PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV"

Transkrypt

1 Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33 Obiekt: Pawilon XV Szpitala Opracował: mgr inż. Grzegorz Karwot Sprawdził: Dariusz Sikorski Rybnik, luty

2 SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: Założenia...4 Zakres opracowania...4 Dane wejściowe...4 Opis techniczny...6 Charakterystyka obiektu...6 System elektrycznego oddymiania klatek schodowych...6 Założenia podstawowe wykonania systemu...7 Dobór urządzeń...8 Centralka...8 Przycisk ręcznego oddymiania...8 Siłowniki klap dymowych...9 Drzwi wyjściowe z Pawilonu XV...9 Stolarka...9 Okablowanie...9 Konstrukcja,,szybów łączących klatkę schodową z klapami dymowymi na dachu...11 Klapy dymowe dobór, parametry i wyposażenie...12 Wykaz norm związanych z tematyką systemu oddymiania...14 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Uprawnienia projektanta Oświadczenie projektanta...19 BIOZ CZĘŚĆ RYSUNKOWA...25 Rys. nr 1 - Rzut piwnic...26 Rys. nr 2 - Rzut parteru...27 Rys. nr 3 - Rzut I piętra...28 Rys. nr 4 - Rzut II piętra...29 Rys. nr 5 - Rzut II piętra lokalizacja klap dymowych...30 Rys. nr 6 - Rzut dachu...31 Rys. nr 7 - Przekrój A-A...32 Rys. nr 8 - Detal I

3 Rys. nr 9 - Detale II i III...34 Rys. nr 10 - Rzut,,szybu...35 Rys. nr 11 - Przekrój B-B...36 Rys. nr 12 - Przekroje C-C i D-D...37 Rys. nr 13 Zamocowanie IPE...38 Rys. Nr 14 Zestawienie stolarki drzwiowej oddział XV...39 Mapa zasadnicza w skali 1:

4 ZAŁOŻENIA ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania dwóch klap dymowych na podstawie prostej ze spojlerami z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym oraz możliwością otwarcia podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego). Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznego oddymiania dla dwóch klatek schodowych z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym. DANE WEJŚCIOWE Inwentaryzacja budynku Pawilonu XV Szpitala w Rybniku. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. Norma wieloarkuszowa PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej. PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze. PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r.). Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. nr 2 z 1995r. Poz. 30). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102 poz. 506 z 1995r.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r.). 4

5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 kwietnia 1992r. w sprawie wydawania świadectw Dopuszczenia (atestów) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 40 poz. 172). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 poz. 460 z 1992r.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 sierpnia 1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 102 poz. 507 z 1995r.). Zarządzenie nr 1/96 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 lutego 1996r. w sprawie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 110 poz. 46 z 1995r.). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986r. "Prawo atomowe" (Dz. U. nr 12 poz.70 z późniejszymi zmianami: nr 33 z 1987r., nr 8 z 1994r., nr 90 z 1994r., nr 104 z 1995r.). PN-74/B Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie. PN-91/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. PN-70/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. PN-B Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 5

6 OPIS TECHNICZNY Charakterystyka obiektu Adres budynku: ul. Gliwicka 33 Kondygnacje: Piwnica, Parter, I Piętro, II Piętro, Rybnik. Poddasze nieużytkowe. Pawilon XV Szpitala Pawilon XV należy do kompleksu (leży na terenie) budynków objętych ochroną konserwatorską (Rejestr Zabytków Województwa Śląskiego nr A/75/02), jednak sam budynek nie znajduję się pod ochroną. Syst em el ek trycz neg o odd ym iani a klatki s ch odo wej Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznego oddymiania klatek schodowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dwie klatki schodowe pomiędzy kondygnacjami piwnicy a poddaszem nieużytkowym nad II piętrem budynku. W ramach realizacji zadania należy: wytyczyć trasy okablowania, zamontować niezbędne urządzenia, określić sposób funkcjonowania systemu elektrycznego oddymiania, wykonać roboty budowlane konieczne do montażu klap dymowych na klatkach schodowych budynku Pawilonu XV Szpitala. W ramach wykonania instalacji oddymiania należy oddzielnie dla każdej z klatek schodowych: wykonać trasy kablowe, zamontować centralę oddymiania, zamontować siłowniki klap dymowych, zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania, czujki automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania, przewietrzania 6

7 z czujnikiem pogodowym i możliwością otwarcia podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego), zamontować klapy dymowe służące do oddymiania klatek schodowych, realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym oraz możliwością otwarcia podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego), na wejściu z klatki schodowej na oddziały zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI30. na wejściu z klatki schodowej do składziku z oddziału XV zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI30. na wejściu z klatki schodowej do piwnicy z oddziału XV zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI60. Z ało żeni a p od sta wo we wykonania systemu Zaproponowano następującą konfigurację systemu oddymiania dla klatek schodowych: w stropie ostatniej kondygnacji zaprojektowano klapy dymowe (po jednej dla każdej klatki schodowej), realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania i czujnikiem pogodowym oraz możliwością otwarcia podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego), centralkę oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy (po jednej dla każdej klatki schodowej), od centralki do siłowników klap dymowych poprowadzony zostanie bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH30), przyciski do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy PH90, na suficie klatki schodowej (każdej kondygnacji), wykonać czujki dymu podłączone do centralki oddymiania, które będą odpowiadały za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania, ponadto należy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód należy poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, okablowanie wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu instalacyjnych peszel, klapy dymowe jak i całą instalację niezbędną do prawidłowego ich funkcjonowania wykonać z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju, ręczne uruchamianie systemu oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych, 7

8 klapy dymowe służące do oddymiania dla klatek schodowych zlokalizowane są na poziomie poddasza nieużytkowego, nad II piętrem. Do klap dymowych należy doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania. Klapy dymowe służące do oddymiania nie mogą posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie ich za pomocą siłownika. Do bór urz ądzeń Centralka Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest zasilana napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. Centralka umożliwia: ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), ręczne otwieranie klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), automatyczne zamkniecie klap dymowych otwartych do wentylacji w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu), możliwość otwarcia klap podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego). Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzoną w przyciskach alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu. Centralę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,40m od podłogi (dolna krawędź). Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). Prz ycis k ręczn eg o od dy mian i a Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych. Przyciski wykonać w wersji natynkowej. 8

9 Si łown iki klap dymowych Siłowniki klap dymowych Pawilonu XV wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy. Drzwi wyjściowe z Pawilonu XV Aby zainstalowany system oddymiania na klatkach schodowych spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. ciągu kominowego. Drzwi wyjściowe z Pawilonu XV na zewnątrz o wymiarach 1,40x2,50m i powierzchni 3,50 m 2 każde, spełniają ogólne założenia PN-B :2001 (pkt. 6). Potrzebna powierzchnia otworu dopowietrzającego dla rozpatrywanych klatek schodowych, dla jednej wynosi A gdop = 1,93 m 2. 3,50m 2 > A gdop = 1,93m 2 warunek jest spełniony Zgodnie z PN-B :2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza uzupełniającego poprzez otwory umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz lub otworzą się automatycznie gdy zajdzie taka potrzeba. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. St olarka Na wejściu z klatki schodowej na oddziały zarówno dla budynku XVa, jak i XVb zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI30. Na wejściu z klatki schodowej do piwnicy z oddziału XVa zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI30. Na wejściu z klatki schodowej do piwnicy z oddziału XVb zamontować drzwi przeciwpożarowe o klasie EI60. Ponadto w celu umożliwienia wejścia na poddasze nieużytkowe podczas wykonywania ścianek,,szybów pod klapy dymowe w jednej z ścianek należy zamontować drzwi wyłazowe przeciwpożarowe o klasie EI 30. Drzwi wyłazowe na poddasze nieużytkowe wykonać tak samo w obu,,szybach, dla obu klatek schodowych. Ok ab lo wani e Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości okablowania w korytach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) 9

10 z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych mas ppoż. Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli: nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). Protokoły z pomiarów powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń, w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów: a) czujki i ostrzegacze ręczne : 2x 20 cm (nie rozcięte pętle) b) centralki min cm. Należy koordynować przebieg tras kabli systemów sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachować następujące minimalne odstępy: 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody, 5 cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej, 30 cm od opraw oświetleniowych typu świetlówka, 100 cm od transformatorów i silników. UW A GI: Należy zachować minimum 50 cm odstępu czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub opaskami pożarowymi. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom i normatywom. 10

11 Konstrukcja,,szybów łączących klatki schodowe z klapami dymowymi na dachu Przejście pomiędzy klatką schodową, a klapą dymową na dachu należy wykonać za pomocą tzw.,,szybu.,,szyb należy wykonać poprzez wykonanie otworu w stropie. Wielkość otworu powinna wynosić 1,60x1,60. Powyższa powierzchnia otworu jest podyktowana doborem odpowiedniej klapy dymowej, zapewniającej właściwe,,przewietrzenie klatki schodowej. Po wykonaniu otworu w stropie należy na poddaszu nieużytkowym zamontować belkę stalową dwuteową I 180PE. Belkę oprzeć na wierzchu przeciwległych ścian nośnych klatki schodowej. Do pasa górnego belki I 180PE przyspawać ceownik C 160. Wnętrze ceownika wypełnić betonem zbrojonym na wysokość 4 cm. Takie rozwiązanie umożliwi wymurowanie ścianki,,szybu grubości 12cm z cegły ceramicznej dziurawki (pierwsza ścianka). Po zamontowaniu belki I 180PE należy wstawić i przyspawać do niej belkę z ceownika C 180 prostopadle do istniejącej belki dwuteowej I 180PE. Zabieg ten ma na celu usztywnienie przestrzeni pomiędzy belką dwuteową, a nowo wymurowaną ścianką z cegły ceramicznej dziurawki grubości 36cm (druga ścianka) i zabezpieczenie belki dwuteowej I 180PE przed wyboczeniem. Podczas budowy ścianki na ścianie nośnej środkowej budynku należy wykonać odsadzkę równą 7cm. Ściankę podbudować do istniejącej krokwi 12x15cm więźby dachowej, a następnie zawęzić grubość ścianki do 12cm przy przejściu przez dach, aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu posadowienia klapy dymowej. Ponadto w ściance należy wykonać otwór 60x60cm w celu montażu drzwi wyłazowych na poddasze nieużytkowe. Nad otworem wbudować nadproże betonowe o wymiarach 36cm x 100cm i grubości 5cm. Drzwi wyłazowe na poddasze nieużytkowe wykonać jako przeciwpożarowe o klasie EI30. Drzwi wyłazowe na poddasze nieużytkowe wykonać tak samo w obu,,szybach, dla obu klatek schodowych. Trzecią ściankę wykonać w postaci lekkiej konstrukcji stalowej. Należy przyspawać ją do pasa górnego ceownika C 180 (w jej dolnej części). Ściankę stalowa wykonać do odpowiedniego poziomu posadowienia klapy dymowej. Ostatnia czwartą ściankę,,szybu należy wymurować opierając ją na istniejącej ścianie nośnej budynku, wspierając część konstrukcji ścianki na belkach: dwuteowej I 180PE i ceowej C 160. Grubość ścianki 36cm, wykonać z cegły ceramicznej dziurawki. Ścianką obudować istniejącą krokiew dachową 15x20cm z trzech stron. Ściankę wymurować na wymaganą wysokość aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu posadowienia klapy dymowej. Należy ponadto pamiętać że żadna z czterech ścian nie opiera się na istniejących legarach stropowych 15x20cm, ma to uchronić konstrukcję nośną stopu przed dodatkowym, niekorzystnym jej dociążeniem. Do belki stalowej dwuteowej I 180PE i ceownika C 180 przyspawać podkładki stalowe z blachy 50x6mm w celu umożliwienia montażu płyt ogniowych. W miejscu łączenia ścianek murowanych,,szybu z powierzchnią dachu wykonać obróbki blacharskie. 11

12 Belki stalowe dwuteowe i ceowniki zabezpieczyć od wewnątrz,,szybu płytami ogniowymi o odporności ogniowej 60min. Miejsca łączenia płyt, jak i otwory po śrubach wypełnić masą ogniochronną Hilti CP606. Płyty ogniowe przymocować do belek stalowych dwuteowych i ceowników poprzez przyspawane do nich podkładki stalowe z blachy 50x6mm. Ponadto, aby zabezpieczyć stopki belek stalowych należy od spodu wykonać warstwę ochronną z płyt ogniowych o odporności ogniowej na 60min. Dodatkowo płytami ogniowymi o odporności ogniowej 60min należy zabezpieczyć (osłonić) we wnętrzu,,szybu wszystkie odsłonięte: legary stropowe 15x20cm, krokwie dachowe 15x20cm jak i jedną z ścianek,,szybu wykonaną z lekkiej konstrukcji stalowej. Grubość płyt ogniowych powinna wynosić 12,5mm, zastosować płyty gipsowo-włóknowe. Konstrukcję,,szybu wykonać identycznie dla obu klatek schodowych. Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montażu, jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego projektu. Klapy dymowe dobór, parametry i wyposażenie Klapy dymowe zabudować na wcześniej przygotowanych,,szybach. Do montażu należy przyjąć klapy dymowe na podstawie prostej ze spojlerami. Klapy powinny mieć zapewnioną opcję przewietrzania i czujnik pogodowy. Klapy powinny zapewniać możliwość ręcznego ich otwierania w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie), oraz automatyczne zamkniecie klap dymowych otwartych do wentylacji w przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru (zastosowanie centralki pogodowej z czujnikiem wiatru i deszczu). Dodatkowo klapy powinny mieć możliwość ich otwarcia podczas konieczności wyjścia na dach (funkcja wyłazu dachowego). Obliczenia Ponieważ budynek zaliczamy do budynków średnio wysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wykonano niezbędne obliczenia dla doboru klap dymowych. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: A K powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej A K5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej A G powierzchnia geometryczna oddymiania A CZ powierzchnia czynna oddymiania 12

13 Obliczenie powierzchni otworu oddymiającego dla jednej klatki schodowej: Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: A K = 2,97 x 6,00 = 17,82m 2 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A K5% = 17,82 x 5% = 0,891m 2 A G = 0,891m 2 A CZ = 0,891/0,6 = 1,485m 2 Powierzchnia czynna klapy służącej do oddymiania, powinna wynosić A CZ = 1,485m 2 (pamiętając że powierzchnia czynna to współczynnik 0,6 do powierzchni klapy oddymiającej oznaczenie A G ). Na podstawie powyższego przyjęto dwie klapy dymowe (po jednej dla każdej klatki schodowej). Przyjęto klapę dymową IcoPal Awak lub równoważną na podstawie prostej ze spojlerami. Powierzchnia czynna oddymiania dla jednej klapy wynosi 1,79 m 2 przy potrzebnej wielkości otworu 1,60m x 1,60m. Powyższe parametry techniczne przyjęto identycznie dla obu klap dymowych. 1,79m 2 > A CZ = 1,485m 2 warunek jest spełniony Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montażu jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego projektu. Aby zainstalowany system oddymiania na klatkach schodowych spełniał prawidłowo swoją rolę, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. ciągu kominowego. Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: Zgodnie z PN-B :2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza,,uzupełniającego poprzez otwory umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien lub drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć na zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających, co spełnia postawiony warunek. Drzwi służące do do dopowietrzania (otwieranie ręczne), muszą mieć możliwość ich otwarcia z zewnątrz w sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziałania systemu elektrycznego oddymiania. Uwagę tę należy uwzględnić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni dopowietrzajacych: A G powierzchnia geometryczna klapy oddymiającej A gdop powierzchnia geometryczna drzwi dopowetrzających 13

14 Obliczenie powierzchni otworu dopowietrzającego: A Gdop = A G + 30% A Gdop = 1,485 x 1,30 = 1,93m 2 Drzwi wyjściowe z Pawilonu XV na zewnątrz o wymiarach 1,40x2,50m i powierzchni 3,50 m 2 każde, spełniają ogólne założenia PN-B :2001 (pkt. 6). Potrzebna powierzchnia otworu dopowietrzającego dla rozpatrywanych klatek schodowych, dla jednej wynosi A gdop = 1,93 m 2. 3,50m 2 > A Gdop = 1,93m 2 warunek jest spełniony Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia, montażu jak również szczegóły konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej niniejszego projektu. UWAGA! Zawiasy obu klap dymowych umieścić po stronie południowo-zachodniej. W ykaz n or m z w i ąz an ych z t e m aty ką s yst em u o dd ymiani a PN-74/B Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie PN-91/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia PN-70/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie PN-B Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła. 14

15 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W związku z wykonywanym projektem oddymiania klatki schodowej należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego wyjścia z budynku osób podczas zaniku normalnego zasilania i wystąpienia zagrożenia pożarowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne wykonać jako oświetlenie ewakuacyjne zapewniające bezpieczne wyjście z budynku podczas zaniku normalnego zasilania. W tym celu należy przewidzieć zaopatrzenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w wewnętrzne baterie (akumulatorki) służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Zastosować oprawy Ledowe dające światło białe. Zastosowanie diody LED białej zapewni kilkukrotnie mniejsze zużycie energii, wyższą sprawność i niskie napięcie zasilania dla całego układu. Po zaniku napięcia dioda LED powinna być zasilana z akumulatorka AA. Akumulatorek ten powinien być ciągle ładowany przez sieć energetyczną 230V. Nie jest wymagany transformator. Wymagany czas pracy opraw po zaniku napięcia równy 3 godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do opraw awaryjnych należy doprowadzić dodatkową żyłę stałą fazę. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego będą pracować zarówno w ruchu normalnym jak i awaryjnym, czyli należy zastosować lampy dwuzadaniowe. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne pojawi się natychmiast po zaniku napięcia. W trybie awaryjnym natężenie światła na drodze ewakuacyjnej powinno wynosić minimum 1 lux, natomiast w obrębie sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty), minimum 10 lux. W trybie awaryjnym lampa powinna zapewnić oświetlenie drogi ewakuacyjnej jeszcze przez 3 godziny. Montaż oświetlenia awaryjnego i jego rozmieszczenie należy wykonać zgodnie z normami i w oparciu o obowiązujące przepisy. Przewody zasilające poprowadzić w korytkach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Zastosować przewody ognioodporne o klasie min PH30 min. 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo