ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM"

Transkrypt

1

2 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH. Czyn bezprawny będzie karany bez wyjątku z mocy prawa.

3 Wstęp Drodzy Klienci! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów. W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne. UWAGA: Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi. Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek. PWA Handels GesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.]

4 Spis treści OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA PRACY... 2 DANE TECHNICZNE... 8 ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM... 9 KWALIFIKACJE OPERATORA... 9 TRANSPORT ROZPAKOWYWANIE INSTALACJA MASZYNY OPIS MASZYNY USTAWIENIA URUCHOMIENIE UTRZYMANIE MASZYNY W DOBRYM STANIE OBEJMUJĄCE DOGLĄD, KONSERWACJĘ I REMONTY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT PRZEPŁYWU PRĄDU LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI... 28

5 Ostrzeżenie!!! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu. Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała czy szkód materialnych. Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny. Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny]. Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi. Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

6 Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy! Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca zbiorczego. Bezpieczne miejsce pracy Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem). Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym. Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się. Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nierażącym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli. Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz Dane techniczne ). Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu! Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje. Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w Danych technicznych

7 Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów. Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce. Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek. Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione. Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji. W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary. Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem. Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia bezpieczeństwa oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta. Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte. Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ). Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia

8 Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze. Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz Instrukcja montażu ). Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza! Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń bezpieczeństwa i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń. Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu. W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy. Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny. Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom! Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia bezpieczeństwa są wadliwe mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione. Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć. (Usuwanie zakłóceń patrz Rozwiązywanie problemów albo skontaktować się ze sprzedawcą) Bezpieczeństwo elektryczne Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka, wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką. Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej [maszyny] zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzeń maszyny

9 Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem. Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony. Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i wtyczka muszą posiadać sprawny przewód ochronny. Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu silnika patrz strzałka (dla 400 V) Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem. Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją. Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne. Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne. UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu. Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny

10 Typowe instrukcje bezpieczeństwa związane z pracą za pomocą wiertarek & frezarek Nigdy nie wchodzić na maszynę. Jeśli maszyna upadnie, może dojść do poważnych obrażeń ciała. Do wspinania się na duże maszyny używać odpowiednich drabin i podestów roboczych. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić urządzenia ochronne oraz maszynę i narzędzie dokładnie pod kątem ich działania. Natychmiast wymienić tępe, wyszczerbione czy powyginane narzędzia skrawające. Ostrożnie obchodzić się z nowymi narzędziami skrawającymi. Ze względu na ich ostrza może dojść do poważnych obrażeń ciała. Upewnić się przed uruchomieniem maszyny, że przedmiot obrabiany został prawidłowo zamocowany na stole. Nigdy nie trzymać rękoma przedmiotu obrabianego podczas frezowania. Udostępnienie narzędzia Zawsze stosować właściwe narzędzie do obrabianego materiału. Upewnić się, że narzędzie zostało prawidłowo zamocowane w imaku narzędziowym. Prędkość obrotowa wrzeciona Stosować odpowiednią prędkość obrotową wrzeciona w odniesieniu do [procesu] pracy i do materiału. Przed wykonaniem pierwszego cięcia maszyna powinna osiągnąć pełną [największą] prędkość. Nigdy nie rozpoczynać procesu wiercenia/ frezowania, jeśli narzędzie leży bezpośrednio na przedmiocie obrabianym. Narzędzie wprowadzać w przedmiot obrabiany równomiernie i niegwałtownie. Zmiana kierunku wrzeciona Nigdy nie zmieniać kierunku obrotu podczas wiercenia i frezowania, ale tylko wtedy, gdy [maszyna] znajduje się w bezruchu. Bezpośrednia zmiana kierunku obrotu [jest możliwa] tylko podczas gwintowania przy niewielkiej prędkości obrotowej. Wyłączyć maszynę, by usunąć za pomocą szczotki pozostałości metalu lub wióry. Odłączyć maszynę od prądu, usunąć narzędzie i wyczyścić stół roboczy przed oddaleniem się od maszyny. Uwaga, podczas procesu obróbki narzędzie może stać się gorące. Niebezpieczeństwo oparzenia!!! Uwaga, podczas niektórych procesów obróbki mogą powstawać wysokie natężenia dźwięku. (patrz: Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy Ochrona słuchu ). UWAGA!!! Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego używać maszyny z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń, W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń. Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy

11 Pozostałe ryzyko przy pracy z zastosowaniem wiertarek & frezarek Pomimo przestrzegania wszystkich ww. wskazówek dot. bezpieczeństwa pracy jak również przestrzegania przepisów dot. obsługi maszyny istnieje jeszcze ryzyko pozostałe, na które poniżej należy zwrócić uwagę: Indywidualne środki ochrony dla prac za pomocą maszyny: Praca bez okularów ochronnych może doprowadzić do obrażeń oczu spowodowanych przez latające części. Praca bez słuchawek ochronnych może spowodować pogorszenie słuchu. Kontakt z częściami maszyny przewodzącymi prąd może spowodować porażenie prądem. Latające przedmioty obrabiane lub ich części mogą spowodować obrażenia ciała. Wskutek niewystarczającej wentylacji silnika istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Maszynę może wprowadzić do eksploatacji tylko fachowy personel. Ogień lub prace przy użyciu wysokich temperatur podczas umocowania [zakotwiczenia] maszyny mogą stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Ruch wrzeciona, trzpienia frezowego lub stołu może doprowadzić do obrażeń (rany kłute, zmiażdżenia). Ruch części maszyny (wrzeciona trzpienia) może spowodować zaczepienie lub wkręcenie szerokich części ubrań, rozpuszczonych włosów albo długich szalików. Podczas ręcznej wymiany narzędzi może dojść do ran ciętych lub kłutych. Procesy wiercenia małych, nieumocowanych przedmiotów obrabianych mogą spowodować obrażenia palców i górnych części ciała. Prace konserwatorskie i inne zapewniające utrzymanie maszyny w dobrym stanie przeprowadzać wyłącznie za pomocą sprawdzonych, posiadających deklarację zgodności CE narzędzi (narzędzi bez wad). Podczas prac związanych z utrzymaniem maszyny w dobrym stanie (dogląd, konserwacja, remonty) używać właściwych środków pomocniczych do wspinania się (drabiny/ podnośniki hydrauliczne), aby uniknąć obrażeń ciała. Wskazówki: Pamiętać, że podczas obsługi każdej maszyny istnieje pewne ryzyko pozostałe. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność podczas każdego procesu pracy, również podczas prostych czynności. Państwo są sami odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo! - 7 -

12 Dane techniczne Wydajność wiercenia w stali 32 mm Wydajność wiercenia w żeliwie 40 mm Wysięg 260 mm Prędkość obrotowa wrzeciona (12) Obr./min Mocowanie wrzeciona MK 4 Skok tulei wrzecionowej 120 mm Posuw tulei wrzecionowej (3) 0,12 / 0,19 / 0,26 mm/obr. Wielkość stołu / wielkość rowków teowych 820 x 240 mm / 14 mm Odstęp wrzeciono/ stół mm Droga przemieszczenia (x / y) 540 / 190 mm Głowica frezowa odchylna -90 do +90 Regulacja wysokości głowicy frezowej 290 mm Silnik mechanizmu podnoszenia 90 W Moc silnika na wyjściu S1 100% 1,1 / 1,5 kw (400 V) Moc silnika na wejściu S6 40% 1,5 / 2,2 kw (400 V) Wymiary maszyny (szer. x gł. x wys.)* 1150 x 850 x 1450 mm Waga ok. 290 kg Natężenie dźwięku poniżej 85 db(a) Zawartość dostawy Automatyczny posuw tulei wrzecionowej Wrzeciono dociągające [mocujące] M 10 z adapterem M 16 Uchwyt wiertarski zębaty 3-16 mm z mocowaniem MK 4 Tuleja redukcyjna MK 4/3, MK3/2 Głowica frezowa 80 mm z mocowaniem MK 4 Urządzenie do gwintowania Silnik mechanizmu podnoszenia głowicy frezowej Lampa halogenowa Cyfrowy wyświetlacz skoku tulei wrzecionowej Pokrywa ochronna Narzędzie obsługi Instrukcja obsługi Wyposażenie dodatkowe Automatyczny posuw stołu frezarskiego AL 200 S dla osi x Urządzenie do chłodziwa 11 litrów 400 V (do samodzielnego montażu) Asortyment uchwytów do mocowania 52-cz., 14 mm, M12 Stół okrągły poziomy i pionowy HV 8 Stół okrągły poziomy i pionowy RT 5 Pół-uniwersalna podzielnica BS-0 Frezowy uchwyt z tuleją zaciskową zestaw OZ MK 4, 3-25 mm, 15-cz. Imadło maszynowe KV 125 Imadło maszynowe o szerokiej rozpiętości FJ 125 Kasetka frezowa TITAN 3-20 mm, 20-cz. Frez do frezowania płaszczyzn 75 średnica 80 mm Frez trzpieniowy zgrubny z powłoką TiN, 6-25 mm, 10-cz. Kasetka wierteł stożkowych zestaw B, MK 2/3, 14,5 30 mm, 9-cz. Zestaw głowic do toczenia poprzecznego i wytaczania średnica 75 mm, włącznie z drągami wiertniczymi Aparat do gwintowania MK 4, M3 M12 Precyzyjne imadło dwuosiowe PTS 100 Macki krawędziowe z wyświetlaczem SOE 20 S Urządzenie do centrowania precyzyjnego 2D Podstawa [podwozie] model BF 3 z wanną na wióry - 8 -

13 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25 C). Maszyna służy do wiercenia [otworów] w metalu, tworzywie sztucznym, drewnie i innych podobnych materiałach. Materiały takie jak elastyczne tworzywa sztuczne (guma), łatwopalne materiały (magnez) czy inne materiały o podobnych właściwościach nie nadają się do obróbki. Wzór użytkowania: Półprofesjonalnie: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 3 godz./dzień ewent. 50 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 300 godz./rok. Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach Konserwacja, czyszczenie, naprawa. Kwalifikacje operatora Transport: Obsługa: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie. Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami techniki skrawania. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi. Jeśli operator, który obsługiwał inne maszyny hobbystyczne, nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca się pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry znajomość wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej. Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących. Naprawa: Demontaż: Utylizacja: Naprawy maszyn może dokonywać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym. Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza. Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów. Podczas utylizacji usunąć olej. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja dot. konserwacji ) muszą być usunięte. Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu

14 Transport Maszyny są wysyłane do klienta porządnie zapakowane. Zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniu (w szczególności prawidłowe mocowanie pasów). Gdy maszyna jest podnoszona, nie wolno jej stawiać do góry nogami ani ustawiać jej w pozycji pochyłej. Pasy dźwigu powinny być umocowane na krzyż. Aby usunąć opakowanie, maszynę podnieść za pomocą wózka widłowego (Rys.1). Przed poniesieniem maszyny zablokować wszystkie uchwyty i położyć miękki materiał pomiędzy linami a maszyną, żeby uniknąć uszkodzeń maszyny i lakieru. Do podnoszenia maszyny stosować mocnych lin i pasów o odpowiednim udźwigu i [będących] w nienagannym stanie (dane nt. wagi maszyny znajdują się w Danych technicznych ). Podczas transportu zachowywać równowagę. (Rys.2). Rys. 1 Rys

15 Rozpakowywanie 1. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na przewidzianym miejscu instalowania. 2. Usunąć odpowiedni materiał opakowania. 3. Odkręcić śruby mocujące, jeśli zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny podczas transportu. 4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny. 5. Stosować właściwy podnośnik (patrz Waga Dane techniczne ), aby maszynę wyciągnąć z opakowania. Nie podnosić maszyny za tuleję wrzecionową. Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi (patrz Punkty mocowania ). 6. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W. 7. Materiał opakowania zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami. Instalacja maszyny Instalacja Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno przykręcić. (Wyjątek stanowią wiertarki stołowe, tych nie trzeba przykręcać). W zależności od jakości podłoża zastosować właściwe mocowania do podłoża. W przypadku [stosowania] wiertarek stołowych uważać na odpowiednią nośność stołu. Jeśli maszyna została dostarczona z podstawą, najpierw trzeba przykręcić podstawę do podłoża, a następnie podstawę z maszyną (zapewnienie stabilności). Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka. Przestrzegać, by odległość od muru wynosiła ½ metra, a z przodu maszyny 1 metr albo kierować się największą wielkością przedmiotu obrabianego. W odległości 1 ½ m nie może znajdować się żadne inne miejsce pracy ani trasa komunikacyjna. Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów)

16 Opis maszyny Ustawienia Ustawienie wrzeciennika 1. Przy poluzowanej nakrętce głównej można wrzeciennik podnosić lub opuszczać za pomocą korby ręcznej. 2. Przy poluzowanej nakrętce wrzeciona można odchylać wrzeciennik [o] 90 w lewo lub w prawo. Ustawienie prędkości wrzeciona Maszyna jest wyposażona w głowicę przekładniową z napędem wewnętrznym, która oferuje 6 różnych prędkości. Dźwignie do sterowania prędkości znajdują się z przodu głowicy frezowej. Ponadto maszyna posiada silnik dwustopniowy, który umożliwia uzyskanie 12 stopni prędkości. Poprzez panel sterowania można wybierać pomiędzy wysoką a niską prędkością. W celu ustawienia żądanej [ilości] obrotów użyć diagramu [znajdującego się] przed wrzeciennikiem. Nie zapominać: Nigdy nie próbować zmieniać prędkości [za pomocą] przekładni, podczas gdy maszyna znajduje się w ruchu [podczas pracy maszyny]. Przed dokonywaniem ustawień zadbać o to, by wszystkie ruchome części [maszyny] się zatrzymały. Uwaga: Podczas pracy [biegu] maszyny nie zmieniać kierunku wrzeciona. Przed zmianą kierunku biegu poczekać, aż maszyna się zatrzyma

17 Regulacja wysokości wrzeciona Są dwie możliwości ręcznego ustawienia wysokości wrzeciona. Uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej [znajdujący się] po prawej stronie wrzeciennika umożliwia użycie wiertła/ freza jako prasy wiertarskiej. Wrzeciono obniża się tak długo, dopóki naciskana jest dźwignia albo do osiągnięcia miejsca [ogranicznika] głębokości. Druga możliwość to ustawienie mikro posuwu wrzeciona za pomocą koła ręcznego. W celu opuszczenia wrzeciona użyć koła ręcznego [wykonując] następujące czynności: 1. Ustawić pokrętło do automatycznego posuwu na zero. 2. Ustawić uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej zgodnie z poniższym rysunkiem. To przekazuje kontrolę na doprowadzenie precyzyjne za pomocą koła ręcznego. 3. Ustawić przełącznik do [ustawiania] stopni za pomocą koła ręcznego przy doprowadzeniu precyzyjnym na zero. 4. W celu opuszczenia wrzeciona obracać ustawienie do doprowadzenia precyzyjnego za pomocą koła ręcznego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pamiętać: Przy doprowadzeniu precyzyjnym nie trzeba dokręcać uchwytu pierścienia do [regulacji] stopnia głębokości. Ustawienie automatycznego posuwu wrzeciona 1. Upewnić się, że wrzeciono obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 2. Ustawić pierścień do [regulacji] stopnia głębokości na żądane ustawienie. 3. Dokręcić uchwyt do [regulacji] głębokości. 4. Użyć przycisku [pokrętła] do posuwu w celu ustawienia żądanej wielkości posuwu. 5. Nacisnąć posuw tulei wrzecionowej za pomocą uchwytu wg. rysunku. 6. Upewnić się, że uchwyt do posuwu tulei wrzecionowej nie jest dokręcony. Pamiętać: Nie próbować zmieniać prędkości wrzeciona podczas ruchu maszyny. Przed dokonaniem ustawień na maszynie poczekać, aż wszystkie ruchome części maszyny się zatrzymają. Uwaga: Nie używać posuwu wrzeciona, podczas gdy wrzeciono obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz także wtedy nie, gdy tuleja wrzecionowa jest ustalona. Ponadto nie powinno się używać posuwu wrzeciona, gdy pierścień skali głębokości nie jest dokręcony oraz podczas gwintowania. Blokada tulei wrzecionowej Do procesów frezowania tuleję wrzecionową można ustalić za pomocą uchwytu. Mechanizm ustalający znajduje się po lewej stronie wrzeciennika. UWAGA: Wykonywać tylko proste cięcia, gdy posuw jest oddalony od wrzeciennika i ustalony. Przy zgrubnych [procesach] skrawania można uszkodzić wrzeciono

18 Drogi przemieszczenia Stół wiertarski i frezarski można poruszać wzdłuż osi X i Y. Posuw poprzeczny (X): Porusza się go za pomocą koła ręcznego z przodu podstawy stołu. Posuw poprzeczny można ustalić poprzez dwie śruby od dźwigni po prawej stronie sań poprzecznych pod stołem. Posuw wzdłużny (Y): Porusza się go za pomocą koła ręcznego na końcu stołu. Oba koła poruszają stół w obu kierunkach [w obie strony] wzdłuż osi Y. Posuw wzdłużny można ustalić poprzez dwie śruby od dźwigni z przodu sań poprzecznych. Ogranicznik posuwu wzdłużnego: Odległość posuwu wzdłużnego można kontrolować poprzez ogranicznik posuwu wzdłużnego. Listwa prowadząca Każdy poślizgowy ogon jaskółczy przy maszynie posiada listwę prowadzącą, która znajduje się pomiędzy dwiema śrubami nastawczymi. Ustawić listwy luzując jedną śrubę i dokręcając drugą śrubę znajdującą się na przeciwnym końcu [listwy] aż do odczucia lekkiego oporu. Dokonywać tych ustawień w czasie poruszania stołu lub wrzeciona wzdłuż prowadnicy o przekroju jaskółczego ogona. Następnie dokręcić poluzowaną śrubę. Pamiętać: Luźne prowadnice prowadzą do słabych wyników pracy i mogą doprowadzić do zużycia sań. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia. Montaż narzędzi W celu osadzenia narzędzia we wrzecionie wykonać następujące czynności: 1. Wyciągnąć wtyczkę. 2. Usunąć zabrudzenia czy wióry z narzędzia. 3. Osadzić imak narzędziowy albo mocowanie we wrzecionie. 4. Użyć gumowego młotka i uderzać w koniec imaka narzędziowego w celu zabezpieczenia narzędzia we wrzecionie. 5. Usunąć wszystkie przedmioty z wiertła przed włączeniem wrzeciona. Demontaż narzędzi W celu usunięcia narzędzia wiertarskiego wykonać następujące czynności: 1. Wyciągnąć wtyczkę. 2. Usunąć zabrudzenia czy wióry z narzędzia. 3. Użyć uchwytu do posuwu tulei wrzecionowej aż do zobaczenia nacięcia na posuwie i dokręcić uchwyt. 4. Osadzić wybijak w nacięciu przy tulei wrzecionowej, uderzać gumowym młotkiem w koniec pasa klinowego aż będzie można zdjąć imak narzędziowy. UWAGA: Jedną ręką trzymać imak narzędziowy. Jeśli imak narzędziowy jest zabezpieczony wrzecionem dociągającym [mocującym], użyć klucza do śrub w celu poluzowania imaka narzędziowego we wrzecionie dociągającym. Jak tylko narzędzie zostanie poluzowane, może się zdarzyć, że trzeba będzie docisnąć wrzeciono dociągające poprzez uderzenie młotkiem gumowym, aby móc zdjąć imak narzędziowy z wrzeciona. Ręcznie dokończyć odkręcanie wrzeciona dociągającego. 5. Usunąć wszystkie zabrudzenia w obrębie otworu wrzeciona. 6. Następnie osadzić wrzeciono w przewidzianym dla niego miejscu

19 Uruchomienie UWAGA: Przed uruchomieniem sprawdzić, czy pokrywa ochronna wrzeciona jest zamknięta, w przeciwnym razie maszyna nie będzie działać. Można nacisnąć przycisk Tipp [wskazówka], aby upewnić się, że wrzeciono obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W innym razie trzeba sprawdzić zasilanie elektryczne. Wiercenie i frezowanie Obrócić przełącznik na pozycję Toczenie & wiercenie. Nacisnąć przycisk startu. W razie konieczności [w razie niebezpieczeństwa] nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa. Nacinanie gwintów wewnętrznych/gwintowanie Podczas nacinania gwintów wewnętrznych czy gwintowania trzeba ustawić pokrętło automatycznego posuwu na pozycji zero. Obrócić przełącznik na pozycję gwintowanie. Ustawić ogranicznik głębokości do gwintowania. Nacisnąć przycisk startu. Jak tylko wrzeciono dojdzie do ogranicznika, zacznie biec wstecz. W razie konieczności nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa [ Not ] w celu niezwłocznego zatrzymania maszyny. Ponownie nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa, następnie przycisk powrót [ Umkehr ] i wrzeciono będzie wracać. Uwaga: Podczas procesu gwintowania nie próbować włączać automatycznego posuwu wrzeciona

20 Podłączenie do prądu Łącze 400 V Dla 400V-50-hZ 3-fazowego napędu podłączenie maszyny do prądu wykonuje wykfalifikowany technik, który jest zabezpieczony przez przełącznik ochronny o wielkości 10 amperów. Uziemienie Maszyna musi być uziemiona. Dostarczony kabel zasilania nie posiada wtyczki. Użyć kabla z łączem podstawowym [posiadającym uziemienie]. Jeśli zastosowane wyjście nie posiada łącza uziemiającego, wykfalifikowany elektryk [musi] go wymienić albo podłączyć odpowiedni adapter, który jest prawidłowo uziemiony. Adapter z kablem uziemiającym nie gwarantuje jeszcze, że maszyna jest rzeczywiście uziemiona, Źródło uziemienia trzeba najpierw sprawdzić. Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów. Sprawdzić urządzenia pod kątem wymienionych poniżej wad i w razie potrzeby wymienić je: Luźny uchwyt wiertarski lub trzpień wiertarski Luźne imadła lub zaciski Luźne trzpienie mocujące Zużyty przełącznik Zużyte lub uszkodzone kabel oraz wtyczka Uszkodzony pas klinowy Inne okoliczności mogące mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe użytkowanie maszyny Ochrona środowiska Zwrócić uwagę, by podczas pracy z wykorzystaniem wrzeciennika wiertarki stosować odpowiednio duże pojemniki zbiorcze, w których pomieści się spływający płyn. Ponadto uważać, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby. W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska. Smarowanie Wszystkie łożyska kulkowe zostały nasmarowane przez producenta i stąd nie wymagają dalszego smarowania. Regularnie smarować mechanizm regulacji wysokości stołu, żłobienia wrzeciona oraz listwę zębatą. Maszyna została nasmarowana powierzchniowo przez łożysko. Regularne smarowanie jest konieczne w celu zapewnienia długiej trwałości narzędzia. Do smarowania potrzebne są: manualna olejarka z ISO 68 lub SAE 20 W albo podobny smar. W celu nasmarowania łożyska wykonać następujące czynności: 1. Czystą ścierką wytrzeć łożysko na zewnątrz. 2. Końcówkę olejarki docisnąć do łożyska. 3. Nalać kilka kropli oleju do łożyska. 4. Po naoliwieniu wytrzeć ścierką ewentualne pozostałości [oleju]

21 Dolewanie oleju 1. Wymiana oleju: po ok. 120 godzinach pracy i następnie raz na rok 2. Utylizacja: Nigdy nie wylewać olejów czy innych szkodliwych dla środowiska substancji do kanałów, rzek czy innych cieków wodnych. Konserwacja Od czasu do czasu usuwać pył, który może gromadzić się wewnątrz w silniku. Nakładanie odpowiedniego wosku maszynowego na stół i słup zapobiega rdzewieniu tych części i pomaga utrzymać je w czystości. Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba nowe umieścić. Czyszczenie Czyszczenie: Do czyszczenia stosować odpowiednich bosaków do wiórów. Maszyny nigdy nie czyścić sprężonym powietrzem może dojść do zranienia przez rotujące ostre wióry. Wyczyścić wszystkie części starannie za pomocą suchej ścierki Środek czyszczący: Stół i niepolakierowane części maszyny zostały pokryte woskiem, który chroni te części przed korozją podczas transportu. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić powierzchnię. Na wyczyszczone powierzchnie wpuścić olej silnikowy 20W. Odtłuścić stół i słup za pomocą dostępnego w sprzedaży środka odłuszczającego (np. środka do czyszczenia na zimno), w żadnym wypadku nie wolno stosować rozcieńczalników nitro ani wody. Wosk usunąć płynnym roztworem lub roztworem odtłuszczającym na bazie cytrusowej. Nie używać roztworów zawierających chlor jak np. środka do czyszczenia hamulców czy acetonu. W przypadku dostania się niewielkiej ilości tych środków na lakierowaną powierzchnię, zostałaby uszkodzona farba. Stół i niepolakierowane części maszyny można chronić przed rdzą regularnie używając oleju zabezpieczającego przed rdzą. Nie mocować na dłuższy czas imadeł frezarskich czy innych przedmiotów do stołu, ponieważ w przeciwnym razie wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się rdzy wskutek nagromadzenia wiórów i płynu chłodziwa. Podczas czyszczenia należy również usunąć pozostałości chłodziwa i opiłki metalu. Wiórów [opiłków] nie powinno się usuwać sprężonym powietrzem. Czyszczenie maszyny po każdym użyciu jest najlepszym sposobem na zagwarantowanie bezawaryjnego użytkowania [maszyny]. Jeśli podczas czyszczenia zostałby usunięty smar z ważnego miejsca, należy ten obszar ponownie nasmarować. Poniższe obszary smarować zawsze po 8-godzinnym użytkowaniu: Śruba prowadnicy wzdłużnej Wrzeciennik

22 Płyn chłodziwa Pamiętać, żeby płyn chłodziwa wymieniać regularnie (zawsze co 2 miesiące), ponieważ mogą gromadzić się brud, grzyby i bakterie. Okresowe konserwacje Codzienne Usuwać wióry, wycierać maszynę i smarować ogranicznik stołu. Nasmarować [naoliwić] wszystkie łożyska kulkowe. Sprawdzić wrzeciono i usunąć zabrudzenia. Po każdym użytkowaniu Sprawdzić każdy nóż [ostrze], czy się nie stępił[-o], czy nie pozostały wióry [opiłki], czy nie ma rys albo czy nie brakuje zatyczek. Wymienić lub naostrzyć te części. Sprawdzić tuleję zaciskową, czy nie ma uszkodzonej powierzchni, czy nie ma rys wewnątrz i w razie potrzeby ją wymienić. Zawsze po 40 godzinach użytkowania Wiertło lub frez sprawdzać pod kątem luźnych przyłączy, zużytych przełączników czy wyrobionego gwintu wrzeciona dociągającego [mocującego]. Miesięczne Smarować słup wiertarski i listwę zębatą - Słup wiertarski oliwić/smarować regularnie za pomocą ogólnie dostępnego oleju [smaru]. - Listwę zębatą smarować regularnie za pomocą ogólnie dostępnego smaru (np. smarem do łożysk ślizgowych). Półroczne Sprawdzić elektrykę - Kontrolować elementy budowy wiertarki stołowej i słupowej oraz oprzęt elektryczny. Roczne Wymienić gumowy pas klinowy po zobaczeniu rys czy strzępów. W razie potrzeby Nastawić sprężynę cofającą [powrotną] wrzeciona - Obie nakrętki przy obudowie sprężyny trzeba odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok. ¼ obrotu. W żadnym przypadku nakrętek nie usuwać całkowicie z gwintu. - Przytrzymać obudowę sprężyny ręką i drugą ręką lekko ją wyciągnąć. - Obudowę sprężyny trzeba tak długo obracać wokół własnej osi, aż trzpień zaskoczy w następne nacięcie. UWAGA: Chcąc zwiększyć napięcie, wówczas obudowę obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W przypadku zmniejszania napięcia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Trzpień musi prawidłowo zaskoczyć w nacięciu przy obudowie sprężyny, dopiero wtedy można dokręcić nakrętkę. Za pomocą drugiej nakrętki zabezpieczyć pierwszą nakrętkę. W żadnym wypadku nie dotykać obudowy sprężyny cofającej podczas dokręcania nakrętek Utylizacja Olej trzeba usunąć podczas utylizacji. Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz Instrukcja konserwacji ) trzeba usunąć. Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów. Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu

23 Rozwiązywanie problemów Nie dokonywać zmian, jeśli nie zostało zdemontowane wiertło / frez i jeśli nie zatrzymały się ruchome części. Problem Potencjalna przyczyna Środek zaradczy Silnik się nie włącza 1. Niskie napięcie 2. Otwarty przewód w silniku 3. Wadliwy kondensator 1. Sprawdzić zasilanie elektryczne pod kątem właściwego napięcia 2. Sprawdzić wszystkie łącza doprowadzające w silniku 3. Wymienić kondensator Bezpiecznik lub przełącznik ochronny zwalania się 1. Zwarcie kabla lub wtyczki Silnik się przegrzewa Nakładanie narzędzia w mocowaniu Narzędzie się łamie Maszyna jest zbyt głośna lub się przegrzewa Przedmiot obrabiany wibruje lub stuka podczas obróbki Stół przesuwa się z trudnością Doprowadzenie precyzyjnie nie opuszcza posuwu Nieprawidłowa obróbka powierzchni 2. Zwarcie w silniku lub luźne przyłącza 3. Niewłaściwy bezpiecznik lub niewłaściwy przełącznik ochronny 1. Silnik jest przeciążony 2. Cyrkulacja powietrza jest ograniczona przez silnik 1. Mocowanie nie jest w pełni dokręcone we wrzecionie 2. Nieprawidłowe mocowanie 3. Pozostałości w mocowaniu 4. Zbyt duże cięcia 1. Zbyt wysoka prędkość obrotowa lub zbyt duży posuw 2. Wiertło się bardzo nagrzewa 3. Zbyt duże cięcia 1. Zbyt duża głębokość wiercenia 2. Tępe noże skrawające 1. Śruby przy stole nie są dobrze dokręcone 2. Wrzeciono nie jest dobrze dokręcone 3. Przedmiot obrabiany nie jest dobrze umocowany 4. Zbyt wysoka prędkość obrotowa lub zbyt duży posuw 1. Zbyt mocne mocowanie stołu 2. W prowadnicach nazbierały się wióry 3. Prowadnice są suche i wymagają smarowania 4. Blokują ograniczniki wzdłużne 5. Prowadnice są zbyt mocno [dokręcone] 1. Sprawdzić kabel lub łącze na wadliwą izolację i wymienić przedłużacz 2. Sprawdzić wszystkie łącza przy silniku na luźne łącza lub zużytą izolację 3. Wymienić bezpiecznik lub przełącznik ochronny 1. Zredukować obciążenie silnika 2. Wyczyścić silnik w celu umożliwienia prawidłowego dopływu powietrza 1. Dokręcić wrzeciono dociągające [mocujące] 2. Zmierzyć średnicę i dopasować mocowanie 3. Usunąć pozostałości oleju i zabrudzenia 4. Zmniejszyć głębokość wiercenia 1. Użyć tabeli w celu nastawienia prawidłowej prędkości obrotowej lub posuwu 2. Użyć płynu wiertniczego lub oleju do odpowiedniego zastosowania 3. Zmniejszyć głębokość wiercenia 1. Zmniejszyć głębokość wiercenia` 2. Użyć naostrzonych noży 1. Dokręcić śruby przy stole 2. Dokręcić wrzeciono 3. Sprawdzić, czy zaciski są dobrze osadzone i właściwe dla [danej] obróbki. Upewnić się, że imadło jest mocno umocowane do stołu. 4. Użyć właściwej prędkości obrotowej i posuwu. 1. Sprawdzić, czy mocowanie stołu nie jest zablokowane. 2. Usunąć wióry nagromadzone podczas procesów wiercenia 3. Nasmarować prowadnice 4. Sprawdzić, czy ograniczniki są luźne i czy [nie] blokują ogranicznik główny 5. Poluzować śrubę przy listwie prowadzącej 1. Pokrętło nie jest dokręcone 1. Obracać pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu dopasowania [dokręcenia] ustawienia. 1. Nieprawidłowa prędkość obrotowa lub nieprawidłowy posuw 2.Tępy nóż lub nieprawidłowy wybór noża 3. Nieprawidłowe obracanie [się] wiertła. 1. Ustawić odpowiednią prędkość obrotową lub posuw 2. Naostrzyć noże lub użyć lepszego noża do danego procesu pracy 3. Sprawdzić wiertło pod kątem prawidłowego obrotu [prawidłowej rotacji]

24 Schemat przepływu prądu FU 1 8 x 32 FU 2 8 x 32 FU 3 8 x 32 2A 2A 2A

25 Lista części zamiennych

26 - 22 -

27 - 23 -

28 - 24 -

29 - 25 -

30 - 26 -

31 - 27 -

32 Warunki udzielania gwarancji 1. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu dostarczenia maszyny. 2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłową pracę maszyny. 3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady. 4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu]. 5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient. Przedruki, reprodukcje w całości lub częściowe niniejszej instrukcji obsługi są dozwolone tylko za pisemnym zezwoleniem firmy PWA GmbH [PWA Sp. z o. o.]

33 Deklaracja zgodności oznaczenie CE

34 Deklaracja zgodności oznaczenie CE [Tłumaczenie z j. niemieckiego] PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Austria Tel.: Faks: DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Certificate of Compliance według EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1A [Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, załącznik II część 1A] according to Directive 2006/42/EC, Annex II Part 1A Niniejszym oświadczamy, że poniżej wskazana maszyna na podstawie jej projektu i sposobu budowy, jak również jej wykonania, oddana przez nas do użytkowania, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, 2006/95/EG i 2004/108/EG. Dokonanie, bez uzgodnienia z nami, jakiejkolwiek zmiany na maszynie skutkuje utratą ważności niniejszej deklaracji. Hereby we declair that the following machine meets the essential health and safety requirements of the following EC Directives: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC. Any by us unauthorized changes of the machine cause losing of the certificate validity. Dokumentacja techniczna jest zarządzana przez: The technical documentation is managed by: PWA HandelsgmbH Nebingerstraße A-4020 Linz Nazwa maszyny: Wiertarka / frezarka Product Drilling & Milling machine Typ maszyny: FM 50 VM Type: Rok budowy: od kwietnia 2010 Year of manufacture: Zastosowano uzgodnione normy: EN ISO :2009 Applied harmonized European standards: EN ISO :2009 EN :2006; EN 349:2008 EN ISO 13850:2006 EN ISO 13857:2008 Miejscowość / data: Linz, PWA HandelsgmbH [PWA Sp. handlowa z o. o.] Nebingerstraße 7a, A-4020 Linz Nazwisko i funkcja osoby podpisującej: Name and Function of the Signatory: Bernhard Pindeus, prezes Bernhard Pindeus, Manager [nieczytelny podpis:] /-/

35 Oświadczenie dot. montażu obowiązuje tylko kraje NIE-niemieckojęzyczne

36 Oświadczenie dot. montażu obowiązuje tylko kraje NIE-niemieckojęzyczne [Tłumaczenie z j. niemieckiego] PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Austria Tel.: Faks: OŚWIADCZENIE DOT. MONTAŻU dla maszyn niekompletnych Declaration of Incorporation for partly completed Machinery według EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1B [Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG, załącznik II część 1B] according to Directive 2006/42/EC, Annex II Part 1B Niniejszym oświadczamy, że poniżej wskazana maszyna na podstawie jej projektu i sposobu budowy, jak również jej wykonania, oddana przez nas do użytkowania, spełnia wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie Wspólnoty Europejskiej 2006/42/EG z wyłączeniem punktu Instrukcja obsługi w języku krajowym. Ponadto maszyna spełnia wymogi ujęte w 2006/95/EG i 2004/108/EG. Dokonanie, bez uzgodnienia z nami, jakiejkolwiek zmiany na maszynie skutkuje utratą ważności niniejszego oświadczenia. Hereby we declair that the following machine meets the essential health and safety requirements of the following EC Directives: 2006/42/EC; exception of item Instruction to countries language. Further meets the Machine 2006/95/EC, 2004/108/EC. Any by us unauthorized changes of the machine cause losing of the certificate validity. Specjalistyczna dokumentacja techniczna zgodnie z załącznikiem VII cz. B została utworzona i jest zarządzana przez: The special technical documentation according to Annex VII Part B was created and is managed by: PWA HandelsgmbH Nebingerstr. 7a A-4020 Linz Na uzasadnione żądanie krajowych oddziałów specjalistyczna dokumentacja techniczna jest przekazywana w formie elektronicznej. Prawa własności przemysłowej producenta maszyny niekompletnej nie zostają tym samym naruszone. The social technical documentation shall be provided at reasonable request national throws in electronic form. The commercial trade mark rights of the manufacturer of the incomplete machine are not affected. Nazwa maszyny: Wiertarka / frezarka Product Drilling & Milling machine Typ maszyny Type: FM 50 VM Rok budowy Year of manufacture: od kwietnia 2010 Zastosowano uzgodnione normy Applied harmonized European standards: EN ISO :2009; EN ISO :2009, EN :2006; EN 349:2008, EN ISO 13850:2006; EN ISO 13857:2008 Miejscowość / data: Linz, PWA HandelsgmbH [PWA Sp. handlowa z o.o.] Nebingerstr. 7a, A-4020 Linz Nazwisko i funkcja osoby podpisującej: Name and Function of the Signatory: Bernhard Pindeus, prezes Bernhard Pindeus, Manager [nieczytelny podpis:] /-/

37

38 ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE Zamówienie w ramach gwarancji Zamówienie za odpłatnością Zapytanie (właściwe proszę zakreślić) Data wpływu: (PWA-wewn.) Szanowni Państwo, W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji zamówienia na części zamienne prosimy o kompletne wypełnienie niniejszego formularza i wraz z kopią właściwego rysunku części zamiennej przesłać do nas faksem. Nr zlecenia: (PWA-wewn.) Z wyrazami szacunku Państwa Team BERNARDO Firma: Adres: Tel. /Faks: Nazwa maszyny: Nr maszyny: Rok budowy: Państwa branżowiec (koniecznie wypełnić): Dot. reklamacji w okresie gwarancyjnym: Nr faktury: Data faktury: Raport o uszkodzeniach (koniecznie wypełnić): Nr części zamiennej Nazwa Instrukcja obsługi str. Ilość Data Podpis Niekompletnie wypełnione formularze nie będą rozpatrywane!!!

39

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo