Cambridge English for Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cambridge English for Engineering"

Transkrypt

1 Professional English Cambridge English for Engineering Indeks angielsko-polski terminów nauk inżynieryjnych Tłumaczenie: Anna Król

2 2009 Cambridge University Press This text is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. Cambridge University Press Przedstawicielstwo w Polsce Pl. Przymierza Warszawa

3 Unit 1 altitude /'{l.ti.tju:d, 'O:l.tI.tju:d/ wysokość (n.p.m.) anchor r / kotwica application n/ zastosowanie ascend wznosić się, poruszać się w górę associated application zastosowanie pomocnicze attain firm substrata 'fæ:m uzyskać stałe podłoże axial (construction) @ n)/ (konstrukcja) osiowa base station /'beis n/ stacja bazowa bearing łożysko bedrock /'bed.rák/ podłoże skalne belt (drive belt) /'belt/ pas (napędowy), taśma bentonite n.ait/ bentonit bored in situ concrete pile /'bo:d "In'sIt.ju: 'káî.kri:t 'pail/ wiercony na miejscu pal betonowy braking system /'breik.iî 'sis.tim/ system hamulcowy cable l/ kabel car /ka: r / wagonik carbon nanotube materials n "tju:b materiały z nanorurek węglowych clay suspension n/ zawiesina z gliny coated-steel 'sti:l/ stalowy, pokryty stalą collapse inwards zapaść się do środka n/ zbicie, zwartość component część, komponent, składowa control remotely sterować zdalnie core function /"ko: n/ główna/ podstawowa funkcja counteract downward loads r'{kt przeciwważyć obciążenia w dół coupled with ld wid/ sprzężony z cross-section n/ przekrój poprzeczny dedicated satellites /"ded.i.kei.tid 's{t.i.laits/ specjalne satelity descend /di'send/ opadać, poruszać się w dół design engineer /di'zain r / inżynier projektant detect /di'tekt/ wykrywać diameter r / średnica displace /di'spleis/ przemieścić drift /drift/ dryf, znoszenie durability wytrzymałość l/ wytrzymały, trwały efficiency nt.si/ wydajność electromagnetic elektromagnetyczny end-bearing pile /'end 'pail/ pal stojący, słupowy ~ resistance /'end nts/ opór nośny enhanced system accuracy /In"hA:ntst 'sis.tim zwiększona dokładność systemu equator r / Równik external (power source) l "so:s)/ zewnętrzne (źródło energii) fault /fo:lt/ wada, usterka firm subsoil /'fæ:m 'söb.soil/ gleba zwięzła fixed /fikst/ umiejscowiony na stałe ~ base /"fikst 'beis/ baza stała flat (belt) /fl{t ('belt)/ płaski (pas napędowy) flexible l/ elastyczny floating structure r / budowla pływająca, unosząca się na powierzchni foundation n/ fundament friction pile n 'pail/ pal zawieszony frictional resistance l opór tarcia 3

4 4 gearless (machine) bezprzekładniowe (urządzenie, maszyna) gears biegi, przekładnie zębate hammer in 'In/ wbijać hoistway /'hoistwei/ przedział wyciągowy inertia inercja, bezwład launch /lo:nts/ uruchomić, oddać do użytku lift vehicles lz/ pojazdy dźwigowe lightweight /"lait.weit/ lekki liquid /'lik.wid/ ciecz log (the position) /lág @ n)/ zarejestrować (pozycję, lokalizację) lubricant smar, substancja smarująca lubrication n/ smarowanie lumps of base debris "beis 'dei.bri:/ kawałki szczątków/odpadów ze stacji magnet motor r/ silnik magnetyczny maintenance personnel n'el/ obsługa konserwatorska man overboard /'m{n człowiek za burtą mobile station n/ stacja ruchoma offshore (base station) /"Áf'SO: r ('beis n)/ (stacja bazowa) na pełnym morzu overall r.o:l n/ przekrój ogólny payload ładunek użyteczny permanently sealed bearing 'si:ld łożysko uszczelnione pile /pail/ pal ~ auger /'pail r / świder śrubowy do pali ~ driver /'pail r / kafar do wbijania pali ~ foundation /'pail n/ fundament na palach power consumption @ n/ zużycie energii power source "so:s/ zewnętrzne (źródło energii) pre-cast driven concrete pile /pri:'ka:st n 'káî.kri:t 'pail/ prefabrykowany wbijany pal betonowy primary application r.i n/ podstawowe zastosowanie product development /"prád.ökt opracowywanie i tworzenie produktu propeller r / śmigło; śruba napędowa n/ napęd receiver r / odbiornik reinforcement zbrojenie reliability test "test test niezawodności remote control pilot, zdalne sterowanie seabed /'si:.bed/ dno morskie self-contained energy source 'so:s/ niezależne źródło energii sheave /Si:v/ koło pasowe klinowe; krążek rowkowy site /sait/ plac (budowy) smooth-surface crowned machine sheave /'smu:d 'sæ:.fis 'kraund 'Si:v/ wypukłe koło pasowe o gładkiej powierzchni solar power r / energia słoneczna space elevator /'speis r / winda kosmiczna steel /'sti:l/ stal ~ cable /'sti:l l/ stalowy kabel ~ cord /'sti:l 'ko:d/ stalowy kord ~ reinforcement /'sti:l stalowe zbrojenie ~ rope /'sti:l stalowa lina strength-to-weight ratio /"streîkt tu 'weit stosunek wytrzymałości do ciężaru structural engineer l r / inżynier budowlany structurally redundant l.i strukturalnie zbędny substructure r / podziemna część konstrukcji supplies zapasy, dostawy

5 support (a load) podeprzeć (ładunek) synchronous motor r / silnik synchroniczny tracking system /'tr{k.iî "sis.tim/ system lokalizacji transmit electricity wirelessly /tr{nz'mit "el.ik'tris.i.ti przesyłać energię elektryczną bezprzewodowo ~ load vertically /tr{nz'mit l.i/ przenosić obciążenia pionowo unmanned (vehicle) /ön'm{nd (pojazd) bezzałogowy wear r / zużycie wind load /'wind obciążenie wiatrem wireless bezprzewodowy Unit 2 abrasion n nts/ odporność na ścieranie acceleration przyspieszenie aggregate /'{g.ri.git/ kruszywo alloy /'{l.oi/stop appliance urządzenie (elektryczne) armoured protection @ n/ pancerne zabezpieczenie aromatic polyamide family "pál.i'{m.aid 'f{m.i.li/ grupa aromatycznych poliamidów asbestos-based composite /{s'bes.tás 'beist kompozyt azbestowy automotive samochodowy blade /bleid/ ostrze bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie brake disc /'breik 'disk/ tarcza hamulcowa ~ pad /'breik 'p{d/ płytka cierna hamulca brakes /'breiks/ hamulce brass /bra:s/ mosiądz brittle l/ kruchy bronze /bránz/brąz bullet-resistant armour nt r / ubranie kuloodporne burr /bæ: r / rąbek, ząbek cement /si'ment/ cement ceramics /si'r{m.iks, ki'r{m.iks/ materiały ceramiczne chassis /'S{s.i/ podwozie chromium chrom coarse /ko:s/ gruboziarnisty coated with wid/ pokryty, powlekany composite (material) kompozyt n/ skład compound /'kám.paund/ związek conductor r / przewodnik copper r / miedź crumb /kröm/ okruch crushed stone /"kröst tłuczeń kamienny n/ opóźnienie, przyspieszenie ujemne deciduous (tree) ('tri:)/ (drzewo) liściaste dissipate /'dis.i.peit/ rozpraszać drill handle /'dril l/ rączka wiertarki drive belt /'draiv "belt/ pas transmisyjny l/ trwały edge /edz/ róg, krawędź efficiency gain nt.si 'gein/zysk wydajności electrolysis /"el.ik'trál.i.sis/ elektroliza energy loss 'lás/ strata energii ~ recovery r.i/ odzyskiwanie energii ~ -intensive process In'tent.sIv proces pochłaniający dużo energii environmental l 'O:.dIt/ raport oddziaływania na środowisko ~ n/ czynnik środowiskowy 5

6 ~ l 'Im.p{kt/ oddziaływanie na środowisko exhaust /Ig'zO:st, Ik'sO:st/ wyziew, wylot ~ system /Ig'zO:st "sis.tim/ układ wydechowy exploitation n/ eksploatacja ferrous żelaza, żelazawy fine /fain/ drobnoziarnisty fragility kruchość, łamliwość friction n/ tarcie galvanic corrosion resistance n nts/ odporność na korozję galvanised ocynkowany gravel l/ żwir hacksaw /'h{k.so:/ piła hammer head 'hed/ młotek (bez trzonka) ~ shaft 'SA:ft/ trzonek (młotka) handling characteristics /'h{nd.liî właściwości pilotażowe hardwood /'ha:d.wud/ drewno twarde (z drzew liściastych) high-grade material /hai 'greid materiał wysokiej jakości ~ -voltage cable /"hai l/ kabel wysokiego napięcia induce /In'dju:s/ wywoływać, powodować, indukować inherent nt/ inherentny, wbudowany insulation n/ izolacja in-use phase /In 'ju:s 'feiz/ okres użytkowania produktu iron żelazo r.i/ handel drobnymi artykułami żelaznymi joiners hammer r / młotek stolarski joint /dzoint/ uszczelka, złącze kinetic energy /ki"net.ik energia kinetyczna lead /led/ ołów lifespan /'laif.sp{n/ okres użytkowania light bulb /'lait "bölb/ żarówka lime /laim/ wapno masonry chisel n.ri l/ dłuto murarskie melt down /'melt 'daun/ roztopić membrane /'mem.brein/ membrana mine /main/ wydobywać modulus moduł, współczynnik nail /neil/ gwóźdź nickel l/ nikiel non-hazardous bezpieczny, nie stanowiący zagrożenia non-metallic /"nán.mi't{l.ik/ niemetalowy l/ przeszkoda ore /O: r / ruda organic fiber /O:'g{n.Ik r / włókno organiczne outer jacket 'dz{k.it/ zewnętrzna osłona pine /pain/ sosnowy plane off /'plein 'Áf/ oheblować plasticiser r / zmiękczacz, plastyfikator polyethylene insulation /"pál.i'et.i.li:n n/ izolacja polietylenowa post-use phase 'feiz/ okres po użytkowaniu produktu pre-use phase /pri: 'ju:s 'feiz/ okres przed użytkowaniem produktu property właściwość pulp /pölp/ pulpa, masa puncture r / przebicie recover (energy) r odzyskiwać (energię) l/ przetwarzalny regenerative t.iv 'breik.iî/ hamowanie odzyskowe reinforced concrete /"ri:.in'fo:st 'káî.kri:t/ beton zbrojony 6

7 revolution n/ obrót revs per minute /"revz 'min.it/ obroty na minutę rubber r / guma rust /röst/ rdza saw /so:/ piła; piłować ~ blade /'so: 'bleid/ brzeszczot ~ frame /'so: 'freim/ rama piły ~ handle /'so: l/ rączka piły scarcity niedobór, rzadkość scrap /skr{p/ złom seal /si:l/ uszczelka sealing gasket /'si:l.iî "g{s.kit/ uszczelka shock-resistance nts/ odporność na wstrząsy snap /sn{p/ pęknąć, puścić softwood /'sáft.wud/ drewno miękkie (z drzew iglastych) sort /so:t/ sortować stainless steel /"stein.lis 'sti:l/ stal nierdzewna steel bar /'sti:l 'ba: r / pręt stalowy ~ tie wire /"sti:l 'tai r / stalowy drut wiązałkowy submarine-grade steel r'i:n 'greid 'sti:l/ stal stosowana w łodziach podwodnych tableware r / zastawa stołowa tear resistance nts/ odporność na rozdarcie tension n/ napięcie thermal absorption l n/ pochłanianie ciepła ~ stability l stabilność cieplna timber r / drewno tin /tin/ cyna toughness /'töf.nis/ wiązkość traces (of metal) /'treis.iz l)/ śladowe ilości (metalu) tungsten carbide 'ka:.baid/ węglik wolframu tyre r / opona waterproof wodoszczelny ~ membrane "mem.brein/ membrana wodoodporna nt/ wodoodporny weld /weld/ spawać wire r / przewód, kabel wood saw /'wud "so:/ piła do drewna workability obrabialność Unit 3 abrasive ścierny ~ wheel 'hwi:l/ ściernica acetylene acetylen angular r /kątowy ballast balast big press /"big 'pres/ duża prasa bit /bit/ płytka, nakładka, świder blind hole /'blaind ślepy otwór (nieprzelotowy) cable tie l 'tai/ cięgno circular r / kołowy, kolisty circumferential l 'kæ:f/ nacięcie okrężne l/ palny curved shape /"kæ:vd 'SeIp/ zaokrąglony kształt cut quality /"köt 'kwál.i.ti/ jakość cięcia ~ width /"köt 'widt/ grubość cięcia cylinder r / walec cylindrical l/ cylindryczny drill /dril/ wiertarka earth /Æ:T/ uziemiony fit in tight /'fit In 'tait/ zamocować na ścisło flame cutting /'fleim "kat.iî/ cięcie gazowe flat base /"fl{t 'beis/ płaska podstawa force /fo:s/ wyciągnąć na siłę, wciskać, wtłaczać foundry /'faun.dri/ odlewnia 7

8 8 grinder blade "bleid/ tarcza szlifierki grinding /'graind.iî/ szlifowanie groove /gru:v/ bruzda guillotine gilotyna hammering r.iî/ młotkowanie hand tools /'h{nd "tu:lz/ narzędzia ręczne heat distortion point /"hi:t n "point/ temperatura ugięcia pod obciążeniem ~ -affected zone strefa wpływu ciepła hole-saw 'so:/ piła walcowa, sękarka intact core /In't{kt 'ko: r / nienaruszone wnętrze, środek kerf /kæ:f/ nacięcie, przecięcie layout /'lei.aut/ układ, rozmieszczenie linear r / liniowy live /laiv/ pod napięciem machining obróbka mechanical stress l 'stres/ naprężenia mechaniczne metal bashing l "b{s.iî/ młotkowanie ~ casting l "ka:.stiî/ odlewanie metalu ~ working l.wæ:.kiî/ obróbka, praca w metalu milling machine /'mil.iî frezarka mounted /'maunt.id/ zamocowany, osadzony net-shaped part /'net.seipt "pa:t/ część net shape o kształcie wyrobu gotowego neutral l/ zerowy (przewód) pin /pin/wtyk plug /plög/ wtyczka ~ casing /'plög "kei.siî/ obudowa wtyczki press /pres/ prasa production n 'vál.ju:m/ wielkość produkcji profile profil pullout force /'pul.aut 'fo:s/ siła wyciągania, momentu krytycznego punching /'pönts.iî/ wykrawanie, perforacja recess /ri'ses/ wgłębić, wpuścić rectangle l/ prostokąt rectangular r / prostokątny required edge quality 'edz 'kwál.i.ti/ pożądana jakość wykończenia krawędzi ridge /ridz/ grzbiet rip (the cable) /rip l)/ wyrwać (kabel) round /raund/ okrągły slot /slát/ szczelina, rowek socket /'sák.it/ gniazdo wtykowe triangle l/ trójkąt triangular r / trójkątny Unit 4 air duct "dökt/ przewód powietrzny approximate dimensions przybliżone wymiary artificial snow l sztuczny śnieg automated guided vehicle l/ automatyczny pojazd sterowany beam /bi:m/ belka black bolt /'bl{k śruba zwykła bolt śruba, sworzeń branch /bra:nts/ gałąź, odnoga cable tray l 'trei/ drabinka kablowa cast /ka:st/ odlewać ceiling void /'si:.liî "void/ przestrzeń pod sufitem podwieszanym clash /kl{s/ zderzenie, konflikt column kolumna compact (surface) ('sæ:.fis)/ zwarta (powierzchnia) concrete floor /"káî.kri:t 'flo: r / betonowa podłoga ~ foundation /"káî.kri:t n/ betonowy fundament conflicting dimensions nz/ sprzeczne, wykluczające się wymiary

9 construction n 'dzoint/ połączenie konstrukcyjne contractor r / wykonawca curved section /'kæ:vd n/ człon łukowy cutaway view 'vju:/ częściowy przekrój perspektywiczny deck /dek/ pokład defined movement floor /di"faind 'flo: r / podłoga o określonej powierzchni ruchu design brief /di"zain 'bri:f/ przekazanie zadań projektowych ~ interface /di"zain przestrzeń komunikacji projektowej ~ office /di'zain 'Áf.Is/ biuro projektowe discrepancy nt.si/ rozbieżność duct /dökt/ przewód ~ layout /'dökt "lei.aut/ układ przewodów ~ work /'dökt"wæ:k/ przewody elevation n/ rzut pionowy exploded view 'vju:/ widok zespołu rozebranego fabrication n/ produkcja, wytwarzanie fan /f{n/ wentylator finish (a surface) /'fin.is 'sæ:.fis)/ wykończyć (powierzchnię) fixings /'fiks.iîz/ umocowania flange /fl{ndz/ kołnierz, kryza floodlight /'flöd.lait/ reflektor iluminacyjny floor specification /'flo: n/ specyfikacja podłogi forklift /'fo:k.lift/ podnośnik widłowy free movement floor /"fri: 'flo: r / podłoga o nieokreślonej powierzchni ruchu hard copy /"ha:d 'kápi/ kopia trwała, wydruk high bay warehouse /hai "bei magazyn wysokiego składowania ~ strength friction grip bolt /hai "streîkt n "grip śruba sprężająca hollow wydrążony, pusty w środku hydraulic hose /hai'dro:.lik hydrauliczny inaccurate maneuvering @ r.iî/ nieprecyzyjne manewrowanie incorporate amendments r.eit uwzględnić poprawki information flow n r / procedura obiegu informacji inherently imprecise nt.li "Im.prI'saIs/ wewnętrznie niespójny internal (component) l wewnętrzny (element) inter-team communication @ n/ komunikacja między zespołami liaise /li'eiz/ pośredniczyć, być łącznikiem M&E [mechanical and electrical] l)/ mechaniczny i elektryczny (dot. części instalacyjnych) metal handrail l 'h{nd.reil/ metalowa poręcz note świadectwo ordinary (slabs) r.i (sl{bz)/ zwykłe (płyty) overlap nakładać się perimeter r /obwód l/ dopuszczalny plate /pleit/ płytka preliminary drawing r.i "dro:.iî/ rysunek wstępny premises /'prem.is.iz/ zabudowania racking elements /"r{k.iî elementy regałów magazynowych reinforcing bar /"ri:.in'fo:s.iî 'ba: r /pręt zbrojeniowy rough sketch /'röf "skets/ wstępny szkic scale off /'skeil 'Áf/ przeskalować ~ rule /'skeil "ru:l/ skalówka schematic /ski:'m{t.ik/ schemat ideowy section n/ przekrój shipyard /'Sip.jA:d/ stocznia 9

10 10 slab /sl{b/ płyta specification n/ specyfikacja sprinkler r / izolacja tryskaczowa, zraszacz stair opening szyb klatki schodowej straight run /"streit 'rön/ prosty odcinek superflat lane 'lein/ płaski pas ruchu supersede zastąpić supply pipe "paip/ rura zasilająca tilt /tilt/ kąt nachylenia, nachylenie T-profile /'ti: teownik turning radius /'tæ:.niî promień skrętu uneven (floor) n/ nierówna (podłoga) universal column l dwuteownik (wg standardów brytyjskich) upper (surface) r ('sæ:.fis)/ górna (powierzchnia) n/ odmiana vertical reach l 'ri:ts/ promień zasięgu wall-mounted /'wo:l "maunt.id/ zamocowany do ściany web /web/ środnik working drawing /"wæ:.kiî 'dro:.iî/ rysunek roboczy Unit 5 abnormal increase l 'IÎ.kri:s/ nietypowy przyrost n/ ścieranie access panel /'{k.ses drzwiczki kontrolne air filter r / filtr powietrza alert zaniepokoić, powiadomić (o problemie) alignment ułożenie, ustawienie anomaly anomalia approach speed "spi:d/ prędkość podejścia do lądowania back-up installation n/ instalacja zapasowa bend /bend/ skręcać, zginać blow up 'öp/ eksplodować, rozsadzić bumps /bömps/ wyboje checklist /'tsek.list/ lista kontrolna circuit /'sæ:.kit/ obwód, pętla nts/ luz, prześwit clog up /'klág 'öp/ zatkać, zapchać clutch /klöts/ sprzęgło compression n li:k/ wyciek coolant chłodziwo, czynnik chłodzący crack /kr{k/ pęknąć crackling sound /"kr{k.liî 'saund/ szelest, trzask crew /kru:/ załoga cross-feed valve /'krás.fi:d 'v{lv/zawór poprzeczny cut out /'köt 'aut/ odciąć decelerate r.eit/ spowalniać defective /di'fek.tiv/ wadliwy deploy /di'ploi/ używać, stosować dismantle l/ rozebrać n.it/ nieproporcjonalny distribution belt n 'belt/ pas transmisyjny divert /dai'væ:t/ zboczyć z kierunku down on power /"daun Án r / słabnąca moc downforce /'daunfo:s/ siła dociskająca drag /dr{g/ opór drain /drein/ opróżnić (całkowicie) dump truck /'dömp "trök/ wywrotka earthing /'Æ:T.IÎ/ uziemienie electrical contact l 'kán.t{kt/ styczność elektryczna emergency braking nt.si "breik.iî/ hamulce zapasowe

11 ~ ram air turbine nt.si 'r{m tæ:.bain/ zapasowa turbina powietrza naporowego endurance car nts 'ka: "reis/ wytrzymałościowe wyścigi samochodowe engine /'en.dzin/ silnik exceed /Ik'si:d/ przekroczyć expanding /Ik'sp{n.dIÎ/ rozszerzający się faulty /'fo:l.ti/ wadliwy filter r / filtr flaps /fl{ps/ klapy flight data recorder /'flait r / rejestrator danych lotu fly-by-wire r / elektroniczny układ sterowania fuel feed "fi:d/ doprowadzenie paliwa ~ injection n/ wtrysk paliwa ~ pre-heater r / nagrzewnica paliwa gauge /geidz/ przyrząd pomiarowy gearbox skrzynia biegów glide /glaid/ szybować grip /grip/ zacisk, uchwyt heat /hi:t/ ciepło high-frequency movement /"hai ruch o wysokiej częstotliwości hydraulics /hai'dro:.liks/ hydraulika imbalance brak równowagi imminent danger r / rychłe niebezpieczeństwo impact /'Im.p{kt/ wpływ, uderzenie injection (system) n/ wtrysk (układ) l/ niesterowny instrument malfunction n/ awaria oprzyrządowania insufficient nt/ niewystarczający isolate izolować jam /dz{m/ zatkanie landing gear /'l{n.diî r / podwozie samolotu lap /l{p/ okrążenie load obciążenie, ładunek loose connection n/ poluzowane połączenie lubricant smar manually ręcznie minor fault 'fo:lt/ drobna wada misfire r / nie zapalić l/ jednorazowa, niereperowalna nut /nöt/ nakrętka oil pressure /'O:l r / ciśnienie oleju on the block zahamować, zatrzymać overheat przegrzewać się oversized zbyt duży pipe /paip/ rura piston n/ tłok ~ cylinder n r / cylinder tłokowy plug /plög/ korek, zaślepka pool of oil 'OIl/ kałuża oleju precaution n/ środek zapobiegawczy pressure r / ciśnienie pushrod /'pus.rád/ popychacz quantity /'kwán.ti.ti/ ilość quarry /'kwár.i/ kamieniołom radiator r / promiennik; grzejnik reading /'ri:.diî/ odczyt red master warning 'wo:.niî/ ostrzeżenie (kontrolka ostrzegawcza) reliability niezawodność remain airborne /ri"mein pozostać w powietrzu replace /ri'pleis/ wymienić residue /'rez.i.dju:/ pozostałość reveal /ri'vi:l/ odkryć, ujawnić right-hand engine /"rait.h{nd 'en.dzin/prawy silnik 11

12 routine maintenance /ru:"ti:n rutynowa kontrola rub /Röb/ pocierać, ocierać rugged kerb /"rögid 'kæ:b/ wyboisty krawężnik run out of /'rön 'aut Áv/ skończyć się, wyczerpać się runway /'rön.wei/ pas startowy rupture r / pęknąć safety override r'aid/ sterowanie ręczne (awaryjne) sealed /si:ld/ uszczelniony, zaplombowany shaft /SA:ft/ wał, dyszel shocks /SÁks/ wstrząsy short-circuiting /"SO:t 'sæ:.ki.tiî/ zwarcie side pods /'said "páds/ boczne zasobniki podwieszone slight anomaly /"slait drobna anomalia spoilers przerywacze; spojlery stability stabilność starter motor r / silnik rozruchowy n/ zawieszenie tank /t{îk/ zbiornik tanker truck "trök/ cysterna temperature gauge "geidz/ przyrząd do pomiaru temperatury throttle l/ przepustnica, zawór dławiący tire r / opona top up /'táp 'öp/ uzupełnić, dolać do pełna torque /to:k/ moment obrotowy touch down /'töts 'daun/ przyziemić turbine /'tæ:.bain/ turbina valve /v{lv/zawór vibration n/ wibracja warning light /'wo:.niî "lait/ lampka ostrzegawcza wear and r / zużycie wheel nut /'hwi:l nöt/ nakrętka koła wing support /"wiî spojler, błotnik wing tank /'wiî 't{îk/ zbiornik skrzydłowy wings /wiîz/ skrzydła within acceptable parameters l parametry w akceptowalnym przedziale worn /wo:n/ zużyty zigzag maneuvers /"zig.z{g manewry zygzakowe Unit 6 r.i/ element wyposażenia affect wpływać bar /ba: r /pręt blow torch "to:ts/ lampa lutownicza bolted through concrete Tru: 'káî.kri:t/ przyśrubowany przez beton buffeting /'böf.i.tiî/ trzepotanie, buffeting capability zdolność capacity przepustowość; pojemność case /keis/ obudowa lz/ towary konsumpcyjne core drill /'ko: "dril/ świder rdzeniowy crane /krein/ dźwig n/ przyspieszenie ujemne diamond drill "dril/ diamentowe wiertło dip (in paint) /dip (In 'peint)/ zanurzyć (w farbie) feasibility wykonalność gantry crane /'g{n.tri "krein/ suwnica bramowa G-force /'dzi: "fo:s/ siła grawitacji grab /gr{b/ chwytak hammer-action drill n "dril/ wiertarka udarowa heat resistance /'hi:t nts/ żaroodporność helium balloon basket "ba:.skit/ kosz balonu na hel hole dziura, otwór 12

13 jib /dzib/ wysięgnik jolting potrząsanie, wstrząsanie lead ballast /'led balast ołowiowy lifting eye /"lift.iî 'ai/ ucho do podnoszenia low-loader r / pojazd niskopodwoziowy magnitude /'m{g.ni.tju:d/ wielkość plinth /plintt/ cokół preformed hole /pri"fo:md gotowy otwór refine /ri'fain/ udoskonalać remain intact /ri"mein In't{kt/ pozostać nietkniętym resin /'rez.in/ żywica revamp /"ri:'v{mp/ zmienić sandstone piaskowiec severity /si'ver.i.ti/ surowość solidity zwartość, spoistość spacer r / rozpórka n/ kamieniarz strap sb into /'str{p 'Intu:/ przypiąć kogoś do czegoś strip sth down /'strip "söm.tiî 'daun/ rozebrać coś thrust /Tröst/ ciąg, siła ciągu timescale /'taim.skeil/okres unmanned landing module /ön"m{nd 'l{n.diî "mád.ju:l/ bezzałogowa jednostka lądująca user interface interfejs użytkownika withstand /wid'st{nd/ przeciwstawić się, wytrzymać wolly /'wuli/ wełniany Unit 7 access way /"{kses 'wei/ droga dojazdowa, droga dostępu adhere to tu:, tu:/ przestrzegać nt/ przylegający air inlet "In.let/ wlot powietrza anchor point "point/ punkt zaczepienia arc /A:k/ łuk asphyxiation n zagrożenie uduszeniem blower r / dmuchawa breach /bri:ts/ złamać, naruszyć (prawo) catch fire /"k{ts r / zapalić się circuit breaker /'sæ:.kit r / wyłącznik (automatyczny) clipped /klipt/ ze ściętym końcem CO2 detector r / czujnik CO2 commence (work) rozpocząć (pracę) confined space 'speis/ pomieszczenie zamknięte conform tu: przestrzegać contravene naruszyć (prawo) control lever r / dźwignia/drążek sterujący corrosive podatny na korozję cradle l/ pomost rusztowania wiszącego discernible l/ zauważalny, dostrzegalny dust level /'döst l/ poziom pyłu n/ porażenie prądem emergency exit nt.si "eksit/ wyjście ewakuacyjne exposed conductor r / dostępny/nieosłonięty przewodnik exposure to tu: wystawienie na, narażenie na external vent l "vent/ zewnętrzny przewód wentylacyjny extinguisher (fire extinguisher) r r )/ gaśnica fireproof lining 'lai.niî/ ognioodporny fizzing with /'fiz.iî wid/ syczący, trzaskający (prądem) l/ palny, łatwopalny foreign body /"fár.in 'bád.i/ ciało obce 13

14 forklift truck /"fo:k.lift 'trök/ wózek (jezdniowy) widłowy full shift /"ful 'SIft/ pełna zmiana fumes /fju:mz/ gazy gas bottle /'g{s l/ butla gazowa grinder r / szlifierka guardrail /'ga:d.reil/ bariera ochronna; ogrodzenie guillotine blade "bleid/ ostrze gilotyny handrail /'h{nd.reil/ poręcz hazard analiza zagrożeń hazardous niebezpieczny helideck /'hel.i.dek/ lądowisko dla śmigłowców hooded /'hud.id/ z okapem hot suit /'hát "sju:t/ kombinezon przeciwogniowy HV (high voltage) /"eits'vi: ("hai wysokie napięcie inlet grille /'In.let "gril/ kratka wlotowa invalidate /In'v{l.I.deIt/ unieważnić irritant nt/ drażniący landing light /'l{n.diî "lait/ pokładowy reflektor lądowania lead /li:d/smycz lightning bolt /'lait.niî śruba oświetleniowa live electric cable /"laiv I"lek.trIk l/ kabel elektryczny pod napięciem load-bearing nośny lock-out procedure /"lák.aut r / procedura blokady, odcięcia obwodu loose wire /'lu:s r / luźny przewód LV (low voltage) /"el'vi: niskie napięcie maintenance operations nz/ działania konserwacyjne moisture-sensitive 'sent.si.tiv/ podatny na wilgoć naked flames /"nei.kid 'fleimz/ nieosłonięte płomienie net /net/ sieć noise hazard /'noiz zagrożenie hałasem off-cuts /'Áf.köts/ opiłki oxy-acetylene acetylenowotlenowy personal protective equipment l sprzęt ochrony osobistej precision weighing device n "wei.iî di'vais/ waga dokładna/do pomiarów dokładnych processing plant 'pla:nt/ przetwórnia protective hoop 'hu:p/ kaptur ochronny restricted area /ri'strikt.id obszar o ograniczonym dostępie revolve /ri'válv/ obracać się sheet metal /"Si:t l/ blacha shot-blasting /'SÁt.blA:st.IÎ/ bębnowy, śrutowany shrouded /'SraUd.Id/ ukryty, owinięty silo silos snag /sn{g/ zaczepić, naderwać source of ignition n/ źródło zapłonu sparks /spa:ks/ iskry spring /spriî/ sprężyna steel plate /'sti:l 'pleit/ blacha stalowa gruba strain /strein/ naprężać; odkształcenie sump /sömp/ zbiornik ściekowy switchboard /'swits.bo:d/ tablica rozdzielcza switchgear r / aparatura rozdzielcza tethered uwiązany, na uwięzi tingling /'tiî.gliî/ mrowienie towering pylon 'pai.lán/ wieża stalowa 14

15 toxic /'ták.sik/ toksyczny transformer r / transformator twin-engine craft /'twin "en.dzin 'kra:ft/ samolot silnikowy user-serviceable @ l/ nadający się do naprawy przez użytkownika wand /wánd/pręt water extinguisher r / gaśnica wodna welding /'weld.iî/ spawanie Unit 8 AC (alternating current) /"ei 'si: nt)/ prąd zmienny added value /"{d.id 'v{l.ju:/ wartość dodana n/ automatyka ballpark figure /"bo:l.pa:k r / wartość orientacyjna band of fluctuations nz/ zakres fluktuacji blinds /blaindz/ żaluzje blip /blip/ nagły spadek blockage /'blák.idz/ blokada, zator BMS (Building Management System) "bi:.em 'es ("bild.iî "sis.tim)/ system zarządzania budynkiem boiler r / kocioł build-up /'bild.öp/ nagromadzenie się CAD (Computer-Aided Design) /k{d "eid.id di'zain)/ projektowanie wspomagane komputerowo circulation system n "sis.tim/ system cyrkulacyjny conveyor belt "belt/ pas transmisyjny cumulative consumption @ n/ zużycie narastające demand curve /di'ma:nd "kæ:v/ krzywa popytu l/ mechanizm różnicowy; dyferencjał dip /dip/ spadek downstream /"daun'stri:m/ z prądem; w dół duty cycle /'dju:.ti l/ cykl pracy, cykl roboczy electric utility /I"lek.trIk ju:'til.i.ti/ elektrownia electrical charge l 'tsa:dz/ ładunek elektryczny exothermic reaction "TÆ:.mIk n/ reakcja egzotermiczna flow przepływ ~ meter r / przepływomierz frequency of 'pi:ks/ częstotliwość wartości rynkowych gas burner /'g{s r / palnik gazowy ~ consumption n/ zużycie gazu gravity /'gr{v.i.ti/ grawitacja heat n/ pochłanianie ciepła ~ sensor /'hi:t r / czujnik ciepła high reading /"hai 'ri:diî/ wysoki odczyt high-level (reservoir) /"hai l/ wysoko położony (zbiornik) hydroelectric power r / energia elektryczna z hydroelektrowni input /'In.pUt/ wejście/urządzenie wejściowe; wkład intruder alarm antywłamaniowy log against umieścić na wykresie w relacji do low-level (reservoir) l/ nisko położony (zbiornik) mains electricity /"meinz el.ik'tris.i.ti/ elektryczność z sieci meter r / licznik output /'aut.put/ wyjście, uzysk, wydajność peak /pi:k/ wartość szczytowa plot /plát/ przedstawić wykreślnie presence detector nts r / czujnik ruchu 15

16 16 pressure plate "pleit/ płyta dociskowa propane propan pumped storage /'pömpt "sto:.ridz/szczytowo- -pompowy rate of n/ tempo zużycia reaction cycle n l/ cykl reakcji n/ chłodzenie reservoir r / zbiornik review /ri'vju:/ przegląd safety valve /'seif.ti "v{lv/zawór bezpieczeństwa set off /'set 'Áf/ uruchomić, wyzwolić smoke detector r / czujnik dymu spare generating capacity r.ei.tiî zapasowa moc produkcyjna standby (on ~) /'st{nd.bai/ pogotowie (w pogotowiu) switch-off delay /'swits.áf di"lei/ opóźnienie wyłączenia technical expertise l "ek.spæ:'ti:z/ wiedza techniczna trigger r / wyzwolić, uruchomić trough /tráf/ koryto, rynna unproductive bezproduktywny, jałowy up to spec 'spek/ zgodnie ze specyfikacją vessel l/ naczynie; jednostka pływająca Unit 9 aerodynamics aerodynamika l/ lotniczy ~ l r / inżynier lotnictwa air-dropping cargo ładunek zrzucany z powietrza airspeed prędkość lotu anchored przymocowany, przytwierdzony arrow strzałka back-to-back testing /"b{k b{k 'test.iî/ testy symetryczne, kolejne beaker r / zlewka blast crater /'bla:st r / krater po uderzeniu bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie bounce /baunts/ odbijać się centre of 'gr{v.i.ti/ środek ciężkości l/ zmienny cockpit windshield /'kák.pit "wind.si:ld/ wiatrochron kokpitu compressed-air cannon armata pneumatyczna compressor r / sprężarka Computational Fluid Dynamics (CFD) l 'flu:.id.dai"n{m.iks ("si:.ef'di:)/ obliczeniowa mechanika płynów corrode korodować cushioning system n.iî "sis.tim/ system amortyzacyjny cylindrical container l r / cylindryczny pojemnik data gathering r.iî/ zbieranie danych l/ odkształcalny deploy /di'ploi/ używać; rozmieszczać destructive /di'strök.tiv/ destrukcyjny disposable l "köp/ kubek jednorazowy DIY store /"di:.ai'wai "sto: r / sklep dla majsterkowicza drop altitude /'dráp "{l.ti.tju:d/ wysokość zrzutu field testing /'fi:ld "test.iî/ próby terenowe fire r / napędzać foot pump /'fut "pömp/ pompa nożna fragile cargo /"fr{dz.ail kruchy ładunek full-scale testing /"ful.skeil 'test.iî/ testy na pełną skalę

17 groundspeed /'graund.spi:d/ prędkość względem ziemi high-pressure rocketry 'rák.i.tri/ wysokociśnieniowa technika rakietowa hoax theory teoria oszustwa, mistyfikacja l/ nieunikniony jet engine /"dzet 'en.dzin/ silnik odrzutowy launch pad /'lo:nts.p{d/ lądowisko malfunction n/ błędne działanie, usterka mid-air collision @ n/ kolizja w powietrzu mock-up /'mák.öp/ makieta multiple impacts l 'Im.p{kts/ wielokrotne uderzenia narrow down 'daun/ zawęzić overloading przeciążenie parachute spadochron pole tyczka pressure gauge "geidz/ ciśnieniomierz protective structure r / struktura ochronna reading /'ri:.diî/ odczyt reduced-scale testing /ri"dju:st "skeil 'test.iî/ testy na niewielką skalę research and development (R&D) 'di:)/ badania i rozwój roll koziołkować ~ over przekoziołkować rolling road droga rolkowa seal /si:l/ pieczęć, uszczelka ship s hull /'SIps "höl/ kadłub statku shoot up /'Su:t 'öp/ wystrzelić slide /slaid/ zsunąć się spinning /'spin.iî/ obracający się split-second /"split nd/ ułamek sekundy stuck /stök/ uwięziony, utkwiony supersonic aircraft samolot ponaddźwiękowy thrust /Tröst/ ciąg, siła ciągu tile /tail/ płytka ceramiczna touchdown /'töts.daun/ przyziemienie trial and r / prób i błędów (metoda) trial run 'rön/ jazda próbna tried-and-tested n 'test.id/ sprawdzony triggered by bai/ wywołany przez tumble over l r / przewrócić się, przekoziołkować turbulence turbulencja vacuum /'v{k.ju:m/ próżnia validate /'v{l.i.deit/ nadawać ważność, uprawomocnić wind tunnel /'wind l/ tunel aerodynamiczny windshield /'wind.si:ld/ wiatrochron windswept /'wind.swept/ smagany wiatrem Unit 10 n/ przyspieszenie aerodynamic drag "dr{g/ opór aerodynamiczny all-steel supports /"O:l 'sti:l podpory stalowe bending /'bend.iî/ zginanie blade /bleid/ łopatka blend /blend/ zmieszać bodywork /'bád.i.wæ:k/ nadwozie boosted by /'bu:st.id bai/ napędzany przez braking zone /'breik.iî strefa hamowania breakdown /'breik.daun/awaria cable support l podparcie kabla camber r / wygięcie, wypukłość r.i/ łańcuchowy centrifugal force l "fo:s/ siła odśrodkowa 17

18 coach wagon coastal l di"fents.iz/ umocnienia przybrzeżne n/ sprężanie n/ kontrakcja n/ korozja crumbling away rozpadający się, rozkruszający się n/ przyspieszenie ujemne derail /di'reil/ wykoleić detonate n.eit/ detonować dragster r / dragster enclosure r / miejsce ogrodzone expansion n/ rozprężanie, rozszerzanie fail-safe /'feil "seif/ bezawaryjny flaps /'fl{ps/ klapy harness /'ha:.nis/ ujarzmić horsepower r / moc w koniach mechanicznych inaxial nieosiowy inherently nt.li/ wewnętrznie opposing forces 'fo:s.iz/ przeciwne siły oscillation n/ oscylacja overhead napowietrzny pivoting insulator r / izolator obrotowy, skrętny rail track /'reil "tr{k/ tor szynowy rail-mounted /'reil "maunt.id/ szynowy rear r /tył reverse thrust /ri'væ:s "Tröst/ odwrotny ciąg, siła ciągu rpm (revolutions per minute) /"A:.pi:'em nz 'min.it)/ obroty na minutę shear r / ścinanie ~ force 'fo:s/ siła tnąca sled /sled/ sanie sound barrier /'saund r / bariera dźwięku steel skids /"sti:l 'skidz/ stalowe płozy subjected to tu: poddany (np. działaniu) suitability dopasowanie superstructure r / nadbudowa supply voltage napięcie zasilające surpass przewyższać tear oderwać tensile load /'tent.sail obciążenie (rozciągające) torque /to:k/ moment obrotowy torsion skręcanie tower r / wieża tubular r / rurowy twisting force /'twist.iî "fo:s/ siła skręcająca wheel bearings /'hwi:l łożyska koła 18

19 Tłumaczenie: Anna Król Zapis fonetyczny haseł: Marek Biedrzycki Skład i łamanie: Wojciech Posłuszny Pomysł i koordynacja: Barbara Górska Redaktor prowadzący: Maja Zaworowska

20 ISBN

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I EKSPLOATACJA

TECHNIKA I EKSPLOATACJA TECHNIKA I EKSPLOATACJA Płk w st. sp. pil. dr inż. Antoni Milkiewicz Samolot F-16C/D Instalacje: paliwowa, hydrauliczna i elektryczna Instalacja paliwowa W skład instalacji paliwowej samolotu F-16 wchodzą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Spis treści Typ kompresora Nr strony Pole Position 221 3 GV 34-24 PCM 3 6 B 2800 I/50 9 B 2800 B/100 12 B 3800 B/200 15 B 4900/200

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL

INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL Zelmer Market Sp. z o.o. 35-06 Rzeszów, CZERWIEC 202 ul. Hoffmanowej 9 JUNE 202 INSTRUKCJA SERWISOWA SERVICE MANUAL ODKURZACZ / VACUUM CLEANER TYP / TYPE 2700.0 SP, 2700.0 ST, 2750.0 SK, 2750.0 SP, 2750.0

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 90. Moc silnika. Rok produkcji 2005-10 Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199A3.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi...

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi... Spis treści II. 1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie.................... II - 3 1.1 Maszyna do wiercenia tuneli................................... II - 3 1.2 Tunel.....................................................

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Jak poprawić jakość cięcia plazmą Jak poprawić jakość cięcia plazmą Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami ponieważ często występuje wiele

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

000.274 Rolka dociskowa Ø 0.20 mm 24.55.168 000.437 Szczotka węglowa 24.55.165 001.427 Element zasilający 23.06.222 002.264 Zamiennik 002.254 002.264 Cieplarka 009.027 24.55.713 012.948 Smar Microlube

Bardziej szczegółowo

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02.

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02. LS-082 Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych 02.20 LS-082/01 0 600 (Max) 0 47 1000 1016 749 (Max) 785 16 47 8 8 50 Lw/Lt LS-082.0021

Bardziej szczegółowo

Zastosowania frezarek bębnowych

Zastosowania frezarek bębnowych DC FREZARKA BĘBNOWA Najlepszy wybór do prac na ścianach kamiennych i betonowych, profilowania powierzchni, prac melioracyjnych, zamarzniętej gleby, wydobywania kamienia i prac wyburzeniowych. Frezarki

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Nowa turbina do zastosowania przy niskich spadach (Very Low Head), o małym wpływie na środowisko. www.vlh-turbine.com

Nowa turbina do zastosowania przy niskich spadach (Very Low Head), o małym wpływie na środowisko. www.vlh-turbine.com Nowa turbina do zastosowania przy niskich spadach (Very Low Head), o małym wpływie na środowisko. www.vlh-turbine.com Rozmiar prac budowlanych dla róŝnych r turbin Turbina Kaplana układ pionowy z pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja M A R I N E T R A IN I N G SO FT WA R E, SI M U L ATORS A N D D IESEL E N G IN E T E ST E R S ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Instrukcja Część 5 36 Jednorożca St. 80-299 Gdańsk Osowa POLAND

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Falownik samochodowy Voltcraft NPI 2000

Falownik samochodowy Voltcraft NPI 2000 Falownik samochodowy Voltcraft NPI 2000 Instrukcja obsługi Nr produktu 512389 2. PRZEZNACZENIE Falowniki serii NPI zostały wyprodukowane przy użyciu najlepszej technologii. Urządzenia spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz + filtr (nowość) (promocja)

Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz + filtr (nowość) (promocja) HAFEN, ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce, www.hafen.pl, e-mail: biuro@hafen.pl, tel/fax: 25 644 08 22 5256815 Kompresor śrubowy JOSVAL - MISTRAL Set 15-B AS - ZESTAW (500L, 15KM, 10BAR) + osuszacz +

Bardziej szczegółowo

Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej

Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej Giętarki elektryczne Giętarko-nożyce elektryczne COMBI Nożyce elektryczne Elektryczne giętarki do strzemion Giętarki i nożyce ręczne quality through service Nożyce

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH. Opracował: Robert Urbanik

OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH. Opracował: Robert Urbanik OZNACZENIA NA SCHEMATACH RYSUNKOWYCH Opracował: Robert Urbanik Oznaczenia na schematach kinematycznych- symbole ruchu Tor ruchu prostoliniowego Chwilowe zatrzymanie w położeniu pośrednim Koniec ruchu prostoliniowego

Bardziej szczegółowo

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukční systém Nasze atuty: - fachowe doradztwo techniczne - krótki czas od projektu do realizacji - możliwość łatwej rozbudowy i modyfikacji konstrukcji - projektowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY

AUTOMOTIVE LEWAREK HYDRAULICZNY LEWAREK HYDRAULICZNY TELESKOPOWY asortyment wysokiej jakości do wyposażenia warsztatów i stacji serwisowych, do użytku profesjonalnego, spełnia wymogi norm EU: 98/37/EC, 006//EC, 73/3/EEC, 93/68/EEC LEWAREK HYDRAULICZNY Wysoki zasięg

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 508 Sedan Luty 2011 Luty 2011 (*) INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) 1 598 1 560 1 997 2 179 Maksymalna moc w kw (lub KM) / obroty silnika (obr./min.) 88 (120) / 6 000 115 (156) / 6 000 82 (112) / 3 600 103 (140)

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

oem_number_listing_info_pl.txt 132520 AMA Blok zaworowy 132024 AMA Zawór regulacji przepływu 132026 AMA Zawór regulacji przepływu 132555 AMA

oem_number_listing_info_pl.txt 132520 AMA Blok zaworowy 132024 AMA Zawór regulacji przepływu 132026 AMA Zawór regulacji przepływu 132555 AMA CZĘŚCI DO WIND ZAŁADOWCZYCH - PODESTÓW RUCHOMYCH - PLATFORM ZAŁADOWCZYCH www.windazaladowcza.pl tel. 697 915 317; 697 917 313; 42 276 25 68 SW80768PE ALBRIGHT STYCZNIK SW80769PE ALBRIGHT STYCZNIK SW80860PE

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

PARTS DESCRIPTION NO. NR SAP DESCRIPTION NAZWA 1 Z79755101 M5X20 SCREW ŚRUBA 2 Z79755102 SPRING WASHER 5 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 3 Z79755103 FLAT

PARTS DESCRIPTION NO. NR SAP DESCRIPTION NAZWA 1 Z79755101 M5X20 SCREW ŚRUBA 2 Z79755102 SPRING WASHER 5 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 3 Z79755103 FLAT PARTS DESCRIPTION NO. NR SAP DESCRIPTION NAZWA 1 Z79755101 M5X20 SCREW ŚRUBA 2 Z79755102 SPRING WASHER 5 PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA 3 Z79755103 FLAT WASHER 5 PODKŁADKA 4 Z79755104 FUEL TANK HOLDING PLATE MOCOWANIE

Bardziej szczegółowo

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250

PowerTech TM. Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF HF HF TF TF250 PowerTech TM Silniki John Deere Podział i typy silników 6125HF070 6081HF001 6068HF475 3029TF120 4045TF250 Identyfikacja silnika 4045HF D -wolnossący T- turbodoładowany H- turbodoładowany z chłodzeniem

Bardziej szczegółowo

Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych

Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych Waga na wózku hydraulicznym ręcznym Wykaz części zamiennych 45 Wykaz części zamiennych ręcznego wózka podnośnego KPZ 71-7 46 Pozycja Article Artikel Artykuł ilość Nr. Artykułu 1. Screw Schraube Śruba 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic dydaktycznych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213 DANE TECHNICZNE - SILNIK 213 16 DANE TECHNICZNE - SILNIK Typ Pojemność skokowa Suw Otwór 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75, chłodzony płynem 1 150 cm³ 69 mm 103 mm Uszczelka 12,5:1 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2016

Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW

NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW NARZĘDZIA DO DYSTRYBUCJI SMARÓW i OLEJÓW ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ OFERTĄ MARKI PRESSOL www.pressol.com Atmo Sp. z o.o. ul. Związkowa 15, Warszawa Tel./Fax 22 815 67 21 www.atmo.com.pl www.sklep.atmo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające

Rekreacyjne jednostki pływające 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 15.08.2012 EN 15609:2008 (30.11.2012) 2 PN-EN

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

P V 50HZ #CONN #DPP

P V 50HZ #CONN #DPP P4500 230V 50HZ #CONN #DPP CICHA MOC Niski poziom hałasu, jest to idealny agregat to zastosowania na terenach zamieszkałych lub poza normalnymi godzinami pracy. Wyposażony w niezawodny silnik Diesla, najwyższej

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

żurawie: palfinger, hmf, pm, atlas, penz, fassi, epsilon, meiller, loglift, mkg, effer, hiab, v- kran

żurawie: palfinger, hmf, pm, atlas, penz, fassi, epsilon, meiller, loglift, mkg, effer, hiab, v- kran rozdzielacze hydrauliczne monoblokowe i sekcyjne: rozdzielacze suwakowe, rozdzielacze zaworowe, rozdzielacze obrotowe, zawory hydrauliczne: zawór zwrotny, zawór zwrotny sterowany /zamek hydrauliczny/,

Bardziej szczegółowo

typ modelu: MCA16 Kod handlowy: 39806

typ modelu: MCA16 Kod handlowy: 39806 typ modelu: MCA16 Kod handlowy: 39806 Informacje Główne Przewodnik Dokumentacji Technicznej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA KOSZĄCA / MOWING HEAD KW 140-1,40 m / 4' 7''

GŁOWICA KOSZĄCA / MOWING HEAD KW 140-1,40 m / 4' 7'' SaMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 5 5- Białystok - Poland Rok założenia / Established in - 94 MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE centrala / phone +4 5 4-70- fax +4 5 4-70-4 e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Grande Punto 1,3 MultiJet 70. Moc silnika. Rok produkcji Producent Fiat Model Grande Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Kod silnika 199B2.000 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 06.2014 LS-077/01 50 Z szybą pod kątem - R1016 R1016 - angle glass 50 50 90 Z szybą

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo