SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk B) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego C) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według siwz. 1.1 Majątek trwały, w szczególności: infrastruktura budynków - obejmujące przyłącza wodno kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę wewnętrzną w tym m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku, w tym podłogi, zabudowy itp budowle w szczególności infrastruktura zewnętrzna, ogrodzenia, mała architektura i jej elementy, bramy, szlabany, i inne nie dopuszcza się wprowadzenia ograniczenia zakresowego ani limitowego, budynki - obejmujące również przyłącza wodno kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę wewnętrzną w tym m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku, w tym podłogi, zabudowy itp nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) rozumiane jako nakłady w mieniu poniesione przez ubezpieczonego/ubezpieczającego w obcych środkach trwałych (w mieniu najmowanym i administrowanym) jak i własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń wartości, a związane m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, 1.2 Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie) w tym również sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w ryzku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, elementy promocyjne, rekwizyty, eksponaty, meble i pozostałe wyposażenie. 1.3 Majątek obrotowy w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności Zamawiającego, materiały reklamowe, środki czystości, materiały promocyjne, zapasy, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia, itp., 1.4 Pozostały majątek: wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne walory w wartościach nominalnych, w lokalu i transporcie), mienie poza Klasyfikacją Środków Trwałych, w tym dzieła sztuki; makiety, tablice informacyjne i inne zgodnie z załącznikiem 5 do siwz - Wykaz mienia poza KŚT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 1

2 1.4.3 szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, środki niskocenne, mienie pracownicze. 1.5 Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego, oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników), Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji /użytkowania (dopuszcza się ograniczenie okresu wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak krótsze niż 3 miesiące) w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej). 2. Zakres ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej. W szczególności zakres ubezpieczenia obejmować będzie: a) pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym urządzenia i instalacje), eksplozję, implozję, upadek statku powietrznego, b) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny o współczynniku co najmniej cztery, powódź, zalanie pochodzące z opadów atmosferycznych, działalnie niskich temperatur, grad, śnieg i lód (w tym szkody polegające na zaleganiu śniegu i lodu oraz zalania wynikłe z topnienia ich mas z limitem: ,00 zł), huk ponaddźwiękowy, wybuch, dym i sadzę, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę, trzęsienie ziemi, c) awaria instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, pozostawienie otwartych kurków w sieci wodociągowej, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, d) nagłe działalnie cieczy (szczególnie wody) wskutek wylewu wód podziemnych a także występujących w innych stanach skupienia oraz szkody spowodowane mrozem; dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, e) uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub użytkowanego przez Zamawiającego z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), f) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie, g) przepięcia, przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności 2

3 dotyczy to szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. h) Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu (w tym przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych) w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz na ryzyko przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna na poziomie ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, i) ryzyko stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych zgodnie z definicją pkt (w tym koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu w celu dokonania naprawy; koszty wykonania napisów reklamowych i informacyjnych, pokrycia folią antywłamaniową i inną; koszty naprawy w trybie ekspresowym; koszty transportu w związku ze szkodą) - z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, j) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej oraz zanieczyszczenia mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, k) szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku (dokonany lub usiłowany) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w tym na skutek dewastacji w związku z jakimkolwiek ryzykiem kradzieżowych zgodnie z limitami określonymi w tabeli 3.2 l) kradzież zwykła (bez włamania) limit odpowiedzialności 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia na Policji. Przez kradzież zwykłą nie będą rozumiane braki inwentarzowe stwierdzone podczas inwentaryzacji; m) szkody w mieniu wynikłe z zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, błędu (z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów), n) szkody powstałe wskutek zamieszek, niepokojów społecznych, strajków i rozruchów limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o) szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej - tak zwanych ryzyk nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks. 2.1 Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych, koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) - limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku drzwi, zamków, okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających - koszty pokrywane w systemie I ryzyka - limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności, zabezpieczenia, podatek VAT) 3.1 Sumy ubezpieczenia nie zawierają VAT gdy ubezpieczony odliczył podatek VAT, 3

4 3.1.2 zawierają VAT gdy ubezpieczony nie miał możliwości odliczenia podatku VAT lub gdy miał taką możliwość, ale nie odliczył VAT 3.2 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie Suma ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie sum stałych) według wartości Środki trwałe (w tym budynki i budowle) KB ,90 zł Środki trwałe poza KŚT WO ,12 zł Środki niskocenne KB ,03 zł Razem ,05 zł Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie Limit (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko) według wartości odpowiedzialności Środki obrotowe CZ/KW ,00 zł Nakłady adaptacyjne WR ,00 zł Mienie pracownicze WR ,00 zł Wartości pieniężne WN ,00 zł Ryzyko kradzieży Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja związana z kradzieżą i/lub rabunkiem (dotyczy środków trwałych, obrotowych, mienia poza KŚT i niskocennego, elementów budynków, budowli i ich infrastruktury) PR ,00 zł (lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności określony w zakresie ubezpieczenia all risk) Kradzież zwykła PR 5 000,00 zł Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz rabunku w transporcie WO KB CZ/KW WN WR PR - wartość odtworzeniowa - wartość księgowa brutto - cena zakupu/ koszt wytworzenia - wartość nominalna - wartość rynkowa - pierwsze ryzyko WR 3.3 Pozostałe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia WN ,00 zł Ryzyko koniecznej ewakuacji ludzi oraz mienia wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, będące konsekwencją zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz następstwem strajków, zamieszek, rozruchów, zakłócenia spokoju społecznego, fałszywych alarmów - limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Ryzyko terroryzmu limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (zgodnie z treścią klauzuli terroryzmu), Zalania w wyniku stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Dewastacja tzw. czysta nie związana z ryzykiem kradzieży rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie 4

5 (z podlimitem na ryzyko graffiti 5 000,00 zł) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W tym dewastacja (z podlimitem na ryzyko graffiti/szkody estetyczne) 5 000,00 zł) w odniesieniu do mienia, które ze względu na specyfikę znajduje sięna zewnątrz, Dewastacja mienia związana z ryzykiem kradzieży oraz kradzież lub rabunek elementów w odniesieniu do mienia, które ze względu na specyfikę znajduje się na zewnątrz oraz stanowiących zabezpieczenie, limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 Wypłata odszkodowania Odszkodowania wypłacane będą: - w przypadku budynków i budowli w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla mienia będącego przedmiotem szkody. - w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla mienia będącego przedmiotem szkody. W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość odtworzeniowa/ księgowa brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej) Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (działa sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł bez konieczności odtworzenia, Mienie poza KŚT oraz środki niskocenne za odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, Mienie pracownicze za odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, Ryzyko stłuczenia szyb wypłata wg wartości odtworzeniowej, Wyłączenie zasady proporcji wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyjne i początkowej brutto; dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą; Akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z treścią klauzuli

6 4.2 Postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży W przypadku realizacji ryzyka kradzieży nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.); uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; brak konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp We wszystkich limitach kradzieżowych następuje konsumpcja sumy ubezpieczenia. 5. Miejsce ubezpieczenia Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego w tym lokalizacje określone w załączniku 4 do siwz. 6. Franszyzy i udziały własne 6.1 Franszyza integralna: - stłuczone przedmioty szklane: 50,00 zł - pozostałe mienie: 500,00 zł - mienie pracownicze brak franszyz 6.2 Udziały własne: brak 7. Klauzule obligatoryjne 7.1 Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się Marszałka Województwa lub członków Zarządu Województwa. 7.2 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu będącym: a) przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, b) przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych (wartość wykonanych prac oraz materiałów) do kwoty ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. 7.3 Klauzula kosztów dodatkowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem 6

7 odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia: a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia; b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku; c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; d) koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody; e) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem; f) koszty sądowe i koszty w postepowaniu sadowym prowadzonym w porozumieniu lub za wiedzą ubezpieczyciela; g) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. 7.4 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7.5 Klauzula lokalizacji Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 7.6 Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie Polski. Limit w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 7.7 Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane, przyjmowane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje 7

8 po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej. Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przy zastosowaniu obowiązujących stawek i zasady pro rata temporis. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 7.8 Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 7.9 Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula terroryzmu Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie. Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka Klauzula rezygnacji z zarzutu nieodpowiednich zabezpieczeń Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel w przypadku kradzieży z włamaniem rezygnuje z zarzutu nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwwłamaniowych dla szkód o wartości nie większej niż: - dla mienia niskocennego: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 8

9 - dla środków trwałych, mienia poza KŚT: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dla środków obrotowych: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 7.14 Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula zgłaszania szkód ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody Klauzula przepisów eksploatacyjnych ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niespełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu dozoru technicznego oraz obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno - kanalizacyjnych i technologicznych skutkować będzie brakiem wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem jego rozmiarów jedynie w przypadku, gdy szkoda była bezpośrednim skutkiem wyżej wymienionych działań Klauzula zwiększonych kosztów transportu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz z miejsca, w którym jest ono 9

10 zamontowane do zakładu naprawczego i z powrotem wraz z kosztami demontażu oraz ponownego montażu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo stosowanego przy danym rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem transportu lotniczego lub ekspresowego. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych Klauzula niezmienności stanu faktycznego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego Klauzula wypłaty odszkodowania Dla Ubezpieczonego w sytuacji uprawnienia do odliczenia VAT-u wypłata bez VAT, w innym przypadku wypłata odszkodowania z VAT (pod warunkiem, że suma ubezpieczenia zawierała VAT). Odszkodowania w granicach sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wypłacane będą : - W przypadku budynków i budowli - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały etc. - W przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. 10

11 - Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia. - W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej) Klauzula rzeczoznawców ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: ,00 zł. Koszty te będą pokrywane powyżej sumy ubezpieczenia. B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ALL RISKS 1. Przedmiot i sumy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny, (stacjonarny i przenośny), będący w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według siwz. Sumy ubezpieczenia. Wśród ubezpieczonego sprzętu można wyróżnić: Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia/ limit (w zł) Ubezpieczenie wg wartości Sprzęt stacjonarny w tym: ,33zł KB A. komputery stacjonarne ,98 zł B. drukarki ,25 zł C. skanery ,00 zł D. serwerownie - urządzenia sieciowe E. urządzenia biurowe (wielofunkcyjne) i poligraficzne ,34 zł ,10 zł F. inne stacjonarne ,66 zł Sprzęt przenośny w tym: ,78zł KB A. komputery przenośne ,51 zł B. aparaty fotograficzne ,08 zł C. projektory i rzutniki ,74 zł D. inne przenośne ,45 zł Koszty odtworzenia danych, nośniki danych Koszty odtworzenia programów licencjonowanych - - System ubezpieczenia SS SS ,00 O PR ,00 O PR 11

12 Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności ,00 O PR SS - system sum stałych PR - system na pierwsze ryzyko (dotyczy w wszystkich lokalizacji) O - wartość odtworzeniowa KB - wartość księgowa brutto Szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu znajduje się w załączniku nr 6 do siwz Wykaz sprzętu elektronicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 1.1. Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, w tym znajdujące się w administracji wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników) uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji), Konserwacja sprzętu może być dokonywana zarówno przez służby własne ubezpieczonego jak również przez zewnętrze podmioty, Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie utraty danych i oprogramowania w oparciu o brzmienie standardowych klauzul IT wykonawcy Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.); uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; brak konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp. 2. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1) 2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, powstania), konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej, spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem radioaktywnym, wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli reprezentantów (5.1), wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie gwarancji, ciągłej eksploatacji naturalnego zużycia, systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, 12

13 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną, za pośrednie następstwa uważa się tylko i wyłącznie szkody związane z utratą zysku oraz inne straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania ,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia; Ubezpieczyciel pokrywa co najmniej koszty automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów, odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, odtworzenie lub wprowadzenie systemów i standardowych programów. 3. Sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania i limity odpowiedzialności 3.1. Sumy ubezpieczenia nie zawierają VAT gdy ubezpieczony odliczył podatek VAT zawierają VAT gdy ubezpieczony nie miał możliwości odliczenia podatku VAT lub gdy miał taką możliwość, ale nie odliczył VAT 3.2. Limity odpowiedzialności kradzież zwykła limit 5 000,00 zł w systemie za pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1. Wypłata odszkodowania Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i całkowitej), Wypłata odszkodowania bez konieczności przedstawiania oryginału faktury. Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie odlicza podatku VAT, nawet jeżeli jest do tego uprawniony Miejsce ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny miejsca prowadzenia działalności (teren RP) z zastrzeżeniem pkt Sprzęt przenośny Europa 13

14 4.3. Franszyzy i udziały własne Franszyza redukcyjna - Sprzęt stacjonarny: 500,00 zł - Sprzęt przenośny: 500,00 zł (ogólna) a dla ryzyka kradzieży 10% min. 500,00 zł Udziały własne: - Odtworzenie danych, odtworzenie programów licencjonowanych, zwiększone koszty działalności: 1000,00 zł 5. Klauzule obligatoryjne 5.1 Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się Marszałka Województwa lub członków Zarządu Województwa. 5.2 Klauzula lokalizacji Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 5.3 Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje oraz rzeczy nabywane, przyjmowane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przy zastosowaniu obowiązujących stawek i zasady pro rata temporis. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego przekazania w zarząd innym podmiotom, zbycia, bądź zezłomowania, na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną one wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej a Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 14

15 5.4 Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona 5.5 Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 5.6 Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 5.7 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 5.8 Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 5.9 Klauzula przewłaszczenia ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy Klauzula zgłaszania szkód ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 15

16 jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie Europy. Limit w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit nie dotyczy sprzętu elektronicznego przenośnego) 5.13 Klauzula niezmienności stanu faktycznego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) Wszelkie ewentualne rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, w tym również gdy prace te miały miejsce poza terenem RP. 16

17 C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Przedmiot ubezpieczenia 1.1 odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, w związku z prowadzoną przez Województwo działalnością lub posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomościami. 2. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 2.1 Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), 2.2 Wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne Województwa, 2.3 Powstałe podczas wykonywania zadań wynikających ze statutu Województwa, 2.4 Wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej wynikające z KC, 2.5 Wynikłe z art. 417 ( 1 ) oraz 417 ( 2 ) Kodeksu Cywilnego, 2.6 Zakres ubezpieczenia obejmuje terytorialnie cały świat z wyłączeniem USA i Kanady. 3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 3.1 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 3.2 Włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby i jednostki organizacyjne, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym w odniesieniu do osób fizycznych będących podwykonawcami osoby te podlegać muszą bezpośredniemu kierownictwu ubezpieczonego, 3.3 Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania., elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji technologicznych, w tym cofnięcia się cieczy, 3.4 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie, 3.5 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz przepięcia, 3.6 Włączenie odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty finansowe, 3.7 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.), 17

18 3.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe), 3.9 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych (z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych, 3.10 Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu, 3.11 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, 3.12 Zawinione szkody w mieniu oraz pojazdach mechanicznych pracowników (z wyłączeniem kradzieży), 3.13 Szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, 3.14 Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS, 3.15 Włączenie ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, stażystom, praktykantom, asystentom, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych wyrokiem sądu, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych przez zakład karny oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy), 3.16 Włączenie ochrony za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług, 3.17 Włączenie ochrony za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy O ochronie danych osobowych, 3.18 Szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego podmiotom w stosunku do których Ubezpieczający jest organem założycielskim, 3.19 Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz UMWŚ z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544). 4. Pozostałe warunki ubezpieczenia 4.1 Trigger Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub ewentualnie czysta strata finansowa pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka). 18

19 4.2 Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym (loss occurrence). Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono: - zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, - zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości. 4.3 Szkody objęte odpowiedzialnością Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie Szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans) Czysta strata finansowa szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. Ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powstałe w związku z udzielaniem licencji, powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży, spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej W związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokryje zasądzone przez sąd należności główne, odsetki (do dnia zapłaty), koszty sądowe, koszty egzekucji, koszty postępowań komorniczych i zastępstwa prawnego. 4.4 Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna 200 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych, Franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niż 10 % wartości odszkodowania nie więcej niż 1 000,00 zł oraz franszyzę redukcyjną dla czystych strat finansowych w wysokości nie większej niż 10 % wartości odszkodowania nie więcej jednak niż 1 000,00 zł ) Dla OC pracodawcy zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 19

20 5. Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń 5.1 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 5.2 Dopuszczalne limity odpowiedzialności Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyższy). Numer ryzyka odniesienie do pełnej treści Nazwa Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.), Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie Podlimit (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) ,00 zł ,00 zł 3.15 OC pracodawcy ,00 zł 3.2 OC podwykonawcy ,00zł 3.13 Szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 3.11 wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio 3.8 z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (OC środowiskowe) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.6 Czyste straty finansowe ,00 zł Zawinione szkody w mieniu oraz pojazdach 3.12 mechanicznych pracowników (z wyłączeniem kradzieży) Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania., 3.3 elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji technologicznych, w tym cofnięcia się cieczy, Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo 3.9 rekreacyjnych i innych (z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych, 3.17 Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Okres ubezpieczenia od. 01.10.2014 30.09.2016 składka dwuletnia

Okres ubezpieczenia od. 01.10.2014 30.09.2016 składka dwuletnia ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA I. WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZASADY OGÓLNE Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin: 1. Zamawiający/Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na Ubezpieczenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo