~~ 0~ J63t? Q.e.. ~P. R)~.1L Warszawa. Warszawa, dnia r. wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~~ 0~ J63t? Q.e.. ~P. R)~.1L... 00-909 Warszawa. Warszawa, dnia 08.03.2013 r. wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 ~~ 0~ Warszawa, dnia r. INSPEKTORAl UZBROJENIA J63t? NrV/.. /13 Q.e.. ~P. R)~.1L Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nicograniczonego na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej, nr referencyjny lu/i 88NII-51/Z0/PN/AElDOS/KJ0 1 WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Na podstawie art. 185 ust. I ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 010 r. Nr 113, poz. 759, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą pzp", Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony, m referencyjny IU/188NII-511Z0IPN/AE/DOSIKJ01 w dniu r. wpłynęło odwołanie - kopia odwołania stanowi załącznik do niniej szego pisma. W związku z powyższym informuję, że wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniej szego pisma zgodnie z art. 185 ust. ustawy Pzp. Załącznik m l na 98 stronach - kopia odwołania PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ~ ~'C. O,.,/;o f;;lf. Lilianna OCHAL M.N

2 f '1 iiii;: 1 "15"- L'-- 1'-',_. "'.',,- " 'I' 'IA "K;~~J'C' _~,CJ'A i'. Nr...,.... wplynę~i ~~t,mr. Zn13... nio.. ii' "'al... 5,..... o/6... AI"'..,. /~t- Jó ~,._... Ii Warszawa, dnia r.. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a (Adgar Plaza) Warszawa Odwołujący: QUMAK S.A. z siedzibą w Warszawie ( Warszawa). przy Al. Jerozolimskie 94, (nr tel , nr faksu : , adres Reprezentowane przez: Magdalenę Górniewicz - pelnomocnika Zamawiający: Inspektorat Uzbrojenia Warszawa, ul. Królewska 1/7 Tel. : () Fax: () dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania na "Dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla resortu obrony narodowej" Nr postępowania: IU/188/VII-Sl/Z0/PN/ AE/OOS/Z/01" (dalej zwanego "Zamówieniem"). " ~ :>. - ) '.... ~, -'_.' '-). '.,,; ';,l. QUMAKSA. ~Iał aw!l\i MAGD (SćRNIEWlCZ : _, ~. :: ~ ::L',. '.,' :.,,") J~ I,C => _,' -:' " " "

3 ODWOŁAN I E Działając w imieniu Odwołującego, w oparciu o art. 180 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 9 stycznia 004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm., zwanej dalej PZP), wnoszę odwołanie na czynności i zaniechania Zamawiającego w postaci: 1. oceny oferty Odwołującego,. odrzucenia oferty Odwołującego. 3. błędne ustalenie stanu faktycznego, 4. nierówne traktowanie uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a co za tym idzie złamanie fundamentalnej zasady określonej wart. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp; 5. wyboru oferty naj korzystniejszej Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: 1. Art. 89 ust 1 pkt. PZP poprzez bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego jako nieodpowiadającej treści SIWZ, w przypadku w którym oferta jest w pełni wskazanymi w SIWZ zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP poprzez naruszenie przy ocenie i wyborze oferty w niniejszym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców. 3. Art. 9 ust 1 pkt. PZP poprzez niedokładne i niegodne ze stanem faktycznym uzasadnienie podstaw faktycznych i prawnych odrzucenia oferty Odwołującego. 4. Art. 91 ust 1 PZP - poprzez niezgodne z Ustawa dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 5. Art. 87 ust 1 PZP poprzez brak skierowania do Odwołującego wezwania do wyjaśnień treści oferty, pomimo wątpliwości Zamawiającego co do jej prawidłowości. QUMAI<S.A. Dział Prawny MAGOAL~ GÓRNlEWICZ

4 6. Z ostrożności Art. 91a PZP poprzez niezastosowanie aukcji elektronicznej pomimo tego, iż 3 oferty nie podlegały odrzuceniu 7. Niezastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. PZP wobec wykonawcy Konsorcjum firm: S&T Services Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 10 i Maxto Spółka z ograniczona odpowiedzialności S.K.A z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 5 (dalej S&T) i zaniechanie odrzucenia jego oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 8. Niezastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. PZP wobec wykonawcy ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedziba w Warszawie ul. Grochowska 1a i ATM S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Grochowska 1a (dalej ATM) i zaniechanie odrzucenia jego oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 9. Art. 4 ust pkt. PZP wobec wykonawcy S&T bowiem Wykonawca ten nie zabezpieczył swojej oferty wadium i powinien podlegać wykluczeniu z postępowania a tym samym jego oferta powinna podlegać odrzuceniu. lo.art. 4 ust pkt. PZP w związku z art. 85 ust. 4 Ustawy PZP wobec wykonawcy S&T bowiem Wykonawca ten nie zabezpieczył swojej oferty wadium na wydłużony okres związania ofertą i powinien podlegać wykluczeniu z postępowania a tym samym jego oferta powinna podlegać odrzuceniu. Majac na uwadze powyższe. Odwołujacy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu : 1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 3. Unieważnienia czynności oceny oferty Odwołującego, 4. Dokonania ponownej oceny ofert w tym oferty Odwołującego w zakresie zgodności oferty Odwołującego z SIW Z 5. Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Ustawy Pzp oferty ATM jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ. QUMAKS.A. -'oztafla~ny MAGDA~ÓRN 'EW'CZ

5 6. Odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Ustawy Pzp oferty S&T jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ. 7. Wykluczenie oferenta S&T. na podstawie art. 4 ust pkt. Ustawy Pzp z uwagi na nie wniesienie w sposób zgodny z Ustawą PZP wadium oraz odrzucenie jego oferty na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp. 8. Wykluczenie oferenta S&T na podstawie 4 ust pkt. PZP w związku z art. 85 ust. 4 Ustawy PZP z uwagi nie wniesienie w sposób zgodny z Ustawą PZP wadium na wydłużony okres związania ofertą oraz odrzucenie jego oferty na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp. Uzasadnienie I [warunki formalne odwołania i interes] Informację o odrzuceniu oferty Odwołującego z postępowania, Zamawiający przesłał Odwołującemu za pośrednictwem faxu w dniu 5 lutego 013 roku. Dowód: pismo z dnia 5 lutego 013 r. z informacją o odrzuceniu oferty Odwołującego. Tym samym niniejsze odwołanie składane jest w zakreślonym wart. 18 ust. 1 pkt 1 PZP lo-dniowym terminie. Interes Odwołującego we wnoszeniu środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP przejawia się w tym, że Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że oferta Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza, a tym samym uniemożliwił mu uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Tym samym oczywiste jest ---->0;:,<;\... lwṁ..,ai<s.a

6 wystąpienie szkody po stronie Odwołującego w postaci pozyskania Zamówienia, a co za tym idzie uzyskania określonego przychodu i zysku w wyniku realizacji Zamówienia, jak równ i eż poszerzenia grona wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o podmioty, które winny ulec wykluczeniu z postępowania i ich oferty winny zostać odrzucone. Ponadto nawet, jeśli z daleko posuniętej ostrożności można by uznać, iż oferty innych oferentów nie podlegają odrzuceniu to przywrócenie Odwołującego do udziału w postępowaniu powoduje zastosowanie ar. 91a Ustawy PZP - a wiec aukcji elektronicznej, co dopuszcza zapis w pkt SIWZ - W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku trwania aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty(bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru w pkt. 18., z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a tym samym interes Odwołującego również i w tym przypadku ma miejsce, bowiem brak możl i wości udziału Odwołującego w aukcji elektronicznej w sposób bezsporny pozbawia go uzyskania przedmiotowego zamówienia. II. [Odrzucenie oferty Odwołującego] Pismem z dnia 5 lutego 013r. Zamawiający o wynikach oceny ofert, w tym o odrzuceniu oferty Odwołującego. podstawę odrzucenia Zamawiający wskazuje kilka zarzutów: poinformował Wykonawców Za 1. niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wvmagania wskazanego w pkt. 1 str. załacznika nr 1 do SIWZ, z uwagi na fakt. iż urzadzenia i oprogramowanie objete oferta Odwołujacego nie sa "urzadzeniami zintegrowanymi i zwa/idowanymi tj. zaprojektowanymi. wykonanymi i przetestowanymi do wzajemnej współpracy ze soba w ramach jednej platformy wirtua/izacji"

7 W odniesieniu do tego zarzutu podkreślenia wymaga fakt, iż w dniu r. Zamawiający pytał Odwołującego czy ww. wymaganie jest spełnione przez jego rozwiązanie. W odpowiedzi na zapytanie Odwołujący w dniu r. potwierdził, iż to rozwiązanie jest zgodnie z ww. wymogiem SIWZ. Dowód: wezwanie do VII/11816/1 wraz z potwierdzenie spełnienia załącznika nr 1 do SIWZ wyjaśnień z dnia odpowiedzią z dnia warunku wskazanego w pkt. 1 r nr. na str. Nie sposób w tym miejscu pominąć, iż Zamawiający na potwierdzenie spełniania tego warunku nie wymagał żadnych dodatkowych dokumentów ani oświadczeń producenta platformy wirtualizacji, a co za tym idzie, wyjaśnienia przedłożone przez Odwołującego powinny być w tym zakresie wystarczające, tym bardziej, iż Zamawiający ani w momencie kierowania wezwania do wyjaśnień w tym zakresie, ani nawet na etapie odrzucenia oferty Odwołującego, nie wskazał czym się kierował dokonując oceny spełnienia ww. warunku. Jak wynika z orzeczeń KIO i przepisów zawartych w Ustawie PZP na Zamawiającym ciąży obowiązek wyczerpującego wskazania podstaw odrzucenia danej oferty a nie kierowanie się jedynie domysłami, zwłaszcza z uwagi na prawo Odwołującego do obrony swojej oferty przed Krajowa I zba Odwoławczą. Tym samym z uwagi na uchybienie przez Zamawiającego obowiązkowi wskazanemu wart. 9 ust 1 pkt. PZP, na obecnym etapie jest na trudno odnieść się bardziej szczegółowo co tego zarzutu, bowiem nie znamy podstaw fa ktycznych i prawnych do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na niespełnienie ww. warunku. Odwołujący oświadcza, po raz kolejny iż urządzenia oprogramowanie są urządzeniam i zintegrowanymi i zwalidowanymi, znajduje to potwierdzenie w piśm i e Producenta platformy wirtualizacji O...,..\""'.i'-'iM"'At<,?A Dział rawflij

8 - IBM Polska Sp. z 0.0., które poza potwierdzeniem spełnienia ww. warunku wskazuje również, iż urządzenia i oprogramowanie są objęte "usługami wsparcia technicznego realizowanymi przez IBM" Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt, 1 pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. 1 str. załącznika nr 1 do SIWZ ) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. str. załacznika nr 1 do 5IWZ, bowiem Odwołujący zaoferował osobne produkty. dostepne w katalogach produktów IBM i Cisco, skonfigurowanymi na potrzeby niniejszego postepowania. Odwołujący zwraca uwagę na zapis pkt. str. załącznika nr 1 do SIWZ, który brzmi: "Wymagane jest aby platforma wirtualizacji była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe". Z ww. zapisu nie da się wywieść, tak jak stara się to zrobić Zamawiający, iż elementy platformy wirtualizacji muszą być dostępne jedynie w katalogach jednego producenta. Koniecznym jest natomiast, czemu nie przeczy Odwołujący, iż to platforma wirtualizacji, jako całość ma być rozwiązaniem jednego producenta, który dokonał odpowiedniego doboru urządzeń i oprogramowania, stworzył platformę wirtualizacji i oferuje ją pod określoną nazwą handlową jako jej producent. Tym samym uznać należy, iż zarzut ten nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach SIWZ, w tym w szczególności załącznika nr 1 do SIWZ. Abstrahując od powyższego, zaznaczamy, iż można uznać, że rozwiązanie zaoferowane przez pozostałych oferentów, składa się z elementów różnych producentów, bowiem dokładnie te same produkty znajdują się w ofertach handlowych takich firm jak Cisco,Vmware, EMC jedyne co je różni to numery seryjne znajdujące się w katalogach ww. podmiotów i firmy VCE, a wszelkie pozostałe elementy, takie jak wygląd czy funkcjonalności są identyczne, np. Przełącznik MDS9513 w złożonych ofertach przez pozostałych oferentów posiada u producenta VCE numer katalogowy --<.f.j:>i!luin\ak S./ - 'Oz~wn y!'.j...a.goi'l'l.:y: GÓr... N![:wICZ

9 AGGS BOl MDS 9513 Base Config () : Chassis, SUP no ports Director, - str. 3 oferty firmy ATM a u producenta Cisco jest dostępny pod numerem katalogowym DS-C9513. To ten sam przełącznik do czego zresztą przyznaje się VCE w dokumentacji Vblocka, z tą różnicą, że numer katalogowy VCE zawiera dwa komplety urządzeń. Podkreślamy również, iż elementy składowe rozwiązania Vblock są wytworzone przez podmioty inne niż VCE. Pomimo tego, co Odwołujący wskazał powyżej, dodatkowo potwierdzamy, iż rozwiązanie w postaci platformy wirtualizacji, jest gotowym produktem z określoną nazwą handlową, którą jest "Flex System", co potwierdza sam producent rozwiązania firma IBM Polska Sp. z 0.0. Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt. pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. str. załącznika nr 1 do SIWZ 3. niespelnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 3 str. załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "oferta wykonawcy to zbiór urzadzeń i oprogramowania trzech producentów - jednak takie rozwiazanie nie należy do produktów z wymagana linia rozwojowa" W zakresie tego zarzutu również konieczne jest literalne przytoczenie wymagania wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, które brzmi: " Wymagane jest, aby oferowane rozwiązanie było rozwiązaniem dojrzałym z określoną linia rozwojową tj. aby platforma wirtualizacji należała do rodziny produktów dostępnej na rynku pod ta sama nazwą min. od 4 miesięcy" --"c;),"""u~m~ai<..c~, A. " iał awn ~ ' /!lf,'v ~(".. ~.. E A.-':l :~ :';l"1--;;'j;c7

10 Jak wynika z powyższego, Zamawiający wymagał jedynie aby rodzina produktów była dostępna na rynku od min. 4 miesięcy, z zapisu tego nie wynika, iż dotyczy on dostępności rozwiązania zaproponowanego przez danego oferenta jako całości, o czym świadczy dokładne wskazanie na rodzinę produktów. Jeśli jednak Zamawiający chciałby to rozumieć inaczej, to powinien to w sposób jasny i bezsporny opisać w SIWZ, gdyż jak wiadomo to Zamawiający ponosi konsekwencje nie dość szczegółowego i jasnego sprecyzowania swoich wymagań w SIWZ. Dla Odwołującego przesłanie tego zapisu było jasne i wskazywało na rodzinę produktów a nie na platformę wirtualizacji jako całość, zatem nie sposób przyjąć, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do przerzucenia na oferenta odpowiedzialności za swoje działania a tym bardziej prawo do odrzucenia oferty na tej podstawie. Odwołujący podkreśla, iż niezrozumiałe jest dla niego odrzucenie oferty Odwołujące z uwagi na niespełnienie przedmiotowego warunku, bowiem w dn r. jak i w dn r. Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień wskazywał Zamawiającemu, iż warunek jest przez Odwołującego spełniony. Odrzucenie z tego powodu jest dla Odwołującego jest jeszcze bardziej niezrozumiałe z uwagi na przedłożenie przez Odwołującego w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień w dniu r oświadczenia producenta platformy wirtualizacji IBM Polska Sp. z 0.0. potwierdzającego dostępność rodziny produktów na rynku od ponad 4 miesięcy. Dowód: wezwanie do VII/1731/1 wraz z potwierdzenie spełnienia załącznika nr 1 do SIWZ wyjaśnień z dnia odpowiedzią z dnia warunku wskazanego w pkt. 3 r nr. na str. wezwanie do wyjaśnień z dnia r nr. VII/13883/1 wraz z odpowiedzią z dnia na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w pkt. 3 str. załącznika nr 1 do SIWZ Odwołujący po raz kolejny, aby rozwiać wszelkie wątpliwości przedkłada oświadczenie IBM Polska Sp. z 0.0. wskazujące, iż

11 platforma wirtualizacji należy do rodziny produktów "Blade" jest dostępna na rynku od roku 00. Dowód: pismo IBM z dnia r. (pkt. 3 pisma) na potwierdzenie spełniania przez Odwołującego warunku z pkt. 3 str. załącznika nr 1 do SIWZ Jak wynika z przytoczonego powyze) uzasadnienia do trzech pierwszych zarzutów, Zamawiający łamie art. 7 Ustawy PZP, ponieważ nie traktuje w równy sposób wszystkich oferentów, bowiem zarówno rozwiązanie zaproponowane przez Odwołującego jak i pozostałych oferentów, jest podobne, a w przeciwieństwie do innych ofert, oferta Odwołującego zdaniem Zamawiającego jest niezgodna z SIWZ. Dodatkowo, w zakresie podstaw odrzucenia oferty Odwołującego, Zamawiający nie wskazuje podstaw faktycznych i prawnych a więc uchybia obowiązkowi wskazanemu wart. 9 ust 1 pkt. Ustawy PZP. 4) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 4 str. załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem «zaoferowane przez wykonawce serwisy oznaczone sa numerami katalogowymi (np. firmy Cisco dla przełacznika rdzeniowego) oraz firmy Oumak-Sekom S.A. Il Wskazane przez Odwołującego serwisy posiadają numery seryjne analogiczne zarówno w Ofercie producenta rozw i ązania, czyli IBM Polska Sp. z 0.0. jak i Cisco. Odwołujący tym samym potwierdza, iż pomimo tego, iż serwisy znajdują się w katalogach Cisco będą one Q UMAI<S.A DziałP~ wny M-A-GO-A-i1f "'~ "

12 świadczone przez producenta zgodnie z wymaganiem pkt. 4 str. załącznika nr 1 do siwz. Dowód: oświadczenie producenta IBM Polska Sp. z 0.0 z dnia r w zakresie pokrywania się numerów seryjnych Jeśli natomiast chodzi o serwis z poz. W tabeli serwisy - Serwis Qumak-Sekom zgodny z zapisami SIWZ, str. 3 oferty Odwołującego, zaistniała inna omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty i powinna podlegać poprawieniu w trybie art. 87 ust pkt. 3 Ustawy PZP, jednakże również i w tym zakresie Zamawiający nie skierował wezwania do szczegółowych wyjaśnień, podejmując decyzję na postawie swoich domniemań. 5) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane Drzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 5 str. 10 załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "przełacznik Nexus 500 nie może pracować jako przełacznik zarzadzajacy, gdyż nie posiada funkcjonalności zarzadzania infrastruktura serwerowa" Wymóg wskazany w pkt. 5 str. 10 załącznika nr 1 do SIW Z dotyczy zwiększenia niezawodności modułów sieciowych dla oferowanej obudowy serwerowej. W uzasadnieniu odrzucenia oferty w pkt 5 Zamawiający wskazuje, iż rolę przełącznika w oferowanym rozwiązaniu pełni urządzenie CISCO Nexus 500 i nie może on pracować jako przełącznik zarządzający, gdyż nie posiada funkcjonalności zarządzania infrastrukturą serwerową. Otóż zgodnie z wymaganiami SIWZ, oferowane rozwiązanie ma posiadać zewnętrzny system zarządzająco przełączający służący do zarządzania oferowaną platformą, nie wymagając jednocześnie, aby system zarządzająco-przełączający rly;'y --" l... U""'!::"' MA~ :. c:; p... MAGDAi GrjRNIt'WICZ

13 oparty został na pojedynczym urządzeniu - tym przypadku, jak wskazuje Zamawiający w uzasadnieniu na urządzeniu CISCO NEXUS 500. Oferowane przez Odwołującego rozwiązanie posiada system zarządzania całością oferowanej platformy, oparty na wielomodułowej konfiguracji, w której jednym z elementów zarządzających(jednym z modułów) jest wspomniany wyżej przełącznik CISCO Nexus 500. Przełącznik ten w połączeniu z zewnętrznym centralnym modułem zarządzającym i innymi modułami tworzy system zarządzający przełączający dla całości oferowanej platformy wirtualizacji. Niepoprawne, zdaniem Odwołującego, jest twierdzenie że przełącznik w oferowanej topologii nie posiada funkcjonalności zarządzania infrastrukturą platformy wirtualizacji, a tym samym częścią serwerową Na koniec wskazujemy, iż po raz kolejny Zamawiający zdaje się przeczyć temu, co zapisał w wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie odróżnia przełącznika zarządzającego od systemu zarządzająco-przełączający. Jak wskazał odwołujący przełącznik jest elementem ww. systemu a inne postrzeganie jest jedynie dowodem na niewystarczające zaznajomienie się z rozwiązaniem zaproponowanym przez Odwołującego, tym bardziej iż Zamawiający nie raczył nawet wezwać w tym zakresie Odwołującego do wyjaśnień. 6) niespelnienie przez rozwiazanie zaoferowane Drzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 30 str. 1 załacznika nr 1 do SIWZ, bowiem "Wykonawca zaoferował rozwiazanie w postaci serwerów wyposażonych w 1 kości pamieci systemowej 16 GB RAM dających sumarycznie 19 GB RAM na każdy serwer" Zamawiający odpowiedziami na pytania z dnia r. zmienił sumaryczną wartość RAM dla serwerów, która powinna wynosić 196 GB RAM. Odwołujący w tym miejscu wskazuje, iż rozwiązanie przez niego zaproponowane posiada określoną przez Zamawiającego &UMAK s.a ~~~y MAGD~ GORNII:W1CZ

14 wartość, a znajduje to odzwierciedlenie w następujących pozycjach oferty Odwołującego: a) Strona 5 oferty Odwołującego, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, pozycja: 8737GG - 8 GB RAM b) Strona 5 oferty Odwołującego, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, pozycja 49Y z czego wynika 1 modułów pamięci RAM na serwer - tj. 19 GB RAM łącznie daje to 00 GB RAM Jak wynika z powyższego oferowane przez Odwołującego rozwiązanie dot. serwerów x40 posiada 00GB RAM. Pamięć RAM w postaci dwóch kości, każda po 4GB RAM, jest oferowana jako nieodłączny element serwera i występuje pod numerem. katalogowym wymienionego w ofercie a wskazanego powyżej serwera. Zatem podstawowa konfiguracja serwera posiadająca 8GB RAM została doposażona w 1 kości o pojemności 16GB RAM zwiększając konfigurację pamięci do 00GB RAM Aby dodatkowo potwierdzić, Odwołujący jako dowód przedkłada karta produktu - IBM Flex System x40 Compute Node, z którego to dokumentu z pozycji dotyczących serwera 8737-GG o nazwie Pamięć wynika wprost, iż urządzenie w standardzie posiada wewnętrzną pamięć RAM o pojemności 8GB. Dowód: karta produktu - IBM Flex System x40 Compute Node - w tym w szczególności strona nr 19, wraz z tłumaczeniem str. nr na potwierdzenie, iż serwer 8737-GG posiada w podstawowej konfiguracji 8GB RAM Jak wynika z powyższego sumując wartości z poz. 8737GG i 49Y1563 w kolumnie: Numer produktu/numer katalogowy, str. 5 oferty Odwołującego łączna pojemność pamięci RAM wymagana przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotowym warunkiem SIWZ jest osiągnięta. Q.UMAI< dl?n S.A. u MAGDALTA GÓRNIEWICZ

15 Ponadto uzasadnienia w tym zakresie można wywnioskować, iż Zamawiający nie wystarczająco zaznajomił się z ofertą i nie pokusił się nawet o sprawdzenie parametrów technicznych oferty przed jej odrzuceniem, co więcej nie skorzystał z przysługującego mu prawa do wezwania do szczegółowych wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 Ustawy PZP. 7) niespełnienie przez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołującego wvmagania wskazanego w pkt. 31 str. 1 załącznika nr 1 do SIWZ, bowiem "w ofercie Wykonawca zaoferował rozwiązanie składające sie z 6 obudów serwerowych" Zarzut ten jest dla Odwołującego zupełnie niezrozumiały, w poz. 871A1G, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, str. 4 oferty Odwołującego rzeczywiście wskazano 6 obudów, jednakże Zamawiający zdaje się nie zauwa ż ać, tam gdzie mu to nie jest na rękę, swoich wyjaśn i eń w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania oferentów. Odwołujący zwraca uwagę na odpowiedzi na pytania oferentów z dnia r. gdzie w odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający wskazuje, i ż "Zamaw i ający dopuszcza rozwiązanie zapewniające mniejsza ilość chassis z większą i lością serwerów typu blade, ale jednocześnie podtrzymuje wymagania na system zarządzania zdefiniowany w SIWZ". Oznacza to tyle, i ż Zamawiający wprost dopuścił aby wykonawcy zaoferowali mniejs z ą ilość obudów o więks z ej pojemości, czyli mów i ąc kolokwialnie, takich które pomieszczą więcej serwerów. Dowód: odpowiedzi na pytania z dnia r. Reasumując powyższe wymaganie jest przez Odwołującego spełnione. 8) niespelnienie orzez rozwiązanie zaoferowane przez Odwołującego wymagania wskazanego w pkt. 3 str. 1 załącznika ",Q"tlU-lMAI< S.A. o;rll nu MAGDA I~A GORNIE\).. '':Z

16 nr l do SIWZ, bowiem "w ofercie Wykonawca zaoferował szt. urzadzeń Cisco Nexus 500, które nie spełnia wymagania ilościowego, tj. minimum cztery przełaczniki zarzadzajacokomunikacyjne" Zamawiający błędnie zinterpretował funkcjonalność przełączników Nexus 500, do których odwołuje się w uzasadnieniu dotyczącym odrzucenia oferty Qumak. Wskazać należy, iż przełączniki te pełnią w proponowanym rozwiązaniu rolę elementu składowego redundantnego systemu zewnętrznego przełączająco-zarządzającego o którym mowa w, pkt. 6, str. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz w pkt. 8, str. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ. Rolę wymaganych przełączników, do których nawiązuje Zamawiający w podstawach odrzucenia oferty Odwołującego, pełnią 4 sztuki przełączników LAN wyposażonych każdy w 40 portów o prędkości 10Gb/s, (są one wskazane w poz. 49Y470, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, strona 4 oferty Odwołującego) wraz z 6szt. przełączników uzupełniających posiadających porty Fe (są one wskazane w poz. 00Y334, kolumna: Numer produktu/numer katalogowy, strona 4 oferty Odwołującego). W związku z powyższym oferowane rozwiązanie posiada większą liczbę przełączników w konfiguracji zgodnej z SIWZ niż zostało to określone przez Zamawiającego wymaganiach w załączniku nr 1 do SWIZ. Większa liczba przełączników zaoferowanych została zgodnie z najlepszymi praktykami obowiązującymi przy projektowaniu tego typu rozwiązań. 9) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane orzez Odwołujacego wymagania wskazanego w pkt. 10 str. 17 załacznika nr l do SIWZ, bowiem «Wykonawca zaoferował rozwiazanie w postaci macierzy dyskowej IBM Storwize V7000. Zgodnie z dokumentacja producenta macierzy zaoferowane urzadzenie umożliwia rozbudowe maksymalnie do 960 napedów dyskowych (bez wirtua/izowania zewnetrznych macierzy). W dokumentacji producent wskazuje również że macierz dyskowa może zapewnić maksymalna całkowita wewnetrzna pojemność (surowa) o wielkości 1,44 PB"

17 W pkt 10 str. 17 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił, że urządzenie pamięci masowej musi zapewnić możliwość rozbudowy i obsługi (co jest wzajemnie tożsame) do 000 napędów dyskowych nie precyzując jednocześnie w jaki sposób ma zostać zrealizowana powyższa rozbudowa oraz obsługa tych napędów. Zamawiający ponadto wprowadza ograniczenie, że obsługa i rozbudowa musi być możliwa bez użycia zewnętrznych pamięci masowych tzn. bez użycia wirtualizacji zewnętrznych macierzy. W oferowanym rozwiązaniu jest możliwość obsługi (a tym samym rozbudowy) do 4096 napędów dyskowych przy spełnieniu warunku bez użycia wirtualizacji zewnętrznych macierzy, a informacja ta jest ogólnie dostępna na stronach producenta firmy IBM. Obsługa 4096 napędów dyskowych w oferowanej macierzy jest analogiczna do obsługi napędów dyskowych w macierzach innych producentów. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby oferowane rozwianie zapewniało maksymalną całkowitą wewnętrzną pojemność użyteczną nie mniejszą niż PB. W dokumentacji technicznej rozwiązania, IBM wskazuje możliwość obsługi do 3PB wewnętrznej pojemności (surowej), tzn. przestrzeni udostępnianej systemom serwerowym korzystającym z zasobów macierzy prezentowanej jako jej wewnętrzne zasoby. la) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane orzez Odwołujacego wymagania technicznego odnośnie infrastruktury komunikacyjnej sieci SAN bowiem u Wykonawca zaoferował dostarczenie sprzetu w ilości niezgodnej z SIWZ, tj. MSD 9S13 ilość l oraz 4 Port 8GB - ilość 6" Zamawiający odwołuje się w tym zarzucie do konfiguracji podanej na bazie rozwiązania VCE wskazanego w tabeli (str Infrastruktura komunikacyjna : przełączniki sieci SAN) zestawienie ilościowe wskazuje na jeden przełącznik (dla lokal izacji) - ilość 1 plus dwa GlU/V\,'>,.I" --:S A o;:jv~ MAGDJif~ GÓr:lNIEWlCZ

18 moduły 4 portowe. W uzasadnieniu zamawiający zarzuca ze powinny być dwa prz ełączniki każdy wyposażony w 8 modułów Fe. Odwołujący zwraca w tym miejscu uwagę na następującą tabelę ze str. załącznika nr 1 do SIWZ Jak widzimy w pozycji pierwszej wskazano jedną sztukę a w poz. drugiej dwie. Jednocześnie w tabeli równoważności Zamawiający nie specyfikuje właściwej liczby urządzeń, a jedynie wskazuje szczegóły konfiguracji wewnętrznej przełącznika Wyposaienle 3. Ka ż de urządzen i e musi być wyposa ż one w: a) Nie mniej nii 6 modułów liniowych, każdy posiadający co najmniej 4 porty FC o parametrach nie niższych niż : 1 Gb/ Gb/4 Gb/8 Gb i gwarantujący pelną wydajność każdego portu co najmniej dla trybu 4 Gb Fe b) wszystkie porty Fe obsadzone wkładkami optycznymi, SFP umo i liwiającym i ich wymianę podczas pracy ur.!ądzenia w przypadku awarii. cl wklad ki SFP SW obsługujące światłowód wielomodowy. dl licencje na oprogramowanie do zarządzania w tym : mod u ł zarządzan i a ruchem w sieci SAN, moduł zarządzan ia i konfiguracji wirtualnych sieci (VSAN), moduł definiowania poziomów QoS, QUMAK S,A ~ial7j : ijl'iy MAGDA~fłNIEW 'C~ U. - --

19 W ofercie Odwołującego konfiguracja MDS została zaproponowana zgodnie z wymaganiami równoważnymi, na podstawie wymaganej liczby modułów Fe oraz portów Fe przyłączeniowych wskazanych w pkt 3 str. 4 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącym wyposażenia. z ostrożności wskazujemy, iż przełącznik MDS jest urządzeniem rozbudowywalnym, co pozwala na dobór konfiguracji urządzenia do indywidualnych potrzeb. W przypadku konieczności montażu większej ilości modułów i portów Fe niż wynikałoby to z maksymalnych możliwości rozbudowy przełącznika MDS, konieczne byłoby zastosowanie kolejnego urządzenia. W wymaganiach równoważnych w przytoczonym powyżej punkcie mówiącym o wyposażeniu podana konfiguracja wewnętrzna przełącznika nie przekracza granicznych ilości dla pojedynczej obudowy, stąd zaoferowany został jeden przełącznik spełniający wszystkie wymagania SIWZ podane w równoważności Reasumując, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której Zamawiający próbuje na oferenta przerzucić odpowiedzialność za nie dość precyzyjne sformułowanie treści SIWZ w zakresie równoważnosci, czego Odwołujący nie mógł wywnioskować, dodatkowo nie wzywając w powyższym zakresie do szczegółowych wyjaśnień, a więc łamiąc odpowiednio zapisy art. 9 ust 1 Ustawy PZP oraz art. 87 ust 1 Ustawy PZP. 11) niespełnienie orzez rozwiazanie zaoferowane przez Odwołujacego wvmagania wskazanego w pkt. 1 oraz pkt. 14 str. 3 załacznika nr 1 do SIWZ. bowiem uw ofercie brak jest zaoferowanych serwisów na moduł dyskowy i jego oprogramowanie, oraz wsparcia producenta na oprogramowanie zarzadzajace"

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2492/11 KIO 2495/11 WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2343/14 WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo