ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM"

Transkrypt

1

2 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH. Czyn bezprawny będzie karany bez wyjątku z mocy prawa.

3 Wstęp Drodzy Klienci! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów. W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne. UWAGA: Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi. Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek. PWA Handels GesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.]

4 Spis treści OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA PRACY... 2 DANE TECHNICZNE... 8 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM... 9 KWALIFIKACJE OPERATORA... 9 TRANSPORT ROZPAKOWYWANIE INSTALACJA MASZYNY OPIS MASZYNY USTAWIENIA URUCHOMIENIE UTRZYMANIE MASZYNY W DOBRYM STANIE OBEJMUJĄCE DOGLĄD, KONSERWACJĘ I REMONTY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT PRZEPŁYWU PRĄDU LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI... 28

5 Ostrzeżenie!!! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu. Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała czy szkód materialnych. Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny. Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny]. Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi. Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

6 Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy! Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca zbiorczego. Bezpieczne miejsce pracy Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem). Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym. Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się. Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nierażącym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli. Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz Dane techniczne ). Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu! Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje. Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w Danych technicznych

7 Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów. Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce. Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek. Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione. Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji. W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary. Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem. Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia bezpieczeństwa oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta. Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte. Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ). Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia

8 Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze. Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz Instrukcja montażu ). Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza! Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń bezpieczeństwa i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń. Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu. W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy. Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny. Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom! Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia bezpieczeństwa są wadliwe mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione. Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć. (Usuwanie zakłóceń patrz Rozwiązywanie problemów albo skontaktować się ze sprzedawcą) Bezpieczeństwo elektryczne Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka, wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką. Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej [maszyny] zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzeń maszyny

9 Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem. Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony. Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i wtyczka muszą posiadać sprawny przewód ochronny. Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu silnika patrz strzałka (dla 400 V) Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem. Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją. Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne. Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne. UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu. Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny

10 Typowe instrukcje bezpieczeństwa związane z pracą za pomocą wiertarek & frezarek Nigdy nie wchodzić na maszynę. Jeśli maszyna upadnie, może dojść do poważnych obrażeń ciała. Do wspinania się na duże maszyny używać odpowiednich drabin i podestów roboczych. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić urządzenia ochronne oraz maszynę i narzędzie dokładnie pod kątem ich działania. Natychmiast wymienić tępe, wyszczerbione czy powyginane narzędzia skrawające. Ostrożnie obchodzić się z nowymi narzędziami skrawającymi. Ze względu na ich ostrza może dojść do poważnych obrażeń ciała. Upewnić się przed uruchomieniem maszyny, że przedmiot obrabiany został prawidłowo zamocowany na stole. Nigdy nie trzymać rękoma przedmiotu obrabianego podczas frezowania. Udostępnienie narzędzia Zawsze stosować właściwe narzędzie do obrabianego materiału. Upewnić się, że narzędzie zostało prawidłowo zamocowane w imaku narzędziowym. Prędkość obrotowa wrzeciona Stosować odpowiednią prędkość obrotową wrzeciona w odniesieniu do [procesu] pracy i do materiału. Przed wykonaniem pierwszego cięcia maszyna powinna osiągnąć pełną [największą] prędkość. Nigdy nie rozpoczynać procesu wiercenia/ frezowania, jeśli narzędzie leży bezpośrednio na przedmiocie obrabianym. Narzędzie wprowadzać w przedmiot obrabiany równomiernie i niegwałtownie. Zmiana kierunku wrzeciona Nigdy nie zmieniać kierunku obrotu podczas wiercenia i frezowania, ale tylko wtedy, gdy [maszyna] znajduje się w bezruchu. Bezpośrednia zmiana kierunku obrotu [jest możliwa] tylko podczas gwintowania przy niewielkiej prędkości obrotowej. Wyłączyć maszynę, by usunąć za pomocą szczotki pozostałości metalu lub wióry. Odłączyć maszynę od prądu, usunąć narzędzie i wyczyścić stół roboczy przed oddaleniem się od maszyny. Uwaga, podczas procesu obróbki narzędzie może stać się gorące. Niebezpieczeństwo oparzenia!!! Uwaga, podczas niektórych procesów obróbki mogą powstawać wysokie natężenia dźwięku. (patrz: Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Ochrona słuchu ). UWAGA!!! Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego używać maszyny z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń, W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń. Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy

11 Pozostałe ryzyko przy pracy z zastosowaniem wiertarek & frezarek Pomimo przestrzegania wszystkich ww. wskazówek dot. bezpieczeństwa pracy jak również przestrzegania przepisów dot. obsługi maszyny istnieje jeszcze ryzyko pozostałe, na które poniżej należy zwrócić uwagę: Indywidualne środki ochrony dla prac za pomocą maszyny: Praca bez okularów ochronnych może doprowadzić do obrażeń oczu spowodowanych przez latające części. Praca bez słuchawek ochronnych może spowodować pogorszenie słuchu. Kontakt z częściami maszyny przewodzącymi prąd może spowodować porażenie prądem. Latające przedmioty obrabiane lub ich części mogą spowodować obrażenia ciała. Wskutek niewystarczającej wentylacji silnika istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Maszynę może wprowadzić do eksploatacji tylko fachowy personel. Ogień lub prace przy użyciu wysokich temperatur podczas umocowania [zakotwiczenia] maszyny mogą stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Ruch wrzeciona, trzpienia frezowego lub stołu może doprowadzić do obrażeń (rany kłute, zmiażdżenia). Ruch części maszyny (wrzeciona trzpienia) może spowodować zaczepienie lub wkręcenie szerokich części ubrań, rozpuszczonych włosów albo długich szalików. Podczas ręcznej wymiany narzędzi może dojść do ran ciętych lub kłutych. Procesy wiercenia małych, nieumocowanych przedmiotów obrabianych mogą spowodować obrażenia palców i górnych części ciała. Prace konserwatorskie i inne zapewniające utrzymanie maszyny w dobrym stanie przeprowadzać wyłącznie za pomocą sprawdzonych, posiadających deklarację zgodności CE narzędzi (narzędzi bez wad). Podczas prac związanych z utrzymaniem maszyny w dobrym stanie (dogląd, konserwacja, remonty) używać właściwych środków pomocniczych do wspinania się (drabiny/ podnośniki hydrauliczne), aby uniknąć obrażeń ciała. Wskazówki: Pamiętać, że podczas obsługi każdej maszyny istnieje pewne ryzyko pozostałe. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność podczas każdego procesu pracy, również podczas prostych czynności. Państwo są sami odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo! - 7 -

12 Dane techniczne Wydajność wiercenia w stali 32 mm Wydajność wiercenia w żeliwie 40 mm Wysięg 260 mm Prędkość obrotowa wrzeciona (12) Obr./min Mocowanie wrzeciona MK 4 Skok tulei wrzecionowej 120 mm Posuw tulei wrzecionowej (3) 0,12 / 0,19 / 0,26 mm/obr. Wielkość stołu / wielkość rowków teowych 820 x 240 mm / 14 mm Odstęp wrzeciono/ stół mm Droga przemieszczenia (x / y) 540 / 190 mm Głowica frezowa odchylna -90 do +90 Regulacja wysokości głowicy frezowej 290 mm Silnik mechanizmu podnoszenia 90 W Moc silnika na wyjściu S1 100% 1,1 / 1,5 kw (400 V) Moc silnika na wejściu S6 40% 1,5 / 2,2 kw (400 V) Wymiary maszyny (szer. x gł. x wys.)* 1150 x 850 x 1450 mm Waga ok. 290 kg Natężenie dźwięku poniżej 85 db(a) Zawartość dostawy Automatyczny posuw tulei wrzecionowej Wrzeciono dociągające [mocujące] M 10 z adapterem M 16 Uchwyt wiertarski zębaty 3-16 mm z mocowaniem MK 4 Tuleja redukcyjna MK 4/3, MK3/2 Głowica frezowa 80 mm z mocowaniem MK 4 Urządzenie do gwintowania Silnik mechanizmu podnoszenia głowicy frezowej Lampa halogenowa Cyfrowy wyświetlacz skoku tulei wrzecionowej Pokrywa ochronna Narzędzie obsługi Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe Automatyczny posuw stołu frezarskiego AL 200 S dla osi x Urządzenie do chłodziwa 11 litrów 400 V (do samodzielnego montażu) Asortyment uchwytów do mocowania 52-cz., 14 mm, M12 Stół okrągły poziomy i pionowy HV 8 Stół okrągły poziomy i pionowy RT 5 Pół-uniwersalna podzielnica BS-0 Frezowy uchwyt z tuleją zaciskową zestaw OZ MK 4, 3-25 mm, 15-cz. Imadło maszynowe KV 125 Imadło maszynowe o szerokiej rozpiętości FJ 125 Kasetka frezowa TITAN 3-20 mm, 20-cz. Frez do frezowania płaszczyzn 75 średnica 80 mm Frez trzpieniowy zgrubny z powłoką TiN, 6-25 mm, 10-cz. Kasetka wierteł stożkowych zestaw B, MK 2/3, 14,5 30 mm, 9-cz. Zestaw głowic do toczenia poprzecznego i wytaczania średnica 75 mm, włącznie z drągami wiertniczymi Aparat do gwintowania MK 4, M3 M12 Precyzyjne imadło dwuosiowe PTS 100 Macki krawędziowe z wyświetlaczem SOE 20 S Urządzenie do centrowania precyzyjnego 2D Podstawa [podwozie] model BF 3 z wanną na wióry - 8 -

13 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25 C). Maszyna służy do wiercenia [otworów] w metalu, tworzywie sztucznym, drewnie i innych podobnych materiałach. Materiały takie jak elastyczne tworzywa sztuczne (guma), łatwopalne materiały (magnez) czy inne materiały o podobnych właściwościach nie nadają się do obróbki. Wzór użytkowania: Półprofesjonalnie: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 3 godz./dzień ewent. 50 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 300 godz./rok. Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach Konserwacja, czyszczenie, naprawa. Kwalifikacje operatora Transport: Obsługa: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie. Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami techniki skrawania. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi. Jeśli operator, który obsługiwał inne maszyny hobbystyczne, nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca się pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry znajomość wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej. Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących. Naprawa: Demontaż: Utylizacja: Naprawy maszyn może dokonywać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym. Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza. Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów. Podczas utylizacji usunąć olej. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja dot. konserwacji ) muszą być usunięte. Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu

14 Transport Maszyny są wysyłane do klienta porządnie zapakowane. Zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniu (w szczególności prawidłowe mocowanie pasów). Gdy maszyna jest podnoszona, nie wolno jej stawiać do góry nogami ani ustawiać jej w pozycji pochyłej. Pasy dźwigu powinny być umocowane na krzyż. Aby usunąć opakowanie, maszynę podnieść za pomocą wózka widłowego (Rys.1). Przed poniesieniem maszyny zablokować wszystkie uchwyty i położyć miękki materiał pomiędzy linami a maszyną, żeby uniknąć uszkodzeń maszyny i lakieru. Do podnoszenia maszyny stosować mocnych lin i pasów o odpowiednim udźwigu i [będących] w nienagannym stanie (dane nt. wagi maszyny znajdują się w Danych technicznych ). Podczas transportu zachowywać równowagę. (Rys.2). Rys. 1 Rys

15 Rozpakowywanie 1. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na przewidzianym miejscu instalowania. 2. Usunąć odpowiedni materiał opakowania. 3. Odkręcić śruby mocujące, jeśli zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny podczas transportu. 4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny. 5. Stosować właściwy podnośnik (patrz Waga Dane techniczne ), aby maszynę wyciągnąć z opakowania. Nie podnosić maszyny za tuleję wrzecionową. Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi (patrz Punkty mocowania ). 6. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W. 7. Materiał opakowania zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami. Instalacja maszyny Instalacja Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno przykręcić. (Wyjątek stanowią wiertarki stołowe, tych nie trzeba przykręcać). W zależności od jakości podłoża zastosować właściwe mocowania do podłoża. W przypadku [stosowania] wiertarek stołowych uważać na odpowiednią nośność stołu. Jeśli maszyna została dostarczona z podstawą, najpierw trzeba przykręcić podstawę do podłoża, a następnie podstawę z maszyną (zapewnienie stabilności). Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka. Przestrzegać, by odległość od muru wynosiła ½ metra, a z przodu maszyny 1 metr albo kierować się największą wielkością przedmiotu obrabianego. W odległości 1 ½ m nie może znajdować się żadne inne miejsce pracy ani trasa komunikacyjna. Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów)

16 Opis maszyny Ustawienia Ustawienie wrzeciennika 1. Przy poluzowanej nakrętce głównej można wrzeciennik podnosić lub opuszczać za pomocą korby ręcznej. 2. Przy poluzowanej nakrętce wrzeciona można odchylać wrzeciennik [o] 90 w lewo lub w prawo. Ustawienie prędkości wrzeciona Maszyna jest wyposażona w głowicę przekładniową z napędem wewnętrznym, która oferuje 6 różnych prędkości. Dźwignie do sterowania prędkości znajdują się z przodu głowicy frezowej. Ponadto maszyna posiada silnik dwustopniowy, który umożliwia uzyskanie 12 stopni prędkości. Poprzez panel sterowania można wybierać pomiędzy wysoką a niską prędkością. W celu ustawienia żądanej [ilości] obrotów użyć diagramu [znajdującego się] przed wrzeciennikiem. Nie zapominać: Nigdy nie próbować zmieniać prędkości [za pomocą] przekładni, podczas gdy maszyna znajduje się w ruchu [podczas pracy maszyny]. Przed dokonywaniem ustawień zadbać o to, by wszystkie ruchome części [maszyny] się zatrzymały. Uwaga: Podczas pracy [biegu] maszyny nie zmieniać kierunku wrzeciona. Przed zmianą kierunku biegu poczekać, aż maszyna się zatrzyma

17 Regulacja wysokości wrzeciona Są dwie możliwości ręcznego ustawienia wysokości wrzeciona. Uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej [znajdujący się] po prawej stronie wrzeciennika umożliwia użycie wiertła/ freza jako prasy wiertarskiej. Wrzeciono obniża się tak długo, dopóki naciskana jest dźwignia albo do osiągnięcia miejsca [ogranicznika] głębokości. Druga możliwość to ustawienie mikro posuwu wrzeciona za pomocą koła ręcznego. W celu opuszczenia wrzeciona użyć koła ręcznego [wykonując] następujące czynności: 1. Ustawić pokrętło do automatycznego posuwu na zero. 2. Ustawić uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej zgodnie z poniższym rysunkiem. To przekazuje kontrolę na doprowadzenie precyzyjne za pomocą koła ręcznego. 3. Ustawić przełącznik do [ustawiania] stopni za pomocą koła ręcznego przy doprowadzeniu precyzyjnym na zero. 4. W celu opuszczenia wrzeciona obracać ustawienie do doprowadzenia precyzyjnego za pomocą koła ręcznego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pamiętać: Przy doprowadzeniu precyzyjnym nie trzeba dokręcać uchwytu pierścienia do [regulacji] stopnia głębokości. Ustawienie automatycznego posuwu wrzeciona 1. Upewnić się, że wrzeciono obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 2. Ustawić pierścień do [regulacji] stopnia głębokości na żądane ustawienie. 3. Dokręcić uchwyt do [regulacji] głębokości. 4. Użyć przycisku [pokrętła] do posuwu w celu ustawienia żądanej wielkości posuwu. 5. Nacisnąć posuw tulei wrzecionowej za pomocą uchwytu wg. rysunku. 6. Upewnić się, że uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej nie jest dokręcony. Pamiętać: Nie próbować zmieniać prędkości wrzeciona podczas ruchu maszyny. Przed dokonaniem ustawień na maszynie poczekać, aż wszystkie ruchome części maszyny się zatrzymają. Uwaga: Nie używać posuwu wrzeciona, podczas gdy wrzeciono obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz także wtedy nie, gdy tuleja wrzecionowa jest ustalona. Ponadto nie powinno się używać posuwu wrzeciona, gdy pierścień skali głębokości nie jest dokręcony oraz podczas gwintowania. Blokada tulei wrzecionowej Do procesów frezowania tuleję wrzecionową można ustalić za pomocą uchwytu. Mechanizm ustalający znajduje się po lewej stronie wrzeciennika. UWAGA: Wykonywać tylko proste cięcia, gdy posuw jest oddalony od wrzeciennika i ustalony. Przy zgrubnych [procesach] skrawania można uszkodzić wrzeciono

18 Drogi przemieszczenia Stół wiertarski i frezarski można poruszać wzdłuż osi X i Y. Posuw poprzeczny (X): Porusza się go za pomocą koła ręcznego z przodu podstawy stołu. Posuw poprzeczny można ustalić poprzez dwie śruby od dźwigni po prawej stronie sań poprzecznych pod stołem. Posuw wzdłużny (Y): Porusza się go za pomocą koła ręcznego na końcu stołu. Oba koła poruszają stół w obu kierunkach [w obie strony] wzdłuż osi Y. Posuw wzdłużny można ustalić poprzez dwie śruby od dźwigni z przodu sań poprzecznych. Ogranicznik posuwu wzdłużnego: Odległość posuwu wzdłużnego można kontrolować poprzez ogranicznik posuwu wzdłużnego. Listwa prowadząca Każdy poślizgowy ogon jaskółczy przy maszynie posiada listwę prowadzącą, która znajduje się pomiędzy dwiema śrubami nastawczymi. Ustawić listwy luzując jedną śrubę i dokręcając drugą śrubę znajdującą się na przeciwnym końcu [listwy] aż do odczucia lekkiego oporu. Dokonywać tych ustawień w czasie poruszania stołu lub wrzeciona wzdłuż prowadnicy o przekroju jaskółczego ogona. Następnie dokręcić poluzowaną śrubę. Pamiętać: Luźne prowadnice prowadzą do słabych wyników pracy i mogą doprowadzić do zużycia sań. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia. Montaż narzędzi W celu osadzenia narzędzia we wrzecionie wykonać następujące czynności: 1. Wyciągnąć wtyczkę. 2. Usunąć zabrudzenia czy wióry z narzędzia. 3. Osadzić imak narzędziowy albo mocowanie we wrzecionie. 4. Użyć gumowego młotka i uderzać w koniec imaka narzędziowego w celu zabezpieczenia narzędzia we wrzecionie. 5. Usunąć wszystkie przedmioty z wiertła przed włączeniem wrzeciona. Demontaż narzędzi W celu usunięcia narzędzia wiertarskiego wykonać następujące czynności: 1. Wyciągnąć wtyczkę. 2. Usunąć zabrudzenia czy wióry z narzędzia. 3. Użyć uchwytu do posuwu tulei wrzecionowej aż do zobaczenia nacięcia na posuwie i dokręcić uchwyt. 4. Osadzić wybijak w nacięciu przy tulei wrzecionowej, uderzać gumowym młotkiem w koniec pasa klinowego aż będzie można zdjąć imak narzędziowy. UWAGA: Jedną ręką trzymać imak narzędziowy. Jeśli imak narzędziowy jest zabezpieczony wrzecionem dociągającym [mocującym], użyć klucza do śrub w celu poluzowania imaka narzędziowego we wrzecionie dociągającym. Jak tylko narzędzie zostanie poluzowane, może się zdarzyć, że trzeba będzie docisnąć wrzeciono dociągające poprzez uderzenie młotkiem gumowym, aby móc zdjąć imak narzędziowy z wrzeciona. Ręcznie dokończyć odkręcanie wrzeciona dociągającego. 5. Usunąć wszystkie zabrudzenia w obrębie otworu wrzeciona. 6. Następnie osadzić wrzeciono w przewidzianym dla niego miejscu

19 Uruchomienie UWAGA: Przed uruchomieniem sprawdzić, czy pokrywa ochronna wrzeciona jest zamknięta, w przeciwnym razie maszyna nie będzie działać. Można nacisnąć przycisk Tipp [wskazówka], aby upewnić się, że wrzeciono obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W innym razie trzeba sprawdzić zasilanie elektryczne. Wiercenie i frezowanie Obrócić przełącznik na pozycję Toczenie & wiercenie. Nacisnąć przycisk startu. W razie konieczności [w razie niebezpieczeństwa] nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa. Nacinanie gwintów wewnętrznych/gwintowanie Podczas nacinania gwintów wewnętrznych czy gwintowania trzeba ustawić pokrętło automatycznego posuwu na pozycji zero. Obrócić przełącznik na pozycję gwintowanie. Ustawić ogranicznik głębokości do gwintowania. Nacisnąć przycisk startu. Jak tylko wrzeciono dojdzie do ogranicznika, zacznie biec wstecz. W razie konieczności nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa [ Not ] w celu niezwłocznego zatrzymania maszyny. Ponownie nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa, następnie przycisk powrót [ Umkehr ] i wrzeciono będzie wracać. Uwaga: Podczas procesu gwintowania nie próbować włączać automatycznego posuwu wrzeciona

20 Podłączenie do prądu Łącze 400 V Dla 400V-50-hZ 3-fazowego napędu podłączenie maszyny do prądu wykonuje wykfalifikowany technik, który jest zabezpieczony przez przełącznik ochronny o wielkości 10 amperów. Uziemienie Maszyna musi być uziemiona. Dostarczony kabel zasilania nie posiada wtyczki. Użyć kabla z łączem podstawowym [posiadającym uziemienie]. Jeśli zastosowane wyjście nie posiada łącza uziemiającego, wykfalifikowany elektryk [musi] go wymienić albo podłączyć odpowiedni adapter, który jest prawidłowo uziemiony. Adapter z kablem uziemiającym nie gwarantuje jeszcze, że maszyna jest rzeczywiście uziemiona, Źródło uziemienia trzeba najpierw sprawdzić. Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów. Sprawdzić urządzenia pod kątem wymienionych poniżej wad i w razie potrzeby wymienić je: Luźny uchwyt wiertarski lub trzpień wiertarski Luźne imadła lub zaciski Luźne trzpienie mocujące Zużyty przełącznik Zużyte lub uszkodzone kabel oraz wtyczka Uszkodzony pas klinowy Inne okoliczności mogące mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe użytkowanie maszyny Ochrona środowiska Zwrócić uwagę, by podczas pracy z wykorzystaniem wrzeciennika wiertarki stosować odpowiednio duże pojemniki zbiorcze, w których pomieści się spływający płyn. Ponadto uważać, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby. W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska. Smarowanie Wszystkie łożyska kulkowe zostały nasmarowane przez producenta i stąd nie wymagają dalszego smarowania. Regularnie smarować mechanizm regulacji wysokości stołu, żłobienia wrzeciona oraz listwę zębatą. Maszyna została nasmarowana powierzchniowo przez łożysko. Regularne smarowanie jest konieczne w celu zapewnienia długiej trwałości narzędzia. Do smarowania potrzebne są: manualna olejarka z ISO 68 lub SAE 20 W albo podobny smar. W celu nasmarowania łożyska wykonać następujące czynności: 1. Czystą ścierką wytrzeć łożysko na zewnątrz. 2. Końcówkę olejarki docisnąć do łożyska. 3. Nalać kilka kropli oleju do łożyska. 4. Po naoliwieniu wytrzeć ścierką ewentualne pozostałości [oleju]

21 Dolewanie oleju 1. Wymiana oleju: po ok. 120 godzinach pracy i następnie raz na rok 2. Utylizacja: Nigdy nie wylewać olejów czy innych szkodliwych dla środowiska substancji do kanałów, rzek czy innych cieków wodnych. Konserwacja Od czasu do czasu usuwać pył, który może gromadzić się wewnątrz w silniku. Nakładanie odpowiedniego wosku maszynowego na stół i słup zapobiega rdzewieniu tych części i pomaga utrzymać je w czystości. Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba nowe umieścić. Czyszczenie Czyszczenie: Do czyszczenia stosować odpowiednich bosaków do wiórów. Maszyny nigdy nie czyścić sprężonym powietrzem może dojść do zranienia przez rotujące ostre wióry. Wyczyścić wszystkie części starannie za pomocą suchej ścierki Środek czyszczący: Stół i niepolakierowane części maszyny zostały pokryte woskiem, który chroni te części przed korozją podczas transportu. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić powierzchnię. Na wyczyszczone powierzchnie wpuścić olej silnikowy 20W. Odtłuścić stół i słup za pomocą dostępnego w sprzedaży środka odłuszczającego (np. środka do czyszczenia na zimno), w żadnym wypadku nie wolno stosować rozcieńczalników nitro ani wody. Wosk usunąć płynnym roztworem lub roztworem odtłuszczającym na bazie cytrusowej. Nie używać roztworów zawierających chlor jak np. środka do czyszczenia hamulców czy acetonu. W przypadku dostania się niewielkiej ilości tych środków na lakierowaną powierzchnię, zostałaby uszkodzona farba. Stół i niepolakierowane części maszyny można chronić przed rdzą regularnie używając oleju zabezpieczającego przed rdzą. Nie mocować na dłuższy czas imadeł frezarskich czy innych przedmiotów do stołu, ponieważ w przeciwnym razie wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się rdzy wskutek nagromadzenia wiórów i płynu chłodziwa. Podczas czyszczenia należy również usunąć pozostałości chłodziwa i opiłki metalu. Wiórów [opiłków] nie powinno się usuwać sprężonym powietrzem. Czyszczenie maszyny po każdym użyciu jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie bezawaryjnego użytkowania [maszyny]. Jeśli podczas czyszczenia zostałby usunięty smar z ważnego miejsca, należy ten obszar ponownie nasmarować. Poniższe obszary smarować zawsze po 8-godzinnym użytkowaniu: Śruba prowadnicy wzdłużnej Wrzeciennik

22 Płyn chłodziwa Pamiętać, żeby płyn chłodziwa wymieniać regularnie (zawsze co 2 miesiące), ponieważ mogą gromadzić się brud, grzyby i bakterie. Okresowe konserwacje Codzienne Usuwać wióry, wycierać maszynę i smarować ogranicznik stołu. Nasmarować [naoliwić] wszystkie łożyska kulkowe. Sprawdzić wrzeciono i usunąć zabrudzenia. Po każdym użytkowaniu Sprawdzić każdy nóż [ostrze], czy się nie stępił[-o], czy nie pozostały wióry [opiłki], czy nie ma rys albo czy nie brakuje zatyczek. Wymienić lub naostrzyć te części. Sprawdzić tuleję zaciskową, czy nie ma uszkodzonej powierzchni, czy nie ma rys wewnątrz i w razie potrzeby ją wymienić. Zawsze po 40 godzinach użytkowania Wiertło lub frez sprawdzać pod kątem luźnych przyłączy, zużytych przełączników czy wyrobionego gwintu wrzeciona dociągającego [mocującego]. Miesięczne Smarować słup wiertarski i listwę zębatą - Słup wiertarski oliwić/smarować regularnie za pomocą ogólnie dostępnego oleju [smaru]. - Listwę zębatą smarować regularnie za pomocą ogólnie dostępnego smaru (np. smarem do łożysk ślizgowych). Półroczne Sprawdzić elektrykę - Kontrolować elementy budowy wiertarki stołowej i słupowej oraz oprzęt elektryczny. Roczne Wymienić gumowy pas klinowy po zobaczeniu rys czy strzępów. W razie potrzeby Nastawić sprężynę cofającą [powrotną] wrzeciona - Obie nakrętki przy obudowie sprężyny trzeba odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. ¼ obrotu. W żadnym przypadku nakrętek nie usuwać całkowicie z gwintu. - Przytrzymać obudowę sprężyny ręką i drugą ręką lekko ją wyciągnąć. - Obudowę sprężyny trzeba tak długo obracać wokół własnej osi, aż trzpień zaskoczy w następne nacięcie. UWAGA: Chcąc zwiększyć napięcie, wówczas obudowę obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W przypadku zmniejszania napięcia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Trzpień musi prawidłowo zaskoczyć w nacięciu przy obudowie sprężyny, dopiero wtedy można dokręcić nakrętkę. Za pomocą drugiej nakrętki zabezpieczyć pierwszą nakrętkę. W żadnym wypadku nie dotykać obudowy sprężyny cofającej podczas dokręcania nakrętek Utylizacja Olej trzeba usunąć podczas utylizacji. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja konserwacji ) trzeba usunąć. Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu

23 Rozwiązywanie problemów Nie dokonywać zmian, jeśli nie zostało zdemontowane wiertło / frez i jeśli nie zatrzymały się ruchome części. Problem Potencjalna przyczyna Środek zaradczy Silnik się nie włącza 1. Niskie napięcie 2. Otwarty przewód w silniku 3. Wadliwy kondensator 1. Sprawdzić zasilanie elektryczne pod kątem właściwego napięcia 2. Sprawdzić wszystkie łącza doprowadzające w silniku 3. Wymienić kondensator Bezpiecznik lub przełącznik ochronny zwalania się 1. Zwarcie kabla lub wtyczki Silnik się przegrzewa Nakładanie narzędzia w mocowaniu Narzędzie się łamie Maszyna jest zbyt głośna lub się przegrzewa Przedmiot obrabiany wibruje lub stuka podczas obróbki Stół przesuwa się z trudnością Doprowadzenie precyzyjnie nie opuszcza posuwu Nieprawidłowa obróbka powierzchni 2. Zwarcie w silniku lub luźne przyłącza 3. Niewłaściwy bezpiecznik lub niewłaściwy przełącznik ochronny 1. Silnik jest przeciążony 2. Cyrkulacja powietrza jest ograniczona przez silnik 1. Mocowanie nie jest w pełni dokręcone we wrzecionie 2. Nieprawidłowe mocowanie 3. Pozostałości w mocowaniu 4. Zbyt duże cięcia 1. Zbyt wysoka prędkość obrotowa lub zbyt duży posuw 2. Wiertło się bardzo nagrzewa 3. Zbyt duże cięcia 1. Zbyt duża głębokość wiercenia 2. Tępe noże skrawające 1. Śruby przy stole nie są dobrze dokręcone 2. Wrzeciono nie jest dobrze dokręcone 3. Przedmiot obrabiany nie jest dobrze umocowany 4. Zbyt wysoka prędkość obrotowa lub zbyt duży posuw 1. Zbyt mocne mocowanie stołu 2. W prowadnicach nazbierały się wióry 3. Prowadnice są suche i wymagają smarowania 4. Blokują ograniczniki wzdłużne 5. Prowadnice są zbyt mocno [dokręcone] 1. Sprawdzić kabel lub łącze na wadliwą izolację i wymienić przedłużacz 2. Sprawdzić wszystkie łącza przy silniku na luźne łącza lub zużytą izolację 3. Wymienić bezpiecznik lub przełącznik ochronny 1. Zredukować obciążenie silnika 2. Wyczyścić silnik w celu umożliwienia prawidłowego dopływu powietrza 1. Dokręcić wrzeciono dociągające [mocujące] 2. Zmierzyć średnicę i dopasować mocowanie 3. Usunąć pozostałości oleju i zabrudzenia 4. Zmniejszyć głębokość wiercenia 1. Użyć tabeli w celu nastawienia prawidłowej prędkości obrotowej lub posuwu 2. Użyć płynu wiertniczego lub oleju do odpowiedniego zastosowania 3. Zmniejszyć głębokość wiercenia 1. Zmniejszyć głębokość wiercenia` 2. Użyć naostrzonych noży 1. Dokręcić śruby przy stole 2. Dokręcić wrzeciono 3. Sprawdzić, czy zaciski są dobrze osadzone i właściwe dla [danej] obróbki. Upewnić się, że imadło jest mocno umocowane do stołu. 4. Użyć właściwej prędkości obrotowej i posuwu. 1. Sprawdzić, czy mocowanie stołu nie jest zablokowane. 2. Usunąć wióry nagromadzone podczas procesów wiercenia 3. Nasmarować prowadnice 4. Sprawdzić, czy ograniczniki są luźne i czy [nie] blokują ogranicznik główny 5. Poluzować śrubę przy listwie prowadzącej 1. Pokrętło nie jest dokręcone 1. Obracać pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu dopasowania [dokręcenia] ustawienia. 1. Nieprawidłowa prędkość obrotowa lub nieprawidłowy posuw 2.Tępy nóż lub nieprawidłowy wybór noża 3. Nieprawidłowe obracanie [się] wiertła. 1. Ustawić odpowiednią prędkość obrotową lub posuw 2. Naostrzyć noże lub użyć lepszego noża do danego procesu pracy 3. Sprawdzić wiertło pod kątem prawidłowego obrotu [prawidłowej rotacji]

24 Schemat przepływu prądu FU 1 8 x 32 FU 2 8 x 32 FU 3 8 x 32 2A 2A 2A

25 Lista części zamiennych

26 - 22 -

27 - 23 -

28 - 24 -

29 - 25 -

30 - 26 -

31 - 27 -

32 Warunki udzielania gwarancji 1. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu dostarczenia maszyny. 2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłową pracę maszyny. 3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady. 4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu]. 5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient. Przedruki, reprodukcje w całości lub częściowe niniejszej instrukcji obsługi są dozwolone tylko za pisemnym zezwoleniem firmy PWA GmbH [PWA Sp. z o. o.]

33 Deklaracja zgodności oznaczenie CE

34 Deklaracja zgodności oznaczenie CE [Tłumaczenie z j. niemieckiego] PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Austria Tel.: Faks: DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Certificate of Compliance według EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1A [Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, załącznik II część 1A] according to Directive 2006/42/EC, Annex II Part 1A Niniejszym oświadczamy, że poniżej wskazana maszyna na podstawie jej projektu i sposobu budowy, jak również jej wykonania, oddana przez nas do użytkowania, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, 2006/95/EG i 2004/108/EG. Dokonanie, bez uzgodnienia z nami, jakiejkolwiek zmiany na maszynie skutkuje utratą ważności niniejszej deklaracji. Hereby we declair that the following machine meets the essential health and safety requirements of the following EC Directives: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC. Any by us unauthorized changes of the machine cause losing of the certificate validity. Dokumentacja techniczna jest zarządzana przez: The technical documentation is managed by: PWA HandelsgmbH Nebingerstraße A-4020 Linz Nazwa maszyny: Wiertarka / frezarka Product Drilling & Milling machine Typ maszyny: FM 50 VM Type: Rok budowy: od kwietnia 2010 Year of manufacture: Zastosowano uzgodnione normy: EN ISO :2009 Applied harmonized European standards: EN ISO :2009 EN :2006; EN 349:2008 EN ISO 13850:2006 EN ISO 13857:2008 Miejscowość / data: Linz, PWA HandelsgmbH [PWA Sp. handlowa z o. o.] Nebingerstraße 7a, A-4020 Linz Nazwisko i funkcja osoby podpisującej: Name and Function of the Signatory: Bernhard Pindeus, prezes Bernhard Pindeus, Manager [nieczytelny podpis:] /-/

35 Oświadczenie dot. montażu obowiązuje tylko kraje NIE-niemieckojęzyczne

36 Oświadczenie dot. montażu obowiązuje tylko kraje NIE-niemieckojęzyczne [Tłumaczenie z j. niemieckiego] PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Austria Tel.: Faks: OŚWIADCZENIE DOT. MONTAŻU dla maszyn niekompletnych Declaration of Incorporation for partly completed Machinery według EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1B [Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, załącznik II część 1B] according to Directive 2006/42/EC, Annex II Part 1B Niniejszym oświadczamy, że poniżej wskazana maszyna na podstawie jej projektu i sposobu budowy, jak również jej wykonania, oddana przez nas do użytkowania, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG z wyłączeniem punktu Instrukcja obsługi w języku krajowym. Ponadto maszyna spełnia wymogi ujęte w 2006/95/EG i 2004/108/EG. Dokonanie, bez uzgodnienia z nami, jakiejkolwiek zmiany na maszynie skutkuje utratą ważności niniejszego oświadczenia. Hereby we declair that the following machine meets the essential health and safety requirements of the following EC Directives: 2006/42/EC; exception of item Instruction to countries language. Further meets the Machine 2006/95/EC, 2004/108/EC. Any by us unauthorized changes of the machine cause losing of the certificate validity. Specjalistyczna dokumentacja techniczna zgodnie z załącznikiem VII cz. B została utworzona i jest zarządzana przez: The special technical documentation according to Annex VII Part B was created and is managed by: PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Na uzasadnione żądanie krajowych oddziałów specjalistyczna dokumentacja techniczna jest przekazywana w formie elektronicznej. Prawa własności przemysłowej producenta maszyny niekompletnej nie zostają tym samym naruszone. The social technical documentation shall be provided at reasonable request national throws in electronic form. The commercial trade mark rights of the manufacturer of the incomplete machine are not affected. Nazwa maszyny: Wiertarka / frezarka Product Drilling & Milling machine Typ maszyny Type: FM 50 VM Rok budowy Year of manufacture: od kwietnia 2010 Zastosowano uzgodnione normy Applied harmonized European standards: EN ISO :2009; EN ISO :2009, EN :2006; EN 349:2008, EN ISO 13850:2006; EN ISO 13857:2008 Miejscowość / data: Linz, PWA HandelsgmbH [PWA Sp. handlowa z o.o.] Nebingerstr. 7a, A-4020 Linz Nazwisko i funkcja osoby podpisującej: Name and Function of the Signatory: Bernhard Pindeus, prezes Bernhard Pindeus, Manager [nieczytelny podpis:] /-/

37

38 ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE Zamówienie w ramach gwarancji Zamówienie za odpłatnością Zapytanie (właściwe proszę zakreślić) Data wpływu: (PWA-wewn.) Szanowni Państwo, W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji zamówienia na części zamienne prosimy o kompletne wypełnienie niniejszego formularza i wraz z kopią właściwego rysunku części zamiennej przesłać do nas faksem. Nr zlecenia: (PWA-wewn.) Z wyrazami szacunku Państwa Team BERNARDO Firma: Adres: Tel. /Faks: Nazwa maszyny: Nr maszyny: Rok budowy: Państwa branżowiec (koniecznie wypełnić): Dot. reklamacji w okresie gwarancyjnym: Nr faktury: Data faktury: Raport o uszkodzeniach (koniecznie wypełnić): Nr części zamiennej Nazwa Instrukcja obsługi str. Ilość Data Podpis Niekompletnie wypełnione formularze nie będą rozpatrywane!!!

39

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SM 180 / SM 470 Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc.

Jakiekolwiek użycie niezgodne z opisanym powyżej doprowadzi do uszkodzenia produktu, powstania zagrożenia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, etc. Woltomierz samochodowy Equus Instrukcja obsługi Nr produktu: 842060 Produkt ten spełnia wymagania norm krajowych i europejskich. Przeznaczenie Woltomierz przeznaczony jest do wyświetlania na pokładzie

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1

Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1 Instrukcja do wyciągania zerwanych świec Do świec z gwintem M10x1 strona 1 / 5 (kod kat. 6041740) Nr Kod kat. 1131040 Nazwa Przyrząd do łamania elektrody świecy 4.0 mm 6041735 6041736 6041749 6041738 6041751

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Lista części: 1. Górna obudowa 2. Podstawa 3. Przełącznik 4. Silnik 5. Pokrętło zaworu 6. Tarcza ścierna 7. Znak dla kierunku obrotowego 8. Śruba 9. Przewód

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI

SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi Kliencie! WPROWADZENIE Cieszymy się, że zdecydowałeś się na produkt naszej firmy. Ta instrukcja obsługi została opracowana z myślą o naszych klientach.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginału instrukcji PWA HandelsgesmbH Nebingerstraße 7a A-4020 Linz / Austria

Tłumaczenie oryginału instrukcji PWA HandelsgesmbH Nebingerstraße 7a A-4020 Linz / Austria ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI WDG 200 Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy. Czyn bezprawny będzie karany

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MODEL: DATA SPRZEDAŻY: PIECZĄTKA SPRZEDAWCY: PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERRAKOTY ADNOTACJE O NAPRAWACH Data Zgłoszenia Rodzaj Usterki Opis czynności serwisowych Data wykonania naprawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 2050

Instrukcja obsługi VAC 2050 Instrukcja obsługi PL VAC 2050 9 6 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

NóŜ do kebeba. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać. niniejszą instrukcję obsługi.

NóŜ do kebeba. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać. niniejszą instrukcję obsługi. NóŜ do kebeba 267202 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. OPIS PRODUKTU KS100E z osłoną noża PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Charakterystyka maszyny. Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 przystosowana jest wiercenia, rozwiercania, gwintowania, pogłębiania walcowego

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400 Wiertarko-sękarki Wiertarki stołowe, kolumnowe oraz wiertarko-sękarki są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy

Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy 11269545 Profesjonalny tor kulkowy 193 elementy, świecący w nocy Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tego zestawu do budowy Tory kulkowego dla początkujących. Ten spektakularny zestaw daje właściwie nieograniczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LEV 120

Instrukcja obsługi LEV 120 Instrukcja obsługi PL LEV 120 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE Omawiane narzędzie przeznaczone jest do szlifowania i cięcia materiałów z metalu i kamienia bez użycia wody.

PRZEZNACZENIE Omawiane narzędzie przeznaczone jest do szlifowania i cięcia materiałów z metalu i kamienia bez użycia wody. PRZEZNACZENIE Omawiane narzędzie przeznaczone jest do szlifowania i cięcia materiałów z metalu i kamienia bez użycia wody. ZASILANIE Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeczytać instrukcję obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przeczytać instrukcję obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! OBRÓBKA DREWNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiertarka Szlifierka pozioma LBM MSM 290 75 Przeczytać instrukcję obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA v3.0-06.2013 MODEL: 692211, 692216, 692221 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo