SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna Warszawa faks ( 22) Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych: [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7: 00-15:00. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów Warszawa, październik 2013 r. 1

2 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, o którym mowa w art. 39 ustawy, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj euro. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów, w tym: Zadanie 1 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego Wymagania, dotyczące zakresu zamawianej usługi, zostały określone w Załącznikach 5.1, oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 9.1 do SIWZ Zadanie 2 Świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów Wymagania, dotyczące zakresu zamawianej usługi, zostały określone w Załączniku 5.2 oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 9.2 do SIWZ. Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 2.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2.3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Podleśna Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W pkt 7. Formularza oferty Wykonawca wskaże zakres zamówienia, którego realizację powierzy podwykonawcom. 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 3.1 Zadanie 1: od dnia r. do dnia r. 3.2 Zadanie 2: od dnia r. do dnia r. 2

3 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 4.1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania. Składając ofertę na oba zadania Wykonawca winien wycenić każde zadanie osobno Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz aktualny dokument (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z którego wynikają zasady reprezentacji oraz określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.9 i 4.10 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6 SIWZ Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez 3

4 osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innego załączonego do oferty dokumentu np. z wypisu z właściwego rejestru. Pełnomocnictwa należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póź. zm.) i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie przepisem art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Wykonawcy DO: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, Warszawa, Kancelaria IMGW-PIB Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów Nie otwierać przed dniem 14 listopada 2013 r. do godz. 10: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4

5 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Dla Zadania 1: Dla Zadania 2: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawcy winni wykazać, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na udzielaniu wsparcia technicznego w środowisku baz danych Oracle, o wartości brutto minimum zł (pięćdziesiąt tysięcy zł), realizowaną w terminie co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość, przedmiot, termin wykonania i podmioty, na rzecz których usługa została zrealizowana, oraz załączyć dowody, czy zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Dla Zadania 1: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla Zdania 2: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem specjalistów-inżynierów o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu: 1) wiedza oraz kompetencje w zakresie obsługi serwerów bazodanowych oraz oprogramowania, poparta certyfikatami z zakresu baz danych Oracle oraz obsługi serwera Exadata, w tym: Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist; Oracle Database 11g Administrator Certified Professional OCP; Oracle Database 11g Administrator Certified Associate OCA; Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert OCE; Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator OCE Oracle Database 11g; Security Certified Implementation Specialist; Oracle Database 11g Performance Tuning Technology Specialist; Oracle Linux Certified Implementation Specialist. 2) doświadczenie w przeprowadzaniu analizy oraz rozwiązywaniu złożonych problemów wydajnościowych pojawiających się podczas eksploatacji systemów bazodanowych Exadata - wiedza i doświadczenie poparte certyfikatami, zakres jak w punkcie 1., bądź w formie dokumentacji np. referencje, protokoły odbioru; 3) umiejętność przeprowadzania warsztatów i szkoleń z zakresu bazy danych Oracle (m.in. administracja, RAC, ODG, RMAN, OEM, strojenie, migracje, streams), poparte praktycznym doświadczeniem; wiedza i doświadczenie poparte w formie dokumentacji np. referencje, protokoły odbioru; 4) umiejętność wykonywania audytów konfiguracji, wydajności oraz bezpieczeństwa; wiedza i doświadczenie poparte certyfikatami, zakres jak w punkcie 1) bądź w formie dokumentacji np. referencje, protokoły odbioru; 5

6 Uwaga: zespół może stanowić jedna osoba, pod warunkiem posiadania całokształtu wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji, doświadczenia, popartych wymaganymi certyfikatami. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w art. 22 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ); b) dotyczy tylko Zadania 2: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, usług (minimum jedna usługa), polegających na udzielaniu wsparcia technicznego w środowisku baz danych Oracle, o wartości brutto minimum zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) każda, realizowanych w terminie co najmniej 12 miesięcy; Wykonawca zobowiązany jest podać wartość, przedmiot, termin wykonania i podmioty, na rzecz których usługa została zrealizowana, oraz załączyć dowody, czy zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie; wykaz winien być sporządzony wg wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ; c) dotyczy tylko Zadania 2: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - stosownie do wymogów, określonych w pkt 5.1 lit. c) SIWZ; wykaz winien być sporządzony wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6

7 e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. h) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.1. i 6.2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). b) Pełnomocnictwo do reprezentowania: wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; c) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. d) Potwierdzenie wniesienia wadium. e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. f) Formularz cenowy sporządzony według wzoru Załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ stosownie do Zadania, na które Wykonawca składa ofertę. W Formularzu cenowym wg Zał Wykonawca winien podać ceny netto, dotyczące każdego poziomu i każdego kwartału realizacji usługi (każdy poziom i każdy kwartał winny być wycenione) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. b), d), f), g) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie; 7

8 Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast 6.4 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Natomiast w przypadku pkt 6.2 c) oraz e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, ustawy Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 7.1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania wymaganych warunków wskazanych w punkcie 5.1. lit. a) SIWZ, dotyczyć będzie każdego z Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku warunków określonych w punktach 5.1.lit. b, c, d) SIWZ Wykonawców występujących wspólnie - łącznie jako całości. 7.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 lit. a-h) SIWZ. 7.4 Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. b) SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, że jako całość spełniają warunek, postawiony w pkt b). 7.5 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. a) SIWZ może być złożone wspólnie, jak i odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 8.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: Kryterium: cena ofertowa znaczenie 100% 8.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie. 8.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 8

9 9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.imgw.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 10. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 10.1 Wykonawca poda łączną cenę oferty w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ Cena ofertowa, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględnia wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien podać cenę netto, brutto oraz podać wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie oraz instrukcjami zawartymi we wzorze formularza ofertowego. Cenę oferty i wartości podatku od towaru i usług oraz inne wartości wykazane w formularzu ofertowym należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) W Formularzu cenowym wg Załącznika 10.1 Wykonawca poda wynagrodzenie netto za realizację usługi w poszczególnych kwartałach roku , w podziale na poziom usługi oraz przy uwzględnieniu liczby posiadanych przez Zamawiającego licencji na wskazany produkt i terminu wygaśnięcia licencji. Każda pozycja tabeli Załącznika 10.1 do SIWY musi być wyceniona W Formularzu cenowym wg Załącznika 10.2 do SIWZ Wykonawca poda: - cenę roboczogodziny pracy dedykowanego inżyniera w ramach limitu 240 godzin rocznie oraz wartość netto opieki dedykowanego inżyniera w terminie realizacji całej umowy; - cenę roboczogodziny pracy dedykowanego inżyniera w ramach godzin dodatkowej opieki (maksymalnie 80 godzin rocznie), które Zamawiający może zlecić po wykorzystaniu obligatoryjnej puli 240 godzin, oraz wartość netto dodatkowej opieki dedykowanego inżyniera. Dla celu obliczenia ceny oferty Wykonawca przyjmie założenie, że cała pula 80 dodatkowych godzin rocznie zostanie wykorzystana. 9

10 10.6 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Oferty należy składać w budynku INSTYTUTU, ul. Podleśna 61, Warszawa, Kancelaria IMGW- PIB, nie później niż do dnia r. do godziny 10: Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta oraz wskazaniem dnia i godziny jej złożenia Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godzinie 10:30 w budynku INSTYTUTU, ul. Podleśna 61, Warszawa, I piętro, pok Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt i Informacje, o których mowa w pkt SIWZ nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa W przypadku oferty złożonej po terminie, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1 Termin związania ofertą ustala się na 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 13.1 Oceniane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, na podstawie art. 89 ustawy W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich treści Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10

11 13.4 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 8 SIWZ, tj. miała najniższą cenę O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert (-y), wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (złożyli oferty) podając informacje zgodne z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 14. WADIUM 14.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: Zadanie 1: zł (osiemdziesiąt tysięcy zł) Zadanie 2: zł (osiem tysięcy zł) Składając ofertę na oba zadania Wykonawca winien wnieść wadium osobno dla każdego Zadania Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 ze. zm.) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, właściwa kwota winna zostać przelana na rachunek Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A., nr rachunku O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na wskazany rachunek Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy wraz z ofertą złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W tym przypadku właściwego dokumentu nie należy łączyć w sposób trwały z ofertą (np. złożyć w oddzielnej kopercie), gdyż Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim terminie do zwrotu oryginału tego dokumentu. 11

12 14.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ; f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy, albo brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 16.1 Wszelką korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres do korespondencji: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul. Podleśna 61, Warszawa fax Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, 12

13 zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony Zamawiającego uprawniona/y jest: Imię i nazwisko: Grażyna Głowacka-Chłopaś fax: (22) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 17.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego Wykonawcy przedłożenia przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, pod rygorem zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp curriculum vitae specjalistów, wymienionych w wykazie sporządzonym wg wzoru Załącznik nr 8 do SIWZ oraz potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów, potwierdzających wymagane kwalifikacje Potwierdzeniem doświadczenia w przeprowadzaniu analizy oraz rozwiązywaniu złożonych problemów wydajnościowych pojawiających się podczas eksploatacji systemów bazodanowych Exadata, o których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, Lp. 8, będą w szczególności: certyfikaty, wyszczególnione w Załączniku 8 do SIWZ, Lp. 1-7 oraz referencje, protokoły odbioru, inne dokumenty, wystawione przez zleceniodawców Potwierdzeniem umiejętności przeprowadzania warsztatów i szkoleń z zakresu bazy danych Oracle (m.in. administracja, RAC, ODG, RMAN, OEM, strojenie, migracje, streams), o których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, Lp. 9, będą w szczególności: referencje, protokoły odbioru wystawione przez zleceniodawców Potwierdzeniem umiejętności wykonywania audytów konfiguracji, wydajności oraz bezpieczeństwa, o których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ, Lp. 10, będą w szczególności: certyfikaty, wyszczególnione w załączniku 8 do SIWZ, Lp. 1-7 oraz referencje, protokoły odbioru, wystawione przez zleceniodawców. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE REGULACJE ZAWIERA DZIAŁ VI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp Środki Ochrony Prawnej. 13

14 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 19.1 Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy pojawią się: a) zmiany lub wejście w życie przepisów prawa polskiego w zakresie realizowanych dostaw; b) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota wynagrodzenia brutto; c) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia; d) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia; e) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w Załącznikach do umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego; f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony katalog zmian umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 20. Wykaz załączników do SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Formularz oferty Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 5.1 Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 1 Załącznik Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania (dot. Zadania 1) Załącznik 5.2 Opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 2 Załącznik nr 6 Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia, dotyczącego doświadczenia wykonawcy (dotyczy Zadania 2) 14

15 Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia dotyczącego potencjału kadrowego (dotyczy Zadania 2) Załącznik nr wzór umowy na Zadanie wzór umowy na Zadanie 2 Załącznik nr Formularz cenowy dla Zadania 1 (w formacie EXCEL) 10.2 Formularz cenowy dla Zadania 2 (w formacie EXCEL) Warszawa, dnia r. Zatwierdzam: Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego instytutu Badawczego wz. mgr Małgorzata Buchman Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY... ADRES SIEDZIBY... NR TELEFONU, FAXU.. ADRES NIP:., REGON.. INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna Warszawa My, niżej podpisani... odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów składamy niniejszą ofertę. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zadanie 1 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego według wymogów określonych w Zał. nr 5.1 do SIWZ za łączną cenę brutto.. PLN (słownie brutto:. ) W tym: netto PLN (słownie netto:. ) podatek VAT, stawka...%, kwota... PLN (słownie kwota podatku VAT:..) Składniki zaoferowanej powyżej łącznej ceny ofertowej zostały wyszczególnione w załączonym Formularzu cenowym, sporządzonym według wzoru Załącznika 10.1 do SIWZ. 16

17 Zadanie 2 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego Świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów według wymogów określonych w Zał. nr 5.2 do SIWZ za łączną cenę brutto.. PLN W tym: (słownie brutto:. ) netto PLN (słownie netto:. ) podatek VAT, stawka...%, kwota... PLN (słownie kwota podatku VAT:..) Składniki zaoferowanej powyżej łącznej ceny ofertowej zostały wyszczególnione w załączonym Formularzu cenowym, sporządzonym według wzoru Załącznika 10.2 do SIWZ. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 3. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie: od r. do r. 4. Udzielamy 90-dniowej gwarancji na usługi, wykonane w ramach umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru, sporządzonego na zakończenie danego kwartału. 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Usługi, objęte zamówieniem, zamierzamy wykonać sami */ z udziałem podwykonawców w zakresie : 1). 7. Uprawniona/ny do kontaktów z Zamawiającym jest.., tel..., Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. 10. Do oferty załączono następujące dokumenty: Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 1 1 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów. Oświadczmy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp spełniamy warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka) 1 1 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy / dane Wykonawcy 1 ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Dotyczy wykonania zadania pn.: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). Miejsce i data Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 1 W przypadku wykonawców występujących wspólnie podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy / dane Wykonawcy 4 ) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Dotyczy wykonania zadania pn.: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego oprogramowania i sprzętu bazodanowego oraz świadczenie usługi dodatkowego wsparcia oraz konsultacji technicznych dla administratorów Informujemy, że 1. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)* 2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)* (*) niepotrzebne skreślić W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Miejsce i data. Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych, w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 4 W przypadku wykonawców występujących wspólnie podać dane dotyczące wszystkich wykonawców 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo