Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ."

Transkrypt

1 em box IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a dz. nr ;1 Data opracowania: BranŜa: Architektura i konstrukcja, wrzesień 2009r. Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: MATERIAŁY FORMALNO-PRAWNE Oświadczenie projektantów Uprawnienia projektantów + zaświadczenia z Izby RZUT PARTERU - plansza uzg. - uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nr 441 z dnia rzeczoznawca d.s. sanitarni- higienicznych inŝ. Ryszard Sołowiej - uzgodnienie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy nr 58/1/09 z dania rzeczoznawca d.s. BHP i ergonomii inŝ. Józef Zaorski - uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpoŝarowej z dnia rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpoŝarowych.bryg. w st. spocz. inŝ. A. Hrynakowskim PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY Opis techniczny 1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania 2. Opis do stanu istniejącego 2.1. Lokalizacja 2.2. Temat opracowania i opis stanu istniejącego 2.3. Ocena techniczna budynku orzeczenie techniczne 3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 3.3. Projektowane zagospodarowanie działki 3.4. Zestawienie powierzchni 3.5. Dane informacyjne dotyczące inwestycji 3.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 3.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska 4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 4.1. Przeznaczenie i program uŝytkowy 4.2. Charakterystyczne parametry techniczne 4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 4.4. Opis konstrukcyjny 4.5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 4.6. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania 4.7. Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej działalności 4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 4.9. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko Warunki ochrony przeciwpoŝarowej 5. Uwagi końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obliczenia statyczne

3 Rysunki 1. Plan sytuacyjny skala 1: Rzut piwnicy skala 1: Rzut parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut II piętra skala 1: Rzut III piętra skala 1: Przekrój A-A skala 1: Zestawienie stolarki skala 1: Rzut piwnicy -remont skala 1: Rzut parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut II piętra skala 1: Rzut III piętra skala 1: Wieńce W-1-W-5 skala 1: Trzpień T-1 skala 1: Szczegóły Ŝelbetowe szybu widu skala 1: DTR proponowanej windy OTIS 18. Rzut piwnicy - inwentaryzacja skala 1: Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1: Rzut I piętra - inwentaryzacja skala 1: Rzut II piętra - inwentaryzacja skala 1: Rzut III piętra - inwentaryzacja skala 1: 100 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT INSTACJI SYGNALIZACJI P.POś

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MONTAśU WINDY I DOSTOSOWANIE KALTEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH WYMOGÓW INWESTOR: Adres inwestycji: Starostwo Powiatowe w Iławie Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a 1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania. - Zlecenie Inwestora - Mapa lokalizacyjna - Uzgodnienia branŝowe - Obowiązujące normy i przepisy budowlane - Wytyczne funkcjonalno-technologiczne Inwestora - Wizja lokalna na terenie przyszłej inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy architektoniczno konstrukcyjnej montaŝu windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝarowych. Zakres i forma projektu budowlanego została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz z dnia r. Zgodnie z 1 w/w rozporządzenia (Dz.U. nr 120 poz. 1113), projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie ogranicza zakresu opracowań projektowych na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych, tj. konstrukcyjno-wykonawczego obejmującego swym zakresem rysunki wykonawcze elementów Ŝelbetowych. 2. Opis do stanu istniejącego 2.1. Lokalizacja. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowane będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ulicy Generała Andersa 2a, dz. nr 197/ Temat opracowania oraz opis stanu istniejącego. Przedmiotem inwestycji jest montaŝ windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝarowych. Istniejący budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczony o konstrukcji ścian murowych oraz ze stropami prefabrykowanymi i dachem płaskim- stropodach. Budynek ten jest połączony z dobudowana sala konferencyjna w tylnej części obiektu.

5 Budynek w 2008r został odnowiony z zewnątrz poprzez wykonanie nowej elewacji oraz remontu zadaszenia nad głównym wejściem. Budynek został ocieplony 12cm styropianem metoda lekką. Ogólne dane charakterystyczne części objętej opracowaniem: Cały kompleks budynku starostwa - Pow. zabudowy ~ 982,8 m 2 - Kubatura ~ 14329,0m 3 - Powierzchnia uŝytkowa kaŝdego pietra ~635,40 m 2 - Razem powierzchnia uŝytkowa ~3177,0m Ocena techniczna budynku- orzeczenie techniczne Budynek jest w stanie dobrym i nie budzi zastrzeŝeń co do stanu technicznego budynku, nie ma widocznych spękań ani ubytków w ścianach ani stropach. Budynek nadaje się do uŝytkowania nie zagraŝa bezpieczeństwu ludzi. Budynek wymaga jedynie remontu wewnątrz tj. odremontowanie i przystosowanie wykończenia budynku do aktualnych wymogów dla tego typu obiektu. 3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja. Przedmiotem inwestycji jest montaŝ windy i przystosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów. Budynek zlokalizowany jest w Iławie przy ul. Generała Andersa 2a. na działce nr 197/ Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek, którego inwestycja dotyczy. Działka jest uzbrojona w sieci : wod- kan., deszczową ciepłowniczą, oraz infrastrukturę drogową oraz parkingową. Na zagospodarowaniu działki nie przewiduje się Ŝadnych zmian w urządzeniu terenu 3.3. Projektowane zagospodarowanie działki. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Drogi i nawierzchnie parkingowe. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Chodniki Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Nawierzchnie zielone. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Urządzenie terenu. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian 3.4. Zestawienie powierzchni.

6 Nie dotyczy- pozostaje bez zmian 3.5. Dane informacyjne dotyczące inwestycji. Inwestycja polegać będzie na remoncie budynku wewnątrz budynku, inwestycja nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zagospodarowanie działki ani na funkcjonowanie obiektu, jedynie poprawi jakoś świadczenia usług dla petentów urzędu. Poprzez dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝ. oraz montaŝu windy poprawi bezpieczeństwo uŝytkowników budynku jak i wygodę i dostępność wyŝszych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie dotyczy Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska. Nie dotyczy. 4. Opis do projektu architektoniczno budowlanego Przeznaczenie i program uŝytkowy. Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, budynek słuŝy jako budynek uŝyteczności publicznej z przeznaczeniem na urząd gminy, starostwa oraz inne wydziały podlegające urzędowi starostwa. Inwestycja dotyczy wydzielenia klatek schodowych p. poŝ. oraz zabezpieczenia ich oknami oddymiającymi w przypadku poŝaru. Oraz inwestycja będzie polegała na montaŝu windy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych Forma architektoniczna i funkcja obiektu Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącej bryły budynku, ani nie zmienia przeznaczenia budynku, budynek nadal będzie słuŝył jako budynek uŝyteczności publicznej z przeznaczeniem na urząd. Wszystkie zmiany dotyczą wnętrza budynku. Zostaną wydzielone klatki schodowe od pozostałej komunikacji zgodnie z nowymi przepisami p. poŝ. oraz zostanie zamontowana winda z atestem dla osób niepełnosprawnych z dostępem z głównego holu parteru Opis konstrukcyjny. Projektowana inwestycja będzie wymagała przesuniecie ściany działowej w klatce pomocniczej w celu uzyskanie wymaganego wymiaru spocznika klatki oraz montaŝ nowych drzwi w odporności EI 30. Droga cześć inwestycji będzie polegała na wybudowaniu szybu oraz montaŝu windy w głównym holu budynku oraz wydzielenie głównej klatki schodowej poprzez montaŝ witryny w odporności EI 60 oraz drzwi w odporności EI 30.

7 Ściany projektowane Ściany działowe : Ściana działowa murowane z cegły np. Silka gr.12 cm w odporności ogniowej min. EI 60 lub z innego materiału spełniające wymogi p. poŝ. Zostanie takŝe zamurowany otwór doświetlenia holu zamurowany pustakami szklanymi w odporności EI Fundamenty Fundamenty istniejące pozostają bez zmian jedynie w miejscu projektowano szybu widny naleŝy wykonać płytę fundamentową zg. załączonymi rys. oraz wytycznymi dostawcy windy. W miejscu projektowanego szybu windy naleŝy podczas realizacji inwestycji wykonać odkrywkę istniejących fundamentów, a następnie skontaktować się z autorem projektu w celu uzgodnienia szczegółu polaczenia istniejących fundamentów z nowo projektowaną płyta podszybia windy Stropy pozostają bez zmian, jedynie w miejscu projektowanej windy naleŝy wykuć otwór o wymiarach szybu windy. Otwór naleŝy wykuć po uprzednim podmurowaniu szybu windy z bloczków betonowych. Stropy wokół podstemplować a następnie wyciąć otwór i zalać wieniec wg. załączonych rys. oraz zgodnie ze sztuka budowlaną NadproŜa stalowe nad projektowanymi otworami w istniejących ścianach o gr. min 25 cm naleŝy wykonać belki nadproŝowe z ceowników walcowanych 2x 180 C ( max rozpiętości 1, 50 m) wg. rys Wieńce oraz elementy Ŝelbetowe Wykonać zg z załączonymi rys. stal zbrojeniowa A -III oraz stal gładka A -0 beton B 20/ Uwagi końcowe do projektu konstrukcyjnego Przedmiotowe opracowanie moŝe nie wyczerpywać zakresu wszystkich wyszczególnionych prac. Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić sytuacje, których nie przewidziano w projekcie. Dlatego podczas wykonywania robót remontowo-budowlanych, prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. Prace związanie z wykonaniem szybu naleŝy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz zgodnie z załączonymi rys. W przypadku zastosowaniu innej windy niŝ przewidziano w projekcie naleŝy skorygować wymiary szybu oraz technologie szybu i skonsultować się z autorem projektu.

8 Przed przystąpieniem do wykonywania szybu przewiercić przez stropy otwór dla spionowania szybu i spionować domiarów do istniejących ścian Posadzki wg rys. przekrojów. Istniejąca posadzka na klatce schodowej bocznej zostaje bez zmian ewentualne uszkodzenia związane z remontem naleŝy uzupełnić jak istniejąca posadzka płytami lastrico. Klatka główna wydzielona- naleŝy istniejącą posadzkę oczyścić i ułoŝyć na niej nowo projektowany gress o wysokim stopniu ścieralności Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka drzwiowa zewnętrzna pozostaje bez zmian, jedynie w miejscach poszerzenia spocznika przy klatce schodowej bocznej naleŝy zdemontować drzwi do biur i po przesuniecie utworów zamontować drzwi wg. rys. Drzwi ewakuacyjne na klatki schodowe naleŝy zamontować w odporności EI 30. Niniejsze opracowanie zawiera takŝe wymianę trzech okien na III piętrze na okna oddymiające Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne Budynek z zewnątrz jest wyposaŝony w podjazd dla niepełnosprawnych, zaś dostęp na pozostałe pietra dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniony poprzez wyposaŝenie budynku w windę z atestem dla osób niepełnosprawnych Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania. a) roboty przy instalacji windy - zabezpieczenia miejsc objętych opracowaniem- remontem od osób trzecich zgodnie z wytycznymi dla budynków nie wyłączonych z uŝytkowania a objętych opracowaniem - rozebranie ścianek działowych które są przeznaczone do rozbiórki w miejscu projektowanej windy na wszystkich piętrach - rozebranie warstw posadzkowych na gruncie i wykonanie płyty pod szyb windy na głębokości zg. z wytycznymi producenta windy oraz załączonych rys. - wymurowanie z bloczków betonowych o wysokiej klasie wytrzymałości szybu windy w poziomie piwnicy do wysokości stropu - podstemplować istniejący strop nad piwnica i wycięcie otworu o wymiarach szybu windy, wylanie wieńca w poziome stropu na szybie windy i oparcie stropu na wymurowanym szybie stropu. - na kaŝdej następnej kondygnacji naleŝy postępować identycznie - szyb windy naleŝy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi producenta windy - tynkowanie szybu i malowanie farbą emulsyjną - instalacji windy przez firmę specjalistyczną - roboty wykończeniowe przy szybie windy

9 b) roboty zwiane ze wydzielenie klatek schodowych roboty przy klatce schodowej bocznej - demontaŝ istniejących drzwi wewnętrznych - rozbiórka istniejącej ścianki działowej miedzy klatka schodowa boczna a holem - przesuniecie drzwi wewnętrznych w wyznaczonych miejscach biur - Wymurowanie nowej ścianki działowej dzielącej klatkę schodowa od głównego holu w odporności ogniowej EI 60 - montaŝ drzwi ewakuacyjnych w odporności ogniowej EI 30 - roboty wykończeniowe(ułoŝenie naruszonej posadzki holu, malowanie) - roboty na kaŝdym piętrze przeprowadzić identycznie roboty przy głównej klatce schodowej - wymurowanie ścianki działowej oddzielająca klatkę schodowa w odporności EI 60 - montaŝ witryny oraz drzwi ewakuacyjnych zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami p. poŝ. na parterze - na pozostałych piętrach montaŝ drzwi w odporności ogniowej EI 30 - roboty wykończeniowe ( ułoŝenie na całej posadzce istniejącej nowej warstwy wykończeniowejgress o wysokim stopniu ścieralności, dobór płytek naleŝy na etapie realizacji inwestycji dobrać w porozumieniu z inwestorem, malowanie ścian farbą emulsyjną) Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej działalności Zakres działalności: Jak w punkcie 3.1. Przeznaczenie i program uŝytkowy Warunki lokalowe: Jak w punkcie 3.2. dane charakterystyczne obiektu Zatrudnienie pracowników - Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zatrudnieniu pracowników w budynku urzędu Wytyczne budowlano instalacyjne - temperatura - temperatura wewnątrz pomieszczeń : - zima +20/+24 C, - lato wynikowa oraz system schładzania pomieszczeń zgodnie z opracowanym system chłodzącym - wentylacja

10 - istniejąca we wszystkich pomieszczeniach jest zapewniona wentylacja grawitacyjna Zapotrzebowanie energetyczne Zapotrzebowanie energetyczne budynku : - zapotrzebowanie ciepła nie ulega zmianie co do stanu istniejącego i nie jest objęty niniejszym opracowaniem - zapotrzebowanie energii elektrycznej w ramach istniejącej mocy w wg branŝy elektrycznej od obsługi windy oraz w razie poŝaru do uruchomienia okien oddymiających Opis podstawowych schematów instalacyjnych. W pomieszczeniach objętym opracowaniem projektuje się nowe instalacje: Instalacje elektryczne według projektu branŝy elektrycznej - podłączenie windy - instalacja okien oddymiających Instalacje sanitarne Nie przewiduje się zmian w niniejszym opracowaniu 4.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Bilans mocy urządzeń elektrycznych nie zmienia się co do istniejącego Właściwości cieplne przegród zewnętrznych a) Okna oraz drzwi zewnętrzne wymianie podlegają jedynie trzy okna ma klatkach schodowych na okna oddymiające na klace schodowej bocznej o min czynnej powierzchni 0,71m 2 na głównej klatce schodowej o min czynnej powierzchni 2,47m 2 współczynnik przenikania ciepła wymagany U = 1,8 W/ m 2 *K b) Ściana warstwowa zewnętrzna budynek ocieplony gr. 12 cm spełnia aktualne wymogi Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej a) Wentylacja pomieszczeń jest zapewniona poprzez wentylacje grawitacyjna z istniejących kanałów wentylacyjnych niniejsze opracowanie nie zawiera Ŝadnych zmian co do istniejących b) parametry instalacji centralnego ogrzewania istniejące nie dotyczy niniejszej inwestycji Dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii

11 nie przewiduje się Ŝadnych zmian w inwestycji. Istniejące zabezpieczenia pozataja bez zmian ( okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplenie bud, spełniają aktualne wymogi oszczędności energii) 4.8. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko Dane ogólne. Budynek istniejący uŝytkowany, inwestycja nie zmienia przeznaczenia budynku, ani jego parametrów Gospodarka odpadami. Odpady gromadzone są w pojemnikach na zewnątrz budynku skąd będą transportowane przez specjalistyczna firmę w miejsce do tego przeznaczone Gospodarka wodno ściekowa. Gospodarka wodno ściekowa uregulowana, nie projektuje się Ŝadnych zmian Emisje zewnętrzne nie dotyczy Informacja o planowanym przedsięwzięciu wg art.46 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r.) Nie dotyczy Dane dotyczące kwalifikacji inwestycji Inwestycja nie powoduje Ŝadnego wzrostu emisji zewnętrznych Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. Dz.U.Nr 179, poz 1490 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan środowiska (...); niniejsza inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko 4.9. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Cały kompleks budynku starostwa - Pow. zabudowy ~ 982,8 m 2 - Kubatura ~ 14329,0m 3 - Powierzchnia uŝytkowa kaŝdego pietra ~635,40 m 2 - Razem powierzchnia uŝytkowa ~3700,0m 2 - wysokość obiektu: Max. wysokość w kalenicy max ok. 16,8 m p.p.t., Budynek zaliczamy dla klasy budynków średniowysokich - Ilość kondygnacji nadziemnych budynku głównego 4. - Ilość kondygnacji nadziemnych łącznika 2. - sala konferencyjna Odległość od obiektów sąsiadujących Budynek istniejący najbliŝszy sąsiadujący budynek jest nie bliŝej niŝ 8m- spełnia aktualne wymogi.

12 Parametry poŝarowe występujących substancji palnych Nie dotyczy Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego Nie dotyczy Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŝdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach kategorii zagroŝenia ludzi ZL I w budynku znajduje się tylko jedno pomieszczenia sala konferencyjna w którym moŝe przebywać więcej niŝ 50 osób w pozostałe pomieszczenia są to pomieszczenia biurowe nie przewiduje sie w największym natęŝeniu 10 osób. Ilość osób przebywających poszczególnych piętrach: III Piętro: pomiesz. biurowe pobytu stałego : wydział budownictwa wydział edukacji wydział ochrony środowiska wydział kartografii wydział geodezji 32 osoby 7 osób 6 osób 6 osób 6 osób 7 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem III piętro: 62 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych II Piętro: pomiesz. biurowe gminy pobytu stałego : 45 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem II piętro: 65 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych I Pietro: pomiesz. biurowe starostwa powiatowego pobytu stałego : 35 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem I piętro: 55 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych Parter: wydział komunikacji 15 osób pozostałe pomieszczenia biurowe w głównym holu: 16 osób pomieszczenia biurowe w łączniku: 8 osób razem parter osób przebywających na stale: 39 osób do wszystkich biur nie przewiduje się więcej niŝ 20 petentów w sali konferencyjnej przewiduje się pobyt czasowy podczas spotkań nie więcej niŝ 60 osób razem parter: 119 osób

13 ewakuacja odbywać się będzie głównym holem który jest oddzielony od klatki schodowej na zewnątrz budynku lub przez wydzielona klatkę schodowa pomocnicza. piwnica: pobytu stałego pracowników nie przewiduje się pobyt czasowy w archiwum lub pom. gospodarczych 5 osób w sali konferencyjnej przewiduje się pobyt czasowy podczas spotkań nie więcej niŝ 40 osób razem piwnica: max 45 osób ewakuacja na klatki schodowe a następnie na zewnątrz budynku ( z klatki pomocniczej wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku, z klatki glonowej wyjście na zewnątrz budynku ze spocznika nad piwnicą w poziomie terenu lub na główny holl parteru skąd na zewnątrz budynku) razem w całym budynku pobytu stałego przewiduje się : 151 osób główna klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji : ok.230 osób max ilość osób w budynku : 346 osób Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - wewnętrzne nie występuje - zewnętrzne nie występuje Podział obiektu na strefy poŝarowe Cały budynek zakwalifikowano do jednej strefy poŝarowej o nie przekraczającej powierzchni uŝytkowej 5000 m 2 strefę zaliczono do klasy odporności B Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Zgodnie z przepisami zakwalifikowano budynek do klasy B odporności poŝarowej. Klasa odporności poŝarowej B : - główna konstrukcja nośna spełnia wymagane R120 murowa ściany grubości min. 25 cm spełnia wymagania - konstrukcja nośna dachu wymagane- R30 - spełnia wymogi stropodach wentylowany - strop wymagane - REI 60 - spełnia wymogi strop Ŝelbetowy prefabrykowany - płyty kanałowe - ściany zewnętrzne wymagane EI60 murowane grubości min. 25 cm spełniają wymogi

14 - ściany wewnętrzne wymagane EI 30 murowane min 12 cm. spełniają wymogi - przekrycie dachu EI30 istniejący stropodach- spełnia wymogi Warunki ewakuacji, oświetleni awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Główna droga ewakuacyjna są korytarze oraz 2 wydzielone, klatki schodowe wyposaŝone w system oddymiania. Klatka schodowa główna o szerokości biegu 2,0 m jest przeznaczona do ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku na innych kondygnacjach niŝ parter długość dojęcia do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza 40 m. na kaŝdym piętrzę. Klatka pomocnicza słuŝy do ewakuacji ludzi znajdujących się w pobliŝu wyjścia ewakuacyjnego na danym pietrze Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych ( wentylacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne, odgromowej): Klatki schodowe zostały wyposaŝone w system oddymiania za pomocą okien oddymiającej umieszczonych na najwyŝszym piętrze co wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Budynek został takŝe wyposaŝony w system sygnalizowania za pomocą czujników dymu i temperatury co zostało ujęte w wcześniejszych opracowaniach, pozostałe instalacje pozataja bez zmian co do istniejących Dobór urządzeń instalacji p.poŝ. Projektuje się okna odymiające na klatkach schodowych Na klatkach schodowych projektuje się okno odymiające.na głównej klatce okno o powierzchni czynnej odymiania min 2,47 m 2 Na klatce pomocniczej okno o powierzchni czynne odymiania min 0,71 m 2 ( 5% powierzchni klatki schodowej) WyposaŜenie w gaśnice Zgodne z Polską Norma ustalone na etapie odbioru budynku po remoncie oraz wykonaniu instalacji Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p.poŝ. istniejące Drogi poŝarowe. istniejące

15 5. Uwagi końcowe. - roboty moŝna rozpocząć po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, - roboty budowlane naleŝy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, - roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75) - odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, cz. IV opracował :

16 em box I Ł A W A, u l. K o p e r n i k a 5 t e l./f a x ( ) W ie s ła w M a le c Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TEMAT: MONTAśU WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a dz nr ;7 INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Iławie Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a PROJEKTANT INWESTYCJI : mgr inŝ. Wiesław Malec

17 1. Podstawa opracowania INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 2. Wymogi opracowania planu bioz Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyŝsza inwestycja wymaga opracowania, przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( plan bioz ). Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, z uwzględnieniem ich specyfiki. 3. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przedmiotem inwestycji montaŝ windy i przystosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów p. poz. 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. - roboty będą prowadzone wewnątrz budynku istniejącego 3.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Obiekt wyposaŝony jest w czynne sieci elektryczne, telefoniczne, wod-can 3.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót, stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji projektowanego obiektu: a) Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m b) Roboty rozbiórkowe w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów c) Roboty wykonane na terenie czynnych zakładów przemysłowych d) Roboty wykonywane pod lub w pobliŝu przewodów linii elektroenergetycznych W istniejących elementów konstrukcyjnych 3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób prowadzenia instruktaŝu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagroŝeń oraz sposobów ich zapobiegania.

18 InstruktaŜ naleŝy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić plan bioz : wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagroŝenie plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego itp. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Opracował: mgr inŝ. Wiesław Malec

19 I. Zebranie obciąŝeń Dach: OBLICZENIA STATYCZNE obciąŝenia stałe: char. ϒ oblicz. - 2x papa 0,3 1,3 = 0,39 KN/m 2 - styropian min gr 0,15m x 0,45 0,07 1,3 = 0,10KN/m 2 - izolacja 0,03 1,3 = 0,04 KN/m 2 - cięŝar własny stropu 3,92 1,1 = 4,4 KN/m 2 - tynk 0,015 19,0 0,29 1,3 = 0,38 KN/m 2 obciąŝenia zmienne : g k = 4,61 g o = 5,31 kn/m² ObciąŜenie wiatrem pominięto ze wglądu na mały spadek dachu. ObciąŜenie śniegiem: char. ϒ oblicz. 1,2 0,8 0,96 1,5 1,44 kn/m Stropy : char. ϒ oblicz. - posadzka 0,4 1,2 = 0,48 - szlichta 5cm 0,05 21,0 1,05 1,2 = 1,26 - płyta paździerzowa 0,10 1,2 = 0,12 - cięŝar własny stropu 3,92 1,1 = 4,4 - tynk 0,015 19,0 0,29 1,3 = 0,38 g k = 5,76 g o = 6,64 kn/ m² Ściany wewnętrzne - cegła wap.-piask. gr. 28 cm 0,28 19,0 5,32 1,1 = 5,85-2 tynk 0,03 19,0 0,57 1,3 = 0,75 Σ 5,89 6,6 kn/m² 2.2. ObciąŜenia zmienne technologiczne - na dachu 0,05 1,4 = 0,07 kn/m² - pokoje biurowe 2,0 1,4 = 2,80 kn/m² - przestrzenie komunikacyjne : korytarz 2,5 1,4 = 3,5 kn/m² klatka schodowa- spocznik 4,0 1,4 = 5,6 kn/m² 2.3. ObciąŜenia ściankami działowymi obciąŝenia z kondygnacji obc. zastępcze dla ścianek działowych gr. 12cm 1,5 1,2 = 1,80 kn/m²

20 II. Statyka i wymiarowanie elementów nowo projektowanych 1.0 Nadszybie windy ObciąŜenie max technologiczne P = 50 kn ObciąŜenie z dachu Q = 5,31 +1,44= 7,65 kn/m 2 Zebranie obciąŝeń na płytę nadszybia: q= 50kN / 1,64 + 7,65x 1,64 = 30,5 kn/ mb + 12,53 kn/mb = 44 kn/mb M = 44 x 1,8 2 x 0,125= 18 knm 1. ZałoŜenia: Projektowanie przekroju dla zginania prostego Beton klasy B20 Stal klasy A-III f yk = 410,0 (MPa) Przekrój zbrojony prętami φ 10 Przekrój płytowy Brak wymiarowania na stan graniczny rozwarcia rys Obliczenia zgodne z PN-B-03264: Przekrój: b = 100,0 (cm) h = 20,0 (cm) d1 = 2,0 (cm) d2 = 2,0 (cm) 3. ObciąŜenia: Moment obliczeniowy Moment charakterystyczny, długotrwały Moment charakterystyczny, krótkotrwały M = 18,00 (kn*m) Md = 16,00 (kn*m) Mk = 2,00 (kn*m) 4. Wyniki: Teoretyczna powierzchnia zbrojenia: As1 = 2,9 (cm2) As2 = 0,0 (cm2) 4 φ10 = 3,1 (cm2) 0 φ10 = 0,0 (cm2) Stopień zbrojenia: µ = 0,16 (%) Minimalny stopień zbrojenia: µ a, min = 0,15 (%) Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadłych: Moment rysujący Mcr = 12,70 (kn*m)

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo