Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: Ubezpieczenie mienia, od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenie od wandalizmu z włączeniem graffiti i czynów chuligańskich, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego biurowego, sprzętu i aparatury stosowanej podczas występów artystycznych, pozostałego sprzętu, stacjonarnego i przenośnego, od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich szkód Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży, Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w tym Zielona Karta ) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów, Ubezpieczenia Assistance na terenie RP i Europy, Ubezpieczenie kosztów leczenia i ASSISTANCE, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej podczas podróży zagranicznych, Inne ubezpieczenia, których konieczność posiadania zostanie ujawniona w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 2. Zawieranie ubezpieczeń, dokumenty potwierdzające ubezpieczenia, terminy zgłaszania sum ubezpieczenia, niezmienność stawek ubezpieczeniowych i warunków ubezpieczenia, zasady opłaty składki ubezpieczeniowej 2.1. Dla ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: Wykonawca w ramach zawartej umowy, dla potwierdzenia ubezpieczeń majątkowych, oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, wystawi polisy od dnia zawarcia na okres 12 miesięcy W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych polisy będą wystawiane na okres 12 miesięcy od daty ekspiracji aktualnych polis W przypadku zmian sum ubezpieczenia (zwiększenia lub zmniejszenia sum) wystawionych już polis, wykonawca wystawi polisy dodatkowe obejmujące te zmiany o okresie obowiązywania od następnego dnia po dniu zgłoszenia zmiany do końca rocznego ubezpieczenia podstawowego. Składka dodatkowa lub zwrot składki za polisy dodatkowe zostaną naliczone pro rata w stosunku do ilości dni We wszelkich ubezpieczeniach stawki ubezpieczeniowe wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. są niezmienne w okresie obowiązywania umowy oraz warunki ubezpieczenia oferowane przez wykonawcę są niezmienne w okresie obowiązywania umowy, chyba że ich zmiana jest korzystna dla Zamawiającego zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Dla ubezpieczeń kosztów leczenia, Assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej osób wyjeżdżających poza granice: Wykonawca w ramach zawartej umowy, dla potwierdzenia ubezpieczeń kosztów leczenia, Assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej będzie wystawiał polisy ubezpieczeniowe na każdorazowy pisemny wniosek zamawiającego zawierający: Wykaz osób objętych ubezpieczeniem, datę urodzin, adres, sumy ubezpieczenia Okres ubezpieczenia,

2 Kraj do którego będzie realizowany wyjazd 2.3. Dla ubezpieczeń komunikacyjnych Wykonawca w ramach zawartej umowy, dla potwierdzenia ubezpieczeń ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco pojazdów, ubezpieczenie od kradzieży pojazdów, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów, ubezpieczenia Assistance będzie wystawiał roczne lub 12 miesięczne polisy ubezpieczeniowe na każdorazowy pisemny wniosek zamawiającego zawierający dane wymagane przez wykonawcę Stawki ubezpieczeniowe wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. są niezmienne w okresie obowiązywania umowy Warunki ubezpieczenia oferowane przez wykonawcę są niezmienne w okresie obowiązywania umowy 2.6. Składka za ubezpieczenia będzie opłacana przelewem na konto wykonawcy. Za ubezpieczenia roczne (bez ubezpieczeń komunikacyjnych) opłacana będzie w czterech ratach. Za pozostałe ubezpieczenia jednorazowo. Termin płatności pierwszej raty ubezpieczeń rocznych oraz pozostałych ubezpieczeń wynosi 30 dni od dnia otrzymania polis przez zamawiającego. 3. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia 3.1. Budynki i budowle, 3.2. Pozostały majątek trwały zapisany w ewidencjach, w tym instrumenty, 3.3. Niskocenne składniki majątkowe, mienie wymienione w innych ewidencjach, 3.4. Zbiory muzealne, pamiątkowe, kostiumy, 3.5. Kostiumy (stroje do występów), środki inscenizacji, 3.6.Sprzęt akustyczny stacjonarny, multimedialny i techniczny, sprzęt elektroniczny w miejscach występów, 3.7. Zapasy magazynowe (w tym m.in. materiały dla pracowni technicznej, krawieckiej, materiały do utrzymania obiektu, biur, itp. przeznaczone na potrzeby własne), 3.8.Szyby i inne przedmioty szklane, w tym gabloty wewnątrz i na zewnątrz budynku, 3.9. Gotówka, Dokumentacja projektowa-projekty budowlane, wykonawcze, analizy, opinie. 4. Miejsca ubezpieczenia - miejsca prowadzenia działalności i przechowywania mienia; 4.1. Ul. Świerkowa 2, Otrębusy 4.2 Transport gotówki - kraj 4.3. Miejsca w których realizowane są spektakle na terenie RP i całego świata oraz każde miejsce gdzie przebywają osoby działające w imieniu Zespołu w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający oczekuje, że mienie służące do realizacji przedstawień będzie objęte ubezpieczeniem w zakresie wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia we wszystkich miejscach gdzie odbywają się koncerty. 5. Sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia, udziały własne i franszyzy; Sumy ubezpieczenia we wszystkich ryzykach powinny odpowiadać podanym wartościom i limitom, bez podziału na poszczególne ryzyka. Zamawiający nie uznaje udziałów własnych i franszyz Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Sumy ubezpieczenia określono: w wartościach odtworzeniowych: budynki i budowle, w wartościach księgowych brutto: pozostały majątek trwały, w tym instrumenty, niskocenne składniki majątkowe, w wartościach ewidencyjnych: mienie wymienione w innych ewidencjach, zbiory muzealne, kostiumy muzealne, dokumentacja projektowa wg kosztów odtworzenia: kostiumy (stroje do występów), środki inscenizacji, w cenach nabycia - zapasy magazynowe jak materiały, surowce, itp. przeznaczone do użytku własnego,

3 szyby i inne przedmioty szklane, gotówka - wartość nominalna, 5.2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Suma ubezpieczenia, określona jest w systemie pierwszego ryzyka, łączna na wyposażenie (majątek trwały w tym instrumenty, niskocenne składniki majątkowe oraz mienie wymienione w innych ewidencjach), zbiorów muzealnych i kostiumów muzealnych, kostiumów (stroje do występów) i środków inscenizacji i zapasy magazynowe służące do wykonywania działalności Gotówka - sumy ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dla ryzyka transportu zgłoszono w systemie I ryzyka, zakres terytorialny kraj Sumy ubezpieczenia określone w systemie I ryzyka ulegają pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Suma ubezpieczenia została określona w systemie I ryzyka, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania 5.4. Ubezpieczenie od wandalizmu z włączeniem grafiti i czynów chuligańskich Sumy ubezpieczenia zostały określone w systemie I ryzyka, sumy ubezpieczenia ulegają pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania 5.5. Ubezpieczenie sprzętu akustycznego, multimedialnego i technicznego od wszystkich ryzyk Sumą ubezpieczenia dla poszczególnych składników jest wartość księgowa brutto. Sumą ubezpieczenia dla programów i dokumentacji projektowej jest wartość ewidencyjna Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Suma ubezpieczenia została określona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.7. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich szkód Sumą ubezpieczenia dla poszczególnych składników jest wartość księgowa brutto. 5.7 Ubezpieczenie kosztów leczenia i ASSISTANCE, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej podczas podróży zagranicznych. Suma ubezpieczenia została określona oddzielnie : - dla ryzyka koszty leczenia, - dla ryzyka ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, - dla ryzyka ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć usługi ASSISTANCE do wysokości nie niższej niż sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 5.8 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym Sumą ubezpieczenia jest wartość przewożonego na jeden wyjazd mienia służącego do realizacji występów na które składają się między innymi: kostiumy do tańca, środki inscenizacji, instrumenty będące własnością ubezpieczającego oraz będące własnością artystów oraz sprzęt elektroniczny i aparatura sceniczna wykorzystywane podczas występów sumą ubezpieczenia kostiumów i środków inscenizacji będzie ich szacunkowa wartość odtworzeniowa, sumą ubezpieczenia instrumentów własnych ubezpieczającego i zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i aparatury nagłaśniającej będzie ich wartość księgowa brutto, instrumenty będące własnością artystów - wg wyceny własnej artystów bądź wyceny rzeczoznawców, sporządzonej przed rozpoczęciem podróży Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia AC+KR - suma ubezpieczenia pojazdów nowo zakupionych jest zgodna z fakturą zakupu, innych - ustalana jest w oparciu o Katalog Info-Ekspert. Suma ubezpieczenia obejmuje podatek VAT Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będą zawierane na zasadach określonych przez przepisy prawne obowiązujące w dniu zawierania ubezpieczenia konkretnego pojazdu. Sumy ubezpieczenia - minimalne wymagane przez przepisy prawne Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów. Suma ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.

4 6. Klauzule obowiązujące w umowie ubezpieczenia; 6.1 Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie nie wymienione w ewidencji w chwili zawierania ubezpieczenia, które w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostało zakupione lub przejęte oraz na mienie przyjęte do używania, a stanowiące własność osób trzecich. Ochrona rozpoczyna się automatycznie od dnia przejęcia. Składka za ubezpieczenie w ryzykach ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego naliczana będzie pro rata, po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia - w ramach aktualnych w polisie sum ubezpieczenia ustalonych w systemie I ryzyka i nie będzie podstawą do naliczenia dodatkowej składki. Dopuszczalny limit 20% wartości mienia objętego ubezpieczeniem Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną, w zakresie ryzyk określonych umową ubezpieczenia nowe miejsca Ubezpieczenia. Za nowe miejsca ubezpieczenia uważa się również wszystkie miejsca występów artystycznych inne niż siedziba Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności lub od momentu rozpoczęcia przygotowań do występów artystycznych Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych: Zakład ubezpieczeń rezygnuje z roszczeń regresowych wobec pracowników ubezpieczającego i artystów i innych osób zaangażowanych przy obsłudze przedstawień, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych jeżeli szkoda nie była wynikiem ich działania umyślnego Klauzula przeciwpożarowego i przeciw-kradzieżowego zabezpieczenia majątku znajdującego się pod adresem wskazanym w umowie ubezpieczenia: Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dokonania lustracji obiektu podlegającemu ubezpieczeniu. Ubezpieczony, po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zobowiązany będzie do zastosowania się do uzasadnionych wskazań w protokole oględzin, z zastrzeżeniem ustalenia czasu na wykonanie zaleceń minimum 30 dni od dnia otrzymania pisemnych wskazań z zastrzeżeniem, że zalecenia te nie będą odbiegały na niekorzyść ubezpieczającego od określonych w ogólnych warunkach odnośnych ubezpieczeń. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w ubezpieczonym obiekcie, bezwarunkowo przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli o treści: W przypadku szkody, ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeśli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie ustala się w wysokości zgłoszonej sumy ubezpieczenia Klauzula zastąpienia dla sprzętu, maszyn i urządzeń o treści: W przypadku szkody, ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie ustala się w wysokości zgłoszonej sumy ubezpieczenia Klauzula płatności - Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku, na właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, zakładając, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków Klauzula samolikwidacji - szkody w mieniu niezbędnym do realizacji zadań statutowych mogą być wstępnie likwidowane do wysokości ,00zł przez Zamawiającego, w terminie niezwłocznym do dalszej realizacji zadań.

5 W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszego ubezpieczenia, których szacunkowa wartość nie przekracza ,00 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 1. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b) Dokładny opis zdarzenia, c) Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, d) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu e) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), g) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu. h) W przypadku zalania protokół spisany z najemcą / wynajmującym W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: i) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, j) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, k) Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, l) Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. Wraz z w/w dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. Procedura niniejsza: Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100 % zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela podobnie wymienione podzespoły itp.

6 Nie ma zastosowania do szkód OC Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie lub przy których sumy ubezpieczenia z powodu powstałych nakładów dla zapobieżenia lub zmniejszenia szkody nie wystarczają Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z powodu niewłaściwego działania, zaniechania działania lub rażącego niedbalstwa ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych przedstawicieli ubezpieczającego 7. Minimalny zakres ubezpieczeń powinien pokrywać, co najmniej szkody spowodowane przez: 7.1. W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Ogień, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, Inne zdarzenia losowe jak huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, mróz, grad, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, Wydostawanie się wody, cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, technologicznych, i innych instalacji, szkody spowodowane awarią kanalizacji, samoczynnym zadziałania sprzętu gaśniczego, nieumyślne zalanie przez ubezpieczającego lub osoby trzecie bez względu na przyczynę zalania, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, Dym, sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, Przyczynami elektrycznymi jak zwarcie, przepięcie, pośrednie skutki uderzenia pioruna m.in. przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, w tym również wyrządzone w sieciach i instalacjach (dopuszczalne jest brzmienie klauzuli ubezpieczyciela) Upadek drzew, budynków lub budowli Skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia Utratę, zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego akcją ratowniczą prowadzoną w związku ze zdarzeniami powodującymi szkodę, Poniesienia kosztów ratunku i zabezpieczenia mienia przed rozprzestrzenianiem się strat, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczenie nie może zawierać wyłączenia wymienionych wyżej ryzyk nawet jeżeli były następstwem kradzieży z włamaniem lub wandalizmu Innych szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia Dopuszczalne limity: Limit odpowiedzialności za szkody elektryczne, zwarcie, przepięcie i pośrednie uderzenie pioruna ,-zł Limit dla uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ,-zł Limit na klauzulę prewencyjną ,- zł Limit na terroryzm ,- zł Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku z : - deszczem nawalnym, gradem, śniegiem jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu, rynien, brak zabezpieczeń lub niedostateczne zabezpieczenia (w tym nie zamknięcie) otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych; limit odpowiedzialności ,00 zł - powodzią, opadami atmosferycznymi oraz zalaniem w mieniu składowanym w

7 pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu oraz na wysokości mniejszej niż 10 cm od poziomu podłogi, lecz nie niższej niż 8 cm - prowadzeniem w budynkach i budowlach remontów, przebudowy, modernizacji, budowy lub prac konserwacyjnych; limit w wysokości złotych; (dopuszczalne jest brzmienie klauzuli ubezpieczyciela) - z uszkodzeniem bądź zniszczeniem akt, dokumentów, eksponatach, antykach, dziełach sztuki, etc.; - powstałe w ubezpieczonym mieniu z powodu zakłóceń lub przerw w dostawie mediów bez względu na przyczynę braku mediów, - w instalacjach lub sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych spowodowane uderzeniem pioruna, - szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi, Nadto Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do ryzyka przepięcia kontrole sprawności sprzętu dokonywane są przez służby Zamawiającego przed każdym koncertem - w odniesieniu do sprzętu koncertowego oraz okresowo - w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku Kradzież z włamaniem dokonaną lub usiłowaną oraz rabunek dokonany lub usiłowany Zabór mienia dokonany przez sprawcę, który dostał się do lokalu przed jego zamknięciem, Koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń lokali. Koszty naprawy zabezpieczeń lokali powinny być pokryte również wtedy, gdy szkoda będzie pokryta w całości z innych ubezpieczeń, jeżeli straty dotyczą mienia wymienionego jako ubezpieczone Gotówka powinna być ubezpieczona od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu oraz podczas transportu po kraju Ubezpieczenie nie może zawierać wyłączenia kradzieży z włamaniem lub rabunku jeżeli zaistniała ona w bezpośrednim związku lub po zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź prowadzoną akcją ratowniczą, jeżeli dotyczyło to sytuacji opisanej jako objęte ubezpieczeniem w ogólnych warunkach ubezpieczenia od kradzieży Kradzież zwykła Kradzież zwykła (limit czasowy : 2 godziny przed spektaklem, czas spektaklu, 2 godziny po spektaklu) Kradzież zwykła dla przedmiotów, które z racji funkcji lub przeznaczenia znajdują się na zewnątrz obiektów, a które stanowią własność ubezpieczającego. Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do akt, dokumentów, eksponatów, antyków, dzieł sztuki, etc; Dopuszcza się zastosowanie limitu w odniesieniu do akt i dokumentów do kwoty ,00zł 8. W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: stłuczenie, uszkodzenie, pęknięcie szyb lub innych przedmiotów szklanych lub zawierających oszklenia. 9. W ubezpieczeniu od wandalizmu i graffiti i czynów chuligańskich Ubezpieczenie od wandalizmu - minimalny zakres ubezpieczenia - straty spowodowane przez wszelkie oddziaływanie osób trzecich na ubezpieczony przedmiot (budynki, budowle i pozostałe środki trwałe, niezależnie od tego czy znajdują się wewnątrz, czy na zewnątrz budynków), którego skutkiem jest konieczność poniesienia wydatków na przywrócenie do stanu poprzedniego. Ubezpieczenie od wandalizmu powinno objąć również koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń ubezpieczonych pomieszczeń o ile nie zostaną pokryte z innego ubezpieczenia Ubezpieczenie nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za ryzyko wandalizmu, jeżeli zaistniało ono w bezpośrednim związku lub po zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, bądź prowadzoną akcją ratowniczą Ubezpieczenie czynów chuligańskich - ubezpieczenie powinno pokrywać straty

8 spowodowane czynem chuligańskim za który uważa się działania osób trzecich nie powodujące szkód w ubezpieczonych składnikach majątkowych, powodujące straty finansowe u Ubezpieczającego. Za czyn chuligański uważa się m.in. przekazanie nieprawdziwej informacji o podłożonym ładunku wybuchowym lub inne działania których skutkiem była konieczność odwołania spektaklu. Jak również czynem chuligańskim w rozumieniu niniejszego zapisu rozumie się nienależyte przygotowania zaplecza technicznego i sceny przez kontrahentów Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania instytucji roszczenia regresowego do sprawcy szkody przez zakład ubezpieczeń po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 10. W ubezpieczeniu sprzętu akustycznego, multimedialnego i technicznego od wszystkich ryzyk Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wszelkie szkody w przedmiocie ubezpieczenia polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zaistnienia zdarzeń wymienionych w SIWZ oraz straty spowodowane m.in. przez niewłaściwą obsługę sprzętu, nieostrożność zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, wady produkcyjne, wandalizm,, niewłaściwe parametry prądu elektrycznego, zbyt wysokie lub niskie napięcia w instalacji technologicznej, przepięcia, zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych, itp., bezpośrednie i pośrednie działanie zjawisk atmosferycznych i zjawisk pochodnych,działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp Kradzież zwykła Kradzież zwykła (limit czasowy: 2 godziny przed spektaklem, czas spektaklu, 2 godziny po spektaklu). Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do: - szkód będącymi uszkodzeniami wewnętrznymi podzespołów elektronicznych będących częściami składowymi ubezpieczonego przedmiotu; - szkód w elementach podlegających częstej wymianie jak filtry, źródła światła etc., (dopuszczalna franszyza 500,00zł) Klauzule które będą obowiązywała w ubezpieczeniu sprzętu akustycznego, multimedialnego i technicznego od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie nie wymienione w ewidencji w chwili zawierania ubezpieczenia, które w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostało zakupione lub przejęte oraz na mienie przyjęte do używania, a stanowiące własność osób trzecich. Ochrona rozpoczyna się automatycznie od dnia przejęcia. Składka za ubezpieczenie w ryzykach ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego naliczana będzie pro rata, po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem, rabunku ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia - w ramach aktualnych w polisie sum ubezpieczenia ustalonych w systemie I ryzyka i nie będzie podstawą do naliczenia dodatkowej składki. Dopuszczalny limit 20% wartości mienia objętego ubezpieczeniem Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia: Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną, w zakresie ryzyk określonych umową ubezpieczenia nowe miejsca Ubezpieczenia. Za nowe miejsca ubezpieczenia uważa się również wszystkie miejsca występów artystycznych inne niż siedziba Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w których podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia w nich działalności lub od momentu rozpoczęcia przygotowań do występów artystycznych Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych: Zakład ubezpieczeń rezygnuje z roszczeń regresowych wobec pracowników ubezpieczającego i artystów i innych osób zaangażowanych przy obsłudze przedstawień, zatrudnionych na podstawie umów

9 cywilnoprawnych jeżeli szkoda nie była wynikiem ich działania umyślnego Klauzula płatności - Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku, na właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, zakładając, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie lub przy których sumy ubezpieczenia z powodu powstałych nakładów dla zapobieżenia lub zmniejszenia szkody nie wystarczają. Wspólny limit dla mienia objętego ubezpieczeniem w wysokości ,00 zł Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z powodu niewłaściwego działania, zaniechania działania lub rażącego niedbalstwa ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych przedstawicieli ubezpieczającego Klauzula kradzieży zwykłej Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z OWU, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. 11. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający lub ubezpieczony Ubezpieczenie powinno pokrywać szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym również osobom związanym z Ubezpieczającym umową w tym m.in. osobom wykonującym działalność artystyczną i działalność związaną z działalnością artystyczną na podstawie umów cywilnoprawnych, za które nie jest opłacana składka na ubezpieczenie społeczne, pracownikom i innym osobom Ubezpieczenie powinno objąć straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązany będzie pokryć: szkody osobowe polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz szkody rzeczowe polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, łącznie z następstwami tych szkód pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, zwrotu kosztów mających na celu zapobieżenie szkodzie, pokrycia kosztów sądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej, pokrycia kosztów postępowania cywilnego w tym pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami Ubezpieczający oczekuje, że ochroną ubezpieczeniową będą objęte szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem lub używaniem mienia wyrządzone przez: osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych za które opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne, lub spółdzielczej umowy o pracę,

10 osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, mianowania, wyboru, gdy nie są zatrudnione na podstawie umowy o prac, osoby wykonujące działalność artystyczną i działalność związaną z działalnością artystyczną na podstawie umów cywilnoprawnych za które nie jest opłacana składka na ubezpieczenie społeczne, osoby działające w imieniu firm, które podpisały z Zespołem umowę o wykonanie określonych prac (Ubezpieczenie OC podwykonawcy) Okres ubezpieczenia Umową ubezpieczenia objęte będą szkody będące następstwem przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność z tytułu : Prowadzenia działalności statutowej, artystycznej w kraju i za granicą (cały świat), Posiadania i używania obiektu w Otrębusach, ul. Świerkowa 2 (budynki, budowle, park) utrzymywania w należytym stanie obiektu, obsługi administracyjno-technicznej obiektu, prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, porządkowych w obiekcie, z włączeniem odpowiedzialności za szkody wodociągowo-kanalizacyjne, posiadania i używania mienia ruchomego, Odpowiedzialność z tytułu udostępniania lokali o charakterze mieszkalnym na cele mieszkalne pracownikom,przy czym pracownik jako osoba korzystająca z lokalu będzie uważany za osobę trzecią, wynajem wolnych powierzchni osobom trzecim OC Pracodawcy Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacone pracownikom poszkodowanym na podstawie Ustawy Wypadkowej Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, na skutek wypadków przy pracy, jeśli są one nieuprawnione do świadczeń wypłacanych w oparciu o Ustawę wypadkową. Osoby te powinny być objęte ubezpieczeniem w pełnym zakresie, przy czym szkoda wyrządzona przez jedną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło innej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło powinna być objęta zakresem ubezpieczenia Szkody wyrządzone przez podwykonawców osobom trzecim oraz pracownikom ubezpieczającego, w tym również przez artystów i inne osoby zaangażowane w pracę przy przedstawieniach które są zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych, bez prawa do regresu do sprawcy szkody Szkód w mieniu osób trzecich przechowywanych w związku z prowadzeniem działalności przez ubezpieczającego, lub szkód w mieniu osób trzecich z których ubezpieczający korzysta w związku z prowadzeniem działalności Szkód w nieruchomościach osób trzecich, wynajętych na występy artystyczne Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowi rejestracji Posiadania parkingów niestrzeżonych i miejsc postojowych, w tym wykorzystywanych przez pracowników zamawiającego - limit na jeden samochód/pracownika ,00zł Najem i wynajem sprzętu i wyposażenia Organizacja i współorganizacja imprez, Inna działalność powyżej nie wymieniona, Ubezpieczenie organizatora imprez Prowadzenie szatni na 560 miejsc ( limit na wieszak ,00 zł) Klauzule w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych: Zakład ubezpieczeń rezygnuje z roszczeń regresowych wobec pracowników ubezpieczającego i artystów i innych osób zaangażowanych przy obsłudze przedstawień, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych jeżeli szkoda

11 nie była wynikiem ich działania umyślnego Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z powodu niewłaściwego działania, zaniechania działania lub rażącego niedbalstwa ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych przedstawicieli ubezpieczającego Klauzula płatności - Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku, na właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, zakładając, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. 1.1 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich szkód Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk - dotyczy maszyn stanowiących własność lub będących w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia. Maszyny i urządzenia są ubezpieczone w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy są w ruchu, w stanie spoczynku lub zostały zdemontowane w celu dokonania konserwacji. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich szkód powinno objąć uszkodzenia maszyn i urządzeń od wszystkich szkód w tym powstałych w wyniku awarii. W zakres maszyn i urządzeń wchodzą między innymi acz nie wyłącznie takie pozycje jak: wentylatornia, klimatyzatornia, kotłownia, maszynownia, windy, fosy orkiestry, widowni, sztankiety, etc Ubezpieczenie kosztów leczenia i usług ASSISTANCE ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych - minimalny zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem kosztów leczenia i usług ASSISTANCE powinna być objęta pomoc medyczna w czasie podróży zagranicznej w razie nagłego zachorowania, lub zaostrzenia się lub powikłań chorób przewlekłych w odniesieniu do wytypowanej grupy osób, lub w razie nieszczęśliwego wypadku a także usługi ASSISTANCE. Pomoc medyczna powinna gwarantować zorganizowanie opieki lekarskiej i pokrycie jej kosztów w tym m.in. konsultacje medyczne, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, badania zlecone przez lekarza, badania laboratoryjne, pobyt w szpitalu tj. leczenia, zabiegi, operacje, transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku, w razie potrzeby transport ubezpieczonego do innego szpitala, leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych. Dodatkowo ubezpieczenie powinno gwarantować transport ubezpieczonego do RP środkiem transportu wskazanym przez lekarza lub transport zwłok ubezpieczonego do RP. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujące świadczenia w razie śmierci wskutek wypadku lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie powinno objąć zawały serca oraz krwotoki śródmózgowe. Ubezpieczenie powinno objąć ryzyko aktów terroryzmu do wysokości sumy ubezpieczenia Celem wyjazdów są występy artystyczne bądź przygotowanie do koncertów, ubezpieczenie powinno objąć ryzyko wykonywania pracy za granicą, w tym również wyjazdy służbowe nie artystyczne. Umowa ubezpieczenia powinna być rozszerzona o ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego - w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia) i rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa. Ubezpieczenie winno obejmować pracowników zarówno do jak i powyżej 65 roku.

12 7.9. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Oczekiwany czas trwania ubezpieczenia: od chwili pobrania mienia z siedziby firmy, w czasie transportu dokonywanego przy użyciu jednego lub kilku różnych środków transportu w czasie pracy związanej z realizacją występów, podczas przechowywania mienia,do czasu złożenia mienia w siedzibie ubezpieczającego, po powrocie. Oczekiwany zakres ubezpieczenia: - od zdarzeń losowych w tym m.in. powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi, i działania innych sił przyrody, upadku przedmiotu na środek transportu, wypadku drogowego bądź katastrofy środka przewozowego, od rabunku środka transportu, rabunku (rozboju), kradzieży z włamaniem, kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu, inne zdarzenia jeżeli spowodowały uszkodzenia, utratę lub ubytek przewożonego mienia, z włączeniem strat powstałych w trakcie załadunku i rozładunku oraz przenoszenia mienia, Rodzaj środków transportu: samochody własne, najęte lub organizatorów imprez artystycznych, samochody przewoźników, samoloty. Transport krajowy - rocznie planowane jest około 60 wyjazdów na występy. Transport krajowy wykonywany jest transportem własnym lub zewnętrznym. Transport międzynarodowy - rocznie planowane jest około 10 wyjazdów na występy. Transport międzynarodowy wykonywany jest w około 90% transportem obcym, lecz nie można wykluczyć transportu własnego w odniesieniu do tras koncertowych na terenie Europy. Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych wyłączeń dotyczących ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do: - dzieł sztuki oraz przedmiotów mających szczególną wartość kolekcjonerską, - szkód powstałych w wyniku pozostawienia bez nadzoru powyżej 3 godzin środka przewozu wraz z przewożonym ładunkiem, - szkód powstałych w dni wolne od pracy W ubezpieczeniach komunikacyjnych Oczekiwany minimalny zakres ubezpieczenia autocasco z włączeniem ryzyka kradzieży pojazdów i wyposażenia dodatkowego. Ochroną ubezpieczeniową powinny zostać objęte szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia powstałe wskutek przynajmniej: Zderzenia pojazdów Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu Powodzi, zalania, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi, działania sił przyrody, Działania osób trzecich, Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej Zasady ustalania odszkodowań z ubezpieczeń autocasco z włączeniem ryzyka kradzieży Wypłata odszkodowania nastąpi bez naliczania franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu zużycia lub amortyzacji Zakład ubezpieczeń pokryje koszty napraw uszkodzonych pojazdów wykonywanych przy użyciu wyłącznie oryginalnych i nowych części zamiennych i zalecanych przez producenta

13 materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie napraw przy pomocy części używanych i tzw. zamienników Szkody w pojazdach Zamawiającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) będą likwidowane z ubezpieczenia autocasco. Zwrot wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody uzyska zakład ubezpieczeń we własnym zakresie Wycena wartości pojazdu w momencie szkody będzie następowała w oparciu o system Info-Ekspert. Zastosowanie przez zakład ubezpieczeń przy wycenie tzw. Korekt różnych wymaga każdorazowo szczegółowego uzasadnienia pisemnego i jest uzależnione od zgody Zamawiającego Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będą zawierane na zasadach określonych przez przepisy prawne obowiązujące w dniu zawierania ubezpieczenia konkretnego pojazdu. Sumy ubezpieczenia - minimalne wymagane przez przepisy prawne. 8.Informacje dla wykonawców: 8.1. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze nr NIP Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze posiada numer identyfikacyjny REGON nr W zaświadczeniu REGON jako rodzaj przeważającej działalności według PKD wpisano: 923 ID - działalność zespołów pieśni i tańca 8.3. Liczba zatrudnionych osoby, Przychód uzyskany w roku ,63 zł 8.4. W okresie od do otrzymano odszkodowanie z ubezpieczeń mienia i komunikacyjnych w kwocie ,65 zł. 8.6 Dane liczbowe do obliczenia ceny oferty - znajdują się w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy 8.7. Opis obiektów Opis budynku PAŁAC Konstrukcja ścian - cegła obustronnie otynkowana Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - blacha miedziana Konstrukcja stropów - betonowa, ogniotrwała Powierzchnia - zabudowy 671m2, użytkowa 1503m2, biurowa 104m2, kubatura 10824m3 Ilość kondygnacji - 3 Generalny remont Rok budowy 1907 Ogrzewanie - centralne Sposób użytkowania- magazyny, biura, Zainstalowane systemy przeciw kradzieży- alarm, czujniki ruchu Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - tak Hydranty - 2 Gaśnice- 12 Ilość drzwi wejściowych- 4 zamki wpuszczane z wkładką cylindryczną Budynek podłączony do monitoringu zewnętrznego tak, Solid Security Otwory okienne piwnic są zabezpieczone kratami. Stan budynku dobry, elewacja otynkowana. Opis budynku MATECZNIK MAZOWSZE - CENTRUM FOLKLORYSTYCZNE Konstrukcja ścian - żelbeton Konstrukcja dachu - trudnopalne Konstrukcja stropów - betonowa, ogniotrwała Powierzchnia - zabudowy 3.374,00m2, użytkowa netto 5.784,83 m2, komunikacji 905,63 m2, kubatura ,00m3, razem 6.690,46 m3 Ilość kondygnacji - 4 Rok budowy 2009 Ogrzewanie - centralne, wentylacja centralna Sposób użytkowania- sala widowiskowo-edukacyjna, garderoby artystów Zainstalowane systemy przeciw kradzieży- alarm, czujniki ruchu, kontrola dostępu Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - tak Hydranty - 24 Gaśnice- 29 Ilość drzwi wejściowych- 11, zamki wpuszczane z wkładką cylindryczną, kontrola dostępu

14 Stan budynku nowy. Opis budynku Wawel Konstrukcja ścian - cegła Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna Konstrukcja stropów - betonowa Powierzchnia zewnętrzna 339,45 m2, zabudowy 340m2, użytkowa 437m2, biurowa 108m2, Ilość kondygnacji - 2 Generalny remont Rok budowy 1955 Ogrzewanie - centralne Sposób użytkowania - bud. administracyjny, na parterze magazyny kostiumów, sala prób orkiestry, reżyserka. Zainstalowane systemy przeciw kradzieży - system alarmowy, czujniki ruchu. Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - nie Hydranty - 2 Gaśnice - 4 Ilość drzwi wejściowych - 1, zamek wpuszczany z wkładką cylindryczną. Budynek podłączony do monitoringu zewnętrznego - tak, sygnał dociera do portierni Otwory okienne na parterze są zabezpieczone kratami. Stan budynku dobry, elewacja odświeżona. Opis budynku BURSA Konstrukcja ścian - cegła Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna Konstrukcja stropów - betonowa Powierzchnia - zabudowy 340 m2, użytkowa 502 m2 Ilość kondygnacji - 2 Rok budowy Ogrzewanie - centralne Sposób użytkowania - bud. mieszkalny Zainstalowane systemy przeciw kradzieży nie Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - tak Hydranty - 2 Gaśnice - 2 Ilość drzwi wejściowych - 1, plus 2 pary drzwi ewakuacyjnych, zamki wpuszczane z wkładką cylindryczną. Budynek nie podłączony do monitoringu zewnętrznego Otwory okienne nie są zabezpieczone kratami Stan budynku dobry, otynkowany. Opis budynku BIAŁY DWOREK Konstrukcja ścian murowana - cegła Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - blacha ocynkowana Konstrukcja stropów drewniana Powierzchnia zabudowy m2 Ilość kondygnacji 2 Generalny remont Rok budowy ok Ogrzewanie centralne Sposób użytkowania bud. mieszkalno - gospodarczy Zainstalowane systemy przeciw kradzieży - nie Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - nie Hydranty 2 szt. Gaśnice 2 szt. oraz agregat gaśniczy. Ilość drzwi wejściowych 6 szt., zamki wpuszczane z wkładką cylindryczną. Budynek podłączony do monitoringu zewnętrznego Otwory okienne nie są zabezpieczone kratami Budynek w dobrym stanie otynkowany wewnątrz i zewnątrz Opis budynku Dom Myśliwski Budynek w konstrukcji Opis budynku ZAPLECZE NOCLEGOWE MATECZNIK MAZOWSZE Konstrukcja ścian -cegła Konstrukcja dachu - drewniana

15 Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna Konstrukcja stropów - beton Powierzchnia zabudowy ,48 m2 Ilość kondygnacji 2, częściowo podpiwniczony. Rok budowy 2012 Ogrzewanie centralne Sposób użytkowania, funkcja hotelu. Zainstalowane systemy przeciw kradzieży - monitoring prowadzony przez ochronę wewnętrzną. Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne, podzielony na dwie strefy pożarowe, powiadomienie na portiernię oraz P S P w Pruszkowie w razie pożaru obiektu. Hydranty brak, Gaśnice -1 szt. Drzwi wejściowe 7 szt. - zabezpieczone zamkiem wpuszczanym z wkładką cylindryczną typ Gerda oraz dodatkowym zamkiem nawierzchniowym typu Gerda. Otwory okienne niezabezpieczone kratami. OPIS BUDYNKU KARCZMA STAROPOLSKA Konstrukcja ścian -cegła Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna Konstrukcja stropów - beton Powierzchnia zabudowy m2 Ilość kondygnacji 2, częściowo podpiwniczony. Rok budowy 2012 Ogrzewanie centralne Sposób użytkowania, funkcja restauracji z zapleczem kuchennym. Zainstalowane systemy przeciw kradzieży - brak, Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - brak, Hydranty - brak, Gaśnice - 1 szt. Drzwi wejściowe 5 szt. - zabezpieczone zamkiem wpuszczanym z wkładką cylindryczną typ Gerda oraz dodatkowym zamkiem nawierzchniowym typu Gerda. Otwory okienne niezabezpieczone kratami. Opis budynku PORTIERNIA Konstrukcja ścian - prefabrykaty Konstrukcja dachu - drewniana Pokrycie dachu - blacha miedziana Konstrukcja stropów - betonowa Powierzchnia zabudowy 25 m2, pow. użytkowa 22 m2, kubatura 60 m3 Ilość kondygnacji - 1 Generalny remont Rok budowy 1990 Ogrzewanie elektryczne - termowentylator. Sposób użytkowania - dyżurka portierów Zainstalowane systemy przeciw kradzieży - nie Zainstalowane systemy przeciwpożarowe - nie Hydranty - nie Gaśnice -1 szt. Drzwi wejściowe zabezpieczone zamkiem wpuszczanym z wkładką cylindryczną. Budynek podłączony do monitoringu zewnętrznego, umieszczono centralę alarmowe - ppoż i sygnalizacji włamania Otwory okienne nie są zabezpieczone kratami Budynek w dobrym stanie technicznym 8.8. Wykaz pojazdów Lp Nr rej Marka Typ /model Rodzaj pojazdu Rok produkcji Poj silnika Moc Ład t Miejsc

16 1 WSI460X Fruehauf D23L 2 3 WPR Dacia WPR Ford naczepa ciężarowa 1989 x x 15 x Logan MCV 1.6 osobowy x 7 Transit 2.2 TDCI autobus x 17 4 WPR2A15 Renault Premium WPR70WY Wielton NS34FT 6 ciągnik samochodowy x 2 naczepa ciężarowa 2005 x x 28,95 x kosiarka samobieżna 9. Informacje dodatkowe 9.1. Likwidacja szkód następować będzie niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami określonymi w OWU Zamawiający oczekuje, iż w ofercie zostaną w sposób należyty i nie budzący wątpliwości ujawnione wszelkie informacje odbiegające od oczekiwań Zamawiającego, zarówno informacje na korzyść jak i niekorzyść Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku informacji na niekorzyść Zamawiającego, winny one zostać w sposób wyraźny zaznaczone (przykładowo kolorem czerwonym) wraz z podaniem punktu opisu przedmiotu zamówienia do którego się odnoszą Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenie wyłączeń odpowiedzialności o których mowa w SIWZ. Każda ewentualna próba powoływania się na powyższą okoliczność będzie traktowana przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. 9.4 Mienie służące do realizacji koncertów (w tym m.in. kostiumy i sprzęt) jest objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniem mienia od kradzieży, ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego, niezależnie od miejsca w którym się znajduje. Niezależnie od ubezpieczenia mienia w transporcie mienie to jest objęte 24 godzinną ochroną ubezpieczeniową. W przypadku szkody odszkodowanie wypłacane jest na korzystniejszych dla Zamawiającego warunkach. 9.. W przypadku wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (nie dotyczy OC), która z nieuzasadnionych względów będzie niższa niż oczekiwana, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania nienależytego wykonania umowy zawartej w trybie zamówień publicznych, bez konieczności wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. 9.6 Zamawiający niezależnie od postanowień OWU wykonawcy nie dopuszcza do stosowania w przyszłej umowie ubezpieczenia niżej wymienionych obowiązków Zamawiającego: - sytuacji w której w przypadku sporu sadowego obowiązek udowodnienia szkody lub odpowiedzialności spoczywa na Zamawiającym. 9.7 Z uwagi na różne terminy zakończenia dotychczasowych ubezpieczeń Zamawiający oczekuje, iż terminy ubezpieczeń zostaną w trakcie trwania umowy generalnej wyrównane i skonsolidowane. Wykaz terminów dotychczasowych ubezpieczeń zostanie przekazany wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu. 9.8 Wykonawca wyznaczy do obsługi ubezpieczenia co najmniej jedną osobę do kontaktów roboczych, która będzie odpowiedzialna za realizację umowy ubezpieczenia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo