INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0

2 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi znajdujcymi si w dowolnym miejscu na wiecie. Nie s naliczane stawki za połczenie ani abonament. Technologia PeerCall oparta jest na architekturze klientserwer. Dodatkowo aparat jest wyposaony w sprztowy koder dwiku działajcy z czstotliwoci próbkowania 8kHz. Umoliwia to uzyskanie dobrej jakoci sygnału przy minimalnym obcieniu łcza. Bezpieczestwo uytkowania Urzdzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwysz starannoci o bezpieczestwo osób instalujcych i uytkujcych. Dla zapewnienia bezpieczestwa pracy, naley stosowa si do wszelkich wskaza zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urzdze towarzyszcych (np. komputera PC). Właciwoci - komunikacja peer-to-peer pomidzy aparatami, - nie ma opłat za połczenie w sieci PeerCall, - brak abonamentu, - kady aparat internetowy posiada swój unikatowy 10 cyfrowy numer, - łatwa konfiguracja połczenia: PPPoE, Fixed IP lub DHCP, - szybkie wybieranie numerów, - poczta głosowa, - ustawienie głonoci dzwonka, - historia połcze, - przycisk MUTE (blokada mikrofonu). 1. Zawarto opakowania - PeerCall100B, - słuchawka, - przyłcze telefoniczne, - przyłcze UTP kat 5e, - zasilacz 7.5V DC 600mA, - karta rejestracyjna, - niniejsza instrukcja obsługi wraz z deklaracj zgodnoci CE. Podczas dostawy naley upewni si, e opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodze naley niezwłocznie skontaktowa si z dostawc. Prosimy równie o sprawdzenie zgodnoci zawartoci opakowania z powyej zamieszczon list. 2. Zawarto tej instrukcji Instrukcja ta zawiera opis aparatu internetowego PeerCall100B z procedur instalacji, konfiguracji i uytkowania. Przed przystpieniem do instalacji urzdzenia naley dokładnie przeczyta cało tej instrukcji a w szczególnoci punkty powicone bezpieczestwu. 3. Zasady bezpieczestwa PeerCall100B jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczestwa uytkowania urzdze elektrycznych. - Przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urzdzenie naley odłczy od zasilania. - Nie stosowa uszkodzonych lub zuytych przewodów zasilania, gdy powoduj one znaczne zagroenie dla bezpieczestwa uytkownika. - Prace instalacyjne musz by wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny. - Nie stosowa urzdzenia w miejscach wystpowania substancji łatwopalnych. - Zabezpieczy urzdzenie przed dostpem dzieci lub osób niepowołanych. - Upewni si, e urzdzenie zostało odpowiednio zamocowane. - Urzdzenie jest wyłczone dopiero po odłczeniu przewodów zasilania oraz przewodów łczcych je z innymi urzdzeniami. - Jeli urzdzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wntrzu moe skropli si para wodna uniemoliwiajc prawidłowe funkcjonowanie. Naley wówczas odczeka, a wilgo odparuje. Uwaga: Nie naley dotyka styków gniazd znajdujcych si na obudowie urzdzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moe spowodowa jego trwałe uszkodzenie. 2

3 4. Instalacja sprz tu 4.1. Zasilanie PeerCall100B jest zasilany przez dostarczony zewn trzny zasilacz AC/DC. Nale y podł czy zasilacz do sieci pr du przemiennego 230V 50Hz, a zł cze DC 7,5V nale y wpi do gniazda zasilania urz dzenia Oprogramowanie Dla prawidłowego oprogramowania. funkcjonowania PeerCall100B nie jest wymagane instalowanie dodatkowego Aparat mo na zarejestrowa na stronie nie jest to jednak wymagane dla prawidłowej pracy urz dzenia. Na stronie producenta dost pne jest oprogramowanie, które umo liwia przeprowadzenie testu poł czenia z serwerem PeerCall. Słu do tego celu programy: - PeerCall Connectivity Test sprawdza czy mo na poł czy si z serwerem PeerCall. - NAT Type Test Program - okre la rodzaj NAT. Programy instaluje si na komputerze umieszczonym w tej samej sieci LAN co przył czony aparat. PeerCall Connectivity Test i NAT Type Test Program działaj jedynie w rodowisku WindowsTM rodowisko pracy Aparat internetowy PeerCall 100B jest przeznaczony do pracy wewn trz pomieszcze. Nale y zadba, aby urz dzenie umieszczone było w sposób zapewniaj cy dobry przepływ powietrza i łatwy dost p do portów. Powietrze powinno by wolne od zanieczyszcze, a urz dzenie nie powinno znajdowa si w bezpo redniej blisko ci ródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpo rednie nasłonecznienie) b d urz dze generuj cych zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.) Monta Procedura instalacji urz dzenia: - przył czem telefonicznym podł czy słuchawk do aparatu, - wpi do portu RJ-45 urz dzenia przył cze UTP, a drugi koniec do modemu kablowego/dsl lub routera kablowego/dsl, - podł czy zasilacz do sieci pr du przemiennego ~230V AC 50Hz. 5. Pulpit aparatu Aparat internetowy wyposa ony jest w wy wietlacz LCD. Przycisk regulacji gło no ci znajduje si po prawej stronie obudowy. Klawiatura urz dzenia zawiera zestaw przycisków steruj cych:,, Function, Clear, Message, Mute, OK, Exit oraz klawiszy alfanumerycznych. przeł cznik regulacji gło no ci dzwonka dioda Link RINGER dioda Message dioda In Use Diody: - Link nawi zano poł czenie z sieci, - Message na skrzynce znajduje si nieprzeczytana wiadomo, - In Use jest zapalona, je li słuchawka jest podniesiona. 3

4 Wywietlacz LCD połczenie wychodzce połczenie przychodzce Połczenie nieodebrane Protokoły dostpu do sieci funkcja rejestracji połcze - historia połcze data i czas menu konfiguracji aparatu komunikaty pracy aparatu (patrz 7 rozdz.) 6. Konfiguracja aparatu internetowego Do konfiguracji ustawie aparatu słuy menu. Aby je otworzy naley jeden raz przycisn [ Function ]. poczta głosowa numer kolejny wiadomoci na poczcie lub rozmów w historii połcze - [ OK ] - wybór elementu menu przejcie do podmenu konfiguracji wybranej opcji, - [ Exit ] - wyjcie z menu bez zapisywania wprowadzonych zmian, - [ Function ] - w trybie oczekiwania, gdy na ekranie jest wywietlony komunikat: PeerCall, słuy do włczania menu konfiguracji aparatu. - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] Wybór (patrz rozdz 6.2) [ ] Konfiguracja połczenia PPPoE. (patrz rozdz 6.2) 2 x [ ] Konfiguracja połczenia Fixed IP. (patrz rozdz 6.3) [ ] Ustawienie zegara. (patrz rozdz 6.4) 2 x [ ] Nagranie powitania poczty głosowej. (patrz rozdz 6.5) 3 x [ ] [ ] 2 x [ ] 3 x [ ] Wywietla numer aparatu. (patrz rozdz 6.6) Wywietla wersj oprogramowania urzdzenia. (patrz rozdz 6.6) Wywietla i zmienia adres IP serwera PeerCall. (patrz rozdz 6.7) Aktualizacja oprogramowania (patrz rozdz 6.8) 4

5 Opis dostpnych opcji: A. Set Network okrelenie sposobu łczenia aparatu z Internetem (PPPoE, stałe IP, DHCP). Elementy podmenu: - Set Mode wybór jednego sporód trzech sposobów połczenia z Internetem: DHCP, PPPoE, Fixed IP (stały adres IP). Uwaga: przed włczeniem PPPoE lub Fixed IP naley najpierw skonfigurowa parametry tych połcze. - Set PPPoE konfiguracja połczenia z Internetem PPPoE. - Set Fixed IP ustawienie stałego adresu IP PeerCall100B. B. Set TimeZone ustawienie zegara aparatu (okrelenie przesunicia w stosunku do czasu GMT). C. Set Greeting nagranie powitania poczty głosowej. D. Show System parametry aparatu (numer, firmware, adres IP serwera PeerCall, aktualizacja oprogramowania urzdzenia) Wybór rodzaju połczenia z Internetem ( Set Mode ) PeerCall obsługuje trzy sposoby połczenia z sieci: DHCP (domylnie), PPPoE oraz Fixed IP (stały adres IP wprowadzany rcznie). - [ OK ] - wybór elementu menu lub zatwierdzenie wprowadzonych zmian przejcie do kolejnego etapu konfiguracji wybranej opcji, - [ Exit ] - wyjcie z menu bez zapisywania wprowadzonych zmian, - [ Function ] - w trybie oczekiwania, gdy na ekranie wywietla si komunikat gotowoci: PeerCall, słuy do włczania menu konfiguracji. - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] [ ] restart 2 x [ ] restart restart Opis dostpnych opcji: - DHCP włczenie automatycznego konfigurowania parametrów połczenia sieciowego aparatu (adres IP, maska oraz brama domylna s pobierane z serwera DHCP). - PPPoE włczenie dostpu do Internetu przez połczenie PPPoE. - Fixed IP włczenie dostpu do sieci na podstawie rcznie ustawionych parametrów połczenia. Naley pamita o uprzednim skonfigurowaniu usług PPPoE i Fixed IP zanim nastpi próba ich uruchomienia. PeerCall 100B jest automatycznie restartowany przy wprowadzaniu nowych ustawie. 5

6 6.2. Konfiguracja połczenia PPPoE ( Set PPPoE ) Konfiguracja połczenia aparatu z Internetem przez PPPoE, gdy PeerCall100B jest podłczony bezporednio do modemu kablowego/dsl. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejcie do kolejnego kroku konfiguracji, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu oraz do przesuwania tekstu na wywietlaczu (przy wprowadzeniu hasła i nazwy uytkownika), - klawisze numeryczne słu do wprowadzenia wymaganych parametrów połczenia (nazwy konta i hasła dostpu), - [ * ] - włcza / wyłcza due litery. Dostpne znaki alfanumeryczne: _. - 7 p q r s 2 a b c 8 t u v 3 d e f 9 w x y z 4 g h i 0 5 j k l * Caps Lock 6 m n o # przycisn [ Function ] przycisn [ ] poda nazw konta, nastpnie * * poda hasło, nastpnie W trakcie konfiguracji naley poda nazw uytkownika i hasło dostpu do Internetu przez modem kablowy/dsl. - maksymalna długo wprowadzonego tekstu: 29 znaków, - maksymalna długo wywietlanego tekstu: 12 znaków. (restart) (*) automatycznie zanika po 2 sek. 6

7 6.3. Rczna konfiguracja parametrów sieciowych aparatu ( Set Fixed IP ) Rczna konfiguracja parametrów protokołu TCP/IP urzdzenia. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejcie do kolejnego kroku konfiguracji, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisywania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - klawisze numeryczne słu do wprowadzenia wymaganych parametrów połczenia (adres IP, maska, brama domylna), - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] * poda adres IP aparatu * poda mask sieci (*) automatycznie znika po 2 sek. - parametry: adres IP, brama domylna oraz maska powinny by podane zgodnie z parametrami sieci, do której urzdzenie jest przyłczone, - adres IP, brama domylna oraz maska składaj si z 4 trzy-cyfrowych segmentów (np ), - liczby wprowadzane do jednego segmentu mniejsze od 100 powinny by poprzedzone zerami (np. 001,023), - po wprowadzeniu do jednego segmentu liczby wikszej od 255 na ekranie przez 2 sek. wywietlony zostanie komunikat Input Error, a nastpnie segment zostanie wymazany i kursor ustawiony na jego pierwsz pozycj, - naley wykasowa przyciskiem [ Clear ] zawarto pól: adres IP, maska i brama przed wprowadzeniem nowych wartoci parametrów, - po restarcie, urzdzenie funkcjonuje z nowymi ustawieniami protokołu. 7

8 6.4. Ustawienie zegara aparatu ( Set TimeZone ) Ustawienie zegara aparatu PeerCall100B. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji, - [ ] - zmiana strefy czasowej, przesunicie na zachód (zmniejszenie), - [ ] - zmiana strefy czasowej, przesunicie na wschód (zwikszenie). przycisn [ Function ] przycisn [ ] za pomoc [ ] i [ ] ustawi stref czasow, nastpnie przycisn [OK] Na ekranie pojawi si komunikat GMT+hh:00. Klawisze [ ] i [ ] słu do zmiany strefy czasowej (np. GMT-12:00, GMT-1:00, GMT-2:00). Po przyciniciu [ OK ] nastpuje restartowanie aparatu i ustawienie nowego czasu. - przesunicie dla Polski GMT +2:00 Serwer PeerCall jest umieszczony na Tajwanie, gdzie nie ma podziału czasu na czas letni i zimowy. Dlatego przesunicie dla Polski naley ustawi na GMT+2:00 w okresie letnim, a GMT +1:00 w zimowym. - maksymalne przesunicie czasu wprzód : + 13 godzin, - maksymalne przesunicie czasu wstecz : - 12 godzin Nagranie powitania poczty głosowej ( Set Greetings ) Rejestracja powitania poczty głosowej. - [ OK ] - zatwierdzenie wyboru i przejcie do nastpnego etapu procesu nagrywania, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie nagranego powitania. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] podnie słuchawk, nastpnie przycisn [OK] nagranie powitania, aby zakoczy przycisn [OK] odsłuchanie nagrania zatwierdzenie [OK] lub skasowanie[clear] nagrania odłoy słuchawk [Clear] kasuje nagranie - czas nagrania to maksymalnie 15 sekund, po jego upłyniciu aparat internetowy automatycznie przejdzie do kolejnego etapu, - przyciskiem [ OK ] mona zakoczy nagrywania przed upływem 15 sekund, - odłoenie słuchawki ma taki sam skutek jak wcinicie przycisku [ Exit ]. 8

9 6.6. Parametry aparatu internetowego ( Show System ) W opcji menu Show System umieszczono informacje o urzdzeniu: numer, wersja firmware, adres IP serwera PeerCall. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych lub uruchomienie okrelonej funkcji menu, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu konfiguracji adresu IP serwera (najpierw naley z menu wybra adres IP serwera, a nastpnie przycisn [ Function ] ). przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] Wywietla numer abonencki [ ] Wywietla wersj oprogramowania 2 x [ ] Wywietla i zmienia adres IP serwera PeerCall 3 x [ ] Aktualizacja oprogramowania Opis dostpnych opcji: - Numer abonencki- numer w sieci PeerCall (np.: ), - Wer. Firmware wersja oprogramowania urzdzenia (np. F/W 1.32), - Adres IP serwera adres publiczny serwera PeerCall ( ), - Upgrade F/W uruchamia procedur instalacji nowego oprogramowania urzdzenia. - nie mona zmieni numeru abonenckiego w sieci PeerCall, jest on przypisany na stałe, - adres IP serwera mona zmienia, procedur umieszczono poniej, - opcja Upgrade F/W słuy do aktualizacji oprogramowania, - w momencie tworzenia tej instrukcji istnieje jeden serwer PeerCall, który jest umieszczony na Tajwanie. 9

10 6.7. Zmiana IP serwera Urzdzenie jest dostarczane z domylnie ustawionym adresem serwera PeerCall ( ). - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ 0 ]... [ 9 ] - słu do wpisania adresu serwera PeerCall, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu konfiguracji adresu IP serwera. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ Function ] poda adres IP serwera, nastpnie - przy braku połczenia z serwerem nie mona wykonywa rozmów w sieci PeerCall, - jeli pole adresu serwera Serwer IP jest wypełnione naley najpierw je wyczyci przyciskajc wielokrotnie [ Clear ], - adres serwera PeerCall :

11 6.8. Aktualizacja oprogramowania ( Upgrade F/W ) Aktualizacja oprogramowania PeerCall 100B. - [ OK ] - zatwierdzenie wyboru i przejcie do kolejnego etapu instalacji oprogramowania, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych zmian, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] aktualizacja zakoczona pomylnie - aktualizacja oprogramowania odbywa si poprzez Internet, aparat sprawdza dostpne aktualizacje na serwerze producenta, - jeli w trakcie aktualizacji nastpi przerwa w zasilaniu urzdzenia, moe ono zosta trwale uszkodzone, - w przypadku braku nowszego oprogramowania od aktualnie zainstalowanego na ekranie zostanie wywietlony komunikat Find None, - jeli aktualizacja zakoczy si niepowodzeniem na ekranie zostanie wywietlony komunikat Updating Fail. 11

12 7. Obsługa aparatu internetowego 7.1. Wybieranie numeru Procedura wybierania numeru z klawiatury - Podnie słuchawk i wybra z klawiatury 10 cyfrowy numer aparatu w sieci PeerCall. W przypadku błdu [ Clear ] kasuje ostatni cyfr wprowadzonego cigu. - Przycisn [ OK ]. - Aby zakoczy rozmow naley odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ] Odbieranie połczenia Aby odebra rozmow naley wykona nastpujce czynnoci: - podnie słuchawk lub, - na wywietlaczu pojawi si napis Talking, - po zakoczonej rozmowie na ekranie zostanie wywietlony napis End Of Talk, po czym aparat powróci do stanu oczekiwania (na ekranie jest wywietlony napis PeerCall ) Wybór numerów z historii Aby wybra numer z historii naley wykona nastpujce czynnoci: - przycisn klawisz [ ] lub [ ], - wybra pozycj w historii, - podnie słuchawk, -. - jeli lista jest pusta aparat nada krótki sygnał dwikowy i wywietli komunikat No Call List, - aby zrezygnowa z wybierania numeru naley odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ], - historia pamita do 20 ostatnich przychodzcych (znak ) i wychodzcych (znak ) połcze, - x w lewym górnym rogu wywietlacza oznacza, e rozmowa nie została odebrana, - opcja CALL RECORD oznacza, e urzdzenie zachowuje dodatkowe informacje o połczeniu (data, czas, rodzaj połczenia: przychodzce/wychodzce oraz czy połczenie zostało odebrane). 12

13 7.4. Szybkie wybieranie numeru Aparat umoliwia zapamitanie do 10 numerów PeerCall. Procedura zapisywania numeru: - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ 0 ]...[ 9 ] - słu do okrelenia miejsca w pamici urzdzenia, gdzie zostanie zapisany numer, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu szybkiego wybierania. lub naley wprowadzi 10 -cyfrowy numer, a nastpnie przycisn [Function] przycisn [ 1 ]...[ 9 ] lub naley wyszuka numer w historii, a nastpnie przycisn [Function] przycisn [ 1 ]...[ 9 ] - numer s zapisane w pamici urzdzenia, - mona zapisa do 10 numerów. Wybór numeru: - odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ], - przycisn klawisz [ 0 ] - [ 9 ], pod którym zapisany jest numer, - gdy wywietli si numer podnie słuchawk, Poczta głosowa - [ Exit ] - zakoczenie połczenia, - [ OK ] odtwarzanie wybranej wiadomoci, - [ ] i [ ] - wybór wiadomoci, - [ Clear ] kasowanie wiadomoci. Aby odsłucha nagran wiadomoci naley: - przycisn [ Message ], - wybra wiadomo, - aby odsłucha, - aby wiadomo skasowa przycisn [ Clear ]. - maksymalna długo pozostawionej wiadomoci 30 sekund, - połczenie mona zakoczy odkładajc słuchawk, - maksymalna długo powitania 15 sekund, - czas, po jakim aktywuje si poczta głosowa w przypadku: nieodebranej rozmowy - 30 sek., - czas, po jakim aktywuje si poczta głosowa w przypadku: linia zajta, rozmówca nie jest podłczony do sieci, nie mona nawiza połczenia z innego powodu 5 sek., - liczba zapamitanych wiadomoci na serwerze: maks. 3, - jeli skrzynka jest pełna pojawi si na wywietlaczu komunikat Msg Box Full - nie mona zostawi wiadomoci, 13

14 - wiadomoci nieodsłuchane oznaczone s na wywietlaczu znakiem, - kada nagrana wiadomo jest opisana za pomoc: numeru porzdkowego, numeru rozmówcy, czasu i daty rozmowy, - wszystkie wiadomoci trwajce mniej ni 2 sek. zostan automatycznie skasowane przez serwer, - dioda Message jest zapalona, jeli na skrzynce znajduje si nieprzeczytana wiadomo Konto na serwerze PeerCall Konto na stronie słuy do rejestracji uytkownika i aparatu w sieci PeerCall. Do pracy urzdzenia rejestracja nie jest konieczna. Menu zawiera: - podmenu Product Info składajce si z 3 elementów: Register Product (rejestrowanie aparatu), PeerCall Info (zarejestrowane numery aparatów internetowych wraz z ich machine#) oraz Softphone Info (przypisane temu kontu numery dla programu PeerCall WIN), - podmenu Manage - słuy do zmiany ustawie profilu konta, - podmenu Tools - ksika telefoniczna zarejestrowanych uytkowników, Aby zarejestrowa aparat na stronie naley: - zalogowa si, - w lewym menu wybra Product Info - > Register Product, - w polu machine# poda szesnastocyfrowy numer identyfikacyjny urzdzenia, - pozostawi mrugajcy kursor w polu machine#, - przycisn [ Enter ], Jeli dane zostały wprowadzone poprawnie, numer zarejestrowanego urzdzenia pojawi si w kategorii Registered PeerCall. Parametry: - login ID jest to nazwa uytkownika w portalu uytkownik okrela j w procesie rejestracji, - Password hasło dostpu okrelane w procesie rejestracji, - machine # - 16 cyfrowy numer identyfikacyjny urzdzenia (nie numer w sieci PeerCall), znajduje si na podstawie urzdzenia Machine No, - numer aparatu w sieci PeerCall przyznany kademu urzdzeniu unikatowy numer identyfikujcy go w sieci PeerCall. Jest umieszczony na podstawie obudowy PeerCall No, lub jest dostpny przez wybranie opcji Show System -> Numer aparatu w menu aparatu. - do kadego konta przypisany jest automatycznie numer w sieci PeerCall dla programu PeerCall WIN, - w menu Tools znajduje si wyszukiwarka zarejestrowanych uytkowników, - zaznaczenie pola wyboru Over-Write VM (w Product Info -> PeerCall Info) włcza nadpisywanie przeczytanych wiadomoci na skrzynce poczty głosowej, - pole TimeZone (w Product Info -> PeerCall Info) słuy do ustawienia strefy czasowej aparatu Regulacja głonoci dzwonka S trzy poziomy głonoci dzwonka: niski (Low), redni (Mi) i wysoki (Hi). Przełcznik (opisany: Ringer ) umieszczono na prawej cianie obudowy Przycisk Mute Przycisk Mute blokuje mikrofon w słuchawce. Wyciszenie działa tak długo, jak długo jest on przycinity. 14

15 8. Komunikaty KOMUNIKAT Starting... PeerCall Please Dial Connecting... Calling Talking Try Again... Busy Off-line... End of Talk Disconnected Invalid # No Call List DHCP Failed Not Ready PPPoE Error! PPPoE N/A PPPoE Reject Service down Service N/A Wrong F/W Wrong H/W Wrong Vendor OPIS Restartowanie oprogramowania urzdzenia. Aparat połaczył si z serwerem. Stan oczekiwania. Nie wykonuje adnej operacji w danej chwili. Tryb wybierania numeru. Komunikat jest wywietlony, gdy uytkownik podniesie słuchawk. Pojawia si na wywietlaczu w momencie, kiedy aparat ustala połczenie. Nawizano połczenie z drugim aparatem. Dodatkowo równie musi by spełniony warunek, e linia nie jest zajta. Drugi rozmówca odebrał. Mona prowadzi rozmow. Nastpuje po Connecting..., jeli aparat internetowy nie jest w stanie nawiza połczenia z drugim urzdzeniem. Nastpuje po Connecting.... Numer jest zajty. Nastpuje po Connecting.... Aparat adresata nie jest podłczony do sieci. Koniec połczenia. Rozmowa została przerwana w wyniku problemów z utrzymaniem połczenia. Wybrany numer nie istnieje w sieci PeerCall. Historia połcze jest pusta. Próba pobrania ustawie TCP/IP z serwera DHCP zakoczona niepowodzeniem. Nie ma połczenia z serwerem. Podany login lub hasło PPPoE nie jest prawidłowy. Nie mona ustanowi połczenia z serwerem PPPoE. Połczenie odrzucone przez serwer PPPoE. Błd uwierzytelnienia. Serwer PeerCall przeciony. Usługa nie jest dostpna. Nieobsługiwana wersja firmware. Nieobsługiwany rodzaj sprztu. Błdny kod producenta. 9. Konserwacja PeerCall100B nie wymaga adnych szczególnych czynnoci konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów, aby nie mogły by przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 15

16 10. Specyfikacja techniczna PeerCall100B numer Atel #05542 wywietlacz diody LAN TN LCD dioda IN USE podniesiona słuchawka, dioda nowej wiadomoci (Message), dioda połczenia (Link) 10/100 BASE-T Ethernet Temperatura pracy składowania 0 C~50 C -10 C~70 C Wilgotno pracy składowania Zasilanie Wymiary (W x H x D) Waga Minimalna szybko transmisji 10%~90% RH, niekondensujca 5%~90% RH, niekondensujca zasilacz zewntrzny ~230V AC 50Hz / 7.5V DC, 600mA 20,32 x 7,62 x 17,78 cm 0.9 kg 4 kb/s (w trybie oczekiwania 4 kb/godz) Funkcje Poczta głosowa, szybkie wybieranie numerów, menu konfiguracji aparatu, historia połcze (maks. 20), przycisk wyciszajcy (MUTE) Zestaw konferencyjny Wykorzystywane porty Nieobsługiwane typy NAT Certyfikaty Tak 80, (TCP/UDP) Symmetric CE, FCC, UL.,VCCI Pomimo dołoenia wszelkich stara nie gwarantujemy, e publikowane w niniejszej instrukcji informacje s wolne od błdów. 16 Atel Electronics pb/jm/

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 5 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET 4 PORTOWY PoE REPOTEC RP-PE054J Wersja 1.0 Wstęp 5 portowy przełącznik ethernet, gdzie 4 porty są typu PoE 10/100Mbps (Power over Ethernet) i zapewniają

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWU-PORTOWY AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK KVM TYPU DESKTOP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWU-PORTOWY AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK KVM TYPU DESKTOP INSTRUKCJA OBSŁUGI DWU-PORTOWY AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK KVM TYPU DESKTOP MPC21A #05507 wersja 1.0 Wstęp Dwu-portowy przełącznik KVM umoŝliwia dostęp do dwóch komputerów z jednej konsoli sterującej. Do

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM PORTY USB, CAT 5 COMBO METAL, 19 OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM PORTY USB, CAT 5 COMBO METAL, 19 OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI 32 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM PORTY USB, CAT 5 COMBO METAL, 19 OXCA KCC-132U #06481 wersja 1.0 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia dostęp lokalny lub zdalny do 32 komputerów z jednej konsoli

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. modułu internetowego Ekozefir Mobile. Wersja 2.1 Cloud

INSTRUKCJA OBSŁUGI. modułu internetowego Ekozefir Mobile. Wersja 2.1 Cloud INSTRUKCJA OBSŁUGI modułu internetowego Ekozefir Mobile Wersja 2.1 Cloud Spis treści: 1. Uwagi ogólne i zasady bezpieczeństwa... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Podłączenie modułu internetowego Ekozefir Mobile...

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UT-1 (TA-778) UT-2 (TA-T86) UT-3 (TA-785)

INSTRUKCJA OBSŁUGI UT-1 (TA-778) UT-2 (TA-T86) UT-3 (TA-785) INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA TELEFONICZNE SERII TA UT-1 (TA-778) UT-2 (TA-T86) UT-3 (TA-785) UT-5 (TA-789) UT-6 (TA-790) #00867 #00868 #00869 #00871 #00872 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie serii TA przeznaczone

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI 16-PORTOWY GIGABITOWY PRZEŁĄCZNIK ETHERNET PoE 16 x 10/100/1000 RJ-45 REPOTEC RP-PG1600 Wstęp Wysokiej jakości 16 portowy gigabitowy przełącznik Ethernet 16 portów 10/100/1000Mbps TX.

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY DSL TP-LINK TL-R402M #05870 wersja 1.0 Wstęp Router szerokopasmowy TL-R402M łączy w sobie 4-potrowy przełącznik, zaporę firewall oraz router sieci NAT. Jest zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Siemens Gigaset C610 IP

Siemens Gigaset C610 IP URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Siemens Gigaset C610 IP I. Podłączenie telefonu Gigaset C610IP Podłącz słuchawkę oraz stację bazową zgodnie z instrukcją, która znajduje się

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZALNY 16x 10/100 Mbps RJ-45, DESKTOP CSH-1600 #06006 wersja 1.0 Wstęp Przełącznik niezarzadzalny CSH-1600 to prosty i tani sposób na budowę infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK INTELIGENTNY 8 x GIGABIT ETHERNET RUBYTECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK INTELIGENTNY 8 x GIGABIT ETHERNET RUBYTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK INTELIGENTNY 8 x GIGABIT ETHERNET RUBYTECH GS-1280M #05833 wersja 1.1 Wstęp Produkt firmy RubyTech GS-1280M jest inteligentnym, 8-portowym przełącznikiem sieciowym. Jego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLA KVM, 15" LCD, 1U POJEDYNCZA SZYNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLA KVM, 15 LCD, 1U POJEDYNCZA SZYNA INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLA KVM, 15" LCD, 1U POJEDYNCZA SZYNA KSR-11501 KSR-11508 KSR-11516 #05773 #05774 #05775 wersja 1.2 Wstęp Konsole KVM są idealnym rozwiązaniem dla administratorów sieci zarządzających

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2/2+ 1 x LAN / 1 x WAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2/2+ 1 x LAN / 1 x WAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2/2+ 1 x LAN / 1 x WAN TP-LINK TD-8616 #06852 wersja 1.0 Wstęp Router szerokopasmowy z modemem ADSL 2/2+ jest przeznaczony do współpracy z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA SIECIOWA Dynamode NC100TX-DI. wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KARTA SIECIOWA Dynamode NC100TX-DI. wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA SIECIOWA Dynamode NC100TX-DI Wstęp Karta sieciowa Dynamode NC100TX-DI umożliwia transmisję za pomocą medium przewodzącego strumieo danych na standardowej skrętce UTP (kategorii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo