OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS. z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS. z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM SERWIS z dnia 11 czerwca 2002r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE kto może zawrzeć ubezpieczenie i co można ubezpieczyć jakie warunki muszą być spełnione, by umowa mogła być zawarta str. 4 Rozdział II. SŁOWNICZEK co oznaczają poszczególne pojęcia str. 4 Rozdział III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA co WARTA ubezpiecza str. 10 Rozdział IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA za co WARTA odpowiada str. 12 Rozdział V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI jaki rodzaj szkód nie jest objęty ubezpieczeniem str. 14 Rozdział VI. WARUNKI ZABEZPIECZENIA jak należy zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia str. 15 Rozdział VII SUMA UBEZPIECZENIA wartość stanowiąca górną granicę odpowiedzialności WARTY str. 16 Rozdział VIII. ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA jak zawierane jest ubezpieczenie jak długo działa ubezpieczenie str. 17 Rozdział IX. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE jak ustalana jest składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową str. 18 Rozdział X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY co powinien zrobić ubezpieczony gdy wydarzy się szkoda str. 20 Rozdział XI. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY jak wylicza się wysokość poniesionej szkody str. 21 Rozdział XII. USTALENIE ODSZKODOWANIA jak ustalana jest kwota należnego odszkodowania str. 23 Rozdział XIII. WYPŁATA ODSZKODOWANIA określenie terminu i zasad wypłaty należnej kwoty odszkodowania co robić gdy nie zgadzamy się ze stanowiskiem WARTY str. 24 Rozdział XIV. USŁUGI ASSISTANCE zasady organizowania pomocy przez Centrum Alarmowe WARTY str. 25 Rozdział XV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDARZENIA Rozdział XVI. OBJĘTEGO USŁUGĄ ASSISTANCE str. 30 USŁUGI SERWIS likwidacja szkód za pośrednictwem wyspecjalizowanych usługodawców str. 30 Rozdział XVII. DODATKOWE UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO str. 31 Rozdział XVIII. DODATKOWE UBEZPIECZENIE PAKIET TOREBKA str. 34 Rozdział XIX. DODATKOWE UBEZPIECZENIE NAGROBKÓW str. 37 2

3 Rozdział XX. DODATKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIAL- NOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM str. 39 Rozdział XXI. DODATKOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW str. 44 Rozdział XXII. ROSZCZENIA REGRESOWE str. 48 Rozdział XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 49 3

4 Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE kto może zawrzeć ubezpieczenie i co można ubezpieczyć 1 1. Właściciele lub użytkownicy, władający lokalem mieszkalnym lub domem jednorodzinnym na podstawie tytułu prawnego mogą ubezpieczyć w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU): 1) lokal mieszkalny lub 2) dom jednorodzinny, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna (zwanym dalej WARTĄ). 2. Dodatkowo umowa ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego może zostać rozszerzona o ubezpieczenie: 1) bagażu podróżnego, 2) pakietu TOREBKA, 3) nagrobków, 4) odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, 5) następstw nieszczęśliwych wypadków. Jakie warunki muszą być spełnione, by umowa mogła być zawarta 2 1. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest zadeklarowanie przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia: 1) ruchomości domowych lub/i stałych elementów w wysokości przekraczającej zł lub 2) lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego lub domu jednorodzinnego jako budynku w wysokości przekraczającej zł. 2. Umowa ubezpieczenia lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego, domu jednorodzinnego jako budynku, garażu, budynków gospodarczych oraz innych budynków może być zawarta wyłącznie na rzecz ich właścicieli, a więc osób władających nimi na podstawie aktu własności. 3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno bezpośrednio przez właściciela / użytkownika lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego, jak i pośrednio na jego rzecz przez osoby trzecie. Rozdział II. SŁOWNICZEK co oznaczają poszczególne pojęcia 3 1. Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z WARTĄ i opłaciła składkę. 2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, użytkująca lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na podstawie prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej. W zakresie ubezpieczeń 4

5 dodatkowych ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. Ubezpieczony jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia. 3. Miesiąc ubezpieczenia - okres 30 dni. 4. Lokal mieszkalny samodzielny lokal mieszkalny: 1) stanowiący odrębną nieruchomość, użytkowaną na podstawie tytułu prawnego, ustanawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego lub przenoszącego tę własność, 2) użytkowany na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej. 5. Pomieszczenia przynależne lokalu mieszkalnego pomieszczenia budynku wielorodzinnego znajdujące się w wyłącznym użytkowaniu ubezpieczonego i jego osób bliskich, takie jak m. in.: piwnica, suszarnia, strych. 6. Dom jednorodzinny - budynek w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym: 1) stanowiący odrębną nieruchomość, użytkowany na podstawie tytułu prawnego, ustanawiającego odrębną własność lub przenoszącego tę własność, 2) użytkowany na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilnoprawnej. 7. Zewnętrzne elementy na trwale związane z budynkiem domu jednorodzinnego, garażu, budynków gospodarczych i innych budynków, o których mowa w 5: rynny, anteny, parapety zewnętrzne, stałe zbiorniki na gaz płynny, punkty oświetleniowe i inne przedmioty tego typu. 8. Obiekty małej architektury (wraz z ich wyposażeniem) znajdujące się na terenie nieruchomości, na której położony jest dom jednorodzinny: obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji i utrzymaniu porządku, takie jak m.in.: piaskownice, huśtawki, drabinki, meble ogrodowe, śmietniki oraz posągi, wodotryski (oczka wodne, fontanny), baseny, boiska sportowe, korty tenisowe i inne obiekty architektury ogrodowej. 9. Stałe elementy ogrodzenia bramy, furtki, skrzynki na listy, elementy instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłowniki i napędy bram oraz inne przedmioty tego typu na trwale związane z ogrodzeniem. 10. Zamki, drzwi, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe z certyfikatem wyroby i urządzenia posiadające certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP) lub Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa,,METALPLAST (COBR Metalplast). 11. Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca dla: 1) ruchomości domowych kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy, kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania, 2) stałych i zewnętrznych elementów kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy, kosztom nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju, tej samej (lub zbliżonej) marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania oraz kosztów montażu, 3) domu jednorodzinnego jako budynku, garażu, budynków gospodarczych, innych budynków, ogrodzenia oraz obiektów małej architektury kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy, kosztom odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz 5

6 nakładów na roboty wykończeniowe, z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie w dniu ustalenia odszkodowania, 4) lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego kosztom nabycia nowego lokalu mieszkalnego o takich samych parametrach jak ubezpieczony lokal (powierzchnia, standard wykończenia, lokalizacja) na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami. 12. Wartość rzeczywista wartość określona dla ruchomości domowych w ust. 11 pkt 1, z tym że koszty nabycia pomniejsza się o stopień technicznego zużycia, wg norm ustalanych przez WARTĘ. 13. Osoby bliskie ubezpieczonego to wspólnie z nim zamieszkałe: 1) małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim (konkubenci), 2) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, 3) rodzice, ojczym, macocha, teściowie, przysposabiający, 4) dziadkowie, wnukowie, rodzeństwo, zięciowie, synowe. 14. Akt terrorystyczny użycie przemocy skierowanej przeciw państwu lub społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 15. Kradzież działanie (lub usiłowanie) polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia. 16. Kradzież z włamaniem - działanie (lub usiłowanie) polegające na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej, narzędzi lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia zabezpieczonego zgodnie z 10 niniejszych OWU lub w wyniku rabunku. 17. Rabunek - działanie powstałe w wyniku: 1) rozboju, tj. bezprawnego zaboru przedmiotu ubezpieczenia w ten sposób, że sprawca użył przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia bądź doprowadził do stanu nieprzytomności bądź bezbronności, 2) oszustwa, tj. doprowadzenia do zaboru ubezpieczonego przedmiotu poprzez wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania osób małoletnich, niedołężnych, niepełnosprawnych lub będących w podeszłym wieku, dla osiągnięcia korzyści. 18. Dewastacja - rozmyślne zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie. Przez dewastację rozumie się również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. 19. Pożar - przedostanie się ognia poza palenisko lub jego powstanie bez paleniska i samorzutne rozprzestrzenienie się. 20. Zalanie - wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, w następstwie: 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy lub pary, 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 3) nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych na skutek przerwy w dopływie wody, a także: 6

7 4) zalania wodą pochodzącą z: a) urządzeń typu pralki, wirówki, zmywarki i innych na skutek ich awarii, b) opadów atmosferycznych, c) uszkodzonego akwarium lub urządzeń stanowiących jego wyposażenie na skutek ich awarii. 21. Deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu. 22. Grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. 23. Powódź - nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: 1) nadmiernych opadów atmosferycznych, 2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, 3) topnienia kry lodowej, 4) tworzenia się zatorów lodowych, 5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. 24. Huragan - wiatr osiągający prędkość co najmniej 24,5 m/sek. i wyrządzający masowe szkody, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu. 25. Uderzenie pioruna - wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia. 26. Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna wzrost napięcia w liniach energetycznych powstały na skutek wyładowań elektrycznych z atmosfery. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem przepięcia tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o takim działaniu. 27. Wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanym dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników - obowiązuje warunek - aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym a także eksplozję materiałów wybuchowych (np. podłożenie bomby, wybuch niewypału, materiałów pirotechnicznych). 28. Upadek pojazdu powietrznego - katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku. 7

8 29. Uderzenie pojazdu mechanicznego uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego przez niego ładunku, a także uderzenie kamieni i innych przedmiotów spod kół pojazdu. 30. Lawina - gwałtowne zsuwanie się i staczanie po zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał. 31. Nadmierne opady śniegu gwałtowne opady śniegu przekraczające 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się przedmiot ubezpieczenia, określonej wg norm obowiązujących w tym zakresie. Powyższe powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o nadmiernych opadach śniegu. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem ww. opadów tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady nadmiernych opadów śniegu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o ich działaniu. 32. Trzęsienie ziemi - gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi. 33. Zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, z wyłączeniem jakiejkolwiek działalności człowieka. 34. Osuwanie się ziemi - ruchy ziemi na stokach nie spowodowane działalnością ludzką. 35. Upadek drzew lub masztów przewrócenie się drzew lub masztów na przedmiot ubezpieczenia, z wyłączeniem sytuacji gdy ich upadek nastąpił na skutek zaniedbań ubezpieczonego w ich konserwacji. 36. Osoba wskazana osoba fizyczna wymieniona we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i w polisie, upoważniona przez ubezpieczonego do zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną assistance. 37. Osoba wyznaczona osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP, upoważniona przez ubezpieczonego (wymieniona we wniosku o ubezpieczenie i w polisie), do sprawowania opieki nad dziećmi ubezpieczonego lub osobami niesamodzielnymi w sytuacjach, o których mowa w 25 ust. 1 pkt 2, 3 i Osoba niesamodzielna - osoba bliska ubezpieczonego, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie może sama zaspokajać swoich podstawowych potrzeb i wymaga stałej lub okresowej opieki. 39. Usługi ASSISTANCE - usługi świadczone na rzecz ubezpieczonego po wystąpieniu zdarzeń określonych w obejmujące swym zakresem: 1) organizację pomocy medycznej, 2) organizację pomocy w przypadku hospitalizacji, 3) organizację pomocy interwencyjnej, 4) usługi informacyjne. 40. Usługi SERWIS usługi świadczone w zakresie usunięcia szkód powstałych w wyniku zdarzeń określonych w 8 ust. 1 objętych ochroną ubezpieczeniową. 41. Miejsce zamieszkania lokal mieszkalny oraz dom jednorodzinny (wraz z terenem nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny) znajdujący się pod adresem określonym w polisie jako miejsce ubezpieczenia. 8

9 42. Czynności w życiu prywatnym działania i zaniechania w sferze życia prywatnego nie związane z pracą zawodową ubezpieczonego; praca zawodowa wykonywanie czynności w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, jak również wykonywanie działalności gospodarczej lub wolnego zawodu. 43. Pomoc domowa każda osoba zatrudniona na umowę o pracę przez ubezpieczonego w celu wykonywania czynności pomocniczych w gospodarstwie domowych. 44. Szkoda osobowa szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. 45. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. 46. Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 47. Nagłe zachorowanie nagły stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. 48. Opieka - sprawowanie pieczy nad dzieckiem poniżej 15 lat lub osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie podstawowych warunków bytowych i odpowiedniego bezpieczeństwa dla tych osób. 49. Opieka nad zwierzętami karmienie 1 raz dziennie odpowiednią karmą należącą do właściciela psa lub kota, a także wyprowadzanie 1 raz dziennie na spacer lub dostarczanie 1 raz dziennie świeżego piasku. Opieka nad psami i kotami w przypadku niemożności jej udzielenia w w/w formie polega na transporcie zwierzęcia do najbliższego schroniska lub hotelu dla zwierząt, pokryciu kosztów tego transportu oraz pobytu w ramach kwoty określonej w 25 ust 1 pkt 6. Opieka nad psami i kotami nie obejmuje leczenia weterynaryjnego. 50. Podróż wyjazd poza miejscowość, w której zamieszkuje ubezpieczony w celach turystyczno rekreacyjnych lub służbowych, z wyłączeniem dojazdów do / z miejsca zatrudnienia. 51. Uprawniony osoba upoważniona pisemnie przez Ubezpieczonego do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci. W przypadku, gdy nie ma osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom. 52. Pełny czas ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia zaistniałe w życiu prywatnym i pracy zawodowej/nauki określonej w umowie, jak również w drodze do/z pracy/szkoły/uczelni. 53. Całkowita niezdolność do pracy stała niezdolność ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS. 54. Stały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenia czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję. 55. Sport wyczynowy forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. 56. Sporty niebezpieczne w szczególności sporty takie jak: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), skoki 9

10 spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki bungy. 57. Nagrobek - budowla naziemna postawiona w miejscu pochówku, zgłoszona u Zarządcy Cmentarza 58. Grobowiec budowla z częścią podziemną i naziemną przeznaczona do pochówku, wybudowana za zgodą Zarządcy Cmentarza. Rozdział III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA co WARTA ubezpiecza Lokal mieszkalny 4 Pod warunkiem określenia przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie sum ubezpieczenia, ubezpieczeniem mogą być objęte: 1) lokal mieszkalny (łącznie z pomieszczeniami przynależnymi oraz miejscami parkingowymi) jako część budynku wielorodzinnego, 2) stałe elementy lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, określone w 7, 3) ruchomości domowe, znajdujące się w lokalu mieszkalnym, określone w 6 ust 1, 4) ruchomości domowe znajdujące się w garażu oraz pomieszczeniach przynależnych, określone w 6 ust. 2, 5) ruchomości domowe specjalne, znajdujące się w lokalu mieszkalnym, określone w 6 ust. 3, 6) garaż jako budynek, położony na terenie miejscowości, w której znajduje się lokal mieszkalny, wraz ze stałymi elementami, określonymi w 7, z elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi i instalacyjnymi, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt ) bagaż podróżny, pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, o których mowa w pkt 3, 8) przedmioty codziennego użytku (Pakiet TOREBKA), pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, o których mowa w pkt 3, 9) nagrobki, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-5, 10) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt ) następstwa nieszczęśliwych wypadków, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-5. Dom jednorodzinny 5 Pod warunkiem określenia przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie sum ubezpieczenia, ubezpieczeniem mogą być objęte: 1) dom jednorodzinny jako budynek wraz ze stałymi elementami, określonymi w 7, zewnętrznymi elementami określonymi w 3 ust. 7, a także z elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi i instalacyjnymi, 2) ruchomości domowe, znajdujące się w domu jednorodzinnym, określone w 6 ust. 1, 3) ruchomości domowe znajdujące się w garażu, budynkach gospodarczych oraz innych budynkach położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, określone w 6 ust. 2 4) ruchomości domowe specjalne, znajdujące się w domu jednorodzinnym, określone w 6 ust 3 10

11 5) garaż, budynki gospodarcze, inne budynki wraz ze stałymi elementami, określonymi w 7, zewnętrznymi elementami określonymi w 3 ust. 7, a także z elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi i instalacyjnymi, położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom jednorodzinny, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku, o którym mowa w pkt 1, 6) ogrodzenie terenu nieruchomości wraz ze stałymi elementami określonymi w 3 ust. 9, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku o którym mowa w pkt 1, 7) obiekty małej architektury, określone w 3 ust. 8, pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku, o którym mowa w pkt 1, 8) bagaż podróżny, pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, o których mowa w pkt 2, 9) przedmioty codziennego użytku (Pakiet TOREBKA) określone w 43, pod warunkiem ubezpieczenia ruchomości domowych, o których mowa w pkt 2, 10) nagrobki, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-4, 11) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt ) następstwa nieszczęśliwych wypadków, pod warunkiem ubezpieczenia jednego z przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-4. Ruchomości domowe 6 1. Do ruchomości domowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinnym zalicza się wyłącznie: 1) meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku a także biżuterię do zł oraz gotówkę, inne środki płatnicze (krajowe i zagraniczne) oraz papiery wartościowe łącznie do zł, 2) elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, sprzęt fotograficzny i komputerowy, 3) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do samochodów, motocykli, motorowerów, psy, koty, ptaki, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych. 2. Do ruchomości domowych znajdujących się w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budynkach gospodarczych i innych budynkach zalicza się wyłącznie: meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, ogrodniczy, sportowy, rehabilitacyjny oraz części do samochodów, motocykli, motorowerów, psy, koty, ptaki, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych. 3. Do ruchomości domowych specjalnych zalicza się wyłącznie: gotówkę i inne środki płatnicze oraz papiery wartościowe, biżuterię, dzieła sztuki, wyroby z metali i kamieni szlachetnych, monety złote i srebrne, metale szlachetne w złomie i sztabach, nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne, nie stanowiące wyrobu użytkowego, zbiory kolekcjonerskie, broń wszelkiego rodzaju. 4. Ruchomości domowe wymienione w ust. 1 i 2 objęte są ochroną ubezpieczeniową także: 1) w trakcie transportu dokonywanego przez specjalistyczną firmę wynajętą w celu zorganizowania przeprowadzki, 11

12 2) w nowo objętym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, przez okres 48 godzin po przeprowadzce, pod warunkiem spełnienia przez lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wymogów dotyczących zabezpieczeń, określonych w 10 ust Ubezpieczeniem objęte są ruchomości domowe, określone w ust. 1 3 należące do ubezpieczonego, jego osób bliskich i pomocy domowej. 6. W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych ochroną ubezpieczeniową objęte są również ruchomości domowe (z wyłączeniem ruchomości specjalnych), czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały mu użyczone lub wypożyczone przez zakład pracy, wypożyczalnie, kluby i inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych) pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony przez tę jednostkę, z wyłączeniem ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczonego lub jego osób bliskich. 7. Ruchomości specjalne określone w ust. 3 objęte są ubezpieczeniem pod warunkiem, iż znajdują się wyłącznie w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym oraz spełnione zostały wymogi dotyczące zabezpieczeń określone w 10 ust Stałe elementy 7 Za stałe elementy uważa się zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, m. in.: 1) stałe wyposażenie kuchni, 2) stałe wyposażenie łazienki i wc, 3) stolarkę drzwiową i okienną łącznie ze szkleniem i zamknięciami, 4) zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, w tym m.in. kraty okienne i drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne, stałe oraz rozsuwane, rolety i żaluzje przeciwwłamaniowe, urządzenia sygnalizacji alarmowej, 5) zabudowy wnęk, pawlaczy i ścian, 6) obudowy instalacji i grzejników, 7) powłoki malarskie i tynki wewnętrzne ścian i sufitów, 8) wykładziny ścian, podłóg, schodów i sufitów, 9) podłogi i podwieszane sufity, 10) instalację centralnego ogrzewania i inne systemy grzejne, instalację gazową, wodociągową, elektryczną, klimatyzacyjną, wentylacyjną, telefoniczną, telewizyjną, alarmową, domofonową itp. 11) elementy oświetleniowe i punkty świetlne, na stałe związane z podłożem. Rozdział IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA za co WARTA odpowiada 8 1. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, WARTA odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) zdarzeń losowych, tj. pożaru, zalania, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, nadmiernych opadów śniegu, 2) upadku drzew i masztów, 12

13 3) akcji ratowniczej tj. zniszczenia lub zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, 4) przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, 5) kradzieży, 6) kradzieży z włamaniem, 7) rabunku, 8) dewastacji, 9) aktu terrorystycznego. 2. Poniższa tabela wskazuje jakie przedmioty ubezpieczenia, w jakim zakresie i wg jakiej wartości WARTA może ubezpieczyć: Przedmiot ubezpieczenia Wg wartości* Zakres ubezpieczenia Lokal mieszkalny Ruchomości domowe w lokalu, R lub O w pomieszczeniach przynależnych, R lub O garażu, specjalne O Stałe elementy lokalu, pomieszczeń przynależnych O Garaż jako budynek wraz ze stałymi oraz zewnętrznymi elementami Lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego Ruchomości domowe: O O Dom jednorodzinny w domu jednorodzinnym R lub O w garażu, budynkach gospodarczych i innych budynkach R lub O specjalne O Budynki gospodarcze, garaż jako budynek, inne budynki wraz ze stałymi oraz zewnętrznymi elementami Dom jednorodzinny jako budynek wraz ze stałymi oraz zewnętrznymi elementami zewnętrzne elementy Ogrodzenie terenu nieruchomości wraz ze stałymi elementami ogrodzenia stałe elementy ogrodzenia O O O zdarzenia losowe, upadek drzew i masztów akcja ratownicza przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, kradzież z włamaniem (nie dotyczy zewnętrznych elementów) rabunek, dewastacja akt terrorystyczny Zniszczenie uniemożliwiające dalsze zamieszkiwanie w lokalu w wyniku: zdarzeń losowych, upadku drzew i masztów akcji ratowniczej aktu terrorystycznego zdarzenia losowe, upadek drzew i masztów akcja ratownicza przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, kradzież z włamaniem (nie dotyczy zewnętrznych elementów) rabunek, dewastacja akt terrorystyczny dodatkowo: kradzież zdarzenia losowe, upadek drzew i masztów akcja ratownicza przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna rabunek dewastacja akt terrorystyczny dodatkowo: kradzież 13

14 Obiekty małej architektury Dodatkowo psy jako ruchomości domowe w lub poza lokalem mieszkalnym/domem jednorodzinnym zdarzenia losowe, upadek drzew i masztów, akcja ratownicza rabunek O dewastacja akt terrorystyczny przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna dodatkowo: kradzież Zwierzęta domowe Oprócz zakresu dla ruchomości domowych: śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP lub otrucia mającego bezpośredni związek z: kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub kradzieżą przedmiotu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa, oprócz zakresu wymienionego powyżej, rozszerzona jest o: usługi ASSISTANCE w zakresie określonym w 23-29, usługi SERWIS określone w * R - wartość rzeczywista; O wartość odtworzeniowa 3. W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku lub lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego w sytuacji gdy w wyniku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną WARTY nie nadają się one do dalszego zamieszkiwania WARTA, poza sumą ubezpieczenia zwraca udokumentowane przez ubezpieczonego koszty wynajęcia lokalu zastępczego na okres niezbędny do odbudowy/naprawy zniszczonego domu/lokalu nie dłużej jednak niż 30 dni z tym, że koszt wynajęcia lokalu zastępczego nie może przekroczyć zł. Rozdział V. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI jaki rodzaj szkód nie jest objęty ubezpieczeniem 9 Niezależnie od zakresu ubezpieczenia określonego w 8 WARTA nie odpowiada za szkody: 1) nie przekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 200 zł, 2) powstałe wskutek: a) zawilgocenia z powodu nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, b) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna lub inne niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone otwory, jeżeli obowiązek konserwacji tych urządzeń, instalacji lub elementów należał do obowiązków ubezpieczonego, c) przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian lub zawilgocenia stałych elementów, d) pleśni i zagrzybienia budynku, e) prowadzonych robót ziemnych, f) budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia, jeśli prace te miały bezpośredni wpływ na powstanie szkody, g) działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, h) upadku drzew lub masztów jeżeli ich upadek nastąpił z powodu zaniedbań konserwacji/utrzymania drzew lub masztów, a obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego lub jego osób bliskich, i) kradzieży ruchomości domowych z balkonu, 14

15 3) wyrządzone przez ubezpieczonego, jego osoby bliskie lub pomoc domową: a) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, b) umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, 4) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 5) powstałe w: a) przedmiotach służących działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej i usługowej. b) programach komputerowych i danych na nośnikach wszelkiego rodzaju, c) ruchomościach domowych stanowiących dokumenty lub rękopisy, d) dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz szlachetnych substancjach organicznych, biżuterii, monetach złotych i srebrnych, gotówce i innych środkach płatniczych (krajowych i zagranicznych), papierach wartościowych, gdy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny był nie zamieszkany nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące, e) aparatach i urządzeniach na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba że działanie prądu spowodowało pożar lub nastąpiło przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna. Rozdział VI WARUNKI ZABEZPIECZENIA jak należy zabezpieczyć przedmiot ubezpieczenia Lokal mieszkalny, pomieszczenia przynależne, dom jednorodzinny, budynki gospodarcze, garaż i inne budynki muszą być zabezpieczone przez łączne spełnienie następujących warunków: 1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób obcych tak, że wejście w ich posiadanie wymagać będzie użycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi), 2) wszystkie drzwi zewnętrzne są pełne, w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy. Drzwi takie muszą być zamykane na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek z certyfikatem / jeden zamek elektroniczny z certyfikatem (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania, 3) wszystkie drzwi zewnętrzne zawierające w swej konstrukcji elementy szklane są zamykane na zamki określone w pkt 2, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, a przeszklenia nie stwarzają możliwości wejścia do wnętrza lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 4) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynależnych oraz garaży, budynków gospodarczych i innych budynków są zamykane na min. jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Jeżeli z pomieszczeń tych prowadzi przejście bezpośrednio do części mieszkalnej, muszą zostać spełnione warunki zabezpieczenia, określone w pkt 2 i 3, 5) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym oraz są tak umocowane, osadzone i zamknięte, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów, 6) klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego, jego osób bliskich lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez ubezpieczonego do ich przechowywania. 15

16 2. Ruchomości domowe specjalne określone w 6 ust. 3 muszą znajdować się wyłącznie w lokalu mieszkalnym / domu jednorodzinnym, zabezpieczonym dodatkowo oprócz wymogów wymienionych w ust. 1 systemem alarmowym z monitoringiem sygnalizującym włamanie lub napad w miejscu odległym od chronionego przedmiotu ubezpieczenia (np. wartownia, portiernia, firma ochrony mienia) z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych lub stałym dozorem domu jednorodzinnego/konkretnego lokalu potwierdzonych pisemną umową z firmą ochrony mienia. 3. W przypadku braku zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2, ruchomości domowe specjalne muszą być przechowywane w sejfach lub szafach pancernych. 4. WARTA, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka może uzależnić zawarcie ubezpieczenia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków w zakresie zabezpieczeń wymienionych w ust. 1-3 albo podjąć decyzję o odstąpieniu od tych wymogów; w szczególności przyjęcie do ubezpieczenia może być uzależnione od zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia poprzez objęcie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego dozorem lub poprzez zamontowanie: drzwi przeciwwłamaniowych z certyfikatem, krat, rolet przeciwwłamaniowych z certyfikatem, szyb przeciwwłamaniowych z certyfikatem (co najmniej klasy P-3) lub instalacji alarmowej, itp. 5. Niedopełnienie przez ubezpieczonego któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 1-4, powoduje zmniejszenie lub odmowę wypłaty odszkodowania, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Rozdział VII SUMA UBEZPIECZENIA wartość stanowiąca górną granicę odpowiedzialności WARTY Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie, odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, o których mowa w 4 i 5. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności WARTY. 2. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia stanowi odpowiednio wartość: 1) rzeczywista lub odtworzeniowa dla ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, pomieszczeniach przynależnych, garażu, budynkach gospodarczych, innych budynkach, 2) odtworzeniowa dla ruchomości domowych specjalnych i stałych elementów, a także dla domu jednorodzinnego, garażu, budynku gospodarczego, innego budynku, zewnętrznych elementów, ogrodzenia, obiektów małej architektury, 3) odtworzeniowa odpowiadająca kosztom nabycia lokalu mieszkalnego na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami dla lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego. 3. W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego jako budynku, garażu, budynków gospodarczych i innych budynków, suma ubezpieczenia obejmuje również wartość stałych elementów. 12 Suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) w przypadku: 1) podwyższenia wartości przedmiotu ubezpieczenia, 2) włączenia do ubezpieczenia nowego przedmiotu ubezpieczenia, 16

17 3) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. Rozdział VIII. ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA jak zawierane jest ubezpieczenie Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY). 2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest: 1) podać wszelkie okoliczności, o które WARTA zapytała w formularzu wniosku. Jeżeli ubezpieczający wypełnił wniosek wadliwie lub nie podał żądanych we wniosku danych, WARTA zwraca wniosek, wskazując dane, które należy podać, aby umowa mogła być zawarta. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta, mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne, 2) opłacić składkę z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki, 3) informować WARTĘ o każdej zmianie okoliczności, pociągającej za sobą zwiększenie prawdopodobieństwa szkody; w przeciwnym wypadku WARTA będzie upoważniona do odmowy wypłaty ewentualnego odszkodowania. 3. Ubezpieczający jest zwolniony od obowiązku wypełnienia wniosku o ubezpieczenie w przypadku zawierania umowy na następny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach, gdy nie zmieniły się: przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz stan zabezpieczeń, a także nie zostało wypłacone odszkodowanie za zgłoszoną szkodę. W tym przypadku umowę na następny okres ubezpieczenia zawiera się na podstawie ustnego wniosku ubezpieczającego, z zachowaniem postanowień ust Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek o ubezpieczenie. 5. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia i opłacenia składki (pierwszej raty składki). 6. W przypadku płatności składki przelewem brak opłacenia składki (pierwszej raty składki) w wyznaczonym terminie powoduje uznanie umowy za niezawartą. Jak długo działa ubezpieczenie Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub na okresy krótsze, przy czym minimalny okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 3 miesiące. 2. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności. 3. Na wniosek ubezpieczającego, WARTA może przyjąć odpowiedzialność przed opłaceniem składki (pierwszej raty składki) i wyznaczyć ubezpieczającemu termin opłacenia składki (pierwszej raty składki) nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej na polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 17

18 4. Odpowiedzialność WARTY kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 2) w przypadku nieopłacenia pierwszej lub kolejnych rat składki w terminie, określonym w umowie ubezpieczenia z ostatnim dniem okresu, za który opłacono ostatnią ratę składki, 3) z chwilą doręczenia ubezpieczonemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, chyba że dokonał on doubezpieczenia, zgodnie z 12, 4) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie przedmiotu/ów ubezpieczenia, 5) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 5. W 13-tym miesiącu ubezpieczenia, do dnia następnego po dniu opłacenia składki, WARTA odpowiada za szkody na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem wznowienia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki. 6. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 7. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana: 1) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez WARTĘ odmowy wypłaty odszkodowania, 2) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku przejścia na inną osobę prawa własności ubezpieczonej nieruchomości, 3) przez WARTĘ poprzez odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym od umowy w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia. 15 Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia odrębna własność lokalu lub własność domu jednorodzinnego przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy w zakresie ubezpieczenia lokalu mieszkalnego jako części budynku wielorodzinnego, domu jednorodzinnego jako budynku, garażu, budynków gospodarczych i innych budynków oraz stałych elementów przechodzą na nowego właściciela do końca okresu ubezpieczenia, natomiast w zakresie ubezpieczenia ruchomości domowych umowa ubezpieczenia rozwiązuje się. Niezależnie od powyższego zarówno WARTA jak i nowy właściciel mogą umowę ubezpieczenia wypowiedzieć na zasadach określonych w 14 ust 7. Dawny i nowy właściciel ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili otrzymania przez WARTĘ wiadomości o zmianie właściciela. Rozdział IX. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE jak ustalana jest składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfy Stawek, w zależności od: 1) przedmiotu ubezpieczenia, 2) rodzaju sumy ubezpieczenia, 3) zakresu ubezpieczenia, 18

19 4) wysokości sumy ubezpieczenia, 5) okresu ubezpieczenia. 2. Na podstawie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia WARTA może wprowadzić na terenie działania poszczególnych Oddziałów tzw. stawki regionalne. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na okresy krótsze niż 1 rok składkę oblicza się według poniższej tabeli: L.p. % składki za 1 rok Okres ubezpieczenia ubezpieczenia 1. do 4 miesięcy do 5 miesięcy do 6 miesięcy do 7 miesięcy do 8 miesięcy powyżej 8 miesięcy Stosuje się zniżki składki za: 1) systemy alarmowe, 2) całodobowy dozór, 3) drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem IMP lub COBR Metalplast, 4) zamek posiadający atest IMP lub COBR Metalplast, 5) blokady antywyważeniowe, 6) kraty w oknach, 7) szyby przeciwwłamaniowe (co najmniej klasy P3), rolety przeciwwłamaniowe z certyfikatem, 8) co najmniej roczny okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania. 5. Niezależnie od zniżek wymienionych w ust. 4, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka decyzją upoważnionego Członka Zarządu i/lub Dyrektora Oddziału mogą być stosowane zniżki specjalne. 6. Stosuje się zwyżki składki za: 1) płatność składki za ubezpieczenie w ratach, 2) ubezpieczenie lokalu mieszkalnego /domu jednorodzinnego wynajmowanych lub podnajmowanych, 3) ubezpieczenie lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 4) lokal mieszkalny /dom jednorodzinny niemurowany lub kryty palnie, 5) wystąpienie w okresie ostatniego roku ubezpieczenia więcej niż jednej szkody. 7. O ile nie umówiono się inaczej, składka lub pierwsza rata składki, jeżeli ustalono w umowie ubezpieczenia taką formę płatności, powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 8. W przypadku płatności składki przelewem, polecenie przelewu powinno zostać dokonane najpóźniej w 7 dniu, licząc od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 9. Kolejna rata składki powinna być opłacona (polecenie przelewu dokonane) w terminie określonym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 10. Składkę opłaca się jednorazowo bądź w dwóch lub czterech równych ratach. 19

20 11. W przypadku składki płatnej w dwóch ratach, II rata powinna być uiszczona przed upływem połowy okresu ubezpieczenia. 12. W przypadku składki płatnej w czterech ratach II, III i IV rata składki powinny być uiszczane przed upływem kolejnych kwartałów okresu ubezpieczenia. 13. W przypadku doubezpieczenia, określonego w 12 dodatkowa składka należna do zapłaty naliczana jest proporcjonalnie do końca okresu ubezpieczenia, licząc w pełnych miesiącach ubezpieczeniowych. 14. W przypadku rozwiązania umowy ( 14 ust. 7) składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, podlegającą zwrotowi, ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach ubezpieczenia, poczynając od dnia następnego po odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. 15. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wówczas, gdy nie wypłacono odszkodowania. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20%, nie więcej jednak niż 150 zł. 16. Kosztów manipulacyjnych, o których mowa w ust. 15, nie potrąca się w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przez WARTĘ. 17. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w sytuacji, o której mowa w 15 składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia może być zaliczona na poczet składki należnej zgodnie z nową umową ubezpieczenia lub zwrócona bez potrącania kosztów manipulacyjnych, o których mowa w ust Wszelkie zniżki i zwyżki składki oblicza się metodą iloczynową. 19. Łączna obniżka składki, odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, nie może przekroczyć 60 %. 20. Składkę za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki od 50 groszy włącznie dolicza się do pełnego złotego w górę, a poniżej 50 groszy odlicza się. Rozdział X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY co powinien zrobić ubezpieczony gdy wydarzy się szkoda W razie powstania szkody ubezpieczony obowiązany jest: 1) uczynić wszystko, by zmniejszyć szkodę oraz zabezpieczyć bezpośrednio zagrożony przedmiot ubezpieczenia przed dalszą szkodą, jak również starać się o odzyskanie utraconego przedmiotu ubezpieczenia, 2) powiadomić niezwłocznie Centrum Alarmowe WARTA lub właściwą dla miejsca zamieszkania placówkę WARTY o powstaniu szkody najpóźniej w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym od momentu jej powstania lub uzyskania o niej informacji, 3) powiadomić właściwy bank o utracie karty płatniczej lub czeków w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku w terminie najpóźniej 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia, 4) powiadomić niezwłocznie, najpóźniej 6 godzin od ujawnienia się zdarzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, a także utraty przedmiotów ubezpieczenia podczas akcji ratowniczej; zawiadomienie powinno zawierać wykaz utraconych przedmiotów, 5) powiadomić zarządcę budynku o szkodzie powstałej w wyniku zalania, najpóźniej w ciągu 2 dni od momentu jej powstania lub uzyskania o niej informacji, 20

21 6) uzyskać pisemne potwierdzenie lekarza weterynarii faktu otrucia psa bądź śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 7) złożyć w WARCIE wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni, licząc od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o szkodzie, 8) złożyć w WARCIE wykaz - utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych - przedmiotów ubezpieczenia z podaniem ich ilości, wartości, roku nabycia, producenta, ew. miejsca zakupu w terminie 7 dni od powiadomienia WARTY o powstaniu szkody oraz inne dokumenty uzasadniające roszczenie, 9) udokumentować posiadanie utraconych przedmiotów, 10) przedstawić, w przypadku utraty lub zniszczenia ruchomości domowych specjalnych wycenę rzeczoznawców potwierdzającą wartość utraconych/ zniszczonych przedmiotów, 11) nie dokonywać zmian w przedmiocie ubezpieczenia, do czasu przybycia przedstawiciela WARTY w celu ustalenia okoliczności szkody, nie dłużej jednak niż 7 dni od dnia zawiadomienia WARTY o powstaniu szkody, chyba że dokonanie zmian jest konieczne w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed powiększaniem się szkody, 12) zezwolić WARCIE na dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn i rozmiarów szkody, 13) złożyć w maksymalnym terminie 3 miesięcy od dnia szkody rachunek napraw, obejmujący zakres uszkodzeń, przyjętych w protokole szkody, który zostanie zweryfikowany przez WARTĘ, o ile przyjęto taki tryb likwidacji szkody, 2. W przypadku, gdy ubezpieczony dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz WARTĘ i dążyć do ich odzyskania. 3. W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, 2, jeśli miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość. Rozdział XI. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY jak wylicza się wysokość poniesionej szkody 18 Przedmiot ubezpieczenia Podstawa wyliczania szkody koszt nabycia lokalu mieszkalnego o takich samych parametrach jak ubezpieczony lokal (powierzchnia, Lokal mieszkalny jako część budynku wielorodzinnego standard wykończenia, lokalizacja) na lokalnym rynku obrotu nieruchomościami w przypadku gdy zniszczenie uniemożliwia dalsze w nim zamieszkiwanie i nie jest możliwa jego naprawa koszt naprawy albo koszt odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, Za koszt Dom jednorodzinny jako budynek, garaż, budynki odbudowy przyjmuje się koszt wykonania robót gospodarcze, inne budynki, ogrodzenie budowlanych i instalacyjnych z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową. Koszty te wyliczone muszą być zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji ustalania cen dla robót budowlanych z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie. 21

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011)

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty kredytowania

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MIESZKANIE z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia 12 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Warta Mieszkanie z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGAŻU POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie bagażu od utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu: Ubezpieczenie LOCUM Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Zamość 25.10.2013r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/364/2001 z dnia 13 listopada 2001 r. ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DOMOWEGO zawartej w dniu 1 czerwca 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo