepalności materiałów budowlanych, stopnia ich palności oraz dymotwórczości będą mogły być zastępowane PN-EN dopiero po wpisaniu tej normy do rozporządzenia o warunkach technicznych jako normy obligatoryjnej (PN- EN w Polsce została ustanowiona w kwietniu 2004 roku). 14. Przekazanie budynku do eksploatacji. Obiekt powinien być odebrany, przed przystąpieniem do jego eksploatacji, między innymi przez Komendę PSP w Poznaniu. Ponadto należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu w zakresie określonym przepisami.

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo