Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji p.poż. do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Domu Studenta Nr 4 UWM w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 2. CZĘŚĆ : SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie OBIEKT: DOM STUDENCKI DS-4 UW-M w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2. Działka nr 1/5 Obręb 54. ZLECENIODAWCA : Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Projektant: Kreślił: Sprawdzający: Jan Chojecki Upraw. Bud. 0130/96/U Jan Chojecki Upraw. Bud. 0130/96/U Benedykt Rogala Upraw. Bud. 0575/97/U r r r. Olsztyn, wrzesień 2009r. 1

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA... 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Cel opracowania Inwestor Cel inwestycji Zakres opracowania Opracowania związane Wykaz zastosowanych norm i przepisów Uzgodnienia... 5 CZĘŚĆ TECHNICZNA - OGÓLNA System technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej - opis ogólny Opis obiektu Strefy ewakuacyjne CZĘŚĆ TECHNICZNA PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA Projekt systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych Wiadomości wstępne Założenia do projekt systemu oddymiania grawitacyjnego Układ pracy systemu oddymiania Powierzchnia do oddymiania Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających Projektowana sieć kablowa systemu oddymiania Zasilanie centralek Uruchamianie systemu oddymiania Istniejący system instalacji oddymiania Projektowany system instalacji oddymiania Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Uruchomienie i odbiór instalacji oddymiania Szkolenie personelu obsługi Konserwacja systemu oddymiania Zalecenia instalacyjne: Zalecenia eksploatacyjne Zalecenia dla Inwestora Uwagi dla innych branż Instalacja elektryczna Integracja systemów Uwagi ogólne Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA (normatywny) Zestawienie głównych materiałów Zestawienie przedmiarów robót Oświadczenia i uprawnienia projektanta i sprawdzającego Zestawienie rysunków Rys. 1: Schemat blokowy systemu oddymiania i napowietrzania Rys. 2: Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania - parter Rys. 4: Instalacja systemu oddymiania i napowietrzania - III piętro Certyfikaty i dane techniczne karty urządzeń i elementów Książka eksploatacji i konserwacji

3 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są projekty techniczno budowlany instalacji technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej dla Domu Studenckiego DS-4 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainstalowany system oddymiania i napowietrzania zapewni dodatkową ochronę osób przebywających w obiekcie oraz mienia zgromadzonego w budynku poprzez automatyczne uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych umożliwiających ewakuacją osób z zagrożonych stref i z całego budynku poprzez zapewnienie bezpiecznego poruszania się drogami ewakuacyjnymi. 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: Zlecenie Zamawiającego. Istniejąca instalacja systemu oddymiania. Istniejąca instalacja systemu alarmu pożarowego. Dokumentacja architektoniczna z inwentaryzacji. Wymagania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla domu studenckiego DS-4 zawarte w opracowaniu EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Dokumentacja projektowa budowlana systemu SAP i systemu napowietrzania. Dokumentacja projektowa budowlana adaptacji architektonicznych budynku związanych z przystosowaniem obiektu do spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Obowiązujące normy i przepisy. 1.3 Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej budowlanej sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji uzupełniania istniejącego systemu oddymiania i dobudowanie części systemu napowietrzającego na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 1.4 Inwestor Inwestorem niniejszej inwestycji jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 1.5 Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest instalacja, uruchomienie i konfiguracja instalacji technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Domu Studenckiego DS-4 UW-M w Olsztynie. 1.6 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje analizę istniejącego systemu oddymiania i wprowadzenie uzupełnień do instalacji o część obejmującą napowietrzanie tych przestrzeni. Da to w efekcie kompletny system oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych (siłowniki otwierające i zamykające okna oddymiające, siłowniki otwierające i zamykające drzwi i okna napowietrzające), Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w systemów oraz tras kablowych linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatkowych 3

4 urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i niezbędne uzgodnienia z inwestorem oraz administratorem. Wszelkie proponowane urządzenia posiadają certyfikaty zezwalające na ich stosowanie i użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 1.7 Opracowania związane Wymagania techniczno - budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla domu studenckiego DS-4 zawarte w opracowaniu EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych; Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych; Warunki techniczne i eksploatacyjne dla instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu; Dokumentacja techniczna budowlana - architektoniczna. 1.8 Wykaz zastosowanych norm i przepisów Normy: Polska Norma PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Polska Norma PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Polska Norma PN-90/E01005 Technika świetlna. Terminologia. Polska Norma PN-EN Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Działa 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego. Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Polska Norma PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. Polska Norma PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. Projekt normy PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. Polska Norma PN EN Ochrona przeciwpożarowa budynków. Polska Norma PN-E z 2002r. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Konserwacja systemów. Polska Norma PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Polska Norma PN - IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Polska Norma PN -IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. Polska Norma PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. Polska Norma PN - EC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Polska Norma PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Polska Norma PN -IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne.ogólne wymagania BN-73/ Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej 4

5 Dokumenty: Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd r. Rozporządzenie Ministra budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U, Nr 13 z dn r). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami/. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. z dnia 21 maja 2006r. nr 80, poz. 563 /. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz /. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1988 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. V. Nr 81 z dnia r.) Instalacje elektryczne, COBO - PROFIL, Warszawa 1999 r. Ustawa z dn o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz i z 2003r. Nr 52, poz. 452) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ( Dz. U. Nr 75, poz. 690) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I. Wymagania i podstawy prawne, st. bryg. dr inż. Dariusz Ratajczak, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, mgr inż. Jerzy Ciszewski. Józefów k/otwocka r. Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część II. st. Kpt. mgr inż. Janusz Sawicki, inż. Ryszard Strzemeski. Józefów k/otwocka r. Instrukcje, materiały i wytyczne dostawcy urządzeń ZB Uzgodnienia Dokumentację techniczną projektową budowlano-wykonawczą uzgodniono z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. 5

6 CZĘŚĆ TECHNICZNA - OGÓLNA 2. System technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej - opis ogólny. W skład systemów technicznego wspomagania ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów wchodzą następujące instalacje: system automatycznej sygnalizacji pożaru (nie objęty niniejszym opracowaniem), dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (nie objęty niniejszym opracowaniem), systemu oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych obiektu (nie objęty niniejszym opracowaniem), systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatek schodowych (siłowniki otwierające i zamykające klapy i okna oddymiające, siłowniki otwierające i zamykające okna napowietrzające), instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu (nie objęty niniejszym opracowaniem). 2.1 Opis obiektu. Projektowane w tym opracowaniu systemy obejmą zasięgiem wszystkie poziomy budynku Domu Studenckiego DS-4 w Olsztynie Kortowie, ul, Kanafojskiego 2. Budynek posiada 4 kondygnacje objęte projektowanym systemem : Parter i Piętra: I p, II p, III p. W budynku występują dwie drogi ewakuacyjne w postaci klatek schodowych: Klatka schodowa lewa - KL (lewa strona na rzutach kondygnacji); Klatka schodowa prawa KP (prawa strona na rzutach kondygnacji). Każda klatka stanowić będzie oddzielną strefę pożarową i dozorową wydzieloną od pozostałych stref drzwiami pożarowymi. Z pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i magazynowych do klatek schodowych oraz wyjść ewakuacyjnych prowadzą korytarze. W zakresie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych klatki schodowe zostaną wyposażone w system okien oddymiających w elewacji budynku na najwyższych kondygnacjach oraz w drzwi i okna napowietrzające w ich najniższych kondygnacjach. 2.2 Strefy ewakuacyjne. W omawianym obiekcie wydzielono dwie drogi ewakuacyjne dla następujących stref dozorowych : strefa: korytarz wejściowy wraz z hallem, portiernia oraz biura i magazyny DS-u, strefa: korytarze w klubie, pomieszczenia klubowe parter (klub posiada własne wyjście i jest oddzielony pożarowo o d pozostałych części budynku) strefa: korytarz i pomieszczenia biurowe Fundacji Żak - na parterze strefa: korytarz na I piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na I piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na II piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na II piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na III piętrze część lewa dla pokoi mieszkalnych strefa: korytarz na III piętrze część prawa dla pokoi mieszkalnych strefa: klatka schodowa prawa droga ewakuacyjna, strefa: klatka schodowa lewa droga ewakuacyjna. 6

7 CZĘŚĆ TECHNICZNA PROJEKT SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA 3. Projekt systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych 3.1 Wiadomości wstępne Niniejszy projekt budowlano wykonawczy obejmuje określenie sposobu zapewnienia grawitacyjnego usuwania dymów i gazów pożarowych z przestrzeni klatek schodowych w oparciu o zastosowanie okien oddymiających w elewacji budynku oraz napowietrzania z wykorzystaniem drzwi i okien. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 237 ustęp 4 rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 140) w oparciu o opracowane Wymagania ochrony pożarowej stanowiące integralną część projektu budowlanego. Podstawą niniejszego projektu są przepisy normy PN - B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. System grawitacyjnego usuwania dymów i gazów pożarowych obejmie przestrzeń klatek schodowych w taki sposób, aby zapewnić możliwość napowietrzania grawitacyjnego z wykorzystaniem powierzchni czynnej okien oddymiających w elewacji budynku. Napowietrzanie będzie się odbywać przez otwory umiejscowione w dolnych częściach wymienionych pomieszczeń o powierzchni geometrycznej nie mniejszej od 130% powierzchni geometrycznej wszystkich klap dymowych. Celem napowietrzania jest przedostanie się odpowiedniej ilość powietrza uzupełniającego, zgodnie z ustaleniami punktu 6 Normy PN - B :2001. Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Operacje te będą się odbywać poprzez podanie kryterium ALARMU II stopnia do systemu centralek oddymiania i napowietrzania z systemu automatycznej sygnalizacji alarmu pożaru zainstalowanego w przedmiotowym obiekcie. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki typu łańcuchowego zamocowane do części nieruchomej okna - ościeżnicy a konsole do elementów skrzydła okna. Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania będzie się mogło odbywać również w sposób pośredni - ręczny za pomocy przycisków systemu sygnalizacji alarmu pożaru rozmieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych, pośrednio przez centralkę sygnalizacji alarmu pożaru jako kryterium ALARMU II stopnia i w sposób ręczny - bezpośrednio za pomocą ręcznych przycisków oddymiania RPO włączonych do centralek oddymiania (odpowiednie kryterium do ALARMU II stopnia). 3.2 Założenia do projekt systemu oddymiania grawitacyjnego Na potrzeby niniejszego projektu przyjęto powierzchnię strefy dymowej pojedynczej klatki schodowej jako powierzchnię rzutu poziomego klatki schodowej wraz z powierzchnią wydzielonej pożarowo części przestrzeni korytarza. W ten sposób uzyskuje się drogi ewakuacyjne, z których dym może być usuwany metodą grawitacyjną. Do oddymiania wykorzystuje się istniejące okna w elewacji budynku po trzy na najwyższej kondygnacji. Do napowietrzania wykorzystuje się istniejące drzwi oraz okna w elewacji budynku na najniższych kondygnacjach. Proponowany osprzęt systemu sterowania usuwaniem dymu spełnia wymagania stosownych norm, certyfikatów lub posiada stosowne dopuszczenia jednostkowe. Obsługa, konserwacja i testowanie systemów sterowania dymem muszą zapewniać jego pełną sprawność i być utrzymywane w ciągłej gotowości. 3.3 Układ pracy systemu oddymiania Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. W projektowanym systemie, w celu osiągnięcia maksymalnej powierzchni czynnej elementów zostaną zastosowane siłowniki dające możliwość uzyskania największego kąta otwarcia klapy, okna lub drzwi w granicach zastosowanego systemu przy ich uruchomieniu. System napowietrzania będzie tak samo uruchamiany jak okna oddymiające, czyli w sposób automatyczny z centralki sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny z centralki sygnalizacji pożaru przez uruchomienie ALARMU II stopnia ręcznym ostrzegaczem pożaru - ROP i w sposób ręczny z centralki 7

8 oddymiania - przyciskiem ręcznym RT. System napowietrzania winien być zsynchronizowany z systemem oddymiania poprzez podawanie kryterium otwarcia do elementów sterowania do centralek napowietrzania w taki sposób, aby była gwarancja zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz, wpływającego w sposób naturalny i zaczęło się odbywać napowietrzanie razem z oddymianiem, czyli równocześnie z chwilą otwarcia klap dymowych. 3.4 Powierzchnia do oddymiania. Zgodnie z normą PN-B : 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. powierzchnia czynna Acz klap dymowych w klatce schodowej powinna wynosić nie mniej niż 5% rzutu poziomego przestrzeni klatki schodowej. Zgodnie z punktem 6 normy PN-B : 2001 należy zapewnić powietrze uzupełniające w dostatecznej ilości. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap oddymiających. L.p. KP KL Pow. m2 32,20 39,76 Acz m2 1,61 1,99 Acz przyjęta 1,60 2,00 Ag oddym 2,67 3,33 Ag oddym przyjęta 2,70 3,30 Ag 1,64 1,82 1,00x1,40 1,00x1,40 Typ klapy / wymiar 1,00x1,40 1,00x1,40 okna 1,00x1,40 Ag napow 3,51 4,29 Tabela 1. Wyznaczenie powierzchni oddymiania i napowietrzania. Patrz Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH A cz 3.5 Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających. Niezależnie od długości napędów łańcuchowych otwierających okna, należy zamontować je z siłownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile. Ustalając wielkość siły napędu dla klap oddymiających posługujemy się danymi zawierającymi informacje o obciążeniach śniegiem, wiatrem oraz ciężarem własnym klapy z wypełnieniem szybą ze szkła odpornego na uderzenia. Dla ustalenia wielkości siły napędu posługujemy się następującymi danymi: obliczeniowa masa śniegu - maksymalnie 85kG/m2 obliczeniowa siła wiatru - maksymalnie 15kG/m2 faktyczna masa całkowita klapy - skrzydła w kg obliczeniowo masa 1kG odpowiada sile ok.10 N [9,81N] masa okna PCV o powierzchni 1m2 wynosi ok. 15kg Dla każdego okna oddymiającego siłowniki powinny posiadać siłę pozwalającą na zrównoważenie oporów z powierzchni geometrycznej okna wynikających z przyjętej do obliczeń masy śniegu 85 kg/m2, siły wiatru 15 kg/m2, masy okna 20kg. Obliczeniowa masa dla klap okiennych razem wyniesie: - przy powierzchni klapy 1,40m2, - masie śnieg dla pionowego okna wynosi 0kG, 8

9 - sile wiatru 15kG/m2 x 1,4m2 = 21kG - masie okna 21kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0kG+21kG +21kG) : 2 = 21kG ( dla pojedynczego skrzydła okna) Z obliczeń wynika ze siłowniki tandemowe dla każdego okna oddymiającego powinien posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 2x300N. Dla wymaganej siły 2x300N dobieramy zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V 2x300N/600mm 2x1,0A, typ KA32/600-BSY-Set (obliczenia dla zawiasów umocowanych w dolnej lub górnej krawędzi okna). /162N wg dostawcy przy wadze okna 70kg) o nominalnej sile docisku 2x300N / ( 24V; 2A) i kącie otwarcia ok.60 podanej przez dostawcę - wg DTR. Zastosowanie dwóch napędów wynika z potrzeby zapewnienia otwierania równomiernego obu skrzydeł okna W analogiczny sposób dobieramy siłowniki dla okien napowietrzających w elewacji budynku, których obliczeniowa masa wyniesie: - przy powierzchni okna około 1,60m2 - masa śniegu w elewacji = 0,0 kg (na elewacji śnieg się nie utrzymuje) - siły wiatru 15kG/m x 1,40m2 = 21kG - masy okna 20kG/m x 1,40m2 = 28kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0,0kg + 21kG + 28kG) : 2 = 24,5kG => 300N ( dla pojedynczego skrzydła okna) Z obliczeń wynika ze siłownik dla każdego skrzydła okna napowietrzającego powinny posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 2x300N. Dla wymaganej siły 300N dobieramy zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V 2x300N/600mm 2x1,0A, typ KA32/600-BSY-Set (obliczenia dla zawiasów umocowanych w dolnej lub górnej krawędzi okna). /162N wg dostawcy przy wadze okna 70kg) o nominalnej sile docisku 2x300N / ( 24V; 2A) i kącie otwarcia ok.60 podanej przez dostawcę - wg DTR. Zastosowanie dwóch napędów wynika z potrzeby zapewnienia otwierania równomiernego obu skrzydeł. UWAGA: Okna napowietrzające klatki schodowe powinny otwierać się na zewnątrz budynku ze względu na konieczność zachowanie odpowiedniej szerokości drogi ewakuacyjnej Dla drzwi napowietrzających klatki schodowe siłowniki powinny posiadać siłę pozwalającą na zrównoważenie oporów drzwi wynikających z przyjętej do obliczeń masy śniegu 85 kg/m2, siły wiatru 15 kg/m2, masy okna 20kg. Obliczeniowa masa dla drzwi napowietrzających razem wyniesie: - przy powierzchni drzwi 2,00m2, - masie śnieg dla pionowych drzwi wynosi 0kG, - sile wiatru 15kG/m2 x 2,00m2 = 30kG - masie drzwi 50kG obliczeniowa siła docisku wyniesie: (0kG+30kG +50kG) = 80kG. Z obliczeń wynika, że siłownik dla drzwi napowietrzających klatki schodowe powinny posiadać obliczeniową siłę docisku nie mniejszą od 80kG x 10 N = 800 N Dobieramy siłowniki dla drzwi napowietrzających w elewacji budynku - drzwi o powierzchni 2,00m² - siłowniki drzwiowe 24V 800N/500mm 1,0A, typu DDS 50/500 firmy D+H. Zbiorcze wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabel: Ag oddym 2,67 3,33 KP KL Ag oddym przyjęta 2,70 3,30 Ag napow. przyjęta 3,50 4,30 Ag 1,64 1,82 drzwi drzwi Wymiary Typ klapy 2x0,50x1,40 2x0,50x1,40 1,00*2,00 1,40x2,00 otworów / wymiar 2x0,50x1,40 2x0,50x1,40 napow. okno okno okna 2x0,50x1,40 2x0,60x1,60 2x0,60x1,60 Ag 3,51 4,29 SUMA 3,90 4,70 napow. 9

10 Obliczenia dla pojedynczego skrzydła okna Masa śniegu Siła wiatru Masa klapy / okna 0,00 0,00 10,50 10,50 10,00 10,00 Masa śniegu Siła wiatru Masa drzwi / okna drzwi okno drzwi okno 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00 30,00 15,00 20,00 10,00 20,00 10,00 SUMA 20,50 20,50 SUMA 50,00 25,00 50,00 25,00 Przyjęta siła siłownika Przyjęta siła siłownika 2x Liczba siłowników Liczba central sterujących 1x10A 1x15A 3.6 Projektowana sieć kablowa systemu oddymiania. Podstawowymi składnikami sieci oddymiania systemu są: linie sterownicze z centralki CSP do centralek MCR istniejące; linie zasilające centralki MCR istniejące; linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centralek MCR - uzupełnione; linie zasilające siłowniki - uzupełnione; linie sterujące napowietrzaniem dla komfortu. Zaprojektowane linie z określeniem typu przewodów lub kabli podano w części rysunkowej projektu - rysunek Nr 1. Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, przekroje kabli lub przewodów dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urządzenia. Dla siłowników ustala się średnicę przewodów a także dopuszczalne spadek napięcia przy określonym znamionowym prądzie pracy siłownika powstałego na połączeniowym odcinku przewodów. Ustalając maksymalną długość przewodów do najdalej położonego siłownika od centralki MCR wynosząca, ok.30 m. i dla dopuszczalnego spadku napięcia 15% wymagany przekrój przewodu wynosi: R=U/I=3,6V/0,8A=4,5Ω R=qxl/s; s=l/r; s=0,0178x30/4,5=0,12mm2 Przyjmujemy przekrój przewodów zasilających siłowniki z centralki MCR o wartości nie mniejszej niż 1,5mm Zasilanie centralek. Zgodnie z wymaganiami centralki należy zasilać napięciem 230V/50Hz. Rezerwowym źródłem zasilania centralki będzie bateria akumulatorów o napięciu 24V i czasie pracy nie mniejszym, niż 72 godziny połączona z zasilaczem buforowo. Istniejące zasilanie centralek napięciem 230V/50 Hz odbywa się w sposób bezpośredni i trwały poprzez zabezpieczenie o wartości nominalnej prądu 10A Pojemność Q akumulatorów jest zapewniona na wymaganym poziomie jednak ze względu na okres czasu jaki upłynął od instalacji systemu w niniejszym projekcie zakład a się wymianę akumulatorów na nowe. Tabela poboru prądu przez siłowniki w stanie aktywnym: 10

11 Dla klatki KL : L.p. Typ siłownika J.m. Ilość [szt] Prąd znamionowy [A] 1. KA32/600-BSY-Set okna oddymiające Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające (x1) Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające (x2) Szt KA32/600-BSY-Set okna napowietrzające Szt Pobór całkowity przez siłowniki [A] Centrala oddymiania RZN 4116-K kpl. 1 Wydajność: 16A 14A Dla klatki KP : L.p. Typ siłownika J.m. Ilość [szt] Pobór prądu [A] Prąd znamionowy [A] 1. KA32/600-BSY-Set okna oddymiające Szt DDS 50/500 drzwi napowietrzające Szt KA32/600-BSY-Set okna napowietrzające Szt Pobór całkowity przez siłowniki [A] Centrala oddymiania RZN 4108-K kpl. 1 Wydajność: 8A 7A Pobór prądu [A] 3.8 Uruchamianie systemu oddymiania. Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania stosuje się czujki dymów i gazów, ręczne ostrzegacze pożaru oraz centrale alarmu pożaru ogłaszające stan zagrożenia i nakazujące rozpoczęcie ewakuacji. Centrala CSP bierze udział bezpośrednio w sterowaniu instalacjami i urządzeniami dla ochrony przeciwpożarowej a w tym także w sterowaniu centralami do oddymiania i napowietrzania. 3.9 Istniejący system instalacji oddymiania. Istniejące centralki oddymiania typu mcr9705 maja wydajność prądową 5A a wymagana wydajność prądowa uzupełnionych systemów oddymiania i napowietrzania wynosi 7A i 14A. Ze względu na brak technicznych możliwości rozbudowy tego typu centralek należy je zastąpić centralkami o wymaganych parametrach użytkowych, np. centralami firmy D+H typu RZN Projektowany system instalacji oddymiania. W niniejszym projekcie zostaną zastosowane następujące rodzaje urządzeń dla budowy systemu oddymiania i napowietrzania: - okna zamontowane w elewacji klatek schodowych z napędami tandemowymi typu KA 32/600-BSY-Set przy sile rozciągania i nacisku 2x300N z konsolą nowej generacji posiadającymi certyfikat CNBOP Nr 1515/2003 oraz TUV B , z sygnalizacją otwarte" i,,zamknięte; - siłowniki napędzające skrzydła drzwiowe zamontowane w elewacji i wewnątrz klatek schodowych z napędami typu DDS 50/500 przy sile rozciągania i nacisku do 750N, - centralki sterujące typu RZN ( typu RZN 4416-M, RZN 4408-K ) podane na rysunkach i w wykazie wyposażenia) posiadające certyfikat CNBOP, VdS i niemieckiego ubezpieczyciela TUV oraz CE z deklaracją zgodności; - przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania typu RT42 ST- PL- R (czerwony) natynkowe podłączone do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części posiadającymi certyfikat CNBOP Nr 481/2000, VdS i niemieckiego ubezpieczyciela TUV oraz CE z deklaracją zgodności; - przewody typu HDGs posiadające certyfikat Nr150/99/2003 z deklaracją zgodności; - inne wyposażenie instalacyjne, jak baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki); Zasilanie centralek zapewnione jest napięciem 230V 50Hz doprowadzonym przewodami YDYp 3x1,5mm2 ze wskazanych na rysunkach rozdzielnic piętrowych. Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centralki odbywać się powinno przewodami typu HDGs (3x1,5mm2) FLAME-X-959 posiadającymi certyfikat Nr 50/99/2003 (do puszek zaciskowych hermetycznych lp54) i od puszek do siłowników przewodem dostarczanym wraz z siłownikiem od producenta prowadzonym po ościeżnicy klapy przy zastosowaniu konsoli dla klap. 11

12 UWAGA: Mniejsze skrzydła pary drzwi napowietrzających (wejściowe do budynku i wejściowe z przedsionka) należy zaopatrzyć w trzymacze, które podłączone do istniejącej centralki trzymaczy drzwiowych BAZ będą zamknięte w normalnym czasie pracy obiektu. W przypadku pojawienia się alarmu II stopnie elektromagnesy trzymaczy zostaną zwolnione i umożliwią otwarcie skrzydeł drzwi przez siłowniki. Zarówno centralką odymiania i napowietrzania jak i centralką trzymaczy steruje centrala CSP. Centralki winny być połączone przewodem HDGs 7x1mm2 (z przyciskami ręcznymi RT42 [PL] co należy uzupełnić w istniejącej instalacji oraz przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm z centralką SAP znajdującą się w pomieszczeniu portierni co jest spełnione Wykonanie instalacji i montaż urządzeń. Instalację należy wykonać pod lub w tynku. Kable mocować stosując uchwyty kablowe stalowe (np. typu X-FB Hilti) montowane do ściany przy użyciu kołków lub gwoździ ognioodpornych (np. typu DBZ Hilti). Poziomy rozstaw uchwytów w odstępach 30cm, rozstaw uchwytów w pionie może być 1,5 razy większy. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Przepusty powyżej 40mm średnicy wykonać w rurze niepalnej zabezpieczonej preparatem HILTI lub innym o podobnych parametrach posiadającym dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Przy wykonawstwie należy przestrzegać warunki techniczne wykonawstwa robot zawarte w normie branżowej BN - 84 / Podłączenia przewodów i kabli do urządzeń i wyposażenia należy wykonać w sposób trwały i oznakować. Przyciski do uruchamiania ręcznego RT42 instalować na wysokości ok.1,3m od posadzki pomieszczenia i w odległości ok. 0,5m od innych elementów załączających bądź wyłączających. Przewód zasilający siłowniki należy prowadzić od centralki do siłownika/puszki nie przerywać i nie przedłużać odcinków. Połączenia mogą się odbywać jedynie w przeznaczonej do tego celu certyfikowanej puszce (np. PIP 2A). Przy przechodzeniu przewodów przez ściany oddzieleń stref pożarowych oraz przy przejściach przez stropy należy takie przejścia uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI Uruchomienie i odbiór instalacji oddymiania. Uruchomienie należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową. Dokonane zmiany przez Wykonawcę w stosunku do ustaleń mniejszego projektu wprowadzić jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż. - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem. Wykonawca robót przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalację w ramach tzw. odbioru wewnętrznego. Wykonawca robót przedstawia instalację wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru wewnętrznego załączając: aprobaty techniczne (deklaracja zgodności, jednorazowe zastosowanie) na zainstalowane urządzenia, instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń, instrukcję badania i konserwacji łącznie z listą części zamiennych, rysunki, na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich zainstalowanych urządzeń. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. 12

13 W składzie zespołu powinni się znajdować : przedstawiciel inwestora inspektor nadzoru inwestorskiego wykonawca robot [wykonawcy] specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej konserwator instalacji oddymiania przedstawiciel dostawcy urządzeń. Zespół przeprowadza odbiór instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia po przez uruchomienie czujek oraz ręcznych przycisków RT42 w foyer oraz sprawdza uruchomienie oddymiania wraz z działaniem sygnalizatorów alarmu optyczno akustycznych. Użytkownik instalacji powinien wyznaczyć osoby, które winny być przeszkolone w zakresie dozoru centralki oddymiania przez wykonawcę robót. Napowietrzających 3.13 Szkolenie personelu obsługi Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynności. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego na protokole szkolenia Konserwacja systemu oddymiania W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegać stałemu nadzorowi konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykonać należy następujące czynności: Tabela 3: Zestawienie czynności konserwatorskich Przegląd L.p. Wyszczególnienie Kwartalny Półroczny Roczny 1. Sprawdzenie baterii akumulatorów 2. Test centrali systemu 3. Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi 4. Sprawdzenie zadziałania zainstalowanych siłowników W pomieszczeniu centrali SAP powinny się znajdować dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisów odnośnie wszelkich czynności serwisowych. Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Użytkownika systemu Zalecenia instalacyjne: Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia ich gięcia. Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania przewodów aby nie naruszyć izolacji. Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem. Zaleca się montaż urządzeń wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie Zalecenia eksploatacyjne. Zaleca się, aby każdego roku kompetentna osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji, której wykonanie powinno być potwierdzone w dzienniki operacyjnym przez osobę odpowiedzialną za poprawne działanie i eksploatację systemu. Akumulatory powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Czas eksploatacji akumulatorów wynosi cztery lata, po upływie tego okresu należy wymienić akumulatory na nowe. 13

14 Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna być powierzona firmie autoryzowanej przez producenta urządzeń. Instalacja przewodowa oraz przejścia przez strefy pożarowe wymagają okresowych przeglądów. Firma instalująca i/lub konserwująca system oddymiania i napowietrzania powinna uzyskać możliwość zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzeń w sytuacjach wymagających interwencji serwisowej przed podjęciem działań na obiekcie Zalecenia dla Inwestora. Instalację systemu oddymiania i napowietrzania powierzyć można jedynie profesjonalnej firmie posiadającej autoryzację producenta aparatury, aby była gwarancja, iż system będzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostaną dokonane wszystkie niezbędne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami DTR producentów dotyczy również układania kabli. Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku powinno nastąpić protokolarnie wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji systemu oddymiania i napowietrzania, dostępnej dla organów kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien znajdować się u uprawnionego konserwatora, z którym Użytkownik zawiera odpowiednią umowę na konserwację. W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centrala SAP należy przechowywać dokumentację w postaci instrukcji obsługi dla personelu w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych Uwagi dla innych branż Instalacja elektryczna Niniejszy projekt uwzględnia doprowadzenie 1-fazowego zasilania 2300V do centralek RZN. Projektuje się doprowadzenie zasilania z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej. Obwód zasilania należy zabezpieczyć nadprądowo bezpiecznikiem 6A. Do centralek RZN należy doprowadzić uziemienie. Ilość zabezpieczeń pomiędzy centralą a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. W pomieszczeniu centrali SAP zapewnić oświetlenie awaryjne Integracja systemów Należy wykonać dwustronną integrację systemów oddymiania i napowietrzania i SAP. Centrala SAP wysyła do centralek oddymiania i napowietrzania sygnał alarmu pożarowego II stopnia wyzwalający zasilanie siłowników okien/klap oddymiających i napowietrzających Uwagi ogólne wszelkie zamontowane urządzenia powinny posiadać znak CE; wszelkie prace na obiekcie prowadzić z przestrzeganiem obowiązujących norm i przepisów a w szczególności wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu; system wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzględnieniem uzgodnień z inwestorem; wykonać pomiary ciągłości przewodów zasilających, rezystancji linii i stanu izolacji linii; układane przewody należy oznakować trwałymi oznacznikami z informacją o typie kabli, posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie; wszystkie urządzenia systemu zainstalować wg DTR producentów z uwzględnieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiory niniejszej instalacji. po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą zgodne z rzeczywistością rysunki tras przebiegów kabli oraz miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji; końcówki przewodów pod zaciski zakańczać zaciskanymi tulejkami. 14

15 3.20 Załącznik A KARTA OBLICZENIOWA (normatywny) KARTA OBLICZENIOWA WYMAGANEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ KLAP DYMOWYCH A cz DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji: DOM STUDENCKI NR 4. UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI, Olsztyn- Kortowo ul. Kanafojskiego 2. Przeznaczenie pomieszczenia: miejsce zamieszkania zbiorowego. Kategoria zagrożenia ludzi: ZLV, obciążenie ogniowe 1000MJ/m 2 Nazwa i adres jednostki projektowania: Przedsiębiorstwo TRAF Olsztyn, ul. Zaruskiego Nazwa projektu: Projekt techniczny budowlany wykonawczy: SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA DOM STUDENCKI DS4 UW-M w Olsztynie ul. Kanafojskiego 2. Projektant: Jan Chojecki Upraw. budowlane 0130/96/U. Nr ewidencyjny WAM/IE/0314/02... Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: Operat pożarowy - EKSPERTYZA stanu ochrony przeciwpożarowej DOM STUDENCKI nr 4 UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn ul. Kanafojskiego 2 Opracował: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański, Olsztyn, wrzesień 2008rok. Uzgodnienie projektu technicznego-budowlanego: bryg. mgr inż. Mariusz Klemański. Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Długość 75,0m; Szerokość 16,0m; Powierzchnia użytkowa ok. 4018m2; Wysokość pomieszczenia H2,5m; Nachylenie dachu 45%; Kurtyna dymowa tak, x nie; Wysokość kurtyny dymowej hk 0m; Tryskacze tak, x nie; Sygnalizacja pożaru x tak, nie; Zakładowa Straż Pożarna : tak, x nie; Czas dojazdu t2: 10.min.; Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru Prp: szczególnie mała, x średnia, szczególnie duża. 15

16 4. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych: a) Klatki schodowe : KP: a =5%, F1=32,20m 2 -» A cz1 = 5% x F1 =1,61m 2 KL: a =5%, F2=39,97m 2 -» A cz2 = 5% x F2 =1,99m 2 w budynkach niskich i średniowysokich A cz > 1 m 2 -> A CZ1 =2,67 m 2 ; A CZ2 =3,33m 2 w budynkach wysokich F > 1,5 m 2 -> /4 CZ =... m 2 b) Szyby dźwigów a = 2,5%, F=... m 2 -» /4«= 2,5 % F =... m 2 A cz > 0,5 m 2 -» >4 CZ =... m 2 c) Sale zbiorowego użytku a = 3%, F=... m 2 -> >4 CZ = a F =... m 2 d) Sceny teatralne Powierzchnia podłogi pudła sceny F< 150 m 2 a=3%, F= m 2 -> /4 CZ =3%, F=... m 2 Powierzchnia podłogi pudła sceny F> 150 m 2 F= m 2 -> >4 =0,5V2F-100 =... m 2 e) Magazyny wysokiego składowania a = 3 %, F =... m 2 -» /4 CZ = 3% F =... m 2 f) Pasaże A cz =... m 2 g) Poziome drogi ewakuacyjne A cz =... m 2 5. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g Aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych cv = 0,6 Ag1 = Acz1/cv = 1,61m2/0,6 = 2,67m2 Ag2 = Acz2/cv = 1,99m2/0,6 = 3,33m2 6. Minimalna liczba klap dymowych n: Nachylenie dachu < 12 -» n = A R l 200 =... / 200 =... szt. Nachylenie dachu < 12 -> n = A R /400 =... / 400 =... szt. Podpis projektanta: 16

17 4. Zestawienie głównych materiałów Zestawienie szczegółowe materiałów Lp. Nazwa Jm Ilość 1. Akumulator 12V 17Ah szt 4 2. Benzyna do ekstrakcji dm3 0,6 3. Cement portlandzki CEM 1 t 0, Centrala oddymiania 16A, typu RZN 4408 K szt 2 5. Centrala oddymiania 16A, typu RZN 4416 M kpl 2 6. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24V, siła 500N/0,63A, typu GT 50 R 089 kpl Kołki rozporowe plastikowe szt 426,80 8. Kołki rozporowe stalowe szt 1 088,00 9. Konsola do przemieszczania punktu obrotu, typu DPK8 szt 10, Konsola ramowa wewnętrzna RE KA szt Konsola ramowa zewnętrzna RA KA szt Konsola skrzydłowa, typu FK szt Masa uszczelniająca ppoż. dm Napęd drzwiowy pojedynczy 24V, 1A, DDS 50/500 kpl Paski metalowe szt 1 088, Piasek do betonów m3 0, Przewód HDGs 300/500V 3x1,5mm2 m Przewód HDGs 7x1mm2 300/500V m Przewód kabelkowy LICY 2x1mm2 m Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm m Przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42 szt Przycisk oddymiania z WZ i buzzerem RT 42 ST szt Przycisk przewietrzania typu "żaluzjowy" szt Puszka instalacyjna PIP szt Rura elektroinstalacyjna PVC, REL 36 m 3,2 26. rury winidurowe o śr. zewnętrzna rury do 25 mm m 16, Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 1,6 28. Uchwyty stalowe, certyfikowane szt 1 088, Wspornik napędu zębatkowego szt Zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V, 2X300N/600mm, 2x1,0A; TYPU KA 32/600 BSY Set szt Zestaw dwóch napędów drzwiowych (tandem)24v, 2xDDS 50/500 kpl Zwora kątowa do GT 50, typu GT50 R 6 szt Materiały pomocnicze zł RAZEM 17

18 5. Zestawienie przedmiarów robót Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 d.1 KNR Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1 1/2 cegły, rura do Fi_zew 40 mm szt 16 szt 16 RAZEM 16 2 d.1 KNNR Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8mm>100 m 100 <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x3x1mm>100 m 100 <Przewody HDGs 3x1,5mm2>220 <Przewody HDGs 7x1mm2>100 m d.1 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 RAZEM 300 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie KNR 5 08 przykręcanie do kołków stalowych w podłożu z cegły m <Przewody HDGs 3x1,5mm2>220 m 220 <Przewody HDGs 7x1mm2>100 m 100 RAZEM 320 KNNR 5 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt. <YnTKSYekw 1x2x0,8mm: 2x50mb>100 szt. 100 <Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x3x1mm>100 szt. 100 RAZEM 200 Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6 Cu/12 Al mm2) mocowane KNR 5 08 paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. m <YnTKSYekw 1x2x0,8mm: 2x50mb>100 m 100 <HDGs 3x1,5mm2: 2x70mb>220 m 220 <HDGs 7x1mm2: 2x50mb>100 m 100 RAZEM 420 KNR 36 Uszczelnienie przejść instalacyjnych uszczelnienie masą uszczelniającą ogniochronną szt 16 szt 16 RAZEM 16 KNNR 5 Zaprawianie bruzd ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 <100*0,25*0,01>0,25 m3 0,25 RAZEM 0,25 KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 420 m 420 RAZEM

19 9 d.2 10 d.2 11 d.2 12 d.2 13 d.2 14 d.2 15 d.2 16 d.2 17 d.3 18 d.3 19 d.3 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Zainstalowanie centralek CSP 20 NN, podłoże z betonu centrala oddymiania RZN 44xx szt 2 szt 2 RAZEM 2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz montaż akumulatorów Akku 5 szt 4 szt 4 RAZEM 4 Siłowniki elektryczne montaż siłowników tandemowych w oknach Siłowniki elektryczne montaż siłowników łańcuchowych drzwiowych kpl 7 kpl 7 RAZEM 7 kpl. 5 kpl. 5 RAZEM 5 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, krzyżowy dwubiegunowy przyciski oddymiania szt <Przycisk oddymiania z szybką i kluczem RT 42>6 szt 6 <Przycisk oddymiania z szybką, kluczem i sygnalizacją RT 42 PL>4 szt 4 <Przycisk przewietrzania typu "żaluzjowy" LT>4 szt 4 RAZEM 14 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 odcinek 14 odcinek 14 RAZEM 14 Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach wariant A, (alarm 2 stopniowy zwykły) szt 8 szt 8 RAZEM 8 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów 10 szt 12 szt 12 RAZEM 12 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. śr. rury do 25 mm otw. 22 otw. 22 RAZEM 22 Montaż przepustów rurowych w ścianie długość przepustu do 1 m śr. zewnętrzna rury do 25 mm KNNR Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m przepust. 16 przepust. 16 RAZEM 16 19

20 20 d.3 21 d.3 22 d.3 23 d.3 24 d.4 25 d.4 26 d.4 27 d.4 28 d.5 29 d.5 30 d.6 <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 m 160 RAZEM 160 KNNR 5 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt. <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 szt. 160 RAZEM 160 Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6 Cu/12 Al mm2) mocowane KNR 5 08 paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. m <Przewody kabelkowe LICY 2x1mm2>160 m 160 RAZEM 160 KNNR 5 Zaprawianie bruzd ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 <160*0,25*0,01>0,15 m3 0,15 RAZEM 0,15 KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 160 m 160 RAZEM 160 KNR AL KNR AL KNR AL Montaż elektromechanicznych elementów blokujących elektrozaczep w wykonaniu standard analogia dla chwytaków elektromechanicznych szt 10 szt 10 RAZEM 10 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem zespół łączówek pośredniczących puszka PIP szt. 10 szt. 10 RAZEM 10 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych szt. 3 szt. 3 RAZEM 3 KNR AL Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt 1 szt 1 RAZEM 1 KALWL 1 Szkolenie personelu obsługi systemu oddymiania na centrali RZN i CT kpl 2 kpl 2 RAZEM 2 KALWL Opracowanie instrukcji obsługi systemu kpl 2 kpl 2 RAZEM 2 AL Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1 kpl 1 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo