Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji p.poż. do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Domu Studenta Nr 4 UWM w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 2. CZĘŚĆ : SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie OBIEKT: DOM STUDENCKI DS-4 UW-M w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2. Działka nr 1/5 Obręb 54. ZLECENIODAWCA : Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Projektant: Kreślił: Sprawdzający: Jan Chojecki Upraw. Bud. 0130/96/U Jan Chojecki Upraw. Bud. 0130/96/U Benedykt Rogala Upraw. Bud. 0575/97/U r r r. Olsztyn, wrzesień 2009r. 1

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA... 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Cel opracowania Inwestor Cel inwestycji Zakres opracowania Opracowania związane Wykaz zastosowanych norm i przepisów Uzgodnienia... 5 CZĘŚĆ TECHNICZNA - OGÓLNA System technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej - opis ogólny Opis obiektu Strefy ewakuacyjne CZĘŚĆ TECHNICZNA PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA Projekt systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Wiadomości wstępne Założenia do projekt systemu oddymiania grawitacyjnego Układ pracy systemu oddymiania Powierzchnia do oddymiania Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających Projektowana sieć kablowa systemu oddymiania Zasilanie centralek Uruchamianie systemu oddymiania Istniejący system instalacji oddymiania Projektowany system instalacji oddymiania Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Uruchomienie i odbiór instalacji oddymiania Szkolenie personelu obsługi Konserwacja systemu oddymiania Zalecenia instalacyjne: Zalecenia eksploatacyjne Zalecenia dla Inwestora Uwagi dla innych branż Instalacja elektryczna Integracja systemów Uwagi ogólne Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA (normatywny) Zestawienie głównych materiałów Zestawienie przedmiarów robót Oświadczenia i uprawnienia projektanta i sprawdzającego Zestawienie rysunków Rys. 1: Schemat blokowy systemu oddymiania i napowietrzania Rys. 2: Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania - parter Rys. 4: Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania - III piętro Certyfikaty i dane techniczne karty urządzeń i elementów Książka eksploatacji i konserwacji

3 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są projekty techniczno budowlany instalacji technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej dla Domu Studenckiego DS-4 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainstalowany system oddymiania i napowietrzania zapewni dodatkową ochronę osób przebywających w obiekcie oraz mienia zgromadzonego w budynku poprzez automatyczne uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych umożliwiających ewakuacją osób z zagrożonych stref i z całego budynku poprzez zapewnienie bezpiecznego poruszania się drogami ewakuacyjnymi. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Zlecenie Zamawiającego. Istniejąca instalacja systemu oddymiania. Istniejąca instalacja systemu alarmu pożarowego. Dokumentacja architektoniczna z inwentaryzacji. Wymagania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla domu studenckiego DS-4 zawarte w opracowaniu EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Dokumentacja projektowa budowlana systemu SAP i systemu napowietrzania. Dokumentacja projektowa budowlana adaptacji architektonicznych budynku związanych z przystosowaniem obiektu do spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Obowiązujące normy i przepisy. 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej budowlanej sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji uzupełniania istniejącego systemu oddymiania i dobudowanie części systemu napowietrzającego na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 1.4 Inwestor Inwestorem niniejszej inwestycji jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 1.5 Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest instalacja, uruchomienie i konfiguracja instalacji technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 1.6 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje analizę istniejącego systemu oddymiania i wprowadzenie uzupełnień do instalacji o część obejmującą napowietrzanie tych przestrzeni. Da to w efekcie kompletny system oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych (siłowniki otwierające i zamykające okna oddymiające, siłowniki otwierające i zamykające drzwi i okna napowietrzające), Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w systemów oraz tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatkowych 3

4 urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i niezbędne uzgodnienia z inwestorem oraz administratorem. Wszelkie proponowane urządzenia posiadają certyfikaty zezwalające na ich stosowanie i użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 1.7 Opracowania związane Wymagania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla domu studenckiego DS-4 zawarte w opracowaniu EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych; Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych; Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu; Dokumentacja techniczna budowlana - architektoniczna. 1.8 Wykaz zastosowanych norm i przepisów Normy: Polska Norma PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Polska Norma PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Polska Norma PN-90/E01005 Technika świetlna. Terminologia. Polska Norma PN-EN Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Działa 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego. Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Polska Norma PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. Polska Norma PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. Projekt normy PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. Polska Norma PN EN Ochrona przeciwpożarowa budynków. Polska Norma PN-E z 2002r. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Konserwacja systemów. Polska Norma PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Polska Norma PN - IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Polska Norma PN -IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. Polska Norma PN - EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Polska Norma PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Polska Norma PN -IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne.ogólne wymagania BN-73/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej 4

5 Dokumenty: Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd r. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U, Nr 13 z dn r). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z dnia 21 maja 2006r. nr 80, poz. 563 /. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz /. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1988 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. V. Nr 81 z dnia r.) Instalacje elektryczne, COBO - PROFIL, Warszawa 1999 r. Ustawa z dn o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz i z 2003r. Nr 52, poz. 452) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz. U. Nr 75, poz. 690) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I. Wymagania i podstawy prawne, st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, mgr inż. Jerzy Ciszewski. Józefów k/otwocka r. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część II. st. Kpt. mgr inż. Janusz Sawicki, inż. Ryszard Strzemeski. Józefów k/otwocka r. Instrukcje, materiały i wytyczne dostawcy urządzeń ZB Uzgodnienia Dokumentację techniczną projektową budowlano-wykonawczą uzgodniono z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. 5

6 CZĘŚĆ TECHNICZNA - OGÓLNA 2. System technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej - opis ogólny. W skład systemów technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów wchodzą następujące instalacje: system automatycznej sygnalizacji pożaru (nie objęty niniejszym opracowaniem), dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (nie objęty niniejszym opracowaniem), systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych obiektu (nie objęty niniejszym opracowaniem), systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych (siłowniki otwierające i zamykające klapy i okna oddymiające, siłowniki otwierające i zamykające okna napowietrzające), instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu (nie objęty niniejszym opracowaniem). 2.1 Opis obiektu. Projektowane w tym opracowaniu systemy obejmą zasięgiem wszystkie poziomy budynku Domu Studenckiego DS-4 w Olsztynie Kortowie, ul, Kanafojskiego 2. Budynek posiada 4 kondygnacje objęte projektowanym systemem : Parter i Piętra: I p, II p, III p. W budynku występują dwie drogi ewakuacyjne w postaci klatek schodowych: Klatka schodowa lewa - KL (lewa strona na rzutach kondygnacji); Klatka schodowa prawa KP (prawa strona na rzutach kondygnacji). Każda klatka stanowić będzie oddzielną strefę pożarową i dozorową wydzieloną od pozostałych stref drzwiami pożarowymi. Z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i magazynowych do klatek schodowych oraz wyjść ewakuacyjnych prowadzą korytarze. W zakresie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatki schodowe zostaną wyposażone w system okien oddymiających w elewacji budynku na najwyższych kondygnacjach oraz w drzwi i okna napowietrzające w ich najniższych kondygnacjach. 2.2 Strefy ewakuacyjne. W omawianym obiekcie wydzielono dwie drogi ewakuacyjne dla następujących stref dozorowych : strefa: korytarz wejściowy wraz z hallem, portiernia oraz biura i magazyny DS-u, strefa: korytarze w klubie, pomieszczenia klubowe parter (klub posiada własne wyjście i jest oddzielony pożarowo o d pozostałych części budynku) strefa: korytarz i pomieszczenia biurowe Fundacji Żak - na parterze strefa: korytarz na I piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na I piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na II piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na II piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na III piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na III piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: klatka schodowa prawa droga ewakuacyjna, strefa: klatka schodowa lewa droga ewakuacyjna. 6

7 CZĘŚĆ TECHNICZNA PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA 3. Projekt systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych 3.1 Wiadomości wstępne Niniejszy projekt budowlano wykonawczy obejmuje określenie sposobu zapewnienia grawitacyjnego usuwania dymów i gazów pożarowych z przestrzeni klatek schodowych w oparciu o zastosowanie okien oddymiających w elewacji budynku oraz napowietrzania z wykorzystaniem drzwi i okien. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 237 ustęp 4 rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 140) w oparciu o opracowane Wymagania ochrony pożarowej stanowiące integralną część projektu budowlanego. Podstawą niniejszego projektu są przepisy normy PN - B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. System grawitacyjnego usuwania dymów i gazów pożarowych obejmie przestrzeń klatek schodowych w taki sposób, aby zapewnić możliwość napowietrzania grawitacyjnego z wykorzystaniem powierzchni czynnej okien oddymiających w elewacji budynku. Napowietrzanie będzie się odbywać przez otwory umiejscowione w dolnych częściach wymienionych pomieszczeń o powierzchni geometrycznej nie mniejszej od 130% powierzchni geometrycznej wszystkich klap dymowych. Celem napowietrzania jest przedostanie się odpowiedniej ilość powietrza uzupełniającego, zgodnie z ustaleniami punktu 6 Normy PN - B :2001. Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Operacje te będą się odbywać poprzez podanie kryterium ALARMU II stopnia do systemu centralek oddymiania i napowietrzania z systemu automatycznej sygnalizacji alarmu pożaru zainstalowanego w przedmiotowym obiekcie. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki typu łańcuchowego zamocowane do części nieruchomej okna - ościeżnicy a konsole do elementów skrzydła okna. Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania będzie się mogło odbywać również w sposób pośredni - ręczny za pomocy przycisków systemu sygnalizacji alarmu pożaru rozmieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych, pośrednio przez centralkę sygnalizacji alarmu pożaru jako kryterium ALARMU II stopnia i w sposób ręczny - bezpośrednio za pomocą ręcznych przycisków oddymiania RPO włączonych do centralek oddymiania (odpowiednie kryterium do ALARMU II stopnia). 3.2 Założenia do projekt systemu oddymiania grawitacyjnego Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto powierzchnię strefy dymowej pojedynczej klatki schodowej jako powierzchnię rzutu poziomego klatki schodowej wraz z powierzchnią wydzielonej pożarowo części przestrzeni korytarza. W ten sposób uzyskuje się drogi ewakuacyjne, z których dym może być usuwany metodą grawitacyjną. Do oddymiania wykorzystuje się istniejące okna w elewacji budynku po trzy na najwyższej kondygnacji. Do napowietrzania wykorzystuje się istniejące drzwi oraz okna w elewacji budynku na najniższych kondygnacjach. Proponowany osprzęt systemu sterowania usuwaniem dymu spełnia wymagania stosownych norm, certyfikatów lub posiada stosowne dopuszczenia jednostkowe. Obsługa, konserwacja i testowanie systemów sterowania dymem muszą zapewniać jego pełną sprawność i być utrzymywane w ciągłej gotowości. 3.3 Układ pracy systemu oddymiania Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. W projektowanym systemie, w celu osiągnięcia maksymalnej powierzchni czynnej elementów zostaną zastosowane siłowniki dające możliwość uzyskania największego kąta otwarcia klapy, okna lub drzwi w granicach zastosowanego systemu przy ich uruchomieniu. System napowietrzania będzie tak samo uruchamiany jak okna oddymiające, czyli w sposób automatyczny z centralki sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny z centralki sygnalizacji pożaru przez uruchomienie ALARMU II stopnia ręcznym ostrzegaczem pożaru - ROP i w sposób ręczny z centralki 7

8 oddymiania - przyciskiem ręcznym RT. System napowietrzania winien być zsynchronizowany z systemem oddymiania poprzez podawanie kryterium otwarcia do elementów sterowania do centralek napowietrzania w taki sposób, aby była gwarancja zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz, wpływającego w sposób naturalny i zaczęło się odbywać napowietrzanie razem z oddymianiem, czyli równocześnie z chwilą otwarcia klap dymowych. 3.4 Powierzchnia do oddymiania. Zgodnie z normą PN-B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. powierzchnia czynna Acz klap dymowych w klatce schodowej powinna wynosić nie mniej niż 5% rzutu poziomego przestrzeni klatki schodowej. Zgodnie z punktem 6 normy PN-B : 2001 należy zapewnić powietrze uzupełniające w dostatecznej ilości. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap oddymiających. L.p. KP KL Pow. m2 32,20 39,76 Acz m2 1,61 1,99 Acz przyjęta 1,60 2,00 Ag oddym 2,67 3,33 Ag oddym przyjęta 2,70 3,30 Ag 1,64 1,82 1,00x1,40 1,00x1,40 Typ klapy / wymiar 1,00x1,40 1,00x1,40 okna 1,00x1,40 Ag napow 3,51 4,29 Tabela 1. Wyznaczenie powierzchni oddymiania i napowietrzania. Patrz Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH A cz 3.5 Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających. Niezależnie od długości napędów łańcuchowych otwierających okna, należy zamontować je z siłownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile. Ustalając wielkość siły napędu dla klap oddymiających posługujemy się danymi zawierającymi informacje o obciążeniach śniegiem, wiatrem oraz ciężarem własnym klapy z wypełnieniem szybą ze szkła odpornego na uderzenia. Dla ustalenia wielkości siły napędu posługujemy się następującymi danymi: obliczeniowa masa śniegu - maksymalnie 85kG/m2 obliczeniowa siła wiatru - maksymalnie 15kG/m2 faktyczna masa całkowita klapy - skrzydła w kg obliczeniowo masa 1kG odpowiada sile ok.10 N [9,81N] masa okna PCV o powierzchni 1m2 wynosi ok. 15kg Dla każdego okna oddymiającego siłowniki powinny posiadać siłę pozwalającą na zrównoważenie oporów z powierzchni geometrycznej okna wynikających z przyjętej do obliczeń masy śniegu 85 kg/m2, siły wiatru 15 kg/m2, masy okna 20kg. Obliczeniowa masa dla klap okiennych razem wyniesie: - przy powierzchni klapy 1,40m2, - masie śnieg dla pionowego okna wynosi 0kG, 8

9 - sile wiatru 15kG/m2 x 1,4m2 = 21kG - masie okna 21kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0kG+21kG +21kG) : 2 = 21kG ( dla pojedynczego skrzydła okna) Z obliczeń wynika ze siłowniki tandemowe dla każdego okna oddymiającego powinien posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 2x300N. Dla wymaganej siły 2x300N dobieramy zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V 2x300N/600mm 2x1,0A, typ KA32/600-BSY-Set (obliczenia dla zawiasów umocowanych w dolnej lub górnej krawędzi okna). /162N wg dostawcy przy wadze okna 70kg) o nominalnej sile docisku 2x300N / ( 24V; 2A) i kącie otwarcia ok.60 podanej przez dostawcę - wg DTR. Zastosowanie dwóch napędów wynika z potrzeby zapewnienia otwierania równomiernego obu skrzydeł okna W analogiczny sposób dobieramy siłowniki dla okien napowietrzających w elewacji budynku, których obliczeniowa masa wyniesie: - przy powierzchni okna około 1,60m2 - masa śniegu w elewacji = 0,0 kg (na elewacji śnieg się nie utrzymuje) - siły wiatru 15kG/m x 1,40m2 = 21kG - masy okna 20kG/m x 1,40m2 = 28kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0,0kg + 21kG + 28kG) : 2 = 24,5kG => 300N ( dla pojedynczego skrzydła okna) Z obliczeń wynika ze siłownik dla każdego skrzydła okna napowietrzającego powinny posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 2x300N. Dla wymaganej siły 300N dobieramy zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V 2x300N/600mm 2x1,0A, typ KA32/600-BSY-Set (obliczenia dla zawiasów umocowanych w dolnej lub górnej krawędzi okna). /162N wg dostawcy przy wadze okna 70kg) o nominalnej sile docisku 2x300N / ( 24V; 2A) i kącie otwarcia ok.60 podanej przez dostawcę - wg DTR. Zastosowanie dwóch napędów wynika z potrzeby zapewnienia otwierania równomiernego obu skrzydeł. UWAGA: Okna napowietrzające klatki schodowe powinny otwierać się na zewnątrz budynku ze względu na konieczność zachowanie odpowiedniej szerokości drogi ewakuacyjnej Dla drzwi napowietrzających klatki schodowe siłowniki powinny posiadać siłę pozwalającą na zrównoważenie oporów drzwi wynikających z przyjętej do obliczeń masy śniegu 85 kg/m2, siły wiatru 15 kg/m2, masy okna 20kg. Obliczeniowa masa dla drzwi napowietrzających razem wyniesie: - przy powierzchni drzwi 2,00m2, - masie śnieg dla pionowych drzwi wynosi 0kG, - sile wiatru 15kG/m2 x 2,00m2 = 30kG - masie drzwi 50kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0kG+30kG +50kG) = 80kG. Z obliczeń wynika, że siłownik dla drzwi napowietrzających klatki schodowe powinny posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 80kG x 10 N = 800 N Dobieramy siłowniki dla drzwi napowietrzających w elewacji budynku - drzwi o powierzchni 2,00m² - siłowniki drzwiowe 24V 800N/500mm 1,0A, typu DDS 50/500 firmy D+H. Zbiorcze wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabel: Ag oddym 2,67 3,33 KP KL Ag oddym przyjęta 2,70 3,30 Ag napow. przyjęta 3,50 4,30 Ag 1,64 1,82 drzwi drzwi Wymiary Typ klapy 2x0,50x1,40 2x0,50x1,40 1,00*2,00 1,40x2,00 otworów / wymiar 2x0,50x1,40 2x0,50x1,40 napow. okno okno okna 2x0,50x1,40 2x0,60x1,60 2x0,60x1,60 Ag 3,51 4,29 SUMA 3,90 4,70 napow. 9

10 Obliczenia dla pojedynczego skrzydła okna Masa śniegu Siła wiatru Masa klapy / okna 0,00 0,00 10,50 10,50 10,00 10,00 Masa śniegu Siła wiatru Masa drzwi / okna drzwi okno drzwi okno 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 15,00 20,00 10,00 20,00 10,00 SUMA 20,50 20,50 SUMA 50,00 25,00 50,00 25,00 Przyjęta siła siłownika Przyjęta siła siłownika 2x Liczba siłowników Liczba central sterujących 1x10A 1x15A 3.6 Projektowana sieć kablowa systemu oddymiania. Podstawowymi składnikami sieci oddymiania systemu są: linie sterownicze z centralki CSP do centralek MCR istniejące; linie zasilające centralki MCR istniejące; linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centralek MCR - uzupełnione; linie zasilające siłowniki - uzupełnione; linie sterujące napowietrzaniem dla komfortu. Zaprojektowane linie z określeniem typu przewodów lub kabli podano w części rysunkowej projektu - rysunek Nr 1. Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, przekroje kabli lub przewodów dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urządzenia. Dla siłowników ustala się średnicę przewodów a także dopuszczalne spadek napięcia przy określonym znamionowym prądzie pracy siłownika powstałego na połączeniowym odcinku przewodów. Ustalając maksymalną długość przewodów do najdalej położonego siłownika od centralki MCR wynosząca, ok.30 m. i dla dopuszczalnego spadku napięcia 15% wymagany przekrój przewodu wynosi: R=U/I=3,6V/0,8A=4,5Ω R=qxl/s; s=l/r; s=0,0178x30/4,5=0,12mm2 Przyjmujemy przekrój przewodów zasilających siłowniki z centralki MCR o wartości nie mniejszej niż 1,5mm Zasilanie centralek. Zgodnie z wymaganiami centralki należy zasilać napięciem 230V/50Hz. Rezerwowym źródłem zasilania centralki będzie bateria akumulatorów o napięciu 24V i czasie pracy nie mniejszym, niż 72 godziny połączona z zasilaczem buforowo. Istniejące zasilanie centralek napięciem 230V/50 Hz odbywa się w sposób bezpośredni i trwały poprzez zabezpieczenie o wartości nominalnej prądu 10A Pojemność Q akumulatorów jest zapewniona na wymaganym poziomie jednak ze względu na okres czasu jaki upłynął od instalacji systemu w niniejszym projekcie zakład a się wymianę akumulatorów na nowe. Tabela poboru prądu przez siłowniki w stanie aktywnym: 10

11 Dla klatki KL : L.p. Typ siłownika J.m. Ilość [szt] Prąd znamionowy [A] 1. KA32/600-BSY-Set okna oddymiające Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające (x1) Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające (x2) Szt KA32/600-BSY-Set okna napowietrzające Szt Pobór całkowity przez siłowniki [A] Centrala oddymiania RZN 4116-K kpl. 1 Wydajność: 16A 14A Dla klatki KP : L.p. Typ siłownika J.m. Ilość [szt] Pobór prądu [A] Prąd znamionowy [A] 1. KA32/600-BSY-Set okna oddymiające Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające Szt KA32/600-BSY-Set okna napowietrzające Szt Pobór całkowity przez siłowniki [A] Centrala oddymiania RZN 4108-K kpl. 1 Wydajność: 8A 7A Pobór prądu [A] 3.8 Uruchamianie systemu oddymiania. Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania stosuje się czujki dymów i gazów, ręczne ostrzegacze pożaru oraz centrale alarmu pożaru ogłaszające stan zagrożenia i nakazujące rozpoczęcie ewakuacji. Centrala CSP bierze udział bezpośrednio w sterowaniu instalacjami i urządzeniami dla ochrony przeciwpożarowej a w tym także w sterowaniu centralami do oddymiania i napowietrzania. 3.9 Istniejący system instalacji oddymiania. Istniejące centralki oddymiania typu mcr9705 maja wydajność prądową 5A a wymagana wydajność prądowa uzupełnionych systemów oddymiania i napowietrzania wynosi 7A i 14A. Ze względu na brak technicznych możliwości rozbudowy tego typu centralek należy je zastąpić centralkami o wymaganych parametrach użytkowych, np. centralami firmy D+H typu RZN Projektowany system instalacji oddymiania. W niniejszym projekcie zostaną zastosowane następujące rodzaje urządzeń dla budowy systemu oddymiania i napowietrzania: - okna zamontowane w elewacji klatek schodowych z napędami tandemowymi typu KA 32/600-BSY-Set przy sile rozciągania i nacisku 2x300N z konsolą nowej generacji posiadającymi certyfikat CNBOP Nr 1515/2003 oraz TUV B , z sygnalizacją otwarte" i,,zamknięte; - siłowniki napędzające skrzydła drzwiowe zamontowane w elewacji i wewnątrz klatek schodowych z napędami typu DDS 50/500 przy sile rozciągania i nacisku do 750N, - centralki sterujące typu RZN ( typu RZN 4416-M, RZN 4408-K ) podane na rysunkach i w wykazie wyposażenia) posiadające certyfikat CNBOP, VdS i niemieckiego ubezpieczyciela TUV oraz CE z deklaracją zgodności; - przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania typu RT42 ST- PL- R (czerwony) natynkowe podłączone do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części posiadającymi certyfikat CNBOP Nr 481/2000, VdS i niemieckiego ubezpieczyciela TUV oraz CE z deklaracją zgodności; - przewody typu HDGs posiadające certyfikat Nr150/99/2003 z deklaracją zgodności; - inne wyposażenie instalacyjne, jak baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki); Zasilanie centralek zapewnione jest napięciem 230V 50Hz doprowadzonym przewodami YDYp 3x1,5mm2 ze wskazanych na rysunkach rozdzielnic piętrowych. Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centralki odbywać się powinno przewodami typu HDGs (3x1,5mm2) FLAME-X-959 posiadającymi certyfikat Nr 50/99/2003 (do puszek zaciskowych hermetycznych lp54) i od puszek do siłowników przewodem dostarczanym wraz z siłownikiem od producenta prowadzonym po ościeżnicy klapy przy zastosowaniu konsoli dla klap. 11

12 UWAGA: Mniejsze skrzydła pary drzwi napowietrzających (wejściowe do budynku i wejściowe z przedsionka) należy zaopatrzyć w trzymacze, które podłączone do istniejącej centralki trzymaczy drzwiowych BAZ będą zamknięte w normalnym czasie pracy obiektu. W przypadku pojawienia się alarmu II stopnie elektromagnesy trzymaczy zostaną zwolnione i umożliwią otwarcie skrzydeł drzwi przez siłowniki. Zarówno centralką odymiania i napowietrzania jak i centralką trzymaczy steruje centrala CSP. Centralki winny być połączone przewodem HDGs 7x1mm2 (z przyciskami ręcznymi RT42 [PL] co należy uzupełnić w istniejącej instalacji oraz przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm z centralką SAP znajdującą się w pomieszczeniu portierni co jest spełnione Wykonanie instalacji i montaż urządzeń. Instalację należy wykonać pod lub w tynku. Kable mocować stosując uchwyty kablowe stalowe (np. typu X-FB Hilti) montowane do ściany przy użyciu kołków lub gwoździ ognioodpornych (np. typu DBZ Hilti). Poziomy rozstaw uchwytów w odstępach 30cm, rozstaw uchwytów w pionie może być 1,5 razy większy. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Przepusty powyżej 40mm średnicy wykonać w rurze niepalnej zabezpieczonej preparatem HILTI lub innym o podobnych parametrach posiadającym dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przy wykonawstwie należy przestrzegać warunki techniczne wykonawstwa robot zawarte w normie branżowej BN - 84 / Podłączenia przewodów i kabli do urządzeń i wyposażenia należy wykonać w sposób trwały i oznakować. Przyciski do uruchamiania ręcznego RT42 instalować na wysokości ok.1,3m od posadzki pomieszczenia i w odległości ok. 0,5m od innych elementów załączających bądź wyłączających. Przewód zasilający siłowniki należy prowadzić od centralki do siłownika/puszki nie przerywać i nie przedłużać odcinków. Połączenia mogą się odbywać jedynie w przeznaczonej do tego celu certyfikowanej puszce (np. PIP 2A). Przy przechodzeniu przewodów przez ściany oddzieleń stref pożarowych oraz przy przejściach przez stropy należy takie przejścia uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI Uruchomienie i odbiór instalacji oddymiania. Uruchomienie należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową. Dokonane zmiany przez Wykonawcę w stosunku do ustaleń mniejszego projektu wprowadzić jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż. - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem. Wykonawca robót przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalację w ramach tzw. odbioru wewnętrznego. Wykonawca robót przedstawia instalację wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru wewnętrznego załączając: aprobaty techniczne (deklaracja zgodności, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane urządzenia, instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń, instrukcję badania i konserwacji łącznie z listą części zamiennych, rysunki, na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich zainstalowanych urządzeń. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. 12

13 W składzie zespołu powinni się znajdować : przedstawiciel inwestora inspektor nadzoru inwestorskiego wykonawca robot [wykonawcy] specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej konserwator instalacji oddymiania przedstawiciel dostawcy urządzeń. Zespół przeprowadza odbiór instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia po przez uruchomienie czujek oraz ręcznych przycisków RT42 w foyer oraz sprawdza uruchomienie oddymiania wraz z działaniem sygnalizatorów alarmu optyczno akustycznych. Użytkownik instalacji powinien wyznaczyć osoby, które winny być przeszkolone w zakresie dozoru centralki oddymiania przez wykonawcę robót. Napowietrzających 3.13 Szkolenie personelu obsługi Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynności. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego na protokole szkolenia Konserwacja systemu oddymiania W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegać stałemu nadzorowi konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykonać należy następujące czynności: Tabela 3: Zestawienie czynności konserwatorskich Przegląd L.p. Wyszczególnienie Kwartalny Półroczny Roczny 1. Sprawdzenie baterii akumulatorów 2. Test centrali systemu 3. Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi 4. Sprawdzenie zadziałania zainstalowanych siłowników W pomieszczeniu centrali SAP powinny się znajdować dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisów odnośnie wszelkich czynności serwisowych. Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Użytkownika systemu Zalecenia instalacyjne: Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia ich gięcia. Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania przewodów aby nie naruszyć izolacji. Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem. Zaleca się montaż urządzeń wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie Zalecenia eksploatacyjne. Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji, której wykonanie powinno być potwierdzone w dzienniki operacyjnym przez osobę odpowiedzialną za poprawne działanie i eksploatację systemu. Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji akumulatorów wynosi cztery lata, po upływie tego okresu należy wymienić akumulatory na nowe. 13

14 Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna być powierzona firmie autoryzowanej przez producenta urządzeń. Instalacja przewodowa oraz przejścia przez strefy pożarowe wymagają okresowych przeglądów. Firma instalująca i/lub konserwująca system oddymiania i napowietrzania powinna uzyskać możliwość zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzeń w sytuacjach wymagających interwencji serwisowej przed podjęciem działań na obiekcie Zalecenia dla Inwestora. Instalację systemu oddymiania i napowietrzania powierzyć można jedynie profesjonalnej firmie posiadającej autoryzację producenta aparatury, aby była gwarancja, iż system będzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostaną dokonane wszystkie niezbędne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami DTR producentów dotyczy również układania kabli. Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku powinno nastąpić protokolarnie wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji systemu oddymiania i napowietrzania, dostępnej dla organów kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien znajdować się u uprawnionego konserwatora, z którym Użytkownik zawiera odpowiednią umowę na konserwację. W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centrala SAP należy przechowywać dokumentację w postaci instrukcji obsługi dla personelu w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych Uwagi dla innych branż Instalacja elektryczna Niniejszy projekt uwzględnia doprowadzenie 1-fazowego zasilania 2300V do centralek RZN. Projektuje się doprowadzenie zasilania z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej. Obwód zasilania należy zabezpieczyć nadprądowo bezpiecznikiem 6A. Do centralek RZN należy doprowadzić uziemienie. Ilość zabezpieczeń pomiędzy centralą a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. W pomieszczeniu centrali SAP zapewnić oświetlenie awaryjne Integracja systemów Należy wykonać dwustronną integrację systemów oddymiania i napowietrzania i SAP. Centrala SAP wysyła do centralek oddymiania i napowietrzania sygnał alarmu pożarowego II stopnia wyzwalający zasilanie siłowników okien/klap oddymiających i napowietrzających Uwagi ogólne wszelkie zamontowane urządzenia powinny posiadać znak CE; wszelkie prace na obiekcie prowadzić z przestrzeganiem obowiązujących norm i przepisów a w szczególności wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu; system wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzględnieniem uzgodnień z inwestorem; wykonać pomiary ciągłości przewodów zasilających, rezystancji linii i stanu izolacji linii; układane przewody należy oznakować trwałymi oznacznikami z informacją o typie kabli, posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie; wszystkie urządzenia systemu zainstalować wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiory niniejszej instalacji. po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą zgodne z rzeczywistością rysunki tras przebiegów kabli oraz miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji; końcówki przewodów pod zaciski zakańczać zaciskanymi tulejkami. 14

15 3.20 Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA (normatywny) KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH A cz DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji: DOM STUDENCKI NR 4. UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI, Olsztyn- Kortowo ul. Kanafojskiego 2. Przeznaczenie pomieszczenia: miejsce zamieszkania zbiorowego. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLV, obciążenie ogniowe 1000MJ/m 2 Nazwa i adres jednostki projektowania: Przedsiębiorstwo TRAF Olsztyn, ul. Zaruskiego Nazwa projektu: Projekt techniczny budowlany wykonawczy: SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA DOM STUDENCKI DS4 UW-M w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2. Projektant: Jan Chojecki Upraw. budowlane 0130/96/U. Nr ewidencyjny WAM/IE/0314/02... Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: Operat pożarowy - EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Uzgodnienie projektu technicznego-budowlanego: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański. Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Długość 75,0m; Szerokość 16,0m; Powierzchnia użytkowa ok. 4018m2; Wysokość pomieszczenia H2,5m; Nachylenie dachu 45%; Kurtyna dymowa tak, x nie; Wysokość kurtyny dymowej hk 0m; Tryskacze tak, x nie; Sygnalizacja pożaru x tak, nie; Zakładowa Straż Pożarna : tak, x nie; Czas dojazdu t2: 10.min.; Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru Prp: szczególnie mała, x średnia, szczególnie duża. 15

16 4. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych: a) Klatki schodowe : KP: a =5%, F1=32,20m 2 -» A cz1 = 5% x F1 =1,61m 2 KL: a =5%, F2=39,97m 2 -» A cz2 = 5% x F2 =1,99m 2 w budynkach niskich i średniowysokich A cz > 1 m 2 -> A CZ1 =2,67 m 2 ; A CZ2 =3,33m 2 w budynkach wysokich F > 1,5 m 2 -> /4 CZ =... m 2 b) Szyby dźwigów a = 2,5%, F=... m 2 -» /4«= 2,5 % F =... m 2 A cz > 0,5 m 2 -» >4 CZ =... m 2 c) Sale zbiorowego użytku a = 3%, F=... m 2 -> >4 CZ = a F =... m 2 d) Sceny teatralne Powierzchnia podłogi pudła sceny F< 150 m 2 a=3%, F= m 2 -> /4 CZ =3%, F=... m 2 Powierzchnia podłogi pudła sceny F> 150 m 2 F= m 2 -> >4 =0,5V2F-100 =... m 2 e) Magazyny wysokiego składowania a = 3 %, F =... m 2 -» /4 CZ = 3% F =... m 2 f) Pasaże A cz =... m 2 g) Poziome drogi ewakuacyjne A cz =... m 2 5. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g Aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych cv = 0,6 Ag1 = Acz1/cv = 1,61m2/0,6 = 2,67m2 Ag2 = Acz2/cv = 1,99m2/0,6 = 3,33m2 6. Minimalna liczba klap dymowych n: Nachylenie dachu < 12 -» n = A R l 200 =... / 200 =... szt. Nachylenie dachu < 12 -> n = A R /400 =... / 400 =... szt. Podpis projektanta: 16

17 4. Zestawienie głównych materiałów Zestawienie szczegółowe materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1. Akumulator 12V 17Ah szt 4 2. Benzyna do ekstrakcji dm3 0,6 3. Cement portlandzki CEM 1 t 0, Centrala oddymiania 16A, typu RZN 4408 K szt 2 5. Centrala oddymiania 16A, typu RZN 4416 M kpl 2 6. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24V, siła 500N/0,63A, typu GT 50 R 089 kpl Kołki rozporowe plastikowe szt 426,80 8. Kołki rozporowe stalowe szt 1 088,00 9. Konsola do przemieszczania punktu obrotu, typu DPK8 szt 10, Konsola ramowa wewnętrzna RE KA szt Konsola ramowa zewnętrzna RA KA szt Konsola skrzydłowa, typu FK szt Masa uszczelniająca ppoż. dm Napęd drzwiowy pojedynczy 24V, 1A, DDS 50/500 kpl Paski metalowe szt 1 088, Piasek do betonów m3 0, Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m Przewód HDGs 7x1mm2 300/500V m Przewód kabelkowy LICY 2x1mm2 m Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm m Przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42 szt Przycisk oddymiania z WZ i buzzerem RT 42 ST szt Przycisk przewietrzania typu "żaluzjowy" szt Puszka instalacyjna PIP szt Rura elektroinstalacyjna PVC, REL 36 m 3,2 26. rury winidurowe o śr. zewnętrzna rury do 25 mm m 16, Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 1,6 28. Uchwyty stalowe, certyfikowane szt 1 088, Wspornik napędu zębatkowego szt Zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V, 2X300N/600mm, 2x1,0A; TYPU KA 32/600 BSY Set szt Zestaw dwóch napędów drzwiowych (tandem)24v, 2xDDS 50/500 kpl Zwora kątowa do GT 50, typu GT50 R 6 szt Materiały pomocnicze zł RAZEM 17

18 5. Zestawienie przedmiarów robót Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 d.1 KNR Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1 1/2 cegły, rura do Fi_zew 40 mm szt 16 szt 16 RAZEM 16 2 d.1 KNNR Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8mm>100 m 100 <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x3x1mm>100 m 100 <Przewody HDGs 3x1,5mm2>220 <Przewody HDGs 7x1mm2>100 m d.1 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 RAZEM 300 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie KNR 5 08 przykręcanie do kołków stalowych w podłożu z cegły m <Przewody HDGs 3x1,5mm2>220 m 220 <Przewody HDGs 7x1mm2>100 m 100 RAZEM 320 KNNR 5 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt. <YnTKSYekw 1x2x0,8mm: 2x50mb>100 szt. 100 <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x3x1mm>100 szt. 100 RAZEM 200 Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6 Cu/12 Al mm2) mocowane KNR 5 08 paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. m <YnTKSYekw 1x2x0,8mm: 2x50mb>100 m 100 <HDGs 3x1,5mm2: 2x70mb>220 m 220 <HDGs 7x1mm2: 2x50mb>100 m 100 RAZEM 420 KNR 36 Uszczelnienie przejść instalacyjnych uszczelnienie masą uszczelniającą ogniochronną szt 16 szt 16 RAZEM 16 KNNR 5 Zaprawianie bruzd ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 <100*0,25*0,01>0,25 m3 0,25 RAZEM 0,25 KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 420 m 420 RAZEM

19 9 d.2 10 d.2 11 d.2 12 d.2 13 d.2 14 d.2 15 d.2 16 d.2 17 d.3 18 d.3 19 d.3 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala oddymiania RZN 44xx szt 2 szt 2 RAZEM 2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz montaż akumulatorów Akku 5 szt 4 szt 4 RAZEM 4 Siłowniki elektryczne montaż siłowników tandemowych w oknach Siłowniki elektryczne montaż siłowników łańcuchowych drzwiowych kpl 7 kpl 7 RAZEM 7 kpl. 5 kpl. 5 RAZEM 5 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy przyciski oddymiania szt <Przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42>6 szt 6 <Przycisk oddymiania z szybką, kluczem i sygnalizacją RT 42 PL>4 szt 4 <Przycisk przewietrzania typu "żaluzjowy" LT>4 szt 4 RAZEM 14 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcinek 14 odcinek 14 RAZEM 14 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A, (alarm 2 stopniowy zwykły) szt 8 szt 8 RAZEM 8 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów 10 szt 12 szt 12 RAZEM 12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. śr. rury do 25 mm otw. 22 otw. 22 RAZEM 22 Montaż przepustów rurowych w ścianie długość przepustu do 1 m śr. zewnętrzna rury do 25 mm KNNR Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m przepust. 16 przepust. 16 RAZEM 16 19

20 20 d.3 21 d.3 22 d.3 23 d.3 24 d.4 25 d.4 26 d.4 27 d.4 28 d.5 29 d.5 30 d.6 <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 m 160 RAZEM 160 KNNR 5 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt. <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 szt. 160 RAZEM 160 Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6 Cu/12 Al mm2) mocowane KNR 5 08 paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. m <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 m 160 RAZEM 160 KNNR 5 Zaprawianie bruzd ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 <160*0,25*0,01>0,15 m3 0,15 RAZEM 0,15 KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 160 m 160 RAZEM 160 KNR AL KNR AL KNR AL Montaż elektromechanicznych elementów blokujących elektrozaczep w wykonaniu standard analogia dla chwytaków elektromechanicznych szt 10 szt 10 RAZEM 10 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem zespół łączówek pośredniczących puszka PIP szt. 10 szt. 10 RAZEM 10 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych szt. 3 szt. 3 RAZEM 3 KNR AL Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt 1 szt 1 RAZEM 1 KALWL 1 Szkolenie personelu obsługi systemu oddymiania na centrali RZN i CT kpl 2 kpl 2 RAZEM 2 KALWL Opracowanie instrukcji obsługi systemu kpl 2 kpl 2 RAZEM 2 AL Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1 kpl 1 20

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie Przedmiar Data: 2011-12-14 Budowa: ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Obiekt: Gimnazjum nr 41 im. B. Prusa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Radomsko ul. Piastowska 41/17. "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne

Radomsko ul. Piastowska 41/17. PRO-OVER Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne 97-500 Radomsko ul. Piastowska 41/17 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TEMAT: Instalacja oddymiająca K2

Przedmiar. TEMAT: Instalacja oddymiająca K2 Przedmiar Data: 2013-05-08 Budowa: Przebudowa budynku wewnątrz wraz z instalacją hydrantową i elektryczną w celu dostosowania go do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż. Kody CPV: 45310000-3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TEMAT: Oświetlenie ewakuacyjne K2

Przedmiar. TEMAT: Oświetlenie ewakuacyjne K2 Przedmiar Data: 2013-05-08 Budowa: Przebudowa budynku wewnątrz wraz z instalacją hydrantową i elektryczną w celu dostosowania go do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami p.poż. Kody CPV: 45310000-3

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa : Remont wewnętrznej linii zasilającej budynku i zmaina lokalizacji układów pomiarowych Adres : Bemowo Piskie bloki 99 Inwestor : UM. Biała Piska Adres inwestora : Biała Piska

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZOL ppoż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót

ZOL ppoż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROZBUDOWA SYSTEMU SAP I SYSTEMU ODDYMIANOIA KLATEK SCHODOWYCH 2 Piwnica p.poż 1 KNR 403/1004/11 34 = 34,000000 34,000 34,000 otwór 2 KNR 403/1004/16 Mechaniczne przebijanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski W strona nr: 4 Kosztorys inwestorski Kosztorys 1 Element Element 1.1 KNR 506/1601/12 1.2 KNR 506/1601/16 Jm Norma Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże: konstrukcja stalowa -centrala szt 1 Monter

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA PRZEDMIAROWY : Przedszkola "Bajeczka" ADRES INWESTYCJI : Rokietnica ul. Szkolna dz. nr 62 INWESTOR : Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1 ADRES INWESTORA : Rokietnica BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku

KOSZTORYS OFERTOWY. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana najstarszych rozdzielni w Ośrodku w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [PV]... % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekounikacyjnych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Bema 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Pawilonu nr 11 wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb oddziału łóżkowego o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Przedmiar robót Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Obiekt Kod CPV 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0 Budowa Budowa budynku wielorodzinnego z lokalem usługowym Mysłowice Rynek

Bardziej szczegółowo

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów

ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów Lukstel ul. Gombrowicza 7, 46-100 Namysłów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szlaski (kosztorysant) DATA OPRACOWANIA : 7 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szlaski (kosztorysant) DATA OPRACOWANIA : 7 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45316000-5 Instalowanie systeów oświetleniowych i sygnalizacyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Collegium Historicum UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Collegiu Historicu UAM - Magazyn Książek - Instalacja SAP i SSWiN ADRES INWESTYCJI : ul. Święty Marcin 78, 61-89 Poznań INWESTOR : Uniwersytet i. Adaa Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy ul. Bea 70, -225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA POZNAŃ 60-361 POZNAŃ ul. Wolyńska 4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212225-9 Hale sportowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312100-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 pfa Piotr Fortuna Architekci 8-30 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR (zad G) NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia łazienki na parterze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej j ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana najstarszych rozdzielni w Ośrodku w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA OŚWIETLENIA

Przedmiar robót REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA OŚWIETLENIA Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: UL. METALOWCÓW 6 Lokalizacja: GLIWICE - ŁABĘDY Nr STWiOR: SST - E.01-5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Inwestor: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja teletechniczna BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów.

Przedmiar robót. Instalacja teletechniczna BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY Rzędów 40, 28-142 Tuczępy EZGOK w Rzędowie Rzędów 40, 28-142 Tuczępy PROBUD Sp. z.o.o. Boya śeleńskiego 4, 33-100 Tarnów Tarnów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

P.P.U."TELARM" Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT

P.P.U.TELARM Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT P.P.U."TELARM" 85-722 Bydgoszcz ul.morska 8 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <> DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne Inwestor: Gmina Jarocin, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 4, 63-200 Jarocin Data opracowania: 2016-07-08

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo