RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2"

Transkrypt

1 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Instalacje bezpieczeństwa Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu Opis ogólny zastosowanego rozwiązania systemu SSP Programowanie, konfiguracja i obsługa centrali Moduł linii detekcji Moduły komunikacyjne: Urządzania detekcji i sygnalizacji pożaru Opis techniczny projektowanego rozwiązania SSP Wymagania minimalne elementów systemu SSP: Oddymianie klatek schodowych A i B ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA: PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Opis techniczny Systemu Oddymiania Lokalizacja urządzeń systemu oddymiania Okna oddymiajace Specyfikacja techniczna urządzeń Kable i przewody oraz sposób ich układania Uwagi końcowe Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Załączniki DECYZJA MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK, NR UPR. ZAP/0107/POOE/12... ZAŁĄCZNIK 1 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK, ZAP/BT/0016/10 DECYZJA MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, NR UPR. ZAP/0218/POOE/11... ZAŁĄCZNIK 2 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/IE/0278/11 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW...ZAŁĄCZNIK 3 Spis rysunków RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 RZUT KONDYGNACJI 0 - PARTER, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S3 RZUT KONDYGNACJI +1 - PIĘTRO 1, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S4 RZUT KONDYGNACJI +2 - PIĘTRO 2, INSTALACJA SAP...RySUNEK S5 RZUT KONDYGNACJI +3 - PIĘTRO 3, INSTALACJA SAP... RySUNEK S6 RZUT KONDYGNACJI +4 - PIĘTRO 4, INSTALACJA SAP... RySUNEK S7 1

2 SCHEMAT INSTALACJI SAP... RySUNEK S8 SCHEMAT ODDYMIANIA KLATEK A i B... RySUNEK S9 SCHEMAT POŁĄCZENIA ODDYMIANIA KLATEK A i B... RySUNEK S10 2

3 1. Przedmiot i zakres opracowania ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ INSTALACJA SAP I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Adres: CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH, AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE- INTERNAT, PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:1036 Inwestor: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE, PL. ORŁA BIAŁEGO 2, SZCZECIN 2. Podstawa prawna opracowania umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; projekty branżowe instalacji i architektury obowiązujące normy i przepisy Instalacje bezpieczeństwa Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/, Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 3

4 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Polska Norma PN-EN ; Systemy sygnalizacji pożarowej; Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - IE 1980, PN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe, PN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe-przewodowe linie kablowe. Ogólne wymagania i badania., Katalogi i karety katalogowe producenta Opis ogólny zastosowanego rozwiązania systemu SSP. Funkcję główną systemu SSP powinna pełnić centrala umożliwiająca wykorzystanie nowoczesnego, wysokiej klasy, adresowalnego i elastycznego cyfrowego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Ponadto centrala powinna być zgodnia z najnowszymi regulacjami normy EN54 oraz posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. Na potrzeby obiektu zaprojektowano 8 pętli z możliwością podłączenia 128 urządzeń na każdej pętli. Uwzględniając specyfikę obiektu przewidziana została możliwość rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru o jedną dodatkową pętlę obsługującą do 128 urządzeń bez konieczności wymiany centrali. Zastosowane rozwiązanie daje duża skalowalność systemu przy nakładach finansowych ograniczonych do minimum. Ze względu na ograniczoną objętość dokumentu zawarte w nim opisy są skrócone i nie zawierają wszystkich funkcjonalności i cech opisywanych urządzeń i oprogramowania. W celu szerszego poznania systemu niezbędne jest zapoznanie się z kartami katalogowymi wykorzystanych urządzeń oraz instrukcjami technicznymi Programowanie, konfiguracja i obsługa centrali System powinien pozwalać na przeprowadzenie konfiguracji z automatycznym adresowaniem urządzeń. Zastosowane rozwiązanie pozwala w sposób łatwy, szybki i bezbłędny zaadresować bardzo duży i rozległy system. Centralę powinna mieć możliwość obsługi/programowania na kilka sposobów: Przy użyciu klawiatury wbudowanej w centralę Przy użyciu zewnętrznej klawiatury podłączanej bezpośrednio do portu PS/2 centrali Przy użyciu bezpłatnego oprogramowania na komputery klasy PC podłączonego do wbudowanego w centralę portu USB Moduł linii detekcji. Moduł służy do kontroli adresowalnych obwodów linii dla central. Wykorzystywany jest do monitoringu i kontroli obwodów detekcyjnych skonfigurowanych jako pętla (klasa A) lub jako linia otwarta (klasa B). Praca modułu kontrolowana jest w całości przez mikroprocesor, sterowany z centrali monitoruje stan podłączonych urządzeń. Zaprojektowany do pracy autonomicznej, nawet bez komunikacji z CPU centrali. Interfejs RS232/ Moduły komunikacyjne: 4

5 Interfejs drukarki termicznej Interfejs LAN TCP/IP Urządzania detekcji i sygnalizacji pożaru. Optyczny czujnik dymu z izolatorem zwarć. Oferuje maksymalną sprawność i pewność wykrywania dymu z wykorzystaniem efektu Tyndall a. Specjalny algorytm nadzoruje gęstość dymu, filtruje fałszywe alarmy, dokonuje obliczeń i przechowuje wartości odniesienia kompensacji dryftu, które są aktualizowany tylko na polecenie centrali. Czujnik może przechowywać w swojej nieulotnej pamięci 60 pomiarów ( 30 przed wystąpieniem zdarzenia i 30 po wystąpieniu zdarzenia ). Pomiary mogą być wyświetlana na wyświetlaczu centrali w formie graficznej lub tekstowej. Powyższa funkcjonalność pozwala zrozumieć i sprawdzić co działo się tuż przed i tuż po wykryciu alarmu. Czujniki wyposażone są w dwukolorową diodę, sygnalizującą tryb pracy oraz izolator zwarć Ręczny ostrzegacz pożarowy. Działanie oparte jest o mikrokontroler. Urządzenie używane jest do ręcznego wywołania alarmu pożarowego w systemie sygnalizacji pożaru. Wskaźnik zadziałania. Sygnalizuje stan alarmu w optycznym czujniku dymu do którego jest podłączony Sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacją optyczną - lampą z zespołem diod LED w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator znajduje się w obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny Opis techniczny projektowanego rozwiązania SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru jest idealnym rozwiązaniem dla realizacji swojej funkcji w średnich i rozległych strukturach. Dzięki zaawansowanej konstrukcji oraz oprogramowaniu opartym na najnowszych rozwiązaniach oferuje najwyższy stopień bezpieczeństwa, rozproszoną logikę odporną na awarię centrali ( karty detekcji są wyposażone we własne procesory), wysoką funkcjonalność oraz intuicyjny interfejs użytkownika. W uzgodnionej lokalizacji zostanie zainstalowana centrala systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru Ze względu na charakterystykę obiektu centrala wyposażona jest w 4 karty linii detekcyjnej. Takie rozwiązanie zapewni wysoką elastyczność ewentualnej rozbudowy oraz zwiększy bezpieczeństwo systemu. Centrala wyposażona zostanie w akumulatory, które zapewnią wymagany przepisami czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania 230V. Centrala będzie posiadała możliwość rozbudowy systemu o 4 karty linii detekcyjnej ( 128 urządzeń w pętli lub 2 x 32 urządzenia w linii otwartej ). System został tak zaprojektowany, żeby rozbudowa była szybko i ekonomicznie korzystna. Należy podkreślić, że zainstalowane w centrali karty linii detekcyjnych będą częściowo zajęte, umożliwiając również dalszą prostą rozbudowę. Centrala zostanie rozbudowana o moduł komunikacyjne. Do detekcji pożaru zaprojektowano dwa różne czujniki. W fazie projektowania, założono że część pomieszczeń wyposażonych będzie w sufity podwieszane, ilość czujników w rozbiciu na kondygnacje: Zaprojektowany system może być dodatkowo wyposażony w moduły wejścia/wyjścia dające możliwość sterowania wieloma urządzeniami zewnętrznymi np.: systemem klap, okien, KD, windami itp. Centrala przez zewnętrzne moduły może również otrzymywać sygnały wejściowe z innych urządzeń. Istnieje możliwość integracji systemu SSP, umożliwiając prezentację alarmów, generowanie zdarzeń. Sygnalizator akustyczny nie jest adresowalny, należy zastosować moduł adresowalny, który posiada wyjście do sterowania sygnalizatora. Moduł ten należy zasilić zewnętrznego zasilacza. 5

6 Wymagania minimalne elementów systemu SSP: System w całości składać się będzie z następujących elementów : -optyczna czujka dymu. Niskoprofilowy z izolatorem zwarć Zgodne z EN54-7:2000 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C(+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -czujnik dymu i temperatury Niskoprofilowy z izolatorem zwarć Zgodne z EN54-7:2000 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -ręczny ostrzegacz pożarowy Resetowalny Zgodne z EN54-11:2000+A1:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) - moduł we/wy Zgodne z EN54-18:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA 6

7 Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe) 1A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Wyjście nadzorowane bez zewnętrznego źródła zasilania 15mA max Wyjście nadzorowane z zewnętrznym źródłem zasilania 0.75A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Zewnętrzne źródło zasilania 24VDC Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -Wieloczynnościowy moduł 4 wyjścia/ 4 wejścia Zgodne z EN54-18:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe) 1A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Wyjście nadzorowane bez zewnętrznego źródła zasilania 15mA max Wyjście nadzorowane z zewnętrznym źródłem zasilania 0.75A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Zewnętrzne źródło zasilania 24VDC Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -sygnalizator akustyczny-świetlny Wskaźnik normalnej pracy i zadziałania - sygnalizator akustyczny (SA-K7N), - Zasilacz 24V, 2A Oddymianie klatek schodowych A i B Opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe, mające na celu spełnienie nakazów zawartych w decyzji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia , dotyczącej wyeliminowania w budynku nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Celem niniejszego opracowania jest system oddymiania klatki schodowej dzięki któremu zostanie usunięty dym i szkodliwe związki na klatce schodowej, która stanowi część drogi ewakuacyjnej z budynku. Zakres prac objętych opracowaniem: - zainstalowanie Central Oddymiania, - podłączenie zasilania do centrali oddymiania, - podłączenie i ułożenie instalacji dla zwor elektromagnetycznych, - zainstalowanie elementów wykonawczych, 7

8 instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujących, ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA: Zasilanie centrali oddymiania zlokalizowanej na poddaszu należy wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z rozdzielni RG zlokalizowanej w przedsionku przy wejściu głównym na parterze. Projektuje się przewód HDGs3x2,5 układany na stalowych uchwytach i kołkach mocowanych co 30cm PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Klatka schodowa, znajdująca się w części średniowysokiej ( starej ) objęta niniejszym opracowaniem, powinna być obudowana i zabezpieczona przed zadymieniem. Zaprojektowano oddymianie klatki schodowej za pomocą okien oddymiających wbudowanych w istniejące otwory okienne, spełniających wymagania wg VdS 2221: (01), o powierzchni geometrycznej wynoszącej 7,5% powierzchni podstawy przynależnej klatki schodowej (ale nie mniejszej niż 1,5m2), spełniające kryteria PN-EN (deklaracja zgodności z PN i VdS). Wymieniane okna oddymiające maja posiadać podział okienny jednakowy z podziałem obecnie istniejącym. Przyjęto powierzchnię podstawy klatki schodowej 35 m2. Wymagana min. geometrycznie wolna powierzchnia okna oddymiającego 2,63 m2. Ze względu na zbyt małe powierzchnie okien znajdujących się na spoczniku klatki nad ostatnią kondygnacją użytkową - II piętro (powyżej spocznika znajduje się poddasze z pomieszczeniem archiwum, które nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi ), przyjęto do oddymiania również okna znajdujące się na II piętrze (stanowiącym najwyższą kondygnację użytkową) w rejonie klatki, których dolna krawędź znajduje się na wys. 0,95 m, a górna na wysokości 2,4m ( spełniony warunek dla otworów oddymiających w ścianie wg VdS 2221: (01): dolna krawędź min. 0,8m, górna krawędź min. 1,8m) Napowietrzanie realizowane jest przez drzwi zewnętrzne znajdujące się na parterze, oraz okna uchylne, otwierane automatycznie. Suma geometrycznie wolnej powierzchni odpowiada min. 1-krotnej powierzchni otworów wylotowych (okna oddymiające) powierzchnia drzwi i okien: 2,3 m2 (drzwi), 1,12 m2 (dwa okna). drzwi należy wyposażyć w urządzenie centralki ppoż. blokujące, okna otwierane automatycznie po sygnale z 8

9 Opis techniczny Systemu Oddymiania Lokalizacja urządzeń systemu oddymiania System oddymiania zaprojektowano w oparciu o rozwiązania firmy Mercor. Systemem będzie sterować centrala oddymiania umieszczona wewnątrz klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Po wykryciu sygnału z przycisków oddymiania lub z czujek optycznych, umieszczonych na każdym piętrze, centrala oddymiająca otwiera elektrycznie klapy oddymiające oraz okna napowietrzające wyposażone w siłowniki elektryczne. Wszystkie zaprojektowane urządzenia oraz przewody posiadają niezbędne atesty i certyfikaty wymagane dla elektrycznych urządzeń zabezpieczenia ppoż Okna oddymiajace Zaprojektowano okna oddymiające w klatce schodowej, o łącznej powierzchni geometrycznie wolnej wynoszącej powyżej 2,63 m2. Zapotrzebowanie: 7,5% z 35,0 m2-2,63 m2 OKNO Op2, Op3 -ODDYMIAJĄCE z jedną częścią uchylną, otwieraną automatycznie na zewnątrz, za pomocą siłownika wrzecionowego typu mcr-w spełniające kryteria PN-EN (deklaracja zgodności z PN i VDS). Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały lub z profili PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie z wewnętrznymi kształtownikami stalowymi, w kolorze białym. Powierzchnia geometrycznie wolna wymagana dla okien oddymiających (minimum): Okno wywiewne Op2: - 2 x min. 0,55 m 2 Okno wywiewne Op3: - 2 x min. 0,8 m 2 Suma: - 2,7 m 2 OKNO Op1-NAPOWIETRZAJĄCE pełniące funkcję napowietrzania, uchylne do wewnątrz, z naświetlem górnym stałym, z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor biały lub z profili PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie, z wewnętrznymi kształtownikami stalowymi, w kolorze białym. Otwierane automatycznie za pomocą siłownika wrzecionowego typu mcr-s Powierzchnia geometrycznie wolna: Drzwi wejściowe Napowietrzające (istn.) - 2,30 m 2 Detal "A" Okna napowietrzające(proj): -2 x min. 0,35 m 2 Suma: - 3,00 m 2 9

10 Specyfikacja techniczna urządzeń Centrala oddymiania W stan alarmu pożarowego centrala oddymiania wprowadzana jest przez zadziałanie czujek dymu, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania. Centrala kontroluje ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiada optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Centrala oddymiania ma możliwość: ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale wyposażono w listwę zaciskową z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytaków elektromagnetycznych. Centrala posiada układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Zalecane parametry techniczne: moc znamionowa 240VA/500VA napięcie znamionowe 230V AC, 50Hz wyjście napięciowe 24V DC, maks. prąd obciążenia wyjścia napędów 16A/16A, maks. prąd obciążenia wyjścia chwytaków 0,5A, emisja zakłóceń EN , EN 55022, odporność na zakłócenia EN , EN do -6, EN wymiary obudowy - 262x262x81mm, kategoria ochrony II stopień, temperatura pracy do +55oC, stopień ochrony IP42. 10

11 W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatorów 12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin. Optyczna czujka dymu PRZEZNACZENIE Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka wykrywa wszystkie pożary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny i niewidzialny. Zalecane parametry: Napięcie pracy 12 V 28 V Maksymalny pobór prądu 60 µa Prąd alarmowania 20 ma Czułość czujki 0,2 db/m Maksymalna wysokość instalowania *) 12 m *) Maksymalna powierzchnia dozorowania *) m2 *) Temperatura pracy -25 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) średnica 115, wysokość 43 mm Masa (bez gniazda) 0,15 kg Kolor czujki (standardowy) biały *) Patrz obowiązujące wytyczne projektowania Chwytaki elektromagnetyczne Drzwi oddzielające klatkę schodową od korytarzy (wg załączonych rysunków) należy wyposażyć w chwytaki elektromagnetyczne. Centrala oddymiania po wykryciu alarmu pożarowego poda sygnał i zwolni zworę elektromagnetyczną, powodując dzięki samozamykaczom zamknięcie drzwi Oprzewodowanie Do przycisków oddymiania poprowadzono przewód YnTKSY 5x2x0,8, a do czujek optycznych dymu YnTKSY 1x2x1 Zasilanie siłowników poprowadzić przewodem proj. przewód (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kołkach stalowych mocowanych co 30cm. Wszystkie przewody poprowadzić w tynku pod warstwą tynku minimum 5mm. 11

12 Łączenie przewodów przycisków oddymiania wykonać w ich podstawach, a siłowników i napędów drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpożarowych. Linia przycisków oddymiania - YnTKSY 5x2x0,8 2 Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5 Zasilanie napędów 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 Linia czujek - YnTKSY 1x2x Kable i przewody oraz sposób ich układania Zasilanie centrali SAP sprzed wyłącznika głównego p.poż układać kabel NKGs3x2,5mm np. firmy Bitner. Kabel układać innymi trasami niż pozostałe instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocą stalowych uchwytów Uwagi końcowe całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP. instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlanych. wykonać pomiar rezystancji uziemienia po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów, PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK NR UPR. ZAP/0107/POOE/12 12

13 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie DOTYCZY PROJEKTU: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Adres: PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:

14 OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak NR UPR. ZAP/0107/POOE/ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości Przy robotach ziemnych należy zapewnić: 1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 3) składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 14

15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak NR UPR. ZAP/0107/POOE/12 Szczecin, październik 2014 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oświadczam, że: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Adres: PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:1036 INSTALACJA SAP został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 15

16 Projektant: mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12 Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski UPR. NR ZAP/0218/POOE/11 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo