Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK."

Transkrypt

1 Raciechowice, r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Zamawiający Urząd Gminy w Raciechowicach na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia r. poz. 907ze zm.) udziela stosownych wyjaśnień: Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. 2 KM Pytanie 2. Czy w ostatnich dziesięciu latach doszło do powodzi w miejscu ubezpieczenia? Jeżeli tak, to kiedy, gdzie i jaki był rozmiar szkód? Odp.: BRAK SZKÓD POWODZIOWYCH W OSTATNIM DZISIĘCIOLECIU Pytanie 3. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia. Pytanie 4. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych. Odp.: LOKALIZACJE ZGŁOSZONE DO UBEPZIECZENIA NIE SĄ ZAGROŻONE OSUWISKAMI SKARP LUB ZBOCZY Pytanie 5. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki i lokale nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak, to czy w/w budynki: - posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe? Jeżeli tak, to jakie? - Jaki jest stan techniczny w/w budynków? - Czy ktoś nadzoruje w/w budynki? Jeżeli tak, to jak często? ZGŁASZA 1

2 Pytanie 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków i lokali nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki? Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA? Pytanie 7. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki będące pod opieką konserwatora zabytków? Pytanie 8. Czy w budynkach starszych niż 50 lat zgłoszonych do ubezpieczenia były wykonane remonty? Jeżeli tak, to prosimy o informację, co było wymieniane, jakie były wartości remontów i kiedy były dokonane? Odp. : TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA DACHÓW, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, MODERNIZACJA CO, MODERNIZACJA KOTŁOWNI, WYKONANIE ELEWACJI I TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE WEWNĘTRZNE, WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, LATA , WARTOŚĆ ZŁ. Pytanie 9. Prosimy o uzupełnienie danych dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia ( Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ) minimum o : - Rok budowy Odp.: ZGODNIE Z SIWZ - Materiał ścian Odp.: ZGODNIE Z SIWZ - Materiał pokrycia dachu Odp.: BLACHA - Powierzchni budynków Odp.: ZGODNIE Z SIWZ Pytanie 10. W związku z obligatoryjnymi zapisami klauzuli dotyczącymi uznania zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające prosimy o podanie występujących zabezpieczeń dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: HYRANTY, ZAMKI PRZECIWŁAMANIOWE, ALARM, MONITORING Pytanie 11. Jaki jest stan techniczny budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: DOBRY Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Odp.: WSZYSTKIE BUDYNKI ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZENIA POSIADAJĄ POSIADAJĄ POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE STOSOWNE DO AKTUALNEGO PRZEZNACZENIA. Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo potwierdzone jest pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odp.: WSZYSTKIE BUDYNKI ZGŁOSZONE DO UBEPZIECZENIA I ICH INSTALACJE PODDAWANE SĄ REGULARNYM PRZEGLĄDOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA, CO KAŻDORAZOWO POTWIERDZONE JEST PISEMNYMI PROTOKOŁAMI 2

3 Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia zgodny jest z wymogami prawa budowlanego. Odp.: STAN ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W MIEJSCU UBEZPIECZENIA ZGODNY JEST Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO Pytanie 15. Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również budowle hydrotechniczne ( w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp. ) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia w/w rodzaje mienia. Pytanie 17. Prosimy o wyjaśnienie, czy majątek wskazany w załączniku nr 4 do Programu Ubezpieczenia Wykaz mienia poz 25 dla lokalizacji Gminna Biblioteka w Raciechowicach jest budynkiem czy budowlą; prosimy o podanie przeznaczenia i konstrukcji. Odp.: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (BYŁY URZĄD GMINY). BUDYNEK MUROWANY, DACH DWUSPADOWY POKRYTY BLACHĄ Pytanie 18. Prosimy o podanie przeznaczenia budowli z poz 26 załącznik nr 4 do Programu Ubezpieczenia wykaz mienia przy budynku UG Raciechowice 140 Odp. SZALET PUBLICZNY Pytanie 19. Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem oraz kosztów akcji ratowniczej. Odp.: DO WYSOKOŚCI SU Pytanie 20. Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości ,00 zł ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 21. Prosimy o zmianę definicji zalania występującej w SIWZ w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na : zalanie bezpośrednie działanie mediów: wody, pary, cieczy lub innych substancji na ubezpieczone mienie, które wydostały się w sposób nagły, niezamierzony i niekontrolowany z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania bądź urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci cieczy lub pary wskutek: -Awarii instalacji lub urządzeń technologicznych; - Nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów - Samoczynnego uruchomienia się wodnych urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar; 3

4 - Cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej - Samoistnego rozszczelnienia się zbiorników Pytanie 22. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 500,00 zł dla przedmiotu ubezpieczenia: Budowle ( ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, przystanki, wiaty przystankowe itp. ) Pytanie 23. Prosimy o podanie rzeczywistej wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia. Pytanie 24. Jaka jest konstrukcja i rok budowy przystanków i wiat przystankowych zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: WIATY PRZYSTANKOWE SĄ METALOWO-SZKLANE, ROK BUDOWY 2011/2012R Pytanie 25. Prosimy o ustalenie prędkości wiatru w definicji huraganu na poziomie 17,5m/s Pytanie 26. Prosimy o wprowadzenie w definicji kradzieży zwykłej zapisu: Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody Pytanie 27. Prosimy o podanie jakich przedmiotów dotyczy ubezpieczenie kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Odp.: DOTYCZY ŚRODKÓW NISKOCENNYCH ORAZ WSKAZANYCH W WYKAZIE MIENIA Pytanie 28. Czy ubezpieczone urządzenia i sprzęt elektroniczny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciami? Odp.: TAK Pytanie 29. Czy Gmina Raciechowice jest organizatorem imprez masowych, na których są pokazy sztucznych ogni? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte będą szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni. Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą obejmowane imprezy masowe organizowane przez Gminę Raciechowice o charakterze sportowym obejmujące sporty 4

5 ekstremalne, motorowe, motorowo-wodne, lotnicze oraz takie gdzie celem jest osiąganie maksymalnej prędkości. Pytanie 31. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Odp.: TAK Pytanie 32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Odp.: POTWIEDZAMY, ŻE ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WYKRACZA POZA ZAKRES USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. Prosimy również o potwierdzenie, że placówki tego rodzaju nie będą włączone do ubezpieczenia na podstawie zamówień uzupełniających. Odp.: POTWIERDZAMY, ŻE NIE OBEJMUJE SZKÓD I NIE BĘDĄ ONE WŁĄCZONE DO ZAKRESU Pytanie 34. Prosimy o informację, czy zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, sortownią śmieci, punktem utylizacji odpadów ( spalarnią ) lub punktem przeładunku śmieci? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Prosimy również o potwierdzenie, że lokalizacje tego rodzaju nie będą włączone do ubezpieczenia na podstawie zamówień uzupełniających. POSIADAJĄ I LOKALIZACJE TEGO RODZAJU NIE BĘDĄ WŁĄCZONE DO UBEZPIECZENIA Pytanie 35. Prosimy o potwierdzenie że klauzula odstąpienia od prawa regresu nie dotyczy podwykonawców. PODWYKONAWCÓW Pytanie 36. Prosimy o podanie w jakim stanie technicznym są drogi będące w zarządzie Gminy Raciechowice dotyczy ubezpieczenia OC? Odp.: STAN DOBRY Pytanie 37. Ile i jakich pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych posiada zamawiający? 5

6 Pytanie 38. Prosimy o wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia jej realizacji. PLANUJE SIĘ WIĘKSZYCH INWESTYCJI POZA BIEŻĄCYMI REMONTAMI. Pytanie 39. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony ( co najmniej ) w zakresie wszystkich ubezpieczeń okrelonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic. Odp.: BRAK RÓŻNIC. Pytanie 40. Czy wszystkie obiekty / lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic. Odp.: TAK Pytanie 41. Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie. Odp.: BRAK RÓŻNIC Pytanie 42. Proszę o informację, czy w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli tak, to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość. Pytanie 43.W celu oceny dotychczasowej szkodowości Zamawiającego prosimy o informację jaki poziom franszyz i udziałów własnych obowiązywał w ostatnich 3 latach. Odp.: MAJĄTEK Franszyza integralna, fraszyza redukcyjna brak W OC DZIAŁALNOŚCI Franszyza integralna 100,- zł w szkodach rzeczowych Franszyza redukcyjna brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna może wynosić wysokość świadczenia ZUS, dla OC) Udział własny - brak Część III Zamówienia Pytanie 44. Prosimy o podanie liczby osób w wieku do 65 lat i powyżej 65 lat ( oddzielnie dla każdego zakresu zamówienia ). Odp.: DO 65 LAT 305 OSÓB, POWYŻEJ 65 LAT I KOBIETY 33 OSOBY Pytanie 45. Prosimy o informację, jak często odbywają się ćwiczenia, szkolenia i zawody dla członków OSP. Odp.: RAZ NA ROK ZAWODY, ALBO ĆWICZENIA 6

7 Pytanie 46. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 3 lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli tak to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka była ich wartość? Odp. : NIE DOTYCZY Pytanie 47. Czy istnieją utworzone rezerwy szkodowe z roszczeń już zgłoszonych, a jeszcze nie wypłaconych? Część I zamówienia Pytanie 48. Prosimy o podanie stanu technicznego budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia według następujących kryteriów: stan dobry, stan dostateczny, stan zły, stan awaryjny. Odp.: STAN DOBRY Pytanie 49. Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również budowle hydrotechniczne ( w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp. ) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich wartości jednostkowych oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia w/w rodzaje mienia. Pytanie 50. Jeżeli Zamawiający potwierdza objęcie ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych budowli hydrotechnicznych prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony. Pytanie 51. Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie robót pomocniczych związanych z naprawą instalacji lub urządzeń technologicznych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwań miejsca powstania awarii. Odp.: LIMIT: ,00 ZŁ Pytanie 52. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków i budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu w wysokości ,00 zł lub podanie akceptowalnego limitu na to ryzyko. Odp.: ZGODA NA LIMIT: ,00 ZŁ Pytanie 53. Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w klauzuli miejsc ubezpieczenia dla przyszłych lokalizacji. Odp.: LIMIT: ,00 ZŁ Pytanie 54. Prosimy o podanie łącznej wartości dróg w których posiadaniu jest Gmina. 7

8 Odp.: DROGI NIE PODLAGAJĄ UBEZPIECZENIU OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, A JEDYNIE UBEPZIECZENIU OC ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ Pytanie 55. W związku z 3 letnim okresem odpowiedzialności prosimy o podanie szkodowości za pełne ostatnie 5 lat, czyli lata Odp.: r. - USZKODZENIE KOMPUTERA "ZALANIE" WYPŁATA: 1 178,00 PLN r. - NAJECHANIE NA WYRWĄ W JEZDNI - WYPłATA: 6 699,39 PLN r. - ROZBICIE SZYBY- WYPłATA: 330,00 PLN r. - W WYNIKU HURAGANU DOSZłO DO USZKODZENIA DACHU- WYPłATA: 1 426,53 PLN. Pytanie 56. Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC do dnia nie było zgłoszonych szkód ani roszczeń. Odp.: SZKODA Z DNIA r., WYPŁATA: 6 699,39 PLN - NAJECHANIE NA WYRWĘ W JEZDNI Pytanie 58. Prosimy o potwierdzenie, że franszyzy w ubezpieczeniu OC w dotychczasowym programie ubezpieczeniowym były na poziomie nie wyższym niż wnioskowane obecnie. Odp.: POTWIERDZAMY Pytanie 59. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej w rozumieniu ustawy. Odp.: POTWIERDZAMY Pytanie 60. Jakie zabezpieczenia antyprzepięciowe posiadają lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia? Odp.: LISTWY PRZECIWPRZEPIĘCIOWE Pytanie 61. Prosimy o informacje czy Zamawiający samodzielnie usuwa zalegający na dachach śnieg, lód czy tez ma w tym zakresie podpisane umowy z podwykonawcami. Czy firmy te posiadają polisy OC. Odp.: SAMODZIELNIE Pytanie 62. Czy na okres 2014/2015/2016/2017 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Odp.: Nie Pytanie 63. Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Pytanie 64. Prosimy o informację czy obecnie Zamawiający posiada program ubezpieczenia który jest tożsamy pod względem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela z obecnie procedowanym postępowaniem. Czy 8

9 poziom franszyz i udziałów własnych w obecnie istniejącym programie ubezpieczenia jest tożsamy z oczekiwanym w niniejszym postępowaniu. Odp.: AKTUALNY PROGRAM UBEZPIECZENIA ORAZ POZIOM FRANSZYZ JEST TOŻASMY POD WZGLĘDEM ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Z OBECNIE PRZEPROWADZANYM POSTĘPOWANIEM Pytanie 65. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Odp. : BRAK SZKÓD POWODZIOWYCH W OKRESIE OD 1997 Pytanie 66. Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA Pytanie 67. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu. KTÓRE BUDYNKI I DACHY MAJĄ WYPEŁNIENIE STEROPIANEM Pytanie 68. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają detekcję pożaru? POSIADAJĄ Pytanie 69. Czy system detekcji pożaru w budynku Urzędu Gminy jest certyfikowany oraz czy czujki dymu obejmują wszystkie pomieszczenia. Jeśli nie prośba o określenie które nie są objęte detekcją. Pytanie 70. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 71. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% min zł w ubezpieczeniu ryzyka powodzi. Pytanie 72. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% min zł w ubezpieczeniu ryzyka obsunięcia ziemi. Pytanie 73. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Pytanie 74. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł w ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia. 9

10 Pytanie 75. Prosimy o podwyższenie franszyz redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym. Pytanie 76. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej. Pytanie 77. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych, obrotowych i gotówki tam się znajdujących PML. Odp.: ZS Nr1 RACIECHOWICE WARTOŚĆ ~ ,00 PLN Pytanie 78. Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring. Pytanie 79. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC. Odp.: POTWIERDZAMY, ŻE ZAKRES UBZPIECZENIA OC NIE OBEJMUJE ZDARZEŃ/SZKÓD OBJĘTYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ POLISAMI OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC I OBOWIĄZKOWEGO ZAWODOWEGO UBEPZIECZENIA OC Pytanie 80. Czy dotychczas Gmina posiadała ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Odp.: TAK, W ZAKRESIE ZGODNYM Z ZAPISAMI SIWZ Pytanie 81. Prosimy o potwierdzenie, ze w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi. Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie szkodowości. Odp.: POTWIERDZMY, ŻE W PRZEBIEGU SZKODOWOŚCI UJĘTE ZOSTAŁY WSZYSTKIE ROSZCZENIA I SZKODY ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ ZA DROGI Pytanie 82. Prosimy o dopisanie do treści Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń zapisu: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Pytanie 83. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania, w jaki sposób szkody zostały naprawione. Co po szkodzie zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka. Odp.: 2012 r. - uszkodzenie komputera - wypłata: 1 178,00 PLN NAPRAWA GWARANCYJNA LAPTOPA 2012 r. - najechanie na wyrwę w jezdni - wypłata: 6 699,39 PLN NAPRAWA DROGI 2012 r. - rozbicie szyby wiacie przystankowej- wypłata: 330,00 PLN WYMIANA SZYBY WEW WIACIE w wyniku huraganu doszło do uszkodzeń dachu i kominów w budynku szkoły w miejscowości Kawec - wypłata: 1 426,53 PLN - NAPRAWA DACHU I KOMINÓW 10

11 Pytanie 84. Prosimy o wskazanie pojazdów, dla których wymagana będzie Zielona Karta. Odp.: Będzie wymagana do dwóch samochodów: - KMY75R5 - KMY5H01 Z up. Wójta mgr inż. Wojciech Grela Sekretarz Gminy 11

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo