Regulamin Rekrutacji do projektu: Wesołe chwile w żłobku to szczęśliwe dzieciństwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rekrutacji do projektu: Wesołe chwile w żłobku to szczęśliwe dzieciństwo"

Transkrypt

1 Regulamin Rekrutacji do projektu: 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o: 1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć: PPHU BTP Anna Wozińska realizująca projekt o nr POKL /12pt. w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2) Biurze Projektu - należy przez to rozumieć pomieszczenie zajmowane przez zespół realizujący projekt w Przedszkolu Anglojęzycznym, przy ul. Drezdeńskiej 3 w Warszawie 3) Dokumentach Rekrutacyjnych - należy przez to rozumieć dokumenty składane przez Kandydatów do Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikalności do projektu min. Formularz Zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty. 4) Formach Wsparcia - należy przez to rozumieć ofertę Projektu w postaci przyjęcia dzieci uczestników Projektu do żłobka w okresie od X 2013 do XII ) Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 6) Kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w Projekcie, która złożyła Dokumenty Rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu. 7) Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć komisję dokonującą kwalifikacji Kandydatów do projektu. 8) PO KL - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) Projekcie - należy przez to rozumieć Projekt nr POKL... pt. Wesołe chwile w żłobku to szczęśliwe dzieciństwo realizowanym przez PPHU BTP Anna Wozińska. 10) Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć PPHU BTP Anna Wozińska. 11) Stronie internetowej projektu - należy przez to rozumieć stronę internetową Żłobka Abrakadabra funkcjonującą pod adresem 12) Uczestnik Projektu - należy przez to rozumieć rodzic z m. st. Warszawy, pragnący powrócić do pracy, dzięki przyjęciu dziecka do żłobka, zakwalifikowany do wsparcia w wyniku procesu rekrutacji zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyjętymi kryteriami uczestnictwa. 13) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie - należy przez to rozumieć deklarację regulującą udział uczestników w projekcie pt..

2 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt pt. realizowany jest przez PPHU BTP Anna Wozińska w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie, której Instytucją Pośredniczącą jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 3. Regulamin Rekrutacji obowiązujący do projektu pt. Wesołe chwile w żłobku to szczęśliwe dzieciństwo, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie, wzór Deklaracji Uczestnictwa i pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 4. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Miesięczna opłata za dziecko korzystające ze żłobka w ramach Projektu od X 2013 do XII 2014 będzie wynosiła 330,00 zł i będzie ona przeznaczona na poczet wkładu prywatnego wymaganego w Projekcie. 6. Projekt pt. skierowany jest do osób, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy, nieaktywnych zawodowo z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub pozostających bez zatrudnienia po urodzeniu i wychowaniu dziecka. 7. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 8. Każda osoba składająca dokumenty Rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem Rekrutacji i zaakceptować jego postanowienia w przyjętym brzmieniu. 3 PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU 1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Projektu oraz Dyrektor Żłobka Abrakadabra przy ul. Bora Komorowskiego 56c w Warszawie. 2. Rekrutacja Uczestników do Projektu rozpoczyna się z dniem r. i trwa do r., zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godzinach od 7.00 do w Przedszkole Anglojęzyczne Happy Time ul. Drezdeńska 3, Warszawa 3. W wyniku procesu rekrutacji, do udziału w projekcie wyłonionych zostanie 30 osób (kobiet i mężczyzn),spełniających warunki uczestnictwa, które jako pierwsze złożą kompletne i poprawnie wypełnione Deklaracje Uczestnictwa, w terminie, o którym mowa w ust.2 Pierwszeństwo do zakwalifikowania do projektu mają osoby niepełnosprawne. 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy lista Uczestników będzie niepełna, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przyjmowania dokumentów Rekrutacyjnych i kwalifikowania Uczestników do udziału w projekcie po terminie określonym w 3 ust Etapy procesu rekrutacji Uczestników Projektu: a) Etap informacyjny We wrześniu 2013r. Rozpocznie się akcja informacyjno-promocyjna adresowana do rodziców, mieszkańców Warszawy w szczególności dzielnic Saska Kępa, Gocław, Praga, zainteresowanych

3 przyjęciem ich dzieci do nowo powstałego Żłobka Abrakadabra. b) Etap rekrutacji W dniu r. rozpoczęty zostanie nabór Uczestników do projektu, który potrwa do r. Kandydaci będą zgłaszać swoje kandydatury poprzez Dokumenty Rekrutacyjne, dostępne w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne należy składać od poniedziałku do piątku od 7.00 do c) Etap wyników W wyniku prowadzonej rekrutacji od dnia r. tworzona będzie lista Uczestników Projektu i Lista Rezerwowa, której skład będzie zgodny z kryteriami uczestnictwa w Projekcie. d) Etap rekrutacji uzupełniającej Po zakończeniu rekrutacji właściwej, w każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia deklaracji przystąpienia do projektu. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać do r. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń do osób oczekujących na Liście Rezerwowej. Z tej listy, w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego Uczestników, do Projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w Liście. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W Projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie, złożyły wymagane Dokumenty Rekrutacyjne i spełniły warunki uczestnictwa ( 5 ust.1) 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz własnoręcznie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych zawierających: - Formularz Zgłoszeniowy (wzór - załącznik nr 1 do Regulaminu); - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu). - Deklaracja zatrudnieniowa (wzór - załącznik nr 3 do Regulaminu) lub Oświadczenie o nieaktywności (wzór - załącznik nr 4 do Regulaminu); 4) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (wzór - załącznik nr 5 do Regulaminu- jeśli dotyczy); 3. Załącznik nr 5 do Regulaminu dotyczy tylko osób, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. 4. Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w terminach określonych w 3 ust. 2, 4 i 5. 5 KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 1. Uczestnikami Projektu w zakresie świadczenia opieki nad dzieckiem mogą być wyłącznie osoby z m. st. Warszawy powracający na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dziecka, w tym co najmniej 1 osoba niepełnosprawna powracająca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, zamieszkujący zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie obszaru inwestycji (Saska Kępa, Gocław, Praga) W momencie przystąpienia do Projektu osoby nieaktywne zawodowo z powodu urodzenia/wychowania dziecka, tj. przebywające na urlopie macierzyńskim /wychowawczym oraz pragną powrócić do pracy, a po przyjęciu dziecka do żłobka powrót ten poświadczą poprzez zaświadczenie o zatrudnieniu lub osoby pozostające bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka 2. Kryterium wyboru danej osoby do Projektu stanowi kolejność aplikowania (data, godzina i minuta rejestracji). 3. Do żłobka przyjętych zostanie 30 dzieci pierwszych w kolejności osób na Liście Uczestników

4 Projektu, spełniających kryteria uczestnictwa. Osobom niepełnosprawnym spełniających kryteria uczestnictwa, o których mowa w 5 ust. 1, przysługuje pierwszeństwo udziału w Projekcie i zostaną one zakwalifikowane do udziału w Projekcie w pierwszej kolejności bez względu na kolejność złożenia przez nie Dokumentów Rekrutacyjnych. 6 ZASADY PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU 1. Dokumenty Rekrutacyjne, o których mowa w 4 ust.2 dostępne w Biurze Projektu przy ul. Drezdeńskiej 3 w Warszawie. 2. Kandydat w momencie składania Dokumentów Rekrutacyjnych otrzymuje Indywidualny Numer Rejestracyjny (INR), którym będzie się posługiwał w kontaktach z Projektem. Numer ten zostanie również opublikowany na Liście Uczestników Projektu i Liście Rezerwowej. 3. Dokumenty Rekrutacyjne na czas realizacji procesu rekrutacji przechowywane będą w Biurze Projektu, a po jej zakończeniu oryginały zostaną przekazane do Żłobka Abrakadabra, którego dotyczy Projekt. 4. Złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych w terminie, o którym mowa w 3 ust.2 i otrzymanie Indywidualnego Numeru Rejestracyjnego (INR) nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na oferowane formy wsparcia. 7 ZASADY PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 1. Kwalifikacji Uczestników do Projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 2. Proces kwalifikacji Uczestników do Projektu przebiega w dwóch etapach: a. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji formalnej otrzymanej Dokumentacji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę następujące kryteria: I. Osoby zgłaszające chęć udziału w Projekcie stanowią osoby posiadające dziecko do lat 3, zamieszkałe na terenie miasta Warszawy, nieaktywne zawodowo z powodu urodzenia lub wychowania dziecka (przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), zatrudnione w małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie lub w administracji publicznej, które pragną powrócić do pracy, a po przyjęciu dziecka do żłobka powrót ten potwierdzą zaświadczeniem o zatrudnieniu od pracodawcy, osoby pozostające bez zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które pragną podjąć pracę i podjęcie jej potwierdzą zaświadczeniem o zatrudnieniu. II. Poprawne i kompletne wypełnienie oraz własnoręcznie podpisanie i złożenie: 1. Formularza zgłoszeniowego 2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu 3. Deklaracji Zatrudnieniowej lub Oświadczenia o nieaktywności 4. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) b. Komisja Rekrutacyjna na bieżąco dokonuje oceny merytorycznej otrzymanej Dokumentacji Rekrutacyjnej, biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa w Projekcie. 3. Zatwierdzenia oficjalnej Listy Uczestników Projektu i Listy Rezerwowej, powstałych w wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej dokonuje Koordynator Projektu.

5 8 WYNIKI REKRUTACJI 1. O wynikach procesu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani przez Komisję Rekrutacyjną poprzez opublikowanie Listy Uczestników Projektu i Listy Rezerwowej Uczestników w Biurze Projektu oraz telefonicznie. 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie otrzymają informację pisemną o zakwalifikowaniu do Projektu, wzywająca do podpisania w 3 egzemplarzach Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 5 do Regulaminu) i w 2 egzemplarzach Umowy Opieki (załącznik nr 6 do Regulaminu), które zostaną dostarczone Uczestnikowi Projektu za pośrednictwem Dyrektora Żłobka drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej ( ) lub do odbioru osobistego w Biurze Projektu. 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie i Umowy Opieki oraz dostarczenia ich do biura Projektu, w terminie wskazanym przez Dyrektora Żłobka. 4. Niedostarczenie podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie w terminie 5 dni od wskazanej daty skutkować może skreśleniem Uczestnika z Listy Uczestników Projektu i przesunięcia na Listę Rezerwową. Decyzję w tej sprawie podejmuje Koordynator Projektu. 9 ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA 1. Wsparcie w Projekcie realizowane będzie w okresie od dnia r. do dnia r. Wsparcie obejmuje pomoc w powrocie do pracy matek poprzez przyjęcie i otoczenie opieką żłobkową ich dzieci. 10 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 1. Uczestnik Projektu ma prawo do: a. Udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rekrutacji i Deklaracji Udziału w Projekcie b. Przyjęcia jego dziecka do Żłobka Abrakadabra w Warszawie c. Zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu 2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: a. Złożenia u Realizatora Projektu podpisanego kompletu Dokumentacji Rekrutacyjnej, w szczególności prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie b. Przekazania Realizatorowi Projektu niezbędnych danych osobowych w wypełnionej Dokumentacji Rekrutacyjnej, w szczególności na Formularzu Zgłoszeniowym i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu c. Niezwłocznego informowania Realizatora Projektu o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu d. Udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu e. Wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i jego dziecka do celów związanych z realizowanym Projektem, zgodnie z zasadami PO KL f. Dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacji o Projekcie i zachowanie poufności w zakresie informacji pozyskanych w wyniku uczestnictwa w projekcie

6 dotyczących innych Uczestników lub osób/instytucji zaangażowanych w realizacje Projektu 3. Uczestnik może zostać skreślony z Listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Rekrutacji i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. 4. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę postanowień niniejszego Regulaminu i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, stosowną decyzję o wykreśleniu Uczestnika Projektu z Listy Uczestników Projektu może podjąć Koordynator Projektu 5. Wszystkie osoby korzystające z oferowanych form wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczony z udziału w Projekcie bez względu na wynik procesu rekrutacji 11 MONITORING I EWALUACJA PROJEKTU 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Realizatora Projektu o powstałych zmianach w swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianach w danych osobowych, w trakcie trwania Projektu 2. Wszystkie osoby korzystające z oferowanych form wsparcia w ramach Projektu, zobowiązane są do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitorujących i ewaluacyjnych przekazywanych przez Realizatora Projektu, w szczególności ankiet ewaluacyjnych ex-post otrzymywanych po ich zakończeniu oraz ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny Projektu i jego rezultatów 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem r. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rekrutacji w trakcie trwania Projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu i zaprzestania udzielania wsparcia w ramach Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora Projektu, reprezentowanego przez Koordynatora Projektu 5. W przypadkach o których mowa w ust. 2, 3 i 4 osobom korzystającym z oferowanych form wsparcia w ramach Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora Projektu 6. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu, w tym Dokumenty Rekrutacyjne i inne dokumenty można uzyskać na stronie internetowej żłobka lub osobiście/telefonicznie w Biurze Projektu. 7. Integralną częścią Regulaminu Rekrutacji są jego załączniki: a. Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) b. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu (Załącznik nr 2) c. Deklaracji Zatrudnieniowej (Załącznik nr 3) lub Oświadczenia o nieaktywności (Załącznik nr 4) d. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych) (Załącznik nr

7 5) e. Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6) f. Umowy opieki (Załącznik nr 7) 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia r. Zatwierdzam Regulamin Rekrutacji Beata Bątkiewicz Koordynator Projektu

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji do projektu: Żłobek Kraina Elfów- OPOlski KLub mam pracujących

Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji do projektu: Żłobek Kraina Elfów- OPOlski KLub mam pracujących Aktualizacja Regulaminu Rekrutacji do projektu: Żłobek Kraina Elfów- OPOlski KLub mam pracujących 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o: 1) Beneficjencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku

Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Żłobek Bajeczka w Pyrzycach 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o: 1) Realizatorze Projektu - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa Regulamin rekrutacji do projektu pn.: Rodzicielstwo to prosta sprawa, kiedy żłobek to podstawa 1 Definicje i pojęcia 1. Ilekroć w Regulaminie Rekrutacji, zwanym dalej Regulaminem, mowa jest o: 1) Projekcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

POSTANOWIENIA OGÓLNE Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina Regulamin rekrutacji i udziału uczestników Projektu Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 1 DEFINICJE/SŁOWNICZEK 1. Beneficjent

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE/SŁOWNICZEK

1 DEFINICJE/SŁOWNICZEK Regulamin rekrutacji i udziału uczestników projektu Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza (nr umowy RPPK.07.04.00-18-0033/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Utworzenie żłobka szansą na powrót do pracy mieszkańców Ropczyc 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt należy przez to rozumieć projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Tęczowego Domku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RADOSNE BĄBELKI NR RPDS.08.04.02-02-0012/17 BENEFICJENT PROJEKTU: CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I PSYCHOTERAPII PRO SALUS MAŁGORZATA WIKTOREK W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt. Zespół żłobków Jacek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. Żłobek Maluszkowo Primus 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pt. Żłobek Maluszkowo Primus realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL / Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL / Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Nr: UDA-POKL.01.05.00-00-537/12-00 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Uniwersytet Przyjazny Rodzinie realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK /16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK /16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie nr RPPK.07.04.00-18-0027/16 pn Rozwój opieki żłobkowej w Chatce Puchatka 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU HAKUNA MATATA WND-POKL.01.05.00-00-180/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN PROJEKTU HAKUNA MATATA WND-POKL.01.05.00-00-180/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU HAKUNA MATATA WND-POKL.01.05.00-00-180/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Hakuna Matata realizowany jest na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy!

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku Wesołe skrzaty - możesz wracać do pracy! Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy! RPMP.08.05.00-12-0175/16 realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Mali Odkrywcy (RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17) współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 pn. Przyjazny, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku Wesołe skrzaty - możesz wracać do pracy! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoje dziecko w Żłobku "Wesołe skrzaty" - możesz wracać do pracy! RPMP.08.05.00-12-0175/16 realizowanego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Utworzenie w Żłobku Kubusiowy Raj 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi Nr projektu WND-RPPD.02.02.00-20-0065/16 Cele główny projektu Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Żłobek = powrót do pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD /16. 1 Słownik pojęć

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD /16. 1 Słownik pojęć Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie WND-RPPD.02.02.00-20-0044/16 1 Słownik pojęć Projekt należy przez to rozumieć projekt pn. Utworzenie żłobka miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Mali Odkrywcy" nr projektu POKL.01.05.00-00-426/12

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Mali Odkrywcy nr projektu POKL.01.05.00-00-426/12 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Mali Odkrywcy" nr projektu POKL.01.05.00-00-426/12 Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Mali Odkrywcy w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Niepubliczny żłobek Krasnoludek w Gminie Kunice

Tytuł projektu Niepubliczny żłobek Krasnoludek w Gminie Kunice REGULAMIN REKRUTACJI I etap (aktualizacja 1.0) Tytuł projektu Niepubliczny żłobek Krasnoludek w Gminie Kunice 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa zasady/kryteria rekrutacji do projektu Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI 15.02.2018 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU MAŁE LENKOWO DUŻO MOŻLIWOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt Projekt pt.: Małe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Mama z tatą w pracy dbają o przyszłość, pociecha w żłobku rozwija swą bystrość utworzenie na terenie Białegostoku niepublicznego żłobka przystosowanego na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału uczestników Projektu

Regulamin rekrutacji i udziału uczestników Projektu Regulamin rekrutacji i udziału uczestników Projektu Poprawa dostępności sieci żłobków poprzez stworzenie miejsca opieki nad dziedmi w Pełczycach Nr projektu: RPZP.06.07.00-32-K002/16-00 1 DEFINICJE/SŁOWNICZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pt. Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację. Nr projektu WND RPPD /16. Cele główny projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pt. Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację. Nr projektu WND RPPD /16. Cele główny projektu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Żłobek Sprytne Misie szansą na aktywizację Nr projektu WND RPPD.02.02.00 20 0043/16 Cele główny projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej i udziału w projekcie Akademia Kreatywności - twórcze dziecko aktywni rodzice współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Familijne Pitagorasy. Familijny Żłobek, ul. Malwowa 102, 60-175 Poznań

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Familijne Pitagorasy. Familijny Żłobek, ul. Malwowa 102, 60-175 Poznań Regulamin uczestnictwa w Projekcie Familijne Pitagorasy Familijny Żłobek, ul. Malwowa 102, 60-175 Poznań S t r o n a 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Familijne Pitagorasy 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

RPLD /1/15/010

RPLD /1/15/010 REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne Projekt pt: Czas na żłobek jest realizowany przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych na podstawie umowy RPLD.10.01.00/1/15/010 w ramach

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców

Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców Regulamin udziału w Projekcie Dziecko w żłobku rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców Nr Projektu: RPLU.09.04.00-06-0029/17 Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Zawód spawacza szansą na sukces WND-RPSL /15

Zawód spawacza szansą na sukces WND-RPSL /15 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zawód spawacza szansą na sukces WND-RPSL.07.04.02-24-0360/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Zawód spawacza szansą na sukces współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LATA KURSY HORYZONTALNE W TERMINIE:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LATA KURSY HORYZONTALNE W TERMINIE: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACUJĘ, BO DZIECKO W ŻŁOBKU WYCHOWUJĘ NR RPDS.08.04.01-02-0021/17 BENEFICJENT PROJEKTU: TUPTUŚ JUSTYNA ŚMIECH, ALICJA SIDOR SPÓŁKA CYWILNA W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kwalifikacje nowa przyszłość Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mamo, tato czas do pracy!

Regulamin projektu Mamo, tato czas do pracy! Regulamin projektu Mamo, tato czas do pracy! Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Projekt projekt pn. Mamo, tato czas do pracy! o numerze WND POKL 01.05.00-00-582/12 współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr I do zarządzenia Nr 5/ 2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Aktywność kluczem do sukcesu. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Aktywność kluczem do sukcesu. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Aktywność kluczem do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o Projekcie

1 Informacje o Projekcie Regulamin rekrutacji uczestników projektu Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu dziecka UDA-POKL.09.04.00-24-043/12-00 realizowanego przez T&M Siloe sp. z o.o w Rudnikach ramach Działania 9.4 PO KL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja mam pracę, a dziecko opiekę.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 KRASNAL w Polkowicach nr 10/2013 z dnia 28.06.2013 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja mam pracę, a dziecko opiekę. w ramach Działania 1.5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INIANIE 60 +

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INIANIE 60 + REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INIANIE 60 + 1 Słownik pojęć Użyte dalej w regulaminie określenia oznaczają: 1. Projekt projekt pt. Inianie 60+ realizowany zgodnie z umową ramową nr 11648/2016/ASOS

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Data wpływu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Biuro Projektu: Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami. Część I: Dane osobowe Nazwisko Imię (imiona): Adres zameldowania (ulica, miejscowość, kod pocztowy):

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo