SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU CPV roboty w zakresie inst. budowlanych CPV roboty w zakresie inst. elektrycznych CPV system sygnalizacji pożarowej CPV system sterowania oddymiania CPV wymiana stolarki okiennej z profili PCV

2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Przedmiotem są informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej dział CPV ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach związanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej. WYMAGANIA OGÓLNE Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Przy wykonywaniu systemu sygnalizacji pożarowej należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: - wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. - wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z norma europejską wprowadzono do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. - wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. - dopuszczone do jednostkowego stosowania są również według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: Nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

3 WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Wykonanie. Specyfikacja Techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Materiały i wyroby stosowane w instalacji sygnalizacji pożarowej: - centrala sygnalizacji pożaru 1 kpl. - Akumulatory centrali 2 szt. - Czujka optyczno akumulatorowa 157 szt. - Optyczna czujka dymu 6 szt. - Czujka termiczna 4 szt. - Gniazdo czujki 167 szt. - Wskaźnik zadziałania czujki 6 szt. - ręczny ostrzegacz pożaru 24 szt. - Sygnalizator optyczno akustyczny 11 szt. - puszka PIP do sygnalizatora 11 szt. - Moduł sterujący 3 szt. - Obudowa modułu 3 szt. - Zasilacz buforowy 1 szt. - Akumulatory zasilacza 2 szt. - Centrala oddymiania RZN szt. - Akumulatory centrali 6 szt. - Przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania RT 42 2 szt. - Klapa oddymiająca 2 kpl. - Napęd zębatkowy 2 szt. - Konsole napędu 4 szt. - Kabel YnTKSY ekw.1x2x m - Kabel YnTKSY ekw. B3x2x0,8 20 m - Kabel HDGs 2x1 350 m - Kabel HDGS 3x1,5 90 m

4 Wymagania przy zmianie materiałów Marka materiałów określona w dokumentacji ofertowej i wykonawczej będzie wymagana w wykazie cen. Jednak Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, zamienne, posiadające te same lub lepsze charakterystyki. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Zamawiający dopuszcza tylko rozwiązania systemowe. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie do niezgodnie z przeznaczeniem. Przyrządy do badań i pomiarów Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wymagania dotyczące środków transportu Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Roboty elektryczne winny być realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi m.in. przez zestaw norm i przepisów budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

5 - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, - przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych Kompletność instalacji. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach itp. Dostęp do urządzeń elektrycznych: - drzwi i pokrywy urządzeń SSP, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym, - tabliczki muszą mieć napisy grawerowane i być trwale przymocowane do podłoża, nie wolno stosować taśm samoprzylepnych, - części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcie rozłącznika głównego należy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie, - ostateczne ustawienie urządzeń powinno być takie, aby zapewnić odpowiednie odstępy dla ich naprawy i obsługi. Oznaczenia identyfikacyjne. Wszystkie części składowe Systemu Sygnalizacji Pożarowej należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację grupy dozorowej oraz numer elementu w danej grupie. Segregacja obwodów: - przewody pętli dozorowych powinny być skutecznie oddzielone od instalacji elektrycznych przez ułożenie w odpowiednich odstępach tj. co najmniej 30 cm, Elementy mocujące: - wszystkie elementy mocujące, rurki, wsporniki itp. powinny być systemowe; nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału, - mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru robót budowlanych. Próby i pomiary montażowe. Zakres nadzoru prób i pomiarów: nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6 Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Przejścia instalacyjne tras kablowych przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych należy wykonać w sposób zapewniający odporność ogniową tych elementów konstrukcyjnych. Zalecana klasa odporności ogniowej dla przejść instancyjnych EI 120. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny być poddane badaniom i próbom przed przekazaniem do odbioru. Próby wykonywane przez producentów. Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. Próby wykonywane w czasie budowy. Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. Oględziny po zakończeniu robót. Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. Próby montażowe po zakończeniu robót. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: - ciągłości połączeń obwodów, - rezystancji izolacji, - ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, - skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi: - plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, - pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz projektantem, - protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, - gwarancje, atesty i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, - protokoły prób i pomiarów pomontażowych, - książkę eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej. Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej. Odbiór kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. DOKUMENTY ODNIESIENIA Przepisy prawne. - Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. nr 202 poz. 2072) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138) z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (Nowelizacja z dnia 13 marca 2009 r.) - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciw pożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8 EGZEMPLARZ NR 4 P R O J E K T T E C H N I C Z N Y SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH S Z P I T A L A S A N A T O R Y J N E G O W GOCZAŁKOWICACH - ZDRÓJ PROJEKTOWAŁ : UZGODNIŁ: Bielsko Biała, sierpień 2009 r.

9 2 C E R T Y F I K A T P R O J E K T U Obiekt chroniony: Szpital Sanatoryjny w Goczałkowicach - Zdrój Oświadczam, że system sygnalizacji pożarowej oraz system oddymiania grawitacyjnego dwóch klatek schodowych w powyższym obiekcie został zaprojektowany przez nas, zgonie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną Podpis projektanta: Data: 03 sierpień 2009 r.

10 3 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Opis projektowanej instalacji Dobór, lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pożaru Dobór sygnalizatorów pożaru i urządzeń wykonawczych Instalacja i okablowanie urzadzeń Sygnalizatory automatyczne Gniazda sygnalizatorów automatycznych Sygnalizatory ręczne ROP Sterowniki przekaźnikowe Sygnalizatory optyczno - akustyczne Zasilacz Instalacja przewodowa i osłony Zastosowane typy kabli Zasady funkcjonowania systemu Współpraca z innymi systemami SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH Informacje ogólne Wyliczenie powierzchni czynnej oddymiania Dobór klap i systemu oddymiania Zasilanie i dobór kabli. 17

11 4 5. KONSERWACJA UWAGI DLA WYKONAWCY UWAGI DLA INWESTORA UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ...25 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. SAP - 1 Rys. SAP - 2 Rys. SAP - 3 Rys. SAP - 4 Rzut parteru Rzut I piętra Rzut II pietra Rzut III piętra

12 5 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje projekt: systemu oddymiania grawitacyjnego zabezpieczającego przed zadymieniem dwie klatki schodowe, oraz instalacji sygnalizacji pożarowej obejmującej całkowitą ochroną (ochrona wszystkich części budynku) Szpitala Sanatoryjnego w Goczałkowicach Zdrój. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.) Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pożaru. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Polska Norma PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. Polska Norma PN B Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

13 6 Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej Cześć I i II, Warszawa marzec 2009 r., Izba Rzeczoznawców SITP, Instytut Techniki Budowlanej Dokumentacja techniczno ruchowa i serwisowa oraz materiały producenta urządzeń COOPER Dokumentacja techniczno ruchowa i serwisowa centrali i urządzeń firmy D + H. Zlecenie Inwestora

14 7 3. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 3.1 Opis projektowanej instalacji Dla obiektu objętego niniejszym projektem przewiduje się centralę sygnalizacji pożaru COOPER INDUSTRIES POLAND typ DF System adresowalny działa na zasadzie zamkniętych pętli wychodzących i wchodzących do centrali systemu sygnalizacji pożaru. W systemie przewidziano 4 pętle dozorowe. 3.2 Dobór, lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pożaru Centrala umieszczona zostanie w pomieszczeniu Recepcji, na parterze, przy głównym wejściu do Szpitala. Pomieszczenie to posiada stały nadzór przeszkolonej osoby. Zgodnie z normą centralę należy zamontować tak aby spełniała następujące wymogi: wskaźniki i manipulatory były łatwo dostępne dla straży pożarnej oraz osób odpowiedzialnych za obsługę, natężenie oświetlenia było takie, aby można było łatwo dostrzec i odczytać sygnały wizualne, środowisko było czyste i suche, możliwości uszkodzeń mechanicznych sprzętu były niewielkie, ryzyko powstania pożaru było niewielkie, a miejsce zabudowy było dozorowane przez co najmniej jedną czujkę należącą do instalacji sygnalizacji pożarowej, nadzorowanej przez CSP /Centralę Sygnalizacji Pożaru/, w pobliżu centrali powinien być umieszczony ręczny ostrzegacz pożarowy. Zasilanie centrali napięciem zmiennym 230V powinno być wykonane zgodnie z DTR oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej zapewniające doładowanie akumulatorów w czasie 24 h 80%, a czasie 72 h 100%..

15 8 Kabel zasilający centralę należy poprowadzić z rozdzielni NN z przed bezpiecznika głównego i zabezpieczyć bezpiecznikiem oznakowanym zgodnie z PN. Ponadto centrala sygnalizacji pożaru jest przygotowana do przekazania sygnałów pożarowych II stopnia oraz sygnałów uszkodzeń do urządzenia transmisyjnego, w celu transmisji alarmu pożarowego do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. 3.3 Dobór sygnalizatorów pożaru i urządzeń wykonawczych Przy wyborze czujki należy uwzględnić przede wszystkim te, które zapewniają najwcześniejsze, niezawodne alarmowanie w warunkach, w których będą zainstalowane. Nie ma rodzaju czujek, które byłyby najbardziej odpowiednie dla wszystkich zastosowań i ostateczny wybór jest uzależniony od indywidualnych okoliczności. Na wybór typu czujek miały wpływ następujące czynniki : materiały znajdujące się lub składowane w obszarze oraz sposób w jaki mogą one płonąć, konfiguracja obszaru, skutki wentylacji i ogrzewania, warunki otoczenia wewnątrz nadzorowanych pomieszczeń, czynniki powodujące fałszywe alarmy, wymagania prawne. Przy rozmieszczaniu czujek i określaniu powierzchni dozorowania każdej czujki wzięto pod uwagę następujące czynniki ograniczające: chroniona powierzchnia, odległość pomiędzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najbliższą czujką, bliskość ścian, wysokość i konfiguracja sufitu, ruch powietrza przy wentylacji, wszelkie przeszkody w konwekcji produktów spalania. Do zabezpieczenia obiektu przyjęto: czujkę optyczno termiczną MAOH 850 w przestrzeni właściwej, czujkę optyczną dymu MAP 820 w przestrzeniach międzystropowych,

16 9 czujkę termiczną MAH 830 w pomieszczeniach kuchennych oraz z możliwością występowania pary, Ręczne ostrzegacze pożaru wewnętrzne ( ROP) instalowane są w celu umożliwienia przesłania do centrali informacji o zauważonym przez osoby pożarze. Do realizacji wszelkiego typu sterowań dokonywanych przez system sygnalizacji pożaru zastosowane zostały sterowniki przekaźnikowe. Dla wywołania alarmu optyczno - akustycznego informującego o powstałym zagrożeniu przewidziano syrenę alarmową typu SAK7 o regulowanej barwie tonu i głośności 95 db. Do zasilania sygnalizatorów poprzez sterowniki zastosowano zasilacze atestowane 24 V/ 1A. 3.4 Instalacja i okablowanie urządzeń Sygnalizatory automatyczne Sygnalizatory automatyczne należy instalować w gniazdach mocowanych bezpośrednio do sufitu. Należy zachować minimum 50 cm odstępu czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. Jeżeli pomieszczenie jest węższe niż 1,2 m, czujka powinna być instalowana w części środkowej, nie bliżej niż 1/3 szerokości pomieszczenia od jednej ze ścian. Jeżeli pomieszczenia są podzielone przez ściany, przepierzenia lub regały sięgające bliżej niż 0,3 m od stropu, przegrody powinny być traktowane jako dochodzące do stropu, a tak powstałe części pomieszczenia jak odrębne pomieszczenia Gniazda sygnalizatorów automatycznych Gniazda czujek standard słuŝą do montaŝu czujek na pętli dozorowej.

17 Sygnalizatory ręczne ROP Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny działać na tej samej zasadzie i powinny być tego samego rodzaju. Sygnalizatory te należy umieścić przy każdym wejściu (wewnątrz lub na zewnątrz) na schody, na drogach ewakuacyjnych, na każdej kondygnacji i w pobliżu centralki sygnalizacji pożaru. Ręczne ostrzegacze pożaru powinny być dobrze widoczne, łatwe do identyfikacji i tak rozmieszczone, aby mogły być łatwo i szybko uruchomione przez każdą osobę, która zauważy pożar. Należy je montować na ścianach, w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych na wysokości ok. 1,4m. Ponadto rozplanowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych powinno być takie, aby żadna osoba w obiekcie nie musiała przebywać drogi dłuższej niż 30 m do najbliższego ostrzegacza Sterowniki przekaźnikowe Każdy sterownik powinien być wydzielony na pętli izolatorem zwarć, a w przypadku dokonywania wysterowań napięciowych zasilany przewodem niepalnym HDGs 2x Sygnalizatory optyczno akustyczne Poziom dźwięku alarmu pożarowego powinien wynosić co najmniej 65 db lub powinien przekraczać o 5 db szumy otoczenia trwające dłużej niż 30 s Zasilacz Zapewnia zasilanie elementu sterującego sygnalizatorów optyczno akustycznych. Wyposażony jest dodatkowo w akumulatory zapewniające ciągłość pracy Instalacja przewodowa i osłony Instalację linii dozorowanych wykonać przewodem czerwonym, uniepalnionym z poliwinylu samogasnącego typu

18 11 YnTKSYekw 1 2 1, prowadzonym w korytkach lub w peszlu. Należy zachować ciągłość linii dozorowej (od punktu do punktu). Łączenie czy sztukowanie, lutowanie, skręcanie, puszki łączeniowe nie zawarte w projekcie linii dozorowej jest absolutnie niedopuszczalne. Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujników powinny stanowić zamknięte pętle umożliwiające wykonanie pomiarów. Podstawowe parametry linii dozorowej dla systemu określa instrukcja montażu (rezystancja linii, rezystancja izolacji, pojemność przewodów linii). Przy wykonywaniu instalacji należy pamiętać o oddzielaniu stref pożarowych między sobą i liczby czujek nie większej niż 32 za pomocą izolatorów zwarć. Instalację do wszystkich urządzeń sterowanych z CSP oraz z sterowników napięciowo, wykonać kablem niepalnym (ph 90) typu HDGs 2 1 mocowanym na stalowych uchwytach (zgodnie z certyfikatem) co 0,3 m w poziomie i 0,6 m w pionie.. W miejscach montażu elementów (sygnalizatorów) należy pozostawić nie przeciętą pętlę (zapas) przewodu o minimalnej długości 2 0,25m. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Przy niewielkich wzajemnych odległościach (min odległość 30 cm) można ewentualnie stosować odcinki rur stalowych. Kable powinny być układane w miejscach bezpiecznych (a szczególnie prowadząc kable linii pętlowych należy pamiętać o skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron pętli przez pojedyncze zdarzenie) lub należy zapewnić ochronę mechaniczną. UWAGA 1. Nie wolno wykonywać żadnych łączeń przewodów (montażu puszek) poza tymi, które przewiduje projekt! 2. Przejścia przez stropy, ściany i dylatacje w dwóch różnych strefach pożarowych należy wykonywać w rurkach z twardego PCV uszczelnianych masą ognioodporną. 3. Zasilanie centrali należy wykonać przewodem HDGs 3x1,5

19 Zastosowane typy kabli pętla dozorowa, sterowania bezpotencjałowe YnTKSY ekw , linie sterujące napięciowo, zasilania sterowników HDGs 2 1 zasilanie centrali sygnalizacji pożaru oraz zasilacza buforowego - HDGs 3x1,5 3.5 Zasady funkcjonowania systemu Zaprojektowany system sygnalizacji pożaru rozpoznaje trzy rodzaje alarmów. Dwa z nich są to alarmy wczesnego wykrywania pożaru natomiast trzeci jest to rodzaj alarmu technicznego sygnalizujący zakłócenie pętli dozorowych bądź uszkodzenie centrali. Zgodnie z normą europejską EN-54 cz.2 zastosowana centrala sygnalizacji pożaru posiada następujące wyjścia: alarmu pożarowego I stopnia (sygnalizowanego automatycznie przez czujkę), alarmu pożarowego II stopnia (potwierdzonego, poprzez świadome zbicie szybki i wciśnięcie przycisku ROP przez człowieka), alarmu uszkodzeniowego ogólnego. Wyjścia te przeznaczone są do przekazania informacji o pożarze do urządzenia transmisji alarmów UTA, będącego przekaźnikiem w systemie transmisji alarmów pożarowych do jednostek PSP. Centrala ta posiada także przekaźnik uszkodzeniowy, który przekazuje sygnał o całkowitym wyłączeniu zasilania sieciowego jak i awaryjnego do PSP przez UT Każde takie urządzenie transmisyjne jest wyposażone w dwutorowe równoczesne przekazywanie sygnału przez nadajnik radiowy i telefoniczny do PSP. Podstawowym parametrem, który należy określić przy połączeniu CSP z UTA, jest czas zwłoki między wykryciem zagrożenia przez czujki (alarm I stopnia), a chwilą przekazania informacji do centrum odbiorczego. Alarm I stopnia sygnalizowany jest poprzez centralę po wykryciu przez czujkę zadymienia. W tym czasie mogą zaistnieć trzy różne zdarzenia:

20 13 obsługa w czasie T1 (czas na przyjęcie do wiadomości alarmu I stopnia) nie przyjmie wiadomości o pożarze i centrala wchodzi w stan alarmu II stopnia, obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia do wiadomości, w tym momencie odliczany jest czas T2 (na sprawdzenie faktyczności sygnalizowanego alarmu), brak reakcji przed upływem czasu T2 powoduje przejście centrali w alarm II stopnia, obsługa w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktyczność alarmu pożarowego i przed upływem tego czasu go skasuje; w tym momencie centrala przechodzi w stan czuwania. Alarm II stopnia ( POŻAR ) wystąpi w przypadku zadziałania ręcznego ostrzegacza pożarowego (świadome działanie człowieka) bądź przy braku reakcji obsługi na pierwotny sygnał ostrzegawczy (alarm I stopnia z czujnika automatycznego). Alarm II stopnia przy połączeniu systemu sygnalizacji pożaru z PSP jest automatycznie przekazywany do PSP bez czasu zwłoki. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone powinny zostać próby mające na celu określenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie faktyczności przyjętego sygnału/ niezbędnego do przejścia w najbardziej oddalone od centralki zakątki obiektu (gdzie zainstalowane będą ostrzegacze automatyczne) i powrotu celem skasowania alarmu I stopnia. Sygnały z ostrzegaczy ręcznych będą zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm II-go stopnia). Personel powinien być przeszkolony w zakresie ewakuacji. Sposób realizacji powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i ewakuację określi Dyrekcja obiektu, opracowując wspólnie z Rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych specjalną instrukcję. Należy nadmienić, że potwierdzenia zagrożenia mogą być realizowane (wg w/w instrukcji) poprzez przeszkolony personel przebywający najbliżej zagrożonej strefy. Jest on powiadamiany przez obsługę centrali np. drogą telefoniczną o sygnalizowanym alarmie. W przypadku braku kontaktu z personelem po upływie czasu operator centralki SAP musi osobiście dokonać zwiadu.

21 14 Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrożenia pożarowego wymaga jedynie uruchomienia najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego, co wywoła alarm II stopnia. W przypadku braku połączenia urządzeniem transmisyjnym centrali sygnalizacji pożaru z PSP, po przejściu systemu w stan alarmu II stopnia należy natychmiast powiadomić PSP. W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nastąpi przekazanie sygnału alarmowego na system syren alarmowych działających do momentu skasowania alarmu pożarowego. Ustalono następujące czasy zadziałania systemu sygnalizacji pożaru: czas przyjęcia zgłoszenia przez obsługę 30 s, czas uruchomienia urządzenia transmisyjnego po czasie 3 min, po wystąpieniu alarmu I stopnia, czas uruchomienia urządzenia transmisyjnego bez zwłoki zaraz po wystąpieniu alarmu II stopnia, czas uruchomienia sterowań urządzeniami ochrony pożarowej natychmiastowo po wystąpieniu alarmu I lub II stopnia. 3.6 Współpraca z innymi systemami W Szpitalu Sanatoryjnym w Goczałkowicach Zdrój system sygnalizacji pożarowej sterował będzie: Rodzaj urządzenia system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych zjazd awaryjny wind drzwi przesuwne, ewakuacyjne wyłączeniem wentylacji i klimatyzacji sygnalizatorami optyczno akustycznymi uruchamiał urządzenie transmisji UTA do Straży Pożarnej Rodzaj alarmu alarm I stopnia alarm I stopnia alarm I stopnia alarm I stopnia alarm II stopnia alarm II stopnia

22 15 4. SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH 4.1 Informacje ogólne Urządzeniami oddymiania i odprowadzania ciepła określa się te elementy przez otwory, których mogą być odprowadzane dymy i gazy pożarowe. Na bazie praw fizyki i wiążących przepisów otwory te muszą być umieszczane w górnym obszarze danej części budynku. W zależności od rodzaju budynku i architektury istnieją różne możliwości zabudowania tych urządzeń. W budynkach z dachami płaskimi mogą mieć formę np. świetlików kopułowych, ciągów oświetleniowych czy szklanych piramid. W dachu skośnym i szedowym zabudowuje się je jako skrzydła uchylne lub odchylne. Dalszym szeroko stosowanym i celowym rozwiązaniem jest wbudowanie w pionową ścianę zewnętrzną. W tym przypadku mogą być stosowane najróżniejsze formy skrzydeł (przechylne, uchylne, wychylne odwracane itp.) Dla optymalnego działania systemu oddymiania grawitacyjnego decydujące znaczenie ma wielkość, rodzaj i usytuowanie otwieranego elementu. Z analizy zasady zachowania się gorących dymów i gazów pożarowych wynika, że otwory instalacji oddymiani i odprowadzania ciepła winny być umieszczane w najwyższym miejscu pomieszczenia. Element otwarcia powinien być z zasady wykonany tak, aby dym i gazy pożarowe i dymy mogły swobodnie wypłynąć z budynku na zewnątrz. Położenie wbudowania musi być tak dobrane, że ani skrzydło okienne, ani uwarunkowania budowlane jak np. występy murów, nie utrudnią wypływania dymu. Jako rozwiązanie optymalne można przyjąć skrzydło uchylne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, przy czym kąt otwarcia winien mieć powyżej 60. Przy takim umieszczeniu gazy dymowe mogą bez przeszkód być odprowadzane, a zewnętrzne wpływy wiatru stanowią znikome ograniczenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo