~~ 0~ J63t? Q.e.. ~P. R)~.1L Warszawa. Warszawa, dnia r. wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~~ 0~ J63t? Q.e.. ~P. R)~.1L... 00-909 Warszawa. Warszawa, dnia 08.03.2013 r. wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 ~~ 0~ Warszawa, dnia r. INSPEKTORAl UZBROJENIA J63t? NrV/.. /13 Q.e.. ~P. R)~.1L Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nicograniczonego na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej, nr referencyjny lu/i 88NII-51/Z0/PN/AElDOS/KJ0 1 WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Na podstawie art. 185 ust. I ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 010 r. Nr 113, poz. 759, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą pzp", Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony, m referencyjny IU/188NII-511Z0IPN/AE/DOSIKJ01 w dniu r. wpłynęło odwołanie - kopia odwołania stanowi załącznik do niniej szego pisma. W związku z powyższym informuję, że wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniej szego pisma zgodnie z art. 185 ust. ustawy Pzp. Załącznik m l na 98 stronach - kopia odwołania PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ~ ~'C. O,.,/;o f;;lf. Lilianna OCHAL M.N

2 f '1 iiii;: 1 "15"- L'-- 1'-',_. "'.',,- " 'I' 'IA "K;~~J'C' _~,CJ'A i'. Nr...,.... wplynę~i ~~t,mr. Zn13... nio.. ii' "'al... 5,..... o/6... AI"'..,. /~t- Jó ~,._... Ii Warszawa, dnia r.. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a (Adgar Plaza) Warszawa Odwołujący: QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa). przy Al. Jerozolimskie 94, (nr tel , nr faksu : , adres Reprezentowane przez: Magdalenę Górniewicz - pelnomocnika Zamawiający: Inspektorat Uzbrojenia Warszawa, ul. Królewska 1/7 Tel. : () Fax: () dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania na "Dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej" Nr postępowania: IU/188/VII-Sl/Z0/PN/ AE/OOS/Z/01" (dalej zwanego "Zamówieniem"). " ~ :>. - ) '.... ~, -'_.' '-). '.,,; ';,l. QUMAKSA. ~Iał aw!l\i MAGD (SćRNIEWlCZ : _, ~. :: ~ ::L',. '.,' :.,,") J~ I,C => _,' -:' " " "

3 ODWOŁAN I E Działając w imieniu Odwołującego, w oparciu o art. 180 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 9 stycznia 004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm., zwanej dalej PZP), wnoszę odwołanie na czynności i zaniechania Zamawiającego w postaci: 1. oceny oferty Odwołującego,. odrzucenia oferty Odwołującego. 3. błędne ustalenie stanu faktycznego, 4. nierówne traktowanie uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady określonej wart. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp; 5. wyboru oferty naj korzystniejszej Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: 1. Art. 89 ust 1 pkt. PZP poprzez bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego jako nieodpowiadającej treści SIWZ, w przypadku w którym oferta jest w pełni wskazanymi w SIWZ zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP poprzez naruszenie przy ocenie i wyborze oferty w niniejszym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców. 3. Art. 9 ust 1 pkt. PZP poprzez niedokładne i niegodne ze stanem faktycznym uzasadnienie podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty Odwołującego. 4. Art. 91 ust 1 PZP - poprzez niezgodne z Ustawa dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 5. Art. 87 ust 1 PZP poprzez brak skierowania do Odwołującego wezwania do wyjaśnień treści oferty, pomimo wątpliwości Zamawiającego co do jej prawidłowości. QUMAI<S.A. Dział Prawny MAGOAL~ GÓRNlEWICZ

4 6. Z ostrożności Art. 91a PZP poprzez niezastosowanie aukcji elektronicznej pomimo tego, iż 3 oferty nie podlegały odrzuceniu 7. Niezastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. PZP wobec wykonawcy Konsorcjum firm: S&T Services Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 10 i Maxto Spółka z ograniczona odpowiedzialności S.K.A z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 5 (dalej S&T) i zaniechanie odrzucenia jego oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 8. Niezastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. PZP wobec wykonawcy ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedziba w Warszawie ul. Grochowska 1a i ATM S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Grochowska 1a (dalej ATM) i zaniechanie odrzucenia jego oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 9. Art. 4 ust pkt. PZP wobec wykonawcy S&T bowiem Wykonawca ten nie zabezpieczył swojej oferty wadium i powinien podlegać wykluczeniu z postępowania a tym samym jego oferta powinna podlegać odrzuceniu. lo.art. 4 ust pkt. PZP w związku z art. 85 ust. 4 Ustawy PZP wobec wykonawcy S&T bowiem Wykonawca ten nie zabezpieczył swojej oferty wadium na wydłużony okres związania ofertą i powinien podlegać wykluczeniu z postępowania a tym samym jego oferta powinna podlegać odrzuceniu. Majac na uwadze powyższe. Odwołujacy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu : 1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 3. Unieważnienia czynności oceny oferty Odwołującego, 4. Dokonania ponownej oceny ofert w tym oferty Odwołującego w zakresie zgodności oferty Odwołującego z SIW Z 5. Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Ustawy Pzp oferty ATM jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ. QUMAKS.A. -'oztafla~ny MAGDA~ÓRN 'EW'CZ

5 6. Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Ustawy Pzp oferty S&T jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ. 7. Wykluczenie oferenta S&T. na podstawie art. 4 ust pkt. Ustawy Pzp z uwagi na nie wniesienie w sposób zgodny z Ustawą PZP wadium oraz odrzucenie jego oferty na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp. 8. Wykluczenie oferenta S&T na podstawie 4 ust pkt. PZP w związku z art. 85 ust. 4 Ustawy PZP z uwagi nie wniesienie w sposób zgodny z Ustawą PZP wadium na wydłużony okres związania ofertą oraz odrzucenie jego oferty na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp. Uzasadnienie I [warunki formalne odwołania i interes] Informację o odrzuceniu oferty Odwołującego z postępowania, Zamawiający przesłał Odwołującemu za pośrednictwem faxu w dniu 5 lutego 013 roku. Dowód: pismo z dnia 5 lutego 013 r. z informacją o odrzuceniu oferty Odwołującego. Tym samym niniejsze odwołanie składane jest w zakreślonym wart. 18 ust. 1 pkt 1 PZP lo-dniowym terminie. Interes Odwołującego we wnoszeniu środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP przejawia się w tym, że Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że oferta Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza, a tym samym uniemożliwił mu uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Tym samym oczywiste jest ---->0;:,<;\... lwṁ..,ai<s.a

6 wystąpienie szkody po stronie Odwołującego w postaci pozyskania Zamówienia, a co za tym idzie uzyskania określonego przychodu i zysku w wyniku realizacji Zamówienia, jak równ i eż poszerzenia grona wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o podmioty, które winny ulec wykluczeniu z postępowania i ich oferty winny zostać odrzucone. Ponadto nawet, jeśli z daleko posuniętej ostrożności można by uznać, iż oferty innych oferentów nie podlegają odrzuceniu to przywrócenie Odwołującego do udziału w postępowaniu powoduje zastosowanie ar. 91a Ustawy PZP - a wiec aukcji elektronicznej, co dopuszcza zapis w pkt SIWZ - W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku trwania aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty(bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru w pkt. 18., z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a tym samym interes Odwołującego również i w tym przypadku ma miejsce, bowiem brak możl i wości udziału Odwołującego w aukcji elektronicznej w sposób bezsporny pozbawia go uzyskania przedmiotowego zamówienia. II. [Odrzucenie oferty Odwołującego] Pismem z dnia 5 lutego 013r. Zamawiający o wynikach oceny ofert, w tym o odrzuceniu oferty Odwołującego. podstawę odrzucenia Zamawiający wskazuje kilka zarzutów: poinformował Wykonawców Za 1. niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wvmagania wskazanego w pkt. 1 str. załacznika nr 1 do SIWZ, z uwagi na fakt. iż urzadzenia i oprogramowanie objete oferta Odwołujacego nie sa "urzadzeniami zintegrowanymi i zwa/idowanymi tj. zaprojektowanymi. wykonanymi i przetestowanymi do wzajemnej współpracy ze soba w ramach jednej platformy wirtua/izacji"

7 W odniesieniu do tego zarzutu podkreślenia wymaga fakt, iż w dniu r. Zamawiający pytał Odwołującego czy ww. wymaganie jest spełnione przez jego rozwiązanie. W odpowiedzi na zapytanie Odwołujący w dniu r. potwierdził, iż to rozwiązanie jest zgodnie z ww. wymogiem SIWZ. Dowód: wezwanie do VII/11816/1 wraz z potwierdzenie spełnienia załącznika nr 1 do SIWZ wyjaśnień z dnia odpowiedzią z dnia warunku wskazanego w pkt. 1 r nr. na str. Nie sposób w tym miejscu pominąć, iż Zamawiający na potwierdzenie spełniania tego warunku nie wymagał żadnych dodatkowych dokumentów ani oświadczeń producenta platformy wirtualizacji, a co za tym idzie, wyjaśnienia przedłożone przez Odwołującego powinny być w tym zakresie wystarczające, tym bardziej, iż Zamawiający ani w momencie kierowania wezwania do wyjaśnień w tym zakresie, ani nawet na etapie odrzucenia oferty Odwołującego, nie wskazał czym się kierował dokonując oceny spełnienia ww. warunku. Jak wynika z orzeczeń KIO i przepisów zawartych w Ustawie PZP na Zamawiającym ciąży obowiązek wyczerpującego wskazania podstaw odrzucenia danej oferty a nie kierowanie się jedynie domysłami, zwłaszcza z uwagi na prawo Odwołującego do obrony swojej oferty przed Krajowa I zba Odwoławczą. Tym samym z uwagi na uchybienie przez Zamawiającego obowiązkowi wskazanemu wart. 9 ust 1 pkt. PZP, na obecnym etapie jest na trudno odnieść się bardziej szczegółowo co tego zarzutu, bowiem nie znamy podstaw fa ktycznych i prawnych do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na niespełnienie ww. warunku. Odwołujący oświadcza, po raz kolejny iż urządzenia oprogramowanie są urządzeniam i zintegrowanymi i zwalidowanymi, znajduje to potwierdzenie w piśm i e Producenta platformy wirtualizacji O...,..\""'.i'-'iM"'At<,?A Dział rawflij

8 - IBM Polska Sp. z 0.0., które poza potwierdzeniem spełnienia ww. warunku wskazuje również, iż urządzenia i oprogramowanie są objęte "usługami wsparcia technicznego realizowanymi przez IBM" Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt, 1 pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. 1 str. załącznika nr 1 do SIWZ ) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. str. załacznika nr 1 do 5IWZ, bowiem Odwołujący zaoferował osobne produkty. dostepne w katalogach produktów IBM i Cisco, skonfigurowanymi na potrzeby niniejszego postepowania. Odwołujący zwraca uwagę na zapis pkt. str. załącznika nr 1 do SIWZ, który brzmi: "Wymagane jest aby platforma wirtualizacji była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe". Z ww. zapisu nie da się wywieść, tak jak stara się to zrobić Zamawiający, iż elementy platformy wirtualizacji muszą być dostępne jedynie w katalogach jednego producenta. Koniecznym jest natomiast, czemu nie przeczy Odwołujący, iż to platforma wirtualizacji, jako całość ma być rozwiązaniem jednego producenta, który dokonał odpowiedniego doboru urządzeń i oprogramowania, stworzył platformę wirtualizacji i oferuje ją pod określoną nazwą handlową jako jej producent. Tym samym uznać należy, iż zarzut ten nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach SIWZ, w tym w szczególności załącznika nr 1 do SIWZ. Abstrahując od powyższego, zaznaczamy, iż można uznać, że rozwiązanie zaoferowane przez pozostałych oferentów, składa się z elementów różnych producentów, bowiem dokładnie te same produkty znajdują się w ofertach handlowych takich firm jak Cisco,Vmware, EMC jedyne co je różni to numery seryjne znajdujące się w katalogach ww. podmiotów i firmy VCE, a wszelkie pozostałe elementy, takie jak wygląd czy funkcjonalności są identyczne, np. Przełącznik MDS9513 w złożonych ofertach przez pozostałych oferentów posiada u producenta VCE numer katalogowy --<.f.j:>i!luin\ak S./ - 'Oz~wn y!'.j...a.goi'l'l.:y: GÓr... N![:wICZ

9 AGGS BOl MDS 9513 Base Config () : Chassis, SUP no ports Director, - str. 3 oferty firmy ATM a u producenta Cisco jest dostępny pod numerem katalogowym DS-C9513. To ten sam przełącznik do czego zresztą przyznaje się VCE w dokumentacji Vblocka, z tą różnicą, że numer katalogowy VCE zawiera dwa komplety urządzeń. Podkreślamy również, iż elementy składowe rozwiązania Vblock są wytworzone przez podmioty inne niż VCE. Pomimo tego, co Odwołujący wskazał powyżej, dodatkowo potwierdzamy, iż rozwiązanie w postaci platformy wirtualizacji, jest gotowym produktem z określoną nazwą handlową, którą jest "Flex System", co potwierdza sam producent rozwiązania firma IBM Polska Sp. z 0.0. Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt. pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. str. załącznika nr 1 do SIWZ 3. niespelnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 3 str. załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "oferta wykonawcy to zbiór urzadzeń i oprogramowania trzech producentów - jednak takie rozwiazanie nie należy do produktów z wymagana linia rozwojowa" W zakresie tego zarzutu również konieczne jest literalne przytoczenie wymagania wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, które brzmi: " Wymagane jest, aby oferowane rozwiązanie było rozwiązaniem dojrzałym z określoną linia rozwojową tj. aby platforma wirtualizacji należała do rodziny produktów dostępnej na rynku pod ta sama nazwą min. od 4 miesięcy" --"c;),"""u~m~ai<..c~, A. " iał awn ~ ' /!lf,'v ~(".. ~.. E A.-':l :~ :';l"1--;;'j;c7

10 Jak wynika z powyższego, Zamawiający wymagał jedynie aby rodzina produktów była dostępna na rynku od min. 4 miesięcy, z zapisu tego nie wynika, iż dotyczy on dostępności rozwiązania zaproponowanego przez danego oferenta jako całości, o czym świadczy dokładne wskazanie na rodzinę produktów. Jeśli jednak Zamawiający chciałby to rozumieć inaczej, to powinien to w sposób jasny i bezsporny opisać w SIWZ, gdyż jak wiadomo to Zamawiający ponosi konsekwencje nie dość szczegółowego i jasnego sprecyzowania swoich wymagań w SIWZ. Dla Odwołującego przesłanie tego zapisu było jasne i wskazywało na rodzinę produktów a nie na platformę wirtualizacji jako całość, zatem nie sposób przyjąć, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do przerzucenia na oferenta odpowiedzialności za swoje działania a tym bardziej prawo do odrzucenia oferty na tej podstawie. Odwołujący podkreśla, iż niezrozumiałe jest dla niego odrzucenie oferty Odwołujące z uwagi na niespełnienie przedmiotowego warunku, bowiem w dn r. jak i w dn r. Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień wskazywał Zamawiającemu, iż warunek jest przez Odwołującego spełniony. Odrzucenie z tego powodu jest dla Odwołującego jest jeszcze bardziej niezrozumiałe z uwagi na przedłożenie przez Odwołującego w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień w dniu r oświadczenia producenta platformy wirtualizacji IBM Polska Sp. z 0.0. potwierdzającego dostępność rodziny produktów na rynku od ponad 4 miesięcy. Dowód: wezwanie do VII/1731/1 wraz z potwierdzenie spełnienia załącznika nr 1 do SIWZ wyjaśnień z dnia odpowiedzią z dnia warunku wskazanego w pkt. 3 r nr. na str. wezwanie do wyjaśnień z dnia r nr. VII/13883/1 wraz z odpowiedzią z dnia na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w pkt. 3 str. załącznika nr 1 do SIWZ Odwołujący po raz kolejny, aby rozwiać wszelkie wątpliwości przedkłada oświadczenie IBM Polska Sp. z 0.0. wskazujące, iż

11 platforma wirtualizacji należy do rodziny produktów "Blade" jest dostępna na rynku od roku 00. Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt. 3 pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. 3 str. załącznika nr 1 do SIWZ Jak wynika z przytoczonego powyze) uzasadnienia do trzech pierwszych zarzutów, Zamawiający łamie art. 7 Ustawy PZP, ponieważ nie traktuje w równy sposób wszystkich oferentów, bowiem zarówno rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego jak i pozostałych oferentów, jest podobne, a w przeciwieństwie do innych ofert, oferta Odwołującego zdaniem Zamawiającego jest niezgodna z SIWZ. Dodatkowo, w zakresie podstaw odrzucenia oferty Odwołującego, Zamawiający nie wskazuje podstaw faktycznych i prawnych a więc uchybia obowiązkowi wskazanemu wart. 9 ust 1 pkt. Ustawy PZP. 4) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 4 str. załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem «zaoferowane przez wykonawce serwisy oznaczone sa numerami katalogowymi (np. firmy Cisco dla przełacznika rdzeniowego) oraz firmy Oumak-Sekom S.A. Il Wskazane przez Odwołującego serwisy posiadają numery seryjne analogiczne zarówno w Ofercie producenta rozw i ązania, czyli IBM Polska Sp. z 0.0. jak i Cisco. Odwołujący tym samym potwierdza, iż pomimo tego, iż serwisy znajdują się w katalogach Cisco będą one Q UMAI<S.A DziałP~ wny M-A-GO-A-i1f "'~ "

12 świadczone przez producenta zgodnie z wymaganiem pkt. 4 str. załącznika nr 1 do siwz. Dowód: oświadczenie producenta IBM Polska Sp. z 0.0 z dnia r w zakresie pokrywania się numerów seryjnych Jeśli natomiast chodzi o serwis z poz. W tabeli serwisy - Serwis Qumak-Sekom zgodny z zapisami SIWZ, str. 3 oferty Odwołującego, zaistniała inna omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty i powinna podlegać poprawieniu w trybie art. 87 ust pkt. 3 Ustawy PZP, jednakże również i w tym zakresie Zamawiający nie skierował wezwania do szczegółowych wyjaśnień, podejmując decyzję na postawie swoich domniemań. 5) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane Drzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 5 str. 10 załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "przełacznik Nexus 500 nie może pracować jako przełacznik zarzadzajacy, gdyż nie posiada funkcjonalności zarzadzania infrastruktura serwerowa" Wymóg wskazany w pkt. 5 str. 10 załącznika nr 1 do SIW Z dotyczy zwiększenia niezawodności modułów sieciowych dla oferowanej obudowy serwerowej. W uzasadnieniu odrzucenia oferty w pkt 5 Zamawiający wskazuje, iż rolę przełącznika w oferowanym rozwiązaniu pełni urządzenie CISCO Nexus 500 i nie może on pracować jako przełącznik zarządzający, gdyż nie posiada funkcjonalności zarządzania infrastrukturą serwerową. Otóż zgodnie z wymaganiami SIWZ, oferowane rozwiązanie ma posiadać zewnętrzny system zarządzająco przełączający służący do zarządzania oferowaną platformą, nie wymagając jednocześnie, aby system zarządzająco-przełączający rly;'y --" l... U""'!::"' MA~ :. c:; p... MAGDAi GrjRNIt'WICZ

13 oparty został na pojedynczym urządzeniu - tym przypadku, jak wskazuje Zamawiający w uzasadnieniu na urządzeniu CISCO NEXUS 500. Oferowane przez Odwołującego rozwiązanie posiada system zarządzania całością oferowanej platformy, oparty na wielomodułowej konfiguracji, w której jednym z elementów zarządzających(jednym z modułów) jest wspomniany wyżej przełącznik CISCO Nexus 500. Przełącznik ten w połączeniu z zewnętrznym centralnym modułem zarządzającym i innymi modułami tworzy system zarządzający przełączający dla całości oferowanej platformy wirtualizacji. Niepoprawne, zdaniem Odwołującego, jest twierdzenie że przełącznik w oferowanej topologii nie posiada funkcjonalności zarządzania infrastrukturą platformy wirtualizacji, a tym samym częścią serwerową Na koniec wskazujemy, iż po raz kolejny Zamawiający zdaje się przeczyć temu, co zapisał w wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie odróżnia przełącznika zarządzającego od systemu zarządzająco-przełączający. Jak wskazał odwołujący przełącznik jest elementem ww. systemu a inne postrzeganie jest jedynie dowodem na niewystarczające zaznajomienie się z rozwiązaniem zaproponowanym przez Odwołującego, tym bardziej iż Zamawiający nie raczył nawet wezwać w tym zakresie Odwołującego do wyjaśnień. 6) niespelnienie przez rozwiazanie zaoferowane Drzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 30 str. 1 załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "Wykonawca zaoferował rozwiazanie w postaci serwerów wyposażonych w 1 kości pamieci systemowej 16 GB RAM dających sumarycznie 19 GB RAM na każdy serwer" Zamawiający odpowiedziami na pytania z dnia r. zmienił sumaryczną wartość RAM dla serwerów, która powinna wynosić 196 GB RAM. Odwołujący w tym miejscu wskazuje, iż rozwiązanie przez niego zaproponowane posiada określoną przez Zamawiającego &UMAK s.a ~~~y MAGD~ GORNII:W1CZ

14 wartość, a znajduje to odzwierciedlenie w następujących pozycjach oferty Odwołującego: a) Strona 5 oferty Odwołującego, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, pozycja: 8737GG - 8 GB RAM b) Strona 5 oferty Odwołującego, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, pozycja 49Y z czego wynika 1 modułów pamięci RAM na serwer - tj. 19 GB RAM łącznie daje to 00 GB RAM Jak wynika z powyższego oferowane przez Odwołującego rozwiązanie dot. serwerów x40 posiada 00GB RAM. Pamięć RAM w postaci dwóch kości, każda po 4GB RAM, jest oferowana jako nieodłączny element serwera i występuje pod numerem. katalogowym wymienionego w ofercie a wskazanego powyżej serwera. Zatem podstawowa konfiguracja serwera posiadająca 8GB RAM została doposażona w 1 kości o pojemności 16GB RAM zwiększając konfigurację pamięci do 00GB RAM Aby dodatkowo potwierdzić, Odwołujący jako dowód przedkłada karta produktu - IBM Flex System x40 Compute Node, z którego to dokumentu z pozycji dotyczących serwera 8737-GG o nazwie Pamięć wynika wprost, iż urządzenie w standardzie posiada wewnętrzną pamięć RAM o pojemności 8GB. Dowód: karta produktu - IBM Flex System x40 Compute Node - w tym w szczególności strona nr 19, wraz z tłumaczeniem str. nr na potwierdzenie, iż serwer 8737-GG posiada w podstawowej konfiguracji 8GB RAM Jak wynika z powyższego sumując wartości z poz. 8737GG i 49Y1563 w kolumnie: Numer produktu/numer katalogowy, str. 5 oferty Odwołującego łączna pojemność pamięci RAM wymagana przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotowym warunkiem SIWZ jest osiągnięta. Q.UMAI< dl?n S.A. u MAGDALTA GÓRNIEWICZ

15 Ponadto uzasadnienia w tym zakresie można wywnioskować, iż Zamawiający nie wystarczająco zaznajomił się z ofertą i nie pokusił się nawet o sprawdzenie parametrów technicznych oferty przed jej odrzuceniem, co więcej nie skorzystał z przysługującego mu prawa do wezwania do szczegółowych wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 Ustawy PZP. 7) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołującego wvmagania wskazanego w pkt. 31 str. 1 załącznika nr 1 do SIWZ, bowiem "w ofercie Wykonawca zaoferował rozwiązanie składające sie z 6 obudów serwerowych" Zarzut ten jest dla Odwołującego zupełnie niezrozumiały, w poz. 871A1G, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, str. 4 oferty Odwołującego rzeczywiście wskazano 6 obudów, jednakże Zamawiający zdaje się nie zauwa ż ać, tam gdzie mu to nie jest na rękę, swoich wyjaśn i eń w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów. Odwołujący zwraca uwagę na odpowiedzi na pytania oferentów z dnia r. gdzie w odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający wskazuje, i ż "Zamaw i ający dopuszcza rozwiązanie zapewniające mniejsza ilość chassis z większą i lością serwerów typu blade, ale jednocześnie podtrzymuje wymagania na system zarządzania zdefiniowany w SIWZ". Oznacza to tyle, i ż Zamawiający wprost dopuścił aby wykonawcy zaoferowali mniejs z ą ilość obudów o więks z ej pojemości, czyli mów i ąc kolokwialnie, takich które pomieszczą więcej serwerów. Dowód: odpowiedzi na pytania z dnia r. Reasumując powyższe wymaganie jest przez Odwołującego spełnione. 8) niespelnienie orzez rozwiązanie zaoferowane przez Odwołującego wymagania wskazanego w pkt. 3 str. 1 załącznika ",Q"tlU-lMAI< S.A. o;rll nu MAGDA I~A GORNIE\).. '':Z

16 nr l do SIWZ, bowiem "w ofercie Wykonawca zaoferował szt. urzadzeń Cisco Nexus 500, które nie spełnia wymagania ilościowego, tj. minimum cztery przełaczniki zarzadzajacokomunikacyjne" Zamawiający błędnie zinterpretował funkcjonalność przełączników Nexus 500, do których odwołuje się w uzasadnieniu dotyczącym odrzucenia oferty Qumak. Wskazać należy, iż przełączniki te pełnią w proponowanym rozwiązaniu rolę elementu składowego redundantnego systemu zewnętrznego przełączająco-zarządzającego o którym mowa w, pkt. 6, str. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz w pkt. 8, str. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ. Rolę wymaganych przełączników, do których nawiązuje Zamawiający w podstawach odrzucenia oferty Odwołującego, pełnią 4 sztuki przełączników LAN wyposażonych każdy w 40 portów o prędkości 10Gb/s, (są one wskazane w poz. 49Y470, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, strona 4 oferty Odwołującego) wraz z 6szt. przełączników uzupełniających posiadających porty Fe (są one wskazane w poz. 00Y334, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, strona 4 oferty Odwołującego). W związku z powyższym oferowane rozwiązanie posiada większą liczbę przełączników w konfiguracji zgodnej z SIWZ niż zostało to określone przez Zamawiającego wymaganiach w załączniku nr 1 do SWIZ. Większa liczba przełączników zaoferowanych została zgodnie z najlepszymi praktykami obowiązującymi przy projektowaniu tego typu rozwiązań. 9) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane orzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 10 str. 17 załacznika nr l do SIWZ, bowiem «Wykonawca zaoferował rozwiazanie w postaci macierzy dyskowej IBM Storwize V7000. Zgodnie z dokumentacja producenta macierzy zaoferowane urzadzenie umożliwia rozbudowe maksymalnie do 960 napedów dyskowych (bez wirtua/izowania zewnetrznych macierzy). W dokumentacji producent wskazuje również że macierz dyskowa może zapewnić maksymalna całkowita wewnetrzna pojemność (surowa) o wielkości 1,44 PB"

17 W pkt 10 str. 17 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił, że urządzenie pamięci masowej musi zapewnić możliwość rozbudowy i obsługi (co jest wzajemnie tożsame) do 000 napędów dyskowych nie precyzując jednocześnie w jaki sposób ma zostać zrealizowana powyższa rozbudowa oraz obsługa tych napędów. Zamawiający ponadto wprowadza ograniczenie, że obsługa i rozbudowa musi być możliwa bez użycia zewnętrznych pamięci masowych tzn. bez użycia wirtualizacji zewnętrznych macierzy. W oferowanym rozwiązaniu jest możliwość obsługi (a tym samym rozbudowy) do 4096 napędów dyskowych przy spełnieniu warunku bez użycia wirtualizacji zewnętrznych macierzy, a informacja ta jest ogólnie dostępna na stronach producenta firmy IBM. Obsługa 4096 napędów dyskowych w oferowanej macierzy jest analogiczna do obsługi napędów dyskowych w macierzach innych producentów. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby oferowane rozwianie zapewniało maksymalną całkowitą wewnętrzną pojemność użyteczną nie mniejszą niż PB. W dokumentacji technicznej rozwiązania, IBM wskazuje możliwość obsługi do 3PB wewnętrznej pojemności (surowej), tzn. przestrzeni udostępnianej systemom serwerowym korzystającym z zasobów macierzy prezentowanej jako jej wewnętrzne zasoby. la) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane orzez Odwołujacego wymagania technicznego odnośnie infrastruktury komunikacyjnej sieci SAN bowiem u Wykonawca zaoferował dostarczenie sprzetu w ilości niezgodnej z SIWZ, tj. MSD 9S13 ilość l oraz 4 Port 8GB - ilość 6" Zamawiający odwołuje się w tym zarzucie do konfiguracji podanej na bazie rozwiązania VCE wskazanego w tabeli (str Infrastruktura komunikacyjna : przełączniki sieci SAN) zestawienie ilościowe wskazuje na jeden przełącznik (dla lokal izacji) - ilość 1 plus dwa GlU/V\,'>,.I" --:S A o;:jv~ MAGDJif~ GÓr:lNIEWlCZ

18 moduły 4 portowe. W uzasadnieniu zamawiający zarzuca ze powinny być dwa prz ełączniki każdy wyposażony w 8 modułów Fe. Odwołujący zwraca w tym miejscu uwagę na następującą tabelę ze str. załącznika nr 1 do SIWZ Jak widzimy w pozycji pierwszej wskazano jedną sztukę a w poz. drugiej dwie. Jednocześnie w tabeli równoważności Zamawiający nie specyfikuje właściwej liczby urządzeń, a jedynie wskazuje szczegóły konfiguracji wewnętrznej przełącznika Wyposaienle 3. Ka ż de urządzen i e musi być wyposa ż one w: a) Nie mniej nii 6 modułów liniowych, każdy posiadający co najmniej 4 porty FC o parametrach nie niższych niż : 1 Gb/ Gb/4 Gb/8 Gb i gwarantujący pelną wydajność każdego portu co najmniej dla trybu 4 Gb Fe b) wszystkie porty Fe obsadzone wkładkami optycznymi, SFP umo i liwiającym i ich wymianę podczas pracy ur.!ądzenia w przypadku awarii. cl wklad ki SFP SW obsługujące światłowód wielomodowy. dl licencje na oprogramowanie do zarządzania w tym : mod u ł zarządzan i a ruchem w sieci SAN, moduł zarządzan ia i konfiguracji wirtualnych sieci (VSAN), moduł definiowania poziomów QoS, QUMAK S,A ~ial7j : ijl'iy MAGDA~fłNIEW 'C~ U. - --

19 W ofercie Odwołującego konfiguracja MDS została zaproponowana zgodnie z wymaganiami równoważnymi, na podstawie wymaganej liczby modułów Fe oraz portów Fe przyłączeniowych wskazanych w pkt 3 str. 4 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącym wyposażenia. z ostrożności wskazujemy, iż przełącznik MDS jest urządzeniem rozbudowywalnym, co pozwala na dobór konfiguracji urządzenia do indywidualnych potrzeb. W przypadku konieczności montażu większej ilości modułów i portów Fe niż wynikałoby to z maksymalnych możliwości rozbudowy przełącznika MDS, konieczne byłoby zastosowanie kolejnego urządzenia. W wymaganiach równoważnych w przytoczonym powyżej punkcie mówiącym o wyposażeniu podana konfiguracja wewnętrzna przełącznika nie przekracza granicznych ilości dla pojedynczej obudowy, stąd zaoferowany został jeden przełącznik spełniający wszystkie wymagania SIWZ podane w równoważności Reasumując, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której Zamawiający próbuje na oferenta przerzucić odpowiedzialność za nie dość precyzyjne sformułowanie treści SIWZ w zakresie równoważnosci, czego Odwołujący nie mógł wywnioskować, dodatkowo nie wzywając w powyższym zakresie do szczegółowych wyjaśnień, a więc łamiąc odpowiednio zapisy art. 9 ust 1 Ustawy PZP oraz art. 87 ust 1 Ustawy PZP. 11) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wvmagania wskazanego w pkt. 1 oraz pkt. 14 str. 3 załacznika nr 1 do SIWZ. bowiem uw ofercie brak jest zaoferowanych serwisów na moduł dyskowy i jego oprogramowanie, oraz wsparcia producenta na oprogramowanie zarzadzajace"

20 Odwołujący wyjaśnia, iż powyższe serwisy są elementem składowym następujących pozycji z formularza oferty Odwołującego: Serwis na moduł dyskowy i jego oprogramowanie zawarty jest w poz. 859-A1, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, str. 35 oferty Odwołującego. 859-A1 IBM System Storage N3400 Model A1 1 Wsparcie producenta na oprogramowanie zarządzające zawarte jest w poz. 95Y1118, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, str. 37 oferty Odwołującego. 95Y1118 IBM Systems Director 1 Podsumowując, jak wynika z powyższego żaden z powyżej wskazanych powodów nie znajduje uzasadnienia ani w samej treści oferty ani w możliwości odrzucenia oferty na ich podstawie, bowiem : a) zarzuty wyżej wskazane są mylnie przez Zamawiającego zinterpretowane. b) Zamawiający nie wzywał do wyjaśnień w zakresie pkt odrzucenia oferty Odwołującego c) Odwołujący nie może ponosić negatywnych konsekwencji nie dość szerokiego dla Zamawiającego opisu elementów równoważności. III. Naruszenie przez Zamawiającego art. 9 ust 1 pkt. PZP poprzez nie dość dokładne określenie podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty Odwołującego -_: '_ ;"''V~K :::'.A ~~rtr/ MAGD"'~ GÓRNIEWICZ

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego Zielona Góra, 16.07.2015 r. UE.332.1.2015.HK Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A Indeks tematyczny orzeczeń KIO A aukcja elektroniczna KIO 138/12 KIO 257/12 KIO 271/12 KIO 299/12 C Cena KIO 42/12 certyfikat/atest KIO 6/12 KIO 110/12 KIO 123/12 KIO 154/12 KIO 358/12 czyn nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1044/14 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.1.4.2011 Zielona Góra, 3 października 2011r. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1135/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk Izabela Joanna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2230/13 POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 października

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 40 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374318-2016:text:pl:html Polska-Konin: Produkty farmaceutyczne 2016/S 207-374318 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2195/14 POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Warszawa, dnia 26.06.2017 r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ ZADANIA NR 3 Dotyczy: postępowania numer: D/72/2017.

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2057/14 WYROK z dnia 16 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu: Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych w ramach projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Forum Polska Agencja Fotografów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1285/12 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej : Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej. roboty budowlane. przetarg nieograniczony Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KU/104/2014 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert Numer sprawy : 1/EF/10/ZP Sanok, dnia 26.03.2010r. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29 tel. (+48 13) 46 311 29, (+48 13) 46 419 07 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1631/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk-Mazuś Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński Andrzej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę:

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę nr 1. złożoną przez firmę: Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel./faks: 34/ 367-36-74, e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.041.2014 L.dz. 1612/14

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej

Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej Warszawa, dnia 2014 r. UZP/DKUE/KD/30/2014 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO 735/15 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Marzena Ordysińska Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301448-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 2016/S 167-301448 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13410-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez pielęgniarki 2017/S 009-013410 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl 1 z 7 2015-06-03 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp.

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp. Działając w imieniu na podstawie załączonego pełnomocnictwa z dnia 2 września 2013r., na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2729/13 WYROK z dnia 11 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1369/14 WYROK z dnia 21 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Luiza Łamejko Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 4 listopada 2014 r. Sygn. akt: KIO 2246/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 238/16 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 15 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 449/12 WYROK z dnia 15 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Luiza Łamejko Honorata Łopianowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 668/12 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 17

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kraków, 16.05.2014 r. ZNAK: DNO 3411 5/14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Stasiak. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-987/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Paweł Krzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/13 POSTANOWIENIE z dnia 16 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 13 września 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1608/16 WYROK z dnia 13 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Wojciech Świdwa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1945/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk. Protokolant Katarzyna Kawulska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Maria Trzeźwińska Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254501-2017:text:pl:html -Wrocław: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2017/S 125-254501 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 996/14 WYROK z dnia 2 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie o wniesieniu protestu Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2017 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak

POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2017 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak Sygn. akt KIO 2405/16 POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3 Gdynia, dnia 28 sierpnia 2013 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015

JW - 5. Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 02.04.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/44/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 1281/12 POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wrocław, dnia 18 grudnia 2015 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział III Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie I. Opis przedmiotu przetargu

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie I. Opis przedmiotu przetargu Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB dla szkółek kolarskich uczestniczących w programie NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY - UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA ul. BartyckallOA tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 fax: 22 651 06 76 e-mail: warszawa@wios.wars2awa.pl http://www.wios.wars2awa.pl Warszawa,^,listopad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ BIURO DYREKTORA GENERALNEGO Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64845-2017:text:pl:html Polska-Bolesławiec: Komputery osobiste 2017/S 036-064845 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Sygn. akt KIO/2410/10, KIO 2506/10 POSTANOWIENIE z dnia 19 listopada 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk po

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Znak sprawy: AI -261-05/MF/13 Zamość, dn. 17.10.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 lipca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 lipca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1399/15 WYROK z dnia 14 lipca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451312-2016:text:pl:html -Rzeszów: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 2016/S 247-451312

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345051-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia i wyroby do radioterapii 2016/S 192-345051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Katowice: Samochody osobowe 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311119-2016:text:pl:html -Katowice: Samochody osobowe 2016/S 173-311119 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:66514-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Węgiel i paliwa na bazie węgla 2017/S 037-066514 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1474/14 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo