ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ, W TYM Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH, SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 1. Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU - BIAŁEJ Adres: Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 101 NIP: , Regon: Przedmiot zamówienia: I. ubezpieczenie środków trwałych od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym, II. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm oraz o włączenie kradzieży zwykłej, III. ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, IV. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej i pomocniczej, w tym z tytułu zdarzeń medycznych. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy Warunki płatności: Warunki płatności: w czterech równych ratach, płatnych, co kwartał, zapłata pierwszej raty nastąpi w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie, licząc od daty zawarcia polisy. Termin płatności pozostałych rat w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie płatności. 1/ 20

2 I. UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W ZAKRESIE PEŁNYM ZAKRES UBEZPIECZENIA: Pełny, co najmniej niżej wymienione ryzyka: Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, np. halny tj. wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, akcja ratownicza prowadzona w związku z wymienionymi zdarzeniami, skażenia i zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, oraz dodatkowo: deszcz nawalny, śnieg, lód, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza Ryzyko dodatkowe skutki pośredniego uderzenia pioruna (klauzula przepięciowa) ,00 zł na wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia i zł na jedno zdarzenie. Środki trwałe wg wartości księgowej brutto: Przedmiot ubezpieczenia BUDYNKI I BUDOWLE Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny* System ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Sumy stałe Księgowa brutto ,01 Sumy stałe Księgowa brutto *Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny obejmuje z wykazu środków trwałych Gr. III, IV, V, VI w całości wartość księgowa brutto oraz Gr. VIII - tylko aparatura, sprzęt medyczny w wysokości: ,23 zł z wyłączeniem wyposażenia. Franszyza integralna nie więcej niż 450 PLN Franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł oraz franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,00 zł dla sprzętu elektronicznego medycznego, oraz franszyza redukcyjna w wysokości 10 szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł dla urządzenia rezonansu magnetycznego wraz ze standardowym oprogramowaniem, za wyjątkiem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz ryzyka dewastacji, dla których franszyza redukcyjna nie będzie miała zastosowania. Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: Klauzula 1. Reprezentantów. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę dyrektora i jego zastępców. Klauzula 2. Automatycznego pokrycia. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 2/ 20

3 Bieżące inwestycje realizowane przez klienta będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłaszanie tych inwestycji do ubezpieczenia będzie się odbywało w sposób następujący: 1. do dnia 10 po zakończeniu pierwszego półrocza Klient poinformuje o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, 2. do dnia 10 po zakończeniu następnego półrocza (końca okresu ubezpieczenia) Klient poinformuje o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w ostatnich sześciu miesiącach. 3. Składka za inwestycje zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana pro rata temporis od 1 dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały wpisane do rejestru środków trwałych i podlegać będzie rozliczeniu w terminie do 30 dni. 4. Limit odpowiedzialności dla nowych inwestycji w okresie ubezpieczenia wynosi 15% wartości mienia zadeklarowanej w dniu zawarcia ubezpieczenia i nie więcej niż PLN w odniesieniu do jednej lokalizacji. - klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu mienia na sumy zmienne i w systemie pierwszego ryzyka. Klauzula 3. Ograniczenia działania proporcji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 115 sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula 4. Ubezpieczenia przepięć. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, że: 1. w odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów technicznych rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia; 2. za przepięcie uznaje się nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi; 3. odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny, urządzenia i aparatu technicznego i łącznie nie może przekroczyć podanego w polisie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia; 4. limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 5. w przypadku maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urządzeń zabezpieczających; 6. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: 1) we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.), 2) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 3) w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, 4) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami). 7. Limit odszkodowawczy na jedno oraz wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 3/ 20

4 Klauzula 5. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 6. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. Klauzula 7. Dewastacji / wandalizmu. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem:5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). Klauzula 8. Wynagrodzenia ekspertów. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 5. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 9. Kosztów ewakuacji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie "Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu", Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. 4/ 20

5 Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 1) transportem pacjentów, 2) transportem sprzętu medycznego, 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty, 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Klauzula 10. Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w - ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 2) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 3) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 4) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 5) szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula 11. Ubezpieczenia drobnych robót budowlanych. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 1) prac ziemnych, 2) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 1 000zł. Klauzula 12. Ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji 5/ 20

6 produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Klauzula 13. Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia. 6/ 20

7 II. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O WANDALIZM ORAZ O WŁĄCZENIE KRADZIEŻY ZWYKŁEJ System ubezpieczenia: Na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Maszyny i urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt medyczny, sprzęt elektroniczny Suma ubezpieczenia ,00 zł Zakres ochrony ubezpieczeniowej: kradzież z włamaniem dokonana lub usiłowana oraz dokonany lub usiłowany rabunek z rozszerzeniem o wandalizm oraz o włączenie kradzieży zwykłej: Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że: 1. Ochronę ubezpieczeniową w ramach niniejszej polisy rozszerza o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów znajdujących się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli za kradzież zwykłą uważa się zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli będzie bezzwłoczne po stwierdzeniu wystąpienia szkody powiadomienie o zdarzeniu kradzieży organów Policji. 2. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym mieniu wynikające lub spowodowane, bądź zwiększone przez: 1) niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędniczymi lub księgowymi, 2) jakąkolwiek nieuczciwość, akty oszustwa, podstęp, defraudacje lub inne fałszywe roszczenia, 3) nadużycie lub inne umyślne działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego i osób za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 4) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody ograniczona jest do nw. limitów: 1) ,00 zł. za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, 2) 5.000,00 zł. za szkody powstałe z jednego zdarzenia. 4. Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwoty wypłaconego odszkodowania / odszkodowań. 5. Udział własny ubezpieczającego w szkodzie wynosi 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł. Dla pozostałego zakresu ubezpieczenia z wyłączeniem kradzieży zwykłej: Franszyza integralna: nie więcej niż 350 PLN Franszyza redukcyjna: zniesiona Klauzule dodatkowe: Klauzula 1. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 2. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony 7/ 20

8 uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. 8/ 20

9 III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (pod warunkiem, iż zostały spełnione obowiązki dot. zabezpieczenia mienia) i rabunek, c) działanie ognia (w tym działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, e) działanie wiatru o prędkości do 24,5 m/sek., lawiny, osunięcia się ziemi, f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, g) zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, h) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.- pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażany w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Wyłączenia odpowiedzialności wg ogólnych warunków ubezpieczeń Wartość ubezpieczenia: System ubezpieczenia: sumy stałe deklarowana, według wartości odtworzeniowej Suma, przedmiot ubezpieczenia: ,99 zł sprzęt stacjonarny medyczny: Lp. Ilość Nazwa aparatu Nr inwent. Rok Wartość sztuk prod. 1 1 Defibrylator dwufazowy , Respirator oscylacyjny , Aparat EKG Ascard Mr Grey , , Kardiomonitor imec , , Kardiotokograf Philips Avalon , , PH-metr , Aparat USG Flex Focus ,00 Aparat USG Volusion ,00 Aparat USG Vivid 7 Dimension ,00 Aparat USG LogiQ S , Aparat USG LOGIQ F6 01/802/ ,00 9/ 20

10 Aparat USG LOGIQ F6 01/802/ ,00 01/802/ ,00 01/802/ ,00 01/802/ , Aparat USG SonoAce R7 Aparat USG SonoAce R7 Aparat USG SonoAce R Inkubator hybrydowy Atom , Videogastroskop , Aparat RTG- ramię C , Videokolonoskop CF-Q180AL ,00 RAZEM ,99 Udział własny ubezpieczającego w każdej szkodzie: zł Zastrzeżenia mające zastosowanie: Zakres ochrony uwzględnia zastosowanie Dodatków stanowiących integralną część oferty. 1/ Zastrzeżenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych Klauzula IT Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: w ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Dla sprzętu w wieku powyżej 5 lat zastosowanie ma niniejsza klauzula: Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) - dotyczy sprzętu i aparatury medycznego powyżej 5 lat Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. 10/ 20

11 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I POMOCNICZEJ, W TYM Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH A/ Obowiązkowe Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729). Suma gwarancyjna równa sumie gwarancyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729): 1) ,00 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, co stanowi równowartość ,00 PLN wg Kursu NBP z dnia r. tj. 1 euro = 4,3078 PLN; 2) ,00 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, co stanowi równowartość ,00 PLN, wg Kursu NBP z dnia r. tj. 1 euro = 4,3078 PLN. B/ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez Zamawiającego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Odpowiedzialnością ubezpieczyciela mają być objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Zakres ochrony obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim (pacjentom) nie korzystającym z ochrony i świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentom nie będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC pacjentów z całego świata korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz usług medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zamawiający zaznacza, iż przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego objęte mają być również szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym w szczególności HIV, WZW, żółtaczka, gronkowiec oraz inne). W granicach ustawowej i statutowej działalności Ubezpieczonego: zakres ochrony obejmuje także szkody wyrządzone osobom trzecim (pacjentom) korzystającym ze świadczeń oraz usług Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przez podmioty, które udzielają świadczenia zdrowotne oraz świadczą usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 618), oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną z Udzielającym zamówienia (Zamawiającym) za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie będzie kwestionował prawa regresu ubezpieczyciela do wyżej wymienionych podmiotów. 11/ 20

12 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz z tytułu rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). C/ Dobrowolne ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Przedmiotem ubezpieczenia są również następstwa zdarzenia medycznego, o którym mowa w art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 159, z późn. zm.) w postaci szkody majątkowej lub niemajątkowej. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w Szpitalu, których skutki objęte są umową ubezpieczenia wynosi ,00 PLN w tym podlimity: 1) ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta; 2) ,00 PLN w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku śmierci pacjenta. z zastrzeżeniem wysokości świadczeń w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku poszczególnych zdarzeń medycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, o którym mowa wart. 67k ust. 11 ustawy oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 159, z późn. zm.). udział własny/franszyza redukcyjna: brak D/ Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i aptek Suma gwarancyjna ,00 zł Franszyza integralna: nie więcej niż 200,00 zł Udział własny 10 w każdej szkodzie Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. E/ Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital działalności niemedycznej i z tytułu posiadanego mienia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (delikt + kontrakt) z tytułu posiadania mienia i innej działalności pozamedycznej. Zakres ubezpieczenia obejmuje niżej wymienione rodzaje prowadzonej działalności, t. j: 1. Centralna Sterylizatornia, 2. Pralnia, 3. Centralny Monitoring Techniczny, 4. Kotłownia, 5. Magazyny, 6. Kuchnia przekazana w dzierżawę na czas określony 3 (trzech) lat, tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zamawiający planuje kontynuację przekazania działalności w zakresie kuchni wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego. 7. Spalarnia wyłączona z eksploatacji z dniem r., od dnia r. jest w Zarządzie Szpitala. 8. Dział transportu, z wyłączeniem transportu medycznego. Ponadto rozszerza się zakres odpowiedzialności o: 1) Szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Limit ,00 zł. 2) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków pracowników przy pracy. Limit ,00 zł. 3) Szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 12/ 20

13 dzierżawy, użytkowania, przechowywania, leasingu -limit ,00 zł. 4) Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. Limit ,00 zł. 5) Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia pralni z włączeniem szkód w rzeczach poddanych obróbce, czyszczeniu lub naprawie, która obejmuje szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania - zapis w punkcie 5 podlega wyłączeniu w dniu poinformowania Ubezpieczyciela o zaprzestaniu działalności Ubezpieczającego z tego tytułu. Franszyza integralna: 1 000,00 zł z wyjątkami: - dla OC pracodawcy franszyzę integralną stanowi kwota świadczenia z ZUS - dla OC z tytułu działalności związanej z prowadzeniem: Centralnej Sterylizatorni, pralni, warsztatów, kotłowni, magazynów - franszyza integralna wynosi 400,00 zł Udział własny: 10 w każdej szkodzie. Zakres terytorialny: Rzeczypospolita Polska Suma gwarancyjna: odpowiedzialność cywilna deliktowa oraz kontraktowa ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Oddziały, przychodnie specjalistyczne i zakłady działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia w Informacjach dodatkowych - Rozdział V. Klauzule dodatkowe do OC - całość rozdział IV: Klauzula 1. Prolongaty zapłaty składki. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Klauzula 2. Stempla bankowego. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bakowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej pierwsza rata znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. 13/ 20

14 V. INFORMACJE DODATKOWE Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Adres siedziby: Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała Charakterystyka działalności: Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. REGON: NIP: EKD: 8610 Z Rok rozpoczęcia działalności 1998 Numer rejestru ZOZ Data rejestracji Zakres świadczonych usług Rodzaj wykonywanych usług Oddziały działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia: Przychodnie specjalistyczne działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia Udzielanie świadczeń zdrowotnych, ochrona zdrowia, ratownictwo. Porady lekarskie, zabiegi, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, transport medyczny, konsultacje, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja. 1. chorób wewnętrznych i hematologii, 2. chorób wewnętrznych i diabetologii, 3. gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych z pracownią endoskopii, 4. kardiologiczny ze stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 5. laryngologiczny z pracownią audiologiczną i pracownią endoskopii, 6. neurologiczny, 7. udarowy, 8. chirurgii ogólnej i naczyniowej, 9. anestezjologii i intensywnej terapii, 10. nefrologiczny, 11. stacja dializ, 12. ginekologiczno- położniczy, 13. noworodkowy, 14. urologii i onkologii urologicznej, 15. szpitalny oddział ratunkowy, 16. neurochirurgiczny, 17. patologii noworodka i niemowląt, 18. okulistyczny, 19. chirurgii urazowo-ortopedycznej. 1. otolaryngologiczna otolaryngologiczny 2. foniatryczna z pracownią audiologiczną foniatryczny 3. urologiczna urologiczny 4. urologiczna dla dzieci, 5. neurologiczna, 6. chirurgii ogólnej chirurgiczny 7. chirurgii naczyniowej 14/ 20

15 Zakłady działające w ramach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podlegające ubezpieczeniu wynikającym z niniejszego zamówienia chirurgiczny 8. chirurgii stomatologicznej, 9. nefrologiczna, 10. kardiologiczna kardiologiczny 11. neurochirurgiczna neurochirurgiczny 12. ortopedyczno-urazowa, ortopedyczny 13. diabetologiczna diabetologiczny 14. okulistyczna okulistyczny 15. endokrynologiczna, 16. alergologiczna alergologiczny 17. gastroenterologiczna, gastroenterologiczny 18. leczenia bólu 19. poradnia ginekologiczno położnicza ginekologiczny 20. ginekologii dziecięcej, 21. patologii noworodka, 22. medycyny pracy Lekarz Zakładowy, 23. padaczki, 24. diabetologii dziecięcej diabetologii dziecięcej 25. audiologiczna 26. hematologiczna hematologiczny 1. diagnostyki obrazowej (pracownia rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, litotrypsji, radiologii zabiegowej). 2. diagnostyki laboratoryjnej (Pracownia bakteriologiczna, biochemiczna, hematologiczna, immunologiczna, serologiczna, analityki ogólnej), 3. rehabilitacji (Poradnia rehabilitacyjna, Pracownia fizjoterapii, Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, rehabilitacja domowa) 15/ 20

16 4. patomorfologii (pracownia diagnostyki histopatologicznej, cytologiczna, badań śródoperacyjnych, barwień dodatkowych, badań immunohistochemicznych, Gabinet biopsji cienkoigłowej (BAC), Prosektorium z pracownią badań autopsyjnych) 5. Pracownie diagnostyczne (Pracownia encefalografii, elektromiografii, elektrokardiografii, elektronystagmografii, elektrofizjologii, urządzeń wszczepialnych serca, 2x endoskopii) 6. Dział transportu, w tym transport medyczny, 7. Centralna Izba Przyjęć, 8. Apteka, 9. Blok Operacyjny, 10. Bank krwi, 11. Centralna Sterylizatornia 12. kuchnia przekazana w dzierżawę na czas określony 3 (trzech) lat, tj. od dnia 1 września 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zamawiający planuje kontynuację przekazania działalności w zakresie kuchni wykonawcy wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego. 13. pralnia, 14. spalarnia (wyłączona z eksploatacji z dniem r., od dnia r. jest w Zarządzie Szpitala) 15. inne: Centralny Monitoring Techniczny, kotłownia, magazyny, Obrót za 2013 rok ,06 Obrót za 2014 rok ,45 Planowany obrót na rok ,00 Wartość kontraktu wykonanego w 2014r ,61 Wartość kontraktu planowanego na 2015r ,00 Wartość aktualnego kontraktu na dzień , r. Liczba pacjentów hospitalizowanych w roku Liczba porad w specjalistycznych przychodniach w 2014 roku Liczba porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2014 roku Liczba zatrudnionych osób: na dzień r Liczbę zatrudnionych lekarzy: 192 w tym 51 rezydentów i 7 stażystów Liczba zatrudnionych lekarzy posiadających: I stopień specjalizacji II stopień specjalizacji Czy zakład prowadzi działalność w zakresie TAK szpitalnictwa Rozpoczęcie działalności: Płatność składki: 4 raty 16/ 20

17 Informacje o zabezpieczeniach. 2. Zabezpieczenia Przeciwppożarowe. 1) Ogólna charakterystyka obiektu. Budynki użyteczności publicznej służby zdrowia, zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz budynki techniczne o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. 2) Drogi pożarowe i dostęp do obiektu. Prawidłowe zgodne z przepisami. 3) Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego a) System sygnalizacji przeciwpożarowej. Sprawny wraz z monitoringiem podłączonym do Straży Pożarnej. b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Hydranty pożarowe zewnętrzne Ø 52 oraz wewnętrzne Ø 25 i Ø 52. c) Podręczny sprzęt gaśniczy Gaśnice proszkowe 2, 4 i 6 kg oraz śniegowe 5 kg, sprawne 4) Odległość od najbliższej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej: ok. 1,5 km czas dojazdu 2 minuty. 3. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Rodzaj posiadanych zabezpieczeń: Drzwi zewnętrzne zamykane na: Okna i inne zewnętrzne otwory, (do których możliwy jest dostęp) zabezpieczone w: Tak co najmniej 2 zamki wielozapadkowe lub kłódki wielozastawkowe lub jeden X (atestowany) zamek o podwyższonej odporności na włamanie Kraty X Żaluzje Folia antywłamaniowa X Atestowane szyby pancerne, (co najmniej P3) Nie X X Stały dozór X Zastosowane dodatkowe zabezpieczenia mienia: Dozór pośredni Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia Elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu odległym (wartownia, portiernia, itp.) elektroniczny system antywłamaniowy z podłączeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo - interwencyjnych, dojazd w ciągu 7 minut Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzone atestem X X X X X Ochrona prowadzona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hetman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, posiadającą wszystkie wymagane zezwolenia (koncesje). 17/ 20

18 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej w kwietniu 2006 roku wdrożył Systemy Zarządzania Jakością i do chwili obecnej posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 w następującym zakresie: Świadczenie usług medycznych w Oddziałach Szpitalnych, Poradniach Specjalistycznych oraz w Zakładach: Diagnostyki Obrazowej, Diagnostyki Laboratoryjnej, Patomorfologii, Rehabilitacji oraz Centralnej Sterylizatorni. Świadczenie usług pralniczych. Spełnienie wymagań potwierdził audyt przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A z Warszawy. Okres ważności certyfikatu od do Data pierwszej certyfikacji Zabezpieczenie przed zakażeniami. Zakażenia szpitalne Zamawiający monitoruje metodą czynną w większości oddziałów. Pracujemy na programie System Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi wersja 2.2 zintegrowany z ECDC. Nadzorowanie zakażeń metodą czynną polega na rejestracji zakażeń w wybranych procedurach zabiegowych np. cięcie cesarskie, endoprotezoplastyka, chirurgia naczyń i inne, a także rejestracji zakażeń związanych z procedurami inwazyjnymi takimi jak: wentylacja mechaniczna, drenaż pęcherza moczowego, kaniulacja żył centralnych i tętnic. Ponadto rejestrujemy zakażenia alertpatogenami szpitalnymi i pozaszpitalnymi. Czynny nadzór nad zakażeniami pozwala zapobiegać powstawaniu ognisk epidemicznych, pozwala także na bieżące reagowanie na sytuacje epidemiologiczne przez wprowadzenie izolacji, kohortacji czy zastosowanie procedur higienicznych. Czynny nadzór pozwala na ocenę sytuacji mikrobiologicznej Szpitala oraz prowadzenie właściwej polityki antybiotykowej. W 2014 roku wykonaliśmy Punktowe badania występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowaniem antybiotyków w europejskich szpitalach posiadamy certyfikat ważny do września 2015 roku. Na przełomie maja i czerwca również wykonaliśmy w/w badania i otrzymamy certyfikat ważny do września 2016 roku. 3. SZKODOWOŚĆ ZA LATA ROK 2012 SZKODA (uszkodzenie szyby w tzw. "ciepłej sieni" na Izbie Przyjęć) WYPŁACONO 2.275,50 PLN ROK 2013 BRAK SZKÓD ROK 2014 SZKODA (przepięcie uszkodzenie czytników RCP, kontrolera oraz układów sterowania w szlabanach na parkingu pracowniczym) WYPŁACONO 6.966,60 PLN SZKODA (przepięcie uszkodzenie modułu komunikacyjnego z budynkiem kotłowni oraz sterowników pomp próżniowych) WYPŁACONO 7.107,55 PLN. ROK 2015 do dnia r SZKODA (uszkodzenie dewastacja obudowy kładki prowadzącej do Izby Przyjęć) WYPŁACONO 8.565,10 PLN. SZKODA (uszkodzenie kardiomonitora przez pacjenta) WYPŁACONO 2.822,85 PLN. SZKODA (uszkodzenie dewastacja słupka obok szlabanu wjazdowego na parkingu pracowniczym, czytnika kart oraz instalacji elektrycznej) WYPŁACONO 9.383,05 PLN. SZKODA (uszkodzenie elewacji budynku A w wyniku zerwania przez wiatr halny) WYPŁACONO 7.891,94 PLN. SZKODA (przepięcie uszkodzenie kontrolera DRACO oraz procesora kontrolera) WYPŁACONO 766,90 PLN. 18/ 20

19 Szkodowość OC za okres 2009 do 2015 rozumiana jako wypłacone odszkodowania i roszczenia na drodze sądowej Wysokość odszkodowania wypłaconego Lp lub go roszczenia, rozumianych jako główne ,- zł wypłacone ,- zł wypłacone ,- zł ,- zł ,- zł wypłacone ,- zł (zadośćuczynienie z tytułu śmierci członka rodziny) ,- zł ,- zł ,- zł ,-zł ,- zł ,- zł Przyczyna Zakażenie klebsiella pneumoniae sepsa Powikłania po operacji cholecystectomii laparoskopowej Niewłaściwe leczenie nowotworu Powikłania po operacji stawu kolanowego Niewłaściwe leczenie złamania Niewłaściwe leczenie zawału mięśnia sercowego Pozostawienie ciała obcego w jamie brzusznej Śmierć członka rodziny w wyniku niewłaściwego leczenia Zakażenie staphylococcus Niewłaściwe leczenie złamania Powikłania po cięciu cesarskim Błąd diagnostyczny Specjalizacja Urologia Chirurgia ogólna Rodzaj zakażenia Zakażenie klebsiella pneumoniae Rok wypłaty odszkodowania lub wystąpienia poszkodowanego z m w przypadku sprawy w toku Wypłata: ,- zł -2006r ,- zł- 2009r. Rok powstania szkody r. - wypłata 2008 Urologia r. - ze względu na śmierć poszko - dowanego postępowanie zostało zawieszone postanowieniem Sądu 2010 Ortopedia r. wyrok 2006 oddalający powództwo w całości; zapowiedź skargi kasacyjnej Ortopedia r. wypłata 2011 Kardiologia Sprawa w toku Ginekologia i Położnictwo Ginekologia i Położnictwo Ortopedia Zakażenie staphylococcus sprawa w toku sprawa w toku 2014 sprawa w toku Ortopedia sprawa w toku Ginekologia i Położnictwo sprawa w toku SOR sprawa w toku / 20

20 ,-zł Błąd diagnostyczny SOR sprawa w toku ,- zł ,- zł zadośćuczynienie z tytułu śmierci członka rodziny ,- zł ,73 zł Niewłaściwe leczenie złamania Udzielenie niewłaściwej pomocy medycznej Powikłania w związku z operacją kręgosłupa Powikłania po artroskopii stawu kolanowego Sądowe zawezwanie do próby ugodowej Ortopedia , nie zawarto ugody SOR , nie zawarto ugody Neurochirurgia , nie zawarto ugody Ortopedia , nie zawarto ugody ,- zł Brak informacji o skutkach leczenia Onkologia urologiczna r., nie zawarto ugody ,-zł Zgon dziecka w łonie matki Ginekologia i położnictwo nie zawarto ugody ,-zł Błąd Neurologia sprawa w diagnostyczny toku Sprawy w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ,- zł ,- zł wypłacone zadośćuczynienie ,-zł ,-zł ,-zł Niewłaściwe leczenie Niewłaściwe leczenie Ortopedia orzeczenie o zdarzeniu medycznym, sprawa w toku Chirurgia Naczyniowa Śmierć pacjenta Ortopedia, Nefrologia Niewłaściwa diagnoza Niewłaściwe leczenie Komisja orzekła zdarzenie medyczne, orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, sprawa w toku SOR sprawa w toku Urologia Kardiologia sprawa w toku Zatwierdził: DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Ryszard Batycki 20/ 20

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ A/ HJ/ 2710/ 11/ 13 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną.

4.Wnosimy o określenie jaką działalność pozaleczniczą wykonuje Zamawiający i która ma zostać objęta ochroną. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 20.02.2012r. Wysokie Mazowieckie dn.20.02.2012r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.459.2013 Tarnobrzeg, dn. 22.11.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej: Kraków, dnia 13.04.2011 znak postępowania: AI.271-10/2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA PN/02UB/01/2010 Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA WARUNKÓW UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczający / Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 01-201 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo