Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej Adres: Ostróda, ul. Czarneckiego Branża: Teletechniczna System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, System Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych Faza: Projekt budowlany Projekt opracowali: Projektant: Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. Mirosław Głowacki WAM/0051/ZHOT/05 Podpis Opracowanie: mgr inż. Marek Szymański Sprawdzający: mgr inż. Jan Chojecki 0130/96/U

2 Oświadczenie Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany budowy instalacji teletechnicznych sporządzono zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz celom, którym ma służyć. Olsztyn, styczeń

3 Spis treści: 1 SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU PRZEDMIOT PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES PROJEKTU PRZEZNACZENIE I OPIS INSTALACJI SASP NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Normy Inne dokumenty CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dane ogólne DOBÓR URZĄDZEŃ Wstęp Zakres ochrony Czujki Ręczne ostrzegacze pożarowe Moduły ZASILANIE ALGORYTM DZIAŁANIA ALARMU WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Wykonanie instalacji WYTYCZNE I ZALECENIA Instalacja elektryczna Zalecenia dla Wykonawcy Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika instalacji KONSERWACJA SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW WYKAZ RYSUNKÓW SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA WIADOMOŚCI WSTĘPNE Przedmiot opracowania Cel opracowania Cel inwestycji Zakres opracowania WYKAZ NORM I PRZEPISÓW OPIS TECHNICZNY Wstęp Działanie systemu Usuwanie dymu Doprowadzanie powietrza zewnętrznego OBLICZENIA POWIERZCHNI OKIEN Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA UKŁAD PRACY SYSTEMU WIELKOŚĆ I SIŁA MECHANIZMÓW OTWIERAJĄCYCH INSTALACJA KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA ZASILANIE CENTRALKI SOIN MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Uruchomienie i odbiór instalacji Szkolenie personelu obsługi Konserwacja Uwagi ogólne do prac budowlanych Olsztyn, styczeń

4 Uwagi końcowe WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW Olsztyn, styczeń

5 1 System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem opracowania jest projekt Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru (SASP) w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Instalacja sygnalizacji pożaru zapewni ochronę obiektu w całym budynku. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Zlecenie Zamawiającego Dokumentacja architektoniczna Zalecenia eksperta w dziedzinie ochrony pożarowej Wymagania techniczno budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków użyteczności publicznej Obowiązujące normy i przepisy 1.3 Zakres projektu Na terenie obiektu nie istnieje system automatycznej sygnalizacji pożaru. System projektowany zostanie w całości wykonany na etapie prac adaptacyjnych budynku. W systemie wykorzystano sześć pętli dozorowych. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w oparciu o urządzenia systemu ESSER. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: ręczne ostrzegacze pożarowe czujniki dymu moduły sterujące moduły nadzorujące sygnalizatory akustyczne centrala pożarowa sygnalizatory zasilacze i akumulatory Projekt uwzględnia: automatyczne powiadomienie sygnałem akustycznym w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego w obrębie chronionej strefy wykonanie tras kablowych pętli dozorowych i instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu sterowanie systemem oddymiania 1.4 Przeznaczenie i opis instalacji SASP Zadaniem instalacji SASP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu: zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia. ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposażenia, a także związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. Zgodnie z obowiązującą normą system sygnalizacji pożaru powinien wykonywać następujące funkcje: wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego powiadamianie osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji poprzez włączenie wentylacji oddymiającej (opcja) niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru poprzez zamknięcie przegród pożarowych o ile istnieją (opcja) powiadamianie PSP o alarmie 1.5 Normy i dokumenty związane Normy PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Olsztyn, styczeń

6 Projektowanie i budowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania BN-73/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej Inne dokumenty. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd r. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn r.). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Część V. Instalacje elektryczne, 1988 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dnia r.) Instalacje elektryczne, COBO PROFIL, Warszawa 1999 r. Ustawa z dn o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz i z 2003r. Nr 52, poz. 452) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I. Wymagania i podstawy prawne. st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej. mgr inż. Jerzy Ciszewski. Józefów k/otwocka r. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część II. st. kpt. mgr inż. Janusz Sawicki., inż. Ryszard Strzemeski. Józefów k/otwocka r. 1.6 Charakterystyka obiektu Dane ogólne Obiekt jest budynkim adaptowanym. Składa się z 5 kondygnacji użytkowych (piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze) i jednej kondygnacji nieużytkowej (strych). W budynku nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo. Budynek, zgodnie z zaleceniem eksperta jest podzielony na 2 strefy pożarowe: 1. piwnica 2. parter, I piętro, II piętro, poddasze i strych 1.7 Dobór urządzeń Wstęp Przy doborze urządzeń uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszące jego początkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejące instalacje. Olsztyn, styczeń

7 Urządzenia dobrano z uwzględnieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru wydanych przez CNBOP w Józefowie Zakres ochrony Projekt przewiduje objęcie ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń i przestrzeni w budynku sensorami dymu Czujki Przy doborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: powierzchnią dozorowania pojedynczego sensora powierzchnią i wysokością pomieszczenia warunkami środowiskowymi pierwszym przewidywanym kryterium alarmu geometrią pomieszczenia wyposażeniem pomieszczenia ukształtowaniem stropów posiadaniem aktualnego atestu W związku z powyższym we wszystkich pomieszczeniach objętych ochroną zastosowano czujki optyczne rozproszeniowe ze względu na najlepsze zdolności do wykrywania pożarów tlewnych, o dużych cząstkach dymu, pojawiających się we wstępnej fazie pożarów między innymi urządzeń i instalacji elektrycznych, poliuretanu oraz celulozy. W celu wykrywania dymu w kanałach wentylacji mechanicznej zastosowano czujniki dymu w obudowach kanałowych Ręczne ostrzegacze pożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby odległość dojścia do najbliższego przycisku nie przekraczała 30 m wzdłuż głównych dróg ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostały przy i w klatce schodowej, wyjściach z obiektu oraz na korytarzach Moduły W systemie zastosowano moduły sterujące do sterowania sygnalizacją dźwiękową, sterowania centralą oddymiania i napowietrzania, centralami wentylacji mechanicznej oraz windą. Moduł nadzorujący nadzoruje pracę centrali oddymiania. 1.8 Zasilanie Do obliczeń pojemności baterii przyjęto, zgodnie z wytycznymi CNBOP następujące czasy pracy na akumulatorach: czas pracy systemu bez zasilania podstawowego 72h czas alarmowania po upływie czasu pracy na bateriach akumulatorów 30 min Z zasilacza centrali CSP zasilane są wszystkie urządzenia pętlowe - czujki, ROP-y, moduły wejścia/wyjścia, izolatory zwarć. Syreny w budynku projektowanym zasilane są z lokalnego zasilacza i wyzwalane poprzez moduł sterujący. Pojemność akumulatorów powinna zapewnić prawidłową pracę systemu wykrywania pożaru w stanie dozorowania przez co najmniej 72 godziny bez zasilania podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania. Na podstawie danych technicznych elementów systemu ESSER przyjęto zastosowanie następujących akumulatorów: 1. Centrala SASP jednostka główna 2x25Ah 2. Centrala SASP panel zdalnej obsługi i wskazań 2x12Ah 3. Zasilacz sygnalizatorów nr 1 2x25Ah 4. Zasilacz sygnalizatorów nr 2 2x25Ah Na etapie uruchamiania systemu zweryfikować poprawność doboru akumulatorów na podstawie rzeczywistego poboru prądu przez działający, w pełni wyposażony system. Olsztyn, styczeń

8 1.9 Algorytm działania alarmu W zaprojektowanym Systemie Automatycznej Sygnalizacji Pożarowej alarm może być wywołany z dwóch źródeł: z ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP z czujki pożarowej Urządzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu są: sygnalizatory akustyczno-optyczne powiadomienie o alarmie osób znajdujących się w budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż. powiadamianie do straży pożarnej i/lub wybranych osób/instytucji zdalne powiadomienie o alarmie W zależności od tego które źródła alarmowania zostaną pobudzone, możliwe są różne reakcje urządzeń wykonawczych. Pobudzenie dowolnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP - wywołuje alarm II-go stopnia, którego skutkiem jest bezzwłoczne: uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż. Postępowanie: W przypadku stwierdzenia pożaru, podjąć akcję postępowania dla alarmu pożarowego, określoną przepisami administracyjnymi budynku. Po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, udać się do centrali, wyłączyć brzęczyk w centrali, odwołać powiadomienia zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowiązującymi w danym budynku, wymienić szybkę w ROP-ie, dokonać resetu centrali. Pobudzenie dowolnej czujki dymu lub termoróżniczkowej tryb dzienny - wywołuje alarm I-go stopnia. Postępowanie: Osoba pełniąca dozór ma obowiązek podejść do centrali i wyłączyć brzęczyk w ciągu 30 sekund*) od wystąpienia alarmu. Po skasowaniu sygnału brzęczyka ma 3 minuty*) na odczyt komunikatu o miejscu wystąpienia alarmu i udanie się w to miejsce w celu sprawdzenia informacji. Następnie: w przypadku stwierdzenia pożaru, należy uruchomić najbliższy przycisk ROP (przez zbicie szybki), a następnie podjąć akcję postępowania dla alarmu pożarowego, określoną przepisami administracyjnymi budynku Po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i dokonać jej resetu przed upływem 3 minut *) czasy definiowalne ustalone w porozumieniu z przedstawicielem Użytkownika do spraw ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie zostaną przekroczone dopuszczalne czasy dla wyżej wymienionych czynności będzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnału dźwiękowego z brzęczyka centrali i świecenia się odpowiednich kontrolek. W przeciwnym przypadku nastąpi: uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż powiadomienie do PSP Pobudzenie dowolnej czujki dymu lub termoróżniczkowej tryb nocny (nieobecna ochrona) - wywołuje alarm II-go stopnia Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru Wykonanie instalacji Linie dozorowe wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x1mm 2 w powłoce koloru czerwonego. Nie przewiduje się stosowania linii odgałęźnych. Do zasilania i sterowania sygnalizatorów zastosować kabel HDGs 1x2x1mm 2 PH 90. Odgałęzienia linii zasilających i sterujących sygnalizatory akustyczno-optyczne wykonać w specjalnych puszkach PIP, eliminujących możliwość uszkodzenia linii sygnałowej lub zasilającej w przypadku awarii jednego z sygnalizatorów lub czujki. Olsztyn, styczeń

9 Przebiegi tras kablowych przedstawione zostały na rysunkach. Kable prowadzić pod tynkiem. Przewody typu HDGs PH 90 układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do ściany przy użyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkrętów do metalu M6 w odstępach co 30 cm. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Ekran pętli dozorowej podłączyć do listwy zaciskowej w centrali. Należy zwrócić uwagę by ekran pętli dozorowej był podłączony tylko w jednym punkcie, na początku lub końcu, co pozwoli uniknąć powstania pętli masy i generacji zakłóceń. Ponadto należy zachować ciągłość ekranów na całej długości każdej pętli dozorowej. Niedopuszczalne jest łączenie ekranów z jakimkolwiek punktem uziemiającym lub innym potencjałem poza punktem uziemienia w centrali. W miejscach instalacji urządzeń pozostawić odpowiedni zapas kabla w postaci pętli co pozwoli na późniejsze wykonanie pomiarów stanu izolacji, rezystancji i ciągłości dla całej pętli dozorowej. Nie dopuszcza się łączenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca się jednak, by kable pomiędzy urządzeniami prowadzić w jednym odcinku. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy instalacją SAP, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną i odgromową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy układaniu kabli należy unikać prowadzenia odcinków równoległych do zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych powinny przechodzić odrębnymi przebiciami przez ściany i stropy Wytyczne i zalecenia Instalacja elektryczna Zasilanie SASP doprowadzić z rozdzielni głównej budynku przewodem HDGs 3x2,5mm 2 z przygotowanego przyłącza patrz projekt instalacji elektrycznej ogólnej Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robót należy: zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do projektanta zapoznać się z dokumentacją istniejących instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, itp. będących w posiadaniu Inwestora oraz wykonać wizję lokalną celem uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót Przy wykonywaniu prac należy: przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wykonać pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji przewód prowadzony pomiędzy dwoma czujkami powinien być prowadzony w jednym odcinku zwrócić uwagę na polaryzację linii dozorowych ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczyć kolorem czerwonym wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty zezwalające na ich użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez certyfikowanego instalatora. W pomieszczeniu w którym znajduje się centrala należy umieścić: uaktualniony plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru instrukcję obsługi centralki książkę pracy systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole instalacji i urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób zasilania, umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczeń, rodzajów czujek. Olsztyn, styczeń

10 W czasie odbioru Wykonawca systemu SASP jest zobowiązany przekazać Inwestorowi następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, zmiany należy uzgodnić na piśmie z projektantem. ważne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym okablowanie i elementy mocujące) protokół wszystkich pomiarów książkę pracy systemu wydruk stanu wszystkich urządzeń systemu SASP Użytkownik systemu porozumie się z właściwą jednostką ratunkowo-gaśniczą PSP w sprawie sposobu alarmowania na wypadek pożaru Konserwacja Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidłowa i stała konserwacja prowadzona przez uprawnioną firmę. Konserwację należy prowadzić zgodnie z obowiązującą normą i odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentów urządzeń. Standardowo, konserwacja powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kwartał. Raz w roku powinien być przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek ręcznych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych. Olsztyn, styczeń

11 1.13 Specyfikacja urządzeń i materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1 Akumulator 12V 12Ah szt 2 2 Akumulator 12V 25Ah szt 4 3 Centrala IQ8 Control C (jednostka podstawowa, panel obsługi bez drukarki, kpl 1 karta rozszerzeń 1 gniazdo, moduł sieciowy) 4 Centrala IQ8 Control M (jednostka podstawowa, panel obsługi z drukarką, 2 kpl 1 karty rozszerzeń 3 gniazda, moduł pętli, moduł sieciowy) 5 Czujka dymu Multisensor LKM do obudowy kanałowej szt 12 6 Czujka dymu optyczna IQ8 szt Gniazdo czujki IQ8 szt Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m Liniowy izolator zwarć do modułu EBK szt Liniowy moduł sterujący EBK 4G2R szt Obudowa kanałowa z gniazdem czujki Multisensor LKM kompletna szt Obudowa modułu EBK szt Obudowa ROP IQ8 szt Przewód HDGs 300/500V 2x1mm2 m Przewód HDGs 300/500V 5x1mm2 m Puszka przyłączeniowa PIP2A szt ROP IQ8 szt Sygnalizator akustyczny czerwony szt Wskaźnik zadziałania do czujki IQ8 szt Zasilacz buforowy 24V/5A (do instalacji SASP) szt Wykaz rysunków 1. Schemat blokowy 2. Rzut piwnicy 3. Rzut parteru 4. Rzut I piętra 5. Rzut II piętra 6. Rzut poddasza 7. Rzut strychu Olsztyn, styczeń

12 2 System Oddymiania i Napowietrzania 2.1 Wiadomości wstępne Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej sposobu instalacji grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła, doprowadzania powietrza uzupełniającego na wypadek zadymienia klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacji Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie poprawnych warunków ewakuacji poprzez wydzielenie klatki schodowej w oddzielną strefę pożarową oraz usunięcie z niej ewentualnego dymu i gazów poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 245 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: Ustalenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych Ustalenie możliwości wykorzystania okien dla usuwania dymów i gazów pożarowych oraz napowietrzania Zastosowanie uruchamiania systemu oddymiania w sposób automatyczny oraz ręczny Instalację i uruchomienie siłowników elektrycznych do otwierania okien Schematy oraz sposoby połączeń systemów Przedmiary robót Specyfikację techniczną 2.2 Wykaz norm i przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r./. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] PKN-CEN/TR Smoke and head control systems. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. Olsztyn, styczeń

13 PN-EN 60849:2001 Dźwiękowy system ostrzegawczy. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004 r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa Opis techniczny Wstęp Niniejszy projekt budowlany wykonawczy obejmuje swoim zakresem określenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o rozwiązania klap dymowych oraz napowietrzania z wykorzystaniem okien i drzwi na klatkach schodowych Działanie systemu Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w sposób automatyczny odbywać się będzie poprzez podanie kryterium ALARMU I stopnia z Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru do centralki oddymiania. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki zamocowane do elementów nieruchomych, a konsole do skrzydła okna i drzwi. Uruchamianie instalacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania włączonych bezpośrednio do centralki oddymiania (kryterium odpowiednie dla ALARMU II stopnia). Przyciski rozmieszczone są w klatce schodowej na każdej kondygnacji. Na ścianie w pomieszczeniu ochrony będą umieszczone przyciski oddymiania z optyczną i akustyczną sygnalizacją zadziałania systemu. System umożliwia również przewietrzanie klatek schodowych za pomocą przycisków przewietrzania. Przyciski przewietrzania umieszczone będą obok przycisków oddymiania w pomieszczeniu ochrony. Na dachu umieszczono czujnik pogodowy powodujący zamknięcie okien w przypadku deszczu lub silnego wiatru. Zamknięcie okien zostanie wykonane jedynie po ich uprzednim otwarciu za pomocą przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pożaru jest nadrzędne w stosunku do kryterium przewietrzania. Szczegóły rozwiązań zawiera projekt w części rysunkowej Usuwanie dymu Usuwanie dymu z klatki schodowej odbywa się za pomocą klap oddymiających w dachu na ostatniej kondygnacji klatki schodowej środkowej oraz okien ściennych na ostatniej kondygnacji klatek schodowych bocznych Doprowadzanie powietrza zewnętrznego. Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mógł sprawnie funkcjonować, musi zostać zapewniona odpowiednia ilość powietrza uzupełniającego. Napowietrzanie klatek schodowych będzie się odbywać przez otwarcie drzwi w klatce środkowej oraz otwarcie okien w piwnicy i lufcików na parterze budynku w klatkach bocznych. Obliczając powierzchnie otworów dopływu powietrza zachowano odpowiedni stosunek powierzchni wlotu do powierzchni odprowadzania. Zgodnie z normą powierzchnię geometryczną otworów napowietrzających zwiększono o 30% w stosunku do powierzchni geometrycznej klap dymowych. 2.4 Obliczenia powierzchni okien Wymagane powierzchnie do oddymiania obliczono wg wzoru: Acz=Ag*c v Olsztyn, styczeń

14 przyjęto c v =0,5 Gdzie: Acz - powierzchnia czynna klapy dymowej [m 2 ] Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m 2 ] c v - aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m 2 ] Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania Klatka schodowa środkowa: Powierzchnia klatki schodowej F szer x dł 4,00 m x 7,58 m = 30,32 m 2 Wymagana Acz F x 5% 30,32 m 2 x 5% = 1,52 m 2 Wymagana Ag okien oddymiających Wymagana Ag okien napowietrzających Projektowana Ag drzwi napowietrzających na parterze Acz/0,5 1,52 m 2 : 0,50 m = 3,04 m 2 Ag + 30% 3,04 m 2 x 130% = 3,95 m 2 szer x wys 1,8 m x 2,50 m = 4,5 m 2 Projektowana powierzchnia Ag drzwi napowietrzających: 4,5 m 2 >3,95 m 2 Klatki schodowe boczne: Powierzchnia klatki schodowej F szer x dł 2,49 m x 6,27 m = 15,61 m 2 Wymagana Acz F x 5% 15,61 m 2 x 5% = 0,78 m 2 Wymagana Ag okien oddymiających Wymagana Ag okien napowietrzających Projektowana Ag okien napowietrzających w piwnicy Projektowana Ag okien napowietrzających na parterze Acz/0,5 0,78 m 2 : 0,50 m = 1,56 m 2 Ag + 30% 1,56 m 2 x 130% = 2,03 m 2 szer x wys 0,9 m x 1,10 m = 0,99 m 2 szer x wys 1,0 m x 0,75 m = 0,75 m 2 x 2 szt 1,5 m 2 Razem piwnica i parter 2,49 m 2 Projektowana powierzchnia Ag okien napowietrzających: 2,49 m 2 >2,03 m Elementy systemu oddymiania i napowietrzania Klapy oddymiające Olsztyn, styczeń

15 W każdej klatce schodowej należy zainstalować klapy oddymiające w postaci klap lub okien dachowych albo ściennych patrz projekt architektoniczny budynku Okna i drzwi napowietrzające Drzwi na parterze i okna w elewacji w piwnicy i na parterze do których projektuje się napędy łańcuchowe typu KA z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru oraz siłowniki drzwiowe Centrala sterująca Centrala oddymiania typu modułowego umieszczona w pomieszczeniu serwerowni. Centrala steruje wszystkimi elementami systemu i jest podłączona do centrali SASP Optyczne czujki dymu Nie przewiduje się czujek dymu podłączonych bezpośrednio do systemu oddymiania. System uruchamiany jest w sposób automatyczny z systemu SASP. Przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania Projektuje się przyciski umieszczone na każdej kondygnacji typu RT42 bez sygnalizacji oraz trzy przyciski RT42ST- PL z sygnalizacją zadziałania umieszczone na ścianie w pobliżu stolika dyżurnego w pomieszczeniu ochrony. Przyciski podłączone są do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części. Przyciski przewietrzania Projektuje się trzy przyciski z sygnalizacją otwarcia aktywowany za pomocą klucza. Przyciski służą do przewietrzania klatki schodowej. Przycisk umieszczony jest na ścianie w pomieszczeniu ochrony. Przyciski uruchamiają jedynie siłowniki w klapach i oknach oddymiających na najwyższej kondygnacji. Przewody typu PH 90 Przewody typu HDGs PH 90 wraz z zamocowaniami stosowane są w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach bezpiecznych wraz z zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany czas nie krótszy niż 90 min. wyposażenie instalacyjne Baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki), przewody zasilające, sterujące, uchwyty, listwy instalacyjne, itp. 2.6 Układ pracy systemu Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. ALARM I stopnia wywołany zadziałaniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pożarowej obejmującej przestrzeń klatki schodowej lub uruchomienie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie systemu. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa się przez osoby uprawnione, posiadające klucz do przycisku przewietrzania. W przypadku silnego wiatru lub deszczu, gdy okna systemu są otwarte za pomocą przycisków przewietrzania, czujnik pogodowy umieszczony na dachu powoduje zamknięcie otwartych okien. Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastąpiła z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania. 2.7 Wielkość i siła mechanizmów otwierających Długość napędów łańcuchowych dla okien napowietrzających ustalono na podstawie wymiarów okien, dla maksymalnego ich otwarcia. Przyjęto zastosowanie napędów o sile 300 N na każde okno. Okna i klapy oddymiające są fabrycznie wyposażone w siłowniki dobrane do ich wielkości i sposobu otwierania. 2.8 Instalacja kablowa systemu oddymiania Podstawowymi składnikami okablowania systemu oddymiania są: linia zasilająca centralkę SOIN linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centrali SOIN linie zasilające siłowniki linia do przycisku przewietrzania linia od czujki wiatrowo deszczowej Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, przekroje kabli lub przewodów Olsztyn, styczeń

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo