MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej"

Transkrypt

1 MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

2 3 Data wydania: Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie z instrukcji...3 Przeznaczenie...3 Obowiązki użytkownika...4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...4 Ważne Informacje...4 Dane techniczne urządzenia...6 Dane techniczne urządzenia...6 Warunki robocze otoczenia...6 Dane techniczne urządzenia...6 Informacje dotyczące przepisów...7 Normy bezpieczeństwa...7 Normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC)...7 Dyrektywy UE...7 Oznaczenia aprobaty agencji...7 Informacje Federalnej Komisji Łączności (FCC)...7 Konfiguracja Systemu 3M do diagnostyki molekularnej...7 Zawartość opakovania...7 Minimalne wymagania komputera...8 Rozpakowywanie i konfiguracja urządzenia...8 Instalowanie oprogramowania...10 Obsługa Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...18 Logowanie...18 Korzystanie ze Strony startowej...19 Korzystanie z opadającego paska bocznego...19 Korzystanie z Paska menu...20 Korzystanie z Paska stanu...21 Zamykanie programu...21 Wylogowywanie...21 Monitorowanie stanu urządzenia...21 Konfigurowanie informacji administracyjnych...24 Użytkownicy...24 Dodawanie użytkowników...24 Usuwanie użytkowników...25 Ukrywanie użytkowników...25 Zmiana hasła...25 Wyświetlanie użytkowników...25 Urządzenia...26 Dodawania urządzeń...26 Nadawanie nazw urządzeniom...27 Ukrywanie urządzeń...27 Zmiana kolejności urządzeń...27 Usuwanie urządzeń...27 Wyświetlanie urządzeń...28 Konfigurowanie pól...28 Próbki...30 Dodawanie próbek...31 Modyfikowanie próbek...31 Usuwanie próbek...31 Ukrywanie próbek...31 Importowanie próbek...32 Eksportowanie próbek...34 Zestawy testów...34 Dodawanie zestawów testów...34 Usuwanie zestawów testów...35 Ukrywanie zestawu testów

3 Wykonywanie badań...36 Konfigurowanie nowego badania...36 Uruchamianie badania...40 Importowanie nowego badania...40 Eksportowanie definicji badania...41 Wyświetlanie badań według rodzaju testu...41 Zapisywanie badania jako szablonu...42 Konfigurowanie nowego badania z szablonu...42 Wyświetlanie wyników badania...44 Eksportowanie wyników badania...47 Generowanie raportów badań...48 Raport układu badań...48 Raport badania...48 Rejestr temperatur urządzenia...48 Otwieranie zapisanego badania...48 Usuwanie badań...49 Generowanie raportów zarządzania...51 Generowanie raportów wyników wyszukiwania...51 Generowanie Raportu próbek...52 Generowanie raportów zestawów testów...53 Generowanie raportów Ukończonych badań...54 Generowanie raportu rejestru audytów...55 Generowanie raportów Użytkowników...56 Generowanie raportów Autodiagnostyki urządzeń...56 Generowanie raportów Rejestru temperatury urządzeń...57 Terminy i definicje...58 Zadania administratora...59 Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych...59 Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej...63 Odinstalowywanie oprogramowania...66 Menu wszystkich programów...66 Uninstall.exe...66 Panel sterowania...66 Wykonanie autodiagnostyki urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej...67 Zanim rozpoczniemy...67 Uruchamianie funkcji Autodiagnostyki...68 Wyświetlanie pliku rejestru błędów...68 Uaktualnianie firmware'u w Windows XP...68 Uaktualnianie firmware'u w Windows 7/Vista...71 Czyszczenie i odkażanie urządzenia...76 Czyszczenie powierzchni zewnętrznych...76 Dezynfekcja wnętrza urządzenia...76 Pakowanie urządzenia w celu wysłania do serwisu 3M...78 Rozwiązywanie problemów...80 Rozwiązywanie problemów z Urządzeniem 3M do diagnostyki molekularnej...80 Rozwiązywanie problemów z instalacją Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...81 Rozwiązywanie problemów z działaniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...83 Kontakt z 3M w sprawie informacji o produktach i usługach...84 Dział Wsparcia Technicznego 3M...84 Znaki towarowe...84 Załącznik...84 Przykłady raportów...85 Wyniki wyszukiwania...85 Raporty próbek...86 Raport zestawów testów...87 Raport ukończonych badań...88 Raport Użytkowników...89 Raport autodiagnostyki urządzenia...90 Rejestr temperatur urządzenia...91 Rejestr audytów...92 Układ badania...93 Raport z badania (wraz z grafiką)...94 Przykładowe pliki eksportu/importu...96 Plik.CSV...96 Uruchom konfigurację wartości danych pliku (.CSV)...96 Uruchomić plik.csv...97 Umowa licencyjna

4 Korzystanie z instrukcji 1. Instrukcja obsługi Systemu 3M do diagnostyki molekularnej jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, należy kliknąć [Pomoc] na pasku menu, a następnie wybrać Instrukcja obsługi. 2. Kliknąć dowolną pozycję ze Spisu treści, aby natychmiast przejść do wybranego rozdziału, przewinąć w dół spis lub przejrzeć treść Instrukcji obsługi kartka po kartce. 3. Uaktualnienia Oprogramowania systemu 3M do diagnostyki molekularnej obejmują również uaktualnienia niniejszej Instrukcji obsługi, które zostaną automatycznie zainstalowane łącznie z uaktualnieniami oprogramowania. 4. Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis obsługi i zachowania Oprogramowania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej i została tak skonstruowana, aby odpowiadać po kolei na wszystkie kwestie związane z obsługą, które mogą okazać się użyteczne dla użytkownika. Została skonstruowana przy założeniu, że użytkownicy przeszukują Spis treści w poszukiwaniu opisu określonych działań, które chcą wykonać i postępują według tych szczegółowych poleceń, wykonując zadanie. 5. W instrukcji opisującej obsługę oprogramowania krok po kroku zastosowano następujący styl wytycznych: a. Tekst kursywą określa nazwę okna b. Tekst wytłuszczony to właściwy opis elementów pojawiających się w oknie c. [Tekst wytłuszczonym w nawiasach] określa nazwę przycisku, który można wybrać w obrębie okna Przeznaczenie Urządzenie do diagnostyki molekularnej marki 3M jest przeznaczone do współpracy z testami do diagnostyki molekularnej 3M w celu szybkiego wykrywania patogenów w żywności wzbogaconej lub próbkach pobranych w zakładach przeróbki żywności, dzięki wykorzystaniu izotermicznej amplifikacji i zjawiska bioluminescencji. Aktualna lista dostępnych testów do diagnostyki molekularnej 3M przeznaczonych do współpracy z urządzeniem do diagnostyki molekularnej dostępna jest u oficjalnych przedstawicieli 3M Food Safety. 3M nie zaprojektował ani nie przewidział urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej do współpracy z testami do diagnostyki molekularnej innych producentów. Urządzenie zostało zaprojektowane i przebadane wyłącznie pod kątem użytkowania z modułem zasilającym wyznaczonym i dostarczanym przez firmę 3M. 3M przewiduje, że urządzenie do diagnostyki molekularnej 3M będzie obsługiwane przez techników odpowiednio przeszkolonych w zakresie użytkowania urządzenia diagnostycznego 3M i testów do diagnostyki molekularnej 3M. Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej jest przeznaczone do pracy z próbkami poddanymi obróbce termicznej podczas fazy lizy testów, której zadaniem jest niszczenie organizmów obecnych w próbce. Próbki, które nie zostały poddane prawidłowej obróbce termicznej podczas lizy testów, mogą stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne i NIE powinny być wprowadzane do Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. 3

5 Obowiązki użytkownika PL OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem lub zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem firmy 3M. Przy wyborze metody testowania należy mieć na uwadze, że takie czynniki zewnętrzne jak metody próbkowania, protokoły testowania, przygotowanie próbki, dalsze postępowanie i technika laboratoryjna mogą wpływać na uzyskiwane wyniki. Obowiązkiem użytkownika przy wyborze jakiejkolwiek metody testowania lub produktu jest poddanie ocenie dostatecznej liczby próbek z właściwymi matrycami i z uwzględnieniem zagrożeń powodowanych przez mikroorganizmy, tak aby zastosowana metoda testowania mogła spełnić oczekiwania użytkownika i ustalone przez niego kryteria. Obowiązkiem użytkownika jest również dopilnować, aby zastosowane metody testowania i uzyskane wyniki spełniały wymagania klienta i dostawcy. Tak jak w przypadku każdej innej metody testowania wyniki uzyskiwane dzięki zastosowaniu dowolnego produktu 3M Food Safety nie stanowią gwarancji jakości testowanych matryc lub procesów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ważne Informacje Przed i podczas użytkowania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. Zachować niniejszą instrukcję, aby można było z niej korzystać w przyszłości. OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA: UWAGA: Wyjaśnienie konsekwencji słów ostrzegawczych Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować mniejsze lub średnie obrażenia. Oznacza sytuację, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może być przyczyną wyłącznie uszkodzeń mienia. Podsumowanie danych dotyczących etykiet zawierających informacje o bezpieczeństwie Niebezpieczne napięcie Przeczytać załączoną dokumentację Gorąca powierzchnia System podlega przepisom dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt zawiera elementy elektryczne oraz elektroniczne i nie wolno go wyrzucać do standardowych pojemników na odpady. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje na temat usuwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. PRZESTROGA: Poddać recyklingowi, aby zapobiec skażeniu środowiska. Produkt ten zawiera części nadające się do recyklingu. W celu uzyskania informacji dot. recyklingu należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy 3M. 4

6 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko związane z niebezpiecznym napięciem i zagrożeniem pożarem: - zasilacz należy stawiać w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Wtyczka umieszczana w gniazdku ściennym służy do odłączania urządzenia od zasilania. - należy stosować wyłącznie kable zasilające przeznaczone do współpracy z produktem i posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania w kraju użytkowania. - nie dopuszczać do zawilgocenia zasilacza. - nie modyfikować ani nie serwisować urządzenia. Korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanego personelu serwisowego 3M. - nie używać zasilacza w przypadku uszkodzenia obudowy. - urządzenia nie można używać, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanego personelu serwisowego 3M. Należy stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez 3M. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z ekspozycją na chemikalia i zagrożenia biologiczne: - należy zawsze przestrzegać standardowych procedur bezpieczeństwa pracy w laboratorium, pamiętając o stosowaniu podczas obsługi urządzenia odpowiedniej odzieży ochronnej i ochrony oczu. - przed oddaniem urządzenia do serwisowania lub przed utylizacją należy zawsze wykonać procedurę dezynfekcji. Aby zmniejszyć ryzyko związane z występowaniem wyników fałszywie ujemnych prowadzących do dopuszczenia do obrotu produktów skażonych: - zamontować urządzenie na stabilnej, suchej, wypoziomowanej powierzchni, pozostawiając około 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem na otwieranie drzwi. - urządzenia nie należy używać, jeżeli samo urządzenie lub jeden z jego elementów wyglądają na uszkodzone. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo związane ze skażeniem amplikonu lub wynikami fałszywie dodatnimi: - probówek z reagentami po zakończeniu cyklu nie należy otwierać. - należy regularnie dezynfekować Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej roztworem 1-5% (obj.: obj. w wodzie) roztworu podchlorynu sodu (informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Czyszczenie). PRZESTROGA Aby zmniejszyć ryzyko związane z ekspozycją na chemikalia: - zapoznać się i przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania pojemników z izopropanolem i podchlorynem sodu oraz danych z kart charakterystyk (MSDS) tych substancji. Aby zmniejszyć ryzyko związane ze skażeniem środowiska: - należy przestrzegać obowiązujące przepisy podczas utylizacji urządzenia lub każdego z jego elementów elektronicznych. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z powierzchniami nagrzewającymi się do wysokich temperatur: - należy unikać kontaktu z blokiem wkładu grzewczego z aluminium, gdy jest on rozgrzany. UWAGA Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia: - do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników takich jak aceton czy rozcieńczalnik do lakierów; należy unikać używania ściernych środków czyszczących. - zewnętrzną powierzchnię obudowy urządzenia należy czyścić miękką ściereczką i czystą wodą lub delikatnym uniwersalnym i nieściernym środkiem czyszczącym. - należy stosować wyłącznie zalecane środki czyszczące i dezynfekcyjne, wyszczególnione w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności tych środków z jakąkolwiek częścią urządzenia należy skontaktować się z producentem. - Jeśli sprzęt jest użytkowany w sposób nieopisywany w niniejszej instrukcji, ochrona oferowana przez urządzenie może być osłabiona. 5

7 Dane techniczne urządzenia PL Dane techniczne urządzenia Model MDS100 Dane techniczne Jednostki miary Napięcie 24 V VDC Prąd 2,5 A Ampery Zasilanie Dane techniczne Jednostki miary Napięcie wejściowe V VAC Częstotliwość 50/60 Hz Herc Maksymalny prąd wejściowy 1,5 A Ampery Napięcie wyjściowe 24 V VDC Prąd wyjściowy 2,5 A Ampery Warunki robocze otoczenia Warunki otoczenia Warunki pracy Jednostki miary Wysokość n.p.m. Maks m metry Temperatura robocza 15 C 35 C C Temperatura przechowywania -10 C 60 C C Wilgotność względna 30 80% bez kondensacji % Stopień zanieczyszczenia 2 Kategoria instalacji (przepięcie) II Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach Dane techniczne urządzenia Dane techniczne Jednostki miary Długość 292 (11,5) mm (cale) Szerokość 213 (8,4) mm (cale) Wysokość 96 (3,8) mm (cale) Masa 4,3 (9,5) kg (funty) Złącza zewnętrzne złącze USB 2.0 typ B Męskie 2,1 mm śr. wewn. 5,5 mm śr. zewn. Jack 6

8 Informacje dotyczące przepisów Normy bezpieczeństwa IEC/EN , Wydanie 2 UL CAN/CSA C22.2 No EIC Dyrektywy UE Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa EMC RoHS WEEE REACH Normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) PL USA: FCC część 15 podrozdział B Kanada: ICES-003 EEA: EN Australia: AS/NZF /2 Oznaczenia aprobaty agencji UL (USA) C-UL CE FCC/IC C-tick (kod 3M to N1108) Certyfikat (schemat) CB CCC Informacje Federalnej Komisji Łączności (FCC) Urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono przy tym, że spełnia ono wartości dopuszczalne obowiązujące w stosunku do urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Wartości te służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania urządzenia w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania, może generować zakłócenia szkodliwe dla systemów łączności radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w osiedlach mieszkaniowych może z dużym prawdopodobieństwem powodować szkodliwe zakłócenia, w którym to wypadku użytkownik będzie musiał je wyeliminować na własny koszt. Konfiguracja Systemu 3M do diagnostyki molekularnej Zawartość opakovania Urządzenie 3M MDS 100 do diagnostyki molekularnej Zasilacz zewnętrzny Przewody zasilacza zewnętrznego Kabel USB (1) Dysk 3M z oprogramowaniem do diagnostyki molekularnej (1) Taca 3M szybkiego ładowania (1) Wkładka 3M bloku chłodzenia do diagnostyki molekularnej (1) Taca 3M bloku chłodzenia do diagnostyki molekularnej (1) Narzędzie 3M do zakładania/zdejmowania korków probówek do diagnostyki molekularnej Liza (1) Narzędzie 3M do zakładania/zdejmowania korków probówek do diagnostyki molekularnej Reagent (1) Stojak na probówki Liza (1) Stojak na probówki z reagentem (1) 7

9 Minimalne wymagania komputera Microsoft Windows XP z Service Pack 3 (SP3) lub Microsoft Windows Vista z Service Pack 2 (SP2) albo Microsoft Windows 7 (32- lub 64-bit) Procesor 2.0 GHz Intel Pentium 4 lub podobny 2 GB RAM (3 GB RAM zalecane) 20 GB wolnej powierzchni dyskowej Napęd CD/DVD USB 2.0 System 3M do diagnostyki molekularnej bazuje na platformie Microsoft.NET Framework 4 i wykorzystuje lokalną bazę Microsoft SQL Server 2008 R2 Express do magazynowania danych. Te elementy wchodzą w skład pakietu Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej i mogą być zainstalowane w czasie instalacji oprogramowania, jeżeli nie znajdują się już na dysku komputera. Jeżeli używamy systemu operacyjnego Windows XP, przed instalacją oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zainstalować dodatkowe komponenty firmy Microsoft. Te elementy są dostępne do bezpłatnego pobrania w serwisie internetowym firmy Microsoft. Więcej informacji na ten temat znajduje w rozdziale Instalowanie oprogramowania niniejszej instrukcji obsługi. Wprawdzie program Microsoft SQL 2008 R2 Express jest bezpłatny, ma on jednak ograniczony rozmiar bazy danych. Z czasem ograniczenie rozmiaru może mieć wpływ na działanie Oprogramowania urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w serwisie internetowym firmy Microsoft. Oprogramowanie Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej jest aplikacją komputerową pracującą w środowisku Microsoft Windows, które komunikuje się maksymalnie czterema (4) urządzeniami 3M do diagnostyki molekularnej w celu badania obecności patogenów w żywności. Oprogramowanie urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej jest samodzielną aplikacją komputerową w tym sensie, że do działania nie potrzebuje połączenia z siecią. Rozpakowywanie i konfiguracja urządzenia 1. Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej jest dostarczane w jednorazowym pojemniku transportowym. Taca 3M szybkiego ładowania i podłączane do urządzenia elementy grzejne dostarczane są w oddzielnym kartonie w pojemniku transportowym. 2. Otworzyć pojemnik transportowy, aby uzyskać dostęp do urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej i jego akcesoriów. 3. Sprawdzić, czy System 3M do diagnostyki molekularnej i jego akcesoria nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń podczas rozpakowywania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej należy natychmiast złożyć reklamację do firmy transportowej i powiadomić dział sprzedaży 3M lub przedstawiciela serwisu. 4. Zainstalować Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej na komputerze przed podłączeniem do niego Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. Po zakończeniu instalacji uruchomić oprogramowanie. Informacje na ten temat dostępne są w rozdziałach niniejszej instrukcji poświęconych instalacji oprogramowania. 5. Wyjąć urządzenie z pojemnika transportowego i umieścić je w miejscu stałej pracy na poziomej powierzchni. 6. Wyjąć podłączany element grzejny i Tacę 3M szybkiego ładowania z pojemnika transportowego i postawić je obok urządzenia. Taca 3M szybkiego ładowania Podgrzewacz podłączany Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej 7. Przy użyciu jednorazowego ręcznika lekko zwilżonego wodą destylowaną (woda destylowana lub zdemineralizowana) delikatnie usunąć kurz lub złogi z wewnętrznej powierzchni urządzenia. 8. Przy użyciu jednorazowego ręcznika przetrzeć wewnętrzne powierzchnie urządzenia. 8

10 9. Minimum 1 godzinę odczekać na wyschnięcie wewnętrznych powierzchni urządzenia. Przed ponownym podłączeniem kabla zasilania i kabla USB pozostawić urządzenie na wolnym powietrzu przez przynajmniej 1 godzinę do wyschnięcia. 10. Wprowadzić podłączany podgrzewacz do urządzenia i wyosiować pozycję trzech śrub z otworami. Podłączany podgrzewacz jest umieszczony właściwie, jeżeli jest wypoziomowany z urządzeniem. Jeśli podłączany podgrzewacz jest przechylony pod kątem 45 stopni, oznacza to, że został podłączony odwrotnie i należy go podłączyć ponownie, aby ustawić go w poziomie z urządzeniem. Taca 3M szybkiego ładowania Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej 11. Przy użyciu śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcić trzy śruby z łbem krzyżakowym na podłączanym elemencie grzejnym o ćwierć obrotu, aby przymocować element grzejny do urządzenia Wymagane jest przynajmniej 40,6 cm (16 cali) przestrzeni nad stołem laboratoryjnym na swobodne otwieranie pokrywy urządzenia w celu wkładania lub wyjmowania Tacy 3M szybkiego ładowania. 13. Wybrać odpowiedni do użytku w danym kraju przewód zasilacza zewnętrznego i podłączyć kabel zasilający do dostarczanego przez 3M zasilacza zewnętrznego. 14. Podłączyć kabel zasilania do portu zasilania Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć wtyczkę kabla zasilania do uziemionego gniazda zasilania prądem zmiennym ( VAC +/- 10%). Zasilacz i/lub wtyczka kabla zasilania muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie odłączenie urządzenia od źródła zasilania. 15. Włożyć kabel USB do portu USB 2.0 Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej, który znajduje się z boku urządzenia, a drugi koniec kabla podłączyć do portu USB 2.0 komputera. 16. Włączyć Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej przy użyciu włącznika znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. 17. Windows rozpoznaje obecność nowego urządzenia i automatycznie instaluje oprogramowanie dla tego urządzenia. Systemy Windows 7 i Windows Vista wymagają zatwierdzenia instalacji oprogramowania sterowników, natomiast Windows XP nie wymaga wykonywania takiej czynności. 9

11 Instalowanie oprogramowania Oprogramowanie Systemu do diagnostyki molekularnej Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej jest dostarczane wraz z Microsoft.NET Framework 4 oraz Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. By zainstalować Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej, należy być zalogowanym do systemu Windows jako administrator lub należeć do grupy Administratorzy. Jeśli komputer wyposażony jest w system operacyjny Windows XP lub Vista, przed zainstalowaniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zainstalować następujące komponenty firmy Microsoft. Te elementy są dostępne do bezpłatnego pobrania w serwisie internetowym firmy Microsoft. Elementy te są dostępne w wielu językach, w wersji dla systemów 32-bitowych lub 64-bitowych, należy więc pobrać wersję odpowiednią dla komputera. Windows XP z SP3 Windows Vista z SP2 Windows PowerShell 1.0 Windows PowerShell 2.0 Windows Installer 4.5.NET Framework 3.5 SP1 Przed uruchomieniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zdezaktywować funkcje Windows zarządzania energią, takie jak stan hibernacji lub uśpienia, by zapobiec przypadkowemu przerwaniu działania oprogramowania lub jakichkolwiek aktywnych badań. Nie wylogowywać się z system Windows ani nie przełączać kont użytkowników Windows, gdy badanie jest aktywne, gdyż spowodowałoby to przerwanie badania. 1. Włożyć dysk z Oprogramowaniem 3M do diagnostyki molekularnej do napędu CD/DVD komputera. 2. Użyć Eksploratora Windows, by przejść do napędu i kliknąć dwukrotnie pozycję 3M.Mds.exe, aby uruchomić kreatora instalacji. Uwaga: W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik programu 3M.Mds.exe i wybrać Uruchom jako administrator, aby uruchomić kreatora instalacji. 3. Kreator instalacji wyświetla okno Konfiguracji Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. Przed pojawieniem się tego okna może upłynąć kilka minut. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować. 4. Przeczytać Umowę licencyjną 3M z użytkownikiem końcowym, a następnie kliknąć przycisk [Zgadzam się], aby zaakceptować Umowę licencyjną 3M z użytkownikiem końcowym i przejść do kreatora instalacji. 5. Kreator instalacji sprawdza konfigurację komputera w celu wykrycia wymaganych elementów dla Systemu 3M do diagnostyki molekularnej. Najpierw sprawdza się, czy zainstalowano Microsoft.NET Framework 4. Jeżeli nie jest on obecny, kreator instalacji rozpocznie proces instalacji.net 4. Niniejszy dokument nie zawiera opisu całego procesuinstalacji programu.neta by uzyskać więcej informacji dotyczących celu, zawartości i procesu instalacji składnika Microsoft.NET 4, należy odwiedzić serwis internetowy i wyszukać.net Instalator Framework 4 Standalone. 6. Instalator.NET zaczyna od okna instalacji Microsoft.NET Okno instalacyjne Framework 4. 10

12 7. Przeczytać warunki licencji Microsoft, a następnie kliknąć Przeczytałem i akceptuję warunki licencji, zaznaczyć okienko, aby zaakceptować warunki licencji Microsoft, i kliknąć przycisk [Instaluj]. 8. Po ukończeniu instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zamknąć kreatora instalacji, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórzyć kroki Na ekranie instalacyjnym programu SQL Server wybrać Instaluj Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, aby uruchomić nową instalację aplikacji SQL Server. Więcej informacji na temat produktów Microsoft SQL Server i ich ograniczeń znajduje się w serwisie internetowym Microsoft pod adresem: Uwaga: Jeśli program SQLMDS server jest już zainstalowany na komputerze (np. jeśli ponownie instalujemy lub uaktualniamy wersję oprogramowania), należy wybrać Użyj istniejącego SQL Server i przeskoczyć do kroku 11

13 10. Po otwarciu SQL Server Installation Center, wybrać [Nowa instalacja lub dodać funkcje do już istniejącej instalacji] i kliknąć [Dalej] Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną SQL Server. 12. Na ekranie Wyboru funkcji (Feature Selection), kliknąć [Dalej], aby zaakceptować domyślne funkcje wystąpienia (Instance Features), funkcje współdzielone (Shared Features) i lokalizację katalogu. Nie odznaczać żadnych funkcji. 13. Na ekranie Konfiguracji wystąpienia, kliknąć [Dalej], aby zaakceptować wystąpienie o nazwie SQLMDS i domyślny katalog instalacji. 12

14 14. W ekranie Konfiguracja serwera wybrać NT AUTHORITY\SYSTEM dla pola Nazwa pola dla SQL Server Database Engine. Hasło nie jest wymagane. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować. 15. Kliknąć [Dalej], aby zaakceptować domyślny tryb uwierzytelnienia systemu Windows. Kliknąć [Dodaj], aby określić dodatkowych użytkowników, jeśli jest taka potrzeba. Kliknąć [Dalej] w poniższy ekran w celu rozpoczęcia instalacji. Pojawia się ekran postępu instalacji. 16. Po pomyślnym zainstalowaniu kreator instalacji wyświetla komunikat informujący o zakończeniu instalacji. Kliknąć przycisk [Zamknij]. 17. Po ukończeniu instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zamknąć kreatora instalacji, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórzyć kroki W ekranie konfiguracji SQL Server wybrać Użyć istniejącego SQL Server i kliknąć [Dalej]. 13

15 19. W ekranie Ustawienia połączenia bazy danych automatycznie wypełniane jest pole Nazwa serwera. Ten ekran przez klika sekund może być pusty. Kliknąć Dalej, aby zaakceptować ustawienia domyślne, chyba że posiadamy konkretny powód, aby je edytować. 20. Kliknąć przycisk [Połączenie testowe], aby zweryfikować prawidłowość Nazwy serwera (Server Name). Jeżeli test nie powiedzie się, wprowadzić <Computer_Name>\SQLEXPRESS jako nazwa serwera. Wartość dla Nazwy komputera <Computer_Name> można znaleźć, postępując według poniższych kroków: a. Kliknąć Start na pulpicie systemu Windows b. Wybrać Mój Komputer c. Wybrać Wyświetl informacje o komputerze d. Wybrać zakładkę Nazwa komputera Uwaga: Jeżeli baza danych Systemu 3M do diagnostyki molekularnej jest obecna na komputerze (np. kiedy ponownie instalujemy lub uaktualniamy oprogramowanie), domyślnie wybieraną opcją jest Użyj istniejącej bazy danych, która umożliwia połączenie z istniejącą bazą danych i zachowanie danych. Jeżeli opcja ta nie została wybrana, a chcemy użyć istniejącej bazy danych, zaznaczyć kratkę wyboru Użyj istniejącej bazy danych i wybrać bazę danych Mds z listy rozwijanej. Jeśli na komputerze występuje już baza danych Systemu 3M do diagnostyki molekularnej, ale chcemy utworzyć nową bazę danych, to zaznaczenie tego ustawienia należy usunąć. Usunie to wszystkie dane z istniejącej bazy danych, więc przed wykonaniem tej czynności należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych. 21. Kreator instalacji pyta o nazwisko i adres. Te informacje są wymagane. 22. Konfiguracja wstępnego Administratora systemu. Jest to funkcja wymagana. Wprowadzić wszystkie informacje wymienione poniżej, a następnie kliknąć przycisk [Dalej]. Wszystkie pola są wymagane. a. Wprowadzić pełną nazwę użytkownika w randze administratora w polu Pełna nazwa. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. b. Wprowadzić pełną nazwę użytkownika do logowania w polu Nazwa użytkownika. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. Nazwa użytkownika nie reaguje na wielkość liter (wielkie/małe litery). c. Wprowadzić hasło w polu Hasło. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. Hasło reaguje na wielkość liter (wielkie/małe litery). d. Wprowadzić ponownie Hasło, aby je potwierdzić, w polu Potwierdź hasło. Hasła z pól Hasło i Potwierdź hasło muszą być identyczne. Uwaga: Po zakończeniu instalacji w przypadku zapomnienia hasła nie można go odzyskać. Jeżeli zapomnimy hasło, musimy ponownie zainstalować oprogramowanie Systemu do diagnostyki molekularnej i utworzyć nową bazę danych. Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej nie wprowadza żadnych ograniczeń co do struktury loginu lub hasła. Jeśli kwestie bezpieczeństwa mają duże znaczenie, należy zastosować się do praktyk stosowanych w zakresie wprowadzania bezpiecznych nazw i haseł. Zarówno IBM, jak i Microsoft oferują bezpłatne wytyczne dotyczące optymalnych praktyk bezpieczeństwa.więcej informacji pod adresami lub 14

16 23. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować pracę kreatora instalacji. 24. Wybrać format domyślnego Identyfikatora badania. Wszystkie dostępne formaty domyślnego Identyfikatora badania zawierają aktualna datę i następujący po niej numer kolejny utworzenia. Format daty to dwie cyfry oznaczające miesiąc, dwie cyfry oznaczające dzień i dwie lub cztery cyfry oznaczające rok. Numer sekwencyjny jest tworzony przez system i może być jedno-, dwu- lub trzycyfrowy, odseparowany przez nawiasy, myślniki lub podkreślenia. 25. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować pracę kreatora instalacji. 26. Oprogramowanie zapewnia opcjonalne, konfigurowane przez użytkownika pola, które można wykorzystać do opisywania próbek. Wartości domyślne dla tych pól zostały przedstawione w tabeli. Te wartości domyślne można zaakceptować, klikając [Dalej] w oknie Konfiguracja indywidualizacji pola lub można dostosować je indywidualnie, wybierając poniższe opcje. Uwaga: Po zakończeniu procesu instalacji, za wyjątkiem pola Pokaż opcje, innych pól nie będzie można dostosowywać. 15

17 Pola próbek Nazwa pola Rodzaj pola Pole wartości Pokaż Pole 1 Rodzaj próbki Lista Surowy Przetworzony Środowiskowy Pokaż Pole 2 Opis Tekst Pokaż Pole 3 Produkt Tekst Pokaż Pole 4 Marka Tekst Pokaż Pole 5 Numer serii Tekst Pokaż Pole 6 Wiersz Tekst Pokaż Pole 7 Klient Tekst Pokaż 27. Aby zmienić którekolwiek z pól domyślnych, należy wykonać następujące czynności. a. Użyć menu rozwijanego Pole, aby wybrać pole, które chcemy zmienić. W sumie dostępnych jest siedem pól. b. Wprowadzić nową nazwę Pola w polu Nazwa pola. c. Użyć menu rozwijanego Rodzaj pola, aby wybrać Rodzaj pola. i. Tekst w polu tekst można wprowadzić tekst w dowolnym formacie. ii. Lista pole lista wymaga wprowadzenia wartości pola z predefiniowanej listy. d. Po wybraniu w poprzednim kroku funkcji Lista należy wprowadzić pozycje listy predefiniowanej w polu Pola wartości. Wartości pól można dodać do listy wartości Pola po kliknięciu [Dalej] w oknie Definiowanie pól dostosowywanych i dokończyć instalację. Jednak wartości pól z listy wartości Pól po kliknięciu Dalej w tym oknie Definicji pól dostosowywanych (krok 29 poniżej) i po ukończeniu instalacji nie można zmieniać. e. Kliknąć ikonę, aby dodać pole wartości. Nastąpi wówczas otwarcie pola tekstowego (przedstawionego po prawej stronie), w której należy wprowadzić tę nową wartość pola. f. Zaakceptować nowe pole wartości, które zostało wprowadzone, klikając ikonę. g. Wybrać kratkę wyboru Pokaż, aby wyświetlić wybrane pole, lub wyczyścić kratkę wyboru Pokaż, aby ukryć wybrane pole. Jeżeli pole jest ukryte, nie jest używane w definicji próbki lub do generowania raportów. To również można zmieniać po zakończeniu instalacji. 28. Powtórzyć powyższe kroki dla każdego z pól, które chcemy zmienić. 29. Kliknąć przycisk [Dalej] po zakończeniu konfiguracji pól. 16

18 30. W ekranie Opcje importu/eksportu należy wybrać lokalizację domyślną dla importu i eksportu plików. Można to również zmienić już po zakończeniu instalacji w menu Administracja>Opcje Importu i Eksportu. 31. Na następnych trzech ekranach kreator instalacji poprosi o wskazanie Folderu docelowego, lokalizacji skrótów do aplikacji oraz folderu Menu Start. W razie potrzeby można zmieniać wartości domyślne dla tych pól. W przypadku braku konkretnych powodów do zmiany tych pól zalecane są wartości domyślne. Kliknąć [Dalej], aby przejść przez wszystkie ekrany. a. Folder docelowy jest to katalog do instalacji głównej dla Oprogramowania do diagnostyki molekularnej 3M. b. Skróty aplikacji MDS są to miejsca, w których kreator instalacji umieści skróty do Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. c. Folder Menu Start jest to lokalizacja w obrębie menu Start, gdzie kreator instalacji umieści skrót do Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. 32. Kliknąć [Instaluj] w oknie Wybierz folder Menu Start, aby rozpocząć instalację. Wyświetlany jest pasek postępu. 17

19 33. Kliknąć [Zakończ], gdy kreator instalacji wyświetla okno Kończenie konfiguracji Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. Obsługa Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej Przed uruchomieniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zdezaktywować funkcje Windows zarządzania energią, takie jak stan hibernacji lub uśpienia, by zapobiec przypadkowemu przerwaniu działania oprogramowania lub jakichkolwiek aktywnych badań. Nie wylogowywać się z system Windows ani nie przełączać kont użytkowników Windows, gdy badanie jest aktywne, gdyż spowodowałoby to przerwanie badania. Logowanie 1. Aby uruchomić Program 3M do diagnostyki molekularnej, należy wejść do Menu Start systemu Windows, wybrać Programy, następnie wybrać System diagnostyczny 3M lub kliknąć dwukrotnie ikonę znajdującą się na pulpicie Microsoft Windows. 2. Wprowadzić nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika i wprowadzić Hasło. 3. Aby wybrać język interfejsu użytkownika inny niż język domyślny (angielski), należy użyć menu rozwijanego Język, aby wybrać język interfejsu użytkownika. Ekran logowania 18

20 Korzystanie ze Strony startowej 1. Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnego po pomyślnym zalogowaniu wyświetla Stronę startową. Klikając tekst obok ikon ze Strony startowej, można wykonywać następujące operacje. Konfiguruj nowe Badanie utwórz nową definicję Badania Uruchom skonfigurowane cykle uruchomić cykl określony poprzednio Pokaż wyniki cykli wyświetla wyniki z poprzednio wykonanego cyklu badania. Generuj raporty Program tworzy różne standardowe raporty lub wyszukuje wyniki z bazy danych. Administracja Umożliwia administrowanie i konfigurowanie Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej Instrukcja obsługi Otwiera instrukcję obsługi Systemu 3M do diagnostyki molekularnej (ten dokument). 2. Jeśli chcemy zamknąć Stronę startową, należy kliknąć ikonę na zakładce Strony startowej. 3. Stronę startową można otworzyć w dowolnym czasie. a. Wybrać [Pokaż] z paska menu. b. Wybrać Strona startowa. Strona startowa z opadającym paskiem bocznym, menu głównym i paskiem stanu zostały przedstawione poniżej. Strona startowa Korzystanie z opadającego paska bocznego 1. Wybrać [Pokaż] z paska menu. 2. Wybrać Menu paska bocznego, aby wyświetlić przycisk paska bocznego na wszystkich panelach bez względu na aktywność paska. Menu paska bocznego to funkcja dwustabilna, która oznacza, że można ją włączyć wybierając ją, natomiast ponowne wybranie funkcji wyłącza ją. Jeśli obok Menu paska bocznego pojawia się znak zaznaczenia w menu Widok, funkcja jest włączona. Jeśli znak zaznaczenia w menu Widok obok Menu paska bocznego nie pojawia się, funkcja jest wyłączona. 3. Najechać kursorem nad przycisk Paska bocznego, aby otworzyć opadający Pasek boczny. 4. Można kliknąć przycisk Autohide (Ukrywaj automatycznie) znajdujący się obok przycisku wyjścia on pasku bocznym, aby wyłączyć/włączyć funkcję Autohide (automatyczne ukrywanie paska). 19

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo