Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne"

Transkrypt

1 Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 47 Adres: Olsztyn ul. Żołnierska 47 Inwestor: Urząd Miasta w Olsztynie Projektował: mgr inż. Józef Koprowicz Sprawdził: inż. Tadeusz Czechowski Olsztyn. 202 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Instalacja oddymiania mechanicznego klatki schodowej 4. Instalacja hydrantowa p.poż. 5. Instalacja centralnego ogrzewania 6. Obliczenia instalacji oddymiania 7. Uwagi 8. Wykaz urządzeń i kształtek instalacji oddymiania 9. Wykaz urządzeń i kształtek wentylacji grawitacyjnej II CZĘŚĆ GRAFICZNA. Rzut instalacji oddymiającej, p.poż. i c.o. klatki środkowej - parter rys. nr 2. Rzut instalacji oddymiającej i p.poż. klatki środkowej - piętro rys. nr 2 3. Rzut instalacji p.poż. i c.o. klatki na zapleczu - parter rys. nr 3 4. Rzut instalacji p.poż. i c.o. klatki na zapleczu - piętro rys. nr 4 5. Przekrój instalacji A-A rys. nr 5 6. Przekrój instalacji B - B rys. nr 6 7. Przekrój instalacji C - C rys. nr 7 8. Schemat instalacji hydrantowej rys. nr 8 9. Rozwinięcie instalacji c.o. rys. nr 9

3 Projekt budowlany instalacji oddymiania mechanicznego i przebudowy instalacji hydrantowej oraz centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 47 I OPIS TECHNICZNY.Podstawa opracowania -zlecenie inwestora -inwentaryzacja architektoniczno-budowlany budynku -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 poz. 690/ -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 09 poz. 79/ -instrukcja DTR projektowanych urządzeń p.poż. 2.Dane ogólne Budynek zaliczany jest do klasy kategorii zagrożenia ludzi ZLII. W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Na klatkach schodowych zamontowane są hydranty p.poż. ф25, które należy przenieść poza obręb klatek. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacze. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe: -pierwsza zlokalizowana w szczycie budynku przylegająca do ścian zewnętrznych i ona będzie oddymiana instalacją grawitacyjną /opracowanie w projekcie architektoniczno budowlanym/ -druga zlokalizowana jest w środku budynku bez przylegania do ścian zewnętrznych i ona będzie oddymiana wentylacją mechaniczną. 3. Instalacja oddymiania mechanicznego klatki schodowej Ochrona pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku jest bardzo istotnym elementem całego

4 systemu ochrony przeciwpożarowej. Wentylacja mechaniczna oddymiająca ma za zadanie odprowadzenia dymu i ciepła z zadymionej klatki schodowej celem ochrony ewakuowanych osób i mienia. A głównie umożliwienie ucieczki osób z zagrożonego obszaru oraz wsparcia działań ekip ratowniczych poprzez utrzymanie wolnej od dymu drogi ewakuacyjnej. Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,50m od podłogi. Ta wolna od dymu warstwa umożliwi wszystkim osobom przedostanie się do bezpiecznego obszaru oraz wykonanie straży akcji gaśniczej. Ochrona mienia polega na obniżeniu temperatury w palącym się obiekcie poprzez nawiew powietrza zewnętrznego i usuwanie gorącego dymu. Oddymianie klatki schodowej można dokonać w oparciu o urządzenia systemowe firm działających na rynku krajowym np. firmy MERCOR /lub innej firmy której urządzenia oddymiania posiadają dane techniczne o nie gorszych parametrach/. Układ oddymiania składa się z: -instalacji sterowania urządzeniami oddymiania -instalacji nawiewu powietrza -instalacji wywiewu zadymionego powietrza. Obsługa automatyki instalacji oddymiania centralą zasilająco sterująco np. mcr OMEGA C200c/0204 zasilaną z przed wyłącznika p.poż. prądu. Sterowanie przez centralę urządzeń p.poż. zasilanych impulsem prądowym i przerwą prądową o napięciu 24V i 230V. Uruchomienie systemu oddymiania następuje optycznymi czujkami dymu np. typ KL73 lub ręcznymi przyciskami alarmowymi np. ROP- co powoduje wysłanie sygnału alarmowego do centrali. Centrala uruchamia elementy kontrolno sterujące urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych. Następuje otwarcie klap oddymiających oraz równoczesne załączenie wentylatorów instalacji nawiewu świeżego powietrza i wywiewu powietrza zadymionego. Przyciski uruchomienia ręcznego należy zainstalować przy klatce schodowej a czujki dymu na stropie na każdej kondygnacji. Instalacja oddymiająca klatki schodowej zapewnia 0,0 wymian/h powietrza. Nawiew powietrza i wywiew powietrza zadymionego kanałami z blachy stalowej. Kanały wentylacyjne prowadzone będą po ścianach i w dachu budynku. Przewody instalacji wykonać zgodnie z wymogami normy BN-88/ nawiew z blachy stalowej ocynkowanej o grubości,2mm

5 -wywiew z blachy stalowej czarnej o grub.,50 mm. Nawiew powietrza poprzez: -czerpnię z kratką osłonową maskownicą 400x300 mm np. firmy Mercor /lub równorzędną o nie gorszych parametrach/ -klapę przeciwpożarową jednopłaszczyznową oddymiającą np. typ mcr FID S/Vp/P/400x300 z mechanizmem wyzwalająco - sterującym BLF230 o N=6,0W do kanałów stalowych z kołnierzami firmy Mercor /lub równorzędną o nie gorszych parametrach/ -wentylator osiowy nawiewny np. typ HCT-3-2T o N=0,8 kw ze stopami montażowymi i dwoma przeciwkołnierzami ɸ240 firmy Mercor /lub równorzędny o nie gorszych parametrach/ -kratkę wentylacyjną typ A/II Wywiew powietrza zadymionego poprzez: -kratkę osłonowa maskownicę 300x300 -klapę przeciwpożarową żaluzjową np. typ mcr WIP/V 300x300 wyposażoną w przyłącze okrągłe kołnierzowe ф300 z mechanizmem wyzwalająco - sterującym BLF230 o N=6,0W do kanałów stalowych z kołnierzami firmy Mercor /lub równorzędną o nie gorszych parametrach/ -wentylator oddymiający dachowy np. typu mcr Pasat 3/6-0,25-F400CHT-225-4M N=230V F400/20 min N=0,25 kw z podstawą dachową PDS firmy Mercor /lub równorzędny o nie gorszych parametrach/. Połączenia kołnierzowe kanałów oddymiających uszczelniać silikonem do wysokich temperatur. Montaż przewodów: -nawiewu na podporach typ A i podwieszanie wg KB (9) i BN-67/ wywiewu na podstawie dachowej typ B/II oraz dodatkowo należy podwiesić klapę do stropu. Przewody z blachy stalowej czarnej i konstrukcję wsporczą oczyścić do II 0 czystości poprzez szczotkowanie ręczne. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbą ognioochronną np. Flame Sorber /lub równorzędną o nie gorszych parametrach/. Kanały stalowe pod względem odporności ogniowej izolować zewnętrznie: Nawiew -matami z wełny Rockwool typ WIRED MAT 05 o grub. 30mm /lub równorzędnymi o nie gorszych parametrach/ - obudowa płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi typ Rigimetr Fire GKFI /lub równorzędnymi o nie gorszych parametrach/ o grubości 5mm z wykonaniem otworów kontrolnych do wentylatora i klapy oddymiającej

6 Wywiew -płytami z wełny mineralnej Rockwool typ CONLIT PLUS 60 ALU /o grub. 60mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr.,00mm /lub równorzędnymi o nie gorszych parametrach/. 4.Instalacja hydrantowa p.poż. W budynku żłobka istnieje instalacja zimnej wody wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja dostarcza wodę do celów higieniczno-sanitarnych dzieci oraz jako zabezpieczenie p.poż do istniejących hydrantów wnękowych DN25-20m. Piony p.poż. i hydranty zamontowane są na klatkach schodowych. 4..Roboty demontażowe Należy zdemontować: -w pionie hydrantowym nr I przyłącza rurowe ɸ25 i hydranty DN25 wraz z szafkami wnękowymi w ilości 2 kpl. -w pionie hydrantowym nr II rury p.poż. od poziomu piwnicy oraz przyłącza rurowe ɸ25 i hydranty DN25 wraz z szafkami wnękowymi w ilości 2 kpl. Istniejące wnęki szafkowe o wym. 55x65x25 cm po demontażu hydrantów należy zamurować Opis techniczny instalacji wodociągowej p.poż. W związku z tym, że szafki hydrantowe zamontowane są na klatkach schodowych zachodzi konieczność montażu tych szafek poza klatkami schodowymi. Zakres remontu instalacji hydrantowej zimnej wody budynku żłobka obejmuje: -w pionie nr I na parterze montaż hydrantu wnękowego z wężem półsztywnym DN25-30 m np. 25HP-750-B.30 firmy BOXmet /lub równorzędnego o nie gorszych parametrach/ -w pionie nr I na piętrze montaż hydrantu zawieszonego z wężem półsztywnym DN25-20 m np. 25H-750-B-20 firmy BOXmet /lub równorzędnego o nie gorszych parametrach/ -w pionie nr II montaż hydrantów zawieszanych z wężem półsztywnym DN25-20 m np. 25H- 750-B-20 firmy BOXmet /lub równorzędnych o nie gorszych parametrach/ w ilości 2 kpl wraz z przebudową pionu hydrantowego. Hydrant przy pionie I na parterze zamontowany będzie na ruszcie stalowym z obudowaniem płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi. Przewody instalacji zimnej wody budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H Przewody pionów i odgałęzienia do hydrantów oraz cyrkulacji wody pionów hydrantowych

7 prowadzić po ścianach. Trasa rozprowadzenia rur odgałęzień pokazana jest na rzucie kondygnacji. Wyposażenie instalacji p.poż w hydranty: -wewnętrzny zawieszany DN25 z wężem półsztywnym 30mb /szafka o wym. 700x805x250mm w ilości szt /pion I/ -wewnętrzny zawieszany DN25 z wężem półsztywnym 20mb /szafka o wym. 650x750x250mm w ilości 3 szt Hydranty montować na wysokości,35 m od posadzki. Jako armaturę w instalacji zimnej wody zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste na p=,0 MPa. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane /ściany, stropy/ wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Piony hydrantowe na piętrze posiadać będą odejścia rurowe ф5-20 do urządzeń sanitarnych celem umożliwienia ciągłego przepływu wody przez piony. Izolacja rur instalacji zimnej wody prowadzonych po ścianach otulinami polietylenowymi z nacięciem wzdłużnym o grubości 3,0mm Przewody rozprowadzające i piony instalacji zimnej wody po założeniu izolacji zabudować płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi. Rury Φ5-20 zabudować w listwach 40x32 jak dla przewodów elektrycznych. Po całkowitym montażu instalacji a przed zabudowaniem rur i przed nałożeniem izolacji należy całą instalację 3xkrotnie przepłukać i dokonać próby szczelności. Próbę ciśnieniową wykonać na p=0,9mpa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykazuje spadku ciśnienia. Po pozytywnej próbie szczelności rury zaizolować i zabudować. 5. Instalacja centralnego ogrzewania 5.. Roboty demontażowe Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Rury rozprowadzające prowadzone są w kanale podłogowym, piony po ścianach. Istniejące grzejniki żeliwne żeberkowe nr i nr 4. Należy zdemontować: -przy pionie nr grzejnik żeliwny 5/4 z zaworem termostatycznym i część gałązek -rury pionu ɸ5 od podłogi parteru grzejn iki żeliwne 4/4 i 7/4 z zaworami termostatycznymi i gałązkami -przy pionie nr 3 grzejnik żeliwny 6/4 z zaworem termostatycznym i częścią gałązek.

8 5.2. Opis techniczny instalacji c.o. W budynku istnieje instalacja c. o. wodna o parametrach czynnika grzejnego wody 90/70 0 C. W instalacji centralnego ogrzewania przy pionie nr i nr 3 należy wymienić gałązki i grzejniki. W pionie nr 2 należy wymienić rury pionowe od podłogi parteru oraz grzeniki i gałązki. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H łączonych przez spawanie jako wymianę istniejącej. Odpowietrzenie remontowanych pionów pozostawia się bez zmiany. Zawory termostatyczne należy zamontować do poszczególnych grzejników istniejące. Na gałązkach powrotnych grzejników zamontować zawory powrotne ф5 celem demontażu grzejnika przy czynnej instalacji c.o. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane /ściany/ wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiając swobodne przemieszczanie przewodów w przegrodach. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki płytowe np. Purmo C 2 i 22 o wysokości h = 600 i 900 mm. Rury i konstrukcje wsporcze oczyścić do III 0 czystości poprzez szczotkowanie ręczne. Zabezpieczenie antykorozyjne: -poprzez jednokrotne malowanie farbą ftalową podkładową -następnie dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową ftalową odporną na temperaturę do 00 C. Po zamontowaniu instalacji należy ją dokładnie 3xkrotnie przepłukać aż do wypływu czystej wody i przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie p=0,4 MPa. Wyniki badania szczelności uznaje się za dodatnie, jeżeli w ciągu 20 minut próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 6. Obliczenia instalacji oddymiania Ilość nawiewanego powietrza L = n x Vk = 0 x 99 = 990,0 m 3 /h -n ilość wymian -Vk kubatura pomieszczenia Nawiew: -wentylatorem napowietrzającym osiowym Wywiew: -wentylatorem oddymiającym dachowym.

9 7. Uwagi Całość robót wykonać zgodnie z: -PN-BN-KB i Warunkami technicznymi robót budowlano -montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe -dokumentacją techniczno ruchową wytwórcy poszczególnych urządzeń -montaż urządzeń i instalacji może wykonać tylko specjalistyczna firma instalacyjna pod nadzorem uprawnionego inspektora -pierwsze uruchomienie i regulację należy zlecić serwisowi fabrycznemu producenta, który udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę oraz przeszkoli obsługę użytkownika -połączenia elementów sterujących do centrali zasilajaco - sterującej wykonać wg DTR urządzeń -szczegółową trasę przebiegu kabli sterujących i zasilających silniki ustalić na bieżąco na budowie -normą PN-64/B-0400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, wymagania i badania przy odbiorze - wszystkie prace budowlano montażowe wykonać z zachowaniem przepisów BHP.

10 8. Wykaz urządzeń i kształtek instalacji oddymiania Nr ozn. Wyszczególnienie Ilość Wentylator oddymiający dachowy np. typu mcr Pasat 3/6-0,25-F400CHT M N=230V F400/20 min N=0,25 kw z podstawą dachową PDS firmy Mercor Gdańsk Wentylator osiowy nawiewny np. typu HCT-3-2T o N=0,8 kw ze stopami montażowymi i dwoma przeciwkołnierzami ɸ240 firmy Mercor Centralka zasilająco-sterująca np. mcr OMEGA C200c/mcr0204 zasilana z przed wyłącznika p.poż. prądu np. firmy Mercor Gdańsk Optyczna czujka dymu np. KL73 /firmy Mercor/ Przycisk alarmowy np. ROP- /firmy Mercor/ Klapa przeciwpożarowa żaluzjowa np. typ mcr WIP/V 300x300 wyposażoną w przyłącze okrągłe kołnierzowe ф300 z mechanizmem wyzwalająco - sterującym BLF230 o N=6,0W do kanałów stalowych z kołnierzami firmy Mercor Klapa przeciwpożarowa jednopłaszczyznowa oddymiająca np. typ mcr FID S/Vp/P/400x300 z mechanizmem wyzwalająco - sterującym BLF230 o N=6,0W do kanałów stalowych z kołnierzami firmy Mercor Czerpnia 400x300 wg KB-37.6.(2)-70 z - kratka osłonowa maskownica 400x300 np. firmy Mercor Kratka wentylacyjna typ A/II 35x400 wg BN-66/ Podstawa dachowa do dachu o α=7 0 np. typ PDS 405x405 l= 550 mm firmy Mercor Podstawa dachowa typ B/II z kanałem wentylacyjnym ɸ35 l=,05 m z blachy stal. gr.,5 mm INSTALACJA ODDYMIANIA NAWIEW WYWIEW Prostka wentylacyjna 400x300 l=0,50 m z blachy stalowej ocynkowanej o grubości,2 mm /wymiar z natury/ Kształtka Z-etowa 400x300 α=45 0 o l=0,20/0,25 m z blachy j.w. Konfuzor 400x300/280x280 o l=0,25m z blachy j.w.

11 Konfuzor 280x280/ф280 o l=0,25m blacha j.w. Dyfuzor ф280/280x280 o l=0,25m blacha j.w. Dyfuzor 280x280/35x35 o l=0,25m blacha j.w. Prostka 35x35 o l= 0,65 m /wymiar z natury/ z blachy j.w. Kolano 35x35/35x35 R=00 Prostka 35x35 o l=0,5 m /wymiar z natury/ z blachy j.w. Kształtka ukośna 35x35 α=27 0 o l=0,20/0,3 m z blachy j.w. Prostka 35x35 o l=,20 m jednostronnie zaślepiona z otworem na kratkę 35x400 Dyfuzor ɸ300/ɸ35 o l=0,50m z blachy stal. gr.,5 mm 9. Wykaz urządzeń i kształtek wentylacji grawitacyjnej Nr ozn Wyszczególnienie Wywietrznik dachowy np. ZeFir -40 T z przyłączem kołnierzowym Przeciwpożarowy zawór odcinający w formie anemostatu np. mcr ZIPP z mechanizmem wyzwalająco-sterującym Mercor typu RST Podstawa dachowa typ B/II -60 o l=,30m z blachy stal. gr.,5 mm /wymiar z natury/ Podstawa dachowa typ B/II -60 o l=,40m z blachy stal. gr.,5 mm /wymiar z natury/ Konfuzor ɸ60/ɸ40 0 l=0,20m z blachy j.w. Talerz na skropliny z blachy stalowej w formie okręgu ɸ250 z obrzeżem o wysokości 3,0 cm /wymiary jak na rys./ Ilość

12

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo