Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E"

Transkrypt

1 Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl

2 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci i przesyłania zdjęć do komputera lub na serwer FTP oraz zdalnego sterowania aparatem przy pomocy programu Camera Control Pro 2. Korzystaj z UT-1 do podłączania się do sieci Ethernet lub do podłączania się do sieci bezprzewodowych, poprzez podłączenie WT-5 do UT-1. Przed podłączeniem UT-1 do aparatu D800 lub D800E sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego aparatu to wersja A 1.10/B 1.10 lub nowsza, a wersja oprogramowania sprzętowego UT-1 to wersja 2.0 lub nowsza. Starsze oprogramowanie sprzętowe należy zaktualizować do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony internetowe podane na stronie xi. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieciowych UT-1 podłącz aparat do sieci. Sieci Ethernet Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 15. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 57. Sieci bezprzewodowe ii Połącz się z siecią bezprzewodową przy pomocy przekaźnika bezprzewodowego WT-5 (06). Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 23. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 64.

3 Po utworzeniu połączenia sieciowego można: Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Przesyłanie zdjęć (035) Przesyłanie FTP (075) Komputer Serwer FTP Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie Do czego możesz wykorzystać UT-1 Sterowanie aparatem (040) Serwer HTTP (043) iphone Camera Control Pro 2 Komputer D Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Funkcji sieciowych i profili obsługiwanych przez starsze wersje nie można używać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu ze starszej wersji do wersji A 1.10/B 1.10 lub nowszej. W razie potrzeby odtwórz profile sieciowe. iii

4 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Informacje o znakach towarowych Mac OS to znak towarowy firmy Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple Ten produkt zawiera kod źródłowy mdns firmy Apple, który może być używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy Apple znajdującej się na stronie Copyright 2013 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0 (Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji. Pobierz kopię Licencji ze strony iprzeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania tego pliku. Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą licencją jest dostarczane jako produkt TAKI JAKI JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące niektórych języków. iv

5 Zasady bezpieczeństwa Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy przeczytać całe poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać. Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym rozdziale są oznaczone następującym symbolem: Ikona ta oznacza ostrzeżenia, informacje, które muszą być przeczytane przed użytkowaniem tego produktu, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. Zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA Nie demontować Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub inny wypadek. W razie pęknięcia produktu w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać go do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku. Po wyjęciu akumulatora przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar. Chronić przed wodą i wilgocią Nie należy zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie dotykaj kabla zasilającego ani nie zbliżaj się do ładowarki podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. v

6 Zasady bezpieczeństwa vi Unikaj przedłużonej styczności Nie pozostawaj w styczności z aparatem, modułem komunikacyjnym, akumulatorem ani ładowarką przez długi okres, kiedy te produkty są włączone lub używane. Części produktu mogą się nagrzewać i być gorące. Pozostawienie produktu w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może powodować słabe oparzenia. Stosuj się do instrukcji podczas użytkowania akumulatora Akumulator może eksplodować lub może z niego wyciec kwas, gdy nie będzie prawidłowo użytkowany. Należy przestrzegać następujących zaleceń podczas użytkowania akumulatora dla tego produktu: Sprawdź, czy produkt jest wyłączony podczas wymiany akumulatora. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jest odłączony. Należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych do tego urządzenia. Nie należy wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem. Nie należy zwierać ani demontować akumulatorów. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub zbytniego gorąca. Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci. Załóż pokrywę styków podczas transportu akumulatora. Nie należy przenosić lub przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki lub spinki. Z całkowicie rozładowanego akumulatora może wylać się kwas. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy wyjąć z urządzenia rozładowany akumulator. Gdy akumulator nie jest używany, załóż pokrywkę styków i przechowuj go w chłodnym miejscu. Niezwłocznie po zakończeniu użytkowania, lub gdy produkt jest zasilany przez akumulator przez długi okres, akumulator może być gorący. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz produkt i poczekaj na ostygnięcie akumulatora. Należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania akumulatora, w którym zauważono jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie. Nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części. Płyty CD-ROM Płyty CD-ROM, na których znajduje się oprogramowanie i instrukcje obsługi, nie mogą być odtwarzane w urządzeniach do odtwarzania płyt CD z dźwiękiem. Odtwarzanie tych płyt CD-ROM w odtwarzaczu audio CD może spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu. Wykonuj polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych Ten produkt emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej, które może zakłócać działanie sprzętu medycznego lub nawigacyjnego. Wyłączaj produkt na czas startu i lądowania, a także gdy wymagają tego pracownicy linii lotniczej lub szpitala.

7 Uwagi Żadna część niniejszych instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon. Firma Nikon rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Firma Nikon nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego reprezentanta firmy Nikon (lista adresowa dostarczana oddzielnie). W tym produkcie zawarto oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA i dlatego jego użytkowanie jest określone Prawem eksportowym USA: nie może być on eksportowany lub reeksportowany do państw objętych embargiem USA. Aktualnie embargiem objęte są następujące kraje: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria. Uwagi Uwagi dla klientów w Europie Symbol oddzielnego sposobu likwidacji produktów w Europie Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich: Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych. Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów. vii

8 Spis treści Do czego możesz wykorzystać UT-1...ii Zasady bezpieczeństwa...v Uwagi... vii Wprowadzenie...1 Części UT Podłączanie UT Podłączanie WT Obsługiwane funkcje sieciowe... 7 Sekwencja czynności... 9 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet...15 Krok 1: podłączanie urządzeń...16 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...18 Krok 3: kreator połączenia...18 Krok 4: parowanie...21 Połączenia bezprzewodowe...23 Krok 1: przygotowanie sprzętu...25 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...26 Krok 3: kreator połączenia...26 Krok 4: ustawienia sieci...32 Przesyłanie zdjęć...35 Sterowanie aparatem...40 Serwer HTTP...43 Komputerowe przeglądarki internetowe...49 Przeglądarki internetowe w iphone'ach...53 viii

9 FTP Połączenia sieci Ethernet...57 Krok 1: podłączenie sprzętu...58 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...60 Krok 3: kreator połączenia...60 Połączenia bezprzewodowe...64 Krok 1: podłączanie urządzeń...65 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...66 Krok 3: kreator połączenia...66 Krok 4: ustawienia sieci...72 Przesyłanie FTP...75 Przewodnik po menu Wybierz sprzęt...81 Ustawienia sieci...82 Lista profili...82 Utwórz profil...82 Kopiuj na kartę/z karty...83 Usuwanie profili sieciowych...83 Edytowanie profili sieciowych...84 Opcje...87 Automatyczne wysyłanie...87 Usunąć po wysłaniu?...87 Wyślij plik jako...87 Zastąp, jeśli ta sama nazwa...88 Chroń, gdy oznaczone do przes Wyślij folder...88 Cofnąć wybór ze wszystkich?...88 Ustawienia użytkownika HTTP...89 Informacje o akumulatorze/baterii...89 Opóźnianie automat. wyłączania...89 Adres MAC...89 Wersja programu...90 ix

10 x Załączniki Kopiowanie profili...91 Tworzenie profili na komputerze...93 Tworzenie serwera FTP...94 Windows 8.1/Windows Windows Vista Windows XP Manualne tworzenie profili Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie

11 A Wiedza użytkownika W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się z producentem lub administratorem sieci. A Ilustracje Wygląd i zawartość okien dialogowych, komunikatów i ekranów oprogramowania i systemu operacyjnego przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego. A Program Life-Long Learning (ciągłe doskonalenie się) Jako część programu Life-Long Learning firmy Nikon mającego za zadanie ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są dostępne w Internecie na następujących stronach: Dla użytkowników w USA: Dla użytkowników w Europie i Afryce: Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: Odwiedź powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach, rady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można znaleźć u lokalnych sprzedawców firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się informacje kontaktowe: xi

12 xii

13 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modułu komunikacyjnego UT-1 dla zgodnych aparatów cyfrowych firmy Nikon. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników aparatów cyfrowych D800 lub D800E. Proszę przeczytać ją uważnie i przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu. W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia: D A Ta ikona oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. Ta ikona oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji. Wprowadzenie 1

14 Części UT-1 Części UT Pokrywka gniazda urządzeń peryferyjnych 2 Gniazdo urządzeń peryferyjnych 3 Włącznik zasilania... 17, 25, 59, 65 4 Diody LED stanu... 38, 41, 47, 78 POWER (ZASILANIE) (zielona/żółta), LINK (POŁĄCZENIE) (zielona), ERROR (BŁĄD) (pomarańczowa) 5 Zaczep paska 6 Złącze USB Pokrywka gniazda USB Pokrywka gniazda Ethernet 9 Złącze Ethernet 10 Osłona złącza zasilania 11 Śruba mocująca 12 Nóżki 13 Gniazdo statywu 14 Pokrywa komory akumulatora A Dioda LED POWER (ZASILANIE) Kiedy UT-1 jest włączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci na zielono, co oznacza, że akumulator jest całkowicie naładowany lub zasilacz sieciowy jest podłączony. Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10%, dioda miga na zielono, informując o konieczności naładowania akumulatora. Kiedy UT-1 zostanie wyłączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) na chwilę zmieni kolor na żółty podczas wyłączania zasilania produktu. Wprowadzenie

15 A Załączone akcesoria Poniższe akcesoria są dołączone do modułu UT-1 (w skład zestawu nie wchodzą akumulatory, takie jak np. EN-EL15, ani ładowarki, takie jak np. MH-25): Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja) Gwarancja Płyta CD Etui Kabel USB A modułu komunikacyjnego (do użytku z aparatami D4 i D7000) Poza tym, do zestawu dołączone są następujące akcesoria, jeśli moduł UT-1 został zakupiony w zestawie z WT-5: Przekaźnik bezprzewodowy WT-5 Instrukcja obsługi WT-5 Kabel USB B modułu komunikacyjnego (do użytku z aparatami D800 i D800E) Uszczelka kabla USB UF3-RU14 (do użytku z aparatami D4, D800 i D800E) Pokrywka gniazda UF-3 dla kabla USB (do użytku z aparatami D800 i D800E) Łączenie się z siecią bezprzewodową przy użyciu cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej D4 i przekaźnika bezprzewodowego WT-5 Części UT-1 Wprowadzenie 3

16 Podłączanie UT-1 Podłączanie UT-1 Podłącz moduł UT-1 do aparatu przy użyciu kabla USB B dołączonego do modułu UT-1. A Uszczelki kabli USB i pokrywki gniazd Uszczelki kabli USB i pokrywki gniazd zapobiegają przypadkowemu odłączeniu urządzeń. Podłączaj je w sposób przedstawiony poniżej. Aparat Podłączając kabel USB do D800 lub D800E, podłącz dołączoną do zestawu pokrywkę gniazda UF-3 dla kabla USB zgodnie z ilustracją. 4 Wprowadzenie

17 UT-1 Podłączając kabel USB do UT-1, podłącz dołączoną do zestawu uszczelkę kabla UF3-RU14 zgodnie z ilustracją. Podłączanie UT-1 A Podłączanie UT-1 UT-1 można zamontować na statywie lub na sankach mocujących aparatu. Aby zamontować UT-1 na aparacie, kiedy w sankach mocujących zamontowana jest lampa błyskowa lub inne akcesorium, użyj opcjonalnego uchwytu SK-7. Aby zamontować moduł UT-1 na sankach mocujących aparatu: 1 Zdemontuj pokrywkę sanek mocujących. 2 Wsuń UT-1 na sanki mocujące. 3 Dokręć śrubę mocującą. Wprowadzenie 5

18 Podłączanie UT-1 Podłączanie WT-5 UT-1 można używać w połączeniu z opcjonalnym przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5 do łączenia się z bezprzewodowymi sieciami LAN. WT-5 podłącza się zgodnie z opisem poniżej. 1 Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 2 Włóż złącze WT-5 do końca do gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 3 Przekręć pokrętło zabezpieczające, aby zablokować WT-5 w poprawnym położeniu. 6 Wprowadzenie

19 Obsługiwane funkcje sieciowe UT-1 pozwala na podłączanie aparatu do sieci Ethernet, a po dołączeniu opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-5, również do sieci bezprzewodowych. Zdjęcia zapisane w aparacie można wtedy przesyłać do serwera FTP na komputerze i zdalnie sterować aparatem z komputera. UT-1 obsługuje następujące funkcje: Przesyłanie FTP (0 75) Przesyłanie zdjęć (0 35) Sterowanie aparatem (0 40) Serwer HTTP (0 43) Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia i filmy do komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu. Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze. Wyświetlaj lub rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera z przeglądarką internetową lub iphone'a. Aby móc wysyłać dane przez sieć bezprzewodową lub sieć Ethernet, waparacie należy najpierw utworzyć profil sieciowy zawierający informacje o docelowym komputerze lub serwerze FTP. Obsługiwane funkcje sieciowe D Wybór źródła zasilania Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi aparatu. Wprowadzenie 7

20 Obsługiwane funkcje sieciowe A Serwery FTP Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych, np. IIS (Internetowe usługi informacyjne). Nie są obsługiwane połączenia z komputerami w innych sieciach poprzez router, połączenia z serwerami FTP w Internecie oraz z serwerami korzystającymi z oprogramowania innych firm. A Połączenie Ethernet Nie ma potrzeby zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN, jeśli aparat jest podłączony do sieci poprzez kabel Ethernet. A Tryb serwera HTTP Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP. A Routery Nie jest możliwe podłączenie do komputerów w innych sieciach przez router. A Ustawienia zapory ogniowej UT-1 wykorzystuje port TCP o numerze 21 i porty TCP o numerach od do do łączenia z serwerem FTP, a do połączenia z komputerem używa portu TCP o numerze oraz portu UDP o numerze Zapory ogniowe komputerów należy odpowiednio skonfigurować, aby zezwalać na dostęp do tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku uzyskiwanie przez komputer dostępu do UT-1 może być niemożliwe. 8 Wprowadzenie

21 Sekwencja czynności Przygotowanie UT-1 Wkładanie akumulatora Aby zapobiec utracie zasilania podczas konfiguracji lub wysyłania danych, należy używać w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego. Do UT-1 można włożyć jeden akumulator jonowolitowy EN-EL15; nie można używać innych akumulatorów ani baterii. 1 Przesuń (q) i otwórz (w) pokrywę komory akumulatora. Sekwencja czynności 2 Włóż akumulator w pozycji pokazanej na ilustracji. Informacje o ładowaniu akumulatora i zasady bezpieczeństwa znajdują się w instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki. 3 Zamknij pokrywę komory akumulatora. Wprowadzenie 9

22 A Wyjmowanie akumulatora Zachowując ostrożność, aby nie upuścić akumulatora, otwórz pokrywę komory akumulatora i wyjmij go tak, jak to przedstawiono na ilustracji po prawej stronie. Sekwencja czynności A Tryb czuwania Po odłączeniu od aparatu moduł UT-1 wyłączy się automatycznie po czasie wybranym dla Opcje > Opóźnianie automat. wyłączania w menu Sieć (UT-1) (089), co zmniejsza zużycie energii akumulatora. A Poziom naładowania akumulatora Można określić poziom naładowania akumulatora włożonego do UT-1 po podłączeniu UT-1 do aparatu (04) i sprawdzeniu poziomu naładowania akumulatora przy pomocy opcji Informacje o akumul./baterii (089) w menu ustawień aparatu. A Korzystanie z zasilacza sieciowego Opcjonalnego złącza zasilania EP-5B i zasilacza sieciowego EH-5b lub EH-5/ EH-5a można również używać do zasilania aparatu, kiedy UT-1 jest podłączony. Włóż złącze zasilania zgodnie z ilustracją poniżej. Otwórz pokrywę komory akumulatora UT-1 (qw) i osłonę złącza zasilania (e), a następnie włóż złącze zasilania EP-5B w pozycji przedstawionej na ilustracji (r). Umieść złącze zasilania tak, aby przeszło przez szczelinę przeznaczoną dla złącza zasilania (t), a następnie zamknij pokrywę komory akumulatora. 10 Wprowadzenie

23 Instalacja programu Wireless Transmitter Utility W tym rozdziale opisano sposób instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility służy do kopiowania profili sieciowych do aparatu i jest wymagany podczas konfiguracji aparatu w celu połączenia z komputerem w trybie przesyłania zdjęć i trybie sterowania aparatem (do połączenia z serwerem FTP w trybie przesyłania FTP można użyć programu Wireless Transmitter Utility lub menu aparatu; na stronie 93 znajdują się informacje na temat korzystania z menu aparatu dla potrzeb połączenia FTP). Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby zainstalować program Wireless Transmitter Utility w systemie Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP lub Mac OS X. Sekwencja czynności Wymagania systemowe Przed użyciem UT-1, WT-5 lub programu Wireless Transmitter Utility sprawdź, czy system spełnia następujące wymagania: Aparat 1 Źródło zasilania System operacyjny 2 Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe Nikon D800 i D800E. Aby uzyskać informacje, czy nowsze modele obsługują UT-1, skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu. Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15 lub złącze zasilania EP-5B i zasilacz sieciowy EH-5b (dostępne osobno) Windows: preinstalowane wersje Windows 8.1 (wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows 7 (Service Pack 1, wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows Vista (Service Pack 2, wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows XP (Service Pack 3, tylko wersja 32-bitowa). Wymagany procesor Intel Celeron, Pentium 4 lub z serii Core z taktowaniem 1,0 GHz lub szybszy. Mac: OS X w wersji 10.9, 10.8 lub 10.7 (tylko procesory Intel). Wprowadzenie 11

24 Sekwencja czynności Sieć Inne Komunikacja bezprzewodowa: przekaźnik bezprzewodowy WT-5 i punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN lub komputer z wbudowaną lub zewnętrzną kartą sieciową (adapterem) bezprzewodowej sieci LAN (zgodna z IEEE n, b, g lub a). Ethernet: kabel Ethernet i komputer z wbudowanym lub zewnętrznym portem Ethernet (100 base-tx lub 10 base-t) USB: dołączony do zestawu kabel USB i komputer z wbudowanym portem USB są wymagane do kopiowania profili sieciowych do aparatu Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 i dołączone oprogramowanie do najnowszych wersji. Użytkownicy aparatów D800 lub D800E muszą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu do wersji A 1.10/B 1.10 lub nowszej, oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 do wersji 2.0 lub nowszej, a program Wireless Transmitter Utility do wersji lub nowszej. 2. Aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych, wejdź na stronę firmy Nikon w swoim kraju (0xi). 3. Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Aparat może nie działać prawidłowo, gdy zostanie podłączony przez koncentrator (hub), kabel przedłużający lub klawiaturę. 12 Wprowadzenie

25 Instalacja oprogramowania Przed podłączeniem do sieci zainstaluj program Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility jest wymagany do parowania w trybie przesyłania zdjęć oraz w trybie sterowania aparatem (022, 34) i służy do tworzenia profili sieciowych. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe ze strony 11. Pamiętaj, aby przeprowadzić aktualizację programu Wireless Transmitter Utility oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu i modułu UT-1 do najnowszych wersji. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Korzystając z dołączonej do UT-1 płyty CD, pobierz program Wireless Transmitter Utility ze strony internetowej firmy Nikon. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Sekwencja czynności 2 Wybierz język (tylko Windows). Wybierz język i kliknij Dalej. q Wybierz język w Kliknij Dalej Wprowadzenie 13

26 Sekwencja czynności 3 Uruchom program instalacyjny. Wybierz Dalej (Windows) lub Dalej (Mac OS) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Windows Mac OS Kliknij Dalej Kliknij Dalej 4 Zamknij program instalacyjny. Kliknij OK (Windows) lub Zamknij (Mac OS) po zakończeniu instalacji. Windows Mac OS Kliknij OK Kliknij Zamknij 14 A Program WT-4 Setup Utility Program Wireless Transmitter Utility należy zainstalować ponownie, jeśli WT-4 Setup Utility lub inne oprogramowanie firmy Nikon dla sieci bezprzewodowych zostanie zainstalowane po zakończeniu instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Wprowadzenie

27 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się przez sieć Ethernet. Informacje na temat połączeń bezprzewodowych znajdują się na stronie 23. Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility (0 11) Krok 1: podłącz aparat, UT-1 i komputer (0 16) Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet (0 18) Krok 3: uruchom kreator połączenia (0 18) Krok 4: połącz aparat i komputer w parę (0 21) Przesyłaj zdjęcia (0 35) Steruj aparatem (0 40) Uzyskaj dostęp do aparatu (0 43) Przesyłanie, sterowanie i HTTP 15

28 Krok 1: podłączanie urządzeń Przed przystąpieniem do poniższych czynności uruchom komputer i zaloguj się. Połączenia sieci Ethernet 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (040). 16 GB 2 Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1 i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do złącza USB aparatu (więcej informacji na temat podłączania kabli USB do aparatu zawiera instrukcja obsługi aparatu). 3 Podłącz kabel sieci Ethernet. Podłącz kabel sieci Ethernet zgodnie z ilustracją poniżej. Nie próbuj wkładać wtyczki do gniazda na siłę ani pod kątem. 16 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

29 4 Włącz aparat. Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. 5 Wciśnij włącznik zasilania na około sekundę, aby włączyć UT-1. Włącznik zasilania Włącznik zasilania Połączenia sieci Ethernet Przesyłanie, sterowanie i HTTP 17

30 Połączenia sieci Ethernet Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach Ethernet. 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć (UT-1), wyróżnij Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz Przewodowa sieć LAN. Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q) przed przejściem dalej (083). Przesyłanie, sterowanie i HTTP

31 3 Uruchom kreator połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2, aby uruchomić kreator połączenia. 4 Wybierz rodzaj połączenia (07). Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2. Połączenia sieci Ethernet 5 Nazwij nowy profil sieciowy. Wpisz nazwę, która pojawi się na liście profili, a następnie naciśnij J. Nazwy profili mogą mieć maksymalnie długość 16 znaków. A Wpisywanie tekstu Gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia tekstu, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Obszar klawiatury: używaj wybieraka wielofunkcyjnego, aby zaznaczać litery, anastępnie naciskaj jego środek, aby je wybierać. Obszar wyświetlania tekstu: wtym obszarze wyświetlany jest tekst. Aby przesuwać kursor, naciskaj 4 lub 2, jednocześnie naciskając W. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić żądany znak w obszarze klawiatury, a następnie naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wprowadzić wyróżniony znak w bieżącym położeniu kursora (jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy pole jest pełne, ostatni znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O. Aby przesunąć kursor w nowe położenie, przytrzymaj W i naciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wpis i powrócić do poprzedniego menu, naciśnij J. Aby powrócić do poprzedniego menu bez akceptacji wpisanego tekstu, naciśnij G. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 19

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo