Cambridge English for Engineering

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cambridge English for Engineering"

Transkrypt

1 Professional English Cambridge English for Engineering Indeks angielsko-polski terminów nauk inżynieryjnych Tłumaczenie: Anna Król

2 2009 Cambridge University Press This text is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. Cambridge University Press Przedstawicielstwo w Polsce Pl. Przymierza Warszawa

3 Unit 1 altitude /'{l.ti.tju:d, 'O:l.tI.tju:d/ wysokość (n.p.m.) anchor r / kotwica application n/ zastosowanie ascend wznosić się, poruszać się w górę associated application zastosowanie pomocnicze attain firm substrata 'fæ:m uzyskać stałe podłoże axial (construction) @ n)/ (konstrukcja) osiowa base station /'beis n/ stacja bazowa bearing łożysko bedrock /'bed.rák/ podłoże skalne belt (drive belt) /'belt/ pas (napędowy), taśma bentonite n.ait/ bentonit bored in situ concrete pile /'bo:d "In'sIt.ju: 'káî.kri:t 'pail/ wiercony na miejscu pal betonowy braking system /'breik.iî 'sis.tim/ system hamulcowy cable l/ kabel car /ka: r / wagonik carbon nanotube materials n "tju:b materiały z nanorurek węglowych clay suspension n/ zawiesina z gliny coated-steel 'sti:l/ stalowy, pokryty stalą collapse inwards zapaść się do środka n/ zbicie, zwartość component część, komponent, składowa control remotely sterować zdalnie core function /"ko: n/ główna/ podstawowa funkcja counteract downward loads r'{kt przeciwważyć obciążenia w dół coupled with ld wid/ sprzężony z cross-section n/ przekrój poprzeczny dedicated satellites /"ded.i.kei.tid 's{t.i.laits/ specjalne satelity descend /di'send/ opadać, poruszać się w dół design engineer /di'zain r / inżynier projektant detect /di'tekt/ wykrywać diameter r / średnica displace /di'spleis/ przemieścić drift /drift/ dryf, znoszenie durability wytrzymałość l/ wytrzymały, trwały efficiency nt.si/ wydajność electromagnetic elektromagnetyczny end-bearing pile /'end 'pail/ pal stojący, słupowy ~ resistance /'end nts/ opór nośny enhanced system accuracy /In"hA:ntst 'sis.tim zwiększona dokładność systemu equator r / Równik external (power source) l "so:s)/ zewnętrzne (źródło energii) fault /fo:lt/ wada, usterka firm subsoil /'fæ:m 'söb.soil/ gleba zwięzła fixed /fikst/ umiejscowiony na stałe ~ base /"fikst 'beis/ baza stała flat (belt) /fl{t ('belt)/ płaski (pas napędowy) flexible l/ elastyczny floating structure r / budowla pływająca, unosząca się na powierzchni foundation n/ fundament friction pile n 'pail/ pal zawieszony frictional resistance l opór tarcia 3

4 4 gearless (machine) bezprzekładniowe (urządzenie, maszyna) gears biegi, przekładnie zębate hammer in 'In/ wbijać hoistway /'hoistwei/ przedział wyciągowy inertia inercja, bezwład launch /lo:nts/ uruchomić, oddać do użytku lift vehicles lz/ pojazdy dźwigowe lightweight /"lait.weit/ lekki liquid /'lik.wid/ ciecz log (the position) /lág @ n)/ zarejestrować (pozycję, lokalizację) lubricant smar, substancja smarująca lubrication n/ smarowanie lumps of base debris "beis 'dei.bri:/ kawałki szczątków/odpadów ze stacji magnet motor r/ silnik magnetyczny maintenance personnel n'el/ obsługa konserwatorska man overboard /'m{n człowiek za burtą mobile station n/ stacja ruchoma offshore (base station) /"Áf'SO: r ('beis n)/ (stacja bazowa) na pełnym morzu overall r.o:l n/ przekrój ogólny payload ładunek użyteczny permanently sealed bearing 'si:ld łożysko uszczelnione pile /pail/ pal ~ auger /'pail r / świder śrubowy do pali ~ driver /'pail r / kafar do wbijania pali ~ foundation /'pail n/ fundament na palach power consumption @ n/ zużycie energii power source "so:s/ zewnętrzne (źródło energii) pre-cast driven concrete pile /pri:'ka:st n 'káî.kri:t 'pail/ prefabrykowany wbijany pal betonowy primary application r.i n/ podstawowe zastosowanie product development /"prád.ökt opracowywanie i tworzenie produktu propeller r / śmigło; śruba napędowa n/ napęd receiver r / odbiornik reinforcement zbrojenie reliability test "test test niezawodności remote control pilot, zdalne sterowanie seabed /'si:.bed/ dno morskie self-contained energy source 'so:s/ niezależne źródło energii sheave /Si:v/ koło pasowe klinowe; krążek rowkowy site /sait/ plac (budowy) smooth-surface crowned machine sheave /'smu:d 'sæ:.fis 'kraund 'Si:v/ wypukłe koło pasowe o gładkiej powierzchni solar power r / energia słoneczna space elevator /'speis r / winda kosmiczna steel /'sti:l/ stal ~ cable /'sti:l l/ stalowy kabel ~ cord /'sti:l 'ko:d/ stalowy kord ~ reinforcement /'sti:l stalowe zbrojenie ~ rope /'sti:l stalowa lina strength-to-weight ratio /"streîkt tu 'weit stosunek wytrzymałości do ciężaru structural engineer l r / inżynier budowlany structurally redundant l.i strukturalnie zbędny substructure r / podziemna część konstrukcji supplies zapasy, dostawy

5 support (a load) podeprzeć (ładunek) synchronous motor r / silnik synchroniczny tracking system /'tr{k.iî "sis.tim/ system lokalizacji transmit electricity wirelessly /tr{nz'mit "el.ik'tris.i.ti przesyłać energię elektryczną bezprzewodowo ~ load vertically /tr{nz'mit l.i/ przenosić obciążenia pionowo unmanned (vehicle) /ön'm{nd (pojazd) bezzałogowy wear r / zużycie wind load /'wind obciążenie wiatrem wireless bezprzewodowy Unit 2 abrasion n nts/ odporność na ścieranie acceleration przyspieszenie aggregate /'{g.ri.git/ kruszywo alloy /'{l.oi/stop appliance urządzenie (elektryczne) armoured protection @ n/ pancerne zabezpieczenie aromatic polyamide family "pál.i'{m.aid 'f{m.i.li/ grupa aromatycznych poliamidów asbestos-based composite /{s'bes.tás 'beist kompozyt azbestowy automotive samochodowy blade /bleid/ ostrze bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie brake disc /'breik 'disk/ tarcza hamulcowa ~ pad /'breik 'p{d/ płytka cierna hamulca brakes /'breiks/ hamulce brass /bra:s/ mosiądz brittle l/ kruchy bronze /bránz/brąz bullet-resistant armour nt r / ubranie kuloodporne burr /bæ: r / rąbek, ząbek cement /si'ment/ cement ceramics /si'r{m.iks, ki'r{m.iks/ materiały ceramiczne chassis /'S{s.i/ podwozie chromium chrom coarse /ko:s/ gruboziarnisty coated with wid/ pokryty, powlekany composite (material) kompozyt n/ skład compound /'kám.paund/ związek conductor r / przewodnik copper r / miedź crumb /kröm/ okruch crushed stone /"kröst tłuczeń kamienny n/ opóźnienie, przyspieszenie ujemne deciduous (tree) ('tri:)/ (drzewo) liściaste dissipate /'dis.i.peit/ rozpraszać drill handle /'dril l/ rączka wiertarki drive belt /'draiv "belt/ pas transmisyjny l/ trwały edge /edz/ róg, krawędź efficiency gain nt.si 'gein/zysk wydajności electrolysis /"el.ik'trál.i.sis/ elektroliza energy loss 'lás/ strata energii ~ recovery r.i/ odzyskiwanie energii ~ -intensive process In'tent.sIv proces pochłaniający dużo energii environmental l 'O:.dIt/ raport oddziaływania na środowisko ~ n/ czynnik środowiskowy 5

6 ~ l 'Im.p{kt/ oddziaływanie na środowisko exhaust /Ig'zO:st, Ik'sO:st/ wyziew, wylot ~ system /Ig'zO:st "sis.tim/ układ wydechowy exploitation n/ eksploatacja ferrous żelaza, żelazawy fine /fain/ drobnoziarnisty fragility kruchość, łamliwość friction n/ tarcie galvanic corrosion resistance n nts/ odporność na korozję galvanised ocynkowany gravel l/ żwir hacksaw /'h{k.so:/ piła hammer head 'hed/ młotek (bez trzonka) ~ shaft 'SA:ft/ trzonek (młotka) handling characteristics /'h{nd.liî właściwości pilotażowe hardwood /'ha:d.wud/ drewno twarde (z drzew liściastych) high-grade material /hai 'greid materiał wysokiej jakości ~ -voltage cable /"hai l/ kabel wysokiego napięcia induce /In'dju:s/ wywoływać, powodować, indukować inherent nt/ inherentny, wbudowany insulation n/ izolacja in-use phase /In 'ju:s 'feiz/ okres użytkowania produktu iron żelazo r.i/ handel drobnymi artykułami żelaznymi joiners hammer r / młotek stolarski joint /dzoint/ uszczelka, złącze kinetic energy /ki"net.ik energia kinetyczna lead /led/ ołów lifespan /'laif.sp{n/ okres użytkowania light bulb /'lait "bölb/ żarówka lime /laim/ wapno masonry chisel n.ri l/ dłuto murarskie melt down /'melt 'daun/ roztopić membrane /'mem.brein/ membrana mine /main/ wydobywać modulus moduł, współczynnik nail /neil/ gwóźdź nickel l/ nikiel non-hazardous bezpieczny, nie stanowiący zagrożenia non-metallic /"nán.mi't{l.ik/ niemetalowy l/ przeszkoda ore /O: r / ruda organic fiber /O:'g{n.Ik r / włókno organiczne outer jacket 'dz{k.it/ zewnętrzna osłona pine /pain/ sosnowy plane off /'plein 'Áf/ oheblować plasticiser r / zmiękczacz, plastyfikator polyethylene insulation /"pál.i'et.i.li:n n/ izolacja polietylenowa post-use phase 'feiz/ okres po użytkowaniu produktu pre-use phase /pri: 'ju:s 'feiz/ okres przed użytkowaniem produktu property właściwość pulp /pölp/ pulpa, masa puncture r / przebicie recover (energy) r odzyskiwać (energię) l/ przetwarzalny regenerative t.iv 'breik.iî/ hamowanie odzyskowe reinforced concrete /"ri:.in'fo:st 'káî.kri:t/ beton zbrojony 6

7 revolution n/ obrót revs per minute /"revz 'min.it/ obroty na minutę rubber r / guma rust /röst/ rdza saw /so:/ piła; piłować ~ blade /'so: 'bleid/ brzeszczot ~ frame /'so: 'freim/ rama piły ~ handle /'so: l/ rączka piły scarcity niedobór, rzadkość scrap /skr{p/ złom seal /si:l/ uszczelka sealing gasket /'si:l.iî "g{s.kit/ uszczelka shock-resistance nts/ odporność na wstrząsy snap /sn{p/ pęknąć, puścić softwood /'sáft.wud/ drewno miękkie (z drzew iglastych) sort /so:t/ sortować stainless steel /"stein.lis 'sti:l/ stal nierdzewna steel bar /'sti:l 'ba: r / pręt stalowy ~ tie wire /"sti:l 'tai r / stalowy drut wiązałkowy submarine-grade steel r'i:n 'greid 'sti:l/ stal stosowana w łodziach podwodnych tableware r / zastawa stołowa tear resistance nts/ odporność na rozdarcie tension n/ napięcie thermal absorption l n/ pochłanianie ciepła ~ stability l stabilność cieplna timber r / drewno tin /tin/ cyna toughness /'töf.nis/ wiązkość traces (of metal) /'treis.iz l)/ śladowe ilości (metalu) tungsten carbide 'ka:.baid/ węglik wolframu tyre r / opona waterproof wodoszczelny ~ membrane "mem.brein/ membrana wodoodporna nt/ wodoodporny weld /weld/ spawać wire r / przewód, kabel wood saw /'wud "so:/ piła do drewna workability obrabialność Unit 3 abrasive ścierny ~ wheel 'hwi:l/ ściernica acetylene acetylen angular r /kątowy ballast balast big press /"big 'pres/ duża prasa bit /bit/ płytka, nakładka, świder blind hole /'blaind ślepy otwór (nieprzelotowy) cable tie l 'tai/ cięgno circular r / kołowy, kolisty circumferential l 'kæ:f/ nacięcie okrężne l/ palny curved shape /"kæ:vd 'SeIp/ zaokrąglony kształt cut quality /"köt 'kwál.i.ti/ jakość cięcia ~ width /"köt 'widt/ grubość cięcia cylinder r / walec cylindrical l/ cylindryczny drill /dril/ wiertarka earth /Æ:T/ uziemiony fit in tight /'fit In 'tait/ zamocować na ścisło flame cutting /'fleim "kat.iî/ cięcie gazowe flat base /"fl{t 'beis/ płaska podstawa force /fo:s/ wyciągnąć na siłę, wciskać, wtłaczać foundry /'faun.dri/ odlewnia 7

8 8 grinder blade "bleid/ tarcza szlifierki grinding /'graind.iî/ szlifowanie groove /gru:v/ bruzda guillotine gilotyna hammering r.iî/ młotkowanie hand tools /'h{nd "tu:lz/ narzędzia ręczne heat distortion point /"hi:t n "point/ temperatura ugięcia pod obciążeniem ~ -affected zone strefa wpływu ciepła hole-saw 'so:/ piła walcowa, sękarka intact core /In't{kt 'ko: r / nienaruszone wnętrze, środek kerf /kæ:f/ nacięcie, przecięcie layout /'lei.aut/ układ, rozmieszczenie linear r / liniowy live /laiv/ pod napięciem machining obróbka mechanical stress l 'stres/ naprężenia mechaniczne metal bashing l "b{s.iî/ młotkowanie ~ casting l "ka:.stiî/ odlewanie metalu ~ working l.wæ:.kiî/ obróbka, praca w metalu milling machine /'mil.iî frezarka mounted /'maunt.id/ zamocowany, osadzony net-shaped part /'net.seipt "pa:t/ część net shape o kształcie wyrobu gotowego neutral l/ zerowy (przewód) pin /pin/wtyk plug /plög/ wtyczka ~ casing /'plög "kei.siî/ obudowa wtyczki press /pres/ prasa production n 'vál.ju:m/ wielkość produkcji profile profil pullout force /'pul.aut 'fo:s/ siła wyciągania, momentu krytycznego punching /'pönts.iî/ wykrawanie, perforacja recess /ri'ses/ wgłębić, wpuścić rectangle l/ prostokąt rectangular r / prostokątny required edge quality 'edz 'kwál.i.ti/ pożądana jakość wykończenia krawędzi ridge /ridz/ grzbiet rip (the cable) /rip l)/ wyrwać (kabel) round /raund/ okrągły slot /slát/ szczelina, rowek socket /'sák.it/ gniazdo wtykowe triangle l/ trójkąt triangular r / trójkątny Unit 4 air duct "dökt/ przewód powietrzny approximate dimensions przybliżone wymiary artificial snow l sztuczny śnieg automated guided vehicle l/ automatyczny pojazd sterowany beam /bi:m/ belka black bolt /'bl{k śruba zwykła bolt śruba, sworzeń branch /bra:nts/ gałąź, odnoga cable tray l 'trei/ drabinka kablowa cast /ka:st/ odlewać ceiling void /'si:.liî "void/ przestrzeń pod sufitem podwieszanym clash /kl{s/ zderzenie, konflikt column kolumna compact (surface) ('sæ:.fis)/ zwarta (powierzchnia) concrete floor /"káî.kri:t 'flo: r / betonowa podłoga ~ foundation /"káî.kri:t n/ betonowy fundament conflicting dimensions nz/ sprzeczne, wykluczające się wymiary

9 construction n 'dzoint/ połączenie konstrukcyjne contractor r / wykonawca curved section /'kæ:vd n/ człon łukowy cutaway view 'vju:/ częściowy przekrój perspektywiczny deck /dek/ pokład defined movement floor /di"faind 'flo: r / podłoga o określonej powierzchni ruchu design brief /di"zain 'bri:f/ przekazanie zadań projektowych ~ interface /di"zain przestrzeń komunikacji projektowej ~ office /di'zain 'Áf.Is/ biuro projektowe discrepancy nt.si/ rozbieżność duct /dökt/ przewód ~ layout /'dökt "lei.aut/ układ przewodów ~ work /'dökt"wæ:k/ przewody elevation n/ rzut pionowy exploded view 'vju:/ widok zespołu rozebranego fabrication n/ produkcja, wytwarzanie fan /f{n/ wentylator finish (a surface) /'fin.is 'sæ:.fis)/ wykończyć (powierzchnię) fixings /'fiks.iîz/ umocowania flange /fl{ndz/ kołnierz, kryza floodlight /'flöd.lait/ reflektor iluminacyjny floor specification /'flo: n/ specyfikacja podłogi forklift /'fo:k.lift/ podnośnik widłowy free movement floor /"fri: 'flo: r / podłoga o nieokreślonej powierzchni ruchu hard copy /"ha:d 'kápi/ kopia trwała, wydruk high bay warehouse /hai "bei magazyn wysokiego składowania ~ strength friction grip bolt /hai "streîkt n "grip śruba sprężająca hollow wydrążony, pusty w środku hydraulic hose /hai'dro:.lik hydrauliczny inaccurate maneuvering @ r.iî/ nieprecyzyjne manewrowanie incorporate amendments r.eit uwzględnić poprawki information flow n r / procedura obiegu informacji inherently imprecise nt.li "Im.prI'saIs/ wewnętrznie niespójny internal (component) l wewnętrzny (element) inter-team communication @ n/ komunikacja między zespołami liaise /li'eiz/ pośredniczyć, być łącznikiem M&E [mechanical and electrical] l)/ mechaniczny i elektryczny (dot. części instalacyjnych) metal handrail l 'h{nd.reil/ metalowa poręcz note świadectwo ordinary (slabs) r.i (sl{bz)/ zwykłe (płyty) overlap nakładać się perimeter r /obwód l/ dopuszczalny plate /pleit/ płytka preliminary drawing r.i "dro:.iî/ rysunek wstępny premises /'prem.is.iz/ zabudowania racking elements /"r{k.iî elementy regałów magazynowych reinforcing bar /"ri:.in'fo:s.iî 'ba: r /pręt zbrojeniowy rough sketch /'röf "skets/ wstępny szkic scale off /'skeil 'Áf/ przeskalować ~ rule /'skeil "ru:l/ skalówka schematic /ski:'m{t.ik/ schemat ideowy section n/ przekrój shipyard /'Sip.jA:d/ stocznia 9

10 10 slab /sl{b/ płyta specification n/ specyfikacja sprinkler r / izolacja tryskaczowa, zraszacz stair opening szyb klatki schodowej straight run /"streit 'rön/ prosty odcinek superflat lane 'lein/ płaski pas ruchu supersede zastąpić supply pipe "paip/ rura zasilająca tilt /tilt/ kąt nachylenia, nachylenie T-profile /'ti: teownik turning radius /'tæ:.niî promień skrętu uneven (floor) n/ nierówna (podłoga) universal column l dwuteownik (wg standardów brytyjskich) upper (surface) r ('sæ:.fis)/ górna (powierzchnia) n/ odmiana vertical reach l 'ri:ts/ promień zasięgu wall-mounted /'wo:l "maunt.id/ zamocowany do ściany web /web/ środnik working drawing /"wæ:.kiî 'dro:.iî/ rysunek roboczy Unit 5 abnormal increase l 'IÎ.kri:s/ nietypowy przyrost n/ ścieranie access panel /'{k.ses drzwiczki kontrolne air filter r / filtr powietrza alert zaniepokoić, powiadomić (o problemie) alignment ułożenie, ustawienie anomaly anomalia approach speed "spi:d/ prędkość podejścia do lądowania back-up installation n/ instalacja zapasowa bend /bend/ skręcać, zginać blow up 'öp/ eksplodować, rozsadzić bumps /bömps/ wyboje checklist /'tsek.list/ lista kontrolna circuit /'sæ:.kit/ obwód, pętla nts/ luz, prześwit clog up /'klág 'öp/ zatkać, zapchać clutch /klöts/ sprzęgło compression n li:k/ wyciek coolant chłodziwo, czynnik chłodzący crack /kr{k/ pęknąć crackling sound /"kr{k.liî 'saund/ szelest, trzask crew /kru:/ załoga cross-feed valve /'krás.fi:d 'v{lv/zawór poprzeczny cut out /'köt 'aut/ odciąć decelerate r.eit/ spowalniać defective /di'fek.tiv/ wadliwy deploy /di'ploi/ używać, stosować dismantle l/ rozebrać n.it/ nieproporcjonalny distribution belt n 'belt/ pas transmisyjny divert /dai'væ:t/ zboczyć z kierunku down on power /"daun Án r / słabnąca moc downforce /'daunfo:s/ siła dociskająca drag /dr{g/ opór drain /drein/ opróżnić (całkowicie) dump truck /'dömp "trök/ wywrotka earthing /'Æ:T.IÎ/ uziemienie electrical contact l 'kán.t{kt/ styczność elektryczna emergency braking nt.si "breik.iî/ hamulce zapasowe

11 ~ ram air turbine nt.si 'r{m tæ:.bain/ zapasowa turbina powietrza naporowego endurance car nts 'ka: "reis/ wytrzymałościowe wyścigi samochodowe engine /'en.dzin/ silnik exceed /Ik'si:d/ przekroczyć expanding /Ik'sp{n.dIÎ/ rozszerzający się faulty /'fo:l.ti/ wadliwy filter r / filtr flaps /fl{ps/ klapy flight data recorder /'flait r / rejestrator danych lotu fly-by-wire r / elektroniczny układ sterowania fuel feed "fi:d/ doprowadzenie paliwa ~ injection n/ wtrysk paliwa ~ pre-heater r / nagrzewnica paliwa gauge /geidz/ przyrząd pomiarowy gearbox skrzynia biegów glide /glaid/ szybować grip /grip/ zacisk, uchwyt heat /hi:t/ ciepło high-frequency movement /"hai ruch o wysokiej częstotliwości hydraulics /hai'dro:.liks/ hydraulika imbalance brak równowagi imminent danger r / rychłe niebezpieczeństwo impact /'Im.p{kt/ wpływ, uderzenie injection (system) n/ wtrysk (układ) l/ niesterowny instrument malfunction n/ awaria oprzyrządowania insufficient nt/ niewystarczający isolate izolować jam /dz{m/ zatkanie landing gear /'l{n.diî r / podwozie samolotu lap /l{p/ okrążenie load obciążenie, ładunek loose connection n/ poluzowane połączenie lubricant smar manually ręcznie minor fault 'fo:lt/ drobna wada misfire r / nie zapalić l/ jednorazowa, niereperowalna nut /nöt/ nakrętka oil pressure /'O:l r / ciśnienie oleju on the block zahamować, zatrzymać overheat przegrzewać się oversized zbyt duży pipe /paip/ rura piston n/ tłok ~ cylinder n r / cylinder tłokowy plug /plög/ korek, zaślepka pool of oil 'OIl/ kałuża oleju precaution n/ środek zapobiegawczy pressure r / ciśnienie pushrod /'pus.rád/ popychacz quantity /'kwán.ti.ti/ ilość quarry /'kwár.i/ kamieniołom radiator r / promiennik; grzejnik reading /'ri:.diî/ odczyt red master warning 'wo:.niî/ ostrzeżenie (kontrolka ostrzegawcza) reliability niezawodność remain airborne /ri"mein pozostać w powietrzu replace /ri'pleis/ wymienić residue /'rez.i.dju:/ pozostałość reveal /ri'vi:l/ odkryć, ujawnić right-hand engine /"rait.h{nd 'en.dzin/prawy silnik 11

12 routine maintenance /ru:"ti:n rutynowa kontrola rub /Röb/ pocierać, ocierać rugged kerb /"rögid 'kæ:b/ wyboisty krawężnik run out of /'rön 'aut Áv/ skończyć się, wyczerpać się runway /'rön.wei/ pas startowy rupture r / pęknąć safety override r'aid/ sterowanie ręczne (awaryjne) sealed /si:ld/ uszczelniony, zaplombowany shaft /SA:ft/ wał, dyszel shocks /SÁks/ wstrząsy short-circuiting /"SO:t 'sæ:.ki.tiî/ zwarcie side pods /'said "páds/ boczne zasobniki podwieszone slight anomaly /"slait drobna anomalia spoilers przerywacze; spojlery stability stabilność starter motor r / silnik rozruchowy n/ zawieszenie tank /t{îk/ zbiornik tanker truck "trök/ cysterna temperature gauge "geidz/ przyrząd do pomiaru temperatury throttle l/ przepustnica, zawór dławiący tire r / opona top up /'táp 'öp/ uzupełnić, dolać do pełna torque /to:k/ moment obrotowy touch down /'töts 'daun/ przyziemić turbine /'tæ:.bain/ turbina valve /v{lv/zawór vibration n/ wibracja warning light /'wo:.niî "lait/ lampka ostrzegawcza wear and r / zużycie wheel nut /'hwi:l nöt/ nakrętka koła wing support /"wiî spojler, błotnik wing tank /'wiî 't{îk/ zbiornik skrzydłowy wings /wiîz/ skrzydła within acceptable parameters l parametry w akceptowalnym przedziale worn /wo:n/ zużyty zigzag maneuvers /"zig.z{g manewry zygzakowe Unit 6 r.i/ element wyposażenia affect wpływać bar /ba: r /pręt blow torch "to:ts/ lampa lutownicza bolted through concrete Tru: 'káî.kri:t/ przyśrubowany przez beton buffeting /'böf.i.tiî/ trzepotanie, buffeting capability zdolność capacity przepustowość; pojemność case /keis/ obudowa lz/ towary konsumpcyjne core drill /'ko: "dril/ świder rdzeniowy crane /krein/ dźwig n/ przyspieszenie ujemne diamond drill "dril/ diamentowe wiertło dip (in paint) /dip (In 'peint)/ zanurzyć (w farbie) feasibility wykonalność gantry crane /'g{n.tri "krein/ suwnica bramowa G-force /'dzi: "fo:s/ siła grawitacji grab /gr{b/ chwytak hammer-action drill n "dril/ wiertarka udarowa heat resistance /'hi:t nts/ żaroodporność helium balloon basket "ba:.skit/ kosz balonu na hel hole dziura, otwór 12

13 jib /dzib/ wysięgnik jolting potrząsanie, wstrząsanie lead ballast /'led balast ołowiowy lifting eye /"lift.iî 'ai/ ucho do podnoszenia low-loader r / pojazd niskopodwoziowy magnitude /'m{g.ni.tju:d/ wielkość plinth /plintt/ cokół preformed hole /pri"fo:md gotowy otwór refine /ri'fain/ udoskonalać remain intact /ri"mein In't{kt/ pozostać nietkniętym resin /'rez.in/ żywica revamp /"ri:'v{mp/ zmienić sandstone piaskowiec severity /si'ver.i.ti/ surowość solidity zwartość, spoistość spacer r / rozpórka n/ kamieniarz strap sb into /'str{p 'Intu:/ przypiąć kogoś do czegoś strip sth down /'strip "söm.tiî 'daun/ rozebrać coś thrust /Tröst/ ciąg, siła ciągu timescale /'taim.skeil/okres unmanned landing module /ön"m{nd 'l{n.diî "mád.ju:l/ bezzałogowa jednostka lądująca user interface interfejs użytkownika withstand /wid'st{nd/ przeciwstawić się, wytrzymać wolly /'wuli/ wełniany Unit 7 access way /"{kses 'wei/ droga dojazdowa, droga dostępu adhere to tu:, tu:/ przestrzegać nt/ przylegający air inlet "In.let/ wlot powietrza anchor point "point/ punkt zaczepienia arc /A:k/ łuk asphyxiation n zagrożenie uduszeniem blower r / dmuchawa breach /bri:ts/ złamać, naruszyć (prawo) catch fire /"k{ts r / zapalić się circuit breaker /'sæ:.kit r / wyłącznik (automatyczny) clipped /klipt/ ze ściętym końcem CO2 detector r / czujnik CO2 commence (work) rozpocząć (pracę) confined space 'speis/ pomieszczenie zamknięte conform tu: przestrzegać contravene naruszyć (prawo) control lever r / dźwignia/drążek sterujący corrosive podatny na korozję cradle l/ pomost rusztowania wiszącego discernible l/ zauważalny, dostrzegalny dust level /'döst l/ poziom pyłu n/ porażenie prądem emergency exit nt.si "eksit/ wyjście ewakuacyjne exposed conductor r / dostępny/nieosłonięty przewodnik exposure to tu: wystawienie na, narażenie na external vent l "vent/ zewnętrzny przewód wentylacyjny extinguisher (fire extinguisher) r r )/ gaśnica fireproof lining 'lai.niî/ ognioodporny fizzing with /'fiz.iî wid/ syczący, trzaskający (prądem) l/ palny, łatwopalny foreign body /"fár.in 'bád.i/ ciało obce 13

14 forklift truck /"fo:k.lift 'trök/ wózek (jezdniowy) widłowy full shift /"ful 'SIft/ pełna zmiana fumes /fju:mz/ gazy gas bottle /'g{s l/ butla gazowa grinder r / szlifierka guardrail /'ga:d.reil/ bariera ochronna; ogrodzenie guillotine blade "bleid/ ostrze gilotyny handrail /'h{nd.reil/ poręcz hazard analiza zagrożeń hazardous niebezpieczny helideck /'hel.i.dek/ lądowisko dla śmigłowców hooded /'hud.id/ z okapem hot suit /'hát "sju:t/ kombinezon przeciwogniowy HV (high voltage) /"eits'vi: ("hai wysokie napięcie inlet grille /'In.let "gril/ kratka wlotowa invalidate /In'v{l.I.deIt/ unieważnić irritant nt/ drażniący landing light /'l{n.diî "lait/ pokładowy reflektor lądowania lead /li:d/smycz lightning bolt /'lait.niî śruba oświetleniowa live electric cable /"laiv I"lek.trIk l/ kabel elektryczny pod napięciem load-bearing nośny lock-out procedure /"lák.aut r / procedura blokady, odcięcia obwodu loose wire /'lu:s r / luźny przewód LV (low voltage) /"el'vi: niskie napięcie maintenance operations nz/ działania konserwacyjne moisture-sensitive 'sent.si.tiv/ podatny na wilgoć naked flames /"nei.kid 'fleimz/ nieosłonięte płomienie net /net/ sieć noise hazard /'noiz zagrożenie hałasem off-cuts /'Áf.köts/ opiłki oxy-acetylene acetylenowotlenowy personal protective equipment l sprzęt ochrony osobistej precision weighing device n "wei.iî di'vais/ waga dokładna/do pomiarów dokładnych processing plant 'pla:nt/ przetwórnia protective hoop 'hu:p/ kaptur ochronny restricted area /ri'strikt.id obszar o ograniczonym dostępie revolve /ri'válv/ obracać się sheet metal /"Si:t l/ blacha shot-blasting /'SÁt.blA:st.IÎ/ bębnowy, śrutowany shrouded /'SraUd.Id/ ukryty, owinięty silo silos snag /sn{g/ zaczepić, naderwać source of ignition n/ źródło zapłonu sparks /spa:ks/ iskry spring /spriî/ sprężyna steel plate /'sti:l 'pleit/ blacha stalowa gruba strain /strein/ naprężać; odkształcenie sump /sömp/ zbiornik ściekowy switchboard /'swits.bo:d/ tablica rozdzielcza switchgear r / aparatura rozdzielcza tethered uwiązany, na uwięzi tingling /'tiî.gliî/ mrowienie towering pylon 'pai.lán/ wieża stalowa 14

15 toxic /'ták.sik/ toksyczny transformer r / transformator twin-engine craft /'twin "en.dzin 'kra:ft/ samolot silnikowy user-serviceable @ l/ nadający się do naprawy przez użytkownika wand /wánd/pręt water extinguisher r / gaśnica wodna welding /'weld.iî/ spawanie Unit 8 AC (alternating current) /"ei 'si: nt)/ prąd zmienny added value /"{d.id 'v{l.ju:/ wartość dodana n/ automatyka ballpark figure /"bo:l.pa:k r / wartość orientacyjna band of fluctuations nz/ zakres fluktuacji blinds /blaindz/ żaluzje blip /blip/ nagły spadek blockage /'blák.idz/ blokada, zator BMS (Building Management System) "bi:.em 'es ("bild.iî "sis.tim)/ system zarządzania budynkiem boiler r / kocioł build-up /'bild.öp/ nagromadzenie się CAD (Computer-Aided Design) /k{d "eid.id di'zain)/ projektowanie wspomagane komputerowo circulation system n "sis.tim/ system cyrkulacyjny conveyor belt "belt/ pas transmisyjny cumulative consumption @ n/ zużycie narastające demand curve /di'ma:nd "kæ:v/ krzywa popytu l/ mechanizm różnicowy; dyferencjał dip /dip/ spadek downstream /"daun'stri:m/ z prądem; w dół duty cycle /'dju:.ti l/ cykl pracy, cykl roboczy electric utility /I"lek.trIk ju:'til.i.ti/ elektrownia electrical charge l 'tsa:dz/ ładunek elektryczny exothermic reaction "TÆ:.mIk n/ reakcja egzotermiczna flow przepływ ~ meter r / przepływomierz frequency of 'pi:ks/ częstotliwość wartości rynkowych gas burner /'g{s r / palnik gazowy ~ consumption n/ zużycie gazu gravity /'gr{v.i.ti/ grawitacja heat n/ pochłanianie ciepła ~ sensor /'hi:t r / czujnik ciepła high reading /"hai 'ri:diî/ wysoki odczyt high-level (reservoir) /"hai l/ wysoko położony (zbiornik) hydroelectric power r / energia elektryczna z hydroelektrowni input /'In.pUt/ wejście/urządzenie wejściowe; wkład intruder alarm antywłamaniowy log against umieścić na wykresie w relacji do low-level (reservoir) l/ nisko położony (zbiornik) mains electricity /"meinz el.ik'tris.i.ti/ elektryczność z sieci meter r / licznik output /'aut.put/ wyjście, uzysk, wydajność peak /pi:k/ wartość szczytowa plot /plát/ przedstawić wykreślnie presence detector nts r / czujnik ruchu 15

16 16 pressure plate "pleit/ płyta dociskowa propane propan pumped storage /'pömpt "sto:.ridz/szczytowo- -pompowy rate of n/ tempo zużycia reaction cycle n l/ cykl reakcji n/ chłodzenie reservoir r / zbiornik review /ri'vju:/ przegląd safety valve /'seif.ti "v{lv/zawór bezpieczeństwa set off /'set 'Áf/ uruchomić, wyzwolić smoke detector r / czujnik dymu spare generating capacity r.ei.tiî zapasowa moc produkcyjna standby (on ~) /'st{nd.bai/ pogotowie (w pogotowiu) switch-off delay /'swits.áf di"lei/ opóźnienie wyłączenia technical expertise l "ek.spæ:'ti:z/ wiedza techniczna trigger r / wyzwolić, uruchomić trough /tráf/ koryto, rynna unproductive bezproduktywny, jałowy up to spec 'spek/ zgodnie ze specyfikacją vessel l/ naczynie; jednostka pływająca Unit 9 aerodynamics aerodynamika l/ lotniczy ~ l r / inżynier lotnictwa air-dropping cargo ładunek zrzucany z powietrza airspeed prędkość lotu anchored przymocowany, przytwierdzony arrow strzałka back-to-back testing /"b{k b{k 'test.iî/ testy symetryczne, kolejne beaker r / zlewka blast crater /'bla:st r / krater po uderzeniu bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie bounce /baunts/ odbijać się centre of 'gr{v.i.ti/ środek ciężkości l/ zmienny cockpit windshield /'kák.pit "wind.si:ld/ wiatrochron kokpitu compressed-air cannon armata pneumatyczna compressor r / sprężarka Computational Fluid Dynamics (CFD) l 'flu:.id.dai"n{m.iks ("si:.ef'di:)/ obliczeniowa mechanika płynów corrode korodować cushioning system n.iî "sis.tim/ system amortyzacyjny cylindrical container l r / cylindryczny pojemnik data gathering r.iî/ zbieranie danych l/ odkształcalny deploy /di'ploi/ używać; rozmieszczać destructive /di'strök.tiv/ destrukcyjny disposable l "köp/ kubek jednorazowy DIY store /"di:.ai'wai "sto: r / sklep dla majsterkowicza drop altitude /'dráp "{l.ti.tju:d/ wysokość zrzutu field testing /'fi:ld "test.iî/ próby terenowe fire r / napędzać foot pump /'fut "pömp/ pompa nożna fragile cargo /"fr{dz.ail kruchy ładunek full-scale testing /"ful.skeil 'test.iî/ testy na pełną skalę

17 groundspeed /'graund.spi:d/ prędkość względem ziemi high-pressure rocketry 'rák.i.tri/ wysokociśnieniowa technika rakietowa hoax theory teoria oszustwa, mistyfikacja l/ nieunikniony jet engine /"dzet 'en.dzin/ silnik odrzutowy launch pad /'lo:nts.p{d/ lądowisko malfunction n/ błędne działanie, usterka mid-air collision @ n/ kolizja w powietrzu mock-up /'mák.öp/ makieta multiple impacts l 'Im.p{kts/ wielokrotne uderzenia narrow down 'daun/ zawęzić overloading przeciążenie parachute spadochron pole tyczka pressure gauge "geidz/ ciśnieniomierz protective structure r / struktura ochronna reading /'ri:.diî/ odczyt reduced-scale testing /ri"dju:st "skeil 'test.iî/ testy na niewielką skalę research and development (R&D) 'di:)/ badania i rozwój roll koziołkować ~ over przekoziołkować rolling road droga rolkowa seal /si:l/ pieczęć, uszczelka ship s hull /'SIps "höl/ kadłub statku shoot up /'Su:t 'öp/ wystrzelić slide /slaid/ zsunąć się spinning /'spin.iî/ obracający się split-second /"split nd/ ułamek sekundy stuck /stök/ uwięziony, utkwiony supersonic aircraft samolot ponaddźwiękowy thrust /Tröst/ ciąg, siła ciągu tile /tail/ płytka ceramiczna touchdown /'töts.daun/ przyziemienie trial and r / prób i błędów (metoda) trial run 'rön/ jazda próbna tried-and-tested n 'test.id/ sprawdzony triggered by bai/ wywołany przez tumble over l r / przewrócić się, przekoziołkować turbulence turbulencja vacuum /'v{k.ju:m/ próżnia validate /'v{l.i.deit/ nadawać ważność, uprawomocnić wind tunnel /'wind l/ tunel aerodynamiczny windshield /'wind.si:ld/ wiatrochron windswept /'wind.swept/ smagany wiatrem Unit 10 n/ przyspieszenie aerodynamic drag "dr{g/ opór aerodynamiczny all-steel supports /"O:l 'sti:l podpory stalowe bending /'bend.iî/ zginanie blade /bleid/ łopatka blend /blend/ zmieszać bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie boosted by /'bu:st.id bai/ napędzany przez braking zone /'breik.iî strefa hamowania breakdown /'breik.daun/awaria cable support l podparcie kabla camber r / wygięcie, wypukłość r.i/ łańcuchowy centrifugal force l "fo:s/ siła odśrodkowa 17

18 coach wagon coastal l di"fents.iz/ umocnienia przybrzeżne n/ sprężanie n/ kontrakcja n/ korozja crumbling away rozpadający się, rozkruszający się n/ przyspieszenie ujemne derail /di'reil/ wykoleić detonate n.eit/ detonować dragster r / dragster enclosure r / miejsce ogrodzone expansion n/ rozprężanie, rozszerzanie fail-safe /'feil "seif/ bezawaryjny flaps /'fl{ps/ klapy harness /'ha:.nis/ ujarzmić horsepower r / moc w koniach mechanicznych inaxial nieosiowy inherently nt.li/ wewnętrznie opposing forces 'fo:s.iz/ przeciwne siły oscillation n/ oscylacja overhead napowietrzny pivoting insulator r / izolator obrotowy, skrętny rail track /'reil "tr{k/ tor szynowy rail-mounted /'reil "maunt.id/ szynowy rear r /tył reverse thrust /ri'væ:s "Tröst/ odwrotny ciąg, siła ciągu rpm (revolutions per minute) /"A:.pi:'em nz 'min.it)/ obroty na minutę shear r / ścinanie ~ force 'fo:s/ siła tnąca sled /sled/ sanie sound barrier /'saund r / bariera dźwięku steel skids /"sti:l 'skidz/ stalowe płozy subjected to tu: poddany (np. działaniu) suitability dopasowanie superstructure r / nadbudowa supply voltage napięcie zasilające surpass przewyższać tear oderwać tensile load /'tent.sail obciążenie (rozciągające) torque /to:k/ moment obrotowy torsion skręcanie tower r / wieża tubular r / rurowy twisting force /'twist.iî "fo:s/ siła skręcająca wheel bearings /'hwi:l łożyska koła 18

19 Tłumaczenie: Anna Król Zapis fonetyczny haseł: Marek Biedrzycki Skład i łamanie: Wojciech Posłuszny Pomysł i koordynacja: Barbara Górska Redaktor prowadzący: Maja Zaworowska

20 ISBN

Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej

Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej Słownik terminologii dotyczącej automatyki przemysłowej Polski japoński Zawiera ponad 4000 terminów dotyczących automatyki przemysłowej Dostępny w językach: polskim, japońskim i angielskim. Uwagi i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

Temat: ESD Chemia str. 6 str. 8. Zasilanie energią elektryczną. Lasery, str. 4. JAE, nowy dostawca, str. 13. Analiza prądu 3-fazowego, str.

Temat: ESD Chemia str. 6 str. 8. Zasilanie energią elektryczną. Lasery, str. 4. JAE, nowy dostawca, str. 13. Analiza prądu 3-fazowego, str. 2007 Temat: ESD Chemia str. 6 str. 8 Zasilanie energią elektryczną str. 12 Lasery, str. 4 JAE, nowy dostawca, str. 13 Analiza prądu 3-fazowego, str. 18 Testo PocketLine, str. 18 ELFA Polska 02-305 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

Temat: Technika bezprzewodowa

Temat: Technika bezprzewodowa Temat: Technika bezprzewodowa i nadzór str. 6 13 2007 Wkładki mikrofonowe, str. 5 BenQ nowy dostawca, str. 11 Mierniki cęgowe, str. 15 Programatory, str. 18 ELFA Polska: 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Opracowanie F.E.S.I.

Opracowanie F.E.S.I. English German Polski Abrasion Abrieb -m. Ścieranie Wearing away by friction, e.g. particles loosening from surface of cellular glass. Absorption (water) A process by which a hydrophilic material absorbs

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE SYSTEMU OPTIMA MR360 PROJEKT FINALNY SP ZOZ KRASNYSTAW POLSKA

GE Healthcare PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE SYSTEMU OPTIMA MR360 PROJEKT FINALNY SP ZOZ KRASNYSTAW POLSKA A 19/DEC/2014 Projekt finalny na podstawie MRI-00307001 REW DATA MODYFIKACJE 01 - Okładka 02 - Rozmieszczenie urządzeń 03 - Rozkład linii pola magnetycznego 04 - Rozmieszczenie urządzeń i pole magnetyczne

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE

Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE DLA FOR TWOJEGO YOUR SAFETY BEZPIECZEŃSTWA Jeżeli If you poczujesz smell gas: zapach gazu: 1. Otwórz okna. 2. 1. NIE Open PRÓBUJ windows. uruchomić urządzenia. 3. 2. NIE DO UŻYWAJ NOT try wyłączników to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Blackheat HE WARNING WARNING

Blackheat HE WARNING WARNING DLA FOR TWOJEGO YOUR SAFETY BEZPIECZEŃSTWA Jeżeli If you poczujesz smell gas: zapach gazu: 1. Otwórz okna. 2. 1. NIE Open PRÓBUJ windows. uruchomić urządzenia. 3. 2. NIE DO UŻYWAJ NOT try wyłączników to

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Wersja 2.6 Data publikacji oryginału: 28-04-2013 Data publikacji tłumaczenia: ~31-07-2013 Wersje pojazdów: XR5 1.9 / XR1 1.11 / XR2 1.6 To oprogramowanie jest darmowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

KATALOG URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH.

KATALOG URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH. KATALOG URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH. MTL ASCO RAIL Sp. z o.o. 44 120 PYSKOWICE tel. 032 233 33 33 fax. 032 233 21 34 WIZYTÓWKA FIRMY MTL ASCO RAIL Sp. z o.o. od początku swojej działalności tj. od

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo