INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0

2 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi znajdujcymi si w dowolnym miejscu na wiecie. Nie s naliczane stawki za połczenie ani abonament. Technologia PeerCall oparta jest na architekturze klientserwer. Dodatkowo aparat jest wyposaony w sprztowy koder dwiku działajcy z czstotliwoci próbkowania 8kHz. Umoliwia to uzyskanie dobrej jakoci sygnału przy minimalnym obcieniu łcza. Bezpieczestwo uytkowania Urzdzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwysz starannoci o bezpieczestwo osób instalujcych i uytkujcych. Dla zapewnienia bezpieczestwa pracy, naley stosowa si do wszelkich wskaza zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urzdze towarzyszcych (np. komputera PC). Właciwoci - komunikacja peer-to-peer pomidzy aparatami, - nie ma opłat za połczenie w sieci PeerCall, - brak abonamentu, - kady aparat internetowy posiada swój unikatowy 10 cyfrowy numer, - łatwa konfiguracja połczenia: PPPoE, Fixed IP lub DHCP, - szybkie wybieranie numerów, - poczta głosowa, - ustawienie głonoci dzwonka, - historia połcze, - przycisk MUTE (blokada mikrofonu). 1. Zawarto opakowania - PeerCall100B, - słuchawka, - przyłcze telefoniczne, - przyłcze UTP kat 5e, - zasilacz 7.5V DC 600mA, - karta rejestracyjna, - niniejsza instrukcja obsługi wraz z deklaracj zgodnoci CE. Podczas dostawy naley upewni si, e opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodze naley niezwłocznie skontaktowa si z dostawc. Prosimy równie o sprawdzenie zgodnoci zawartoci opakowania z powyej zamieszczon list. 2. Zawarto tej instrukcji Instrukcja ta zawiera opis aparatu internetowego PeerCall100B z procedur instalacji, konfiguracji i uytkowania. Przed przystpieniem do instalacji urzdzenia naley dokładnie przeczyta cało tej instrukcji a w szczególnoci punkty powicone bezpieczestwu. 3. Zasady bezpieczestwa PeerCall100B jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczestwa uytkowania urzdze elektrycznych. - Przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urzdzenie naley odłczy od zasilania. - Nie stosowa uszkodzonych lub zuytych przewodów zasilania, gdy powoduj one znaczne zagroenie dla bezpieczestwa uytkownika. - Prace instalacyjne musz by wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny. - Nie stosowa urzdzenia w miejscach wystpowania substancji łatwopalnych. - Zabezpieczy urzdzenie przed dostpem dzieci lub osób niepowołanych. - Upewni si, e urzdzenie zostało odpowiednio zamocowane. - Urzdzenie jest wyłczone dopiero po odłczeniu przewodów zasilania oraz przewodów łczcych je z innymi urzdzeniami. - Jeli urzdzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wntrzu moe skropli si para wodna uniemoliwiajc prawidłowe funkcjonowanie. Naley wówczas odczeka, a wilgo odparuje. Uwaga: Nie naley dotyka styków gniazd znajdujcych si na obudowie urzdzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moe spowodowa jego trwałe uszkodzenie. 2

3 4. Instalacja sprz tu 4.1. Zasilanie PeerCall100B jest zasilany przez dostarczony zewn trzny zasilacz AC/DC. Nale y podł czy zasilacz do sieci pr du przemiennego 230V 50Hz, a zł cze DC 7,5V nale y wpi do gniazda zasilania urz dzenia Oprogramowanie Dla prawidłowego oprogramowania. funkcjonowania PeerCall100B nie jest wymagane instalowanie dodatkowego Aparat mo na zarejestrowa na stronie nie jest to jednak wymagane dla prawidłowej pracy urz dzenia. Na stronie producenta dost pne jest oprogramowanie, które umo liwia przeprowadzenie testu poł czenia z serwerem PeerCall. Słu do tego celu programy: - PeerCall Connectivity Test sprawdza czy mo na poł czy si z serwerem PeerCall. - NAT Type Test Program - okre la rodzaj NAT. Programy instaluje si na komputerze umieszczonym w tej samej sieci LAN co przył czony aparat. PeerCall Connectivity Test i NAT Type Test Program działaj jedynie w rodowisku WindowsTM rodowisko pracy Aparat internetowy PeerCall 100B jest przeznaczony do pracy wewn trz pomieszcze. Nale y zadba, aby urz dzenie umieszczone było w sposób zapewniaj cy dobry przepływ powietrza i łatwy dost p do portów. Powietrze powinno by wolne od zanieczyszcze, a urz dzenie nie powinno znajdowa si w bezpo redniej blisko ci ródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpo rednie nasłonecznienie) b d urz dze generuj cych zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.) Monta Procedura instalacji urz dzenia: - przył czem telefonicznym podł czy słuchawk do aparatu, - wpi do portu RJ-45 urz dzenia przył cze UTP, a drugi koniec do modemu kablowego/dsl lub routera kablowego/dsl, - podł czy zasilacz do sieci pr du przemiennego ~230V AC 50Hz. 5. Pulpit aparatu Aparat internetowy wyposa ony jest w wy wietlacz LCD. Przycisk regulacji gło no ci znajduje si po prawej stronie obudowy. Klawiatura urz dzenia zawiera zestaw przycisków steruj cych:,, Function, Clear, Message, Mute, OK, Exit oraz klawiszy alfanumerycznych. przeł cznik regulacji gło no ci dzwonka dioda Link RINGER dioda Message dioda In Use Diody: - Link nawi zano poł czenie z sieci, - Message na skrzynce znajduje si nieprzeczytana wiadomo, - In Use jest zapalona, je li słuchawka jest podniesiona. 3

4 Wywietlacz LCD połczenie wychodzce połczenie przychodzce Połczenie nieodebrane Protokoły dostpu do sieci funkcja rejestracji połcze - historia połcze data i czas menu konfiguracji aparatu komunikaty pracy aparatu (patrz 7 rozdz.) 6. Konfiguracja aparatu internetowego Do konfiguracji ustawie aparatu słuy menu. Aby je otworzy naley jeden raz przycisn [ Function ]. poczta głosowa numer kolejny wiadomoci na poczcie lub rozmów w historii połcze - [ OK ] - wybór elementu menu przejcie do podmenu konfiguracji wybranej opcji, - [ Exit ] - wyjcie z menu bez zapisywania wprowadzonych zmian, - [ Function ] - w trybie oczekiwania, gdy na ekranie jest wywietlony komunikat: PeerCall, słuy do włczania menu konfiguracji aparatu. - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] Wybór (patrz rozdz 6.2) [ ] Konfiguracja połczenia PPPoE. (patrz rozdz 6.2) 2 x [ ] Konfiguracja połczenia Fixed IP. (patrz rozdz 6.3) [ ] Ustawienie zegara. (patrz rozdz 6.4) 2 x [ ] Nagranie powitania poczty głosowej. (patrz rozdz 6.5) 3 x [ ] [ ] 2 x [ ] 3 x [ ] Wywietla numer aparatu. (patrz rozdz 6.6) Wywietla wersj oprogramowania urzdzenia. (patrz rozdz 6.6) Wywietla i zmienia adres IP serwera PeerCall. (patrz rozdz 6.7) Aktualizacja oprogramowania (patrz rozdz 6.8) 4

5 Opis dostpnych opcji: A. Set Network okrelenie sposobu łczenia aparatu z Internetem (PPPoE, stałe IP, DHCP). Elementy podmenu: - Set Mode wybór jednego sporód trzech sposobów połczenia z Internetem: DHCP, PPPoE, Fixed IP (stały adres IP). Uwaga: przed włczeniem PPPoE lub Fixed IP naley najpierw skonfigurowa parametry tych połcze. - Set PPPoE konfiguracja połczenia z Internetem PPPoE. - Set Fixed IP ustawienie stałego adresu IP PeerCall100B. B. Set TimeZone ustawienie zegara aparatu (okrelenie przesunicia w stosunku do czasu GMT). C. Set Greeting nagranie powitania poczty głosowej. D. Show System parametry aparatu (numer, firmware, adres IP serwera PeerCall, aktualizacja oprogramowania urzdzenia) Wybór rodzaju połczenia z Internetem ( Set Mode ) PeerCall obsługuje trzy sposoby połczenia z sieci: DHCP (domylnie), PPPoE oraz Fixed IP (stały adres IP wprowadzany rcznie). - [ OK ] - wybór elementu menu lub zatwierdzenie wprowadzonych zmian przejcie do kolejnego etapu konfiguracji wybranej opcji, - [ Exit ] - wyjcie z menu bez zapisywania wprowadzonych zmian, - [ Function ] - w trybie oczekiwania, gdy na ekranie wywietla si komunikat gotowoci: PeerCall, słuy do włczania menu konfiguracji. - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] [ ] restart 2 x [ ] restart restart Opis dostpnych opcji: - DHCP włczenie automatycznego konfigurowania parametrów połczenia sieciowego aparatu (adres IP, maska oraz brama domylna s pobierane z serwera DHCP). - PPPoE włczenie dostpu do Internetu przez połczenie PPPoE. - Fixed IP włczenie dostpu do sieci na podstawie rcznie ustawionych parametrów połczenia. Naley pamita o uprzednim skonfigurowaniu usług PPPoE i Fixed IP zanim nastpi próba ich uruchomienia. PeerCall 100B jest automatycznie restartowany przy wprowadzaniu nowych ustawie. 5

6 6.2. Konfiguracja połczenia PPPoE ( Set PPPoE ) Konfiguracja połczenia aparatu z Internetem przez PPPoE, gdy PeerCall100B jest podłczony bezporednio do modemu kablowego/dsl. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejcie do kolejnego kroku konfiguracji, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu oraz do przesuwania tekstu na wywietlaczu (przy wprowadzeniu hasła i nazwy uytkownika), - klawisze numeryczne słu do wprowadzenia wymaganych parametrów połczenia (nazwy konta i hasła dostpu), - [ * ] - włcza / wyłcza due litery. Dostpne znaki alfanumeryczne: _. - 7 p q r s 2 a b c 8 t u v 3 d e f 9 w x y z 4 g h i 0 5 j k l * Caps Lock 6 m n o # przycisn [ Function ] przycisn [ ] poda nazw konta, nastpnie * * poda hasło, nastpnie W trakcie konfiguracji naley poda nazw uytkownika i hasło dostpu do Internetu przez modem kablowy/dsl. - maksymalna długo wprowadzonego tekstu: 29 znaków, - maksymalna długo wywietlanego tekstu: 12 znaków. (restart) (*) automatycznie zanika po 2 sek. 6

7 6.3. Rczna konfiguracja parametrów sieciowych aparatu ( Set Fixed IP ) Rczna konfiguracja parametrów protokołu TCP/IP urzdzenia. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych i przejcie do kolejnego kroku konfiguracji, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisywania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - klawisze numeryczne słu do wprowadzenia wymaganych parametrów połczenia (adres IP, maska, brama domylna), - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] * poda adres IP aparatu * poda mask sieci (*) automatycznie znika po 2 sek. - parametry: adres IP, brama domylna oraz maska powinny by podane zgodnie z parametrami sieci, do której urzdzenie jest przyłczone, - adres IP, brama domylna oraz maska składaj si z 4 trzy-cyfrowych segmentów (np ), - liczby wprowadzane do jednego segmentu mniejsze od 100 powinny by poprzedzone zerami (np. 001,023), - po wprowadzeniu do jednego segmentu liczby wikszej od 255 na ekranie przez 2 sek. wywietlony zostanie komunikat Input Error, a nastpnie segment zostanie wymazany i kursor ustawiony na jego pierwsz pozycj, - naley wykasowa przyciskiem [ Clear ] zawarto pól: adres IP, maska i brama przed wprowadzeniem nowych wartoci parametrów, - po restarcie, urzdzenie funkcjonuje z nowymi ustawieniami protokołu. 7

8 6.4. Ustawienie zegara aparatu ( Set TimeZone ) Ustawienie zegara aparatu PeerCall100B. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ ] i [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji, - [ ] - zmiana strefy czasowej, przesunicie na zachód (zmniejszenie), - [ ] - zmiana strefy czasowej, przesunicie na wschód (zwikszenie). przycisn [ Function ] przycisn [ ] za pomoc [ ] i [ ] ustawi stref czasow, nastpnie przycisn [OK] Na ekranie pojawi si komunikat GMT+hh:00. Klawisze [ ] i [ ] słu do zmiany strefy czasowej (np. GMT-12:00, GMT-1:00, GMT-2:00). Po przyciniciu [ OK ] nastpuje restartowanie aparatu i ustawienie nowego czasu. - przesunicie dla Polski GMT +2:00 Serwer PeerCall jest umieszczony na Tajwanie, gdzie nie ma podziału czasu na czas letni i zimowy. Dlatego przesunicie dla Polski naley ustawi na GMT+2:00 w okresie letnim, a GMT +1:00 w zimowym. - maksymalne przesunicie czasu wprzód : + 13 godzin, - maksymalne przesunicie czasu wstecz : - 12 godzin Nagranie powitania poczty głosowej ( Set Greetings ) Rejestracja powitania poczty głosowej. - [ OK ] - zatwierdzenie wyboru i przejcie do nastpnego etapu procesu nagrywania, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ Clear ] - kasowanie nagranego powitania. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] podnie słuchawk, nastpnie przycisn [OK] nagranie powitania, aby zakoczy przycisn [OK] odsłuchanie nagrania zatwierdzenie [OK] lub skasowanie[clear] nagrania odłoy słuchawk [Clear] kasuje nagranie - czas nagrania to maksymalnie 15 sekund, po jego upłyniciu aparat internetowy automatycznie przejdzie do kolejnego etapu, - przyciskiem [ OK ] mona zakoczy nagrywania przed upływem 15 sekund, - odłoenie słuchawki ma taki sam skutek jak wcinicie przycisku [ Exit ]. 8

9 6.6. Parametry aparatu internetowego ( Show System ) W opcji menu Show System umieszczono informacje o urzdzeniu: numer, wersja firmware, adres IP serwera PeerCall. - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych lub uruchomienie okrelonej funkcji menu, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu konfiguracji adresu IP serwera (najpierw naley z menu wybra adres IP serwera, a nastpnie przycisn [ Function ] ). przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] Wywietla numer abonencki [ ] Wywietla wersj oprogramowania 2 x [ ] Wywietla i zmienia adres IP serwera PeerCall 3 x [ ] Aktualizacja oprogramowania Opis dostpnych opcji: - Numer abonencki- numer w sieci PeerCall (np.: ), - Wer. Firmware wersja oprogramowania urzdzenia (np. F/W 1.32), - Adres IP serwera adres publiczny serwera PeerCall ( ), - Upgrade F/W uruchamia procedur instalacji nowego oprogramowania urzdzenia. - nie mona zmieni numeru abonenckiego w sieci PeerCall, jest on przypisany na stałe, - adres IP serwera mona zmienia, procedur umieszczono poniej, - opcja Upgrade F/W słuy do aktualizacji oprogramowania, - w momencie tworzenia tej instrukcji istnieje jeden serwer PeerCall, który jest umieszczony na Tajwanie. 9

10 6.7. Zmiana IP serwera Urzdzenie jest dostarczane z domylnie ustawionym adresem serwera PeerCall ( ). - [ OK ] - zatwierdzenie wprowadzonych danych, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ 0 ]... [ 9 ] - słu do wpisania adresu serwera PeerCall, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu konfiguracji adresu IP serwera. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ Function ] poda adres IP serwera, nastpnie - przy braku połczenia z serwerem nie mona wykonywa rozmów w sieci PeerCall, - jeli pole adresu serwera Serwer IP jest wypełnione naley najpierw je wyczyci przyciskajc wielokrotnie [ Clear ], - adres serwera PeerCall :

11 6.8. Aktualizacja oprogramowania ( Upgrade F/W ) Aktualizacja oprogramowania PeerCall 100B. - [ OK ] - zatwierdzenie wyboru i przejcie do kolejnego etapu instalacji oprogramowania, - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych zmian, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu. przycisn [ Function ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] przycisn [ ] aktualizacja zakoczona pomylnie - aktualizacja oprogramowania odbywa si poprzez Internet, aparat sprawdza dostpne aktualizacje na serwerze producenta, - jeli w trakcie aktualizacji nastpi przerwa w zasilaniu urzdzenia, moe ono zosta trwale uszkodzone, - w przypadku braku nowszego oprogramowania od aktualnie zainstalowanego na ekranie zostanie wywietlony komunikat Find None, - jeli aktualizacja zakoczy si niepowodzeniem na ekranie zostanie wywietlony komunikat Updating Fail. 11

12 7. Obsługa aparatu internetowego 7.1. Wybieranie numeru Procedura wybierania numeru z klawiatury - Podnie słuchawk i wybra z klawiatury 10 cyfrowy numer aparatu w sieci PeerCall. W przypadku błdu [ Clear ] kasuje ostatni cyfr wprowadzonego cigu. - Przycisn [ OK ]. - Aby zakoczy rozmow naley odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ] Odbieranie połczenia Aby odebra rozmow naley wykona nastpujce czynnoci: - podnie słuchawk lub, - na wywietlaczu pojawi si napis Talking, - po zakoczonej rozmowie na ekranie zostanie wywietlony napis End Of Talk, po czym aparat powróci do stanu oczekiwania (na ekranie jest wywietlony napis PeerCall ) Wybór numerów z historii Aby wybra numer z historii naley wykona nastpujce czynnoci: - przycisn klawisz [ ] lub [ ], - wybra pozycj w historii, - podnie słuchawk, -. - jeli lista jest pusta aparat nada krótki sygnał dwikowy i wywietli komunikat No Call List, - aby zrezygnowa z wybierania numeru naley odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ], - historia pamita do 20 ostatnich przychodzcych (znak ) i wychodzcych (znak ) połcze, - x w lewym górnym rogu wywietlacza oznacza, e rozmowa nie została odebrana, - opcja CALL RECORD oznacza, e urzdzenie zachowuje dodatkowe informacje o połczeniu (data, czas, rodzaj połczenia: przychodzce/wychodzce oraz czy połczenie zostało odebrane). 12

13 7.4. Szybkie wybieranie numeru Aparat umoliwia zapamitanie do 10 numerów PeerCall. Procedura zapisywania numeru: - [ Exit ] - wyjcie bez zapisania wprowadzonych danych, - [ 0 ]...[ 9 ] - słu do okrelenia miejsca w pamici urzdzenia, gdzie zostanie zapisany numer, - [ Clear ] - kasowanie ostatniego znaku, - [ ] lub [ ] - słu do wyboru jednej z poród dostpnych opcji menu, - [ Function ] - włcza menu szybkiego wybierania. lub naley wprowadzi 10 -cyfrowy numer, a nastpnie przycisn [Function] przycisn [ 1 ]...[ 9 ] lub naley wyszuka numer w historii, a nastpnie przycisn [Function] przycisn [ 1 ]...[ 9 ] - numer s zapisane w pamici urzdzenia, - mona zapisa do 10 numerów. Wybór numeru: - odłoy słuchawk lub przycisn [ Exit ], - przycisn klawisz [ 0 ] - [ 9 ], pod którym zapisany jest numer, - gdy wywietli si numer podnie słuchawk, Poczta głosowa - [ Exit ] - zakoczenie połczenia, - [ OK ] odtwarzanie wybranej wiadomoci, - [ ] i [ ] - wybór wiadomoci, - [ Clear ] kasowanie wiadomoci. Aby odsłucha nagran wiadomoci naley: - przycisn [ Message ], - wybra wiadomo, - aby odsłucha, - aby wiadomo skasowa przycisn [ Clear ]. - maksymalna długo pozostawionej wiadomoci 30 sekund, - połczenie mona zakoczy odkładajc słuchawk, - maksymalna długo powitania 15 sekund, - czas, po jakim aktywuje si poczta głosowa w przypadku: nieodebranej rozmowy - 30 sek., - czas, po jakim aktywuje si poczta głosowa w przypadku: linia zajta, rozmówca nie jest podłczony do sieci, nie mona nawiza połczenia z innego powodu 5 sek., - liczba zapamitanych wiadomoci na serwerze: maks. 3, - jeli skrzynka jest pełna pojawi si na wywietlaczu komunikat Msg Box Full - nie mona zostawi wiadomoci, 13

14 - wiadomoci nieodsłuchane oznaczone s na wywietlaczu znakiem, - kada nagrana wiadomo jest opisana za pomoc: numeru porzdkowego, numeru rozmówcy, czasu i daty rozmowy, - wszystkie wiadomoci trwajce mniej ni 2 sek. zostan automatycznie skasowane przez serwer, - dioda Message jest zapalona, jeli na skrzynce znajduje si nieprzeczytana wiadomo Konto na serwerze PeerCall Konto na stronie słuy do rejestracji uytkownika i aparatu w sieci PeerCall. Do pracy urzdzenia rejestracja nie jest konieczna. Menu zawiera: - podmenu Product Info składajce si z 3 elementów: Register Product (rejestrowanie aparatu), PeerCall Info (zarejestrowane numery aparatów internetowych wraz z ich machine#) oraz Softphone Info (przypisane temu kontu numery dla programu PeerCall WIN), - podmenu Manage - słuy do zmiany ustawie profilu konta, - podmenu Tools - ksika telefoniczna zarejestrowanych uytkowników, Aby zarejestrowa aparat na stronie naley: - zalogowa si, - w lewym menu wybra Product Info - > Register Product, - w polu machine# poda szesnastocyfrowy numer identyfikacyjny urzdzenia, - pozostawi mrugajcy kursor w polu machine#, - przycisn [ Enter ], Jeli dane zostały wprowadzone poprawnie, numer zarejestrowanego urzdzenia pojawi si w kategorii Registered PeerCall. Parametry: - login ID jest to nazwa uytkownika w portalu uytkownik okrela j w procesie rejestracji, - Password hasło dostpu okrelane w procesie rejestracji, - machine # - 16 cyfrowy numer identyfikacyjny urzdzenia (nie numer w sieci PeerCall), znajduje si na podstawie urzdzenia Machine No, - numer aparatu w sieci PeerCall przyznany kademu urzdzeniu unikatowy numer identyfikujcy go w sieci PeerCall. Jest umieszczony na podstawie obudowy PeerCall No, lub jest dostpny przez wybranie opcji Show System -> Numer aparatu w menu aparatu. - do kadego konta przypisany jest automatycznie numer w sieci PeerCall dla programu PeerCall WIN, - w menu Tools znajduje si wyszukiwarka zarejestrowanych uytkowników, - zaznaczenie pola wyboru Over-Write VM (w Product Info -> PeerCall Info) włcza nadpisywanie przeczytanych wiadomoci na skrzynce poczty głosowej, - pole TimeZone (w Product Info -> PeerCall Info) słuy do ustawienia strefy czasowej aparatu Regulacja głonoci dzwonka S trzy poziomy głonoci dzwonka: niski (Low), redni (Mi) i wysoki (Hi). Przełcznik (opisany: Ringer ) umieszczono na prawej cianie obudowy Przycisk Mute Przycisk Mute blokuje mikrofon w słuchawce. Wyciszenie działa tak długo, jak długo jest on przycinity. 14

15 8. Komunikaty KOMUNIKAT Starting... PeerCall Please Dial Connecting... Calling Talking Try Again... Busy Off-line... End of Talk Disconnected Invalid # No Call List DHCP Failed Not Ready PPPoE Error! PPPoE N/A PPPoE Reject Service down Service N/A Wrong F/W Wrong H/W Wrong Vendor OPIS Restartowanie oprogramowania urzdzenia. Aparat połaczył si z serwerem. Stan oczekiwania. Nie wykonuje adnej operacji w danej chwili. Tryb wybierania numeru. Komunikat jest wywietlony, gdy uytkownik podniesie słuchawk. Pojawia si na wywietlaczu w momencie, kiedy aparat ustala połczenie. Nawizano połczenie z drugim aparatem. Dodatkowo równie musi by spełniony warunek, e linia nie jest zajta. Drugi rozmówca odebrał. Mona prowadzi rozmow. Nastpuje po Connecting..., jeli aparat internetowy nie jest w stanie nawiza połczenia z drugim urzdzeniem. Nastpuje po Connecting.... Numer jest zajty. Nastpuje po Connecting.... Aparat adresata nie jest podłczony do sieci. Koniec połczenia. Rozmowa została przerwana w wyniku problemów z utrzymaniem połczenia. Wybrany numer nie istnieje w sieci PeerCall. Historia połcze jest pusta. Próba pobrania ustawie TCP/IP z serwera DHCP zakoczona niepowodzeniem. Nie ma połczenia z serwerem. Podany login lub hasło PPPoE nie jest prawidłowy. Nie mona ustanowi połczenia z serwerem PPPoE. Połczenie odrzucone przez serwer PPPoE. Błd uwierzytelnienia. Serwer PeerCall przeciony. Usługa nie jest dostpna. Nieobsługiwana wersja firmware. Nieobsługiwany rodzaj sprztu. Błdny kod producenta. 9. Konserwacja PeerCall100B nie wymaga adnych szczególnych czynnoci konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów, aby nie mogły by przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 15

16 10. Specyfikacja techniczna PeerCall100B numer Atel #05542 wywietlacz diody LAN TN LCD dioda IN USE podniesiona słuchawka, dioda nowej wiadomoci (Message), dioda połczenia (Link) 10/100 BASE-T Ethernet Temperatura pracy składowania 0 C~50 C -10 C~70 C Wilgotno pracy składowania Zasilanie Wymiary (W x H x D) Waga Minimalna szybko transmisji 10%~90% RH, niekondensujca 5%~90% RH, niekondensujca zasilacz zewntrzny ~230V AC 50Hz / 7.5V DC, 600mA 20,32 x 7,62 x 17,78 cm 0.9 kg 4 kb/s (w trybie oczekiwania 4 kb/godz) Funkcje Poczta głosowa, szybkie wybieranie numerów, menu konfiguracji aparatu, historia połcze (maks. 20), przycisk wyciszajcy (MUTE) Zestaw konferencyjny Wykorzystywane porty Nieobsługiwane typy NAT Certyfikaty Tak 80, (TCP/UDP) Symmetric CE, FCC, UL.,VCCI Pomimo dołoenia wszelkich stara nie gwarantujemy, e publikowane w niniejszej instrukcji informacje s wolne od błdów. 16 Atel Electronics pb/jm/

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo