SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk B) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego C) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według siwz. 1.1 Majątek trwały, w szczególności: infrastruktura budynków - obejmujące przyłącza wodno kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę wewnętrzną w tym m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku, w tym podłogi, zabudowy itp budowle w szczególności infrastruktura zewnętrzna, ogrodzenia, mała architektura i jej elementy, bramy, szlabany, i inne nie dopuszcza się wprowadzenia ograniczenia zakresowego ani limitowego, budynki - obejmujące również przyłącza wodno kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę wewnętrzną w tym m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku, w tym podłogi, zabudowy itp nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) rozumiane jako nakłady w mieniu poniesione przez ubezpieczonego/ubezpieczającego w obcych środkach trwałych (w mieniu najmowanym i administrowanym) jak i własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń wartości, a związane m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, 1.2 Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie) w tym również sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w ryzku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, elementy promocyjne, rekwizyty, eksponaty, meble i pozostałe wyposażenie. 1.3 Majątek obrotowy w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności Zamawiającego, materiały reklamowe, środki czystości, materiały promocyjne, zapasy, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia, itp., 1.4 Pozostały majątek: wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne walory w wartościach nominalnych, w lokalu i transporcie), mienie poza Klasyfikacją Środków Trwałych, w tym dzieła sztuki; makiety, tablice informacyjne i inne zgodnie z załącznikiem 5 do siwz - Wykaz mienia poza KŚT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 1

2 1.4.3 szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, środki niskocenne, mienie pracownicze. 1.5 Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego, oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników), Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji /użytkowania (dopuszcza się ograniczenie okresu wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak krótsze niż 3 miesiące) w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej). 2. Zakres ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej. W szczególności zakres ubezpieczenia obejmować będzie: a) pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym urządzenia i instalacje), eksplozję, implozję, upadek statku powietrznego, b) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny o współczynniku co najmniej cztery, powódź, zalanie pochodzące z opadów atmosferycznych, działalnie niskich temperatur, grad, śnieg i lód (w tym szkody polegające na zaleganiu śniegu i lodu oraz zalania wynikłe z topnienia ich mas z limitem: ,00 zł), huk ponaddźwiękowy, wybuch, dym i sadzę, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę, trzęsienie ziemi, c) awaria instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych w tym cofnięcie się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, pozostawienie otwartych kurków w sieci wodociągowej, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, d) nagłe działalnie cieczy (szczególnie wody) wskutek wylewu wód podziemnych a także występujących w innych stanach skupienia oraz szkody spowodowane mrozem; dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, e) uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub użytkowanego przez Zamawiającego z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), f) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie, g) przepięcia, przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności 2

3 dotyczy to szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. h) Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu (w tym przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych) w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz na ryzyko przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna na poziomie ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, i) ryzyko stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych zgodnie z definicją pkt (w tym koszty ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu w celu dokonania naprawy; koszty wykonania napisów reklamowych i informacyjnych, pokrycia folią antywłamaniową i inną; koszty naprawy w trybie ekspresowym; koszty transportu w związku ze szkodą) - z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, j) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej oraz zanieczyszczenia mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, k) szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku (dokonany lub usiłowany) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w tym na skutek dewastacji w związku z jakimkolwiek ryzykiem kradzieżowych zgodnie z limitami określonymi w tabeli 3.2 l) kradzież zwykła (bez włamania) limit odpowiedzialności 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia na Policji. Przez kradzież zwykłą nie będą rozumiane braki inwentarzowe stwierdzone podczas inwentaryzacji; m) szkody w mieniu wynikłe z zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, niezręczności, błędu (z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów), n) szkody powstałe wskutek zamieszek, niepokojów społecznych, strajków i rozruchów limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o) szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej - tak zwanych ryzyk nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks. 2.1 Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych, koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) - limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku drzwi, zamków, okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających - koszty pokrywane w systemie I ryzyka - limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności, zabezpieczenia, podatek VAT) 3.1 Sumy ubezpieczenia nie zawierają VAT gdy ubezpieczony odliczył podatek VAT, 3

4 3.1.2 zawierają VAT gdy ubezpieczony nie miał możliwości odliczenia podatku VAT lub gdy miał taką możliwość, ale nie odliczył VAT 3.2 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie Suma ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie sum stałych) według wartości Środki trwałe (w tym budynki i budowle) KB ,90 zł Środki trwałe poza KŚT WO ,12 zł Środki niskocenne KB ,03 zł Razem ,05 zł Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie Limit (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko) według wartości odpowiedzialności Środki obrotowe CZ/KW ,00 zł Nakłady adaptacyjne WR ,00 zł Mienie pracownicze WR ,00 zł Wartości pieniężne WN ,00 zł Ryzyko kradzieży Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja związana z kradzieżą i/lub rabunkiem (dotyczy środków trwałych, obrotowych, mienia poza KŚT i niskocennego, elementów budynków, budowli i ich infrastruktury) PR ,00 zł (lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności określony w zakresie ubezpieczenia all risk) Kradzież zwykła PR 5 000,00 zł Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz rabunku w transporcie WO KB CZ/KW WN WR PR - wartość odtworzeniowa - wartość księgowa brutto - cena zakupu/ koszt wytworzenia - wartość nominalna - wartość rynkowa - pierwsze ryzyko WR 3.3 Pozostałe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia WN ,00 zł Ryzyko koniecznej ewakuacji ludzi oraz mienia wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, będące konsekwencją zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz następstwem strajków, zamieszek, rozruchów, zakłócenia spokoju społecznego, fałszywych alarmów - limit odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Ryzyko terroryzmu limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (zgodnie z treścią klauzuli terroryzmu), Zalania w wyniku stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Dewastacja tzw. czysta nie związana z ryzykiem kradzieży rozumiana jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie 4

5 (z podlimitem na ryzyko graffiti 5 000,00 zł) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W tym dewastacja (z podlimitem na ryzyko graffiti/szkody estetyczne) 5 000,00 zł) w odniesieniu do mienia, które ze względu na specyfikę znajduje sięna zewnątrz, Dewastacja mienia związana z ryzykiem kradzieży oraz kradzież lub rabunek elementów w odniesieniu do mienia, które ze względu na specyfikę znajduje się na zewnątrz oraz stanowiących zabezpieczenie, limit: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 Wypłata odszkodowania Odszkodowania wypłacane będą: - w przypadku budynków i budowli w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla mienia będącego przedmiotem szkody. - w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla mienia będącego przedmiotem szkody. W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość odtworzeniowa/ księgowa brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej) Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (działa sztuki, eksponaty itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł bez konieczności odtworzenia, Mienie poza KŚT oraz środki niskocenne za odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, Mienie pracownicze za odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, Ryzyko stłuczenia szyb wypłata wg wartości odtworzeniowej, Wyłączenie zasady proporcji wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyjne i początkowej brutto; dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą; Akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z treścią klauzuli

6 4.2 Postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży W przypadku realizacji ryzyka kradzieży nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.); uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; brak konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp We wszystkich limitach kradzieżowych następuje konsumpcja sumy ubezpieczenia. 5. Miejsce ubezpieczenia Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego w tym lokalizacje określone w załączniku 4 do siwz. 6. Franszyzy i udziały własne 6.1 Franszyza integralna: - stłuczone przedmioty szklane: 50,00 zł - pozostałe mienie: 500,00 zł - mienie pracownicze brak franszyz 6.2 Udziały własne: brak 7. Klauzule obligatoryjne 7.1 Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się Marszałka Województwa lub członków Zarządu Województwa. 7.2 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu będącym: a) przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, b) przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych (wartość wykonanych prac oraz materiałów) do kwoty ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. 7.3 Klauzula kosztów dodatkowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem 6

7 odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia: a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia; b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku; c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; d) koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody; e) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem; f) koszty sądowe i koszty w postepowaniu sadowym prowadzonym w porozumieniu lub za wiedzą ubezpieczyciela; g) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. 7.4 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7.5 Klauzula lokalizacji Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 7.6 Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie Polski. Limit w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 7.7 Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane, przyjmowane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje 7

8 po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej. Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przy zastosowaniu obowiązujących stawek i zasady pro rata temporis. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 7.8 Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 7.9 Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula terroryzmu Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności: ,00 zł Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie. Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka Klauzula rezygnacji z zarzutu nieodpowiednich zabezpieczeń Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel w przypadku kradzieży z włamaniem rezygnuje z zarzutu nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwwłamaniowych dla szkód o wartości nie większej niż: - dla mienia niskocennego: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 8

9 - dla środków trwałych, mienia poza KŚT: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - dla środków obrotowych: 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 7.14 Klauzula 72 godzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula zgłaszania szkód ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody Klauzula przepisów eksploatacyjnych ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niespełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu dozoru technicznego oraz obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno - kanalizacyjnych i technologicznych skutkować będzie brakiem wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem jego rozmiarów jedynie w przypadku, gdy szkoda była bezpośrednim skutkiem wyżej wymienionych działań Klauzula zwiększonych kosztów transportu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz z miejsca, w którym jest ono 9

10 zamontowane do zakładu naprawczego i z powrotem wraz z kosztami demontażu oraz ponownego montażu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo stosowanego przy danym rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem transportu lotniczego lub ekspresowego. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych Klauzula niezmienności stanu faktycznego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego Klauzula wypłaty odszkodowania Dla Ubezpieczonego w sytuacji uprawnienia do odliczenia VAT-u wypłata bez VAT, w innym przypadku wypłata odszkodowania z VAT (pod warunkiem, że suma ubezpieczenia zawierała VAT). Odszkodowania w granicach sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia wypłacane będą : - W przypadku budynków i budowli - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały etc. - W przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. 10

11 - Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia. - W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej) Klauzula rzeczoznawców ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: ,00 zł. Koszty te będą pokrywane powyżej sumy ubezpieczenia. B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK ALL RISKS 1. Przedmiot i sumy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny, (stacjonarny i przenośny), będący w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według siwz. Sumy ubezpieczenia. Wśród ubezpieczonego sprzętu można wyróżnić: Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia/ limit (w zł) Ubezpieczenie wg wartości Sprzęt stacjonarny w tym: ,33zł KB A. komputery stacjonarne ,98 zł B. drukarki ,25 zł C. skanery ,00 zł D. serwerownie - urządzenia sieciowe E. urządzenia biurowe (wielofunkcyjne) i poligraficzne ,34 zł ,10 zł F. inne stacjonarne ,66 zł Sprzęt przenośny w tym: ,78zł KB A. komputery przenośne ,51 zł B. aparaty fotograficzne ,08 zł C. projektory i rzutniki ,74 zł D. inne przenośne ,45 zł Koszty odtworzenia danych, nośniki danych Koszty odtworzenia programów licencjonowanych - - System ubezpieczenia SS SS ,00 O PR ,00 O PR 11

12 Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności ,00 O PR SS - system sum stałych PR - system na pierwsze ryzyko (dotyczy w wszystkich lokalizacji) O - wartość odtworzeniowa KB - wartość księgowa brutto Szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu znajduje się w załączniku nr 6 do siwz Wykaz sprzętu elektronicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 1.1. Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz, w tym znajdujące się w administracji wojewódzkich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników) uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji), Konserwacja sprzętu może być dokonywana zarówno przez służby własne ubezpieczonego jak również przez zewnętrze podmioty, Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie utraty danych i oprogramowania w oparciu o brzmienie standardowych klauzul IT wykonawcy Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.); uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; brak konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp. 2. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1) 2.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, powstania), konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej, spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem radioaktywnym, wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli reprezentantów (5.1), wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie gwarancji, ciągłej eksploatacji naturalnego zużycia, systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, 12

13 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pośrednie następstwa zdarzeń objętych ochroną, za pośrednie następstwa uważa się tylko i wyłącznie szkody związane z utratą zysku oraz inne straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania ,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia; Ubezpieczyciel pokrywa co najmniej koszty automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów, odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, odtworzenie lub wprowadzenie systemów i standardowych programów. 3. Sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania i limity odpowiedzialności 3.1. Sumy ubezpieczenia nie zawierają VAT gdy ubezpieczony odliczył podatek VAT zawierają VAT gdy ubezpieczony nie miał możliwości odliczenia podatku VAT lub gdy miał taką możliwość, ale nie odliczył VAT 3.2. Limity odpowiedzialności kradzież zwykła limit 5 000,00 zł w systemie za pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1. Wypłata odszkodowania Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i całkowitej), Wypłata odszkodowania bez konieczności przedstawiania oryginału faktury. Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Zamawiający nie odlicza podatku VAT, nawet jeżeli jest do tego uprawniony Miejsce ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny miejsca prowadzenia działalności (teren RP) z zastrzeżeniem pkt Sprzęt przenośny Europa 13

14 4.3. Franszyzy i udziały własne Franszyza redukcyjna - Sprzęt stacjonarny: 500,00 zł - Sprzęt przenośny: 500,00 zł (ogólna) a dla ryzyka kradzieży 10% min. 500,00 zł Udziały własne: - Odtworzenie danych, odtworzenie programów licencjonowanych, zwiększone koszty działalności: 1000,00 zł 5. Klauzule obligatoryjne 5.1 Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się Marszałka Województwa lub członków Zarządu Województwa. 5.2 Klauzula lokalizacji Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 5.3 Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje oraz rzeczy nabywane, przyjmowane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przy zastosowaniu obowiązujących stawek i zasady pro rata temporis. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego przekazania w zarząd innym podmiotom, zbycia, bądź zezłomowania, na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną one wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej a Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. 14

15 5.4 Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona 5.5 Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 5.6 Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 5.7 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 5.8 Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 5.9 Klauzula przewłaszczenia ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy Klauzula zgłaszania szkód ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany 15

16 jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie Europy. Limit w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (limit nie dotyczy sprzętu elektronicznego przenośnego) 5.13 Klauzula niezmienności stanu faktycznego Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) Wszelkie ewentualne rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane ze zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, w tym również gdy prace te miały miejsce poza terenem RP. 16

17 C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Przedmiot ubezpieczenia 1.1 odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, w związku z prowadzoną przez Województwo działalnością lub posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem ruchomym i nieruchomościami. 2. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 2.1 Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), 2.2 Wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne Województwa, 2.3 Powstałe podczas wykonywania zadań wynikających ze statutu Województwa, 2.4 Wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej wynikające z KC, 2.5 Wynikłe z art. 417 ( 1 ) oraz 417 ( 2 ) Kodeksu Cywilnego, 2.6 Zakres ubezpieczenia obejmuje terytorialnie cały świat z wyłączeniem USA i Kanady. 3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: 3.1 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 3.2 Włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby i jednostki organizacyjne, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym w odniesieniu do osób fizycznych będących podwykonawcami osoby te podlegać muszą bezpośredniemu kierownictwu ubezpieczonego, 3.3 Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania., elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji technologicznych, w tym cofnięcia się cieczy, 3.4 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie, 3.5 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz przepięcia, 3.6 Włączenie odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty finansowe, 3.7 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.), 17

18 3.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie (OC środowiskowe), 3.9 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych (z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych, 3.10 Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu, 3.11 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, 3.12 Zawinione szkody w mieniu oraz pojazdach mechanicznych pracowników (z wyłączeniem kradzieży), 3.13 Szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, 3.14 Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS, 3.15 Włączenie ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, stażystom, praktykantom, asystentom, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych wyrokiem sądu, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych przez zakład karny oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy), 3.16 Włączenie ochrony za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług, 3.17 Włączenie ochrony za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy O ochronie danych osobowych, 3.18 Szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego podmiotom w stosunku do których Ubezpieczający jest organem założycielskim, 3.19 Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz UMWŚ z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544). 4. Pozostałe warunki ubezpieczenia 4.1 Trigger Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub ewentualnie czysta strata finansowa pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka). 18

19 4.2 Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym (loss occurrence). Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono: - zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, - zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości. 4.3 Szkody objęte odpowiedzialnością Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie Szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans) Czysta strata finansowa szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. Ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powstałe w związku z udzielaniem licencji, powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży, spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej W związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokryje zasądzone przez sąd należności główne, odsetki (do dnia zapłaty), koszty sądowe, koszty egzekucji, koszty postępowań komorniczych i zastępstwa prawnego. 4.4 Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna 200 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych, Franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niż 10 % wartości odszkodowania nie więcej niż 1 000,00 zł oraz franszyzę redukcyjną dla czystych strat finansowych w wysokości nie większej niż 10 % wartości odszkodowania nie więcej jednak niż 1 000,00 zł ) Dla OC pracodawcy zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 19

20 5. Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń 5.1 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 5.2 Dopuszczalne limity odpowiedzialności Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyższy). Numer ryzyka odniesienie do pełnej treści Nazwa Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.), Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie Podlimit (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) ,00 zł ,00 zł 3.15 OC pracodawcy ,00 zł 3.2 OC podwykonawcy ,00zł 3.13 Szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów, Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 3.11 wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio 3.8 z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (OC środowiskowe) ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.6 Czyste straty finansowe ,00 zł Zawinione szkody w mieniu oraz pojazdach 3.12 mechanicznych pracowników (z wyłączeniem kradzieży) Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania., 3.3 elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji technologicznych, w tym cofnięcia się cieczy, Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo 3.9 rekreacyjnych i innych (z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych, 3.17 Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo