Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE: Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A Zatwierdzam (podpis kierownika Zamawiającego) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego poniżej Euro Tarnobrzeg, dn r. Ilość stron 17 1

2 Spis treści CZĘŚĆ A Postanowienia ogólne I. Zamawiający. II. Oznaczenie postępowania. III. Tryb udzielenia zamówienia. CZĘŚĆ B Postanowienia szczegółowe I. Przedmiot zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia. III. Oferty częściowe. IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VI. Termin wykonania zamówienia. VII. Opis sposobu przygotowania ofert. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. IX. Wymagania dotyczące wadium. X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XI. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. XII. Miejsce i termin składania ofert. XIII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. CZĘŚĆ C Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. III. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. IV. Dokumenty stanowiące ofertę zawartość ofert. CZĘŚĆ D Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej I. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. II. Wybór najkorzystniejszej oferty. III. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. CZĘŚĆ E Postanowienia uzupełniające I. Warunki unieważnienia postępowania. II. Istotne postanowienia dla zamówienia. III. Umowa ramowa. IV. Zamówienia uzupełniające. V. Oferty wariantowe. VI. Porozumiewanie się drogą elektroniczną. VII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. VIII. Aukcja elektroniczna. IX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. X. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4. XI. Obowiązek wskazania podwykonawcy. XII. Powierzenie zamówienia podwykonawcom. XIII. Zmiana treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. CZĘŚĆ F Postanowienia końcowe CZĘŚĆ G Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia CZĘŚĆ H Załączniki Zał. nr 1 Formularz oferty. Zał. nr 2 Oświadczenie zgodne z art.22. Zał. nr 3 Oświadczenie zgodne z art.24. 2

3 Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót. Zał. nr 5 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zał. nr 6 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Zał. nr 7 Projekt umowy. Zał. nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. Zał. nr 9 Przedmiar robót. Zał. nr 10 Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3

4 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej Ustawą. Postępowanie zostanie przeprowadzone również na podstawie przepisów wykonawczych do Ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. CZĘŚĆ A Postanowienia ogólne I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Adres: Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1, telefon / faks: (015) adres strony internetowej: II. Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest: WSz II Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. III. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej euro na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa, należy przez to rozumieć Ustawę Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. CZĘŚĆ B Postanowienia szczegółowe I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: , Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane; b) instalacja elektryczna. 3. Materiały na wykonanie robót zabezpiecza wykonawca. Dostarczone przez Wykonawcę materiały winny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym oraz w przepisach wykonawczych i wymaganiom dokumentacji projektowej. 4. Przedmiot zamówienia określa: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiary robót, a w zakresie organizacji robót wizja lokalna Wykonawcy, który uwzględni istniejący stan i związane z tym roboty koniecznych zabezpieczeń i prawidłowej technologii robót oraz transport materiałów. 5. Podane w przedmiarze i dokumentacji projektowej nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania robót i zapoznania się z dokumentacją projektową. 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji i dokumentacji projektowej, Wykonawca winien wyjaśnić przed sporządzeniem i złożeniem oferty. 4

5 III. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Zamawiający wybiera pisemną formę przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, zgodnie z art. 27 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Treść wszystkich pytań w formie edytowalnej prosimy wysyłać dodatkowo drogą elektroniczną na adres 3. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, dokumentów oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu, drogą elektroniczną. 6. Uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, oraz składane wyjaśnienia przez Wykonawców w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust.1, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego. 7. Jeżeli Wykonawca zmienił adres siedziby i nie powiadomił o tym Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający wypełnił swój obowiązek oświadczania, informowania oraz zawiadamiania, wysyłając pismo pod ostatni wskazany przez Wykonawcę adres. 8. SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego również można otrzymać u osób uprawnionych przez Zamawiającego do udzielania informacji określonej w Części B pkt V, po uprzednim pisemnym wniosku zawierającym dokładny adres, NIP i nazwę firmy. 9. Zamawiający przekazuje (przesyła pocztą) Wykonawcy SIWZ w formie papierowej w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Cena formularza SIWZ brutto 150 zł, (słownie: sto pięćdziesiat złotych), płatność za zaliczeniem pocztowym. V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do udzielania informacji są: 1. W sprawach formalnych mgr inż. Sylwia Sapielak-Majchrowska tel./fax ; 2. W sprawach merytorycznych inż. Stanisław Zimnicki tel ; w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do VI. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie do 14 dni od daty udzielenia zamówienia. VII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 3. Ofertę złożyć należy na Formularzu oferty (wzór Formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Oferta oraz pozostałe dokumenty dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 5

6 niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 8. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 10 oraz w sposób trwały ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (każda jej strona). 10. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 1) Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: aktualny odpis z właściwego rejestru; informacje ujawnione przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, Poz z późń. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 11. Do oferty winny być dołączone wszystkie wymagane dokumenty opisane w Części C. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy złożyć według takich samych zasad jakie dotyczą składania ofert, które są określone w pkt XII niniejszej części, z dopiskiem Zmiana oferty. 14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, które wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty w wyniku błędnego jej zaadresowania lub skierowania w miejsce inne, niż określone w pkt XII 1. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 1. Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, załączonego Projektu umowy oraz po przeprowadzeniu szczegółowej wizji lokalnej miejsca robót, dokona wyceny wszystkich robót koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, mając na uwadze prawidłową technologię i organizację robót na terenie czynnego szpitala a także wymagany termin realizacji robót i koszty z tym związane. Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy. 2. Cena oferty ma obejmować przedmiot określony w opisie, w przedmiarach i dokumentacji projektowej. Cena musi obejmować wszystkie roboty ujęte i opisane w tych dokumentach. Cena oferty musi również zawierać koszty związane z realizacją robót w czynnym obiekcie szpitalnym tj.: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie koniecznych osłon i zabezpieczeń. Cena ofert musi zawierać koszty przepięć i ewentualnych uszkodzeń istniejącej instalacji. 3. Cena oferty ma obejmować koszt wywiezienia i składowania gruzu. 4. Wykonawca sporządzi kosztorys uproszczony na oferowany przedmiot zamówienia opierając się na dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i wizji lokalnej. 5. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przedmiaru robót w stosunku do dokumentacji projektowej i stanu istniejącego budynku. 6. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wymaganych opłat i podatków wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Cena oferty jest ceną kosztorysową. 7. Cena musi być zapisana liczbowo i słownie. 8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy, koszty usługi. 9. Cena brutto może być tylko jedna. 6

7 10. Wykonawca dołoży maksymalnej staranności i uwzględni wszystkie koszty przy określaniu ceny oferty. 11. Cena oferty winna wynikać z kosztorysu uproszczonego obejmującego wszystkie roboty, zawierającego ceny jednostkowe robót wraz z narzutami (bez podatku VAT) oraz nośniki cenotwórcze. 12. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty nie dopuszcza możliwości zmiany podstaw i nakładów normatywnych z nich wynikających, gdyż mogłoby to doprowadzić do nieporównywalności ofert. 13. Na stronie tytułowej kosztorysu należy wykazać zastosowanie w pozycjach kosztorysowych narzuty i stawkę roboczogodziny. Narzuty i stawka roboczogodziny na stronie tytułowej winny być zgodne z przyjętymi w pozycjach kosztorysowych pod rygorem odrzucenia oferty. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze (w tym i narzuty i stawka roboczogodziny) składające się na cenę jednostkową podane w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały zmianom i będą obowiązywać w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. 14. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru robót, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczanie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Pominięcie pozycji przedmiaru, brak ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji przedmiaru skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawcom nie wolno zmienić ilości obmiarowych ani dopisywać nowych pozycji kosztorysowych bez zgody Zamawiającego. 15. Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokona wyceny na Załączniku nr 1 Formularz oferty. IX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: zł. 2. Wykonawca wnosi wadium: 1) W pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: Bank Pekao SA ) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) W gwarancjach bankowych. 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 2. 1), wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginały dokumentów o wniesieniu wadium w formach o których mowa w pkt 2 2) do 5) winny być dołączone do oferty w osobnej kopercie, opisanej jak koperta dla oferty z dopiskiem wadium przetargowe. 5. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. Zamawiający zwróci oryginał dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w pkt 2 2) do 5). W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art Ustawy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wartość 7

8 zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XI. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, Tarnobrzeg, Sekretariat, do dnia r. do godz Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg, oraz opisane: Oferta przetarg nieograniczony na Roboty budowlane: Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A i klauzulą nie otwierać przed dniem r., godz Ofertę złażoną po terminie zwraca się niezwłocznie. XIII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1, Tarnobrzeg, pok. nr 117 (sala konferencyjna), w dniu r. o godz CZĘŚĆ C Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy tj.: 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 2 zamówień, których przedmiotem były najważniejsze roboty budowlane o wartości co najmniej zł. brutto każda, wykonanych (zakończonych) w placówkach służby zdrowia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz załączy 2 dowody, czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b) osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje: co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; i przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 8

9 odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w/w opisanym wykazie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi informację potwierdzającą, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową potrzebną do zrealizowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia o wartości niemniejszej niż zł. brutto. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1 a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 9

10 przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 1.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie oświadczenie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt I ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt I. 2, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 10

11 niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt II. 1 1) e) niniejszej Części. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 Ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 Ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6. Wykonawcy winni złożyć ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie analizy załączonych dokumentów. II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. e) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej 11

12 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie II.1. 2), składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej punkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis powyższego pkt 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum/spółka cywilna): 1) W odniesieniu do warunków określonych powyżej w pkt I. 1 4) warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie, natomiast w odniesieniu do warunków pkt. I.1 2) oraz I. 1 3) warunki te muszą spełniać Wykonawcy łącznie; 2) Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców); 5) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji; 6) Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie; 7) Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie, z zastrzeżeniem pkt 1 i 8; 8) Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonego w pkt. II. 1 niniejszej Części SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 9) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; 10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy. 4. Wszystkie dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 12

13 innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w pkt I. 2 niniejszej Części, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Dokumenty określone w pkt I i II składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu winny być jednoznaczne i niebudzące żadnych wątpliwości. III. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. IV. Dokumenty stanowiące ofertę zawartość ofert: Oprócz dokumentów wymienionych w Części C pkt II, oferta winna zawierać: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty Załącznik nr 1 SIWZ. 2. Kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o przedmiar robót w dwóch egzemplarzach, jeden wpięty do oferty, drugi włożony luzem. 3. Potwierdzenie złożenia wadium. 4. Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez: 1) osobę lub osoby wystawiające pełnomocnictwo lub inną osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub 2) notariusza. Każda strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę. CZĘŚĆ D Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej I. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryterium jakim zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena. 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 1) Cena brutto - 100% 2) Ocena kryterium ceny oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min ), do zawartej w badanej ofercie ( C n ). 3) Punkty za kryterium dla n tego Wykonawcy ( P c n ) będą obliczane wg wzoru: C min P c n =.. x 100 pkt C n gdzie: 1% = 1 pkt. ( P c n ) ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy; ( C min ) najniższa cena spośród ocenianych ofert; ( C n ) cena zawarta w badanej ofercie. 6. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt. 7. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów. 13

14 II. Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. III. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie: 1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3 1), jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz: 3) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym terminie wymagane uprawnienia budowlane odpowiednio: dla Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej, dla Kierowników robót: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa. 6. Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania) w sprawie zamówienia publicznego przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. CZĘŚĆ E Postanowienia uzupełniające I. Warunki unieważnienia postępowania: 1. Zamawiający unieważnia przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 14

15 kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. II. Istotne postanowienia dla zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem lub telefonicznie. 3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy Załącznik nr 7 do SIWZ. III. Umowa ramowa: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. IV. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy. V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 2. Zgodnie z zapisami w Części B pkt IV.4 SIWZ, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie potwierdza pisemnie. 3. Adres poczty elektronicznej: adres strony internetowej: VII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. VIII. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wybrania najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. IX. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot: W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty Art.93 ust.4.ustawy. X. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy: Zmawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. XI. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom. XII. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych. XIII. Zmiana treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) Wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, ze względu na formę przyjętego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe, gdyż ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz nośniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy, a także w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robót, wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych. 2) Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach: 15

16 a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. CZEŚĆ F Postanowienia końcowe 1. Zasady przetargu nieograniczonego i postanowienia wynikające z odpowiednich zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych są obowiązujące dla Zamawiającego i Wykonawców mimo nie ujęcia ich w zapisach niniejszej specyfikacji. 2. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. CZĘŚĆ G Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Wniesienie odwołania, jego forma i zakres 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 16

17 8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. CZĘŚĆ H Załączniki do specyfikacji: Zał. nr 1 Formularz oferty. Zał. nr 2 Oświadczenie zgodne z art.22. Zał. nr 3 Oświadczenie zgodne z art.24. Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót. Zał. nr 5 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zał. nr 6 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Zał. nr 7 Projekt umowy. Zał. nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. Zał. nr 9 Przedmiar robót. Zał. nr 10 Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 17

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo