Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33. Pawilon XX Szpitala

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33. Pawilon XX Szpitala"

Transkrypt

1 Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ ZA POMOCĄ OKIEN ODDYMIAJACYCH Z UTWORZENIEM DROGI EWAKUACYJNEJ POZA BUDYNEK BEZPOŚREDNIO Z KLATKI SCHODOWEJ ODDZIAŁ XX Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33 Obiekt: Pawilon XX Szpitala Opracował: mgr inż. Grzegorz Karwot Sprawdził: Dariusz Sikorski Rybnik, marzec

2 SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: Założenia...3 Zakres opracowania...3 Dane wejściowe...3 Opis techniczny...5 Charakterystyka obiektu...5 System elektrycznego oddymiania klatki schodowej...5 Założenia podstawowe wykonania systemu...6 Dobór urządzeń...7 Centralka...7 Przycisk ręcznego oddymiania...7 Siłowniki okien oddymiających...8 Nowe drzwi ewakuacyjne, wyjściowe z klatki schodowej Pawilonu XX...8 Stolarka...9 Okablowanie...9 Okna oddymiające dobór, parametry i wyposażenie...10 Wykaz norm związanych z tematyką systemu oddymiania...12 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne...12 Uprawnienia projektanta Oświadczenie projektanta...16 BIOZ CZĘŚĆ RYSUNKOWA...22 Rys. nr 1 - Rzut Piwnic...23 Rys. nr 2 - Rzut Parteru...24 Rys. nr 3 - Rzut I Piętra...25 Rys. nr 4 - Rzut II Piętra...26 Rys. nr 5 - Przekrój A-A...27 Rys. nr 6 - Elewacja południowo-wschodnia...28 Rys. nr 7 - Elewacja północno-wschodnia...29 Rys. nr 8 - Elewacja południowo-zachodnia...30 Rys. nr 9 - Rama zamknięta w kształcie prostokąta po obwodzie ościeżnicy drzwi...31 Rys. nr 10 - Zestawienie stolarki drzwiowej oddział XX...32 Mapa zasadnicza w skali 1 :

3 ZAŁOŻENIA ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania okien oddymiających z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznego oddymiania klatki schodowej z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym. DANE WEJŚCIOWE Inwentaryzacja budynku Pawilonu XX Szpitala w Rybniku. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Norma wieloarkuszowa PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze. PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r.). Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102 poz. 506 z 1995r.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.). 3

4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania świadectw Dopuszczenia (atestów) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 40 poz. 172). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 poz. 460 z 1992r.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 sierpnia 1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz. 507 z 1995r.). Zarządzenie nr 1/96 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 lutego 1996r. w sprawie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 110 poz. 46 z 1995r.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986r. "Prawo atomowe" (Dz. U. nr 12 poz.70 z późniejszymi zmianami: nr 33 z 1987r., nr 8 z 1994r., nr 90 z 1994r., nr 104 z 1995r.). PN-74/B Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. PN-91/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. PN-70/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. PN-B Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 4

5 OPIS TECHNICZNY Charakterystyka obiektu Adres budynku: ul. Gliwicka 33, Rybnik. Pawilon XX Szpitala Kondygnacje : Piwnica Parter I Piętro II Piętro Pawilon XX nie jest budynkiem wpisanymi do rejestru zabytków, ale leży na terenie objętym ochroną konserwatorską (Rejestr Zabytków Województwa Śląskiego nr A/75/02). Syst em el ek trycz neg o odd ym iani a klatki s ch odo wej Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznego oddymiania klatki schodowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje jedną klatkę schodową pomiędzy kondygnacjami piwnicy a II piętrem. W ramach realizacji zadania należy wytyczyć trasy okablowania, zamontować niezbędne urządzenia, określić sposób funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania, oraz wykonać roboty budowlane konieczne do montażu okien oddymiających na klatce schodowej budynku Pawilonu XX Szpitala. W ramach wykonania instalacji oddymiania należy: wykonać trasy kablowe, zamontować centralę oddymiania, zamontować siłowniki okien oddymiających, zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujki automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania, przewietrzania z czujnikiem pogodowym, zamontować okna oddymiające służące do oddymiania klatki schodowej, realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym, zamontować na klatce schodowej drzwi przeciwpożarowe o klasie EI 30. Drzwi zamontować na wejściu do piwnicy i na oddziały. 5

6 Z ało żen i a p od st a wo we wykonania systemu Zaproponowano następującą konfigurację systemu oddymiania klatki schodowej : - w ścianach zewnętrznych (bocznych) klatki schodowej, ponad poziomem ostatniej kondygnacji (II piętra) zaprojektowano cztery okna oddymiające realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym, - centralkę oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, - od centralki do siłowników okien oddymiających poprowadzony zostanie bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH30), - przyciski do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, - pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy PH90, - na suficie klatki schodowej( każdej kondygnacji), wykonać czujki dymu podłączone do centralki oddymiania, które będą odpowiadały za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania, - ponadto należy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód należy poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu. - okablowanie wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu instalacyjnych peszel - okna oddymiające wraz z siłownikami, jak i całą instalację niezbędną do prawidłowego ich funkcjonowania wykonać z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju, - ręczne uruchamianie systemu oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej, - okna oddymiające służące do oddymiania klatki schodowej zlokalizowane są ponad poziomem ostatniej kondygnacji (II piętra). Do okien oddymiających należy doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania. Okna oddymiające służące do oddymiania nie mogą posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie ich za pomocą siłownika. 6

7 Do bór urz ądzeń Centralka Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest zasilana napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. Centralka umożliwia: - ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, - automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, - przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), - przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), - ręczne otwieranie okien oddymiających w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), automatyczne zamkniecie okien oddymiających otwartych do wentylacji w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu). Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony. Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,40m od podłogi (dolna krawędź). Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). Prz ycis k ręczn eg o od dy mian i a Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać w wersji natynkowej. 7

8 Si łown iki okien oddymiających Siłowniki okien oddymiających Pawilonu XX należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy. Nowe drzwi ewakuacyjne, wyjściowe z klatki schodowej Pawilonu XX Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. ciągu kominowego. Nowe drzwi wyjściowe z Pawilonu XX na zewnątrz o wymiarach 1,50x2,00m i powierzchni 3,00 m 2, spełniają ogólne założenia PN-B :2001 (pkt. 6). Potrzebna powierzchnia otworu dopowietrzającego dla rozpatrywanych klatek schodowych, dla jednej wynosi A Gdop = 2,19 m 2. 3,00m 2 > A Gdop = 2,19m 2 warunek jest spełniony Zgodnie z PN-B :2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza uzupełniającego poprzez otwory umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz lub otworzą się automatycznie gdy zajdzie taka potrzeba. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. W celu umożliwienia montażu w/w drzwi zewnętrznych drewnianych o wymiarach 1,50x2,00 półtora-skrzydłowych (podział skrzydeł jak w zestawieniu stolarki), należy wykuć odpowiedniej wielkości otwór. Wykucie otworu należy wykonać w ścianie zewnętrznej (nośnej) budynku zachowując szczególną uwagę na przepisy BHP i sztukę budowlaną. Przed wykuciem otworu należy wykonać w bruździe nadproże stalowe (tymczasowe zabezpieczenie na czas prowadzonych prac). Wspomniana ściana znajduje się na klatce schodowej Pawilonu XX, jest położona prostopadle do biegu schodowego. Otwór wykuć na wysokości spocznika klatki schodowej położonego pomiędzy parterem a piwnicą. Podczas wykuwania otworu w murze zostanie przerwana ciągłość istniejącego wieńca w stropie nad piwnicą. Rozkuwając wieniec należy usunąć jedynie beton. Jego zbrojenie należy zalać w projektowanej ramie żelbetowej. W tym celu należy wykonać ramę zamkniętą żelbetową, w kształcie prostokąta po obwodzie ościeżnicy montowanych drzwi. Ramę żelbetową wykonać z betonu B30. Zbrojenie ramy żelbetowej będzie stanowić: 6 sztuk prętów zbrojenia głównego o średnicy 16mm z stali 34GS, oraz strzemiona o średnicy 8mm 8

9 z stali St0S. Pręty główne rozmieścić odpowiednio po 3 sztuki w pasie górnym i w pasie dolnym ramy. Wykonanie otworu i montaż nowych drzwi drewnianych zostało podyktowane koniecznością dostosowania budynku Pawilonu XX do przepisów przeciw pożarowych i nakazu Państwowej Straży Pożarnej, Oddział Prewencji w Rybniku Wydzielenie klatki schodowej jako strefy pożarowej, oraz skrócenie drogi ewakuacji. St olarka Na całej klatce schodowej zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI30. Drzwi zamontować przy wejściach na oddziały z klatki schodowej i do piwnicy. Drzwi zgodne z załączonym zestawieniem stolarki drzwiowej. Ok ab lo wan i e Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości okablowania w korytach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych mas ppoż. Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : - nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, - po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). Protokoły z pomiarów powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń. - w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : - czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) - centralki min cm Należy koordynować przebieg tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachować następujące minimalne odstępy: - 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody - 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej - 30 cm od opraw oświetleniowych typu świetlówka cm od transformatorów i silników. 9

10 UW A GI: Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub opaskami pożarowymi. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom i normatywom. Okna oddymiające dobór, parametry i wyposażenie Okna oddymiające zabudować w miejscu istniejących okien drewnianych na ścianach zewnętrznych (bocznych) klatki schodowej ponad poziomem ostatniej kondygnacji (II piętra). Okna oddymiające powinny mieć zapewnioną opcję przewietrzania i czujnik pogodowy. Okna oddymiające powinny zapewniać możliwość ręcznego ich otwierania w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), oraz możliwość automatycznego zamknięcia okien oddymiających otwartych do wentylacji w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu). Obliczenia Ponieważ budynek zaliczamy do budynków średnio wysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wykonano niezbędne obliczenia dla doboru okien oddymiających. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: A K powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej A K5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej A G powierzchnia geometryczna oddymiania A CZ powierzchnia czynna oddymiania Obliczenie powierzchni otworu oddymiającego dla klatki schodowej: Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: A K = 6,02 x 3,35 = 20,17m 2 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A K5% = 20,17 x 5% = 1,009m 2 A G = 1,009m 2 A CZ = 1,009/0,6 = 1,682m 2 10

11 Powierzchnia czynna okien służących do oddymiania, powinna wynosić A CZ = 1,682m 2 (pamiętając że powierzchnia czynna to współczynnik 0,6 do powierzchni okna oddymiającego oznaczenie A G ). Na podstawie powyższego przyjęto cztery okna oddymiające o potrzebnej wielkości otworu (0,76m x 0,50m)x2+(0,77m x 1,13m)x2. Powierzchnia czynna oddymiania dla czterech okien wynosi łącznie: (0,76m x 0,50m)x2+(0,77m x 1,13m)x2 = 2,50m 2 po pomniejszeniu wymiarów otworu o 10cm ze względu na montaż w nich okien oddymiających otrzymamy łączną powierzchnię czynną oddymiania dla czterech okien: (0,66m x 0,40m)x2+(0,67m x 1,03m)x2 = 1,91m 2 1,91m 2 > A CZ = 1,682m 2 warunek jest spełniony Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montażu jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego projektu. Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. ciągu kominowego. Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: Zgodnie z PN-B :2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza,,uzupełniającego poprzez otwory umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien lub drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć na zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających, co spełnia postawiony warunek. Drzwi służące do do dopowietrzania (otwieranie ręczne), muszą mieć możliwość ich otwarcia z zewnątrz w sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziałania systemu elektrycznego oddymiania. Uwagę tę należy uwzględnić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni dopowietrzajacych: A G powierzchnia geometryczna okien oddymiających A gdop powierzchnia geometryczna drzwi dopowetrzających Obliczenie powierzchni otworu dopowietrzającego: A Gdop = A G + 30% A Gdop = 1,682 x 1,30 = 2,19m 2 Nowe drzwi wyjściowe z Pawilonu XX na zewnątrz o wymiarach 1,50x2,00m i powierzchni 3,00 m 2, spełniają ogólne założenia PN-B :2001 (pkt. 6). Potrzebna powierzchnia otworu dopowietrzającego dla rozpatrywanej klatki schodowej wynosi A gdop = 2,19 m 2. 3,00m 2 > A Gdop = 2,19m 2 warunek jest spełniony 11

12 Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montażu jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego projektu. W ykaz n or m z w i ąz an ych z t e m aty ką s yst em u o dd ymiani a PN-74/B Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie PN-91/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia PN-70/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie PN-B Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W związku z wykonywanym projektem oddymiania klatki schodowej należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego wyjścia z budynku osób podczas zaniku normalnego zasilania i wystąpienia zagrożenia pożarowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne wykonać jako oświetlenie ewakuacyjne zapewniające bezpieczne wyjście z budynku podczas zaniku normalnego zasilania. W tym celu należy przewidzieć zaopatrzenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w wewnętrzne baterie (akumulatorki) służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Zastosować oprawy Ledowe dające światło białe. Zastosowanie diody LED białej zapewni kilkukrotnie mniejsze zużycie energii, wyższą sprawność i niskie napięcie zasilania dla całego układu. Po zaniku napięcia dioda LED powinna być zasilana z akumulatorka AA. Akumulatorek ten powinien być ciągle ładowany przez sieć energetyczną 230V. Nie jest wymagany transformator. Wymagany czas pracy opraw po zaniku napięcia równy 3 godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do opraw awaryjnych należy doprowadzić dodatkową żyłę stałą fazę. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego będą pracować zarówno w ruchu normalnym jak i awaryjnym, czyli należy zastosować lampy dwuzadaniowe. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pojawi się natychmiast po zaniku napięcia. W trybie awaryjnym natężenie światła na drodze ewakuacyjnej powinno wynosić minimum 1 lux, natomiast w obrębie sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty), minimum 10 lux. W trybie awaryjnym lampa powinna zapewnić oświetlenie drogi ewakuacyjnej jeszcze przez 3 godziny. Montaż oświetlenia awaryjnego i jego rozmieszczenie należy wykonać zgodnie z normami i w oparciu o obowiązujące przepisy. Przewody zasilające poprowadzić w korytkach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Zastosować przewody ognioodporne o klasie min PH30 min. 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo