Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Spis treści Postanowienia wstępne... str. 1 Definicje... str. 1 Rozdział I Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów... str. 4 Rozdział II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku... str. 5 Rozdział III Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (rozbicia)... str. 7 Rozdział IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego... str. 8 Rozdział V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej... str. 10 Rozdział VI Postanowienia wspólne... str. 11 Wyłączenie wspólne... str. 11 Zawarcie umowy ubezpieczenia... str. 11 Początek i koniec odpowiedzialności... str. 12 Prawa i obowiązki stron... str. 13 Ustalenie wysokości szkody... str. 15 Ustalenie wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu mienia... str. 15 Postępowanie w razie powołania rzeczoznawców... str. 17 Wypłata odszkodowania... str. 17 Zabezpieczenie praw regresowych... str. 17 Podwójne ubezpieczenie... str. 17 Właściwości sądu... str. 17 Rozdział VII Klauzule dodatkowe... str. 18 Klauzula ubezpieczenia przepięć... str. 18 Klauzula niezachowania parametrów temperatury... str. 18 Klauzula ubezpieczenia od dewastacji... str. 18 Klauzula ubezpieczenia OC pracodawcy... str. 18 Klauzula ubezpieczenia OC najemcy... str. 19 Klauzula automatycznego włączenia do ochrony ubezpieczeniowej nowo nabytego sprzętu... str. 19 Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu... str. 19 Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru... str. 19 Rozdział VIII Postanowienia końcowe... str. 20 Postanowienia wstępne 5. W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia 1. mogą być wprowadzone postanowienia dodatko- we lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka, zwane dalej 6. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczają- OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych cemu różnicę między treścią umowy a OWU w formie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopeł- (zwany dalej PZU SA) z przedsiębiorcami prowadzącymi nienia tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się działalność gospodarczą w formie apteki, którzy ubez- na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczają majątek od ognia i innych żywiołów o wartości pieczonego. Przepisu tego nie stosuje się do umów ubeznie większej niż 10 mln zł. pieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia PZU Apteka jest objęcie ochroną ryzyka ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz co najmniej jednego ryzyka z wy- Definicje mienionych w ust W ramach ubezpieczenia Ubezpieczający może ponadto 2. ubezpieczyć: W rozumieniu niniejszych OWU użyte niżej określenia oznaczają: 1) mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania, indy- 2) szyby i inne przedmioty od stłuczenia, widualne lub grupowe, skierowane przeciwko ludności 3) sprzęt elektroniczny, lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, 4) odpowiedzialność cywilną farmaceutów i aptek. zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publi- 4. Ubezpieczeniem objęte jest mienie na terytorium Rzeczy- cznego, transportu publicznego, zakładów usługowych pospolitej Polskiej, w miejscu określonym w umowie ubez- lub wytwórczych dla osiągnięcia określonych skupieczenia. tków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 2) budowle trwale związane z gruntem obiekty budowla- 14) kradzież z włamaniem zabór mienia w celu przywłaszczene inne niż budynki wraz z instalacjami i urządzeniami nia dokonany: stanowiącymi całość techniczną i użytkową; a) z zamkniętego lokalu (w przypadku wartości pie- 3) budynki obiekty budowlane trwale związane z grun- niężnych także z zamkniętego urządzenia do przetem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród bu- chowywania wartości pieniężnych), po usunięciu przy dowlanych, posiadające fundamenty i dach wraz z wbu- użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub dowanymi instalacjami oraz zainstalowanymi na stałe ele- otworzeniu zabezpieczeń kluczem podrobionym lub mentami wykończeniowymi, stanowiącymi całość techni- innym narzędziem albo kluczem oryginalnym, który czną i użytkową; za budynki uważa się również tymcza- sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innesowe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem; go lokalu albo w wyniku rabunku, 4) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteoro- zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być logii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku użyte jako dowód ukrycia; stacji pomiarowej IMiGW, bierze się pod uwagę stan 15) lawina gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich; świadczących wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; 16) lokal wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub 5) dozór ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana pomieszczenia, używane przez Ubezpieczonego w celu w zorganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę prowadzenia działalności apteki; pełnoletnią spośród pracowników Ubezpieczonego lub 17) mienie przedmiot ubezpieczenia określony w umowie przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ubezpieczenia; ochrony osób i mienia; 18) mienie osobiste pracowników przedmioty osobiste- 6) dym i sadza zawiesina cząsteczek w powietrzu bę- go użytku pracowników Ubezpieczonego, które zwydąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wy- czajowo bądź na żądanie pracodawcy znajdują się dobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i kosztowności; i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjono- 19) nakłady adaptacyjne wartość adaptacyjnych robót waniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających; budowlanych i wykończenia wnętrz ustalona na podsta- 7) działalność apteki działalność określona w ustawie wie poniesionych przez Ubezpieczającego lub Ubezpiez dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne czonego kosztów na dostosowanie najmowanych przez (tekst jednolity Dz. U. Nr 53 poz. 533 z 2004 r. z późn. zm.), niego budynków, budowli i lokali do rodzaju prowadzopolegająca na świadczeniu usług farmaceutycznych nej działalności lub dla podniesienia ich standardu; obejmujących w szczególności wydawanie produktów 20) napór śniegu lub lodu bezpośrednie działanie ciężaru leczniczych, wyrobów medycznych, sporządzaniu leków śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo recepturowych, sporządzaniu leków aptecznych, udziela- przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu niu informacji o produktach leczniczych i wyrobach me- mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone; dycznych, prowadzona w formie apteki ogólnodostępnej, 21) następstwa szkód wodociągowych szkody w ubezszpitalnej, zakładowej oraz punktu aptecznego prowa- pieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego dzącego obrót detaliczny produktami leczniczymi; działania wody lub innych cieczy, jeżeli co najmniej 8) eksplozja gwałtowna zmiana stanu równowagi układu jedną z przyczyn tych szkód było: z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub a) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania innych płynów ze znajdujących się wewnątrz busię. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych dynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem przewotego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za dów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralspowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i nego ogrzewania i innych instalacji, zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż b) cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urząwskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło dzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją nia z nimi nie należało do obowiązków Ubezpieczauważa się również szkody powstałe wskutek implozji jącego lub Ubezpieczonego, polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; z innych przyczyn niż wskutek ognia, 9) franszyza integralna ustalona w OWU lub w umowie d) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych ubezpieczenia wartość kwotowa, poniżej której PZU SA zaworów w urządzeniach określonych w lit. a; nie ponosi odpowiedzialności; 22) ogień ogień, który przedostał się poza palenisko albo 10) franszyza redukcyjna ustalona w OWU lub w umowie powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile; ubezpieczenia wartość kwotowa lub procentowa, pomniej- 23) okres odszkodowawczy określony przez Ubezpieszająca wysokość odszkodowania; czającego w umowie ubezpieczenia czas niezbędny do 11) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; usunięcia następstw przestoju, za który PZU SA zwraca 12) huk ponaddźwiękowy fala uderzeniowa wytworzona powstałe dodatkowe koszty objęte ochroną. Jeżeli nie przez statek powietrzny poruszający się z prędkością ustalono inaczej okres odszkodowawczy trwa 12 miewiększą od prędkości dźwięku; sięcy; rozpoczyna się po stwierdzeniu przez Ubezpie- 13) huragan wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/sek, czonego szkody rzeczowej w sprzęcie elektronicznym, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wcześniej jednak niż w momencie powstania dodatko- (IMiGW), którego działanie wyrządza masowe szkody; wych kosztów objętych ubezpieczeniem. w uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości uzyska- 24) osoba bliska małżonek, wstępni, zstępni, pasierbowie, nia opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teścioich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; wie, synowe, zięciowie, konkubent; 2

3 25) osuwanie się ziemi nie spowodowany działalnością 35) suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieludzką ruch ziemi na stokach; czenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzial- 26) parking strzeżony teren ogrodzony stałym ogrodze- ności PZU SA. W przypadku, gdy OWU lub umowa ubezniem, zamknięty i oświetlony w porze nocnej oraz ca- pieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia łodobowo dozorowany, wyposażony w urządzenia unie- limit odpowiedzialności PZU SA z tytułu określonych możliwiające wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas osoby dozorującej miejsce postoju; górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stano- 27) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia wi ustalony limit; się wody w korytach wód płynących lub stojących w szcze- 36) szkoda na osobie w ubezpieczeniu odpowiedzialgólności wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, ności cywilnej szkoda powstała wskutek śmierci, uszkotopnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyprzybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie by nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach 37) szkoda rzeczowa szkoda powstała wskutek utraty, na terenach górskich i falistych; zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. W przypadku ubez- 28) pracownik osoba zatrudniona, w rozumieniu przepi- pieczenia odpowiedzialności cywilnej szkoda rzeczowa sów Kodeksu Pracy, przez Ubezpieczonego. Za pracowni- obejmuje także utracone korzyści poszkodowanego, ka uważa się także osobę świadczącą na rzecz Ubez- które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, pieczonego usługi na podstawie umowy zlecenia lub zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; innej umowy o podobnym charakterze, a także przyj- 38) trzęsienie ziemi naturalne gwałtowne wstrząsy skorumującego zamówienie na rzecz Ubezpieczonego na py ziemskiej; podstawie umowy o dzieło; pracownikami w rozumieniu 39) Ubezpieczający podmiot zawierający umowę ubez- OWU są w szczególności kierownik apteki, farmaceuci pieczenia; oraz technicy farmaceutyczni; 40) Ubezpieczony przedsiębiorca prowadzący działal- 29) przestój całkowite zaprzestanie lub częściowe ogra- ność gospodarczą w formie apteki, na rachunek którego niczenie działalności apteki będące normalnym na- została zawarta umowa ubezpieczenia; stępstwem szkody rzeczowej w sprzęcie elektronicznym 41) uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryobjętym ubezpieczeniem na warunkach określonych czne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezw Rozdziale IV OWU lub w umowie ubezpieczenia; pieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady 30) przywłaszczenie bezprawne włączenie mienia do tego zdarzenia; swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny 42) uderzenie pojazdu bezpośrednie uderzenie w ubezpieczosposób uprawnień właściciela przez osobę, która fak- ny przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego nie należątycznie włada mieniem, w szczególności wskutek wypo- cego do Ubezpieczonego i nie będącego pod jego kontrolą; życzenia mienia; 43) upadek statku powietrznego katastrofa albo przymu- 31) rabunek zabór mienia dokonany: sowe lądowanie statku powietrznego silnikowego, beza) przy użyciu przemocy fizycznej wobec Ubezpieczo- silnikowego lub innego obiektu latającego, a także upanego lub osób u niego zatrudnionych (w przypadku dek ich części lub przewożonego ładunku; wartości pieniężnych w transporcie wobec osób do- 44) wandalizm umyślne zniszczenie lub uszkodzenie konujących przewozu wyznaczonych przez Ubezpie- ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, które uzyskaczonego) bądź groźby natychmiastowego użycia prze- ły do niego dostęp w sposób określony w pkt 14 albo 31; mocy fizycznej albo z doprowadzeniem do nieprzy- 45) wartości pieniężne krajowe i zagraniczne znaki pietomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu niężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zaprzed wydaniem ubezpieczonego mienia, stępujące w obrocie gotówkę, kosztowności; b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fi- 46) wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca zycznej bądź groźby natychmiastowego użycia prze- kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nie mocy fizycznej doprowadził osobę posiadającą klu- ulepszonego tj.: cze do objętego ubezpieczeniem lokalu, środka tran- a) w przypadku budynku lub budowli wartość odposportu lub urządzenia do przechowywania wartości wiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, pieniężnych i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konotworzył kluczami zrabowanymi; strukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu 32) stały adresat (odbiorca) alarmu Ubezpieczony bądź dotychczasowych wymiarów i materiałów, osoba przez niego wyznaczona odpowiedzialna za odbiór b) w przypadku maszyn, urządzeń i aparatów technisygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych; cznych, środków transportu i wyposażenia budynków 33) strefa pożarowa budynek albo jego część oddzielona i budowli apteki wartość odpowiadająca kosztom od innych budynków przestrzennie lub oddzielona od zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpo- samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz żarowego tj. ścianami ogniotrwałymi, stropami ognio- o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrwałymi lub drzwiami przeciwpożarowymi; trach z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) 34) suma gwarancyjna w odniesieniu do ubezpieczenia transportu, montażu oraz cła i innych tego typu opłat; odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpie- 47) wartość rzeczywista wartość odtworzeniowa pomniejczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzial- szona o zużycie techniczne; ności PZU SA. W przypadku, gdy OWU lub umowa 48) wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy gwarancyjnej niezależne od woli Ubezpieczonego określone w OWU limit odpowiedzialności PZU SA z tytułu określonych zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas powodujące szkodę rzeczową. W ubezpieczeniu odpogórną granicę odpowiedzialności za daną szkodę sta- wiedzialności cywilnej wypadkiem ubezpieczeniowym nowi ustalony limit; jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego, w wy- 3

4 niku którego wyrządzona zostaje szkoda rzeczowa 1) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek lub na osobie; zanieczyszczenia lub skażenia będącego następstwem 49) zamek wielozastawkowy zamek posiadający przy- wypadków ubezpieczeniowych objętych umową ubeznajmniej dwie ruchome zastawki służące do bloko- pieczenia, wania zasuwki zamka. Ilość zastawek w zamku można 2) szkody powstałe wskutek utraty dokumentów niezbędnych ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu; do refundacji leków lub wyrobów medycznych, wskutek: 50) zapadanie się ziemi obniżenie terenu z powodu a) ognia, zawalenia się naturalnych podziemnych pustych b) eksplozji, przestrzeni w gruncie. c) upadku statku powietrznego, d) uderzenia pioruna. 4. Limit odpowiedzialności PZU SA za szkody, o których Rozdział I mowa w ust. 3 pkt 2, nie może przekroczyć 30% sumy ubezpieczenia określonej dla środków obrotowych. Ubezpieczenie mienia od ognia innych 5. Przy ubezpieczeniu budynków PZU SA od następstw żywiołów szkód wodociągowych pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia koszty naprawy uszkodzonych wsku- Przedmiot ubezpieczenia 3. tek zamarznięcia przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, 1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być ewidencjonowane znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku i określone w umowie ubezpieczenia: lub na posesji objętej ubezpieczeniem i będących w posia- 1) lokale, budynki lub budowle, w których prowadzona daniu Ubezpieczonego, łącznie z kosztami robót pomocnijest działalność apteki, czych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. 2) urządzenia i wyposażenie lokali, budynków lub bu- dowli, o których mowa w pkt 1, 3) środki obrotowe tj. zapasy, surowce, materiały, opakowania Zwrot kosztów służące prowadzeniu działalności apteki, 4) mienie osobiste pracowników Ubezpieczonego, 5. 5) wartości pieniężne, 1. PZU SA pokrywa wynikłe z zajścia wypadku ubezpie- 6) nakłady adaptacyjne. czeniowego poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnio- 2. Mienie osobiste pracowników ubezpieczone jest w każdym ne i udokumentowane koszty związane z: miejscu wykonywania pracy zawodowej pracownika, z wymi 1) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie łącznie z koszta- jątkiem pomieszczeń mieszkalnych pracownika. rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej wartości pieniężne ubezochroną 2) utylizacją leków zniszczonych wskutek zdarzeń objętych pieczone są pod warunkiem przechowywania ich w urząpieczenia ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubez- dzeniach zabezpieczających. W przypadku, gdy wartości poniesionych w okresie do 6 miesięcy po pieniężne nie są przechowywane w urządzeniach zabez- dniu wystąpienia szkody. pieczających odpowiedzialność PZU SA ograniczona jest 2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w grado 10% sumy ubezpieczenia określonej dla wartości piepieczenia nicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezniężnych lub kwoty zł, w zależności od tego, która dla poszczególnych dotkniętych szkodą przed- z tych kwot jest niższa. miotów ubezpieczenia. 3. W przypadku, gdy koszty o których mowa w ust. 1, do- tyczą mienia objętego ochroną ubezpieczeniową i mienia Zakres ubezpieczenia nieubezpieczonego, PZU SA pokrywa poniesione przez 4. Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji, w jakiej wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu pozostaje do łącznej wartości mienia ubez- powstałe w wyniku: pieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie propor- 1) działania ognia, huraganu, deszczu nawalnego, pokosztów. cji nie jest możliwe, PZU SA pokrywa 50% poniesionych wodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrzne- go, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu Wyłączenia odpowiedzialności i sadzy oraz następstw szkód wodociągowych, 2) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarze- 6. niami, o których mowa w pkt 1, objętymi umową ubez- PZU SA nie odpowiada za szkody: pieczenia, 1) nieprzekraczające łącznie z kosztami, o których mo- 2. Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej wa w 5 ust. 1 i 34 kwoty 200 zł (franszyza składki zakres ubezpieczenia określony w ust. 1 może integralna), zostać rozszerzony o następujące ryzyka: 2) związane z budową bądź montażem budynków lub 1) przepięć, budowli, 2) niezachowania parametrów temperatury, 3) polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu: 3) dewastacji, a) akt, dokumentów, zdjęć, rękopisów oraz danych za- 4) aktów terroryzmu, wartych na wszelkiego rodzaju nośnikach inforwynikające z klauzul dodatkowych, określonych w Rozżeniem macji tj. kartach, taśmach, dyskietkach, itp, z zastrze- dziale VII OWU. 4 ust. 3 pkt 2, 3. Odpowiedzialnością PZU SA w ramach sumy ubezc) b) wzorów, modeli poglądowych, pieczenia objęte są także: programów komputerowych, 4

5 4) powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia, jeżeli nie 2) na pierwsze ryzyko. było pożaru oraz poddania ubezpieczonych przedmio- 2. Na sumy stałe ubezpiecza się: tów działaniu ognia albo ciepła dla obróbki lub w innym 1) środki trwałe tj. budynki, budowle lub lokale oraz urzącelu np. prasowania, wędzenia, gotowania, suszenia, dzenia i wyposażenie budynków, budowli lub lokali, 5) spowodowane eksplozją wywołaną przez Ubezpieczo- 2) środki obrotowe. nego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub 3. Na pierwsze ryzyko ubezpiecza się: innych oraz w silnikach spalinowych lub wybucho- 1) mienie osobiste pracowników, wych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną 2) wartości pieniężne, funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została nor- 3) nakłady adaptacyjne. malnym ciśnieniem zawartych w nich gazów, 4. Przy ubezpieczeniu na sumy stałe, sumę ubezpieczenia 6) spowodowane uderzeniem pojazdu należącego do określa Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia podana Ubezpieczonego lub będącego pod jego kontrolą, przez Ubezpieczającego dla środków trwałych powinna 7) elektryczne spowodowane działaniem prądu elektry- odpowiadać: cznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań 1) wartości odtworzeniowej jeżeli: atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudza- a) zużycie techniczne budynków, budowli lub lokali nie nia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwo- przekracza 30%, dach elektrycznych odbiorników, chyba że w następstwie b) okres użytkowania urządzeń technicznych oraz wytego działania powstał pożar, posażenia, od daty produkcji, nie przekracza 3 lat, 8) spowodowane uderzeniem pioruna, śniegiem i szadzią albo w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych, 2) wartości rzeczywistej. 9) spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi, 5. Sumą ubezpieczenia dla środków obrotowych jest najwyżgdy są to szkody: sza (maksymalna) wartość przewidziana w okresie ubeza) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, pieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia lub b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami nabycia, nie większym jednak niż osiągalna cena sprzeziemnymi, daży gotowego wyrobu. 10) powstałe wskutek huraganu w ubezpieczonym mieniu 6. Przy ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko wysokość sumy znajdującym się w namiotach wszelkiego rodzaju, ubezpieczenia ustala we własnym zakresie Ubezpiecza- 11) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu drzew, jący oddzielnie dla każdej z grup mienia, o których mowa krzewów, w ust. 3, kierując się przewidywaną maksymalną wyso- 12) spowodowane działaniem gradu, śniegu oraz deszczu kością szkody w okresie ubezpieczenia z tym, że wartość nawalnego, jeżeli do powstania szkody doszło na ubezpieczeniową mienia osobistego pracowników stanoskutek złego stanu technicznego dachu i innych ele- wi iloczyn liczby zatrudnionych i przeciętnej zadeklarowanej mentów budynku, lub niezabezpieczenia otworów wartości mienia przypadającej na jednego pracownika. dachowych, okiennych i drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli Ubezpieczony do dnia szkody nie Rozdział II wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że występoi rabunku Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem wał do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia, 13) w mieniu przechowywanym lub magazynowanym na Przedmiot ubezpieczenia wolnym powietrzu, jeżeli jest to sprzeczne z przepisami, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu 8. ubezpieczenia, chyba że przechowywanie lub 1. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być ewidencjonowane magazynowanie na wolnym powietrzu nie miało i określone w umowie ubezpieczenia: wpływu na powstanie lub zwiększenie szkody, 1) urządzenia i wyposażenie budynków, budowli lub lo- 14) w postaci utraconych zysków, chyba że ryzyko to zo- kali, w których prowadzona jest działalność apteki, stało objęte odrębnym ubezpieczeniem, 2) środki obrotowe tj. zapasy, surowce, materiały, opako- 15) powstałe podczas prowadzenia prób ciśnieniowych wania służące prowadzeniu działalności apteki, instalacji tryskaczowej, jak również wyrządzone przez 3) mienie osobiste pracowników, wodę gruntową, wodę z nieoczyszczanych (np. zapcha- 4) wartości pieniężne. nych liśćmi) rynien dachowych i rur spustowych, 2. Mienie osobiste pracowników ubezpieczone jest w każdym 16) powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia po- miejscu pracy zawodowej pracownika, z wyjątkiem pomieszczeń z powodu nieszczelności przewodów, zbior- mieszczeń mieszkalnych pracownika. ników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, pocenia się rur, tworzenia się grzyba itp., Zakres ubezpieczenia 17) w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, 9. 18) w pojazdach podlegających rejestracji. 1. PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: 1) kradzieży z włamaniem lub usiłowania kradzieży z wła- Sposób ubezpieczenia i suma maniem, ubezpieczenia 2) rabunku lub usiłowania rabunku W ramach sumy ubezpieczenia PZU SA pokrywa również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wy- 1. W zależności od rodzaju, mienie może być ubezpieczone: niku kradzieży z włamaniem lub usiłowania kradzieży z wła- 1) na sumy stałe, maniem albo rabunku lub usiłowania rabunku, zabezpie- 5

6 czeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, 6) powstałe w przedmiotach, których zakup jest udokustropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alar- mentowany dowodami zakupu wystawionymi przez podmowych do kwoty zł na jedno i wszystkie zdarze- mioty nieistniejące w chwili wystawienia tych dokunia w okresie ubezpieczenia. mentów. 3. Na wniosek Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia określony w ust. 1 i 2 może zostać rozszerzony o: Sposób ubezpieczenia i suma 1) pokrycie dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenia przekraczających kwotę zł, po zadeklarowaniu oddzielnej sumy ubezpieczenia dla tych kosztów, 11. 2) szkody powstałe w wyniku wandalizmu. 1. Mienie, o którym mowa w 8, ubezpiecza się na pierwsze 4. W ubezpieczeniu wartości pieniężnych podczas przeno- ryzyko. szenia lub przewożenia (transportu), PZU SA odpowiada 2. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala we własnym zakrerównież za szkody powstałe w wyniku: sie Ubezpieczający kierując się przewidywaną maksy- 1) zniszczenia albo uszkodzenia środka lokomocji użyte- malną wysokością szkody w okresie ubezpieczenia go do transportu mienia wskutek wypadku drogowego, oddzielnie dla każdej grupy mienia określonej w 8, przy ognia, uderzenia pioruna lub eksplozji, czym przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych sumę ubez- 2) następujących zdarzeń uniemożliwiających osobie wy- pieczenia ustala się oddzielnie dla ryzyka: konującej transport ochronę wartości pieniężnych: nagła 1) kradzieży z włamaniem, śmierć albo ciężka choroba tej osoby, ciężkie uszkodze- 2) rabunku w lokalu, nie ciała tej osoby wywołane nieszczęśliwym wypadkiem. 3) rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia (tran- 5. Transporty, o których mowa w ust. 4, mogą być wykony- sportu). wane pieszo, gdy odległość na jaką wykonuje się transport 3. Sumę ubezpieczenia dla wartości pieniężnych ustala się nie uzasadnia użycia samochodu, a sposób w jaki transport w zależności od sposobu zabezpieczenia i uzasadniojest realizowany daje gwarancję bezpieczeństwa. Tran- nych potrzeb Ubezpieczonego wynikających z charakteru sporty piesze należy wykonywać drogą najkrótszą, z wy- prowadzonej działalności w następujący sposób: łączeniem środków komunikacji zbiorowej oraz tras pro- 1) w ubezpieczeniu wartości pieniężnych od kradzieży wadzących przez miejsca odosobnione i uznawane za nie- z włamaniem suma ubezpieczenia ograniczona jest: bezpieczne np. parki, skwery, podwórka. Transporty war- a) w zależności od klasy odporności urządzeń zabezpietości pieniężnych powyżej zł należy wykonywać czających wartości pieniężne potwierdzonej atestem z użyciem pojemników wyposażonych w urządzenia przeciw- lub certyfikatem lub innym dokumentem wydanym rabunkowe. przez upoważnioną jednostkę do kwot podanych w po- 6. Za szkody w mieniu powstałe wskutek kradzieży z wła- niższej tabeli: maniem dokonanej przez prześwity krat zabezpieczających otwory zewnętrzne ubezpieczonego lokalu bądź przez otwór wybity w szybie, ścianie lub stropie (bez wejścia do lokalu), odpowiedzialność za każdą szkodę ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% sumy ubezpieczenia określonej dla ubezpieczonego mienia mienia. 7. Jeżeli drzwi wewnętrzne do lokalu nie były zabezpieczone zamkiem o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji Klasa odporności I II III w zł jakości lub innym dokumentem wydanym przez b) dla wartości pieniężnych przechowywanych w urzą- upoważnioną jednostkę, w przypadku powstania szkody dzeniu bez udokumentowanej klasy odporności tj. w następstwie kradzieży z włamaniem poprzez otwarcie kasecie stalowej, szafie stalowej, szafie stalowo-bezamków kluczami podrobionymi lub innymi narzędziami, tonowej, zamkniętym co najmniej na jeden zamek PZU SA wypłaca odszkodowanie w wysokości ustalonej kluczowy lub szyfrowy do kwoty zł, zgodnie z OWU, nie więcej niż 75% sumy ubezpieczenia 2) w ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku określonej dla mienia dotkniętego szkodą. podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) suma ubezpieczenia ograniczona jest do kwoty: a) zł jeżeli transport chroniony jest wyłącznie Wyłączenia odpowiedzialności przez osobę transportującą, 10. b) zł jeżeli transport chroniony jest co najmniej przez jedną nieuzbrojoną osobę niezależnie PZU SA nie odpowiada za szkody: od osoby transportującej. 1) nieprzekraczające 200 zł (franszyza integralna), 3) w ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku 2) polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu: w miejscu prowadzenia działalności apteki: a) akt, dokumentów, zdjęć, rękopisów oraz danych za- a) suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż zł, wartych na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji b) w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w lit. a tj. kartach, taśmach, dyskietkach itp., PZU SA odpowiada również za szkody powstałe b) programów komputerowych, w wyniku rabunku z zamkniętych urządzeń służących c) samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych, do przechowywania wartości pieniężnych. 3) wyrządzone wskutek fałszerstwa lub przywłaszczenia, 4. Wyższe sumy ubezpieczenia niż określone w ust. 3 mogą 4) powstałe w wyniku wandalizmu, chyba że ryzyko to zosta- być ustalane po indywidualnej ocenie ryzyka pod warunło objęte ubezpieczeniem za opłatą dodatkowej składki, kiem, że zostaną zwiększone środki bezpieczeństwa przez 5) powstałe w przedmiotach nielegalnie wprowadzonych zastosowanie odpowiednich dla danego ryzyka bardziej na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, skutecznych zabezpieczeń. 6

7 sownym atestem lub certyfikatem lub innym doku- Środki bezpieczeństwa mentem wydanym przez upoważnioną do tego jednostkę Wartości pieniężne powinny znajdować się w lokalu za- 1. Ubezpieczone mienie (z zastrzeżeniem ust. 3) powinno bezpieczonym co najmniej w sposób określony w ust. 2, znajdować się w budynkach posiadających odpowiednio a ponadto powinny być zamknięte w urządzeniu do przetrwałą konstrukcję. chowywania wartości pieniężnych spełniającym wyma- 2. Przez odpowiednio trwałą konstrukcję rozumie się bu- gania określone w 11 ust. 3 pkt 1. Urządzenia o wadze dynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej do 1000 kg zabezpieczające wartości pieniężne powinny dla jego przeznaczenia użytkowego zgodnie z przepi- być trwale przymocowane do podłoża lokalu lub ściany sami prawa budowlanego, w którym pokonanie poszcze- lokalu, w którym się znajdują. gólnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) 4. Klucze do lokali z ubezpieczonym mieniem, a także do nie jest możliwe bez ich równoczesnego uszkodzenia lub urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne powinny zniszczenia przy użyciu narzędzi. Ponadto ubezpieczone być przechowywane w sposób chroniący je przed kramienie powinno znajdować się w lokalu spełniającym dzieżą i dostępem do nich osób nieuprawnionych. W ranastępujące warunki: zie zgubienia albo zaginięcia kluczy, w tym także klu- 1) lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie czy zapasowych, Ubezpieczony po powzięciu o tym wiamoże posiadać niezabezpieczonych otworów w szcze- domości, obowiązany jest bezzwłocznie zmienić zamgólności drzwi lub okien, przez które możliwy byłby ki. dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania: 5. PZU SA może, na podstawie oceny ryzyka zagrożenia a) wszystkie drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte szkodą, określić indywidualne warunki w zakresie środków na dwa różne zamki wielozastawkowe albo na bezpieczeństwa. jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem kwalifikacji jakości lub innym dokumentem Rozdział III wydanym przez upoważnioną jednostkę; jeżeli ze względów konstrukcyjnych stosowanie zamków nie Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów jest możliwe co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, Przedmiot ubezpieczenia od stłuczenia (rozbicia) b) w drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło musi być unieruchomione u góry i u dołu przy pomocy 13. blokad zainstalowanych od wewnątrz lokalu, Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpiec) drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, czenia szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie które można otworzyć bez klucza przez otwór wy- bądź urządzenie budynków lub lokali, w których prowadzona bity w szybie, jest działalność apteki wykorzystywane zgodnie z ich przed) oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych znaczeniem. Umową ubezpieczenia mogą być objęte nalokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, stępujące przedmioty: do których jest dostęp w tym z przybudówek, bal- 1) oszklenia takie jak: konów, tarasów itp. muszą być w należytym stanie a) okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przetechnicznym i tak osadzone w ramach, aby wyjęcie grody, płyty szklane stanowiące składowe części szyby nie było możliwe bez uprzedniego jej rozbicia mebli i gablot reklamowych, w tym także szyby oraz zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne, mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów b) oszklenia pokryte folią, stalowych, żaluzji, okiennic lub rolet. Kraty, żaluzje c) witraże, lub okiennice powinny być takiej konstrukcji, tak d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza e) szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszko- słupów i filarów, dzenia przy pomocy narzędzi. Ruchome przeciwwła- 2) tablice reklamowe takie jak: maniowe osłony mechaniczne powinny być zamknię- a) szyldy lub gabloty poza budynkiem lub lokalem ze te co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową lub szkła, plastyku itp., inne atestowane zabezpieczenie uniemożliwiające b) neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektrootwarcie bez włamania; niczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym 2) postanowienia pkt 1 w części dotyczącej mechani- integralną całość konstrukcyjną. cznego zabezpieczenia oszkleń nie mają zastosowa- nia jeśli: a) ustanowiono stały dozór wewnętrzny lub zewnętrzny Zakres ubezpieczenia budynku lub lokalu apteki, lub b) budynek lub lokal apteki wyposażono w elektroniczny 14. system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejsco- Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe wsku- wym ze stałym adresatem (odbiorcą) alarmu, lub tek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. c) budynek lub lokal apteki wyposażono w elektro- niczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów policji bądź koncesjono- Wyłączenia odpowiedzialności wanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia lub d) oszklenia budynku lub lokalu apteki wykonane są 15. ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na 1. Ubezpieczeniem nie są objęte: rozbicie co najmniej klasy P2, stwierdzonej sto- 1) podłogi szklane, ceramiczne i kamienne, 7

8 2) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych (ma- d) programy użytkownika produkcji indywidualnej, udoszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego kumentowanego pochodzenia i wartości, za wyjątkiem rodzaju instalacji, danych audiowizualnych takich jak: gry kompute- 3) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne w stanie rowe, nagrania filmowe lub muzyczne. uszkodzonym, 4. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny może 4) szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne przed ich być objęty ochroną ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy: ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem 1) stanowi własność Ubezpieczonego lub jest w jego pow miejscu przeznaczenia, siadaniu na podstawie innego tytułu prawnego, 5) szyby w pojazdach i środkach transportowych. 2) jest zainstalowany i używany zgodnie z przeznacze- 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: niem, na stanowisku pracy w lokalach spełniających 1) nieprzekraczające 40 zł (franszyza integralna), wymogi dotyczące środków bezpieczeństwa określo- 2) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpie- ne w 12 ust. 1 i 2. Wymóg ten dotyczy zarówno sprzętu czonego przedmiotu, stacjonarnego jak i przenośnego użytkowanego w obrębie 3) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamie- miejsca ubezpieczenia, nia bądź zmiany barwy. 3) okres jego eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza pięciu lat, z zastrzeżeniem ust Strony mogą się umówić, że ubezpieczeniem może być Sposób ubezpieczenia i suma objęty również sprzęt elektroniczny stacjonarny biurowy, ubezpieczenia którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza lat, jeżeli jest on sprzętem po modernizacji. 6. Sprzęt przenośny określony w ust. 2 pkt 2 objęty jest 1. Mienie, o którym mowa w 13 ubezpiecza się na pierwsze ochroną także poza miejscem ubezpieczenia określonym ryzyko. w umowie ubezpieczenia wyłącznie na terenie Rzeczpo- 2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający we własnym spolitej Polskiej, pod warunkiem zapewnienia stałego cazakresie oddzielnie dla przedmiotów wymienionych w 13, łodobowego dozoru tego sprzętu. kierując się przewidywaną maksymalną wysokością szko- 7. Wymienne nośniki danych oraz dane mogą być ubezpiedy w okresie ubezpieczenia. czone pod warunkiem wykonywania przez Ubezpieczo- 3. Suma ubezpieczenia powinna być ustalona w wysokości nego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych. Kowartości ubezpieczonych przedmiotów łącznie z kosztami pie zapasowe danych na wymiennych nośnikach muszą ich zamontowania bądź zainstalowania oraz transportu. być przechowywane w zamkniętym pojemniku np. szafie Jeżeli zgłoszony do ubezpieczenia przedmiot posiada na- ogniotrwałej lub sejfie w innej strefie pożarowej. pisy, litery, itp., w sumie ubezpieczenia należy uwzględnić koszt ich wykonania, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii. Zakres ubezpieczenia 18. Rozdział IV 1. PZU SA odpowiada za: 1) wszelkie szkody rzeczowe w ubezpieczonym sprzęcie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jak również nośnikach danych i danych, z wyjątkiem Przedmiot ubezpieczenia szkód wymienionych w 19, powstałe wskutek wypadku 17. ubezpieczeniowego, a w szczególności za szko- dy spowodowane przez: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest stacjonarny i przenośny a) ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku sprzęt elektroniczny, dane i wymienne nośniki danych. powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, 2. Ubezpieczeniem może być objęty sprzęt elektroniczny, wy- grad, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawinę, mieniony w umowie ubezpieczenia i używany w związku wodę jako następstwa szkód wodociągowych, z prowadzoną działalnością apteki, do którego zalicza się: b) działanie człowieka tj. nieostrożność, zaniedbanie, nie- 1) stacjonarny sprzęt elektroniczny taki jak: urządzenia właściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora, elektronicznego przetwarzania danych (EPD), sprzęt c) błędy konstrukcyjne, wadliwe materiały, wady probiurowy, urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt alarmo- dukcyjne, przepięcia, indukcje, wy, sprzęt medyczny (bez endoskopów i sprzętu rentge- d) w następstwie kradzieży z włamaniem z zamkniętych nowskiego, itp.), lokali lub rabunku, 2) pod warunkiem ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego 2) następujące koszty dodatkowe powstałe w następstwie przenośny sprzęt elektroniczny taki jak: szkody rzeczowej w sprzęcie elektronicznym, o której a) notebooki, mowa w pkt 1, poniesione przez Ubezpieczonego w ceb) telefony komórkowe. lu zapobieżenia przestojowi: 3. Pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu a) proporcjonalne koszty dodatkowe przez które naokreślonego w ust. 2 ubezpieczeniem mogą być także leży rozumieć powtarzające się i wzrastające proobjęte: porcjonalnie do długości okresu przestoju koszty 1) wymienne nośniki danych tj. dyskietki, wymienne dyski takie jak: magnetyczne i optyczne, CD-ROM-y, taśmy magnety- koszty użytkowania zastępczego sprzętu, czne itp., koszty leasingu lub najmu urządzeń zastępczych, 2) dane, za które uważa się: koszty zastosowania zamiennych procesów roa) informacje zawarte w zbiorach danych, boczych i metod operacyjnych, b) licencjonowane systemy operacyjne, koszty zatrudnienia dodatkowego pracowników c) licencjonowane programy standardowe produkcji oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjseryjnej, nych lub usług w zakresie przetwarzania danych, 8

9 b) nieproporcjonalne koszty dodatkowe przez które 12) powstałe w częściach urządzeń, które z uwagi na należy rozumieć niezależne od długości okresu swoje specyficzne przeznaczenie ulegają zużyciu lub przestoju koszty jakie Ubezpieczony ponosi jedno- podlegają wymianie w ramach konserwacji. Wyłączerazowo, natychmiast po wystąpieniu przestoju w ce- nie to dotyczy w szczególności: materiałów pomocnilu zabezpieczenia ciągłości prowadzonej działal- czych, wymiennych narzędzi np. głowic do drukarek, ności apteki w szczególności: pasków i łańcuchów napędowych, wymiennych nośni- koszty jednorazowego przeprogramowania, ków danych, taśm do drukarek, źródeł światła, koszty adaptacji nowego lub naprawionego sprzętu, 13) będące następstwem wadliwej konserwacji i przecho- koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego wywania niezgodnego z wymaganiami technicznymi, sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia. 14) w danych przechowywanych na stałe w pamięci 2. PZU SA zwraca również poniesione i udokumentowane głównej procesora, w danych i programach przechoprzez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty zwią- wywanych jedynie w pamięci roboczej komputera, w dazane z akcją ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po nych z programów jeszcze nie gotowych do użytku szkodzie oraz zabezpieczeniem mienia zgodnie z 5 i 34. i tzw. kopiach pirackich, 3. Jeżeli drzwi wewnętrzne do lokalu nie były zabezpie- 15) danych i nośnikach danych przechowywanych i kopioczone zamkiem o podwyższonej odporności na włamanie wanych niezgodnie z zasadą określoną w 17 ust. 7, potwierdzonej atestem lub certyfikatem, świadectwem 16) spowodowane działaniem wirusa komputerowego, kwalifikacji jakości lub innym dokumentem wydanym przez pola magnetycznego, upoważnioną jednostkę, w przypadku powstania szkody 17) w postaci utraconych zysków wynikających z przestoju. w następstwie kradzieży z włamaniem poprzez otwarcie 2. W odniesieniu do kosztów dodatkowych działalności aptezamków kluczami podrobionymi lub innymi narzędziami, ki, o których mowa w 18 ust. 1 pkt 2, zakresem ubez- PZU SA wypłaca odszkodowanie w wysokości ustalonej pieczenia nie są objęte dodatkowe koszty bezpośrednio zgodnie z OWU, nie więcej niż 75% sumy ubezpieczenia lub pośrednio spowodowane przez: określonej dla mienia dotkniętego szkodą. 1) szkody w sprzęcie elektronicznym wyłączone z ubez- 4. Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia mo- pieczenia od szkód rzeczowych zgodnie z ust. 1, że być rozszerzony o następujące ryzyka: 2) szkody w sprzęcie zabezpieczającym system elektro- 1) wandalizmu, aktów terroryzmu za zapłatą dodatko- nicznego przetwarzania danych, wej składki, 3) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników 2) pozostawienia sprzętu przenośnego bez stałego do- danych, zoru za zapłatą dodatkowej składki, 4) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji 3) automatycznego włączenia do ochrony ubezpiecze- nałożone przez władze publiczne, niowej nowo nabytego sprzętu, 5) brak środków finansowych na naprawę lub wymianę wynikające z klauzul dodatkowych, określonych w Roz- utraconego lub uszkodzonego sprzętu elektronicznedziale VII OWU. go objętego ochroną, 6) zmiany lub ulepszenia sprzętu objętego ubezpieczeniem, 7) działanie ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny Wyłączenia odpowiedzialności pracujący bez nadzoru w obiekcie nie posiadającym 19. automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego, 1. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 8) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo 1) za które w okresie gwarancji odpowiedzialność pono- sprzęt objęty ubezpieczeniem, który uległ szkodzie. si producent lub serwisant, 3. W przypadku każdej pojedynczej szkody mają zasto- 2) za które na podstawie obowiązujących przepisów sowanie następujące franszyzy redukcyjne: odpowiedzialni są dostawca, sprzedawca oraz spedytor, 1) dla sprzętu stacjonarnego, o którym mowa w 17 ust. 2 4) powstałe w wyniku aktów terroryzmu lub wandalizmu, pkt 1, franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkochyba że ryzyka te zostały objęte ubezpieczeniem za dy, nie mniej niż 200 zł, zapłatą dodatkowej składki, 2) dla sprzętu przenośnego, o którym mowa w 17 ust. 2 5) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi pkt. 2, franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubez- szkody, nie mniej niż 300 zł, pieczającemu lub Ubezpieczonemu, niezależnie od tego 3) dla nośników danych i danych, o których mowa w 17 czy o takich wadach bądź usterkach wiedział PZU SA, ust. 3 pkt 1 i 2, franszyza redukcyjna wynosi 5% war- 6) będące następstwem bezpośredniej eksploatacji zu- tości szkody, nie mniej niż 500 zł, życia (starzenia), 4) dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych, o których 7) spowodowane kradzieżą bez włamania, mowa w 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, franszyza redukcyjna 8) powstałe w czasie naprawy oraz prób, z wyjątkiem równa jest sumie dziennego limitu odszkodowaprób dokonywanych w związku z określonymi bada- nia określonego w umowie ubezpieczenia z dwóch niami eksploatacyjnymi, pierwszych dni przestoju, 9) powstałe po upływie 30 dni od chwili tymczasowego 5) dla dodatkowych kosztów nieproporcjonalnych, o których magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytko- mowa w 18 ust.1 pkt 2 lit. b, franszyza redukcyjna wania ubezpieczonego sprzętu, wynosi 20% wysokości szkody. 10) polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu prze- nośnego określonego w 17 ust. 2 pkt 2 pozostawionego bez stałego dozoru, także w zamkniętym i za- Sposób ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia bezpieczonym samochodzie zarówno na parkingu strzeżonym jak i niestrzeżonym, o ile nie umówiono 20. się inaczej, 1. Sprzęt, o którym mowa w 17 ust. 2 ubezpieczany jest na 11) będące defektami estetycznymi np. zadrapania, sumy stałe, natomiast wymienne nośniki danych i dane, 9

10 o których mowa w 17 ust. 3 oraz dodatkowe koszty 4. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach działalności, o których mowa w 18 ust. 1 pkt 2, ubez- odpowiedzialności ustawowej z tytułu czynu niedozwopieczane są na pierwsze ryzyko. lonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewyko- 2. Sumę ubezpieczenia określaną przez Ubezpieczającego nania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpoodrębnie dla sprzętu, o którym mowa w 17 ust. 2 wiedzialność kontraktowa). wymienionego we wniosku stanowiącym integralną część 5. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność dokumentu ubezpieczenia (polisy) stanowi: cywilna Ubezpieczonego za szkody będące następstwem 1) wartość odtworzeniowa dla sprzętu elektronicznego, wypadku, który miał miejsce na terytorium Rzeczypoktórego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekra- spolitej Polskiej. cza 5 lat, 6. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, o których 2) wartość rzeczywista dla sprzętu elektronicznego mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyrządzone także wskutek rażąstacjonarnego biurowego, którego okres eksploatacji cego niedbalstwa. od dnia produkcji przekracza 5 lat, ubezpieczonego 7. PZU SA nie odpowiada za szkody: zgodnie z 17 ust. 5. 1) nie przekraczające łącznie z jednego zdarzenia 3. Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku wymiennych kwoty 200 zł (franszyza integralna), nośników danych i danych ustala we własnym zakresie 2) jeżeli w czasie wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczający, kierując się przewidywaną maksymalną Ubezpieczony bądź osoby, którymi się posługuje nie wysokością szkody w okresie ubezpieczenia tj. wyso- posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub kością kosztów ponownego zakupu nośników danych zawieszone prawo do wykonywania zawodu, oraz kosztów, jakie będą musiały być poniesione na 3) wyrządzone osobom bliskim, w przypadku ubezodtworzenie utraconych danych. pieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego 4. W przypadku zwiększonych kosztów działalności sumę w ust. 1 pkt 1, ubezpieczenia określa Ubezpieczający. Suma ubezpie- 4) wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby za czenia powinna odpowiadać przewidywanej wartości które ponosi odpowiedzialność, znajdujące się w stadodatkowych kosztów, o których mowa w 18 ust. 1 pkt 2 nie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, w okresie odszkodowawczym, przy czym określając su- lub pod wpływem środków odurzających, substancji mę ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatko- psychotropowych lub środków zastępczych w rozuwych Ubezpieczający wskazuje kwotę dziennego limitu mieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; odszkodowania oraz kwotę maksymalnego miesięcznego 5) wyrządzone Ubezpieczającemu jeżeli umowa ubezlimitu odszkodowania. pieczenia została zawarta na cudzy rachunek (na 5. Suma ubezpieczenia wymiennych nośników danych i da- rachunek Ubezpieczonego), nych oraz zwiększonych kosztów działalności pomniej- 6) powstałe wskutek niezabezpieczenia lub nienaleszana jest o wypłacone odszkodowania. Uzupełnienie żytego zabezpieczenia preparatów i substancji chesumy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpie- micznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie czającego po zapłaceniu składki uzupełniającej. W przy- z obowiązującymi w tym zakresie normami, padku uzupełnienia sumy ubezpieczenia, podwyższona 7) wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, suma ubezpieczenia stanowi granicę odpowiedzialności o której istnieniu Ubezpieczony bądź osoby, którymi PZU SA od dnia następnego po zapłaceniu składki. się posługiwał wiedziały lub przy należytej staranności mogły się dowiedzieć, 8) obejmujące należności pieniężne takie jak kary pie- Rozdział V niężne, kary umowne, grzywny sądowe i administracyjne zadatki oraz odszkodowania z tytułu odstąpie- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nia od umowy, podatki, należności publicznoprawne Przedmiot i zakres ubezpieczenia i opłaty manipulacyjne do zapłacenia których Ubezpieczony 21. jest zobowiązany, 9) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 1. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku 10) powstałe wskutek zaginięcia lub kradzieży gotówki, z określoną we wniosku i w umowie ubezpieczenia: biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachet- 1) działalnością zawodową farmaceuty i technika farmadzaju nych, papierów wartościowych oraz wszelkiego roceutycznego Ubezpieczony zobowiązany jest do nalekcjonerskim, dokumentów oraz zbiorów o charakterze ko- prawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej; 11) powstałe w czasie wykonywania przez Ubezpie- 2) działalnością apteki lub posiadanym mieniem Ubezdziałalności czonego czynności zawodowych bądź prowadzenia pieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody na w okresie trwania działań wojennych, osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokojów spotrzeciej, w tym także szkody wynikłej z niewykonania łecznych oraz powstałe w następstwie aktów sabo- lub nienależytego wykonania leku. tażu lub terroryzmu, 2. Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wydopuszczonych 12) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niepadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie do stosowania na terytorium RP, roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu 13) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zaprzedawnienia. bezpieczeniu leków silnie działających, środków psycho- 3. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego dzia- tropowych, narkotyków, łania lub zaniechania uważa się za następstwa jednektóry 14) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na go wypadku ubezpieczeniowego niezależnie od liczby wymagana jest recepta, bez recepty, poszkodowanych i chwili powstania szkody oraz przyjniewłaściwego 15) wyrządzone w środowisku naturalnym w następstwie muje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej składowania śmieci, odpadów i odpro- szkody. wadzania ścieków, 10

11 16) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, Rozdział VI 17) spowodowane powolnym działaniem czynnika biologicznego, chemicznego lub fizycznego, Postanowienia wspólne 18) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formal- Wyłączenia wspólne dehydu lub dioksyn. 8. O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został rozszerzony 23. przez włączenie odpowiednich klauzul określonych 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wy- w Rozdziale VII OWU i nie zapłacono dodatkowej składki, rządzone w wyniku: PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych 1) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego, powsta- zamieszek, rozruchów, strajków i sabotażu, łe w następstwie wypadków przy pracy lub chorób 2) trzęsienia ziemi, aktów terroryzmu, chyba że ryzyka te zawodowych, niezależnie od podstawy zatrudnie- zostały objęte ubezpieczeniem za zapłatą dodatkowej nia, składki, 2) powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał 3) działania energii jądrowej lub zanieczyszczenia radiona podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, aktywnego, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cu- 4) decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiądzej rzeczy. zujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego przedmiotu przez organy administracji publicznej, Suma gwarancyjna 5) zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 22. 6) zalania od podłoża mienia składowanego bądź przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych po- 1. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia niżej poziomu gruntu np. w piwnicach lub suterenach, stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odnie- jeżeli ubezpieczone mienie było składowane lub przesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych za- chowywane poniżej 12 cm ponad podłogą. istniałych w okresie ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu mienia PZU SA nie odpowiada za szkody: 2. W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalmogą być ustalone w umowie ubezpieczenia limity odpo- stwa przez Ubezpieczonego, chyba że w razie rawiedzialności określające odpowiedzialność PZU SA za żącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiaszkody: da w danych okolicznościach względom słuszności, 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego, 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczo- 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach, ny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3) określonego rodzaju. 3. W ubezpieczeniu mienia PZU SA nie odpowiada za 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, wy- szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego mienionych w ust. 4 powoduje zmniejszenie sumy gwa- niedbalstwa przez pracowników Ubezpieczonego, którym rancyjnej o wypłaconą kwotę. Za zgodą PZU SA Ubez- Ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczonym pieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną o kwotę mieniem, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odpowiadającą wysokości wypłaconego odszkodowania odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach za zapłatą składki uzupełniającej. W przypadku uzupeł- względom słuszności. Wyłączenie to nie dotyczy ubezpienienia sumy gwarancyjnej, podwyższona suma stanowi czenia mienia od ognia i innych żywiołów. granicę odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego 4. Za winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczopo zapłaceniu składki. nego będącego osobą prawną lub jednostką organi- 4. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA jest obowiąza- zacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy ny do: rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy po- a) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub wołanego przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczo- jego zastępców, nego lub poszkodowanego pod warunkiem uznania b) w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółprzez PZU SA, że powołanie tego rzeczoznawcy było kach akcyjnych członków zarządu lub prokurenuzasadnione, tów, 2) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjpodjętych w celu zmniejszenia szkody lub zapo- nych komplementariuszy lub prokurentów, bieżenia zwiększenia się jej rozmiarów, jeżeli środ- d) w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, ki te były celowe, chociażby okazały się bezskute- e) w spółkach partnerskich partnerów lub członków czne, zarządu lub prokurentów, 3) pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed f) w spółkach cywilnych wspólników, roszczeniem poszkodowanego, o ile prowadzenie te- lub innych osób wskazanych w postanowieniach dogo sporu PZU SA uzna za uzasadnione, datkowych do OWU. 4) pokrycia kosztów postępowania cywilnego, w tym me- 5. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej PZU SA nie diacji lub postępowania pojednawczego prowadzo- odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie. nego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszko- dowawczymi, o ile PZU SA uzna prowadzenie tego postępowania za uzasadnione. Zawarcie umowy ubezpieczenia 5. Suma gwarancyjna nie może przekraczać kwoty zł. 6. Jeżeli nie umówiono się inaczej, franszyza redukcyjna 24. w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 10% wysokości 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek odszkodowania. Ubezpieczającego na okres roczny albo krótszy od roku 11

12 (ubezpieczenie krótkoterminowe). Wniosek stanowi integral- dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie wszystkich sum ną część umowy ubezpieczenia. ubezpieczenia i sum gwarancyjnych określonych w umo- 2. Wniosek powinien zawierać następujące dane: wie ubezpieczenia, raty składki, których termin płatności 1) nazwę i dokładny adres Ubezpieczającego lub Ubez- przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychpieczonego, miast wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania. 2) REGON, NIP lub PESEL Ubezpieczającego lub Ubez- 12. Ubezpieczający ma możliwość zadeklarowania w umopieczonego, wie ubezpieczenia dodatkowej franszyzy redukcyjnej, 3) miejsce ubezpieczenia, z podaniem dokładnego adresu, innej niż franszyzy redukcyjne, o których mowa w OWU, 4) rodzaj prowadzonej działalności, co stanowi podstawę do obniżki składki. Zasada ta nie 5) przedmiot i zakres ubezpieczenia, dotyczy ubezpieczenia nośników danych i danych oraz 6) sumę ubezpieczenia i sposób jej ustalania lub sumę zwiększonych kosztów działalności. gwarancyjną w odniesieniu do ubezpieczenia OC, 13. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości 7) okres ubezpieczenia, będących podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, Ubez- 8) opis posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych pieczający może w porozumieniu z PZU SA podi przeciwkradzieżowych, wyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubez- 9) liczbę i wielkość szkód w okresie ostatnich trzech lat. pieczenia skutkuje obowiązkiem zapłaty dodatkowej 3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 4 5, w ra- składki liczonej od zgłoszonej podwyższonej wartości zie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu przez doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia. Ubezpieczającego podwyższenia sumy ubezpieczenia. 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza 14. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierają- ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać cy postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubez- odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejpieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej szenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić dokonać jednostronnie PZU SA, zawiadamiając o tym Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy do- jednocześnie Ubezpieczającego. ręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 15. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą zmniej- 7 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie nie- szenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na nieko- siąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia rzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są sku- sumy ubezpieczenia lub w którym PZU SA zawiadomił teczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy. 5. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. Początek i koniec odpowiedzialności 6. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego). 25. Obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej ciąży na 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA Ubezpieczającym. rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu 7. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po PZU SA według taryfy stawek obowiązującej w dniu zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. zawarcia umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem przed- 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres miotu, sumy i zakresu ubezpieczenia oraz wynikających dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo z oceny ryzyka, podwyżek i obniżek za środki zabez- odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, pieczenia, przebiegu ubezpieczenia, sposobu zapłaty a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą składki, franszyzy redukcyjnej i ilości ryzyk objętych ubez- w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie pieczeniem. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umo- zapłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał wy. Składka roczna może być na wniosek Ubezpiecza- ochrony ubezpieczeniowej. jącego rozłożona na nie więcej niż 4 raty. 8. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub 26. w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. Niezadziałanie z przyczyn zawinionych przez Ubezpieczone- Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest go lub Ubezpieczającego w razie zajścia wypadku ubezpiew formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa czeniowego środków zabezpieczenia mienia przed szkodą, się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy w związku z którymi PZU SA udzielił obniżki w składce, stanorachunek PZU SA pod warunkiem, że na rachunku wi ważny powód wypowiedzenia w rozumieniu art Ko- Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość deksu cywilnego. PZU SA może wówczas wypowiedzieć umowolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty wę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypouważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej wiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. pierwszej raty znalazła się na rachunku PZU SA. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest 27. w formie przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umosię datę stempla pocztowego. wy ubezpieczenia mogą być przenoszone na nabywcę 9. Składka nie podlega indeksacji. przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie praw wymaga 10. Za datę zapłaty składki albo raty składki uważa się datę, zgody PZU SA. w której rachunek bankowy PZU SA uznany został pełną 2. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na kwotą składki lub jej raty. nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także 11. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszko- obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony za dowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego 12

13 przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z na- zapytuje w formularzu oferty albo przed zawarciem umobywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili wy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również 3. W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpie- na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu czenia w okresie ubezpieczenia na bank (przewłaszcze- znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubeznie na zabezpieczenie) przeniesienie prawa z umowy pieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pyubezpieczenia nie wymaga zgody PZU SA. tania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 4. Przepisy ust. 1 2 nie mają zastosowania do przeno- 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający szenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać obowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymieniowskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. nych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczający obowiązany 28. jest zawiadamiać o tych zmianach PZU SA nie- zwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachu- 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umo- nek obowiązki określone w ustępach poprzedzających wie ubezpieczenia, spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubez- 2) z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na na- pieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zabywcę, jeżeli prawa wynikające z umowy ubezpie- warciu umowy na jego rachunek. czenia nie zostały przeniesione na nabywcę przed- 4. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okolimiotu ubezpieczenia w zakresie dotyczącym tego czności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających przedmiotu ubezpieczenia, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naru- 3) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowie- szenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, dzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przy- w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewipadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze dziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka o których mowa w zdaniu poprzedzającym. lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 4) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma 31. z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki wysłane- Ubezpieczający obowiązany jest: go po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że 1) prowadzić ewidencję środków trwałych, obrotowych, brak zapłaty w terminie 7 dni spowoduje ustanie odpo- sprzętu elektronicznego oraz szyb i innych przedmiowiedzialności, tów szklanych wraz z charakterystyką ubezpieczanych 5) w przypadkach określonych w 25 ust.2, 26, 29 przedmiotów i ich wartością zadeklarowaną do ubezi 32 ust. 2, pieczenia oraz zabezpieczyć ją przed kradzieżą, 6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia albo sumy zniszczeniem bądź zaginięciem, gwarancyjnej w odniesieniu do danego przedmiotu 2) umożliwić PZU SA dokonanie lustracji ubezpieczonego ubezpieczenia. mienia oraz zapoznanie się z dokumentami mającymi 2. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed związek z umową ubezpieczenia w celu oceny ryzyka upływem okresu na jaki została zawarta umowa, Ubez- ubezpieczeniowego oraz sformułowania ewentualnych pieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewy- rekomendacji i zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka, korzystanej ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 3) w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cyust. 3. Okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczenio- wilnej dostarczyć PZU SA orzeczenie sądu w termiwej liczony jest począwszy od następnego dnia po wy- nie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesiegaśnięciu tej ochrony. nia środka odwoławczego. 3. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia jest następstwem: 32. 1) wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w związku z 1. Ubezpieczony obowiązany jest także: wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty 1) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieodszkodowania lub odszkodowań. czeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu 2) w ubezpieczeniu na sumę stałą utraty lub zniszcze- szkody, a w tym szczególnie: przepisów o ochronie nia przedmiotu ubezpieczenia wskutek wypadku ubez- przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń pieczeniowego, z tytułu którego przyznane zostało technicznych, dozorze technicznym oraz środków zaodszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia. bezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem 29. określonych w niniejszych ogólnych warun- kach ubezpieczenia, W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną 2) dbać o konserwację przewodów i urządzeń doprowazmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może dzających i odprowadzających wodę lub inne płyny żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzeod chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak wania i innych). Wszelkie inwestycje i przeróbki nieniż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zbędne, w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obozgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wiązujących przepisów do właściwej konserwacji i prawypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. widłowego działania przewodów i urządzeń, muszą być wykonane niezwłocznie. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest także w terminie zastosować Prawa i obowiązki stron właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia 30. przed mrozem przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody, 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości 3) zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA instalacje, urządzenia wodociągowe i centralnego ogrze- 13

14 wania w obiektach nieużywanych; to samo odnosi się 6. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczającego lub Ubezpiedo urządzeń czasowo unieruchomionych, czonego na rzecz osób trzecich, które brały udział w za- 4) dokonywać konserwacji przedmiotu ubezpieczenia bezpieczeniu mienia lub akcji ratowniczej podlegają zwroi przechowywać go w sposób zgodny z zaleceniami towi tylko wówczas, jeżeli PZU SA wyraził na to zgodę. producenta i wymogami technicznymi. 7. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 6 następuje w gra- 2. Nieprzestrzeganie przez Ubezpieczonego obowiązków, nicach sumy ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy o których mowa w ust. 1 stanowi ważny powód wypowie- sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez Ubezpiedzenia umowy ubezpieczenia w rozumieniu art czonego na polecenie PZU SA. kodeksu cywilnego i PZU SA może wypowiedzieć umowę 8. W przypadku, gdy koszty o których mowa w ust. 4 i 6 ze skutkiem natychmiastowym. dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, 3. W razie naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU SA pokrywa poniesione koszty w takiej proporcji, w w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z winy jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łąumyślnej, a w ubezpieczeniu mienia z winy umyślnej lub cznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczowskutek rażącego niedbalstwa, PZU SA wolny jest od nego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe, PZU SA odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, pokryje 50% poniesionych kosztów. chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom 35. słuszności. 1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony 33. obowiązany ponadto jest: 1) zawiadomić jednostkę policji o każdym wypadku po- 1. Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA żaru o większych rozmiarach w ubezpieczonym mieniu, o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 24 go- 2) pozostawić bez dokonywania zmian miejsce szkody dzin od uzyskania wiadomości o jego zajściu, jeżeli wy- do czasu oględzin przez przedstawiciela PZU SA, chypadek dotyczy ubezpieczonego mienia, a w przypadku ba że dokonanie zmian jest niezbędne w celu zabezubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni pieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejod zgłoszenia do Ubezpieczonego roszczenia o odszko- szenia rozmiaru szkody; PZU SA nie może powoływać dowanie. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności likwiprzypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin dacyjnych w terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym, upływa dnia następnego. 3) udzielić PZU SA pomocy i wyjaśnień w ustalaniu oko- 2. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego liczności powstania szkody, jej przedmiotu i rozmiaru, niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust.1, PZU SA 4) sporządzić na własny koszt i przedstawić PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie albo świad- w uzgodnionym terminie i formie rachunek szkody czenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia wraz z dokumentacją źródłową, stanowiącą podstawę szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności sporządzenia rachunku szkody, i skutków wypadku. 5) w przypadku szkody, która wymaga sporządzenia 3. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie na- ekspertyzy rzeczoznawców dostarczyć PZU SA lub stąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dootrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało kumenty, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku podać do jego wiadomości. o wypłatę odszkodowania. 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 2. W przypadku szkody objętej ubezpieczeniem odpowiedzialrachunek obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obciąża ności cywilnej Ubezpieczony obowiązany jest ponadto: także Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wie 1) niezwłocznie zawiadomić PZU SA o wystąpieniu poszkoo zawarciu umowy na jego rachunek. Postanowienia ust. 2 dowanego z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sąi 3 stosuje się odpowiednio. dową przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody ) po powiadomieniu PZU SA o zgłoszeniu do Ubezpieczonego roszczenia o odszkodowanie dostarczyć do- 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpie- kumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru czający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków szkody, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapo- 3) na żądanie PZU SA udzielić wyjaśnień, dostarczyć bieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności zawiadomić jednostkę policji o każdej szkodzie powstałej wypadku i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprow ubezpieczonym mieniu wskutek kradzieży z włama- wadzenie postępowania wyjaśniającego. niem lub rabunku. 3. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpie- oraz 31 pkt 1 niezbędne jest do ustalenia odpoczający obowiązany jest zabezpieczyć możność docho- wiedzialności PZU SA. dzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego PZU SA jest zobowiązany: niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubez- PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody pieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, powstałe z tego powodu. w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado- 4. PZU SA obowiązany jest w granicach sumy ubezpie- mienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego czenia zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, i Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami wystęo których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe pującymi z tym zawiadomieniem, oraz podjęcia postęchoćby okazały się bezskuteczne. powania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wy- 5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy ust. 1 4 padku, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości stosuje się również do Ubezpieczonego. odszkodowania, a także poinformowania osoby wystę- 14

15 pującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na rzeniowej według kosztów zakupu nowego wypoktóry osoby te wyraziły zgodę jakie dokumenty są sażenia, urządzenia, sprzętu elektronicznego o takich potrzebne do ustalenia odszkodowania, jeżeli jest to samych albo najbardziej zbliżonych parametrach techniniezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, cznych albo wartość kosztów naprawy, z uwzględnie- 2) jeżeli w terminach określonych w 41 ust. 2 i 3 nie niem kosztów (jeżeli występują) transportu, demontażu wypłaci odszkodowania, do pisemnego zawiadomie- i montażu oraz cła i innych tego typu opłat; wartość nia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach nie- kosztów powinna być udokumentowana fakturą lub możności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub rachunkiem zakupu lub rachunkiem naprawy wraz w części, a także do wypłacenia bezspornej części z kosztorysem lub kalkulacją. W odniesieniu do urząodszkodowania, dzeń (wyposażenia) oraz sprzętu elektronicznego, o którym 3) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje mowa w 17 ust. 5, ubezpieczonych w wartości rzew innej wysokości, niż określona w zgłoszonym czywistej, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby z uwzględnieniem stopnia ich technicznego zużycia do występującej z roszczeniem, w terminach o których dnia powstania szkody, mowa w 41 ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności oraz 3) środków obrotowych według kosztów ich zakupu lub podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częścio- wytworzenia według cen z dnia szkody, udokumentową odmowę wypłaty odszkodowania informacja ta wanych rachunkiem zakupu lub kalkulacją kosztów powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodze- wytworzenia, nia roszczeń na drodze sądowej, 4) mienia osobistego pracowników według cen zakupu 4) do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1 z dnia szkody z uwzględnieniem stopnia zużycia, informacji i dokumentów gromadzonych w celu usta- 5) wartości pieniężnych: lenia odpowiedzialności odszkodowawczej PZU SA a) gotówki według jej wartości nominalnej, i wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać b) dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę pisemnego potwierdzenia od PZU SA udostępnionych w osiągalnej cenie sprzedaży z dnia szkody, informacji i sporządzania na swój koszt kserokopii do- c) kosztowności według kosztów ich zakupu lub kumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem wytworzenia według cen z dnia szkody, przez PZU SA, 6) nakładów adaptacyjnych według kosztów niezbędnych 5) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub do przywrócenia stanu przed szkodą, w granicach zauprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnia- deklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpienia posiadanych informacji związanych z wypadkiem czenia, ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpo- 7) zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu wiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności według kosztów naprawy, udokumentowanych rachunwypadku ubezpieczeniowego, jak również wysokości kiem, odszkodowania. 8) danych na wymiennych nośnikach według udokumentowanych 37. kosztów niezbędnych do odzyskania bądź odtworzenia utraconych danych, 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 9) szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłurachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający czenia (rozbicia) według udokumentowanej wartości wpływ na odpowiedzialność PZU SA, może on podnieść uszkodzonego przedmiotu bądź w razie braku udokurównież przeciwko Ubezpieczonemu. mentowania według przeciętnej wartości uszkodzone- 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy go przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju rachunek, Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz w dniu powstania szkody lub kosztów naprawy ustaloogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim nych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych lub udokumentowanych rachunkiem naprawy. 2. Oględziny miejsca szkody PZU SA przeprowadza proto- Ustalenie wysokości szkody kólarnie z udziałem Ubezpieczonego lub jego przedstawiciela, 38. z którym PZU SA powinien uzgodnić datę każdej czyn- ności likwidacyjnej wymagającej badań na miejscu szkody. 1. Wysokość szkody ustalana jest dla: 1) budynków, budowli lub lokali: a) ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej Ustalenie wysokości odszkodowania według kosztów odbudowy lub remontu potwier- w ubezpieczeniu mienia dzonych kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji 39. i ustalania cen robót budowlanych stosowa- 1. W ubezpieczeniach, o których mowa w 1 ust. 2 i ust. 3 nymi w budownictwie przy uwzględnieniu dotychcza- pkt 1, 2 i 3 wysokość odszkodowania ustala się w kwocie sowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wypo- odpowiadającej wysokości szkody ustalonej zgodnie z zasażenia budynku, sadami określonymi w 38, z zastrzeżeniem dalszych b) ubezpieczonych według wartości rzeczywistej postanowień niniejszego paragrafu. według wysokości kosztów określonych w lit. a, 2. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć faktyz uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia do cznej wartości uszkodzonego mienia przyjętego do ubezdnia powstania szkody zniszczonego lub uszkodzo- pieczenia. nego budynku, 3. Wysokość odszkodowania nie obejmuje marży naliczonej 2) wyposażenia (urządzeń), w tym również sprzętu elektro- przez Ubezpieczonego oraz wartości ubytków w graninicznego, ubezpieczonego według wartości odtwo- cach obowiązujących norm. 15

16 4. Wysokość odszkodowania zmniejsza się o wartość po- nej ze środków publicznych, obliczonej na podstawie zostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego średnich kwot refundacji uzyskanych przez Ubezpieczoużytku, przeróbki, odbudowy lub sprzedaży. nego z ostatnich 6 okresów refundacji (czyli okresów 5. Odszkodowanie nie uwzględnia: rozliczeniowych z powołanym ustawą organem, który 1) wartości naukowej, zabytkowej, kolekcjonerskiej, arty- dokonuje refundacji) bezpośrednio poprzedzających stycznej lub pamiątkowej, dzień wystąpienia szkody oraz nie więcej niż 30% stanu 2) zwiększonych kosztów wynikających z braku części środków obrotowych na dzień wystąpienia szkody, z tym że: zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywróce- 1) PZU SA wypłaca odszkodowanie w wysokości 1/15 nia stanu istniejącego przed szkodą, średniej kwoty refundacji ustalonej zgodnie z posta- 3) kosztów napraw prowizorycznych, jeżeli łączne koszty nowieniami ust. 11 za każdy dzień od pierwszego dnia napraw prowizorycznych i końcowych przewyższają okresu refundacji do dnia, w którym wystąpiła szkoda, koszty pojedynczej naprawy końcowej, 2) w przypadku Ubezpieczonego, który rozpoczyna dzia- 4) kosztów wynikłych ze zmian lub ulepszeń dokony- łalność apteki, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wanych po wystąpieniu szkody, również i tych które 4 ust. 3 pkt 2 rozpoczyna się po upływie 6 pełnych są wynikiem wcześniejszych prowizorycznych napraw, okresów refundacji. 5) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po 12. W zakresie dodatkowych kosztów działalności, o których szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i po- mowa w 18 ust. 1 pkt 2 PZU SA pokrywa koszty wietrza oraz rekultywację gruntów, z zastrzeżeniem dodatkowe wymienione we wniosku o zawarcie umowy 4 ust. 3 pkt 1, ubezpieczenia pod warunkiem, że zostały poniesione 6) kosztów konserwacji przedmiotu objętego ubezpie- w trakcie okresu odszkodowawczego, z tym że: czeniem. 1) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatko- 6. W przypadku ubezpieczenia mienia według wartości wych podstawę ustalenia wysokości odszkodowania odtworzeniowej, podstawę ustalenia wysokości odszko- stanowi iloczyn dziennego limitu odszkodowania dowania stanowi wartość odtworzenia pod warunkiem określonego w umowie ubezpieczenia i liczby dni przystąpienia do odbudowy lub naprawienia mienia i fakty- przestoju, z zastrzeżeniem 19 ust. 3 pkt 4. Jeżeli cznego poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów z te- kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych go tytułu. Jeżeli Ubezpieczony zrezygnuje z odkupienia przypadających na każdy dzień przestoju jest wyższa lub odstąpi od odbudowy bądź naprawienia mienia, o czym od określonego w umowie ubezpieczenia dziennego ma obowiązek powiadomić PZU SA, odszkodowanie limitu odszkodowania, należne odszkodowanie nie mozostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości że być wyższe niż określony w umowie ubezpieczerzeczywistej. nia miesięczny limit odszkodowania. 7. Jeżeli naprawa uszkodzonego mienia jest wykonana Odszkodowanie należne za cały okres odszkodoprzez Ubezpieczonego we własnym zakresie, PZU SA wawczy nie może być wyższe niż suma ubezpieustala wysokość odszkodowania według udokumentowa- czenia określona w umowie ubezpieczenia; nego kosztu materiałów i robocizny poniesionych w celu 2) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów donaprawy. Koszt odbudowy, remontu, naprawy lub wy- datkowych wysokość odszkodowania równa jest miany nie powinien być wyższy od średniego kosztu, jaki faktycznie poniesionym kosztom, jednak nie więcej byłby poniesiony w przypadku odbudowy, remontu, niż suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubeznaprawy lub wymiany, gdyby nie były wykonywane przez pieczenia. Ubezpieczonego we własnym zakresie. 13. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia 8. Jeżeli naprawa uszkodzonego mienia jest wykonana się rachunek szkody sporządzony przez Ubezpieczoprzez Ubezpieczonego we własnym zakresie, stosownie nego oraz okoliczności powstania szkody i stan faktyczny do ust. 7, wysokość odszkodowania powiększa się o uza- stwierdzone protokółem szkody przez przedstawiciela sadnione związkiem ze szkodą inne koszty stanowiące PZU SA przy współudziale Ubezpieczonego. Jeżeli roznie więcej niż 15% wymienionych powyżej kosztów ma- miar szkody podany przez Ubezpieczającego lub Ubezteriałów i robocizny. pieczonego w rachunku szkody w istotny sposób różni 9. W przypadku szyb i innych przedmiotów ubezpieczo- się od ustaleń dokonanych przez PZU SA, podstawę nych od stłuczenia wysokość odszkodowania zwiększa ustalenia wysokości odszkodowania stanowi stwierdzosię o (dla poszczególnych pozycji polisy) niezbędne koszty: ny stan faktyczny. 1) demontażu i montażu uszkodzonego przedmiotu wraz 14. Jeżeli suma ubezpieczenia przewyższa wartość rzez kosztami transportu, czywistą lub odtworzeniową ubezpieczonego mienia 2) wykonania napisów reklamowych i informacyjnych oraz (nadubezpieczenie), PZU SA odpowiada tylko do rzeozdób znajdujących się na ubezpieczonych przedmio- czywistej lub odtworzeniowej wartości przedmiotu szkody. tach w związku z ich stłuczeniem (rozbiciem), 15. W przypadku zaniżenia przez Ubezpieczającego sumy 3) pokrycia oszkleń folią przeciwsłoneczną, przeciwwła- ubezpieczenia (niedoubezpieczenie) dla danego składnimaniową lub inną. ka mienia: 10. Wysokość odszkodowania za mienie osobiste pracowni- 1) w przypadku szkody częściowej odszkodowanie ków ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje szkody nie więcej niż 70% wartości tego mienia według zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości rzecen zakupu z dnia szkody. czywistej lub odtworzeniowej mienia w zależności od 11. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia. W takim w zakresie szkody powstałej wskutek utraty dokumen- samym stosunku zmniejszane są koszty, o których tów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów me- mowa w 5 ust. 1 pkt 1, również w przypadku gdy dycznych, PZU SA wypłaca odszkodowanie do wyso- poniesione zostały na polecenie PZU SA, kości jednej średniej kwoty refundacji otrzymanej przez 2) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie Ubezpieczonego od podmiotu zobowiązanego przepi- ogranicza się do wysokości sumy ubezpieczenia sami prawa do finansowania świadczeń opieki zdrowot- uszkodzonego mienia. 16

17 16. Obniżenie wysokości odszkodowania, o którym mowa 2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego w ust.15 pkt 1, nie ma zastosowania: przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we 1) w ubezpieczeniach na pierwsze ryzyko, wspólnym gospodarstwie domowym. 2) jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 20% sumy ubez- 3. Ubezpieczony obowiązany jest zabezpieczyć prawa pieczenia, regresowe a także udzielić PZU SA wszelkiej pomo- 3) jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szko- cy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne dy nie przekracza 110% sumy ubezpieczenia tego do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. przedmiotu. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się 17. Wysokość ustalonego odszkodowania przewidzianego roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za w OWU dla poszczególnych ubezpieczeń pomniejsza szkodę albo je ograniczył, PZU SA może odmówić wysię o kwotę franszyzy redukcyjnej. W przypadku, gdy płaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczew danym ubezpieczeniu mają zastosowanie różne nie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione franszyzy redukcyjne z różnych tytułów, z odszkodo- po zapłaceniu przez PZU SA odszkodowania, wówczas wania potrąca się tylko jedną najwyższą franszyzę re- PZU SA może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu dukcyjną. całości lub części wypłaconego odszkodowania. 4. W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych objętych ochro- Postępowanie w razie powołania ną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpierzeczoznawców czenia, Ubezpieczony obowiązany jest zawiadomić 40. o tym niezwłocznie policję i PZU SA oraz uczestniczyć w czynnściach zmierzających do rozpoznania 1. Zarówno Ubezpieczony jak i PZU SA mogą powoływać i odzyskania tych przedmiotów. W razie odzyskania rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysokości utraconych przedmiotów Ubezpieczony jest oboszkody. wiązany przyjąć je z powrotem. Jeżeli Ubezpieczony 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców Ubez- odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, PZU SA pieczony jak i PZU SA mogą powołać rzeczoznawcę wolny jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, opiniującego, który na podstawie przedłożonych do a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Ubezwglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego pieczony jest obowiązany niezwłocznie zwrócić PZU SA wydaje opinię. wypłaconą kwotę. W razie odzyskania przedmiotów 3. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 1 ponosi w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi koszty rzeczoznawcy, którego powołał. Koszty trzeciego podlega kwota odpowiadająca wartości przedmiotu rzeczoznawcy (opiniującego) ponoszone są po połowie. w dniu odzyskania. Wypłata odszkodowania Podwójne ubezpieczenie PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, 1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch 2. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1, wyjaśnienie oko- lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przeliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności wyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczony PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się nie- nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość możliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w cią- szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpogu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej wiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wyni- Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA wy- kających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczepłaca w terminie określonym w ust. 1. nia. 3. Jeżeli tytułem odszkodowania z ubezpieczenia odpo- 2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich wiedzialności cywilnej przysługują poszkodowanemu mowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa zaspakaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w na- od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części stępującej kolejności: przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony może 1) świadczenia jednorazowe, żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku 2) renty czasowe, dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczy- 3) renty dożywotnie. cielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie praw regresowych 42. Właściwość sądu 1. Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej 44. za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia SA do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli można wytoczyć albo według przepisów o właściwości PZU SA pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawniozaspokojenia przed roszczeniami PZU SA. nego z umowy ubezpieczenia. 17

18 a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny, Rozdział VII z wyłączeniem przerw w dostawie prądu z winy Zakładu Energetycznego, Klauzule dodatkowe b) uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku ude- Klauzula ubezpieczenia przepięć rzenia pioruna ) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania towarów, mechaniczne- Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klau- go uszkodzenia ich opakowań oraz przepięć wewnętrznych zulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez w instalacji elektrycznej. Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co następuje: 4) Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nie- 1) W odniesieniu do maszyn, urządzeń i aparatów techni- zachowania parametrów temperatury ograniczona jest do cznych rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody limitu odpowiedzialności podanego w umowie ubezpiepowstałe wskutek przepięcia. czenia. 2) Za przepięcie uznaje się nagły wzrost napięcia w sieci 5) Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosfery- odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, cznymi. o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający 3) PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłaubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny, urzą- cając składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia dzenia i aparatu technicznego. Łącznie odpowiedzialność limitu odpowiedzialności podwyższony limit stanowi PZU SA nie może przekroczyć podanego w umowie granicę odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego ubezpieczenia limitu odpowiedzialności na jedno i wszy- po zapłaceniu składki. stkie zdarzenia. 4) Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, Klauzula ubezpieczenia od dewastacji o którym mowa w niniejszej klauzuli. 5) W przypadku maszyn i urządzeń elektronicznych PZU SA 47. ponosi odpowiedzialność pod warunkiem posiadania Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co producentów sprzętu elektronicznego oraz urządzeń następuje: zabezpieczających. 1) Niniejszą klauzulą jest objęty budynek lub lokal, w którym 6) Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego znajduje się apteka i znajdujące się w nim mienie (z wyniniejszą klauzulą wyłączone są szkody: łączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub a) we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach uszkodzenia wskutek dewastacji. (woltomierzach, amperomierzach itp.), 2) Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub b) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 3) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp., a) polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania c) w maszynach i urządzeniach, w których w okresie (graffiti itp.), poprzedzającym szkodę nie przeprowadzono okre- b) w obiektach opuszczonych i niewykorzystywanych sowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglą- przez okres dłuższy niż 30 dni, du) stosownie do obowiązujących przepisów lub za- c) powstałe w wyniku wandalizmu. leceń producentów, 4) Odpowiedzialność PZU SA za szkody powstałe w wyniku d) powstałe w czasie naprawy oraz podczas prób do- dewastacji, o których mowa w pkt 2, ograniczona jest do konywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach limitu na jedno i wszystkie zdarzenia podanego w umowie technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku ubezpieczenia. z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzi- 5) Limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę nami i przeglądami). odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający mo- że uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłaca- Klauzula niezachowanie parametrów jąc składkę uzupełniającą. W przypadku uzupełnienia temperatury limitu odpowiedzialności podwyższony limit stanowi granicę 46. odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego po zapłaceniu składki. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co Klauzula rozszerzenia zakresu następuje: ubezpieczenia o szkody wyrządzone 1) W odniesieniu do towarów przechowywanych w urzą- pracownikom Ubezpieczonego powstałe dzeniach chłodniczych w temperaturze nie wyższej niż w następstwie wypadku przy pracy 0 10 C (stopni Celsjusza), zakres ubezpieczenia zostaje (OC pracodawcy) rozszerzony o szkody powstałe wskutek niezachowania parametrów temperatury ) Za niezachowanie parametrów temperatury uznaje się Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą utratę przydatności towarów, na skutek ich zepsucia w wy- klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia niku podwyższenia się temperatury przechowywania w urzą- przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co dzeniu chłodniczym w następstwie: następuje: 18

19 1) Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o szkody, za przez Ubezpieczającego dodatkowej składki, ustala się że które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony gdy w okre- PZU SA rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nasie trwania ochrony ubezpieczeniowej w związku z pro- byty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpiewadzeniem działalności gospodarczej określonej w umo- czony wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost wartości wie ubezpieczenia oraz posiadaniem mienia używanego tego sprzętu nie przekroczył 30% łącznej sumy ubezpieczew tej działalności, zaistnieją wypadki przy pracy, w na- nia pod warunkiem, że: stępstwie których Ubezpieczony zobowiązany jest do na- 1) automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej prawienia szkód rzeczowych lub osobowych poniesio- następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do rejestru nych przez jego pracowników. środków trwałych; 2) PZU SA wypłaca odszkodowanie stanowiące nadwyżkę 2) do dnia.... Ubezpieczony zobowiąponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na zany jest poinformować PZU SA o sprzęcie nabytym podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez- i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy; pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho- 3) do dnia. Ubezpieczony zobowiąrób zawodowych (Dz.U. nr 199 poz z późn. zm.). zany jest poinformować PZU SA o sprzęcie nabytym 3) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: i zarejestrowanym w okresie... a) powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie przez pracowników; naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłob) powstałych w wyniku użycia sprzętu lub urządzeń w złym szony do ubezpieczenia. stanie technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach; c) będących następstwem choroby zawodowej. Klauzula aktów terroryzmu 51. Klauzula rozszerzenia zakresu Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą ubezpieczenia o szkody powstałe klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia w nieruchomościach, z których przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co Ubezpieczony korzystał na podstawie następuje: umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 1) Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody leasingu lub innej podobnej formy powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy) eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej 49. prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 2) Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku aktów klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia terroryzmu ograniczona jest do limitu odpowiedzialności przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co na jedno i wszystkie zdarzenia podanego w umowie następuje: ubezpieczenia. 1) Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o odpowiedzial- 3) Z zakresu ochrony wyłączone są straty lub szkody ność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej po- dobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 2) Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za Klauzula ubezpieczenia sprzętu szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC deliktowa) przenośnego pozostawionego zaistniałych w okresie ubezpieczenia oraz odpowiedzial- bez stałego dozoru ność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania w okresie ubezpieczenia umów (OC kontraktowa), 52. o których mowa w pkt 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klau- 3) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: zulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia a) w gruntach, przez Ubezpieczającego dodatkowej składki ustala się, co b) wynikłych z normalnego zużycia mienia, następuje: c) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo 1) Zakres ubezpieczenia w stosunku do przenośnego sprzęinstalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie tu elektronicznego użytkowanego w celach służbowych stanowią one części składowej nieruchomości, z których poza miejscem określonym w polisie i pozostawionego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, bez stałego całodobowego dozoru obejmuje szkody powstadzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej łe w wyniku: formy korzystania z cudzej rzeczy, a) kradzieży w włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że: d) powstałych w następstwie prac budowlano-montażo- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny wych lub remontowych. z zewnątrz (znajduje się np. w bagażniku), kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub zamkniętym garażem miała Klauzula automatycznego włączenia do miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo czasowego nie stosuje się gdy pojazd ze sprzętem nabytego znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 50. w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klau- na wszystkie zamki i włączony został sprawnie dziazulą postanowień OWU, oraz pod warunkiem zapłacenia łający system alarmowy, 19

20 pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna pisemnej skargi bądź zażalenia dotyczących realizacji konstrukcja), przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem b) kradzieży z włamaniem z lokalu innego niż wskaza- ust. 2 adresatem skargi bądź zażalenia oraz właściwym ny w polisie jako miejsce ubezpieczenia pod wa- do ich rozpatrzenia jest jednostka organizacyjna nadzorurunkiem, że spełnione są zabezpieczenia lokalu jąca jednostkę, której skarga dotyczy lub inna jednostka podane w 12 OWU. wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się 2) Niezależnie od sumy ubezpieczenia ustalonej dla na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga dosprzętu przenośnego zgodnie z 20, odpowiedzial- tyczy. ność PZU SA z tytułu niniejszej klauzuli nie przewyż- 2. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szy limitu odpowiedzialności w wysokości zł na szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Rejedno zdarzenie. gionalne Centrum Likwidacji Szkód właściwe ze względu 3) Dla szkód z tytułu niniejszej klauzuli ma zastosowanie na miejsce likwidacji szkody. franszyza redukcyjna w wysokości 25% wartości szko- 3. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na dy, jednak nie mniejszej niż franszyza redukcyjna piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub określona w polisie zgodnie z postanowieniami Roz- zażalenia. działu IV OWU. 4. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia Rozdział VIII skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. Postanowienia końcowe 5. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne 53. przepisy prawa polskiego. 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu 6. OWU w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do umów z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 kwietnia 2011 r. Andrzej Klesyk Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Witold Jaworski Członek Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 4-38-PZU SA-6663/II

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU APTEKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU APTEKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU APTEKA ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Apteka ustalone uchwałą nr UZ/383/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 17 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/430/2010 z

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH klauzula przepięć: o brzmieniu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia. ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA ustalone uchwałą Nr UZ/706/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 13 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI... Str. PZU DORADCA Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 23 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO - REHABILITACYJNEGO W LĄDKU ZDRÓJ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 23 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO - REHABILITACYJNEGO W LĄDKU ZDRÓJ Strona 1 z 12 Wrocław, dnia 27.12.2012 r. PROTOKÓŁ BROKERSKI Z PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY NR SIWZ 367/30/11/2012/O/Lądek UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 23 WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CPV: 66515100-4 CPV: 66515400-7 CPV: 66516000-0 CPV: 66516400-4 CPV: 66515200-5 GNIEZNO, Wrzesień 2015 r. Zatwierdził: Prezes Zarządu Edmund

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1

WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1 WNIOSEK DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ NOTARIUSZY str. 1 I. INFORMACJE OGÓLNE Imię i nazwisko notariusza... Adres Kancelarii... tel.... fax... e-mail... REGON PESEL NIP - - - Forma wykonywania zawodu - notariusz

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami

C. monitoring ppoż., hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami ZAŁĄCZNIK B. 1. 1. Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk na VI piętrze B. dozór całodobowy fizyczny + monitoring budynku, C. monitoring ppoż., hydranty zgodne

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PRZEDSIĘBIORCA 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCA SPIS TREŚCI DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 Postanowienia wstępne... 5 Definicje... 5 Konstrukcja produktu,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo