PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul."

Transkrypt

1 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax , kom , UMOWA NR: KOD PRACY: EGZ.NR TEMAT: WYDZIELENIE P.-POś. PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NR EWIDENCYJNY DZIALKI: Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul. Węgierska 9 INWESTOR / ZLECENIODAWCA: URZĄD MIASTA Zielona Góra ul. Podgórna Zielona Góra PROJEKTANT: dr inŝ. Grzegorz Cyrok UPR.BUD.NR: 3/2003/ZG spec. konstr.-budowlanej DATA I PODPIS: V-2006 OPRACOWAL: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski dr inŝ. Grzegorz Cyrok 130/90/ZG spec. inst. inŝ. w zakresie inst. elektrycznych V-2006 DATA I PODPIS: V-2006 mgr inŝ. Dariusz Pierepiekarz V-2006 MIEJSCOWOSC I DATA: Zielona Góra, maj 2006r. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy KomEksBud s.c. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeŝeniem wszelkich skutków prawnych. Prawa autorskie zastrzeŝone zgodnie z art. 1, 8, 16, 17 Ustawy o prawie autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83). Rachunek: BPH S.A. w Krakowie O/Zielona Góra nr REGON: NIP:

2 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KARTA TYTUŁOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres opracowania, zalecenia kontrolne 3. Ogólna charakterystyka budynku 4. Ogólny opis rozwiązań projektowych 5. Ścianki działowe 6. Okna dymowe na I. piętrze 7. Oddymienie klatek schodowych 7.1. Projektowany system oddymiania 7.2. Obliczenia powierzchni czynnej okien dymowych 7.3. Opis instalacji elektrycznej 8. Roboty uzupełniające 9. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1. Rzuty parteru Rys. nr 2. Rzut I-go piętra Rys. nr 3. Widok zabudowy kl. schodowej Rys. nr 4. Zestawienie stolarki okiennej Rys. nr 5a. Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. nr 5b. Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. nr 6. Rzut instalacji elektrycznych parter Rys. nr 7. Rzut instalacji elektrycznych piętro Rys. nr 8. Schemat instalacji elektrycznych ZAŁĄCZNIKI: Zał. nr 1. Schemat ogólny systemu oddymiania klatek schodowych. Zał. nr 2. MontaŜ pustaków szklanych firmy Vitrosilicon Zał. nr 3. Kopia decyzji KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze Zał. nr 4. Schemat dróg ewakuacyjnych KomEksBud s.c. Strona 2

3 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa z Miastem Zielona Góra o znaku IS.VIII /06. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano : wyniki wizji lokalnej; uproszczoną inwentaryzację architektoniczną wykonaną dla potrzeb projektu w maju 2005r; Decyzję wydaną przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia r. uzgodnienia ze Zleceniodawcą; obowiązujące przepisy, normy i normatywy; instrukcje producentów materiałów budowlanych. 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania: klatki schodowe w budynku Przedszkola Nr 37, ul.węgierska 9 w Zielonej Górze. Zakres opracowania: projekt wykonawczy wydzielenia przeciwpoŝarowego pionowych dróg ewakuacyjnych w zakresie zaleceń zawartych w pkt.9 Decyzji wydanej przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia r. (kopia Decyzji w załączeniu). 3. Ogólna charakterystyka budynku Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, zlokalizowany przy ul.węgierskiej nr 9. Budynek wykonany został w technologii budownictwa uprzemysłowionego. Ściany budynku wykonano z płyt Ŝelbetowych ściany nośne oraz z bloczków gazobetonowych ściany osłonowe. Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych. Stropodach Ŝelbetowy wentylowany. Dach płaski pokryty papą. Budynek wyposaŝony jest w następujące instalacje: - elektryczną, - piorunochronną - grzewcza (z sieci miejskiej) - wod.-kan., - gazową, - wentylacyjną - telefoniczną, - deszczową. KomEksBud s.c. Strona 3

4 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 4. Ogólny opis rozwiązań projektowych W chwili obecnej długość drogi ewakuacyjnej z najniekorzystniej połoŝonych pomieszczeń na I-szym piętrze przekracza 40m. Konieczne jest wydzielenie przeciwpo- Ŝarowe klatek schodowych z wyjściem na zewnątrz budynku w celu skrócenia drogi ewakuacyjnej. W tym celu wydzielono dwie klatki schodowe znajdujące się w segmentach bocznych (K3 i K4), posiadające własne wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku, przez co dla kaŝdego pomieszczenia w budynku najkrótsza droga ewakuacyjna nie przekracza 25m (załącznik nr 4). Obecna długość korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne przekracza 50m, w związku z tym przedzielono je na poziomie parteru i I-go piętra drzwiami dymoszczelnymi. (1) Roboty rozbiórkowe, wykucia i zamurowania 1. DemontaŜ 8 okien (90x60) na klatce schodowej K3 i K4, na poziomie I-go piętra oraz wyburzenie pasa ściany zewn. (90x120, grub.42cm) pomiędzy oknami (w miejscu projektowanych okien O-1 rys. 2) 2. DemontaŜ 2 okien (180x180) na klatce schodowej K1 i K2, na poziomie I-go piętra (w miejscu projektowanych okien O-2 rys. 2) 3. DemontaŜ drzwi z ościeŝami do sal lekcyjnych 8szt., na klatce K3 i K4 4. DemontaŜ drzwi z ościeŝami do piwnicy 2szt., na klatce K1 i K2 oraz rozebranie ścianki przy drzwiach do piwnicy na klatce K1 5. DemontaŜ ościeŝnicy z poszerzeniem otworu o 10cm (ścianka o grub.14cm) 1szt., na korytarzu I-go piętra w miejscu proj. drzwi dymoszczelnych (D-4) (2) Roboty budowlane związane z wydzieleniem klatek schodowych KORYTARZ NA PARTERZE - zamontować drzwi dymoszczelne D-6 1 szt. ze ścianką przeszkloną (zgodnie z zestawieniem rys.5b), usytuowanie rys. 1; KORYTARZ NA I-szym PIĘTRZE - zamontować drzwi dymoszczelne D-4 1 szt., usytuowanie rys. 2; KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - wymurować ściankę z bloczków gazobetonowych o grub.12cm z obustronnym tynkiem w miejscu proj. drzwi do piwnicy na parterze na klatce K1 (rys.1); - wydzielić klatkę K1 na poziomie parteru poprzez zamontowanie nowych drzwi profilowych przeszklonych D-3 (rys.1); - osadzić nowe drzwi przeciwpoŝarowe do piwnicy D-5 2 szt. na poziomie parteru, klatka K1 i K2; KomEksBud s.c. Strona 4

5 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze - wydzielić klatkę K1 i K2 na poziomie I-szego piętra (rys.2) poprzez wykonanie nowych ścianek z pustaków szklanych i osadzenie drzwi D-2 2 szt.; - osadzić nowe okna O-2 4 szt. na poziomie I-go piętra rys.2; KLATKA SCHODOWA K3 i K4 - wydzielić klatkę K3 i K4 na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) poprzez zamontowanie nowych drzwi przeciwpoŝarowych profilowych przeszklonych D-1 (EI 30) ze ścianką przeszkloną (EI 60) (zgodnie z zestawieniem rys.5a); - zamontować na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) nowe drzwi przeciwpoŝarowe pełne D-7 (EI 30)do sal lekcyjnych (zgodnie z zestawieniem rys.5b); - osadzić nowe okna O-1 4 szt. na poziomie I-go piętra rys.2; (3) Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych KLATKA SCHODOWA K1 montaŝ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K2 montaŝ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K3 montaŝ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K4 montaŝ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KomEksBud s.c. Strona 5

6 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze (4) Roboty uzupełniające uzupełnienie tynków roboty malarskie UWAGA: Drzwi przeciwpoŝarowe osadzić w ścianie zgodnie z instrukcją producenta. 5. Ścianki działowe Ścianka z pustaków szklanych na I-szym pietrze: Wykonać ściankę z pustaków szklanych 190x190x80mm zgodnie z rys.3. Usytuowanie projektowanych ścianek podaje rys. 2. Przed wykonaniem ścianki zamontować obrzeŝe stalowe wykonane z ceownika stalowego zimnogiętego 100x16x3mm, zakotwione do konstrukcji kotwami rozporowymi φ8x100mm. Do wykonanania ścianki zastosować pusaki szklane firmy Vitrosilicon ułoŝone na specjalnej zaprawie oferowanej przez producenta pustaków o nazwie ClaroGlass (szara). Wykonać dylatację z paska papy asfalt. bez posypki. Szerokość fugi: 10mm. Do spoinowania zastosować materiał elastyczny Cerinol Flex (Deitermann) w kolorze szarym. Spoiny poziome oraz spoiny pionowe między kształtowniku stalowym 100x16x4mm i konstrukcją budynku wykonać z materiału silikonowo-kauczukowego o nazwie Plastikol-FDN (Deitermann) w kolorze szarym z zastosowaniem odpowiedniego materiału gruntującego. Zbrojenie spoin: w spoinach poziomych umieścić dwa pręty φ6mm; w spoinach pionowych pręt φ6mm. Instrukcję montaŝu pustaków szklanych firmy Vitrosilicon zawiera zał. nr 2. Profile stalowe malować dwukrotnie (podkład i warstwa nawierzchniowa) farbą do stali (np. Chlorokauczuk) w kolorze drzwi. Ścianka z bloczków gazobetonowych: Ściankę wykonać z bloczków gazobetonowych o grub.12cm na zaprawie cement.-wap. Z obustronnym tynkiem. Ściankę malować w dolnej części (lamperia) farbą olejną a powyŝej dwukrotnie farbą emulsyjną. 6. Okna dymowe na I. piętrze KLATKA SCHODOWA K1 i K2 Zamontować nowe okna O-1 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi łącznie 4szt., w istniejące otwory w murze (po demonta- Ŝu istn. okien). Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standardowe. Parapety wewnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cynkowej. KomEksBud s.c. Strona 6

7 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze KLATKA SCHODOWA K3 i K4 Zamontować nowe okna O-2 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi łącznie 4szt., w wykute w murze otwory w miejscu górnych okien na klatce schodowej. Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standardowe. Parapety wewnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cynkowej. 7. Oddymianie klatek schodowych 7.1. Projektowany system oddymiania Projektuje się zastosowanie na kaŝdej klatce okiennego systemu oddymiania klatek schodowych OSO-MCR firmy Mercor. Projektowane systemy są autonomiczne (niezwiązany z innymi systemami). Projektowany system oddymiania na kaŝdej z czterech klatek składa się z 2 okien samoczynnie otwieranych, uchylnych (górą do środka), z zamontowanymi siłownikami elektrycznymi. Parametry okien wg zestawienia rys. 4, zastosować typowe szkło przeźroczyste. Okna zamontować na klatkach schodowych na poziomie pierwszego piętra zgodnie z rysunkami. Projektowane okna dymowe (klapy dymowe) na ostatniej kondygnacji klatek schodowych mają na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŝliwienie przewietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby. Siłowniki w oknach uruchamiane są w przypadku: - załączenie się czujki dymu umieszczonej na suficie - włączeniu ręcznego przycisku oddymiania (po zbiciu szybki) - włączenia przycisku przewietrzającego (równocześnie istnieje moŝliwość zamknięcia okien). Schemat ogólny instalacji elektrycznej systemu oddymiania zawiera zał. nr 1. Instalację oddymiającą wykonać na kaŝdej klatce schodowej. System oddymiania składa się z następujących urządzeń: wrzecionowe siłowniki elektryczne o symbolu MCR W wraz z odpowiednimi konsolami (producent: Mercor) o maksymalnym wysięgu 75cm, przymocowanych do górnej części okna łącznie 8 szt. elektryczna centrala sterująca systemu oddymiania o symbolu MCR 0204 (producent: Mercor) wraz z akumulatorami łącznie 4 szt. optyczna czujka dymu OCD (producent: Mercor) łącznie klatki 4 szt. przycisk wentylacyjny LT (producent: Mercor) łącznie 4 szt. ręczne przycisk oddymiania MCR RPO-1 (producent: Mercor) łącznie 8 szt. Instalację elektryczną do systemu oddymiania opisano w pkt. 7.3 oraz ukazano na rys. 6, 7 i 8. KomEksBud s.c. Strona 7

8 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 7.2. Obliczenia powierzchni czynnej okien dymowych (wg PrPN-B ) Obliczenia dla klatki schodowej K1 i K2 Dane do obliczeń: liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt. wymiary okien w świetle ościeŝnic: H=1,70m; B=0,80m. powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: A klatki = 22,50m 2 maksymalny wysięg siłownika: L max = 0,75m Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A g1 = 2xL max x(h+b)= 2x0,75x(1,7+0,80)=3,75m 2 A g2 = 2xHxB=2x1,70x0,80=2,72m 2 A g = min (A g1, A g2 ) = 2,72m 2 Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A cz = 0,5xA g = 0,5x2,72 = 1,36m 2 Warunki normowe wg PrPN-B dla klatek schodowych (budynek średniowysoki): A cz = 1,36m 2 > 0,05xA klatki = 0,05x22,50 = 1,125m 2 (warunek spełniony) Powierzchnia jednego okna: 1,7x0,80 = 1,36m 2 > 1,0m 2 (warunek spełniony) Obliczenia dla klatki schodowej K3 i K4 Dane do obliczeń: liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt. wymiary okien w świetle ościeŝnic: H=2,25m; B=0,80m. powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: A klatki = 27,00m 2 maksymalny wysięg siłownika: L max = 0,75m Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A g1 = 2xL max x(h+b)= 2x0,75x(2,25+0,80)=4,57m 2 A g2 = 2xHxB=2x2,25x0,80=3,60m 2 A g = min (A g1, A g2 ) = 3,60m 2 Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A cz = 0,5xA g = 0,5x3,60 = 1,80m 2 Warunki normowe wg PrPN-B dla klatek schodowych (budynek średniowysoki): A cz = 1,80m 2 > 0,05xA klatki = 0,05x27,00 = 1,35m 2 (warunek spełniony) Powierzchnia jednego okna: 2,25x0,80 = 1,80m 2 > 1,0m 2 (warunek spełniony) Wniosek: powierzchnia czynna okien otwieranych siłownikami jest większa jak 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej - warunki normowe są spełnione KomEksBud s.c. Strona 8

9 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 7.3. Opis instalacji elektrycznej Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zasilania Centralek Oddymiania zlokalizowanych na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych oraz wykonanie instalacji związanych z Centralkami Oddymiania. Klapy dymowe (okna dymowe) Projektowane okna dymowe na ostatniej kondygnacji klatek schodowych mają na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŝliwienie przewietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby. Okna dymowe posiadają napęd elektryczny i są sterowane z Centralek Oddymiania, które posiadają autonomiczne układy sterowania. Otwieranie okien dymowych odbywa się awaryjnie przez zadziałanie czujki dymu lub wciśnięcie przycisku alarmowego lub za pomocą przycisku przewietrzania. Centralka Oddymiania wraz z osprzętem, w skład którego wchodzą: - centrala oddymiania MCR przycisk alarmowy oddymiania ROP - optyczna czujka dymu OCD - przycisk przewietrzania LT - siłownik wrzecionowy MCR W dostarczana jest w komplecie (zgodnie z zamówieniem). Zasilanie Centralek Oddymiania Projektowane Centralki Oddymiania zlokalizowane będą na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych na poziomie ok. 1,8m od podłoŝa. W celu doprowadzenia energii elektrycznej do Centralki Oddymiania naleŝy istniejące rozdzielnice instalacji elektrycznej T4 i T6 wyposaŝyć w wyłączniki nadmiarowoprądowe S 301B6A i wyprowadzić od nich przewodem typu YDYp 3x1,5 p/t obwody zasilające Centralki Oddymia. W rozdzielnicy T4 i T6 znajdują się wolne pola umoŝliwiające zamontowanie dodatkowych wyłączników nadmiarowoprądowych. Po wykonaniu robót schemat T4 i T6 zaktualizować. Instalacje centralki Od kaŝdej centralki oddymiania wyprowadzić obwody do przycisków alarmowych ROP, optycznej czujki dymu OCD, przycisku przewietrzania LT i do siłowników wrzecionowych MCR. Instalacje prowadzić p/t. Osprzęt montować na poziomie ok. 1,4m od podłoŝa. Lokalizację osprzętu, układ połączeń i opis elementów układu pokazano na rysunkach. Ochrona od poraŝeń Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, osprzętu i części przewodzących. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się dla układu: TN-S SZYBKIE SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA Przewody PE w tablicach rozdzielczych poprzez wlz połączyć z przewodem PEN w rozdzielnicy RG budynku. KomEksBud s.c. Strona 9

10 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 8. Roboty remontowe uzupełniające Po wykonaniu wydzielenia klatek i systemu oddymiania wykonać: (1) Uzupełnienia tynku w miejscu zamontowanych ścianek z pustaków szklanych (2) Uzupełnienia tynku na małych powierzchniach (przekucia) (3) Malowanie emulsyjne ze szpachlowaniem wnęk przy ściankach z pustaków szklanych (4) Malowanie olejne lamperii przy ściankach z pustaków szklanych (5) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodowych w miejscach rozprowadzenia przewodów elektrycznych (6) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych w miejscach rozprowadzenia przewodów elektrycznych (7) Naprawy tynku w miejscach zamontowania nowych okien (8) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodowych w miejscach wymiany okien (9) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych w miejscach wymiany okien (10)MontaŜ parapetów wewnętrznych z PVC: 4 szt. 90cm i 2 szt. 180cm (11)MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy tytano-cynkowej 0,65mm: 4 szt. 90cm i 2 szt. 180cm Uwaga: - Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŝu okien wykonać w pasie o szerokości 0,5m, z doborem koloru zbliŝonego do istniejącego lub innego po uzgodnieniu z Inwestorem. - Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŝu przewodów elektrycznych wykonać w pasie o szerokości 0,2m, z doborem koloru zbliŝonego do istniejącego lub innego po uzgodnieniu z Inwestorem. 9. Uwagi końcowe (1)Wszystkie materiały budowlane oraz urządzenia przewidziane w projekcie moŝna zastąpić materiałami równowaŝnymi pod względem parametrów technicznych (parametry podane są w kartach katalogowych) oraz pod względem posiadanych atestów i aprobat. (2)Projektowane do zamontowania drzwi firmy Mecor posiadają atesty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez ITB. (3)Projektowane do zamontowania urządzenia elektryczne firmy Mecor posiadają atesty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez ITB. (4)Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej pobrać wymiary z natury. (5)MontaŜ siłowników na oknach powierzyć producentowi okien (okna nietypowe). (6)Prace zwązane z realizacją projektu naleŝy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie przygotowanie oraz wiedzę techniczną. MontaŜ elektrycznego systemu oddymiania powierzyć firmie posiadającej autoryzację producenta urządzeń (firmy Mercor). KomEksBud s.c. Strona 10

11 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze (7)Prace remontowe naleŝy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. (8)Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŝeń. Wyniki zaprotokołować i przekazać inwestorowi. Sporządzić dokumentację powykonawczą. (9)Drogi i wyjścia ewakuacyjne naleŝy oznakować znakami zgodnie z PN- N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŝarowe, miejsca zbiórki do ewakuacji. Opracowali: dr inŝ. Grzegorz Cyrok mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Zielona Góra, maj 2006r. KomEksBud s.c. Strona 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo