Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY"

Transkrypt

1 145 Ć wiczeie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 1. Wiadomości ogóle 1.1. Ogóla budowa Siliki asychroicze trójfazowe, dzięki swoim zaletom ruchowym, prostocie kostrukcji, łatwej obsłudze są powszechie stosowae w apędach przemysłowych i roliczych. Silik taki składa się ze stojaa i ułożyskowaego wirika. Stoja to sprasoway pakiet blach ze stali elektrotechiczej prądicowej uformoway w postaci wydrążoego walca z wyciętymi a wewętrzej części żłobkami i osadzoy sztywo w kadłubie silika ajczęściej odlewaym z żeliwa. W żłobkach umieszczoe są trzy uzwojeia fazowe, rozmieszczoe symetryczie a obwodzie. Początki U,V,W i końce x, y, z poszczególych uzwojeń fazowych wyprowadzoe są a tabliczkę zaciskową. Odpowiedie rozmieszczeie początków i końców a tabliczce zaciskowej silika (rys.9.1) ułatwia kojarzeie uzwojeń fazowych stojaa w gwiazdę lub w trójkąt. Rys.9.1. Tabliczka zaciskowa silika asychroiczego trójfazowego: a) rozmieszczeie a tabliczce początków i końców uzwojeń stojaa, b) przyłączeie silika do sieci przy skojarzeiu uzwojeń w gwiazdę, c) przyłączeie silika do sieci przy skojarzeiu uzwojeń w trójkąt Wirik silika to rówież odpowiedio sprasoway i osadzoy sztywo a wale pakiet blach prądicowych z aciętymi a zewętrzej części żłobkami. Żłobki wirika i połączeia czołowe są zazwyczaj zalewae alumiium. Pręty w żłobkach 1 połączoe pierścieiami 2 tworzą tzw. klatkę - rys.9.2 stąd też azwa silik asychroiczy zwarty (pręty w żłobkach są trwale zwarte pierścieiami czołowymi). Rys.9.2. Klatka wirika silika asychroiczego zwartego

2 146 Siliki asychroicze z wirikiem zwartym o żłobkach ormalych (rys.9.3a) charakteryzują się dużymi prądami rozruchowymi I r = 55, 75, I oraz posiadają stosukowo małe momety rozruchowe ( M r 08, M ) i dlatego budowae są a małe moce (do kilku kilowatów). Przy większych mocach wiriki tych silików są zaopatrzoe w głębokie żłobki - silik głębokożłobkowy (rys.9.3b) lub w dwie klatki - silik dwuklatkowy (rys.9.3c) przez co uzyskuje się zmiejszeie prądu rozruchowego i powiększeie mometu rozruchowego. Rys.9.3. Żłobki wirika silika klatkowego: a) żłobek ormaly; b) żłobek głęboki; c) żłobek dwuklatkowy 1.2. Zasada działaia Trójfazowe uzwojeie stojaa skojarzoe w gwiazdę lub w trójkąt zasilae z sieci trójfazowej wytwarza wirujące pole magetycze, którego prędkość obrotowa względem stojaa wyraża się wzorem f s = 60 1 p (9.1) gdzie: f - częstotliwość apięcia zasilającego, Hz, p - liczba par bieguów magetyczych uzwojeń stojaa, s- obroty pola wirującego, obr/mi. Wirujące pole magetycze przeciające pręty klatki wirika idukuje w ich siły elektromotorycze E 2 (reguła prawej dłoi), które powodują przepływ przez te pręty prądu (pręty wirika poprzez pierścieie czołowe tworzą obwody zamkięte). Wzajeme oddziaływaie prądu I 2 w prętach klatki i wirującego pola magetyczego a siebie, daje momet apędowy (reguła lewej dłoi), który powoduje obrót wirika w kieruku wirowaia pola magetyczego. gdzie: C M - stała wyikająca z daych kostrukcyjych, ϕ 2 - opóźieie prądu wirika I 2 względem E 2, Φ - strumień magetyczy, I - prąd w prętach klatki wirika. 2 M = CMΦI 2 cosϕ 2 (9.2) Wartość strumieia Φ jest warukowaa wartością apięcia fazowego uzwojeń stojaa U1f Φ 444, fz k 1 q1 gdzie: k q1 - wypadkowy współczyik uzwojeń stojaa. (9.3)

3 147 Momet elektromagetyczy wytwarzay przez silik jest w przybliżeiu proporcjoaly do kwadratu apięcia zasilającego: M CU 2 (9.4) Silik asychroiczy wytwarza momet apędowy tylko wówczas, jeśli obroty wirika są miejsze od obrotów pola wirującego s. Wówczas występuje przeciaie prętów klatki wirika przez wirujące pole magetycze i pojawia się w prętach wirika E 2 a pod jej wpływem I 2. Opóźiaie się wirika względem wirującego pola magetyczego azywa się poślizgiem, który wyraża się zależością s = s % 100% (9.5) Poślizg w silikach asychroiczych w warukach zamioowych zasilaia i obciążeia wyosi kilka procet. Prędkość obrotowa wirika w zależości od poślizgu; s 60f1 = s ( 1 s) = ( 1 s) (9.6) p 1.3. Rozruch silika Pierwszy momet włączeia silika do sieci a więc początek rozruchu ( = 0) charakteryzują; Ir - prąd rozruchowy, Mr - momet rozruchowy. Prąd rozruchowy powiie być możliwie mały by poprzez chwilowe obiżeie apięcia w sieci ie zakłócić pracy iych odbiorików, szczególie wrażliwych a zmiay apięcia. Momet rozruchowy powiie być możliwie duży, większy od mometu oporowego maszyy apędzaej, aby w ogóle silik ruszył z jedej stroy, z drugiej zaś by czas rozruchu był możliwie ajkrótszy. Powszechie stosowae są dwa rodzaje rozruchów silików z wirikiem zwartym; rozruch bezpośredi, rozruch za pomocą przełączika / Rozruch bezpośredi Do uzwojeń stojaa doprowadza się apięcie zamioowe. Silik w tym przypadku wytwarza ajwiększy momet rozruchowy, ale pobiera z sieci ajwiększy prąd rozruchowy, który w zależości od budowy wirika może wyosić od 4 7,5 I. W sieciach odbiorczych, z uwagi a spadek apięcia, dopuszcza się rozruch bezpośredi silików o mocy do 4 kw. W sieciach wewątrzzakładowych, bezpośredio mogą być uruchamiae siliki o większych mocach, gdyż moce trasformatorów są duże a odciki sieci elektryczej krótkie.

4 Rozruch za pomocą przełączika / Rozruch silika asychroiczego zwartego za pośredictwem przełączika być stosoway przy spełieiu astępujących kryteriów: / może 1. U = U f si l ika p sieci, 2. M r M op Pierwszy waruek ozacza, że apięcie zamioowe uzwojeia fazowego silika (z uzwojeiami połączoymi w trójkąt) odpowiada apięciu przewodowemu sieci zasilającej. W warukach przemysłowych są zazwyczaj sieci trójfazowe o apięciu 380/220 V. Silik o apięciu 380 V - w takiej sieci może być uruchamiay przez przełączik /, atomiast silik o apięciu 220/380 V może pracować tylko przy skojarzeiu uzwojeń stojaa w gwiazdę a więc ie może być uruchamiay przez przełączik /. Rys.9.4. Charakterystyka apięciowo-prądowa biegu jałowego silika asychroiczego zwartego Prąd magesujący potrzeby a wytworzeie strumieia odpowiadającego zwiększoemu apięciu do 380 V (9,3) zgodie z rys.9.4 przekroczy kilkuastokrotą wartość prądu zamioowego. Przez zastosowaie przełączika gwiazda-trójkąt uzyskuje się trzykrote zmiejszeie prądu rozruchowego pobieraego z sieci, ale jedocześie maleje trzykrotie momet rozruchowy. Stosowaie rozruchu za pomocą przełączika / umożliwia stosowaie silików o większych mocach. Np., dla zabezpieczeia o prądzie bezpieczika I b = 20 A możliwy jest rozruch bezpośredi silików o mocach do 4 Kw, atomiast do 7,5 kw z zastosowaiem przełączika / Bieg jałowy Uzwojeie stojaa jest zasilae apięciem zamioowym, atomiast wał silika jest ieobciążoy. Silik pobiera z sieci prąd Io azyway prądem biegu jałowego, który z uwagi

5 149 a dużą szczelię powietrzą pomiędzy stojaem a wirikiem jest dość zaczy i wyosi około 0,5 I. Moc czya P o pobieraa przez silik z sieci pokrywa straty mechaicze, straty w stali obwodu magetyczego i straty w uzwojeiach. Obroty wirika przy biegu jałowym są tylko iezaczie iższe od obrotów pola wirującego (poiżej 0,2%) Obciążeie silika Uzwojeie stojaa zasilae jest apięciem zamioowym, wał silika obciążoy mometem oporowym. Przy zmiaach obciążeia a wale silik samoczyie dostosowuje momet apędowy do mometu oporowego poprzez zmiaę prędkości obrotowej wirika. Silik pobiera z sieci moc pozorą S: która decyduje o stopiu obciążeia liii zasilającej silik. Składowa czya P 1 mocy pozorej S: S = 3 UI, (9.7) P = Scosϕ = UIcosϕ 1 3 (9.8) pokrywa zapotrzebowaie a moc P a wale silika oraz straty mocy P w samym siliku. Moc P a wale silika w zależości od mometu M i prędkości obrotowej wyosi: gdzie: P - W; M - N m; - obr/s ; ω - rad/s. Moc biera Q: P= ωm = 2 πm (9.9) Q= Ssiϕ= 3UIsi ϕ, (9.10) charakteryzuje wytwarzae w siliku pole magetycze warukujące jego pracę. Moc biera iezaczie wzrasta wraz ze wzrostem obciążeia silika. Dlatego współczyik mocy cosϕ: P cosϕ = = S P 1 1, (9.11) 2 2 P + Q jest warukoway przede wszystkim stopiem obciążeia silika. Najmiejszą wartość posiada przy biegu jałowym (cosϕ 0 = 0,1 0,3). Należy zatem uikać pracy silika biegącego luzem lub pracującego z iewielkim obciążeiem, gdyż to powoduje zmiejszeie stopia wykorzystaia urządzeń przesyłowych i zwiększeie strat sieciowych. Sprawość silika jako stosuek mocy a jego wale do mocy czyej pobieraej z sieci 1 η= P P 1 (9.12) zależy rówież od obciążeia. Przy biegu jałowym η = 0.

6 150 Podstawową charakterystyką ruchową silika jest charakterystyka mechaicza przedstawiająca zależość mometu apędowego M w fukcji prędkości obrotowej wirika : M = f(), przy zamioowym apięciu zasilaia (rys.9.5). Momet maksymaly M max jaki silik jest w staie wytworzyć jest zaczie większy od mometu zamioowego M, którym silik może być długotrwale obciążoy. Wyrażeie M pm = max M (9.13) azywa się przeciążalością mechaiczą która dla silików zwartych wyosi 1,8 3. Zapas mometu apędowego zapewia silikowi stabilą pracę w przypadku pojawieia się chwilowych przeciążeń. Długotrwała jedak praca silika przy momecie większym od mometu zamioowego jest iedopuszczala z uwagi a możliwość przegrzaia izolacji uzwojeń i uszkodzeń termiczych silika. Rys.9.5. Charakterystyka mechaicza silika asychroiczego 1.6. Praca ieaturala Uzwojeia stojaa połączoe w gwiazdę są zasilae apięciem zamioowym odpowiadającym połączeiu tych uzwojeń w trójkąt a wał silika jest obciążoy takim mometem oporowym, który ie powoduje przeciążeia prądowego uzwojeń (przełączik / pozostawioy w pozycji ). Napięcie fazowe silika w takim przypadku jest 3 razy miejsze od apięcia zamioowego. Zgodie z zależością (9.3) w takim samym stopiu maleje wartość strumieia magetyczego Φ. Zakładając wykorzystaie prądowe uzwojeń, zgodie z zależością M = CMΦI 2 cosϕ 2 momet wytwarzay przez silik będzie rówież 3 razy miejszy w porówaiu z mometem zamioowym. Charakterystykę mechaiczą tak pracującego silika uwzględiając związek (9.4) przedstawioo a rys.9.6. Moc a wale silika: P = 2 π M, (9.14)

7 151 uwzględiając iezacze zmiejszeie prędkości obrotowej wirika (rys.9.6) maleje do około połowy mocy zamioowej. W takiej samej proporcji maleje moc biera Q pobieraa przez silik z sieci, co korzystie wpływa a współczyik mocy cosϕ i obciążalość liii zasilającej silik. Te rodzaj pracy silika jest często stosoway w apędach obrabiarkowych, jak też powiie być stosoway w apędach roliczych, gdzie a ogół jede silik jest wykorzystyway do apędu szeregu maszy różiących się bardzo zaczym zapotrzebowaiem mocy. Rys.9.6. Praca ieaturala silika asychroiczego zwartego a tle jego charakterystyki mechaiczej aturalej Praca ieaturala może być stosowaa jeżeli moc maszyy roboczej ie przekracza połowy mocy zamioowej silika Regulacja prędkości obrotowej W silikach asychroiczych zwartych zgodie z (9.6) obroty wirika moża regulować przez: 1) zmiaę częstotliwości apięcia zasilającego, 2) zmiaę liczby par bieguów magetyczych uzwojeia stojaa. Z uwagi a stałą częstotliwość sieciową (50 Hz) do regulacji obrotów przez zmiaę częstotliwości wykorzystuje się przetworice maszyowe a ostatio coraz częściej przetworice tyrystorowe (falowiki). W drugim sposobie regulacji obrotów, uzwojeie stojaa wykouje się jako przełączale a dwie róże liczby par bieguów. Uzwojeie każdej fazy składa się z dwóch połówek, które moża łączyć szeregowo lub rówolegle (rys.9.7). Przy połączeiu rówoległym uzyskuje się skojarzeie w tzw. podwóją gwiazdę - obroty większe, przy połączeiu szeregowym uzyskuje się skojarzeie w trójkąt - obroty miejsze.

8 152 Rys.9.7. Uzwojeia stojaa silika dwubiegowego: a) podwója gwiazda - szybkie obroty; b) trójkąt - wole obroty Zmiaa kieruku obrotów Zmiaę kieruku wirowaia wirika w silikach asychroiczych trójfazowych uzyskuje się przez skrzyżowaie dwóch przewodów fazowych zasilających uzwojeie stojaa (rys.9.8). Rys.9.8. Zasilaie silika asychroiczego: a) dla obrotów w prawo; b) dla obrotów w lewo. W przypadku stosowaia do rozruchu silika przełączika / ie wolo krzyżować przewodów pomiędzy silikiem a przełączikiem, atomiast moża a zasileiu do przełączika Dae zamioowe silika Na tabliczkach umieszczaych a silikach produkcji krajowej podawae są astępujące dae: typ - p. SZJe 24b, moc a wale - p. 2,2 kw, apięcie zamioowe - p. 220/380 V, prąd zamioowy - p. 8,6/5 A, prędkość obrotowa wirika, sprawość η i współczyik mocy cosϕ odpowiadające zamioowym warukom pracy, częstotliwość, rodzaj pracy (ciągła, dorywcza, przerywaa), wytwórca i umer fabryczy. Z katalogów silików moża uzyskać poadto takie dae jak: I r / I ; M r / M oraz przeciążalość mometem M max / M.

9 Wykoaie ćwiczeia 2.1. Dae zamioowe badaego silika Należy zapozać się z tabliczką zaciskową oraz tabliczką daych zamioowych. Podstawowe dae silika zestawić w tabeli 9.1. Momet zamioowy M, moc bierą Q oraz poślizg s dla zamioowych waruków pracy silika obliczyć korzystając z zależości podaych w p.9.1. Tabela 9.1. Typ P U I cosϕ η Ir/I Mr/M Mmx/M M Q s kw V A obr/mi - % N m var % 2.2. Próba zwarcia pomiarowego Próba zwarcia ma a celu wyzaczeie prądu rozruchowego i mometu rozruchowego. Próbę przeprowadzamy dla obu układów połączeń uzwojeń stojaa tj. w gwiazdę i w trójkąt, przy zahamowaym wiriku hamulcem Proy'ego przy obiżoych apięciach astawiaych autotrasformatorem ale takich, przy których prądy uzyskają wartości zamioowe. W tym i w astępych puktach ćwiczeia wykorzystamy układ pomiarowy przedstawioy a rys.9.9. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.2. W obliczeiach korzystamy z zależości: I r U 1 U = Iz, Mr = D( F1 F2)( U 2 U z gdzie: U - apięcie zamioowe odpowiadające połączeiu uzwojeń stojaa w trójkąt, U z - apięcie zasilające silik w czasie próby, I z - prąd pobieray przez silik w czasie próby, F1, F 2 - wskazaia dyamometrów, (1 kg = 9,81 N), D - średica koła pasowego hamulca. z 2 ) Q t - wyłączik tablicowy, Q b - odłączik bezpieczeństwa a stole laboratoryjym. Rys.9.9. Układ pomiarowy do badań silika asychroiczego zwartego

10 154 Tabela 9.2. D =... m; U =... V; I =... A Połączeie Pomiary Obliczeia uzwojeń U z I z F 1 F 2 I r M r I r /I r I r /I M r /M r M r /M stojaa V A kg kg A N m w gwiazdę w trójkąt 2.3. Próba rozruchu bezpośrediego i zmiaa kieruku wirowaia Próbę rozruchu bezpośrediego silika przeprowadzamy dla obu skojarzeń uzwojeń stojaa, przy apięciu zamioowym odpowiadającym połączeiu w trójkąt, przy odhamowaym wiriku. W tym celu astawiamy a wyjściu autotrasformatora wymagaą wartość apięcia. Przy zamkiętym wyłącziku Q (rys.9.9) boczikującym amperomierz A i watomierz W, celem ochroy tych mierików przed przeciążeiem prądowym, wyłączikiem Q b podajemy apięcie a silik. Pomiar powtórzyć 3-krotie dla obu skojarzeń. Prąd rozruchowy odczytujemy z amperomierza Ar współpracującego z przekładikiem prądowym w momecie gdy wskazówka mierika uzyska maksymale odchyleie. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.3. Tabela 9.3. U =... V; I =... A Połączeie w Połączeie w I rśr I rśr Lp. I Ar ϑ i I r I rśr I Ar ϑ i I r I rśr I rśr I A - A A A - A A ϑ i = I 1 / I2 - przekładia przekładika prądowego. Dla uzyskaia zmiay kieruku wirowaia, zgodie z p. 1.8, skrzyżować dwa przewody fazowe a przełącziku /. Wykoać rozruch sprawdzający Porówaie wielkości charakteryzujących rozruch Porówaie wyików charakteryzujących rozruch silika, uzyskae z próby zwarcia pomiarowego i z próby rozruchu bezpośrediego z daymi zamioowymi zestawić w tabeli 9.4. Przeprowadzić dyskusję wyików uzyskaych z próby zwarcia pomiarowego i próby rozruchu bezpośrediego w odiesieiu do daych zamioowych. Zwrócić szczególą uwagę a odczyt prądu rozruchowego przy próbach rozruchu bezpośrediego silika. Tabela 9.4.

11 155 Dae zamioowe Próba zwarcia Próba rozruchu I r / I r I r / I M r / M 2.5. Charakterystyka apięciowo-prądowa biegu jałowego Zmieiając apięcie zasilające silik z uzwojeiami stojaa połączoymi w trójkąt od Umi 100V, przy którym silik już uzyskuje obroty ustaloe, do Umax przy którym prąd I 0 = 1,1 1,2 I, dokoać około 8 puktów pomiarowych. Wyiki pomiarów zestawić w tabeli 9.5. Tabela 9.5. U I 0 V A Na podstawie wyików pomiarów wykreślić charakterystykę U = f(i 0 ). Z charakterystyki U = f(i 0 ) odczytać I 0 dla apięcia U = U oraz wartość apięcia U', przy którym I 0 = I. Obliczyć: I dla U I = 0 0% 100% I U dla I0 = I U % = 100% U Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików Próba obciążeia Próbę obciążeia silika przeprowadzić dla połączeia uzwojeń stojaa w trójkąt, przy apięciu zamioowym astawioym autotrasformatorem. Zmieiając obciążeie silika hamulcem Proyego (hamulec taśmowy) w graicach od prądu I 0 (bieg jałowy) do prądu I = 1,1 1,2 I dokoać około 6 puktów pomiarowych. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.6. Poszczególe wielkości zamieszczoe w tabeli 9.6 obliczać z zależości podaych w poprzedich p. ćwiczeia. Na podstawie wyików uzyskaych z pomiarów i obliczeń ależy a jedym rysuku wykreślić charakterystyki: I, cosϕ, η,, Q = f(p). Na podstawie sporządzoych wykresów ależy dla I = I określić wartości: P,, cosϕ, η, Q i porówać te wartości z daymi zamioowymi (tabela 9.7). Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików.

12 156 Tabela 9.6. Pomiary Obliczeia Lp. I P w F 1 F 2 P 1 F M P cosϕ η s Q A W KG KG obr/mi W N N m W - % % var P=3P ; F= F F ; M= 1 2 D F. w 1 2 Tabela 9.7. I P cosϕ η Q Dae A W obr/mi - % var z tabliczki zamioowej z pomiarów 2.7. Praca ieaturala Silik z uzwojeiami stojaa połączoymi w gwiazdę zasilamy apięciem rówym apięciu zamioowemu dla połączeia uzwojeń w trójkąt. Hamulcem taśmowym obciążamy silik tak, by prąd pobieray z sieci uzyskał wartość prądu zamioowego odpowiadającego połączeiu uzwojeń w gwiazdę. Wyiki pomiarów i obliczeń zestawić w tabeli 9.8. Z charakterystyk wyzaczoych w p.2.6 (praca aturala) dla wartości mocy a wale P osiągiętej przez silik przy pracy ieaturalej ( ), odczytać wartości: I, cosϕ, η,, Q. Porówaie wyików zestawić w tabeli 9.9. Tabela 9.8. Pomiary Obliczeia U I P w F 1 F 2 P 1 F M P cosϕ η s Q V A W kg kg W N N m W - % % var Tabela 9.9. Rodzaj pracy P I cosϕ η Q W A - % obr/mi var Naturala Nieaturala Przeprowadzić dyskusję otrzymaych wyików.

13 Wykaz przyrządów i aparatów Należy, zgodie z wytyczymi podaymi w części ogólej skryptu podać wszystkie przyrządy pomiarowe, urządzeia i aparaty wykorzystywae w ćwiczeiu. Zagadieia do samodzielego opracowaia 1. Budowa i zasada działaia silika. 2. Prędkość pola wirującego, prędkość obrotowa wirika, poślizg, sposób wyzaczaia prędkości obrotowej pola a podstawie zaych obrotów wirika. 3. Metody rozruchów silika oraz ich praktycze zastosowaie. 4. Kryteria stosowaia rozruchu silika za pomocą przełączika gwiazda - trójkąt oraz zalety i wady tego rozruchu. 5. Charakterystyka mechaicza silika M = f(). 6. Wpływ obciążeia silika a współczyik mocy cosϕ i jego sprawość. 7. Wpływ apięcia zasilającego a pracę silika, szczególie a momet obrotowy i prąd. 8. Charakterystyka apięciowo - prądowa biegu jałowego, oraz prąd biegu jałowego. 9. Czyiki powodujące przeciążeie silika. 10.Praca ieaturala silika: a czym polega, kiedy może być stosowaa oraz skutki takiej pracy. 11.Sposoby regulacji prędkości obrotowej silika. 12.Zmiaa kieruku obrotów w silikach uruchamiaych bezpośredio i za pomocą przełączika gwiazda - trójkąt. 13.Obliczaie mocy a wale a podstawie pomiarów próby obciążeia silika. 14.Obliczaie mometu zamioowego a podstawie tabliczki zamioowej silika. 15.Czy silik o apięciu U = 220/380 V moża zasilić z sieci trójfazowej o apięciu przewodowym U = 380 V, jeżeli tak, to w jaki sposób? Literatura: [ 10, 12, 16, 17 ]

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego 2. Trójfazowe siliki prądu przemieego Pierwszy silik elektryczy był jedostką prądu stałego, zbudowaą w 1833. Regulacja prędkości tego silika była prosta i spełiała wymagaia wielu różych aplikacji i układów

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna

Instalacje i Urządzenia Elektryczne Automatyki Przemysłowej. Modernizacja systemu chłodzenia Ciągu Technologicznego-II część elektroenergetyczna stalacje i Urządzeia Eletrycze Automatyi Przemysłowej Moderizacja systemu chłodzeia Ciągu echologiczego- część eletroeergetycza Wyoali: Sebastia Marczyci Maciej Wasiuta Wydział Eletryczy Politechii Szczecińsiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną i e z b ę d i k e l e k t r y k a Julia Wiatr Mirosław Miegoń Zasilaie budyków użyteczości publiczej oraz budyków mieszkalych w eergię elektryczą Zasilacze UPS oraz sposoby ich doboru, układy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania, metod rozruchu, źródeł strat mocy i podstawowych charakterystyk silnika indukcyjnego trójfazowego. 4.. Budowa i zasada działania

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu przemiennego

Silniki prądu przemiennego Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI Grupa: 1. 2. 3. 4. 5. LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI Data: Ocea: ĆWICZENIE 3 BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 3.1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest:

Bardziej szczegółowo

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4. PRZEŁDN PRĄDOWE NPĘOWE 4.. Wstęp 4.. Przekładiki prądowe Przekładikie prądowy prądu zieego azywa się trasforator przezaczoy do zasilaia obwodów prądowych elektryczych przyrządów poiarowych oraz przekaźików.

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE

SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE SILNIKI ASYNCHRONICZNE (INDUKCYJNE) KLATKOWE I PIERŚCIENIOWE RODZAJE PÓL MAGNETYCZNYCH Rodzaje pola magnetycznego: 1. Stałe pole magnetyczne (wektor indukcji stały w czasie i przestrzeni) 2. Zmienne pole

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczeia: Obróbka skrawaiem i arzędzia Frezowaie Numer ćwiczeia: 5 1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest pozaie odmia frezowaia, parametrów skrawaia,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Pracownia Maszyn Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Układy rozruchowe silników 3-fazowych. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie Zespół Szkół Tehizyh w Skarżysku-Kamieej Sprawozdaie PRCOWN ELEKTRYCZN ELEKTRONCZN imię i azwisko z ćwizeia r 1 Temat ćwizeia: UKŁDY REGULCJ NTĘŻEN PRĄDU rok szkoly klasa grupa data wykoaia. Cel ćwizeia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechika Pozańska Temat: Laboratorium z termodyamiki Aaliza składu spali powstałych przy spalaiu paliw gazowych oraz pomiar ich prędkości przepływu za pomocą Dopplerowskiego Aemometru Laserowego (LDA)

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/ ĆWICZENIE 10 UKŁADY ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA NA PRZYKŁADZIE STEROWANIA SEKWENCYJNO-CZASOWEGO NAPĘDU PRASY 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH

ZASTOSOWANIE SILNIKÓW O DUśEJ SPRAWNOŚCI DO NAPĘDÓW WENTYLATORÓW MŁYNOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyy Elektrycze Nr 88/2010 135 Grzegorz Badowski, Jerzy Hickiewicz, Krystya Macek-Kamińska, Marci Kamiński Politechika Opolska, Opole Piotr Pluta, PGE Elektrowia Opole SA, Brzezie

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do Ćw BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKPLOATACYJNYCH NA WARTOŚCI PODTAWOWYCH PARAMETRÓW PRZEKŁADNI CIĘGNOWEJ Z PAKIEM KLINOWYM. WYBRANA METODA BADAŃ. Kliowe przekładie pasowe podczas

Bardziej szczegółowo

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych

GEIGER-GJ56..e z elektronicznym układem wyłączania krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewnętrznych Napęd żaluzji: GEGER-GJ56..e z elektroiczym układem wyłączaia krańcowego dla żaluzji i żaluzji zewętrzych EN FR ES T Orygiala istrukcja motażu i istrukcja eksploatacji Origial assembly ad operatig istructios

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Ćwiczeie 5 OKREŚLENIE CARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Wykaz ważiejszych ozaczeń c 1 rędkość bezwzględa cieczy a wlocie do wirika, m/s c rędkość bezwzględa cieczy a wylocie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu Wojciech SZELĄG, Marci ANTCZAK, Mariusz BARAŃSKI, Piotr SZELĄG, Piotr SUJKA Politechika Pozańska, Istytut Elektrotechiki i Elektroiki Przemysłowej Numerycza metoda aalizy zjawisk sprzężoych w siliku o

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE 1. Wiadomości ogólne Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej odbywa się niemal wyłącznie za pośrednictwem prądu przemiennego trójazowego. Głównymi zaletami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła

9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła odstawy Kostrucji Maszy - projetowaie 9.0. Sprzęgła i hamulce 9.1. Sprzęgła Sprzęgło - podzespół ostrucyjy służący do przeazywaia eergii ruchu orotowego między wałami ez zamierzoej zmiay jej parametrów

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE toe Operator p. z o.o. Kryteria ocey możliwości przyłączeia oraz wymagaia techicze dla mikroistalacji i małych istalacji przyłączaych do sieci dystrybucyjej iskiego apięcia RWE toe Operator p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).

W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2). Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH 5. Modelowanie wybranych stanów pracy silników indukcyjnych Fragment monografii autorstwa: Maria Dems, Krzysztof Komęza, Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych, Wyd.

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne

POMIARY WARSZTATOWE. D o u ż y t k u w e w n ę t r z n e g o. Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Ćwiczenia laboratoryjne D o u ż y t k u w e w ę t r z e g o Katedra Iżyierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego POMIARY WARSZTATOWE Ćwiczeia laboratoryje Opracowaie: Urszula Goik, Maciej Kabziński Kraków, 2015 1 SUWMIARKI Suwmiarka

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Rozruch i regulacja obrotów silnika pierścieniowego 1 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego 7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego AC (ang. Alternating Current) oznacza naprzemienne zmiany natężenia prądu i jest symbolizowane przez znak ~. Te zmiany dotyczą zarówno amplitudy jak i kierunku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 69

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 69 Zeszyty Problemowe Maszyy Elektrycze Nr 74/6 69 Piotr Zietek Politechika Śląska, Gliwice PRĄDY ŁOŻYSKOWE I PRĄD UZIOMU W UKŁADACH NAPĘDOWYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM BEARING CURRENTS AND LEAKAGE CURRENT

Bardziej szczegółowo

Przenośniki Układy napędowe

Przenośniki Układy napędowe Przenośniki układy napędowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki Układy napędowe Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM 1-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 161 Jausz GARDULSKI Politechika Śląska, Katowice OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM Słowa kluczowe Morskie jachty motorowe,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA

Ćwiczenia rachunkowe TEST ZGODNOŚCI χ 2 PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA Aaliza iepewości pomiarowych w esperymetach fizyczych Ćwiczeia rachuowe TEST ZGODNOŚCI χ PEARSONA ROZKŁAD GAUSSA UWAGA: Na stroie, z tórej pobrałaś/pobrałeś istrucję zajduje się gotowy do załadowaia arusz

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia EUOELEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 2014/2015 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia 1. Czas trwania zawodów: 120 minut. 2. Test zawiera 16 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrówawcze z fizyki -Zestaw 5 -Teoria Optyka geometrycza i optyka falowa. Prawo odbicia i prawo załamaia światła, Bieg promiei świetlych w pryzmacie, soczewki i zwierciadła. Zjawisko dyfrakcji

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Wytarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę Wytarzaie eergii ze źródeł odawialych w procesie spalaia mieszaego paliwa wtórego zawierającego biomasę Autor: Rafał Szymaowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techiki Cieplej ( Eergetyka r 5/2011) W

Bardziej szczegółowo

6. Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŝeniu (podany będzie charakter obciąŝenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŝenia RL

6. Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŝeniu (podany będzie charakter obciąŝenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŝenia RL TRANSFORMATORY 1. Podać wyraŝenie opisujące wartość skuteczną siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu transformatora przy sinusoidalnym przebiegu strumienia magnetycznego. (Pomijając rezystancję

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 1 i 2 STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD i 2 Literatura: Marek Cieciura, Jausz Zacharski, Metody probabilistycze w ujęciu praktyczym, L. Kowalski, Statystyka, 2005 2 Statystyka to dyscyplia aukowa, której zadaiem jest

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻALNOŚĆ CIEPLNA ORAZ ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE PRZEWODÓW I KABLI 1

OBCIĄŻALNOŚĆ CIEPLNA ORAZ ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE PRZEWODÓW I KABLI 1 Edward MUSAŁ Oddział Gdański SEP OBCĄŻALNOŚĆ CEPLNA ORAZ ZABEZPECZENA NADPRĄDOWE PRZEWODÓW KABL Problematyka zabezpieczeń przeciążeiowych oraz zabezpieczeń zwarciowych przewodów i kabli iskiego apięcia

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdaie z laboratorium proekologiczych źródeł eergii Temat: Wyzaczaie współczyika efektywości i sprawości pompy ciepła. Michał Stobiecki, Michał Ryms Grupa 5;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10/11. Holografia syntetyczna - płytki strefowe.

Ćwiczenie 10/11. Holografia syntetyczna - płytki strefowe. Ćwiczeie 10/11 Holografia sytetycza - płytki strefowe. Wprowadzeie teoretycze W klasyczej holografii optyczej, gdzie hologram powstaje w wyiku rejestracji pola iterferecyjego, rekostruuje się jedyie takie

Bardziej szczegółowo

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy

Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

Termodynamika defektów sieci krystalicznej

Termodynamika defektów sieci krystalicznej Termodyamika defektów sieci krystaliczej Defekty sieci krystaliczej puktowe (wakasje, atomy międzywęzłowe, obce atomy) jedowymiarowe (dyslokacje krawędziowe i śrubowe) dwuwymiarowe (graice międzyziarowe,

Bardziej szczegółowo

analizy zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach maszyny elektrycznej współpracującej z siecią zasilającą

analizy zawartości wyższych harmonicznych w prądach i napięciach maszyny elektrycznej współpracującej z siecią zasilającą auka Aaliza zawartości wyższych harmoiczych w prądach pięciach maszyy elektryczej współpracującej z siecią zasilającą Krzysztof Ludwiek, Arkadiusz Siedlarz Katedra Maszy Elektryczych i Systemów Mechatroiczych,

Bardziej szczegółowo