Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY"

Transkrypt

1 145 Ć wiczeie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 1. Wiadomości ogóle 1.1. Ogóla budowa Siliki asychroicze trójfazowe, dzięki swoim zaletom ruchowym, prostocie kostrukcji, łatwej obsłudze są powszechie stosowae w apędach przemysłowych i roliczych. Silik taki składa się ze stojaa i ułożyskowaego wirika. Stoja to sprasoway pakiet blach ze stali elektrotechiczej prądicowej uformoway w postaci wydrążoego walca z wyciętymi a wewętrzej części żłobkami i osadzoy sztywo w kadłubie silika ajczęściej odlewaym z żeliwa. W żłobkach umieszczoe są trzy uzwojeia fazowe, rozmieszczoe symetryczie a obwodzie. Początki U,V,W i końce x, y, z poszczególych uzwojeń fazowych wyprowadzoe są a tabliczkę zaciskową. Odpowiedie rozmieszczeie początków i końców a tabliczce zaciskowej silika (rys.9.1) ułatwia kojarzeie uzwojeń fazowych stojaa w gwiazdę lub w trójkąt. Rys.9.1. Tabliczka zaciskowa silika asychroiczego trójfazowego: a) rozmieszczeie a tabliczce początków i końców uzwojeń stojaa, b) przyłączeie silika do sieci przy skojarzeiu uzwojeń w gwiazdę, c) przyłączeie silika do sieci przy skojarzeiu uzwojeń w trójkąt Wirik silika to rówież odpowiedio sprasoway i osadzoy sztywo a wale pakiet blach prądicowych z aciętymi a zewętrzej części żłobkami. Żłobki wirika i połączeia czołowe są zazwyczaj zalewae alumiium. Pręty w żłobkach 1 połączoe pierścieiami 2 tworzą tzw. klatkę - rys.9.2 stąd też azwa silik asychroiczy zwarty (pręty w żłobkach są trwale zwarte pierścieiami czołowymi). Rys.9.2. Klatka wirika silika asychroiczego zwartego

2 146 Siliki asychroicze z wirikiem zwartym o żłobkach ormalych (rys.9.3a) charakteryzują się dużymi prądami rozruchowymi I r = 55, 75, I oraz posiadają stosukowo małe momety rozruchowe ( M r 08, M ) i dlatego budowae są a małe moce (do kilku kilowatów). Przy większych mocach wiriki tych silików są zaopatrzoe w głębokie żłobki - silik głębokożłobkowy (rys.9.3b) lub w dwie klatki - silik dwuklatkowy (rys.9.3c) przez co uzyskuje się zmiejszeie prądu rozruchowego i powiększeie mometu rozruchowego. Rys.9.3. Żłobki wirika silika klatkowego: a) żłobek ormaly; b) żłobek głęboki; c) żłobek dwuklatkowy 1.2. Zasada działaia Trójfazowe uzwojeie stojaa skojarzoe w gwiazdę lub w trójkąt zasilae z sieci trójfazowej wytwarza wirujące pole magetycze, którego prędkość obrotowa względem stojaa wyraża się wzorem f s = 60 1 p (9.1) gdzie: f - częstotliwość apięcia zasilającego, Hz, p - liczba par bieguów magetyczych uzwojeń stojaa, s- obroty pola wirującego, obr/mi. Wirujące pole magetycze przeciające pręty klatki wirika idukuje w ich siły elektromotorycze E 2 (reguła prawej dłoi), które powodują przepływ przez te pręty prądu (pręty wirika poprzez pierścieie czołowe tworzą obwody zamkięte). Wzajeme oddziaływaie prądu I 2 w prętach klatki i wirującego pola magetyczego a siebie, daje momet apędowy (reguła lewej dłoi), który powoduje obrót wirika w kieruku wirowaia pola magetyczego. gdzie: C M - stała wyikająca z daych kostrukcyjych, ϕ 2 - opóźieie prądu wirika I 2 względem E 2, Φ - strumień magetyczy, I - prąd w prętach klatki wirika. 2 M = CMΦI 2 cosϕ 2 (9.2) Wartość strumieia Φ jest warukowaa wartością apięcia fazowego uzwojeń stojaa U1f Φ 444, fz k 1 q1 gdzie: k q1 - wypadkowy współczyik uzwojeń stojaa. (9.3)

3 147 Momet elektromagetyczy wytwarzay przez silik jest w przybliżeiu proporcjoaly do kwadratu apięcia zasilającego: M CU 2 (9.4) Silik asychroiczy wytwarza momet apędowy tylko wówczas, jeśli obroty wirika są miejsze od obrotów pola wirującego s. Wówczas występuje przeciaie prętów klatki wirika przez wirujące pole magetycze i pojawia się w prętach wirika E 2 a pod jej wpływem I 2. Opóźiaie się wirika względem wirującego pola magetyczego azywa się poślizgiem, który wyraża się zależością s = s % 100% (9.5) Poślizg w silikach asychroiczych w warukach zamioowych zasilaia i obciążeia wyosi kilka procet. Prędkość obrotowa wirika w zależości od poślizgu; s 60f1 = s ( 1 s) = ( 1 s) (9.6) p 1.3. Rozruch silika Pierwszy momet włączeia silika do sieci a więc początek rozruchu ( = 0) charakteryzują; Ir - prąd rozruchowy, Mr - momet rozruchowy. Prąd rozruchowy powiie być możliwie mały by poprzez chwilowe obiżeie apięcia w sieci ie zakłócić pracy iych odbiorików, szczególie wrażliwych a zmiay apięcia. Momet rozruchowy powiie być możliwie duży, większy od mometu oporowego maszyy apędzaej, aby w ogóle silik ruszył z jedej stroy, z drugiej zaś by czas rozruchu był możliwie ajkrótszy. Powszechie stosowae są dwa rodzaje rozruchów silików z wirikiem zwartym; rozruch bezpośredi, rozruch za pomocą przełączika / Rozruch bezpośredi Do uzwojeń stojaa doprowadza się apięcie zamioowe. Silik w tym przypadku wytwarza ajwiększy momet rozruchowy, ale pobiera z sieci ajwiększy prąd rozruchowy, który w zależości od budowy wirika może wyosić od 4 7,5 I. W sieciach odbiorczych, z uwagi a spadek apięcia, dopuszcza się rozruch bezpośredi silików o mocy do 4 kw. W sieciach wewątrzzakładowych, bezpośredio mogą być uruchamiae siliki o większych mocach, gdyż moce trasformatorów są duże a odciki sieci elektryczej krótkie.

4 Rozruch za pomocą przełączika / Rozruch silika asychroiczego zwartego za pośredictwem przełączika być stosoway przy spełieiu astępujących kryteriów: / może 1. U = U f si l ika p sieci, 2. M r M op Pierwszy waruek ozacza, że apięcie zamioowe uzwojeia fazowego silika (z uzwojeiami połączoymi w trójkąt) odpowiada apięciu przewodowemu sieci zasilającej. W warukach przemysłowych są zazwyczaj sieci trójfazowe o apięciu 380/220 V. Silik o apięciu 380 V - w takiej sieci może być uruchamiay przez przełączik /, atomiast silik o apięciu 220/380 V może pracować tylko przy skojarzeiu uzwojeń stojaa w gwiazdę a więc ie może być uruchamiay przez przełączik /. Rys.9.4. Charakterystyka apięciowo-prądowa biegu jałowego silika asychroiczego zwartego Prąd magesujący potrzeby a wytworzeie strumieia odpowiadającego zwiększoemu apięciu do 380 V (9,3) zgodie z rys.9.4 przekroczy kilkuastokrotą wartość prądu zamioowego. Przez zastosowaie przełączika gwiazda-trójkąt uzyskuje się trzykrote zmiejszeie prądu rozruchowego pobieraego z sieci, ale jedocześie maleje trzykrotie momet rozruchowy. Stosowaie rozruchu za pomocą przełączika / umożliwia stosowaie silików o większych mocach. Np., dla zabezpieczeia o prądzie bezpieczika I b = 20 A możliwy jest rozruch bezpośredi silików o mocach do 4 Kw, atomiast do 7,5 kw z zastosowaiem przełączika / Bieg jałowy Uzwojeie stojaa jest zasilae apięciem zamioowym, atomiast wał silika jest ieobciążoy. Silik pobiera z sieci prąd Io azyway prądem biegu jałowego, który z uwagi

5 149 a dużą szczelię powietrzą pomiędzy stojaem a wirikiem jest dość zaczy i wyosi około 0,5 I. Moc czya P o pobieraa przez silik z sieci pokrywa straty mechaicze, straty w stali obwodu magetyczego i straty w uzwojeiach. Obroty wirika przy biegu jałowym są tylko iezaczie iższe od obrotów pola wirującego (poiżej 0,2%) Obciążeie silika Uzwojeie stojaa zasilae jest apięciem zamioowym, wał silika obciążoy mometem oporowym. Przy zmiaach obciążeia a wale silik samoczyie dostosowuje momet apędowy do mometu oporowego poprzez zmiaę prędkości obrotowej wirika. Silik pobiera z sieci moc pozorą S: która decyduje o stopiu obciążeia liii zasilającej silik. Składowa czya P 1 mocy pozorej S: S = 3 UI, (9.7) P = Scosϕ = UIcosϕ 1 3 (9.8) pokrywa zapotrzebowaie a moc P a wale silika oraz straty mocy P w samym siliku. Moc P a wale silika w zależości od mometu M i prędkości obrotowej wyosi: gdzie: P - W; M - N m; - obr/s ; ω - rad/s. Moc biera Q: P= ωm = 2 πm (9.9) Q= Ssiϕ= 3UIsi ϕ, (9.10) charakteryzuje wytwarzae w siliku pole magetycze warukujące jego pracę. Moc biera iezaczie wzrasta wraz ze wzrostem obciążeia silika. Dlatego współczyik mocy cosϕ: P cosϕ = = S P 1 1, (9.11) 2 2 P + Q jest warukoway przede wszystkim stopiem obciążeia silika. Najmiejszą wartość posiada przy biegu jałowym (cosϕ 0 = 0,1 0,3). Należy zatem uikać pracy silika biegącego luzem lub pracującego z iewielkim obciążeiem, gdyż to powoduje zmiejszeie stopia wykorzystaia urządzeń przesyłowych i zwiększeie strat sieciowych. Sprawość silika jako stosuek mocy a jego wale do mocy czyej pobieraej z sieci 1 η= P P 1 (9.12) zależy rówież od obciążeia. Przy biegu jałowym η = 0.

6 150 Podstawową charakterystyką ruchową silika jest charakterystyka mechaicza przedstawiająca zależość mometu apędowego M w fukcji prędkości obrotowej wirika : M = f(), przy zamioowym apięciu zasilaia (rys.9.5). Momet maksymaly M max jaki silik jest w staie wytworzyć jest zaczie większy od mometu zamioowego M, którym silik może być długotrwale obciążoy. Wyrażeie M pm = max M (9.13) azywa się przeciążalością mechaiczą która dla silików zwartych wyosi 1,8 3. Zapas mometu apędowego zapewia silikowi stabilą pracę w przypadku pojawieia się chwilowych przeciążeń. Długotrwała jedak praca silika przy momecie większym od mometu zamioowego jest iedopuszczala z uwagi a możliwość przegrzaia izolacji uzwojeń i uszkodzeń termiczych silika. Rys.9.5. Charakterystyka mechaicza silika asychroiczego 1.6. Praca ieaturala Uzwojeia stojaa połączoe w gwiazdę są zasilae apięciem zamioowym odpowiadającym połączeiu tych uzwojeń w trójkąt a wał silika jest obciążoy takim mometem oporowym, który ie powoduje przeciążeia prądowego uzwojeń (przełączik / pozostawioy w pozycji ). Napięcie fazowe silika w takim przypadku jest 3 razy miejsze od apięcia zamioowego. Zgodie z zależością (9.3) w takim samym stopiu maleje wartość strumieia magetyczego Φ. Zakładając wykorzystaie prądowe uzwojeń, zgodie z zależością M = CMΦI 2 cosϕ 2 momet wytwarzay przez silik będzie rówież 3 razy miejszy w porówaiu z mometem zamioowym. Charakterystykę mechaiczą tak pracującego silika uwzględiając związek (9.4) przedstawioo a rys.9.6. Moc a wale silika: P = 2 π M, (9.14)

7 151 uwzględiając iezacze zmiejszeie prędkości obrotowej wirika (rys.9.6) maleje do około połowy mocy zamioowej. W takiej samej proporcji maleje moc biera Q pobieraa przez silik z sieci, co korzystie wpływa a współczyik mocy cosϕ i obciążalość liii zasilającej silik. Te rodzaj pracy silika jest często stosoway w apędach obrabiarkowych, jak też powiie być stosoway w apędach roliczych, gdzie a ogół jede silik jest wykorzystyway do apędu szeregu maszy różiących się bardzo zaczym zapotrzebowaiem mocy. Rys.9.6. Praca ieaturala silika asychroiczego zwartego a tle jego charakterystyki mechaiczej aturalej Praca ieaturala może być stosowaa jeżeli moc maszyy roboczej ie przekracza połowy mocy zamioowej silika Regulacja prędkości obrotowej W silikach asychroiczych zwartych zgodie z (9.6) obroty wirika moża regulować przez: 1) zmiaę częstotliwości apięcia zasilającego, 2) zmiaę liczby par bieguów magetyczych uzwojeia stojaa. Z uwagi a stałą częstotliwość sieciową (50 Hz) do regulacji obrotów przez zmiaę częstotliwości wykorzystuje się przetworice maszyowe a ostatio coraz częściej przetworice tyrystorowe (falowiki). W drugim sposobie regulacji obrotów, uzwojeie stojaa wykouje się jako przełączale a dwie róże liczby par bieguów. Uzwojeie każdej fazy składa się z dwóch połówek, które moża łączyć szeregowo lub rówolegle (rys.9.7). Przy połączeiu rówoległym uzyskuje się skojarzeie w tzw. podwóją gwiazdę - obroty większe, przy połączeiu szeregowym uzyskuje się skojarzeie w trójkąt - obroty miejsze.

8 152 Rys.9.7. Uzwojeia stojaa silika dwubiegowego: a) podwója gwiazda - szybkie obroty; b) trójkąt - wole obroty Zmiaa kieruku obrotów Zmiaę kieruku wirowaia wirika w silikach asychroiczych trójfazowych uzyskuje się przez skrzyżowaie dwóch przewodów fazowych zasilających uzwojeie stojaa (rys.9.8). Rys.9.8. Zasilaie silika asychroiczego: a) dla obrotów w prawo; b) dla obrotów w lewo. W przypadku stosowaia do rozruchu silika przełączika / ie wolo krzyżować przewodów pomiędzy silikiem a przełączikiem, atomiast moża a zasileiu do przełączika Dae zamioowe silika Na tabliczkach umieszczaych a silikach produkcji krajowej podawae są astępujące dae: typ - p. SZJe 24b, moc a wale - p. 2,2 kw, apięcie zamioowe - p. 220/380 V, prąd zamioowy - p. 8,6/5 A, prędkość obrotowa wirika, sprawość η i współczyik mocy cosϕ odpowiadające zamioowym warukom pracy, częstotliwość, rodzaj pracy (ciągła, dorywcza, przerywaa), wytwórca i umer fabryczy. Z katalogów silików moża uzyskać poadto takie dae jak: I r / I ; M r / M oraz przeciążalość mometem M max / M.

9 Wykoaie ćwiczeia 2.1. Dae zamioowe badaego silika Należy zapozać się z tabliczką zaciskową oraz tabliczką daych zamioowych. Podstawowe dae silika zestawić w tabeli 9.1. Momet zamioowy M, moc bierą Q oraz poślizg s dla zamioowych waruków pracy silika obliczyć korzystając z zależości podaych w p.9.1. Tabela 9.1. Typ P U I cosϕ η Ir/I Mr/M Mmx/M M Q s kw V A obr/mi - % N m var % 2.2. Próba zwarcia pomiarowego Próba zwarcia ma a celu wyzaczeie prądu rozruchowego i mometu rozruchowego. Próbę przeprowadzamy dla obu układów połączeń uzwojeń stojaa tj. w gwiazdę i w trójkąt, przy zahamowaym wiriku hamulcem Proy'ego przy obiżoych apięciach astawiaych autotrasformatorem ale takich, przy których prądy uzyskają wartości zamioowe. W tym i w astępych puktach ćwiczeia wykorzystamy układ pomiarowy przedstawioy a rys.9.9. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.2. W obliczeiach korzystamy z zależości: I r U 1 U = Iz, Mr = D( F1 F2)( U 2 U z gdzie: U - apięcie zamioowe odpowiadające połączeiu uzwojeń stojaa w trójkąt, U z - apięcie zasilające silik w czasie próby, I z - prąd pobieray przez silik w czasie próby, F1, F 2 - wskazaia dyamometrów, (1 kg = 9,81 N), D - średica koła pasowego hamulca. z 2 ) Q t - wyłączik tablicowy, Q b - odłączik bezpieczeństwa a stole laboratoryjym. Rys.9.9. Układ pomiarowy do badań silika asychroiczego zwartego

10 154 Tabela 9.2. D =... m; U =... V; I =... A Połączeie Pomiary Obliczeia uzwojeń U z I z F 1 F 2 I r M r I r /I r I r /I M r /M r M r /M stojaa V A kg kg A N m w gwiazdę w trójkąt 2.3. Próba rozruchu bezpośrediego i zmiaa kieruku wirowaia Próbę rozruchu bezpośrediego silika przeprowadzamy dla obu skojarzeń uzwojeń stojaa, przy apięciu zamioowym odpowiadającym połączeiu w trójkąt, przy odhamowaym wiriku. W tym celu astawiamy a wyjściu autotrasformatora wymagaą wartość apięcia. Przy zamkiętym wyłącziku Q (rys.9.9) boczikującym amperomierz A i watomierz W, celem ochroy tych mierików przed przeciążeiem prądowym, wyłączikiem Q b podajemy apięcie a silik. Pomiar powtórzyć 3-krotie dla obu skojarzeń. Prąd rozruchowy odczytujemy z amperomierza Ar współpracującego z przekładikiem prądowym w momecie gdy wskazówka mierika uzyska maksymale odchyleie. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.3. Tabela 9.3. U =... V; I =... A Połączeie w Połączeie w I rśr I rśr Lp. I Ar ϑ i I r I rśr I Ar ϑ i I r I rśr I rśr I A - A A A - A A ϑ i = I 1 / I2 - przekładia przekładika prądowego. Dla uzyskaia zmiay kieruku wirowaia, zgodie z p. 1.8, skrzyżować dwa przewody fazowe a przełącziku /. Wykoać rozruch sprawdzający Porówaie wielkości charakteryzujących rozruch Porówaie wyików charakteryzujących rozruch silika, uzyskae z próby zwarcia pomiarowego i z próby rozruchu bezpośrediego z daymi zamioowymi zestawić w tabeli 9.4. Przeprowadzić dyskusję wyików uzyskaych z próby zwarcia pomiarowego i próby rozruchu bezpośrediego w odiesieiu do daych zamioowych. Zwrócić szczególą uwagę a odczyt prądu rozruchowego przy próbach rozruchu bezpośrediego silika. Tabela 9.4.

11 155 Dae zamioowe Próba zwarcia Próba rozruchu I r / I r I r / I M r / M 2.5. Charakterystyka apięciowo-prądowa biegu jałowego Zmieiając apięcie zasilające silik z uzwojeiami stojaa połączoymi w trójkąt od Umi 100V, przy którym silik już uzyskuje obroty ustaloe, do Umax przy którym prąd I 0 = 1,1 1,2 I, dokoać około 8 puktów pomiarowych. Wyiki pomiarów zestawić w tabeli 9.5. Tabela 9.5. U I 0 V A Na podstawie wyików pomiarów wykreślić charakterystykę U = f(i 0 ). Z charakterystyki U = f(i 0 ) odczytać I 0 dla apięcia U = U oraz wartość apięcia U', przy którym I 0 = I. Obliczyć: I dla U I = 0 0% 100% I U dla I0 = I U % = 100% U Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików Próba obciążeia Próbę obciążeia silika przeprowadzić dla połączeia uzwojeń stojaa w trójkąt, przy apięciu zamioowym astawioym autotrasformatorem. Zmieiając obciążeie silika hamulcem Proyego (hamulec taśmowy) w graicach od prądu I 0 (bieg jałowy) do prądu I = 1,1 1,2 I dokoać około 6 puktów pomiarowych. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.6. Poszczególe wielkości zamieszczoe w tabeli 9.6 obliczać z zależości podaych w poprzedich p. ćwiczeia. Na podstawie wyików uzyskaych z pomiarów i obliczeń ależy a jedym rysuku wykreślić charakterystyki: I, cosϕ, η,, Q = f(p). Na podstawie sporządzoych wykresów ależy dla I = I określić wartości: P,, cosϕ, η, Q i porówać te wartości z daymi zamioowymi (tabela 9.7). Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików.

12 156 Tabela 9.6. Pomiary Obliczeia Lp. I P w F 1 F 2 P 1 F M P cosϕ η s Q A W KG KG obr/mi W N N m W - % % var P=3P ; F= F F ; M= 1 2 D F. w 1 2 Tabela 9.7. I P cosϕ η Q Dae A W obr/mi - % var z tabliczki zamioowej z pomiarów 2.7. Praca ieaturala Silik z uzwojeiami stojaa połączoymi w gwiazdę zasilamy apięciem rówym apięciu zamioowemu dla połączeia uzwojeń w trójkąt. Hamulcem taśmowym obciążamy silik tak, by prąd pobieray z sieci uzyskał wartość prądu zamioowego odpowiadającego połączeiu uzwojeń w gwiazdę. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.8. Z charakterystyk wyzaczoych w p.2.6 (praca aturala) dla wartości mocy a wale P osiągiętej przez silik przy pracy ieaturalej ( ), odczytać wartości: I, cosϕ, η,, Q. Porówaie wyików zestawić w tabeli 9.9. Tabela 9.8. Pomiary Obliczeia U I P w F 1 F 2 P 1 F M P cosϕ η s Q V A W kg kg W N N m W - % % var Tabela 9.9. Rodzaj pracy P I cosϕ η Q W A - % obr/mi var Naturala Nieaturala Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików.

13 Wykaz przyrządów i aparatów Należy, zgodie z wytyczymi podaymi w części ogólej skryptu podać wszystkie przyrządy pomiarowe, urządzeia i aparaty wykorzystywae w ćwiczeiu. Zagadieia do samodzielego opracowaia 1. Budowa i zasada działaia silika. 2. Prędkość pola wirującego, prędkość obrotowa wirika, poślizg, sposób wyzaczaia prędkości obrotowej pola a podstawie zaych obrotów wirika. 3. Metody rozruchów silika oraz ich praktycze zastosowaie. 4. Kryteria stosowaia rozruchu silika za pomocą przełączika gwiazda - trójkąt oraz zalety i wady tego rozruchu. 5. Charakterystyka mechaicza silika M = f(). 6. Wpływ obciążeia silika a współczyik mocy cosϕ i jego sprawość. 7. Wpływ apięcia zasilającego a pracę silika, szczególie a momet obrotowy i prąd. 8. Charakterystyka apięciowo - prądowa biegu jałowego, oraz prąd biegu jałowego. 9. Czyiki powodujące przeciążeie silika. 10.Praca ieaturala silika: a czym polega, kiedy może być stosowaa oraz skutki takiej pracy. 11.Sposoby regulacji prędkości obrotowej silika. 12.Zmiaa kieruku obrotów w silikach uruchamiaych bezpośredio i za pomocą przełączika gwiazda - trójkąt. 13.Obliczaie mocy a wale a podstawie pomiarów próby obciążeia silika. 14.Obliczaie mometu zamioowego a podstawie tabliczki zamioowej silika. 15.Czy silik o apięciu U = 220/380 V moża zasilić z sieci trójfazowej o apięciu przewodowym U = 380 V, jeżeli tak, to w jaki sposób? Literatura: [ 10, 12, 16, 17 ]

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny Akademia Góriczo-Huticza im.s.staszica w Krakowie KAEDRA MASZYN ELEKRYCZNYCH EA3 Silik komutatorowy uiwersaly Program ćwiczeia 1. Oględziy zewętrze 2. Pomiar charakterystyk mechaiczych przy zasilaiu: a

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego 2. Trójfazowe siliki prądu przemieego Pierwszy silik elektryczy był jedostką prądu stałego, zbudowaą w 1833. Regulacja prędkości tego silika była prosta i spełiała wymagaia wielu różych aplikacji i układów

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna stalacje i Urządzeia Eletrycze Automatyi Przemysłowej Moderizacja systemu chłodzeia Ciągu echologiczego- część eletroeergetycza Wyoali: Sebastia Marczyci Maciej Wasiuta Wydział Eletryczy Politechii Szczecińsiej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania, metod rozruchu, źródeł strat mocy i podstawowych charakterystyk silnika indukcyjnego trójfazowego. 4.. Budowa i zasada działania

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI Grupa: 1. 2. 3. 4. 5. LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI Data: Ocea: ĆWICZENIE 3 BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 3.1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ. Ćwiczenie nr 16

LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ. Ćwiczenie nr 16 KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I ROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, ROCESOWEJ I BIOROCESOWEJ Ćwiczeie r 16 Mieszaie Osoba odpowiedziala: Iwoa Hołowacz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH Politechika Warszawska Istytut Maszy Elektryczych Laboratorium Maszy Elektryczych Malej Mocy BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH Warszawa 2003 1. STANOWISKO POMIAROWE. Badaia przeprowadza się a specjalym

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4. PRZEŁDN PRĄDOWE NPĘOWE 4.. Wstęp 4.. Przekładiki prądowe Przekładikie prądowy prądu zieego azywa się trasforator przezaczoy do zasilaia obwodów prądowych elektryczych przyrządów poiarowych oraz przekaźików.

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE

SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE RODZAJE PÓL MAGNETYCZNYCH Rodzaje pola magnetycznego: 1. Stałe pole magnetyczne (wektor indukcji stały w czasie i przestrzeni) 2. Zmienne pole

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy:

Na podstawie uproszczonego schematu zastępczego silnika w stanie zwarcia (s = 1) określamy: Temat: Urządzenia rozruchowe i regulacyjne. I. Rozruch silników indukcyjnych. Rozruchem nazywamy taki stan pracy od chwili załączenia napięcia do osiągnięcia przez maszynę ustalonej prędkości określonej

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne i Transformatory Kolokwium dodatkowe w sesji poprawkowej st. n. st. sem. III (zima) 2011/2012

Maszyny Elektryczne i Transformatory Kolokwium dodatkowe w sesji poprawkowej st. n. st. sem. III (zima) 2011/2012 azyy lektrycze i Traformatory Wariat A Kolokwium dodatkowe w eji poprawkowej t.. t. em. III (zima 0/0 Traformator Traformator trójfazowy ma atępujące dae zamioowe: S 60 kva f 50 Hz / 5750 ± x,5% / 400

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia. II. Program ćwiczenia SPRAWDZANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I. Cel ćwiczenia. II. Program ćwiczenia SPRAWDZANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Politechika Rzeszowska Zakład Metrologii i Systemów Diagostyczych Laboratorium Metrologii II SPRAWDZANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupa L.../Z... 1... kierowik Nr ćwicz. 9 2... 3... 4... Data Ocea

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczeia: Obróbka skrawaiem i arzędzia Frezowaie Numer ćwiczeia: 5 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest pozaie odmia frezowaia, parametrów skrawaia,

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Pracownia Maszyn Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Układy rozruchowe silników 3-fazowych. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

EA3. Silnik uniwersalny

EA3. Silnik uniwersalny EA3 Silnik uniwersalny Program ćwiczenia 1. Oględziny zewnętrzne 2. Pomiar charakterystyk mechanicznych przy zasilaniu: a - napięciem sinusoidalnie zmiennym (z sieci), b - napięciem dwupołówkowo-wyprostowanym.

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Warszawa 03r. SPIS

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 3 I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych 1.1 Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych... 10 1.2 Rodzaje pracy... 12 1.3 Temperatura otoczenia i przyrost temperatury... 15 1.4 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie Zespół Szkół Tehizyh w Skarżysku-Kamieej Sprawozdaie PRCOWN ELEKTRYCZN ELEKTRONCZN imię i azwisko z ćwizeia r 1 Temat ćwizeia: UKŁDY REGULCJ NTĘŻEN PRĄDU rok szkoly klasa grupa data wykoaia. Cel ćwizeia:

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N4 - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego Warszawa 03r.

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/ ĆWICZENIE 10 UKŁADY ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA NA PRZYKŁADZIE STEROWANIA SEKWENCYJNO-CZASOWEGO NAPĘDU PRASY 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia: W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 20/202 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody II stopnia Zadanie Na rysunku przedstawiono schemat obwodu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA4 Silniki indukcyjne jednofazowe małej mocy i mikrosilniki

Ćwiczenie EA4 Silniki indukcyjne jednofazowe małej mocy i mikrosilniki Akademia Góriczo-Huticza im.s.staszica w Krakowie KAEDRA MASZYN ELEKRYCZNYCH Ćwiczeie EA4 Siliki idukcyje jedofazowe małej mocy i mikrosiliki rogram ćwiczeia: A - Silik idukcyjy ze zwojem zwartym 1. omiar

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Stolarz uruchomił pilarkę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

Układy rozruchowe silników indukcyjnych klatkowych

Układy rozruchowe silników indukcyjnych klatkowych Ćwiczenie 7 Układy rozruchowe silników indukcyjnych klatkowych 7.1. Program ćwiczenia 1. Wyznaczenie charakterystyk prądu rozruchowego silnika dla przypadków: a) rozruchu bezpośredniego, b) rozruchów przy

Bardziej szczegółowo

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście.

Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny, natomiast rdzeń wirnika w maszynach małej mocy bezpośrednio na wale, a w dużych na piaście. Temat: Typowe uzwojenia maszyn indukcyjnych. Budowa maszyn indukcyjnych Zasadę budowy maszyny indukcyjnej przedstawiono na rys. 6.1. Część nieruchoma stojan ma kształt wydrążonego wewnątrz walca. W wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do Ćw BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKPLOATACYJNYCH NA WARTOŚCI PODTAWOWYCH PARAMETRÓW PRZEKŁADNI CIĘGNOWEJ Z PAKIEM KLINOWYM. WYBRANA METODA BADAŃ. Kliowe przekładie pasowe podczas

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyy Elektrycze Nr 88/2010 135 Grzegorz Badowski, Jerzy Hickiewicz, Krystya Macek-Kamińska, Marci Kamiński Politechika Opolska, Opole Piotr Pluta, PGE Elektrowia Opole SA, Brzezie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1 - protokół Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Ćwiczeie 5 OKREŚLENIE CARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Wykaz ważiejszych ozaczeń c 1 rędkość bezwzględa cieczy a wlocie do wirika, m/s c rędkość bezwzględa cieczy a wylocie

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE 1. Wiadomości ogólne Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej odbywa się niemal wyłącznie za pośrednictwem prądu przemiennego trójazowego. Głównymi zaletami

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ELEKTRYCZNE. Wprowadzenie. Podział maszyn elektrycznych (rodzaj prądu): Podstawowe części składowe maszyn elektrycznych:

MASZYNY ELEKTRYCZNE. Wprowadzenie. Podział maszyn elektrycznych (rodzaj prądu): Podstawowe części składowe maszyn elektrycznych: ASZYNY LKTRYCZN Wprowadzeie aszya elektrycza urządzeie elektromechaicze działające a zasadzie idukcji elektromagetyczej i zjawiska dyamiczego oddziaływaia pola magetyczego a przedwodik z prądem służące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej

Bardziej szczegółowo

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2). Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych prądnicy tachometrycznej prądu stałego.

1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych prądnicy tachometrycznej prądu stałego. ĆWICZENIE 5 Pomiary prędkości CEL ĆWICZENIA. Celem ćwiczeia jest pozaie możliwości pomiaru prędkości obrotowej. Ćwiczeie obejmuje: wyzaczeie własości statyczych prądic tachometryczych i oceę możliwości

Bardziej szczegółowo

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła odstawy Kostrucji Maszy - projetowaie 9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła Sprzęgło - podzespół ostrucyjy służący do przeazywaia eergii ruchu orotowego między wałami ez zamierzoej zmiay jej parametrów

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO

OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO Politechika Gdańska Wydział Elektrotechiki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjoare I st. iżyierskie, Eergetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechiki i Elektroiki Ćwiczeie r 1 OBWODY LINIOWE PRĄDU STAŁEGO Obwód

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Rozruch i regulacja obrotów silnika pierścieniowego 1 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo