Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego Poznań Branża: Elektryczna i Teletechniczna Projektant: Ireneusz Berger Krzysztof Milczyński Sierpień 2014 r.

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Podstawa Prawna Podstawa Techniczna Opis techniczny System Sygnalizacji Pożaru Założenia wstępne Organizacja alarmowania pożarowego Lokalizacja urządzeń Elementy systemu Zestawienie podstawowych elementów System Oddymiania Założenia wstępne Organizacja alarmowania Lokalizacja urządzeń Elementy systemu Zestawienie nowych elementów Wytyczne dotyczące instalacji Wytyczne ogólne Materiały Podstawa Wykonawstwo robót Uszczelnienie ppoż. przepustów Uwagi końcowe Spis rysunków Oświadczenie projektanta oraz uprawnienia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót instalacyjnych Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenia Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

3 1. Podstawa opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania klatek schodowych, polegającej na rozbudowie centrali adresowalnej, likwidacji konwencjonalnej centrali pożarowej, wymianie przyłączonych do niej czujek na adresowalne i podłączenie do rozbudowanej centrali adresowalnej. Wymianie central oddymiania, przycisków i okablowania do nich. Budowie instalacji i montażu czujek pożarowych, sygnalizatorów na poziomie parteru i pierwszego piętra. Dodatkowo planuje się rozbudować i przyłączyć istniejące już elementy w przyziemiu (pomieszczenia policji). Niniejszy projekt dotyczy budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu zlokalizowanego przy al. K. Marcinkowskiego 32, Poznań Podstawa Prawna. Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów. Zarządzenie Ministra Przemysłu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) zabezpieczenie przeciwporażeniowe w podstacjach elektrycznych. Polskie Normy:PN-E oraz normy powiązane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998, PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001) systemy sygnalizacji pożaru.pn-91/e /02, PN-91/E-05009/03 systemy zasilania (wymagania ogólne)pn-92/e-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E /46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E /61, PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo PN-87/E /04, PN-76/E przepusty kablowe, linie kablowe Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji systemów SAP i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet pomiarów wymienionych w poprzednich punktach. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokołami z ich wykonania. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia.- PN IEC :2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych 1.2. Podstawa Techniczna. Podstawę techniczną opracowania stanowią: - wytyczne inwestora; 2

4 - wizje lokalne; - przeprowadzona inwentaryzacja dotycząca stanu urządzeń i okablowania; - dane techniczne urządzeń SSP i ODDYMIANIA; - obowiązujące normy i przepisy; - dane zebrane w terenie; - rzuty; 2. Opis techniczny System Sygnalizacji Pożaru Założenia wstępne Poniższy zakres stanowi część projektu dotyczącej modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Ze względu na fakt, że jest to modernizacja i rozbudowa istniejącego już systemu, podane w opracowaniu urządzenia takiej jak centrala, ropy, czujki, moduły wejść/wyjść są firmy POLON, natomiast wszystkie pozostałe elementy, akcesoria mają charakter podglądowy, mający na celu ukazanie minimalnych wymagań Inwestora. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) umożliwić będzie wczesną detekcję zjawisk pożarowych mogących wystąpić w obiekcie (docelowo planuje się budowę systemu w całym obiekcie). Detekcja oparta o system automatycznych czujników i ręcznych przycisków będących źródłem sygnałów o zdarzeniach pożarowych, które współpracują z centralką zbiorczą tych sygnałów, w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastąpiło zjawisko pożarowe oraz celem uruchomienia innych systemów i urządzeń ratujących życie i mienie ludzkie w chwili pożaru. Celem nadrzędnym systemu jest bieżące wykrycie zagrożenia. Na tym etapie planuje się integrację systemów pożarowych, polegającą na rozbudowanie centrali POLON 4900 o dodatkową kartę pętli, likwidację konwencjonalnej centrali SSP, wymianę istniejących czujek konwencjonalnych i przyłączenie ich do centrali adresowalnej. Budowę instalacji i montaż elementów na ciągach komunikacyjnych (parter i I piętro). Przyłączeniu do instalacji elementów znajdujących się w przyziemiu (pomieszczenia policji). Centrala POLON 4900 w chwili obecnej ma wykorzystane dwie pętle, które obsługują cześć pomieszczeń takich jak sala rozpraw, pomieszczenia gastronomiczne, na tym etapie nie zakłada się ingerencji w tą część systemu (pętle). Podczas projektowania systemu przyjęto następujące założenia: - rozbudowa centrali POLON 4900 do 8 pętli - likwidację centrali konwencjonalnej IGNIS obsługującej serwerownie 3

5 - wymianę czujek konwencjonalnych w serwerowniach na adresowalne i przyłączenie ich do centrali POLON, każda linia na oddzielne wejście w centrali. Na tym etapie nie planuje się wymiany okablowania, w związku z czym nie uzyska się instalacji pętlowej, linie należy przyłączyć do centrali jako promieniste i tak skonfigurować centralę. - z miejsca gdzie była centrala IGNIS do centrali POLON położyć okablowanie YnTKSYekw i HDGs a w miejscu łączenia zastosować puszkę z odpowiednim certyfikatem. - zainstalować przy centrali moduł EKS i kablem HDGs poprowadzić instalację do sterownika drzwiami przesuwnymi na poziomie parteru. W przypadku wystąpienia pożaru drzwi mają się samoczynnie odtworzyć. - poprowadzić kabel YnTKSYekw i HDGs do central oddymiania (ich lokalizacja się nie zmienia), przy centrali POLON zainstalować dwa moduły EKS ( po jednym na każdą centralę), które odbierać będą informację o pracy i awarii systemu oddymiania, jak również uruchamiać centrale oddymiania w przypadku wystąpienie alarmu na centrali POLON. - poprowadzić nową pętle nr 5, przez ciąg komunikacyjny na parterze, przyziemiu i I piętrze budynku. Kable prowadzić nad sufitem podwieszanym a w miejscach widocznych ułożyć pod tynkiem. - poprowadzić nową pętle nr 6, przez ciąg komunikacyjny na parterze i I piętrze budynku. Dodatkowo ze względu na brak czujek (dymu od systemu oddymiania) na jednej klatce schodowej poprowadzić pętle do piętra IV (patrz rzuty pięter). Zainstalować tam po jednym czujniku dymu. Kable prowadzić nad sufitem podwieszanym a w miejscach widocznych ułożyć pod tynkiem. - nowe elementy na pętlach numer 5 i 6 w przypadku sufitów podwieszanych instalować na suficie właściwym i podwieszanym, dodatkowo od czujników zasłoniętych wyprowadzić wskaźniki zadziałania. - Na pętli 5 i 6, zgodnie z rzutami zainstalować zasilacze, moduły EKS i sygnalizatory optyczo-akustyczne. Moduł EKS będzie sterował sygnalizatorem, równocześnie nadzorując pracę zasilacza. - Zasilacze zasilić lokalnie z najbliższych rozdzielni elektrycznych, przy czym zastosować niezależne zabezpieczenie. - wszystkie nowe elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty Organizacja alarmowania pożarowego Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na ekranie centrali wyświetlić się będą informacje, jednoznacznie wskazujące na lokalizację zdarzenia. W zależności od trybu pracy uruchomiony będzie ALARM I lub II STOPNIA przy czym ALARM wywołany z przycisku ROP będzie niezależnie od trybu pracy uruchamiał ALARM II STOPNIA. 4

6 Uruchomienie ALARMU I STOPNIA spowoduje odliczanie czasu na weryfikację, po upływie tego czasu lub wcześniejszym potwierdzeniu przez obsługę wywołany będzie ALARM II STOPNIA. Wywołanie ALARMU II STOPNIA uruchomi sygnalizatory akustyczne jak również wysteruje urządzenia współpracujące i zwolni drzwi. Dokładny scenariusz pożarowy określić na etapie wykonywania prac Lokalizacja urządzeń. Wszystkie centrale znajdują się w pomieszczeniu 1.50 PORTIERNIA. Do ochrony ciągów komunikacyjnych należy zastosować czujki optyczne dumu, umieszczone na stropie i suficie podwieszanym, w przypadku czujek na stropie zakrytym sufitem podwieszanym, wyprowadzić w widoczne miejsce wskaźnik zadziałania. Ręczne ostrzegacze pożaru zamontowane na wysokości 1,5m. Odstępy czujek punktowych od ścian, lamp, kanałów wentylacyjnych, nie mniejsze niż 50cm. Zasilacze i sygnalizatory montować przy suficie Elementy systemu Czujka DOR4046 Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4046 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Czujki DOR-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Znajdująca się w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną nadawczą dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania pożaru. Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może być przyczyną fałszywego alarmowania zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu 5

7 alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, mogą też przekazywać aktualnie mierzoną wartość analogową czynnika pożarowego. Czujki wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć - żółtymi rozbłyskami tej diody. Czujki DOR-4046 mają regulowaną z poziomu centrali czułość według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżona. Taka możliwość pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolności wykrywania czujek do konkretnych zastosowań i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Współpracują z nieadresowalnym gniazdem montażowym G-40. Dodatkową sygnalizację optyczną czujki lub grupy czujek można uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-31. Czujki DOR-4046 spełniają wymagania normy PN-EN Gniazdo czujnika G-40 Gniazdo przeznaczone jest do instalowania: - czujek szeregów 40, 4043, 4046, - adaptera linii bocznej ADC-4001M, - adaptera czujek radiowych ACR Moduł EKS4001 z obudową Elementy kontrolno -sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów Zasilacz certyfikowany Zasilacz certyfikowany CNBOP, napięcie wyjściowe 24 VDC, 2 A z dwoma akumulatorami 17 Ah/12V, w obudowie metalowej z widocznymi kontrolkami stanu pracy Puszka połączeniowa Puszka połączeniowa z certyfikatem CNBOP Moduł MSL-2 Moduł liniowy do POLON 4800 oraz POLON 4900, dodatkowe 4 pętle 6

8 Zestawienie podstawowych elementów. Lp. Opis Ilość 1 Moduł MSL Moduł kontrolno-sterujący EKS Obudowa 1xEKS 8 4 Optyczna czujka dymu 50 5 Gniazdo 50 6 Przycisk ROP 10 7 Wskaźnik zadziałania 22 8 Zasilacz 2 A 5 9 Sygnalizator optyczno-akustyczny System Oddymiania Założenia wstępne Poniższy zakres stanowi część projektu dotyczącej modernizacji systemu oddymiania w obiekcie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wszystkie przedstawione elementy i akcesoria mają charakter podglądowy, mający na celu ukazanie minimalnych wymagań Inwestora. Instalacja Systemu Oddymiania umożliwia wczesną detekcję zjawisk pożarowych mogących wystąpić na klatkach schodowych. Zadziałanie systemu nastąpi w przypadku detekcji czujników dymu, umieszczonych na klatkach oraz informacji z centrali POLON Wszystkie te systemy mają za zadanie ratować życie i mienie ludzkie w chwili pożaru. Celem nadrzędnym systemu jest bieżące wykrycie zagrożenia. Na tym etapie planuje się wymianę istniejących central i wszystkich elementów systemu oddymiania z wyjątkiem siłowników okiennych. Podczas projektowania systemu przyjęto następujące założenia: - demontaż czterech starych central - montaż dwóch central, przy czym każda z nich obsługiwać będzie niezależnie dwie klatki schodowe. - wymianę istniejących w trzech klatkach schodowych czujek dymu - montaż puszek połączeniowych przy siłownikach okiennych 7

9 - ułożenie nowego okablowania 8 żyłowego do przycisków. Kable prowadzić nad sufitem podwieszanym a w miejscach widocznych ułożyć pod tynkiem - podłączenie sygnałów kontrolnych i sterujących do systemu POLON montaż nowych przycisków oddymiania na klatkach schodowych - montaż przycisków przewietrzania przy centralkach w pomieszczeniu wszystkie nowe elementy zawierać mają wymagane aktualne certyfikaty Organizacja alarmowania Po otrzymaniu sygnału detekcji z czujki, przycisku lub centrali POLON, system oddymiania rozpoczną akcję alarmową polegającą na otwarciu okien i przesłaniu informacji zwrotnej do centrali pożarowej. Dokładny scenariusz pożarowy określić na etapie wykonywania prac Lokalizacja urządzeń. Wszystkie centrale znajdują się w pomieszczeniu 1.50 PORTIERNIA. Przyciski oddymiania zamontowane na klatkach schodowych w widocznych miejscach na wysokości 1,5m. Czujki zainstalować w istniejących lokalizacjach, z wykorzystaniem starego okablowania. Odstępy czujek punktowych od ścian, lamp, kanałów wentylacyjnych, nie mniejsze niż 50cm Elementy systemu Centrale oddymiania - napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz - napięcie pracy: 21 32VDC - obciążalność prądowa: 8A - linie dozorowe: 2 szt. - grupy przewietrzania: 2 szt. - liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt. - obudowa: stalowa, natynkowa - stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I - współpraca z CSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru GEMOS oraz InPro-BMS - aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP - akumulatory: 2 x 7 Ah Przyciski - napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W - wymiary: 120x120x50 mm 8

10 - typ przycisku: B, rodzaj : I, klasa klimatyczna: I - obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy - stopień ochrony obudowy: IP 42 - sygnalizacja: diodowa i akustyczna - trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie - aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP Czujki optyczne dymu - optyczna detekcja dymu - niski profil obudowy - zasilanie 24VDC - zdalny test alarmu za pomocą laserowego testera czujek - możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania - certyfikat Przycisk przewietrzania - Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Stan otwarcia wyciągów dymu, sygnalizowany jest świeceniem lampki OTWARCIE w tym przycisku. W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo pulsacyjnym świeceniem lampki a zadziałanie krańcówki ciągłym świeceniem lampki. - zasilanie: VDC / 20mA - obudowa: PVC (kolor biały), natynkowa - wymiary: 53,5 x 53,5 x 42 mm - temperatura pracy: -10 C do +50 C - deklaracja CE Puszka połączeniowa Puszka połączeniowa z certyfikatem CNBOP Zestawienie nowych elementów. Lp. Opis Ilość 1 Centrala oddymiania 2 linie dozorowe, 2 grupy przewietrzania, 2 x 8A, 2 x akumulator 7 Ah 2 Przycisk oddymiania 20 3 Przycisk przewietrzania 4 4 Czujka optyczna dymu 15 5 Puszka PIP 4 2 9

11 3. Wytyczne dotyczące instalacji Wytyczne ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnego systemu opisanego w niniejszym opracowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania systemu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją Materiały Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem "typu", wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o nie gorszych parametrach Podstawa 10

12 Wykonawca musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do podłączeń. Kontrakt na roboty elektryczne musi być zgodny z Polskimi normami, przepisami Wykonawstwo robót Instalacje winny zostać schowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia. Tam, gdzie występuje sufit podwieszany, instalacje należy prowadzić w suficie podwieszanym. Inne instalacje, jak na przykład kable, należy wykonywać w przepustach kablowych, kanałach instalacyjnych. Puszki i rury niezakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszą być zamontowane i dostarczone przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Koryta z kablami należy mocować przy użyciu odpowiednich kotw mocujących. W przypadku konieczności wykonania bruzdy pod kable, należy ją zakleić za pomocą zaprawy cementowej. Bruzdy należy wykonywać tylko i wyłącznie przy pomocy specjalistycznych urządzeń elektrycznych, zabrania się wykonywania bruzd oraz przewiertów ręcznie przy pomocy narzędzi do tego celu nie przeznaczonych. Zaprawa cementowa musi być zlicowana ze ścianą w związku z późniejszymi robotami wykończeniowymi. Instalacje na wolnym powietrzu należy wykonać w klasie obudowy IP66. Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montażu puszek (stosuje się to również do fundamentów, stropów i ścian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje również przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach Uszczelnienie ppoż. przepustów Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoż. muszą być wykończone uszczelnieniem posiadającym odpowiednie atesty ppoż. Przepusty kablowe uszczelniać masą ogniochronną pęczniejącą uszczelniającą. To rozwiązanie stosować do otworów o średnicach do 200mm lub otworów o powierzchni 300cm2 przy min. grubości ściany 120mm lub stropu 150mm. Technika montażu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni przepustu oraz kabli. Materiałem wypełniającym jest niepalna wełna mineralna o gęstości min. 100kg/m3. Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w ścianie lub 600xl000mm w stropie uszczelniać zaprawą ogniochronną. Przed nałożeniem powierzchnię otworu należy oczyścić i zwilżyć. Zaprawę przygotować i nałożyć zgodnie z zaleceniem producenta. Piony kablowe zabezpieczyć za pomocą przegród warstwowych z powłoką ognioochronną. Jako materiał wypełniający stosować płyty z niepalnej wełny mineralnej. Po zabudowaniu otworu całość pokryć warstwą farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta. W szachtach elektrycznych należy wykonać przegrody w pionie na każdej kondygnacji podziemnej i każdej nadziemnej położonej ponad póz. 25m co jedną kondygnację. Dla pozostałej części budynku szachty należy podzielić co trzy kondygnacje lub co 9 metrów. Roboty te należy 11

13 wykonywać, gdy sama instalacja jest już ukończona. Uszczelnienia ppoż. muszą spełniać te same wymagania techniczne pożarowe, co ściany lub stropy, przez które przechodzą elementy instalacji. Uszczelnienia ppoż. należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami oraz instrukcjami. Wszystkie uszczelnione przejścia powinny być trwale oznaczone tabliczką znamionową, zamocowaną obok tego przejścia Uwagi końcowe Wszystkie roboty objęte niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne, Przy pracach wykonawczych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, Urządzenia montować i uruchamiać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta, Wykonawca instalacji jest zobowiązany do wykonania pomiarów i przedstawienia jego wyników w formie protokółu pomiarów, Montaż, uruchomienie oraz stały serwis (nadzór) nad systemami zabezpieczeń należy zlecić jednostce (firmie) posiadającej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Przed rozpoczęciem instalacji oraz uruchomieniem systemu należy zapoznać się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta wraz z urządzeniami. Podczas montażu i programowania urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta, Przed rozpoczęciem prac wykonawca złoży odpowiednie zawiadomienie do jednostek, w oraz otrzymaniu pozwolenia na rozpoczęcie prac. Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem lub Inwestorem, Po wykonaniu instalacji należy opracować dokumentację powykonawczą. 4. Spis rysunków. a. Rys-1 Parter b. Rys-2 Piętro I c. Rys-3 Piętro 2 d. Rys-4 Piętro 3 e. Rys-5 Piętro 4 f. Rys-6 Przyziemie 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 5. Oświadczenie projektanta oraz uprawnienia. Oświadczam, że sporządzona dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT : 19

21 20

22 21

23 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu instalacji Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu 6.1. Zakres robót instalacyjnych W całym projektowanym obiekcie występują następujące elementy robót elektrycznych oraz budowlanych: - roboty rozbiórkowe fragmentów ścian - roboty murarskie - roboty wykończeniowe - montaż okablowania - montaż urządzeń systemu SSP i ODDYMIANIA - roboty elektryczne podłączenie zasilania 6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynek jest wolno stojący Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenia Na całej działce przebiega wiele kabli elektrycznych i linie oświetlenia terenu Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia Sposób prowadzenia instruktażu pracowników - należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP - poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sąsiedztwie użytkowanych budynków, - należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie na budowie, - przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż, należy zapoznać pracowników z charakterem robót, kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach 22

24 - osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne 6.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne - prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia - urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. - techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 23

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E282-002 Edycja III POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo