ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ, W TYM Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH, SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 1. Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU - BIAŁEJ Adres: Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 101 NIP: , Regon: Przedmiot zamówienia: I. ubezpieczenie środków trwałych od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym, II. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm oraz o włączenie kradzieży zwykłej, III. ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, IV. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej i pomocniczej, w tym z tytułu zdarzeń medycznych. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy Warunki płatności: Warunki płatności: w czterech równych ratach, płatnych, co kwartał, zapłata pierwszej raty nastąpi w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie, licząc od daty zawarcia polisy. Termin płatności pozostałych rat w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie płatności. 1/ 20

2 I. UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W ZAKRESIE PEŁNYM ZAKRES UBEZPIECZENIA: Pełny, co najmniej niżej wymienione ryzyka: Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, np. halny tj. wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, akcja ratownicza prowadzona w związku z wymienionymi zdarzeniami, skażenia i zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, oraz dodatkowo: deszcz nawalny, śnieg, lód, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza Ryzyko dodatkowe skutki pośredniego uderzenia pioruna (klauzula przepięciowa) ,00 zł na wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia i zł na jedno zdarzenie. Środki trwałe wg wartości księgowej brutto: Przedmiot ubezpieczenia BUDYNKI I BUDOWLE Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny* System ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Sumy stałe Księgowa brutto ,01 Sumy stałe Księgowa brutto *Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny obejmuje z wykazu środków trwałych Gr. III, IV, V, VI w całości wartość księgowa brutto oraz Gr. VIII - tylko aparatura, sprzęt medyczny w wysokości: ,23 zł z wyłączeniem wyposażenia. Franszyza integralna nie więcej niż 450 PLN Franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł oraz franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,00 zł dla sprzętu elektronicznego medycznego, oraz franszyza redukcyjna w wysokości 10 szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł dla urządzenia rezonansu magnetycznego wraz ze standardowym oprogramowaniem, za wyjątkiem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz ryzyka dewastacji, dla których franszyza redukcyjna nie będzie miała zastosowania. Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: Klauzula 1. Reprezentantów. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę dyrektora i jego zastępców. Klauzula 2. Automatycznego pokrycia. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 2/ 20

3 Bieżące inwestycje realizowane przez klienta będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłaszanie tych inwestycji do ubezpieczenia będzie się odbywało w sposób następujący: 1. do dnia 10 po zakończeniu pierwszego półrocza Klient poinformuje o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, 2. do dnia 10 po zakończeniu następnego półrocza (końca okresu ubezpieczenia) Klient poinformuje o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w ostatnich sześciu miesiącach. 3. Składka za inwestycje zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana pro rata temporis od 1 dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały wpisane do rejestru środków trwałych i podlegać będzie rozliczeniu w terminie do 30 dni. 4. Limit odpowiedzialności dla nowych inwestycji w okresie ubezpieczenia wynosi 15% wartości mienia zadeklarowanej w dniu zawarcia ubezpieczenia i nie więcej niż PLN w odniesieniu do jednej lokalizacji. - klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu mienia na sumy zmienne i w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula 3. Ograniczenia działania proporcji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 115 sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula 4. Ubezpieczenia przepięć. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: 1. w odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów technicznych rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia; 2. za przepięcie uznaje się nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi; 3. odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny, urządzenia i aparatu technicznego i łącznie nie może przekroczyć podanego w polisie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia; 4. limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 5. w przypadku maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urządzeń zabezpieczających; 6. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: 1) we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.), 2) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 3) w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, 4) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami). 7. Limit odszkodowawczy na jedno oraz wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 3/ 20

4 Klauzula 5. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 6. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. Klauzula 7. Dewastacji / wandalizmu. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem:5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Klauzula 8. Wynagrodzenia ekspertów. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 9. Kosztów ewakuacji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie "Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. 4/ 20

5 Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Klauzula 10. Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w - ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 2) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 3) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 4) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 5) szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 11. Ubezpieczenia drobnych robót budowlanych. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 1) prac ziemnych, 2) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 1 000zł. Klauzula 12. Ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji 5/ 20

6 produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula 13. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. 6/ 20

7 II. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O WANDALIZM ORAZ O WŁĄCZENIE KRADZIEŻY ZWYKŁEJ System ubezpieczenia: Na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Maszyny i urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny Suma ubezpieczenia ,00 zł Zakres ochrony ubezpieczeniowej: kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana oraz dokonany lub usiłowany rabunek z rozszerzeniem o wandalizm oraz o włączenie kradzieży zwykłej: Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że: 1. Ochronę ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy rozszerza o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów znajdujących się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli za kradzież zwykłą uważa się zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli będzie bezzwłoczne po stwierdzeniu wystąpienia szkody powiadomienie o zdarzeniu kradzieży organów Policji. 2. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym mieniu wynikające lub spowodowane, bądź zwiększone przez: 1) niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędniczymi lub księgowymi, 2) jakąkolwiek nieuczciwość, akty oszustwa, podstęp, defraudacje lub inne fałszywe roszczenia, 3) nadużycie lub inne umyślne działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego i osób za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 4) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody ograniczona jest do nw. limitów: 1) ,00 zł. za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, 2) 5.000,00 zł. za szkody powstałe z jednego zdarzenia. 4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwoty wypłaconego odszkodowania / odszkodowań. 5. Udział własny ubezpieczającego w szkodzie wynosi 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł. Dla pozostałego zakresu ubezpieczenia z wyłączeniem kradzieży zwykłej: Franszyza integralna: nie więcej niż 350 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Klauzule dodatkowe: Klauzula 1. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 2. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony 7/ 20

8 uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. 8/ 20

9 III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, c) działanie ognia (w tym działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru o prędkości do 24,5 m/sek., lawiny, osunięcia się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażany w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Wyłączenia odpowiedzialności wg ogólnych warunków ubezpieczeń Wartość ubezpieczenia: System ubezpieczenia: sumy stałe deklarowana, według wartości odtworzeniowej Suma, przedmiot ubezpieczenia: ,99 zł sprzęt stacjonarny medyczny: Lp. Ilość Nazwa aparatu Nr inwent. Rok Wartość sztuk prod. 1 1 Defibrylator dwufazowy , Respirator oscylacyjny , Aparat EKG Ascard Mr Grey , , Kardiomonitor imec , , Kardiotokograf Philips Avalon , , PH-metr , Aparat USG Flex Focus ,00 Aparat USG Volusion ,00 Aparat USG Vivid 7 Dimension ,00 Aparat USG LogiQ S , Aparat USG LOGIQ F6 01/802/ ,00 9/ 20

10 Aparat USG LOGIQ F6 01/802/ ,00 01/802/ ,00 01/802/ ,00 01/802/ , Aparat USG SonoAce R7 Aparat USG SonoAce R7 Aparat USG SonoAce R Inkubator hybrydowy Atom , Videogastroskop , Aparat RTG- ramię C , Videokolonoskop CF-Q180AL ,00 RAZEM ,99 Udział własny ubezpieczającego w każdej szkodzie: zł Zastrzeżenia mające zastosowanie: Zakres ochrony uwzględnia zastosowanie Dodatków stanowiących integralną część oferty. 1/ Zastrzeżenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych Klauzula IT Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: w ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Dla sprzętu w wieku powyżej 5 lat zastosowanie ma niniejsza klauzula: Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) - dotyczy sprzętu i aparatury medycznego powyżej 5 lat Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. 10/ 20

11 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ, W TYM Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH A/ Obowiązkowe Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna równa sumie gwarancyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729): 1) ,00 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, co stanowi równowartość ,00 PLN wg Kursu NBP z dnia r. tj. 1 euro = 4,3078 PLN; 2) ,00 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, co stanowi równowartość ,00 PLN, wg Kursu NBP z dnia r. tj. 1 euro = 4,3078 PLN. B/ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez Zamawiającego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela mają być objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Zakres ochrony obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim (pacjentom) nie korzystającym z ochrony i świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentom nie będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC pacjentów z całego świata korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz usług medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego objęte mają być również szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym w szczególności HIV, WZW, żółtaczka, gronkowiec oraz inne). W granicach ustawowej i statutowej działalności Ubezpieczonego: zakres ochrony obejmuje także szkody wyrządzone osobom trzecim (pacjentom) korzystającym ze świadczeń oraz usług Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przez podmioty, które udzielają świadczenia zdrowotne oraz świadczą usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 618), oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną z Udzielającym zamówienia (Zamawiającym) za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie będzie kwestionował prawa regresu ubezpieczyciela do wyżej wymienionych podmiotów. 11/ 20

12 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz z tytułu rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). C/ Dobrowolne ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Przedmiotem ubezpieczenia są również następstwa zdarzenia medycznego, o którym mowa w art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 159, z późn. zm.) w postaci szkody majątkowej lub niemajątkowej. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w Szpitalu, których skutki objęte są umową ubezpieczenia wynosi ,00 PLN w tym podlimity: 1) ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta; 2) ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku śmierci pacjenta. z zastrzeżeniem wysokości świadczeń w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych zdarzeń medycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, o którym mowa wart. 67k ust. 11 ustawy oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 159, z późn. zm.). udział własny/franszyza redukcyjna: brak D/ Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i aptek Suma gwarancyjna ,00 zł Franszyza integralna: nie więcej niż 200,00 zł Udział własny 10 w każdej szkodzie Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. E/ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności niemedycznej i z tytułu posiadanego mienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (delikt + kontrakt) z tytułu posiadania mienia i innej działalności pozamedycznej. Zakres ubezpieczenia obejmuje niżej wymienione rodzaje prowadzonej działalności, t. j: 1. Centralna Sterylizatornia, 2. Pralnia, 3. Centralny Monitoring Techniczny, 4. Kotłownia, 5. Magazyny, 6. Kuchnia przekazana w dzierżawę na czas określony 3 (trzech) lat, tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zamawiający planuje kontynuację przekazania działalności w zakresie kuchni wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego. 7. Spalarnia wyłączona z eksploatacji z dniem r., od dnia r. jest w Zarządzie Szpitala. 8. Dział transportu, z wyłączeniem transportu medycznego. Ponadto rozszerza się zakres odpowiedzialności o: 1) Szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Limit ,00 zł. 2) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków pracowników przy pracy. Limit ,00 zł. 3) Szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 12/ 20

13 dzierżawy, użytkowania, przechowywania, leasingu -limit ,00 zł. 4) Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Limit ,00 zł. 5) Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia pralni z włączeniem szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie, która obejmuje szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania - zapis w punkcie 5 podlega wyłączeniu w dniu poinformowania Ubezpieczyciela o zaprzestaniu działalności Ubezpieczającego z tego tytułu. Franszyza integralna: 1 000,00 zł z wyjątkami: - dla OC pracodawcy franszyzę integralną stanowi kwota świadczenia z ZUS - dla OC z tytułu działalności związanej z prowadzeniem: Centralnej Sterylizatorni, pralni, warsztatów, kotłowni, magazynów - franszyza integralna wynosi 400,00 zł Udział własny: 10 w każdej szkodzie. Zakres terytorialny: Rzeczypospolita Polska Suma gwarancyjna: odpowiedzialność cywilna deliktowa oraz kontraktowa ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Oddziały, przychodnie specjalistyczne i zakłady działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia w Informacjach dodatkowych - Rozdział V. Klauzule dodatkowe do OC - całość rozdział IV: Klauzula 1. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 2. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bakowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. 13/ 20

14 V. INFORMACJE DODATKOWE Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Adres siedziby: Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała Charakterystyka działalności: Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. REGON: NIP: EKD: 8610 Z Rok rozpoczęcia działalności 1998 Numer rejestru ZOZ Data rejestracji Zakres świadczonych usług Rodzaj wykonywanych usług Oddziały działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia: Przychodnie specjalistyczne działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia Udzielanie świadczeń zdrowotnych, ochrona zdrowia, ratownictwo. Porady lekarskie, zabiegi, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, transport medyczny, konsultacje, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja. 1. chorób wewnętrznych i hematologii, 2. chorób wewnętrznych i diabetologii, 3. gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych z pracownią endoskopii, 4. kardiologiczny ze stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 5. laryngologiczny z pracownią audiologiczną i pracownią endoskopii, 6. neurologiczny, 7. udarowy, 8. chirurgii ogólnej i naczyniowej, 9. anestezjologii i intensywnej terapii, 10. nefrologiczny, 11. stacja dializ, 12. ginekologiczno- położniczy, 13. noworodkowy, 14. urologii i onkologii urologicznej, 15. szpitalny oddział ratunkowy, 16. neurochirurgiczny, 17. patologii noworodka i niemowląt, 18. okulistyczny, 19. chirurgii urazowo-ortopedycznej. 1. otolaryngologiczna otolaryngologiczny 2. foniatryczna z pracownią audiologiczną foniatryczny 3. urologiczna urologiczny 4. urologiczna dla dzieci, 5. neurologiczna, 6. chirurgii ogólnej chirurgiczny 7. chirurgii naczyniowej 14/ 20

15 Zakłady działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia chirurgiczny 8. chirurgii stomatologicznej, 9. nefrologiczna, 10. kardiologiczna kardiologiczny 11. neurochirurgiczna neurochirurgiczny 12. ortopedyczno-urazowa, ortopedyczny 13. diabetologiczna diabetologiczny 14. okulistyczna okulistyczny 15. endokrynologiczna, 16. alergologiczna alergologiczny 17. gastroenterologiczna, gastroenterologiczny 18. leczenia bólu 19. poradnia ginekologiczno położnicza ginekologiczny 20. ginekologii dziecięcej, 21. patologii noworodka, 22. medycyny pracy Lekarz Zakładowy, 23. padaczki, 24. diabetologii dziecięcej diabetologii dziecięcej 25. audiologiczna 26. hematologiczna hematologiczny 1. diagnostyki obrazowej (pracownia rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, litotrypsji, radiologii zabiegowej). 2. diagnostyki laboratoryjnej (Pracownia bakteriologiczna, biochemiczna, hematologiczna, immunologiczna, serologiczna, analityki ogólnej), 3. rehabilitacji (Poradnia rehabilitacyjna, Pracownia fizjoterapii, Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, rehabilitacja domowa) 15/ 20

16 4. patomorfologii (pracownia diagnostyki histopatologicznej, cytologiczna, badań śródoperacyjnych, barwień dodatkowych, badań immunohistochemicznych, Gabinet biopsji cienkoigłowej (BAC), Prosektorium z pracownią badań autopsyjnych) 5. Pracownie diagnostyczne (Pracownia encefalografii, elektromiografii, elektrokardiografii, elektronystagmografii, elektrofizjologii, urządzeń wszczepialnych serca, 2x endoskopii) 6. Dział transportu, w tym transport medyczny, 7. Centralna Izba Przyjęć, 8. Apteka, 9. Blok Operacyjny, 10. Bank krwi, 11. Centralna Sterylizatornia 12. kuchnia przekazana w dzierżawę na czas określony 3 (trzech) lat, tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zamawiający planuje kontynuację przekazania działalności w zakresie kuchni wykonawcy wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego. 13. pralnia, 14. spalarnia (wyłączona z eksploatacji z dniem r., od dnia r. jest w Zarządzie Szpitala) 15. inne: Centralny Monitoring Techniczny, kotłownia, magazyny, Obrót za 2013 rok ,06 Obrót za 2014 rok ,45 Planowany obrót na rok ,00 Wartość kontraktu wykonanego w 2014r ,61 Wartość kontraktu planowanego na 2015r ,00 Wartość aktualnego kontraktu na dzień , r. Liczba pacjentów hospitalizowanych w roku Liczba porad w specjalistycznych przychodniach w 2014 roku Liczba porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2014 roku Liczba zatrudnionych osób: na dzień r Liczbę zatrudnionych lekarzy: 192 w tym 51 rezydentów i 7 stażystów Liczba zatrudnionych lekarzy posiadających: I stopień specjalizacji II stopień specjalizacji Czy zakład prowadzi działalność w zakresie TAK szpitalnictwa Rozpoczęcie działalności: Płatność składki: 4 raty 16/ 20

17 Informacje o zabezpieczeniach. 2. Zabezpieczenia Przeciwppożarowe. 1) Ogólna charakterystyka obiektu. Budynki użyteczności publicznej służby zdrowia, zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz budynki techniczne o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. 2) Drogi pożarowe i dostęp do obiektu. Prawidłowe zgodne z przepisami. 3) Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego a) System sygnalizacji przeciwpożarowej. Sprawny wraz z monitoringiem podłączonym do Straży Pożarnej. b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Hydranty pożarowe zewnętrzne Ø 52 oraz wewnętrzne Ø 25 i Ø 52. c) Podręczny sprzęt gaśniczy Gaśnice proszkowe 2, 4 i 6 kg oraz śniegowe 5 kg, sprawne 4) Odległość od najbliższej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej: ok. 1,5 km czas dojazdu 2 minuty. 3. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Rodzaj posiadanych zabezpieczeń: Drzwi zewnętrzne zamykane na: Okna i inne zewnętrzne otwory, (do których możliwy jest dostęp) zabezpieczone w: Tak co najmniej 2 zamki wielozapadkowe lub kłódki wielozastawkowe lub jeden X (atestowany) zamek o podwyższonej odporności na włamanie Kraty X Żaluzje Folia antywłamaniowa X Atestowane szyby pancerne, (co najmniej P3) Nie X X Stały dozór X Zastosowane dodatkowe zabezpieczenia mienia: Dozór pośredni Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia, itp.) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo - interwencyjnych, dojazd w ciągu 7 minut Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzone atestem X X X X X Ochrona prowadzona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hetman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, posiadającą wszystkie wymagane zezwolenia (koncesje). 17/ 20

18 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej w kwietniu 2006 roku wdrożył Systemy Zarządzania Jakością i do chwili obecnej posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 w następującym zakresie: Świadczenie usług medycznych w Oddziałach Szpitalnych, Poradniach Specjalistycznych oraz w Zakładach: Diagnostyki Obrazowej, Diagnostyki Laboratoryjnej, Patomorfologii, Rehabilitacji oraz Centralnej Sterylizatorni. Świadczenie usług pralniczych. Spełnienie wymagań potwierdził audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A z Warszawy. Okres ważności certyfikatu od do Data pierwszej certyfikacji Zabezpieczenie przed zakażeniami. Zakażenia szpitalne Zamawiający monitoruje metodą czynną w większości oddziałów. Pracujemy na programie System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja 2.2 zintegrowany z ECDC. Nadzorowanie zakażeń metodą czynną polega na rejestracji zakażeń w wybranych procedurach zabiegowych np. cięcie cesarskie, endoprotezoplastyka, chirurgia naczyń i inne, a także rejestracji zakażeń związanych z procedurami inwazyjnymi takimi jak: wentylacja mechaniczna, drenaż pęcherza moczowego, kaniulacja żył centralnych i tętnic. Ponadto rejestrujemy zakażenia alertpatogenami szpitalnymi i pozaszpitalnymi. Czynny nadzór nad zakażeniami pozwala zapobiegać powstawaniu ognisk epidemicznych, pozwala także na bieżące reagowanie na sytuacje epidemiologiczne przez wprowadzenie izolacji, kohortacji czy zastosowanie procedur higienicznych. Czynny nadzór pozwala na ocenę sytuacji mikrobiologicznej Szpitala oraz prowadzenie właściwej polityki antybiotykowej. W 2014 roku wykonaliśmy Punktowe badania występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowaniem antybiotyków w europejskich szpitalach posiadamy certyfikat ważny do września 2015 roku. Na przełomie maja i czerwca również wykonaliśmy w/w badania i otrzymamy certyfikat ważny do września 2016 roku. 3. SZKODOWOŚĆ ZA LATA ROK 2012 SZKODA (uszkodzenie szyby w tzw. "ciepłej sieni" na Izbie Przyjęć) WYPŁACONO 2.275,50 PLN ROK 2013 BRAK SZKÓD ROK 2014 SZKODA (przepięcie uszkodzenie czytników RCP, kontrolera oraz układów sterowania w szlabanach na parkingu pracowniczym) WYPŁACONO 6.966,60 PLN SZKODA (przepięcie uszkodzenie modułu komunikacyjnego z budynkiem kotłowni oraz sterowników pomp próżniowych) WYPŁACONO 7.107,55 PLN. ROK 2015 do dnia r SZKODA (uszkodzenie dewastacja obudowy kładki prowadzącej do Izby Przyjęć) WYPŁACONO 8.565,10 PLN. SZKODA (uszkodzenie kardiomonitora przez pacjenta) WYPŁACONO 2.822,85 PLN. SZKODA (uszkodzenie dewastacja słupka obok szlabanu wjazdowego na parkingu pracowniczym, czytnika kart oraz instalacji elektrycznej) WYPŁACONO 9.383,05 PLN. SZKODA (uszkodzenie elewacji budynku A w wyniku zerwania przez wiatr halny) WYPŁACONO 7.891,94 PLN. SZKODA (przepięcie uszkodzenie kontrolera DRACO oraz procesora kontrolera) WYPŁACONO 766,90 PLN. 18/ 20

19 Szkodowość OC za okres 2009 do 2015 rozumiana jako wypłacone odszkodowania i roszczenia na drodze sądowej Wysokość odszkodowania wypłaconego Lp lub go roszczenia, rozumianych jako główne ,- zł wypłacone ,- zł wypłacone ,- zł ,- zł ,- zł wypłacone ,- zł (zadośćuczynienie z tytułu śmierci członka rodziny) ,- zł ,- zł ,- zł ,-zł ,- zł ,- zł Przyczyna Zakażenie klebsiella pneumoniae sepsa Powikłania po operacji cholecystectomii laparoskopowej Niewłaściwe leczenie nowotworu Powikłania po operacji stawu kolanowego Niewłaściwe leczenie złamania Niewłaściwe leczenie zawału mięśnia sercowego Pozostawienie ciała obcego w jamie brzusznej Śmierć członka rodziny w wyniku niewłaściwego leczenia Zakażenie staphylococcus Niewłaściwe leczenie złamania Powikłania po cięciu cesarskim Błąd diagnostyczny Specjalizacja Urologia Chirurgia ogólna Rodzaj zakażenia Zakażenie klebsiella pneumoniae Rok wypłaty odszkodowania lub wystąpienia poszkodowanego z m w przypadku sprawy w toku Wypłata: ,- zł -2006r ,- zł- 2009r. Rok powstania szkody r. - wypłata 2008 Urologia r. - ze względu na śmierć poszko - dowanego postępowanie zostało zawieszone postanowieniem Sądu 2010 Ortopedia r. wyrok 2006 oddalający powództwo w całości; zapowiedź skargi kasacyjnej Ortopedia r. wypłata 2011 Kardiologia Sprawa w toku Ginekologia i Położnictwo Ginekologia i Położnictwo Ortopedia Zakażenie staphylococcus sprawa w toku sprawa w toku 2014 sprawa w toku Ortopedia sprawa w toku Ginekologia i Położnictwo sprawa w toku SOR sprawa w toku / 20

20 ,-zł Błąd diagnostyczny SOR sprawa w toku ,- zł ,- zł zadośćuczynienie z tytułu śmierci członka rodziny ,- zł ,73 zł Niewłaściwe leczenie złamania Udzielenie niewłaściwej pomocy medycznej Powikłania w związku z operacją kręgosłupa Powikłania po artroskopii stawu kolanowego Sądowe zawezwanie do próby ugodowej Ortopedia , nie zawarto ugody SOR , nie zawarto ugody Neurochirurgia , nie zawarto ugody Ortopedia , nie zawarto ugody ,- zł Brak informacji o skutkach leczenia Onkologia urologiczna r., nie zawarto ugody ,-zł Zgon dziecka w łonie matki Ginekologia i położnictwo nie zawarto ugody ,-zł Błąd Neurologia sprawa w diagnostyczny toku Sprawy w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ,- zł ,- zł wypłacone zadośćuczynienie ,-zł ,-zł ,-zł Niewłaściwe leczenie Niewłaściwe leczenie Ortopedia orzeczenie o zdarzeniu medycznym, sprawa w toku Chirurgia Naczyniowa Śmierć pacjenta Ortopedia, Nefrologia Niewłaściwa diagnoza Niewłaściwe leczenie Komisja orzekła zdarzenie medyczne, orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, sprawa w toku SOR sprawa w toku Urologia Kardiologia sprawa w toku Zatwierdził: DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Ryszard Batycki 20/ 20

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo