Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej Adres: Ostróda, ul. Czarneckiego Branża: Teletechniczna System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, System Oddymiania i Napowietrzania Klatek Schodowych Faza: Projekt budowlany Projekt opracowali: Projektant: Imię i nazwisko Nr uprawnień bud. Mirosław Głowacki WAM/0051/ZHOT/05 Podpis Opracowanie: mgr inż. Marek Szymański Sprawdzający: mgr inż. Jan Chojecki 0130/96/U

2 Oświadczenie Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany budowy instalacji teletechnicznych sporządzono zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz celom, którym ma służyć. Olsztyn, styczeń

3 Spis treści: 1 SYSTEM AUTOMATYCZNEJ SYGNALIZACJI POŻARU PRZEDMIOT PROJEKTU PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES PROJEKTU PRZEZNACZENIE I OPIS INSTALACJI SASP NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Normy Inne dokumenty CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dane ogólne DOBÓR URZĄDZEŃ Wstęp Zakres ochrony Czujki Ręczne ostrzegacze pożarowe Moduły ZASILANIE ALGORYTM DZIAŁANIA ALARMU WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Wykonanie instalacji WYTYCZNE I ZALECENIA Instalacja elektryczna Zalecenia dla Wykonawcy Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika instalacji KONSERWACJA SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW WYKAZ RYSUNKÓW SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA WIADOMOŚCI WSTĘPNE Przedmiot opracowania Cel opracowania Cel inwestycji Zakres opracowania WYKAZ NORM I PRZEPISÓW OPIS TECHNICZNY Wstęp Działanie systemu Usuwanie dymu Doprowadzanie powietrza zewnętrznego OBLICZENIA POWIERZCHNI OKIEN Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA UKŁAD PRACY SYSTEMU WIELKOŚĆ I SIŁA MECHANIZMÓW OTWIERAJĄCYCH INSTALACJA KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA ZASILANIE CENTRALKI SOIN MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Uruchomienie i odbiór instalacji Szkolenie personelu obsługi Konserwacja Uwagi ogólne do prac budowlanych Olsztyn, styczeń

4 Uwagi końcowe WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW Olsztyn, styczeń

5 1 System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem opracowania jest projekt Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru (SASP) w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Instalacja sygnalizacji pożaru zapewni ochronę obiektu w całym budynku. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Zlecenie Zamawiającego Dokumentacja architektoniczna Zalecenia eksperta w dziedzinie ochrony pożarowej Wymagania techniczno budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków użyteczności publicznej Obowiązujące normy i przepisy 1.3 Zakres projektu Na terenie obiektu nie istnieje system automatycznej sygnalizacji pożaru. System projektowany zostanie w całości wykonany na etapie prac adaptacyjnych budynku. W systemie wykorzystano sześć pętli dozorowych. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w oparciu o urządzenia systemu ESSER. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: ręczne ostrzegacze pożarowe czujniki dymu moduły sterujące moduły nadzorujące sygnalizatory akustyczne centrala pożarowa sygnalizatory zasilacze i akumulatory Projekt uwzględnia: automatyczne powiadomienie sygnałem akustycznym w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego w obrębie chronionej strefy wykonanie tras kablowych pętli dozorowych i instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu sterowanie systemem oddymiania 1.4 Przeznaczenie i opis instalacji SASP Zadaniem instalacji SASP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu: zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia. ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposażenia, a także związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. Zgodnie z obowiązującą normą system sygnalizacji pożaru powinien wykonywać następujące funkcje: wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego powiadamianie osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji poprzez włączenie wentylacji oddymiającej (opcja) niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru poprzez zamknięcie przegród pożarowych o ile istnieją (opcja) powiadamianie PSP o alarmie 1.5 Normy i dokumenty związane Normy PKN-CEN/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Olsztyn, styczeń

6 Projektowanie i budowa PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania BN-73/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej Inne dokumenty. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd r. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn r.). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Część V. Instalacje elektryczne, 1988 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dnia r.) Instalacje elektryczne, COBO PROFIL, Warszawa 1999 r. Ustawa z dn o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz i z 2003r. Nr 52, poz. 452) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I. Wymagania i podstawy prawne. st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej. mgr inż. Jerzy Ciszewski. Józefów k/otwocka r. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część II. st. kpt. mgr inż. Janusz Sawicki., inż. Ryszard Strzemeski. Józefów k/otwocka r. 1.6 Charakterystyka obiektu Dane ogólne Obiekt jest budynkim adaptowanym. Składa się z 5 kondygnacji użytkowych (piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze) i jednej kondygnacji nieużytkowej (strych). W budynku nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo. Budynek, zgodnie z zaleceniem eksperta jest podzielony na 2 strefy pożarowe: 1. piwnica 2. parter, I piętro, II piętro, poddasze i strych 1.7 Dobór urządzeń Wstęp Przy doborze urządzeń uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszące jego początkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejące instalacje. Olsztyn, styczeń

7 Urządzenia dobrano z uwzględnieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru wydanych przez CNBOP w Józefowie Zakres ochrony Projekt przewiduje objęcie ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń i przestrzeni w budynku sensorami dymu Czujki Przy doborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: powierzchnią dozorowania pojedynczego sensora powierzchnią i wysokością pomieszczenia warunkami środowiskowymi pierwszym przewidywanym kryterium alarmu geometrią pomieszczenia wyposażeniem pomieszczenia ukształtowaniem stropów posiadaniem aktualnego atestu W związku z powyższym we wszystkich pomieszczeniach objętych ochroną zastosowano czujki optyczne rozproszeniowe ze względu na najlepsze zdolności do wykrywania pożarów tlewnych, o dużych cząstkach dymu, pojawiających się we wstępnej fazie pożarów między innymi urządzeń i instalacji elektrycznych, poliuretanu oraz celulozy. W celu wykrywania dymu w kanałach wentylacji mechanicznej zastosowano czujniki dymu w obudowach kanałowych Ręczne ostrzegacze pożarowe Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby odległość dojścia do najbliższego przycisku nie przekraczała 30 m wzdłuż głównych dróg ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostały przy i w klatce schodowej, wyjściach z obiektu oraz na korytarzach Moduły W systemie zastosowano moduły sterujące do sterowania sygnalizacją dźwiękową, sterowania centralą oddymiania i napowietrzania, centralami wentylacji mechanicznej oraz windą. Moduł nadzorujący nadzoruje pracę centrali oddymiania. 1.8 Zasilanie Do obliczeń pojemności baterii przyjęto, zgodnie z wytycznymi CNBOP następujące czasy pracy na akumulatorach: czas pracy systemu bez zasilania podstawowego 72h czas alarmowania po upływie czasu pracy na bateriach akumulatorów 30 min Z zasilacza centrali CSP zasilane są wszystkie urządzenia pętlowe - czujki, ROP-y, moduły wejścia/wyjścia, izolatory zwarć. Syreny w budynku projektowanym zasilane są z lokalnego zasilacza i wyzwalane poprzez moduł sterujący. Pojemność akumulatorów powinna zapewnić prawidłową pracę systemu wykrywania pożaru w stanie dozorowania przez co najmniej 72 godziny bez zasilania podstawowego oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania. Na podstawie danych technicznych elementów systemu ESSER przyjęto zastosowanie następujących akumulatorów: 1. Centrala SASP jednostka główna 2x25Ah 2. Centrala SASP panel zdalnej obsługi i wskazań 2x12Ah 3. Zasilacz sygnalizatorów nr 1 2x25Ah 4. Zasilacz sygnalizatorów nr 2 2x25Ah Na etapie uruchamiania systemu zweryfikować poprawność doboru akumulatorów na podstawie rzeczywistego poboru prądu przez działający, w pełni wyposażony system. Olsztyn, styczeń

8 1.9 Algorytm działania alarmu W zaprojektowanym Systemie Automatycznej Sygnalizacji Pożarowej alarm może być wywołany z dwóch źródeł: z ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP z czujki pożarowej Urządzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu są: sygnalizatory akustyczno-optyczne powiadomienie o alarmie osób znajdujących się w budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż. powiadamianie do straży pożarnej i/lub wybranych osób/instytucji zdalne powiadomienie o alarmie W zależności od tego które źródła alarmowania zostaną pobudzone, możliwe są różne reakcje urządzeń wykonawczych. Pobudzenie dowolnego ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP - wywołuje alarm II-go stopnia, którego skutkiem jest bezzwłoczne: uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż. Postępowanie: W przypadku stwierdzenia pożaru, podjąć akcję postępowania dla alarmu pożarowego, określoną przepisami administracyjnymi budynku. Po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, udać się do centrali, wyłączyć brzęczyk w centrali, odwołać powiadomienia zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowiązującymi w danym budynku, wymienić szybkę w ROP-ie, dokonać resetu centrali. Pobudzenie dowolnej czujki dymu lub termoróżniczkowej tryb dzienny - wywołuje alarm I-go stopnia. Postępowanie: Osoba pełniąca dozór ma obowiązek podejść do centrali i wyłączyć brzęczyk w ciągu 30 sekund*) od wystąpienia alarmu. Po skasowaniu sygnału brzęczyka ma 3 minuty*) na odczyt komunikatu o miejscu wystąpienia alarmu i udanie się w to miejsce w celu sprawdzenia informacji. Następnie: w przypadku stwierdzenia pożaru, należy uruchomić najbliższy przycisk ROP (przez zbicie szybki), a następnie podjąć akcję postępowania dla alarmu pożarowego, określoną przepisami administracyjnymi budynku Po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i dokonać jej resetu przed upływem 3 minut *) czasy definiowalne ustalone w porozumieniu z przedstawicielem Użytkownika do spraw ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie zostaną przekroczone dopuszczalne czasy dla wyżej wymienionych czynności będzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnału dźwiękowego z brzęczyka centrali i świecenia się odpowiednich kontrolek. W przeciwnym przypadku nastąpi: uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku włączenie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej włączenie sygnalizacji na centrali ppoż powiadomienie do PSP Pobudzenie dowolnej czujki dymu lub termoróżniczkowej tryb nocny (nieobecna ochrona) - wywołuje alarm II-go stopnia Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru Wykonanie instalacji Linie dozorowe wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x1mm 2 w powłoce koloru czerwonego. Nie przewiduje się stosowania linii odgałęźnych. Do zasilania i sterowania sygnalizatorów zastosować kabel HDGs 1x2x1mm 2 PH 90. Odgałęzienia linii zasilających i sterujących sygnalizatory akustyczno-optyczne wykonać w specjalnych puszkach PIP, eliminujących możliwość uszkodzenia linii sygnałowej lub zasilającej w przypadku awarii jednego z sygnalizatorów lub czujki. Olsztyn, styczeń

9 Przebiegi tras kablowych przedstawione zostały na rysunkach. Kable prowadzić pod tynkiem. Przewody typu HDGs PH 90 układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do ściany przy użyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkrętów do metalu M6 w odstępach co 30 cm. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Ekran pętli dozorowej podłączyć do listwy zaciskowej w centrali. Należy zwrócić uwagę by ekran pętli dozorowej był podłączony tylko w jednym punkcie, na początku lub końcu, co pozwoli uniknąć powstania pętli masy i generacji zakłóceń. Ponadto należy zachować ciągłość ekranów na całej długości każdej pętli dozorowej. Niedopuszczalne jest łączenie ekranów z jakimkolwiek punktem uziemiającym lub innym potencjałem poza punktem uziemienia w centrali. W miejscach instalacji urządzeń pozostawić odpowiedni zapas kabla w postaci pętli co pozwoli na późniejsze wykonanie pomiarów stanu izolacji, rezystancji i ciągłości dla całej pętli dozorowej. Nie dopuszcza się łączenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca się jednak, by kable pomiędzy urządzeniami prowadzić w jednym odcinku. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy instalacją SAP, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną i odgromową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy układaniu kabli należy unikać prowadzenia odcinków równoległych do zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych powinny przechodzić odrębnymi przebiciami przez ściany i stropy Wytyczne i zalecenia Instalacja elektryczna Zasilanie SASP doprowadzić z rozdzielni głównej budynku przewodem HDGs 3x2,5mm 2 z przygotowanego przyłącza patrz projekt instalacji elektrycznej ogólnej Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robót należy: zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do projektanta zapoznać się z dokumentacją istniejących instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, itp. będących w posiadaniu Inwestora oraz wykonać wizję lokalną celem uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót Przy wykonywaniu prac należy: przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wykonać pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji przewód prowadzony pomiędzy dwoma czujkami powinien być prowadzony w jednym odcinku zwrócić uwagę na polaryzację linii dozorowych ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczyć kolorem czerwonym wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty zezwalające na ich użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez certyfikowanego instalatora. W pomieszczeniu w którym znajduje się centrala należy umieścić: uaktualniony plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru instrukcję obsługi centralki książkę pracy systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole instalacji i urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób zasilania, umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczeń, rodzajów czujek. Olsztyn, styczeń

10 W czasie odbioru Wykonawca systemu SASP jest zobowiązany przekazać Inwestorowi następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, zmiany należy uzgodnić na piśmie z projektantem. ważne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym okablowanie i elementy mocujące) protokół wszystkich pomiarów książkę pracy systemu wydruk stanu wszystkich urządzeń systemu SASP Użytkownik systemu porozumie się z właściwą jednostką ratunkowo-gaśniczą PSP w sprawie sposobu alarmowania na wypadek pożaru Konserwacja Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidłowa i stała konserwacja prowadzona przez uprawnioną firmę. Konserwację należy prowadzić zgodnie z obowiązującą normą i odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentów urządzeń. Standardowo, konserwacja powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kwartał. Raz w roku powinien być przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek ręcznych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych. Olsztyn, styczeń

11 1.13 Specyfikacja urządzeń i materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1 Akumulator 12V 12Ah szt 2 2 Akumulator 12V 25Ah szt 4 3 Centrala IQ8 Control C (jednostka podstawowa, panel obsługi bez drukarki, kpl 1 karta rozszerzeń 1 gniazdo, moduł sieciowy) 4 Centrala IQ8 Control M (jednostka podstawowa, panel obsługi z drukarką, 2 kpl 1 karty rozszerzeń 3 gniazda, moduł pętli, moduł sieciowy) 5 Czujka dymu Multisensor LKM do obudowy kanałowej szt 12 6 Czujka dymu optyczna IQ8 szt Gniazdo czujki IQ8 szt Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0 m Liniowy izolator zwarć do modułu EBK szt Liniowy moduł sterujący EBK 4G2R szt Obudowa kanałowa z gniazdem czujki Multisensor LKM kompletna szt Obudowa modułu EBK szt Obudowa ROP IQ8 szt Przewód HDGs 300/500V 2x1mm2 m Przewód HDGs 300/500V 5x1mm2 m Puszka przyłączeniowa PIP2A szt ROP IQ8 szt Sygnalizator akustyczny czerwony szt Wskaźnik zadziałania do czujki IQ8 szt Zasilacz buforowy 24V/5A (do instalacji SASP) szt Wykaz rysunków 1. Schemat blokowy 2. Rzut piwnicy 3. Rzut parteru 4. Rzut I piętra 5. Rzut II piętra 6. Rzut poddasza 7. Rzut strychu Olsztyn, styczeń

12 2 System Oddymiania i Napowietrzania 2.1 Wiadomości wstępne Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej sposobu instalacji grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła, doprowadzania powietrza uzupełniającego na wypadek zadymienia klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacji Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie poprawnych warunków ewakuacji poprzez wydzielenie klatki schodowej w oddzielną strefę pożarową oraz usunięcie z niej ewentualnego dymu i gazów poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 245 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: Ustalenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych Ustalenie możliwości wykorzystania okien dla usuwania dymów i gazów pożarowych oraz napowietrzania Zastosowanie uruchamiania systemu oddymiania w sposób automatyczny oraz ręczny Instalację i uruchomienie siłowników elektrycznych do otwierania okien Schematy oraz sposoby połączeń systemów Przedmiary robót Specyfikację techniczną 2.2 Wykaz norm i przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r./. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] PKN-CEN/TR Smoke and head control systems. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. Olsztyn, styczeń

13 PN-EN 60849:2001 Dźwiękowy system ostrzegawczy. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004 r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa Opis techniczny Wstęp Niniejszy projekt budowlany wykonawczy obejmuje swoim zakresem określenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o rozwiązania klap dymowych oraz napowietrzania z wykorzystaniem okien i drzwi na klatkach schodowych Działanie systemu Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w sposób automatyczny odbywać się będzie poprzez podanie kryterium ALARMU I stopnia z Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru do centralki oddymiania. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki zamocowane do elementów nieruchomych, a konsole do skrzydła okna i drzwi. Uruchamianie instalacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania włączonych bezpośrednio do centralki oddymiania (kryterium odpowiednie dla ALARMU II stopnia). Przyciski rozmieszczone są w klatce schodowej na każdej kondygnacji. Na ścianie w pomieszczeniu ochrony będą umieszczone przyciski oddymiania z optyczną i akustyczną sygnalizacją zadziałania systemu. System umożliwia również przewietrzanie klatek schodowych za pomocą przycisków przewietrzania. Przyciski przewietrzania umieszczone będą obok przycisków oddymiania w pomieszczeniu ochrony. Na dachu umieszczono czujnik pogodowy powodujący zamknięcie okien w przypadku deszczu lub silnego wiatru. Zamknięcie okien zostanie wykonane jedynie po ich uprzednim otwarciu za pomocą przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pożaru jest nadrzędne w stosunku do kryterium przewietrzania. Szczegóły rozwiązań zawiera projekt w części rysunkowej Usuwanie dymu Usuwanie dymu z klatki schodowej odbywa się za pomocą klap oddymiających w dachu na ostatniej kondygnacji klatki schodowej środkowej oraz okien ściennych na ostatniej kondygnacji klatek schodowych bocznych Doprowadzanie powietrza zewnętrznego. Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mógł sprawnie funkcjonować, musi zostać zapewniona odpowiednia ilość powietrza uzupełniającego. Napowietrzanie klatek schodowych będzie się odbywać przez otwarcie drzwi w klatce środkowej oraz otwarcie okien w piwnicy i lufcików na parterze budynku w klatkach bocznych. Obliczając powierzchnie otworów dopływu powietrza zachowano odpowiedni stosunek powierzchni wlotu do powierzchni odprowadzania. Zgodnie z normą powierzchnię geometryczną otworów napowietrzających zwiększono o 30% w stosunku do powierzchni geometrycznej klap dymowych. 2.4 Obliczenia powierzchni okien Wymagane powierzchnie do oddymiania obliczono wg wzoru: Acz=Ag*c v Olsztyn, styczeń

14 przyjęto c v =0,5 Gdzie: Acz - powierzchnia czynna klapy dymowej [m 2 ] Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m 2 ] c v - aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m 2 ] Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania Klatka schodowa środkowa: Powierzchnia klatki schodowej F szer x dł 4,00 m x 7,58 m = 30,32 m 2 Wymagana Acz F x 5% 30,32 m 2 x 5% = 1,52 m 2 Wymagana Ag okien oddymiających Wymagana Ag okien napowietrzających Projektowana Ag drzwi napowietrzających na parterze Acz/0,5 1,52 m 2 : 0,50 m = 3,04 m 2 Ag + 30% 3,04 m 2 x 130% = 3,95 m 2 szer x wys 1,8 m x 2,50 m = 4,5 m 2 Projektowana powierzchnia Ag drzwi napowietrzających: 4,5 m 2 >3,95 m 2 Klatki schodowe boczne: Powierzchnia klatki schodowej F szer x dł 2,49 m x 6,27 m = 15,61 m 2 Wymagana Acz F x 5% 15,61 m 2 x 5% = 0,78 m 2 Wymagana Ag okien oddymiających Wymagana Ag okien napowietrzających Projektowana Ag okien napowietrzających w piwnicy Projektowana Ag okien napowietrzających na parterze Acz/0,5 0,78 m 2 : 0,50 m = 1,56 m 2 Ag + 30% 1,56 m 2 x 130% = 2,03 m 2 szer x wys 0,9 m x 1,10 m = 0,99 m 2 szer x wys 1,0 m x 0,75 m = 0,75 m 2 x 2 szt 1,5 m 2 Razem piwnica i parter 2,49 m 2 Projektowana powierzchnia Ag okien napowietrzających: 2,49 m 2 >2,03 m Elementy systemu oddymiania i napowietrzania Klapy oddymiające Olsztyn, styczeń

15 W każdej klatce schodowej należy zainstalować klapy oddymiające w postaci klap lub okien dachowych albo ściennych patrz projekt architektoniczny budynku Okna i drzwi napowietrzające Drzwi na parterze i okna w elewacji w piwnicy i na parterze do których projektuje się napędy łańcuchowe typu KA z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru oraz siłowniki drzwiowe Centrala sterująca Centrala oddymiania typu modułowego umieszczona w pomieszczeniu serwerowni. Centrala steruje wszystkimi elementami systemu i jest podłączona do centrali SASP Optyczne czujki dymu Nie przewiduje się czujek dymu podłączonych bezpośrednio do systemu oddymiania. System uruchamiany jest w sposób automatyczny z systemu SASP. Przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania Projektuje się przyciski umieszczone na każdej kondygnacji typu RT42 bez sygnalizacji oraz trzy przyciski RT42ST- PL z sygnalizacją zadziałania umieszczone na ścianie w pobliżu stolika dyżurnego w pomieszczeniu ochrony. Przyciski podłączone są do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części. Przyciski przewietrzania Projektuje się trzy przyciski z sygnalizacją otwarcia aktywowany za pomocą klucza. Przyciski służą do przewietrzania klatki schodowej. Przycisk umieszczony jest na ścianie w pomieszczeniu ochrony. Przyciski uruchamiają jedynie siłowniki w klapach i oknach oddymiających na najwyższej kondygnacji. Przewody typu PH 90 Przewody typu HDGs PH 90 wraz z zamocowaniami stosowane są w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach bezpiecznych wraz z zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany czas nie krótszy niż 90 min. wyposażenie instalacyjne Baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki), przewody zasilające, sterujące, uchwyty, listwy instalacyjne, itp. 2.6 Układ pracy systemu Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. ALARM I stopnia wywołany zadziałaniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pożarowej obejmującej przestrzeń klatki schodowej lub uruchomienie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie systemu. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa się przez osoby uprawnione, posiadające klucz do przycisku przewietrzania. W przypadku silnego wiatru lub deszczu, gdy okna systemu są otwarte za pomocą przycisków przewietrzania, czujnik pogodowy umieszczony na dachu powoduje zamknięcie otwartych okien. Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastąpiła z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania. 2.7 Wielkość i siła mechanizmów otwierających Długość napędów łańcuchowych dla okien napowietrzających ustalono na podstawie wymiarów okien, dla maksymalnego ich otwarcia. Przyjęto zastosowanie napędów o sile 300 N na każde okno. Okna i klapy oddymiające są fabrycznie wyposażone w siłowniki dobrane do ich wielkości i sposobu otwierania. 2.8 Instalacja kablowa systemu oddymiania Podstawowymi składnikami okablowania systemu oddymiania są: linia zasilająca centralkę SOIN linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centrali SOIN linie zasilające siłowniki linia do przycisku przewietrzania linia od czujki wiatrowo deszczowej Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, przekroje kabli lub przewodów Olsztyn, styczeń

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP 1. Informacje wstępne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Cel opracowania... 2 1.4 Inwestor... 2 1.5 Wykonawca... 2 1.6 Cel

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 5.1. Wytyczne do sposobu instalacji urządzeń... 13

SPIS TREŚCI. 5.1. Wytyczne do sposobu instalacji urządzeń... 13 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. /fax. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I ODDYMIANIA KLATKI EWAKUACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres inwestycji. Inwestor. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.

Nazwa i adres inwestycji. Inwestor. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Nazwa i adres inwestycji Częściowa przebudowa kondygnacji parteru segmentu A dla potrzeb oddziału ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Instalacje teletechniczne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

S T R A z A K. ŻMUDA & JABŁOŃSKI Zabezpieczenia Przeciwpożarowe S T R A z A K ŻMUDA & JABŁOŃSKI Inwestor: Obiekt: Dokumentacja: Autor: 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 63 tel. 022-861-54-89, fax. 022-861-58-88 tel. 0 602 215 759, 0 602 215 760 Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo