spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe"

Transkrypt

1 Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej będzie stanowić wykonanie upoważnienia zawartego w art ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Ustawa określa zasady ogólne wdrażania w Polsce Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z , str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem nr 223/2014. Narzędziem wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest program operacyjny. W Polsce realizowany będzie krajowy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Ze środków Programu, zgodnie z art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 223/2014, będą prowadzone zakupy artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących. Ponadto wsparciem objęta będzie dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w połączeniu ze środkami towarzyszącymi, mającymi na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego osób najbardziej potrzebujących. W myśl art. 24 rozporządzenia nr 223/2014 wsparcie dla operacji dystrybucji, wraz ze środkami towarzyszącymi, realizowanych przez wybrane przez instytucję zarządzającą (ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) organizacje partnerskie, będzie udzielane w formie dotacji. Będą one przyznawane do kategorii kosztów, o których mowa w art. 26 ust. 2 lit. c i e rozporządzenia nr 223/2014, tj. do kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz do kosztów środków towarzyszących. Do obydwu kategorii kosztów beneficjenci (organizacje partnerskie) będą uzyskiwać dofinansowanie ryczałtowe w wysokości 5% wartości brutto artykułów spożywczych zapewnionych im ze środków Programu Operacyjnego. Przepis art. 134b ust. 2 ustawy stanowi, że Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej Agencją, jako instytucja pośrednicząca w systemie zarządzania Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa będzie jednostką odpowiedzialną za realizację wypłat dofinansowania dla organizacji partnerskich, tj. dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz dofinansowania z tytułu środków towarzyszących. W art ustawy przewidziano upoważnienie dla ministra właściwego do

2 spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję wypłat w ramach Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem konieczności realizacji celów w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania pomocy finansowej i zapewnienia przejrzystości jej udzielania. Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z potrzeby ustanowienia na poziomie krajowym szczegółowych zasad przyznawania beneficjentom dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego. Na mocy art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 223/2014 państwo członkowskie ma obowiązek stworzenia ram prawnych dla realizacji Programu Operacyjnego. W myśl art. 26 ust. 1 rozporządzenia nr 223/2014 niezbędne przepisy krajowe powinny określić zasady kwalifikowania wydatków do dofinansowania z programu operacyjnego. Ponadto w art. 29 tego rozporządzenia ustanowiono wymóg przestrzegania przez państwo członkowskie zasad zarządzania dzielonego. Zasady zarządzania dzielonego określono w art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z , str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem finansowym. Stanowią one, że państwo członkowskie przestrzega zasad należytego zarządzania finansami, określonych w art. 30 rozporządzenia finansowego, oraz przyjmuje niezbędne środki wykonawcze chroniące interesy finansowe Unii, w tym zapobiegające nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym i przewidujące odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków finansowych. Należy podkreślić, że oprócz art. 29 rozporządzenia nr 223/2014, również przepis art. 5 ust. 7 tego rozporządzenia wprowadza bezwzględny wymóg przestrzegania art. 30 rozporządzenia finansowego. Oznacza to, że w celu wykonania przepisu art. 24 ust. 5 rozporządzenia nr 223/2014 ustanawiającego obowiązek uregulowania warunków udzielania wsparcia dla operacji, w tym metody stosowanej na potrzeby określania kosztów operacji oraz warunki płatności dofinansowania, niezbędne jest ustanowienie krajowych rozwiązań respektujących zasady należytego zarządzania finansami, tj. oszczędności, wydajności i skuteczności wydatkowania, obowiązujące państwo członkowskie jak i beneficjentów. Zaproponowane niezbędne rozwiązania krajowe oparte na ww. zasadach należytego zarządzania finansowego są dostosowane do specyfiki przyjętej w Programie Operacyjnym formy dofinansowania, tj. finansowania ryczałtowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 223/2014. Obejmują one m.in. wymóg przestrzegania przez organizację partnerską minimalnych 2

3 standardów w zakresie administrowania, transportu, magazynowania i minimalnych standardów w zakresie środków towarzyszących oraz zasady uzależnienia kwalifikowalności wydatków dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania, jak również dofinansowania z tytułu środków towarzyszących w przypadku stwierdzenia, że w realizacji projektu organizacja partnerska nie przestrzegała ww. minimalnych standardów, które zostaną określone w wytycznych instytucji zarządzającej, o których mowa w art. 134a pkt 6 ustawy. Upoważnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia przewiduje również, że przepisy proponowanego rozporządzenia powinny zapewnić przejrzystość udzielania dofinansowania beneficjentom, co jest zgodne z zawartą w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014, zasadą przyznawania dofinansowania operacjom wybranym z zachowaniem zasady przejrzystości. Wymóg zachowania przejrzystości wynika również z przepisu art. 32 ust. 3 lit. a tego rozporządzenia, który precyzuje, że obowiązuje on instytucję zarządzającą w procesie wyboru operacji do dofinansowania. Na mocy przepisów art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) Agencja realizuje zadania instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Zgodnie z art. 134b ust. 2 i.4 ustawy, na podstawie porozumienia o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej przez instytucję zarządzającą, Agencja zawiera i rozlicza umowy o dofinansowanie projektów z organizacjami partnerskimi. Przepis ten stanowi wykonanie art. 31 ust. 6-7 rozporządzenia nr 223/2014. Przepisy proponowanego rozporządzenia regulują tryb i warunki udzielania dofinansowania, tj. proces zawierania umów o dofinansowanie projektów z organizacjami partnerskimi, jako mechanizm wyboru operacji do dofinansowania, co jest zgodne z upoważnieniem ustawowym i zapewni przejrzystość przyznawania dofinansowania. Proponowane przepisy regulujące zasady zawierania i treści umowy o dofinansowanie, z zachowaniem stosownych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o finansach publicznych, stanowią wykonanie nałożonego na właściwą instytucję (instytucję zarządzającą lub pośredniczącą w zależności od uregulowań krajowych) w art. 32 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 223/2014, wymogu zapewnienia beneficjentowi dokumentu zawierającego warunki wsparcia dla każdej operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone w ramach operacji. Projektowane rozporządzenie będzie stanowiło wykonanie upoważnienia ustawowego jak również przepisów rozporządzenia nr 233/2014, w tym nakładających na państwo 3

4 członkowskie obowiązek przestrzegania zasad zarządzania dzielonego określonych w art. 59 rozporządzenia finansowego, do których należy stosowanie należytego zarządzania finansowego i środków prawnych zapewniających ochronę interesów finansowych Unii poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków finansowych. Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w proponowanym rozporządzeniu formułowane będą postanowienia umów o dofinansowanie. Dla beneficjenta umowa o dofinansowanie będzie głównym dokumentem regulującym merytorycznie realizację operacji i wiążącym prawnie. W umowie o dofinansowanie, opracowanej w oparciu o przepisy unijne i krajowe, w tym przepisy rangi ustawowej i proponowanego rozporządzenia, jak również wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne instytucji zarządzającej, określona będzie m.in. wysokość kwoty dofinansowania i forma, w jakiej zostanie przyznane dofinansowanie, szczegółowe warunki jego wypłaty oraz rozliczenia umowy. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym dotyczącym określenia szczegółowego przeznaczenia wypłat udzielanych przez Agencję w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przepis 2 projektowanego rozporządzenia stanowi, że dofinansowanie może być udzielane z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania związanych z nieodpłatną dystrybucją artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących oraz z tytułu kosztów działań na rzecz włączenia społecznego realizowanych w ramach środków towarzyszących. Przepis ten jest zgodny z art. 134b ust. 2 pkt 3 ustawy, który przewiduje, że Agencja będzie odpowiedzialna za realizację ww. wypłat, jako instytucja pośrednicząca. Wskazane w 2 rodzaje dofinansowania przyznawanego w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa będą stosowane w okresie jego realizacji, za wyjątkiem pierwszego podprogramu, tj. podprogramu W podprogramie 2014 stosowane będzie wyłącznie dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania. Stosowne uregulowanie przejściowe wprowadza przepis 22. Przepis 3 projektu rozporządzenia precyzuje, że formą dofinansowania wypłacanego organizacjom partnerskim przez Agencję będzie ryczałt od wartości brutto artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Agencję w ramach Programu Operacyjnego. Przepis ten wskazuje, że w realizacji Programu Operacyjnego dofinansowanie będzie przyznawane z zastosowaniem rozwiązania przewidzianego w art. 25 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 223/2014 w odniesieniu do dofinansowania kategorii wydatków przewidzianych w art. 26 ust. 2 lit. c i e tego rozporządzenia. 4

5 W 4 projektowanego rozporządzenia zawarto przepis szczegółowo definiujący beneficjentów dofinansowania przyznawanego przez Agencję w ramach realizacji Programu Operacyjnego. Przepis ten stanowi uszczegółowienie przepisów art. 134b ust. 2 ust. 3 ustawy przez wskazanie, że dofinansowanie jest przyznawane przez Agencję organizacjom partnerskim zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, które spełniają minimalne standardy w zakresie administrowania, transportu, magazynowania i minimalne standardy w zakresie środków towarzyszących, co przyczyni się do osiągnięcie celów Programu Operacyjnego. Ww. minimalne standardy będą obejmować m.in. kwestie zapobiegania marnotrawieniu żywności. Zostaną one określone w wytycznych instytucji zarządzającej, o których mowa w art. 134a pkt 6 ustawy. Narzędzie minimalnych standardów służyć będzie, zgodnie z art. 26 ust. 1 oraz 32 ust. 3 lit. c i rozporządzenia nr 233/2014, określeniu wymagań dotyczących kwalifikowalności wydatków związanych z usługami, w zakresie administrowania, transportu i magazynowania, jak również środków towarzyszących, które organizacja partnerskie będą świadczyć w ramach realizacji projektów i na których realizację będą otrzymywać środki publiczne - dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących. Przepis ten wykonuje również obowiązujący wprost z przepisów rozporządzenia nr 223/2014 i rozporządzenia finansowego wymóg przestrzegania zasad należytego zarządzania finansowego na wszystkich etapach wdrażania Programu Operacyjnego. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym dotyczącym określenia warunków udzielania wypłat przez Agencję, przepis 5 proponowanego rozporządzenia stanowi, że warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie przez organizację partnerską przewidzianych w art. 134b ust. 6 ustawy: wniosku o dofinansowanie z tytułu kosztów administrowania, transportu i magazynowania oraz wniosku o dofinansowanie z tytułu środków towarzyszących, oraz zawarcie przez organizację partnerską z Agencją umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy. Przepis ten jest zgodny z przyjętymi w Polsce rozwiązaniami dotyczącymi wdrażania instrumentów Polityki Spójności, zgodnie, z którymi beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania do realizowanego projektu i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zawiera z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie. W myśl 6 organizacje partnerskie składają ww. wnioski o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej, tj. do Agencji. Wnioski mogą być złożone po opublikowaniu przez Agencję wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Z ogłoszenia wynikać będzie wartość

6 artykułów spożywczych, które zostaną nabyte ze środków Programu Operacyjnego i dostarczone do magazynów poszczególnych organizacji partnerskich. Na tej podstawie organizacje partnerskie będą mogły określić kwotę ryczałtu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz ryczałtu z tytułu środków towarzyszących. Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. c i d wartość ww. ryczałtów wynosi 5% wartości brutto artykułów spożywczych zakupionych ze środków programu operacyjnego i przekazanych danej organizacji. Wnioski o dofinansowanie będą składane na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznawana będzie data wpływu wniosku do Agencji. Przepisy 7 i 8 określają zakres niezbędnych informacji zamieszczanych odpowiednio we wniosku o dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz we wniosku o dofinansowanie z tytułu środków towarzyszących. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca będzie wskazywał wnioskowaną kwotę dofinansowania, opis projektu w ramach operacji dystrybucji (odpowiednio w części dystrybucji żywności oraz w części obejmującej środki towarzyszące) obejmujący jego cele i sposoby realizacji z wykorzystaniem deklarowanych wskaźników produktu i rezultatu. Uszczegółowieniem opisu projektu będą załączniki dotyczące oczekiwanych parametrów realizacji projektu w ujęciu statystycznym. Zawierać one będą dane statystyczne dotyczące artykułów spożywczych przekazywanych osobom najbardziej potrzebującym oraz dane statystyczne dotyczące odbiorców końcowych pomocy żywnościowej. Do wniosku o dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania załączane będą dwa załączniki, tj.: zestawienie planowanych ilości i wartości brutto artykułów spożywczych, które będą w ramach projektu przekazywane osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu oraz plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby magazynów organizacji partnerskiej, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących - odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu. W przepisie 9 ustanowiono zasadę przyznawania dofinansowania w trybie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w procedurze pozakonkursowej. Po rozpatrzeniu przez Agencję wniosku o dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wniosku o dofinansowanie z tytułu środków towarzyszących, Agencja będzie zawierać z organizacją partnerską umowę o dofinansowanie, o której mowa w art. 6

7 134b ust. 2 pkt 2 ustawy. Tryb ten jest zgodny z zasadami obiegu finansowego środków europejskich, które określono w art. 206 ustawy o finansach publicznych. Umowa będzie zawierana według wzoru opracowanego przez Agencję na podstawie wytycznych instytucji zarządzającej. Wzór umowy będzie zgodny z wymogami art. 134b ust. 6 ustawy oraz z przepisami art. 206 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych. Umowa będzie określać zasady realizacji przez organizację partnerską projektów związanych z przekazywaniem osobom najbardziej potrzebującym artykułów spożywczych otrzymanych ze środków Programu Operacyjnego wraz ze środkami towarzyszącymi, w ramach operacji dystrybucji finansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa W projektowanym przepisie 10 zawarto doprecyzowanie przepisu art. 134b ust. 2 ustawy, w myśl którego zadaniem Agencji, jako instytucji pośredniczącej jest realizacja wypłat dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących. Przepis wprowadza zasadę wypłaty przez Agencję środków dla beneficjenta - organizacji partnerskiej w trybie wnioskowania 0 płatność. Wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu 1 magazynowania oraz wniosek o płatność z tytułu środków towarzyszących będzie składany przez organizację partnerską w Agencji z zastosowaniem formularzy opracowanych i udostępnionych przez Agencję. Wprowadzone w proponowanym przepisie 11 terminy składania wniosków o płatność mają na celu zapewnienie sprawnego procesu przekazywania organizacjom partnerskim środków, tj. adekwatnie do ponoszonych przez nie kosztów związanych z otrzymaniem zakupionych przez Agencję artykułów spożywczych. Wnioski o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących będą składane w trybie wniosku miesięcznego oraz wniosku końcowego. Wnioski o płatność miesięczne będą składane w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, w którym Agencja przekazała organizacji partnerskiej artykuły spożywcze przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących. Natomiast wniosek o płatność obejmujący ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy składany będzie w terminie 15 dni po zakończeniu ostatecznego terminu dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, który zostanie określony w umowie o dofinansowanie. Wnioski o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wnioski o płatność z tytułu środków towarzyszących, obok funkcji refundacyjnej, będą mieć również funkcję sprawozdawczą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

8 Żywnościowa Stąd też w projektowanych przepisach 12 i 13 ustanowiono wymogi dotyczące zakresu danych sprawozdawczych, jakie będą załączane do wniosków 0 płatność. Do każdego wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu 1 magazynowania organizacja partnerska będzie składać w Agencji zestawienie ilości i wartości brutto artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Agencję w miesiącu objętym wnioskiem. Ponadto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, do wniosków o dofinansowanie z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania składanych w odniesieniu do wskazanych w umowie miesięcy, organizacja partnerska będzie załączać sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych i zestawienie dystrybucji planowanej na następny okres sprawozdawczy. W przypadku, gdy wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania będzie obejmował miesiąc, w którym upłynął ostateczny termin dystrybucji artykułów spożywczych, organizacja partnerska załączać będzie do wniosku sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych. Wymogi prowadzenia sprawozdawczości związane będą również z wnioskowaniem 0 płatność z tytułu środków towarzyszących. Zgodnie z przepisem 13 przedmiotowego rozporządzenia, do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących składanych w odniesieniu do miesięcy wskazanych w umowie o dofinansowanie, organizacja partnerska będzie składać sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących oraz zestawienie planowanych na następny okres sprawozdawczy środków towarzyszących. Ponadto, do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących obejmującego miesiąc, w którym upłynął ostateczny termin dystrybucji artykułów spożywczych, organizacja partnerska będzie załączać sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących. Przewidziane w 12 i 13 wymogi sprawozdawczości umożliwią Agencji, jako instytucji pośredniczącej prowadzenie bieżącego monitorowania postępów w realizacji poszczególnych projektów, jak również prowadzenie działań sprawozdawczych 1kontrolnych. Proponowane przepisy 14 nakładają na Agencję obowiązek dokonania wypłaty środków z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w terminie 90 dni od daty otrzymania przez Agencję kompletnego wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że termin ten może być wstrzymany, jeśli wniosek nie spełnia wymagań określonych w umowie. Jest to przepis wykonujący art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 223/2014. Należy zaznaczyć, że z uwagi na przyjętą zasadę odrębnego 8

9 wnioskowania o dofinansowanie z tytułu każdej kategorii wydatków, wstrzymanie wniosku o płatność z tytułu jednej kategorii kosztów nie będzie miało wpływu na termin wypłaty środków z tytułu drugiej kategorii kosztów. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym wynikającym z przepisu art. 29 rozporządzenia nr 223/201 ustanawiającego wymóg przestrzegania przez państwo członkowskie zasad zarządzania dzielonego programem operacyjnym, w projektowanego rozporządzenia ustanowiono zasady rozliczania umów o dofinansowanie mające na celu zapewnienie zasad należytego zarządzania finansami oraz ochronę interesów finansowych Unii, w tym zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym m.in. poprzez odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków finansowych. W myśl przepisu art. 26 ust. 1 rozporządzenia nr 223/2014 nakazującego państwu członkowskiemu doprecyzowanie krajowych zasad kwalifikowalności dofinansowania do poszczególnych kategorii wydatków i zachowaniem określonej w art. 30 ust. 2 rozporządzenia finansowego zasady skuteczności, w proponowanym przepisach dodatkowo doprecyzowano określone w art. 26 ust. 2 lit. a, c i e zasady kwalifikowania do dofinansowania z Programu Operacyjnego wydatków poniesionych w kategoriach: koszty zakupu żywności, koszty administracyjne, transportu i magazynowania, koszty środków towarzyszących. W 16 wprowadzono ogólną zasadę, że naruszenie określonych w umowie 0 dofinansowanie zasad wykorzystania artykułów spożywczych otrzymanych ze środków Programu Operacyjnego jak również naruszenie określonych w umowie o dofinansowanie zasad wykorzystania środków otrzymanych z tytułu kosztów administracyjnych, transportu 1 magazynowania oraz środków otrzymanych z tytułu środków towarzyszących oznacza, że poniesione w ten sposób wydatki nie kwalifikują się do dofinansowania. Doprecyzowanie to ma na celu zapewnienie osiągnięcia celów Programu Operacyjnego. Proponowane przepisy 17 doprecyzowują ogólne zasady ustalania kwalifikowalności wydatków określone w 16. Zasady te dotyczą kwalifikowalności wydatku do wsparcia z Programu Operacyjnego w przypadkach niezgodnego z zapisami umowy o dofinansowania wykorzystania przez organizację partnerską artykułów spożywczych przekazanych jej przez Agencję. Z proponowanego przepisu wynika, że jeśli artykuły spożywcze zostały zniszczone bądź uległy przeterminowaniu, wydatkiem niekwalifikowalnym jest wartość przekazanej żywności, jak również kwota przekazanego organizacji partnerskiej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w wysokości 5% wartości brutto tych artykułów spożywczych.

10 Natomiast, jeśli otrzymane od Agencji artykuły spożywcze zostały wydane nieuprawnionym osobom bądź nieuprawnionym organizacjom lokalnym, wydatkiem niekwalifikowalnym będzie wartość przekazanej żywności, jak również kwota przekazanego organizacji partnerskiej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w wysokości 5% wartości brutto tych artykułów spożywczych oraz kwota przekazanego organizacji partnerskiej dofinansowania z tytułu kosztów środków towarzyszących w wysokości 5% wartości brutto tych artykułów spożywczych. Specyfika finansowania ryczałtowego, jako formy przyznawania dofinansowania i konieczność zapewnienia skuteczności realizacji programu operacyjnego powodują, że w krajowym systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa stosowane będzie narzędzie minimalnych standardów. Będą one stanowiły kryterium określenia kwalifikowalności wydatków uzyskujących dofinansowanie w formie ryczałtowej, tj. dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz dofinansowania z tytułu środków towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami 18 i 19 projektowanego rozporządzenia niewykonanie wskazanych w umowie o dofinansowanie standardów w zakresie administrowania, transportu i magazynowania jak również niewykonanie minimalnych standardów w zakresie środków towarzyszących oznacza, że 1% wartości otrzymanego dofinansowania odpowiednio z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących stanowi wydatek niekwalifiko walny. Zaproponowany sposób ustalania wysokości wydatków niekwalifikowalnych, tj. przez ujednoliconą stawkę 1% dla wszystkich standardów obowiązujących w projektach uzyskujących dofinansowanie w formie ryczałtowej, jest zgodny z zasadą uproszczenia zasad realizacji instrumentów finansowanych ze środków unijnych. Zasada ta przyczyni się do zapobiegania realizacji przez beneficjentów działań niezgodnie z celami Programu Operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności. Zaproponowana stawka skłoni beneficjentów do prowadzenia działań zgodnie ze standardami określonymi w wytycznych instytucji zarządzającej przy jednoczesnym zapewnieniu beneficjentom dostępu do środków na poziomie pozwalającym na wdrożenie działań naprawczych i wzmocnienie potencjału organizacji partnerskich. Wprowadzony środek przyczyni się do przestrzegania zasady efektywności wydatków w ramach Programu Operacyjnego i zapewni ciągłość działań realizowanych przez organizacje partnerskie i nie zagrozi systematycznemu przekazywaniu pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. 10

11 Projektowane zasady zapewniające realizację celów Programu Operacyjnego, jak również efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia z Programu Operacyjnego, uwzględniają zasadę ochrony interesów finansowych Unii. Zaproponowane w projektowanym przepisie 20 zasady kwalifikowalności wydatków do dofinansowania ustanowiono w oparciu wykonanie wskaźników. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisem art. 134b ust. 3 ustawy przewidującym zastosowanie art. 26 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej , na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Proponowany przepis stanowi, że niewykonanie przez organizację partnerską określonych w umowie wartości wskaźników produktu, tj. wskaźnika ilości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym, wskaźnika liczby paczek żywnościowych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym oraz wskaźnika liczby gotowych posiłków wydanych osobom najbardziej potrzebującym, jest podstawą uznania wydatku za niekwalifikowalny do dofinansowania z zastosowaniem reguły proporcj onalności. Konstrukcja przepisów przedmiotowego rozporządzenia stanowiących doszczegółowienie zasad kwalifikowalności wydatków, uwzględnia również obowiązki wynikające z art. 59 ust. 2 rozporządzenia finansowego dotyczące zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.. Stąd też proponowane przepisy przewidują środki ochrony interesów UE w zakresie wykorzystania dofinansowania z Programu Operacyjnego niezgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków do dofinansowania. Przewidziane środki ochrony interesów finansowych UE obejmują zasady odzyskiwania kwot wydatkowanych niezgodnie z zasadami kwalifikowalności w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Z uwagi na utrzymujący się w Polsce problem niedoborów żywności istnieje konieczność pilnego rozpoczęcia dystrybucji pomocy żywnościowej finansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Projektowane rozporządzenie jest w tym celu niezbędne gdyż reguluje zasady udzielania dofinansowania organizacjom partnerskim, które w ramach Programu Operacyjnego będą prowadzić dystrybucję pomocy żywnościowej wśród osób najuboższych. Konieczność pilnego zapewnienia osobom najuboższym pomocy żywnościowej prowadzonej przez organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa stanowi ważny interes państwa. Wymaga on wejścia w życie 11

12 projektowanego aktu normatywnego w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia. Jest to zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 189, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji. 12

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis projektu

Załącznik nr 1 Opis projektu Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu środków towarzyszących I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 1130 USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) właściwość organów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 351. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 337/46 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...2008 r. Projekt z 11 września 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...2008 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie przedsięwzięć dotyczących systemów zarządzania środowiskowego oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 1 Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 Bronisław Pietrala 2 Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wizytacja w miejscu 3 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr Umowa Nr WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3560 UCHWAŁA NR LI/359/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 29 października 2014 r. w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. perspektywie finansowej 2014 2020. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. perspektywie finansowej 2014 2020. Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 1), 2) perspektywie finansowej 2014 2020 Opracowano na podstawie Dz.

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne Systemy informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Zielona Góra, 11.09.2015 r. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/49 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2003/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 1), 2) w perspektywie finansowej 2014 2020 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r.

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r. PROJEKT Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015 Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

U S T AWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego U S T AWA PROJEKT z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Art. 1. W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo