PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi /7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej (CM) Nr-fabr. Nr-ser. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i ostrzeżenia. Instrukcję koniecznie przeczytać przed montażem, wykonaniem przyłączy elektrycznych oraz uruchomieniem. Instrukcja odnosi się wyłącznie do przetwornicy częstotliwości PumpDrive; dodatkowo należy przestrzegać innych instrukcji dotyczących agregatów napędowych (pompa itp.). Po podłączeniu do sieci napęd znajduje się pod niebezpiecznym napięciem. Niewłaściwy montaż bądź otwarcie skrzynek zaciskowych przez osoby niepowołane może spowodować uszkodzenie urządzenia, poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć. Parametry techniczne i opisy zawarte w niniejszej instrukcji zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności. Nieprzerwanie prowadzone są prace nad udoskonalaniem produktów. W związku z tym firma KSB AG zastrzega sobie prawo do dokonania zmian bez uprzedniej zapowiedzi. Instrukcja nie uwzględnia wszystkich detali konstrukcyjnych, wariantów ani wszelkich możliwych przypadków i zdarzeń, które mogą wystąpić podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. Urządzenie może obsługiwać tylko przeszkolony personel (patrz EN ). Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji powoduje zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie. Eksploatacja i użytkowanie PumpDrive opierają się na postanowieniach EN

2 Deklaracja zgodności EC declaration of conformity Déclaration»CE«de conformité Niniejszym oświadczamy, że produkt elektryczny/elektroniczny We herewith declare that the electric/electronic product Par la présente, nous déclarons que le type le produit électrique/électronique PumpDrive odpowiada poniższym regulacjom w aktualnie obowiązującej wersji: complies with the following provisions as applicable to its appropriate current version: correspond aux dispositions pertinentes suivantes dans la version respective en vigueur: dyrektywa UE-2004/108/EC "Zgodność elektromagnetyczna" dyrektywa UE- 2006/95/EC "Dyrektywa niskonapięciowa" Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EEC EC directive on low-voltage equipment 2006/95/EEC directive»ce«relative a la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE directive»ce«relative a la basse tension 2006/95/CE Zastosowane normy zharmonizowane, zwłaszcza Applied harmonized standards, in particular Normes harmonisées utilisées, notamment 2004/108/EC: EN , 7,5 kw: EN , >7,5 kw: EN , EN /A1 +/A2, EN , -3, -11, EN , /95/EC: EN , , EN Zastosowane krajowe normy i specyfikacje techniczne, zwłaszcza Applied national technical standards and specifications, in particular Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment DIN EN (VDE 0530) Frankenthal, KSB Aktiengesellschaft dr Joachim Schullerer Kierownik działu rozwoju produktów automatyzacji KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9, D Frankenthal 2

3 Indeks Strona Deklaracja zgodności Informacje ogólne Znak CE Zgodność elektromagnetyczna Wymagania wg normy EN Emisja zakłóceń Wymagania wg normy EN Emisje harmoniczne prądu Bezpieczeństwo Oznaczenie wskazówek w instrukcji obsługi Kwalifikacje i szkolenie personelu Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora Zasady bezpieczeństwa dotyczące prac konserwacyjnych, przeglądów i prac montażowych Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Zmiana oprogramowania/gwarancja Niedozwolone tryby pracy Przypadkowy rozruch Konieczność uwzględnienia czasu rozładowania kondensatorów Warunki otoczenia Transport i przejściowe składowanie Transport Transport Etaline/Etabloc PumpDrive Transport Etanorm/CPKN/Multitec PumpDrive Transport Movitec PumpDrive Składowanie przejściowe Opis wyrobu Nazwa Właściwości produktu Warianty i funkcje Basic i Advanced (podstawowy i zaawansowany) Przegląd funkcji Parametry techniczne Warianty montażowe Zakres mocy Wymiary i ciężar Obsługa / monitoring Standardowy panel obsługi Wskazania diod LED Kolumna diod LED Przyciski regulacyjne Przyciski eksploatacyjne Interfejs serwisowy Graficzny panel obsługi Wskazania diod LED Przyciski funkcyjne Przyciski nawigacyjne Przyciski eksploatacyjne Wyświetlacz Interfejs serwisowy Struktura menu Poziomy dostępu Wyświetlanie i zmiana parametrów Monitoring

4 6 Instalacja Miejsce montażu Warunki otoczenia Montaż Montaż na silniku Montaż na ścianie Montaż w szafie rozdzielczej Podłączenie elektryczne Informacje ogólne Dobór kabli przyłączowych Maksymalna długość przewodów silnika Wyłącznik ochronny różnicowy (FI) Informacje na temat zgodności elektromagnetycznej Przyłącze sieciowe i silnikowe Przyłącze uziemiające Podłączenie zacisków sterowniczych Praca kilku pomp Panel obsługi Instalacja modułu magistrali sterowniczej Instalacja dławików sieciowych Uruchamianie Praca jednej pompy Ustawianie parametrów silnika Dopasowanie PumpDrive do pompy (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) Tryb ręczny za pomocą panelu obsługi Tryb ustawiania Konfiguracja wartości zadanej/jednostka wartości zadanej Tryb ustawiania z zewnętrznym sygnałem standardowym Tryb ustawiania za pomocą panelu obsługi Tryb ustawiania za pomocą magistrali sterowniczej Tryb ustawiania za pomocą cyfrowego potencjometru (przyciski) Tryb ustawiania ze stałą prędkością obrotową Tryb regulacji Konfiguracja wartości zadanych Sygnał czujnika Typy regulatorów Jednostka wartości zadanej i rzeczywistej Tryb regulacji z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej Tryb regulacji za pomocą panelu obsługi Tryb regulacji za pomocą magistrali sterowniczej Optymalizacja regulatora Praca kilku pomp Konfiguracja przykładowa Tryb regulacji wielu pomp Tryb ustawiania dla pracy wielu pomp Funkcje ochronne w PumpDrive Termiczna ochrona silnika Elektryczna ochrona silnika dzięki kontroli napięcia górnego/dolnego) Dynamiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem przez ograniczenie prędkości obrotowej Ograniczenie prądu Wyłączenie w przypadku awarii fazy i zwarcia Kontrola pod kątem przerwania przewodu (Life-Zero) Wygaszanie zakresu częstotliwości Ochrona przed pracą na sucho i blokadą hydrauliczną (funkcja Advanced) Kontrola charakterystyk wykreślnych (funkcja Advanced) Szacowanie natężenia przepływu Indywidualne funkcje kontrolne Optymalizacja energii Regulacja różnicy ciśnień ze śledzeniem wartości zadanej w zależności od natężenia przepływu (DFS) Tryb gotowości (Sleep-Mode) Charakterystyka U/f Rampa rozruchowa i powrotna Wejścia i wyjścia cyfrowe/analogowe Wejścia cyfrowe Wyjście przekaźnikowe Wejścia analogowe Wyjście analogowe

5 7.12 Reset do ustawień fabrycznych Magistrala sterownicza Zestaw osprzętu LON Zestaw osprzętu Profibus Konserwacja Uwagi ogólne Konserwacja / przeglądy Demontaż Podstawowe przepisy i wskazówki Przygotowanie do demontażu Zakłócenia, ich przyczyny i usuwanie Zakłócenia Komunikaty alarmowe Komunikaty ostrzegawcze Osprzęt Dławiki sieciowe Filtr wyjściowy Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień Przetwornik pomiarowy ciśnienia WIKA typ OC WIKA Typ S WIKA Typ S Króciec spawany Opornik pomiarowy Rozdzielacz potencjału Zwrotka Profibus Wkręcany termometr oporowy WIKA typ TR10-C z wieloczęściową rurą ochronną typu TW Sonda poziomu dla pomiarów napełnienia i poziomu WIKA typ LS Recycling Załącznik Listy parametrów Listy wyboru Przykłady podłączenia Tryb ustawiania Tryb regulacji Praca kilku pomp Arkusze danych Arkusz danych filtra wyjściowego typu FN Arkusz danych filtra wyjściowego typu RWK Arkusz danych filtra wyjściowego typu FOVT Arkusz danych SP dla przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień typu Arkusz danych PE dla przetwornika pomiarowego ciśnienia typu OC Arkusz danych PE dla przetworników pomiarowych typu S-10 i S Arkusz danych TE wkręcanego termometru oporowego typu TR10-C Arkusz danych PE 81.C9 sondy poziomu dla pomiarów napełnienia i poziomu typu LS-10 i LH Arkusz danych 10/ DE dla zwrotki Profibus DP Arkusz danych wzmacniacza separacyjnego UTL Protokół z uruchomienia PumpDrive

6 Wykaz rysunków Strona Rys. 1: Tabliczka znamionowa PumpDrive (przykład)... 9 Rys. 2: Transport Etaline/Etabloc PumpDrive Rys. 3: Transport Etanorm/CPKN/Multitec PumpDrive Rys. 4: Transport Movitec PumpDrive Rys. 5: Warianty montażowe Rys. 6: Wymiary i ciężar Rys. 7: Standardowy panel obsługi Rys. 8: Graficzny panel obsługi PumpDrive Rys. 9: Wskazanie wybranego punktu menu Rys. 10: Przyłącze sieciowe i silnikowe dla wielkości konstrukcyjnych A&Borazwielkości konstrukcyjnej C Rys. 11: Przyłącze sieciowe i silnikowe dla wielkości konstrukcyjnej D Rys. 12: Zdejmowanie osłon Rys. 13: Włąściwie wykonane przyłącze uziemiające Rys. 14: Zdejmowanie osłony przewodu sterowniczego Rys. 15: Wejściowe/wyjściowe zaciski sterownicze Rys. 16: Okablowanie lokalnej magistrali KSB dla trybu Master-Slave i trybu Master-Aux-Master-Slave Rys. 17: Okablowanie wejść cyfrowych dla trybu Master-Slave i trybu Master-Aux-Master-Slave Rys. 18: Przykład podłączenia czujnika 3-przewodowego i czujnika 2-przewodowego w systemie Master-Aux-Master Rys. 19: Przykład podłączenia dwóch oddzielnych czujników w systemie Master-Aux-Master Rys. 20: Typy paneli obsługi Rys. 21: Standardowa wersja panelu obsługi Rys. 22: Tył panelu obsługi bez modułu CPU Rys. 23: Moduł CPU we wtyku Rys. 24: Podłączenie standardowego panelu obsługi Rys. 25: PumpDrive z modułem magistrali sterowniczej, przykład: magistrala LON Rys. 26: Sumaryczna wartość zadana Rys. 27: Przykład dla trybu regulacji Rys. 28: Schemat blokowy - tryb regulacji Rys. 29: Sumaryczna wartość zadana Rys. 30: Ustawianie wzmocnienia proporcjonalnego Rys. 31: Ustawianie regulatora całkującego Rys. 32: Charakterystyki do ustalenia punktów włączania i wyłączania w systemie wielu pomp (dozwolony obszar wyszarzony) Rys. 33: Krzywe wartości granicznych do identyfikacji pracy na sucho i blokady hydraulicznej Rys. 34: Charakterystyka pompy Rys. 35: Przykład dynamicznej kompensacji ciśnienia Rys. 36: Czasowy przebieg parametrów trybu gotowości Rys. 37: Charakterystyka U/f Rys. 38: Rampa rozruchowa i powrotna Rys. 39: Przykład podłączenia - tryb ustawiania Rys. 40: Przykład podłączenia - tryb regulacji Rys. 41: Przykład podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 1 Master Rys. 42: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 2 AuxMaster Rys. 43: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 3 Slave Rys. 44: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 4 Slave

7 Wykaz tabel Strona Tabela 1: Wymagania wg normy EN Emisja zakłóceń... 9 Tabela 2: Przegląd funkcji Tabela 3: Parametry techniczne Tabela 4: Zakres mocy Tabela 5: Wymiary i ciężar Tabela 6: Parametry do ustawiania przycisków eksploatacyjnych Tabela 7: Wskazanie wybranego punktu menu Tabela 8: Struktura menu Tabela 9: Parametry dla eksploatacji Tabela 10: Parametry eksploatacyjne dla silnika Tabela 11: Parametry eksploatacyjne dla sygnałów procesowych Tabela 12: Parametry eksploatacyjne dla sygnałów wejściowych i wyjściowych Tabela 13: Komunikaty ostrzegawcze Tabela 14: Komunikaty alarmowe Tabela 15: Adapter do silników firmy Siemens w przypadku montażu nasilniku Tabela 16: Adapter do silników firmy Cantoni i silników firmy Wonder w przypadku montażu nasilniku Tabela 17: Zestawy konieczne do montażu naścianie Tabela 18: Zestawy konieczne do montażu w szafie rozdzielczej Tabela 19: Długości przewodów silnika Tabela 20: Przyłącze sieciowe i silnikowe Tabela 21: Możliwości podłączenia zacisków sterowniczych Tabela 22: Funkcje zacisków sterowniczych Tabela 23: Zakres dostawy zestaw osprzętu DPM Tabela 24: Magistrala lokalna KSB Tabela 25: Wejścia cyfrowe Tabela 26: Parametry języka i poziomów dostępu Tabela 27: Parametry silnika Tabela 28: Parametry dopasowania PumpDrive do pompy Tabela 29: Tryb ustawiania Tabela 30: Parametry konfiguracji wartości zadanych w trybie ustawiania Tabela 31: Jednostki dla konfiguracji wartości zadanych Tabela 32: Parametr trybu ustawiania z zewnętrznym sygnałem standardowym Tabela 33: Parametryzacja wejścia analogowego 1 (przykład) Tabela 34: Parametry trybu ustawiania za pomocą panelu obsługi Tabela 35: Wejścia cyfrowe dla trybu ustawiania za pomocą potencjometru cyfrowego Tabela 36: Parametry trybu ustawiania za pomocą potencjometru cyfrowego Tabela 37: Parametry trybu ustawiania ze stałą prędkością obrotową Tabela 38: Stałe prędkości obrotowe w okablowaniu wejść cyfrowych Tabela 39: Tryb regulacji Tabela 40: Parametry konfiguracji wartości zadanych w trybie regulacji Tabela 41: Parametry sygnału czujnika Tabela 42: Parametry typów regulatorów Tabela 43: Parametr jednostki wartości rzeczywistej i zadanej Tabela 44: Parametry trybu regulacji z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej Tabela 45: Parametry trybu regulacji za pomocą panelu obsługi Tabela 46: Definicje pojęć dla pracy kilku pomp Tabela 47: Parametry przyporządkowania funkcji w momencie włączania napięcia Tabela 48: Parameter przyporządkowania funkcji w systemie wielu pomp Tabela 49: Parametry włączania i wyłączania w systemie wielu pomp Tabela 50: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp Tabela 51: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive Tabela 52: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive Tabela 53: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive Tabela 54: Parameter termicznej ochrony silnika Tabela 55: Parametry zabezpieczenia przed przeciążeniem przez ograniczenie prędkości obrotowej Tabela 56: Parametry ograniczenia prądu Tabela 57: Parametry kontroli pod kątem przerwania przewodu Tabela 58: Parametry wygaszania zakresu częstotliwości

8 Tabela 59: Parametr ochrony przed pracą na sucho i blokadą hydrauliczną Tabela 60: Parametry kontroli charakterystyk wykreślnych Tabela 61: Parametry dla wejść analogowych przy szacowaniu natężenia przepływu Tabela 62: Parametryzacja dotycząca podłączenia czujnika różnicy ciśnień Tabela 63: Parametryzacja dotycząca podłączenia czujnika ciśnienia ssania Tabela 64: Parametry szacowania natężenia przepływu Tabela 65: Parametryzacja szacowania natężenia przepływu Tabela 66: Parametry ponownego włączania po naruszeniu wartości granicznej Tabela 67: Parametry kontroli prądu silnika i częstotliwości wyjściowej Tabela 68: Parametry kontroli wejścia analogowego 1 i Tabela 69: Parametr kontroli wartości zadanej i rzeczywistej Tabela 70: Parametry dla funkcji DSF w PumpDrive Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Tabela 71: Parametryzacja dla funkcji DFS w PumpDrive Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Tabela 72: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Tabela 73: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Tabela 74: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Tabela 75: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Tabela 76: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie mocy Tabela 77: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień Tabela 78: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień Tabela 79: Parametryzacja wejść analogowych w przypadku podłączenia czujnika różnicy ciśnień Tabela 80: Parametryzacja wejść analogowych w przypadku podłączenia czujnika ciśnienia ssania Tabela 81: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Tabela 82: Parametry trybu gotowości Tabela 83: Parametry charakterystyki U/f Tabela 84: Parametry rampy rozruchowej i powrotnej Tabela 85: Parametry wejść cyfrowych Tabela 86: Parametry wyjścia przekaźnikowego Tabela 87: Parametr dla wejścia analogowego Tabela 88: Parametr dla wejścia analogowego Tabela 89: Źródła wyjścia analogowego Tabela 90: Parametry wyjścia analogowego Tabela 91: Zakłócenia Tabela 92: Komunikaty alarmowe Tabela 93: Komunikaty ostrzegawcze Tabela 94: Dławiki sieciowe Tabela 95: Filtr wyjściowy (stopień ochrony IP21) Tabela 96: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień Tabela 97: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA typ OC Tabela 98: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA Typ S Tabela 99: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA typ S Tabela 100: Podłączenie i numer identyfikacyjny spawanego króćca Tabela 101: Zakres pomiarowy i numer identyfikacyjny opornika pomiarowego Tabela 102: Numery identyfikacyjne rozdzielaczy potencjału Tabela 103: Numery identyfikacyjne zwrotek Profibus Tabela 104: Podłączenia i numery identyfikacyjne Tabela 104: wkręcanego termometru oporowego WIKA typ TR10-C z wieloczęściową rurą ochronną TW Tabela 105: Podłączenia i numery identyfikacyjne sondy poziomu WIKA typ LS Tabela 106: Lista parametrów Tabela 107: Listy wyboru

9 1 Informacje ogólne Urządzenie firmy KSB odpowiada najnowszej wiedzy technicznej. PumpDrive jest produkowany z zachowaniem maksymalnej staranności i pod stałą kontrolą jakości. Zadaniem niniejszej instrukcji obsługi jest poznanie urządzenia oraz możliwości jego zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Instrukcja zawiera ważne informacje zapewniające bezpieczną, należytą i ekonomiczną eksploatację urządzenia. Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem niezawodnej, długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia. Instrukcja nie uwzględnia przepisów lokalnych, za których przestrzeganie również przez personel montażowy zatrudniony dorywczo - opowiada użytkownik. Eksploatacja urządzenia niezgodna z parametrami napięcia sieciowego, częstotliwości sieciowej, temperatury otoczenia i mocy silnika wymienionymi w dokumentacji technicznej oraz innymi zaleceniami podanym w instrukcji obsługi jest niedopuszczalna. Tabliczka znamionowa podaje typoszereg/wielkość konstrukcyjną, najważniejsze parametry eksploatacyjne, numer seryjny oraz numer identyfikacyjny. Dane te należy zawsze podawać na zapytaniach i w zamówieniach części dodatkowych i zamiennych. Stopień ochrony Seria/wielkość Nr ident. Numer seryjny Rys. 1: Tabliczka znamionowa PumpDrive (przykład) Jeśli zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień w przypadku uszkodzenia, prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisowym KSB. 1.1 Znak CE PumpDrive posiada znak CE i spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EEC) oraz dyrektywy w zakresie zgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC). Zgodność z wymienionymi dyrektywami potwierdza deklaracja zgodności. 1.2 Zgodność elektromagnetyczna Dyrektywa EMV określa wymagania w zakresie odporności na zakłócenia oraz emisji zakłóceń elektrycznych. Do elektrycznych układów napędowych o regulowanej prędkości obrotowej, takich jak PumpDrive, stosuje się normę EMV EN Zawiera ona wszelkie wymagania niezbędne dla zapewnienia zgodności z dyrektywą EMV Wymagania wg normy EN Emisja zakłóceń PumpDrive spełnia wymogi normy DIN EN dla "środowiska kategorii pierwszej" (mieszkalnego) o "ograniczonej dostępności". Tabela 1: Napędy 7,5 kw Napędy > 7,5 kw Zakłócenia przewodowe Ogólnodostępne Wartości graniczne wg EN klasa B Z ograniczonym dostępem Wartości graniczne wg EN klasa A1 Wymagania wg normy EN Emisja zakłóceń Stosuje się poniższe ostrzeżenie wg EN /A11: rozdział 6.3: Zakłócenia radiacyjne Z ograniczonym dostępem Wartości graniczne wg EN klasa A1 Z ograniczonym dostępem Wartości graniczne wg EN klasa A1 PumpDrive jest produktem o ograniczonej dostępności. Produkt może powodować zakłócenia radiowe w środowisku mieszkalnym; w takim przypadku użytkownik jest zobligowany do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń Wymagania wg normy EN Emisje harmoniczne prądu PumpDrive jest urządzeniem profesjonalnym w myśl normy EN W przypadku urządzeń zprzyłączową mocą sieciową 1000 W, podczas podłączania do publicznej sieci niskiego napięcia należy podjąć odpowiednie środki lub uzyskać od zakładu energetycznego zgodę na podłączenie. Jeśli stosuje się napędy > 1000 W lub dokonuje podłączenia do sieci przemysłowej, zgoda na podłączenie nie jest wymagana. Obowiązek realizacji wymienionych zadań spoczywa na użytkowniku. 9

10 2 Bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat ustawiania, eksploatacji i konserwacji. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznej, należytej, ekonomicznej i długotrwałej eksploatacji urządzenia. W związku z tym przed montażem i uruchomieniem instrukcję powinien koniecznie przeczytać monter oraz personel/użytkownik. Ponadto musi być ona zawsze dostępna w miejscu stosowania urządzenia. 2.1 Oznaczenie wskazówek w instrukcji obsługi Zawarte w tej instrukcji eksploatacji zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą zagrożenie dla osób i maszyn, oznakowane są następującymi znakami bezpieczeństwa. - Przy ostrzeżeniu przed ogólnym zagrożeniem za pomocą znaku bezpieczeństwa wg ISO : - Przy ostrzeżeniu przed napięciem elektrycznym za pomocą znaku bezpieczeństwa wg IEC : - Przy informacjach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie dla urządzenia i jego funkcji, jest zgodnie z normą IEC umieszczony znak: Uwaga 2.2 Kwalifikacje i szkolenie personelu Personel zajmujący się obsługą, konserwacją, kontrolą i montażem musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania podanych prac. Użytkownik musi jasno określić zakres kompetencji, odpowiedzialności i nadzoru personelu. Jeśli personel nie dysponuje wymaganą wiedzą, należy go koniecznie przeszkolić. Szkolenie może przeprowadzić producent/dostawca na polecenie użytkownika układu napędowego. Użytkownik musi się także upewnić, że personel w pełni zrozumiał treść instrukcji. 2.3 Zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie informacji bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie dla ludzi, środowiska i układu napędowego. Nieprzestrzeganie informacji bezpieczeństwa powoduje wygaśnięcie uprawnień do odszkodowania. Nieprzestrzeganie informacji bezpieczeństwa może między innymi spowodować następujące zagrożenia: - awaria ważnych funkcji napędu - brak możliwości wykonania prac konserwacyjnych zgodnie z zalecanymi procedurami - zagrożenie dla ludzi wskutek czynników elektrycznych i mechanicznych. 2.4 Bezpieczeństwo pracy Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji eksploatacji, oraz obowiązujących krajowych przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom i ewentualnie istniejących u użytkownika wewnętrznych przepisów roboczych, zakładowych i bezpieczeństwa. 2.5 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora - Jeśli gorące i zimne części urządzenia stanowiąźródło zagrożenia, użytkownik musi zabezpieczyć te części przed dotykiem. - Podczas eksploatacji maszyny nie usuwać zabezpieczeń części ruchomych (sprzęgło, wentylator itp.) przed dotykiem. - Bezwzględnie wyeliminować zagrożenie ze strony energii elektrycznej (szczegóły patrz przepisy krajowe oraz przepisy miejscowego zakładu energetycznego). 2.6 Zasady bezpieczeństwa dotyczące prac konserwacyjnych, przeglądów i prac montażowych - Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądy i prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel, który zapoznał się szczegółowo z instrukcją eksploatacji. - Prace przy urządzeniu należy wykonywać tylko po jego odłączeniu od napięcia. - Bezpośrednio po zakończeniu prac należy z powrotem zamontować wszystkie zabezpieczenia i osłony albo przywrócić ich działanie. - Przed powtórnym uruchomieniem koniecznie wykonać czynności opisane w rozdziale Samowolna przebudowa i wytwarzanie części zamiennych Przeróbka urządzenia jest dozwolona tylko za zgodą producenta. Oryginalne części zamienne oraz akcesoria z atestem producenta gwarantują bezpieczeństwo. Zastosowanie innych części może spowodować wykluczenie odpowiedzialności za następstwa powstałe z tego tytułu. 10

11 2.8 Zmiana oprogramowania/gwarancja Oprogramowanie PumpDrive zostało opracowane specjalnie dla tego urządzenia i przeszło szczegółowe testy. Zmiana bądź rozbudowa oprogramowania lub jego części wpływa na funkcjonowanie urządzenia. Z uwagi na to, że firma KSB nie ma żadnego wpływu na zmianę bądź rozbudowę oprogramowania oraz nie ma możliwości jego sprawdzenia i przetestowania, tego rodzaju modyfikacje są niedozwolone. Wyjątek stanowią aktualizacje oprogramowania udostępnione przez firmę KSB. Patrz także rozdział 2.7 "Samowolna przebudowa i produkcja części zamiennych" 2.9 Niedozwolone tryby pracy Warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzenia jest właściwe zastosowanie zgodnie z poniższymi rozdziałami. Bezwzględnie należy stosować wartości graniczne podane w dokumentacji Przypadkowy rozruch - Koniecznie pamiętać o tym, że podczas rozruchu silnika mogą wystąpić niebezpieczne wartości szczytowe prądu. - W przewodzie zasilającym PumpDrive należy zapewnić bezpieczniki z wkładką topikową. Jednak w razie przypadkowego rozruchu silnika nie gwarantują one dostatecznej ochrony ludzi i sprzętu. - Niewłaściwy rozruch może wygenerować impulsy prądowe i w efekcie stworzyć niebezpieczeństwo dla obsługującego personelu. Przed podłączeniem napięcia do PumpDrive: - Sprawdzić, czy nie istnieje żadne zagrożenie dla ludzi i sprzętu, napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu na tabliczce znamionowej silnika a przewody zasilające i sterownicze są prawidłowo podłączone. Przed uruchomieniem PumpDrive: - Sprawdzić, czy wejścia i wyjścia są prawidłowo skonfigurowane, ustawienia parametrów silnika są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej i parametry funkcyjne zostały skonfigurowane zgodnie z zakresem zastosowania napędu. - Wykonywanie wszystkich przyłączy i ustawień parametrów należy zlecać wyłącznie przeszkolonemu personelowi. - Prąd sieciowy należy ograniczyć do wymaganego prądu obciążenia. Jeśli stosuje się kilka napędów, każdy układ należy osobno sprawdzić pod kątem możliwości regulacji. Jeśli wykorzystuje się więcej niż jeden układ PumpDrive, PumpDrive należy włączyć i następnie przeprowadzić kontrolę układu sterowania silnika. - Wejścia/wyjścia napędu należy skonfigurować stosownie do wybranego zastosowania. - Jeśli zajdzie konieczność, skonfigurować funkcje specjalne (np. regulator PI). - Zmiana ustawionych parametrów możewpłynąć na automatyczne włączanie napędu, co w rezultacie mogłoby spowodować przypadkowe uruchomienia napędu. Serwis - Prace na układzie PumpDrive są zastrzeżone wyłącznie dla serwisu KSB. Przed wszelkimi pracami bezpieczniki sieciowe koniecznie wyjąć z PumpDrive, następnie urządzenie odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. - Po wyłączeniu urządzenia odczekać 5 min.aż do spadku niebezpiecznego napięcia Konieczność uwzględnienia czasu rozładowania kondensatorów W elemencie mocy układu PumpDrive są zamontowane kondensatory wysokonapięciowe. Jeśli konieczne są prace w napędzie, napęd wyłączyć (odłączyć od napięcia sieciowego) i odczekać aż do redukcji napięcia w obwodzie pośrednim. - Po wyłączeniu napięcia sieciowego i przed rozpoczęciem prac odczekać co najmniej 5 minut. - Zlekceważenie tego zalecenia może spowodować szkody rzeczowe i osobowe. W takim wypadku firma KSB nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek kontaktu z elementami pod napięciem takżepoodłączeniu napięcia sieciowego. Odczekać co najmniej 5 minut! 2.12 Warunki otoczenia PumpDrive w wersji standardowej posiada stopień ochrony IP55 i jest przeznaczony do montażu w szafie rozdzielczej (CM), na silniku (MM) i na ścianie (WM). - Aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej w układzie elektronicznym i ograniczyć zbyt silne promieniowanie słoneczne, w przypadku montażu na wolnym powietrzu układy PumpDrive należy zabezpieczyć odpowiednią osłoną. - PumpDrive można stosować tylko w środowisku odpowiadającym podanemu stopniowi ochrony. 11

12 3 Transport i przejściowe składowanie 3.1 Transport Transport urządzenia musi się odbywać w opakowaniu oryginalnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wysyłką urządzenie zostało skontrolowane pod kątem zachowania wszystkich podanych parametrów. W chwili odbioru urządzenie powinno się zatem znajdować w należytym stanie zarówno pod względem elektrycznym jak i mechanicznym. W celu kontroli dostawy zaleca się kontrolę urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. W przypadku reklamacji należy wspólnie ze spedytorem sporządzić protokół uszkodzeń Transport Etaline/Etabloc PumpDrive Rys. 2: Transport Etaline/Etabloc PumpDrive Transport Etanorm/CPKN/Multitec PumpDrive Rys. 3: Transport Etanorm/CPKN/Multitec PumpDrive 12

13 3.1.3 Transport Movitec PumpDrive Rys. 4: Transport Movitec PumpDrive 3.2 Składowanie przejściowe Jeśli planuje się składowanie przejściowe, urządzenie przechować w suchym i wolnym od wstrząsów miejscu, w miarę możliwości w opakowaniu oryginalnym. Temperatura otoczenia podczas składowania musi się mieścić w zakresie od-10_c do +70_C. Pamiętać, by względna wilgotność powietrza nie przekroczyła 85% i by części elektryczne były zabezpieczone przed obroszeniem (ochrona oksydacyjna). Unikać silnych wahań wilgotności powietrza. 4 Opis wyrobu 4.1 Nazwa Nazwa PumpDrive jest zbudowana wg poniższego klucza i można ją odczytać z tabliczki znamionowej na obudowie K50 AH P SI 2 Montaż 2 = Montaż w szafie rozdzielczej 3 = Montaż na ścianie 5 = Montaż na silniku (parametryzacja wstępna) Moc np.: 000K55 = 0,55 kw 018K50 = 18,5 kw 045K00 = 45 kw Funkcja i panel obsługi AH = Advanced z graficznym panelem obsługi B0 = Basic ze standardowym panelem obsługi BH = Basic z graficznym panelem obsługi Moduł magistrali sterowniczej L = LON P = Profibus 0 = bez Parametryzacja silnika SI = dla modeli firmy Siemens CA = dla modeli firmy Cantoni WO= dla modeli firmy Wonder 00 = bez parametryzacji wstępnej Parametryzacja liczby biegunów 2 = 2-biegunowy 4 = 4-biegunowy 0 = bez parametryzacji wstępnej 13

14 4.2 Właściwości produktu PumpDrive jest przetwornicą częstotliwości chłodzoną samoczynnie o budowie modułowej. Umożliwia bezstopniową zmianę prędkości obrotowej silników standardowych wg IEC za pomocą analogowych sygnałów znormalizowanych, magistrali sterowniczej lub panelu obsługi. PumpDrive stosuje się podczas eksploatacji pomp wirnikowych dla zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej pracy. Funkcje sterowania, regulacji, przełączania i kontroli układu PumpDrive umożliwiają efektywną pracę układu sterowania silnika podczas typowych zadań związanych z tłoczeniem. W tym miejscu należy także uwzględnić system kilku pomp. Dzięki samoczynnemu chłodzeniu PumpDrive może być zamontowany na silniku (MM), na ścianie (WM) oraz w szafie rozdzielczej (CM). PumpDrive jest przetwornicą częstotliwości chłodzoną samoczynnie (od 1,5 kw za pomocą wentylatora zewnętrznego) o budowie modułowej. PumpDrive jest urządzeniem kompaktowym posiadającym stopień ochrony IP55. Aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej w układzie elektronicznym i ograniczyć zbyt silne promieniowanie słoneczne, w przypadku montażu na wolnym powietrzu układy PumpDrive należy zabezpieczyć odpowiednią osłoną. 4.3 Warianty i funkcje Basic i Advanced (podstawowy i zaawansowany) PumpDrive jest dostępny w dwóch wariantach podstawowych (przegląd funkcji - patrz Tabela 2): D Basic D Advanced Kolejne wersje są związane z pulpitem obsługi: D Basic ze standardowym panelem obsługi D Basic z graficznym panelem obsługi D Advanced z graficznym panelem obsługi Pulpit obsługi umożliwia ustawianie parametrów, sterowanie ręczne oraz monitoring za pomocą wyświetlacza i przycisków. Jeśli nie ma takiej potrzeby, zaślepka jest dostępna jako wyposażenie. 14

15 4.3.2 Przegląd funkcji Funkcje PumpDrive... Basic Advanced Funkcje ochronne Termiczna ochrona silnika (termistor) H H Elektryczna ochrona silnika dzięki kontroli napięcia górnego/dolnego) H H Dynamiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem przez ograniczenie prędkości obrotowej (regulacja i 2 t) Ochrona przed pracą na sucho (bez czujników) Ochrona przed pracą na sucho (zewnętrzny sygnał załączeniowy) H H Kontrola charakterystyk wykreślnych H 1) H 2) Sterowanie Tryb ustawiania za pomocą wartości zadanej H H Możliwość dowolnego wyboru prędkości obrotowej (0 do 70 Hz) H H Tryb gotowości (zdefiniowane okno czasowe wyłącza urządzenie przy minimalnej prędkości obrotowej) Regulowana rampa rozruchowa i hamująca H H Tryb Slave przy pracy kilku pomp (do 6) H H Tryb Master przy pracy kilku pomp (do 6) Tryb dla zespołu dwóch pomp z redundancją (za pomocą modułu DPM) 3) Regulacja H H Wyposażenie Tryb regulacji za pomocą zintegrowanego, ustawianego regulatora PI H H Regulacja różnicy ciśnień H H Regulacja poziomu H H Regulacja temperatury H H Regulacja przepływu H H Regulacja za pomocą ciśnienia ze śledzeniem wartości zadanej w zależności od natężenia przepływu (DFS) Uruchamianie Plug & Run 4) H H Automatyczne rozpoznawanie czujnika (w razie ponownego uruchomienia H H przetwornicy częstotliwości) Obsługa Zaślepka (brak możliwości obsługi) Wyposażenie Standardowy panel obsługi z możliwością obrotu o 180_ H Graficzny panel obsługi z możliwością obrotu o 180_ opcja H Monitoring Wskaźnik stanu w postaci sygnalizatora świetlnego (OK, ostrzeżenie, alarm) H H Wyświetlanie wartości eksploatacyjnych (prędkość obrotowa, prąd, wartość H H rzeczywista itd.) Historia błędów H H Licznik zużycia energii (kwh) H H Licznik roboczogodzin (silnik, przetwornica częstotliwości) H H Wyświetlanie aktualnego natężenia przepływu - bez czujników H 5) Komunikacja System magistrali Profibus opcja opcja System magistrali LON opcja opcja Interfejs serwisowy RS 232 H H Interfejs serwisowy RS 485 na zapytanie H H H H H H Tabela 2: Przegląd funkcji 1) Na podstawie monitorowania mocy czynnej silnika 2) W przypadku pracy wielu pomp na podstawie poboru mocy pompy 3) Tylko w połączeniu ze standardowym panelem obsługi 4) Obowiązuje dla trybu ustawiania lub nieoptymalizowanego trybu regulacji w przypadku pojedynczych pomp 5) Na podstawie szacowania pobieranej mocy pompy lub pomiaru różnicy ciśnień 15

16 4.4 Parametry techniczne Napięcie sieciowe 1) : 3~ 380 VAC -10% do 480 VAC + 10% Różnica napięć pomiędzy trzema fazami: 2% napięcia zasilającego Częstotliwość sieciowa: Hz 2% Częstotliwość wyjściowa przetwornicy częstotliwości: Częstotliwość impulsowania PWM 2)3): 0-70Hz Zakres: 1-8 khz, w krokach co 0,5 khz Wielkość konstrukcyjna PumpDrive A i B: 4 khz Wielkość konstrukcyjna PumpDrive C i D: 2,5 khz Szybkość wzrostu fazy du/dt 4) maks V/μs, zależnie od wielkości konstrukcyjnej PumpDrive Napięcia szczytowe 2 1,41 V eff Sprawność: 98 % - 95 % (średnia wartość dla wszystkich przypadków obciążenia) 5) Emisja szumów: ciśnienie akustyczne wykorzystywanej pompy + 2,5 db 6) Rodzaj ochrony: IP 55 Temperatura otoczenia podczas pracy 7)8) : 0 C do +40 C Temperatura otoczenia podczas składowania: -10 C do +70 C Względna wilgotność powietrza: Praca: maks. 85%, roszenie niedopuszczalne Składowanie: 5% do 95% Transport: maks. 95% Wysokość ustawienia: < 1000 m n.p.m. powyżej spadek mocy o 1% na każde 100 m Odporność na wstrząsy: maks. 16,7 m/s 2 wg EN :1994 Eliminacja zakłóceń wg DIN EN 55011: klasa B przy mocy silnika 7,5 kw, długość przewodów < 5 m klasa A przy mocy silnika >7,5 kw, długość przewodów < 50 m Przenoszenie zakłóceń do sieci 9) : Zintegrowane dławiki sieciowe Zasilacz wewnętrzny: 24 V 10% / maks. 80 ma DC Liczba wejść analogowych nadających się do 2 parametryzacji: Wejście napięciowe: 0/2-10 V DC Opór wejściowy R i : 22 kω Wejście prądowe: 0/4-20 ma DC Opór wejściowy R i : 500 Ω Rozdzielczość: 10 bitów Liczba wyjść analogowych nadających się do 1(przełączanie pomiędzy 4 wartościami wyjściowymi) parametryzacji: Wyjście napięciowe 0-10 V / maks. 5 ma DC Liczba wejść cyfrowych: łącznie 6, z tego 4 nadające się do dowolnej parametryzacji Liczba wyjść przekaźnikowych nadających się do 2x zestyk zwierny parametryzacji: Maksymalne obciążenie styków: 250 V AC / 1 A Tabela 3: Parametry techniczne 1) Niskie napięcie sieciowe powoduje redukcję znamionowego momentu silnika. 2) Pamiętać ozależności od pojemności kabla 3) Redukcja mocy wskutek wzrostu częstotliwości impulsowania: - wielkość konstrukcyjna A i B (przy częstotliwości impulsowania PWM > 4 khz): I znam.(pwm) = I znam. 1 [fpwm 4kHz] 2, 5% - wielkość konstrukcyjna CiD(przyczęstotliwości impulsowania PWM > 2,5 khz): I znam.(pwm) = I znam. 1 [fpwm 2, 5kHz] 3, 5% 4) Kable z wysoką pojemnością rozproszeniową mogą prowadzić do podwojenia napięcia 5) Straty mocy wynoszą dla wszystkich przypadków obciążenia maksymalnie 5% mocy znamionowej. Straty mocy zmniejszają się wrazzrosnącą mocą znamionową, dzięki temu sprawność sięga do 98%. 6) Są to wartości wytyczne. Podana powyżej wartość obowiązuje tylko w znamionowym punkcie pracy (50 Hz). Patrz również wskaźniki szumów pompy. Są one również udokumentowane dla pracy znamionowej. Podczas regulacji mogą wystąpić inne wartości. 7) Aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej w układzie elektronicznym i ograniczyć zbyt silne promieniowanie słoneczne, w przypadku montażu nawolnym powietrzu układy PumpDrive należy zabezpieczyć odpowiednią osłoną. 8) Redukcja mocy wskutek wzrostu temperatury otoczenia: Jednocześnie nie przekraczać maks. temperatury otoczenia 50 C! I znam.(temp) = I znam. 1 [T otocz. 40 o C] 3% 9) Należy przestrzegać wskazówek na temat stosowania dławików sieciowych, podanych w rozdziale Wyposażenie i opcje! 16

17 Zakres mocy silniki 2- i 4-biegunowe Wielkość Moc 1) [kw] I 2) znam. [A] MM WM CM 0,55 1,8 H H H 0,75 2,5 H H H A 1,1 3,5 H H H 1,5 4,8 H H H 2,2 6,0 H H H 3,0 8,0 H H H 4,0 10,0 H H H B 5,5 13,0 H H H 7,5 16,5 H H H 11,0 25,0 H H H C 15,0 31,0 H H H 18,5 39,0 H H H 22,0 45,0 H H H 30,0 65,0 H H H D 37,0 80,0 H H H 45,0 93,0 H H H Tabela 4: Zakres mocy 1) Informacje o redukcji mocy znajdują się w rozdziale 4.4, Tabela 3. 2) przy maksymalnej temperaturze otoczenia 40 C Częstotliwość impulsowania PWM: - wielkość konstrukcyjna A i B: 4 khz - wielkość konstrukcyjna C i D: 2,5 khz 4.5 Warianty montażowe montaż na silniku (MM) Rys. 5: Warianty montażowe montaż na ścianie (WM) montaż w szafie rozdzielczej (CM) 17

18 4.5.1 Zakres mocy Wymiary i ciężar Wymiary i ciężar odnoszą się wyłącznie do PumpDrive bez silnika, w wariantach do montażu na silniku (MM), na ścianie (WM) i w szafie rozdzielczej (CM). Rys. 6: Wymiary i ciężar Wielkość Moc [kw] Wymiary Otwory mocujące Ciężar konstrukcyjna [kg] PumpDrive A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm].. 000K55.. 0, K75.. 0, K10.. 1, xM6 A.. 001K50.. 1,5 (312) 1) 190 (168) 1) 65 (164) 1) (292) 1) 9mm.. 002K20.. 2, K K xM6 B.. 005K50.. 5, (377) 1) (180) 1) (224) 1) (357) 1) 9 mm 10, K50.. 7, K K xM8 C.. 018K ,5 (482) 1) 320 (245) 1) 125 (283) 1) (458) 1) 12 mm K K xM10 48 D.. 037K (659) 1) (300) 1) (410) 1) (635) 1) 12 mm.. 045K ) Wymiary w nawiasach odnoszą się wyłącznie do wykonań WM (montaż na ścianie) i CM (montaż w szafie rozdzielczej). Wymiary, ciężar oraz odległości otworów mocujących odnoszą się do PumpDrive wraz z uchwytem ściennym. Tabela 5: Wymiary i ciężar 18

19 5 Obsługa / monitoring Uwaga Uszkodzenie powierzchni paneli obsługi PumpDrive ostrymi lub ostro zakończonymi przedmiotami może zmniejszyć stopień ochrony. 5.1 Standardowy panel obsługi Standardowy panel obsługi składa się z wyświetlacza (LED), przycisków i interfejsu serwisowego. Standardowy panel obsługi umożliwia użytkownikowi przełączanie pomiędzy trybem ręcznym, trybem wyłączania a automatyką, ma również dwa przyciski do konfigurowania wartości zadanej i wyświetlania stanu pracy, prędkości obrotowej silnika i sygnału czujnika za pomocą diod LED. Funkcje przycisków Wyświetlacz LED: Funkcja sygnalizatora świetlnego Wskazanie wartości zadanej lub rzeczywistej, prędkość obrotowa Wskazanie redundantnej funkcji regulacji dwóch pomp Wskazanie trybu pracy Przyciski regulacyjne Zwiększanie Potwierdzanie Zmniejszanie Przyciski eksploatacyjne Tryb ręczny Wyłączenie Przycisk funkcyjny z możliwością dowolnego programowania Automatyczny tryb pracy Interfejs serwisowy (RS 232) Rys. 7: Standardowy panel obsługi Bezpieczeństwo pracy wymaga zastosowania zaślepki (nr ident.: ), która uniemożliwia ingerencję w tryb pracy Wskazania diod LED Funkcja lampek informuje o stanie pracy systemu pomp. Wyświetlacz LED: D Czerwony: występuje jeden lub kilka komunikatów alarmowych D Żółty: występuje jeden lub kilka komunikatów ostrzegawczych D Zielony: sygnalizuje bezawaryjną pracę 19

20 5.1.2 Kolumna diod LED Kolumna diod LED może posiadać trzy różne kolory wskazań. Dokażdego koloru są przyporządkowane poniższe parametry eksploatacyjne: D Czerwony: Częstotliwość silnika D Żółty: Wartość rzeczywista czujnika D Zielony: Wartość zadana Aktualne wartości dla tych trzech parametrów eksploatacyjnych są pokazywane w procentach za pomocą pięciu pojedynczych diod LED. Do każdej diody LED jest przyporządkowany procentowy zakres ustalonego parametru eksploatacyjnego: D Min. LED: 0-19% D 2. LED: 20-39% D 3. LED: 40-59% D 4. LED: 60-79% D Maks. LED: % Wartość końcowa 100% odnosi się do: - maksymalnej częstotliwości silnika (np. 50 Hz 100%) - końcowej wartości czujnika (np. 6 bar 100%) - konfiguracji wartości zadanej w trybie ustawiania (np. 50 Hz 100% wartości zadanej) - konfiguracji wartości zadanej w trybie regulacji (końcowa wartość czujnika 100% wartości zadanej) LED DPM Ta dioda LED wskazuje na funkcję przyporządkowaną do układu PumpDrive: D Zielony: Master-PumpDrive w systemie kilku pomp D Miganie zielony: Aux-Master-PumpDrive w systemie kilku pomp D Bez funkcji: PumpDrive z jedną pompą LED Mode Dioda LED wskazuje na tryb pracy PumpDrive: D Czerwony: Off-Mode, wyłączony D Żółty: Auto-Mode, tryb automatyczny D Zielony: Man-mode, tryb ręczny Przyciski regulacyjne Wskazanie parametrów eksploatacyjnych (monitoring) Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie ręcznym lub automatycznym. Wskazanie wartości rzeczywistej jest możliwe tylko po podłączeniu czujnika. Przycisk ze strzałką w górę: D 1-krotne naciśnięcie przycisku: wskazanie częstotliwości silnika (czerwone diody LED w kolumnie) D 2-krotne naciśnięcie przycisku: wskazanie wartości rzeczywistej (żółte diody LED w kolumnie) D 3-krotne naciśnięcie przycisku: wskazanie wartości zadanej (zielone diody LED w kolumnie) Przycisk ze strzałką w dół: Wybór parametrów eksploatacyjnych w kolejności odwrotnej niż w opisie dla przycisku ze strzałką w górę Konfiguracja wartości zadanych - Za pomocą przycisków lub przejść do wskazania wartości zadanych (zielone diody LED). - Nacisnąć przycisk OK. Zielone diody LED w kolumnie migają. - Za pomocą przycisków lub zwiększyć/zmniejszyć wartość zadaną. Wielkość kroku dla każdego naciśnięcia przycisku wynosi 0,25 Hz lub 0,5%. Ciągłe naciskanie przycisków powoduje stałe zwiększenie/zmniejszenie wartości zadanej. - Nacisnąć ponownie przycisk OK. Kolumna diod LED powraca na wskazanie parametrów eksploatacyjnych, to znaczy diody LED świecą się stale. 20

21 5.1.4 Przyciski eksploatacyjne Tryby pracy "Automatyka", "Ręczny" lub "Wył." można wybrać za pomocą przycisków eksploatacyjnych. Przycisk funkcyjny z możliwością programowania "Funk." jest dostępny tylko w trybie ręcznym lub automatycznym. Przycisk OK - jednoczesny reset alarmu Ręczny tryb pracy Wyłączenie Jeśli napęd podczas zaniku napięcia znajduje się w trybie ręcznym (Man-Mode), napęd po przywróceniu napięcia przełącza się na tryb "Wyłączony" ("Off"). Automatyczny tryb pracy Przycisk funkcyjny z możliwością programowania: Naciśnięcie przycisku włącza funkcję DFS (patrz rozdział 7.9.1). Po naciśnięciu przycisku OK w kolumnie migających żółtych LED pokaże się procentowe wskazanie wzrostu wartości zadanej dla funkcji DFS. Ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego z możliwością programowania powoduje wyłączenie wskazania wzrostu wartości zadanej Interfejs serwisowy Za pomocą interfejsu serwisowego można podłączyć PC/notebooka używając specjalnego przewodu łączącego (USB - RS232). Oprogramowanie serwisowe PumpDrive umożliwia parametryzację/konfigurację systemu pomp również bez panelu obsługi. Poprzez standardowy panel obsługi nie można aktualizować oprogramowania PumpDrive. Po podaniu numeru identyfikacyjnego: można zamówić oprogramowanie serwisowe w wersji dla użytkownika, które jest niezbędne do parametryzacji i zabezpieczania danych. 21

22 5.2 Graficzny panel obsługi Graficzny panel obsługi składa się z podświetlanego wyświetlacza, przycisków funkcyjnych, nawigacyjnych i eksploatacyjnych, wskazania diod LED oraz portu do interfejsu serwisowego. Wyświetlacz zawiera ważne informacje na temat pracy systemu pomp. Możliwe jest zarówno przywołanie danych tekstowych jak i nastawianie parametrów. Za pomocą parametru Język ( ) można wybrać język tekstu wyświetlanego na wyświetlaczu. Wyświetlacz LED: Funkcja sygnalizatora świetlnego Wyświetlacz (wskazania tekstowe) Przyciski funkcyjne Diagnoza Eksploatacja Ustawienia Informacje Przyciski nawigacyjne W górę Przycisk Escape Wdół Przycisk pomocy Przycisk OK Przyciski eksploatacyjne Ręczny tryb pracy Wyłączenie Przycisk funkcyjny z możliwością programowania Automatyczny tryb pracy Interfejs serwisowy Rys. 8: Graficzny panel obsługi PumpDrive Wskazania diod LED Funkcja lampek informuje o stanie pracy systemu pomp. Wyświetlacz LED: D Czerwony: występuje jeden lub kilka komunikatów alarmowych D Żółty: występuje jeden lub kilka komunikatów ostrzegawczych D Zielony: sygnalizuje bezawaryjną pracę D Zielony sygnalizuje bezawaryjną pracę Miganie: wskazuje, że wykorzystywany jest panel obsługi z wyświetlaczem 22

23 5.2.2 Przyciski funkcyjne Przyciski funkcyjne umożliwiają bezpośredni dostęp do elementów pierwszego poziomu menu: "Eksploatacja", "Diagnoza", "Ustawianie" i "Informacje". Eksploatacja Ustawienia Diagnoza Informacje Przyciski nawigacyjne Przyciski nawigacyjne umożliwiają poruszanie się w obrębie menu oraz potwierdzanie ustawień. W górę lub w dół D w menu wyboru przejście w górę lub w dół albo D przy wprowadzaniu cyfr zwiększanie lub zmniejszanie wartości Przycisk Escape D kasowanie/resetowanie wpisu (wpis kończy się bez zachowania) D przejście o jeden poziom menu wyżej Przycisk OK D potwierdzenie ustawienia D potwierdzenie wyboru w menu D przy wprowadzaniu liczb przeskok do następnej cyfry Przycisk pomocy D Wyświetlanie tekstu pomocy do każdego wybranego punktu menu Przyciski eksploatacyjne Tryby pracy "Automatyka", "Ręczny" lub "Wył." można wybrać za pomocą przycisków eksploatacyjnych. Przyciski do wybierania trybów pracy "Ręczny" (Man)lub"Wyłączony" (Off)można zablokować. W ten sposób można zapobiec nieprawidłowym lub niepożądanym zmianom stanu pracy PumpDrive. Przycisk OK - jednoczesny reset alarmu Automatyczny tryb pracy Tryb ręczny Przycisk funkcyjny z możliwością dowolnego programowania Wyłączenie Przycisk Func można sparametryzować i wykorzystywać m.in. do uruchamiania systemu wielu pomp (start/wyłączanie systemu). W takim przypadku napęd zatrzymuje system wielu pomp po awarii i po przywróceniu napięcia sieciowego (tryb pracy Auto Stopp). Alternatywnie można uruchomić system kilku pomp z użyciem wejścia cyfrowego 2 (DI2) (zaciski P4:13, P4:15, patrz rozdział ). Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Włączanie/wyłączanie przycisku Man 1-Zablokowane Włączanie/wyłączanie przycisku Off 2-Włączone Określanie funkcji przycisku Func 1 - Bez funkcji Sleep-Mode 3-TrybPI 4 - Trip Reset 5 - Wymiana pompy 6 - System start/wył. Tabela 6: Parametry do ustawiania przycisków eksploatacyjnych 23

24 5.2.5 Wyświetlacz Wyświetlacz sześciowierszowy zawiera następujące informacje. Nr parametru Wybór menu głównego Lista wyboru parametrów Wariant lub wybrana pompa Tryb pracy Stan pracy Rys. 9: Wskazanie wybranego punktu menu Wskazanie wyświetlacza Nr parametru Wariant lub wybrana pompa p Wybór menu głównego Lista wyboru parametrów Tryb pracy Status pracy Tabela 7: Wyjaśnienie Wyświetla wybrany numer parametru A-HMI-C A A = Advanced lub B = Basic HMI z panelem obsługi C Poziom dostępu Klient pompa 1, pompa 2... pompa 6 Eksploatacja Diagnoza Ustawienia Informacje Lista wybranych parametrów Man, Off, Auto Run, Stop Wskazanie wybranego punktu menu W lewym górnym rogu jest zawsze pokazywany numer aktualnego menu / parametru. Ten czteroczęściowy numer odpowiada ścieżce przez poziomy menu i w efekcie umożliwia szybkie odnalezienie parametrów (patrz rozdział Wyświetlanie i zmiana parametrów). W prawym górnym rogu jest pokazywany wariant PumpDrive lub wybrana pompa. W lewym dolnym rogu pojawia się aktualny tryb pracy wybranego układu PumpDrive: Man/Auto/Off. W prawym dolnym rogu jest wyświetlany aktualny tryb pracy wybranego układu PumpDrive. Jeśli wystąpi usterka, pojawi się ona w najniższym wierszu w miejscu trybu pracy Interfejs serwisowy Za pomocą interfejsu serwisowego można podłączyć PC/notebooka używając specjalnego przewodu łączącego (USB - RS232). Oprogramowanie serwisowe PumpDrive umożliwia parametryzację/konfigurację systemu pomp również bez panelu obsługi. Aktualizacja oprogramowania PumpDrive odbywa się również za pośrednictwem tego interfejsu i jest możliwa tylko za pomocą graficznego panelu obsługi. Po podaniu numeru identyfikacyjnego: można zamówić oprogramowanie serwisowe wwersjidlaużytkownika. 24

25 5.2.7 Struktura menu Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 1 Eksploatacja 1-1 Eksploatacja Eksploatacja 1-2 Silnik Silnik 1-3 Sygnały Proces Wejścia i wyjścia 1-4 PumpDrive Status Magistrala lokalna Magistrala diagnostyczna 1-5 Pompa Pomiar Q * Pomiar mocy * Status pompy * 1-6 Moduł LON LON Input Netwo LON Output Netw LON Configurati 2 Diagnoza 2-1 Historia alarmów Historia alarmów 2-2 Ostrzeżenia Ostrzeżenia 2-3 Alarmy Alarmy 2-4 Op Logger PumpDrive Timer procesu 3 Ustawienia 3-1 Pole obsługi Podst. ustaw Set-up Konfiguracja wyświetlacza Klawiatura Polecenia pola obsługi Hasło Konfiguracja sieci 3-2 PumpDrive Podst. ustaw Jednostki Set-up 3-3 Obciążenie i silnik Ustaw. obrotów/częstotliwości Dane silnika Ustaw. początkowe Temperatura silnika Poziom Rampy parametrów Bypass częst. rez. 3-4 Specjalne ustawienia pomp Pomiar Q Opis parametrów DFS patrz rozdział Sleep-Mode Wartość zadana Ogólne ustawienia Ustawiana wartość zadana Ustawianie wyj. częst Źródło wartości zadanej 3-6 Wartości graniczne i alarmy Graniczne wartości silnika Ostrzeżenia dot. silnika Analog IN ostrz Ostrzeż. zal.odobciąż Wartość zadana - ostrzeż Feedback - ostrz. 3-7 Digital IN/OUT Digital IN Digital OUT Digital OUT Analog IN/OUT Analog IO Modus Analog IN Analog IN Analog OUT Regulator PI Proces - regulator PI Feedbk - źródło 3-10 Komunikacja Ogólne ustawienia 3-11 Rozszerz. ustaw Częstotliwość impulsowania Trip Reg. ograniczenia prądu Maks. wartości wyjściowe Ustawienia. PDrive 3-12 Adv Pump Ctrl Pomiar Q * Graniczna wartość Q min * Krzywe Q/P/H * Ochrona pompy * Konfiguracja wielu pomp * 4 Informacje 4-1 Inf. PDrive PDrive ID/LON Identyf. 4-2 Pole obsługi Panel ident. * = tylko PumpDrive Advanced Tabela 8: Struktura menu 25

26 5.2.8 Poziomy dostępu Dla ochrony przed przypadkowym bądź nieautoryzowanym dostępem do parametrów PumpDrive rozróżnia się różne poziomy dostępu. Poziomy dostępu: Standard Jeśli użytkownik nie zaloguje się do jednego z podanych poziomów dostępu, będzie on miał dostęp tylko do niektórych parametrów. Klient Poziom dostępu dla doświadczonego użytkownika. Umożliwia dostęp do wszystkich parametrów niezbędnych do uruchomienia. Uzyskanie dostępu wymaga wprowadzenia hasła pod opcją Login. Hasło można zmienić pod opcją Hasło klienta po wpisaniu 0000 (hasło domyślne). Wyłączenie zabezpieczenia hasła za pomocą parametru zmienia wymieniony poziom dostępu na standardowy poziom dostępu. Dzieje się tak w przypadku ustawień fabrycznych. Serwis Poziom dostępu dla techników serwisowych. Uzyskanie dostępu wymaga wprowadzenia hasła pod opcją Service Login. Factory Poziom dostępu tylko dla producenta. Wskazówka: Jeśli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, następuje automatyczny reset do standardowego poziomu dostępu Wyświetlanie i zmiana parametrów Numery parametrów zawierają ścieżkę nawigacji. W efekcie dany parametr można znaleźć szybko i łatwo. Pierwsza cyfra numeru parametru odpowiada pierwszemu poziomowi menu i jest wywoływana bezpośrednio za pomocą czterech przycisków funkcyjnych. 26

27 1 Eksploatacja 2 Diagnostyka 3 Ustawienia 4 Informacje dodatkowe Kolejne czynności wykonuje się za pomocą przycisków nawigacyjnych. Przykład: parametr Znamionowa prędkość obrotowa Pierwsza cyfra numeru parametru: Nacisnąć trzeci przycisk funkcyjny przeznaczony do ustawień. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się 3-1. Druga cyfra numeru parametru: Za pomocą przycisków nawigacyjnych zmienić wskazanie 3-1 na wyświetlaczu (w lewym górnym rogu) na 3-3 i potwierdzić wybór, naciskając OK. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się Trzecia cyfra numeru parametru: Za pomocą przycisków nawigacyjnych zmienić wskazanie na wyświetlaczu (w lewym górnym rogu) na i potwierdzić wybór, naciskając OK. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się Czwarta cyfra numeru parametru: Za pomocą przycisków nawigacyjnych zmienić wskazanie na wyświetlaczu (w lewym górnym rogu) na i potwierdzić wybór, naciskając OK. W ten sposób wywołany został żądany parametr. Aby zmienić parametr, nacisnąć przycisk OK po raz drugi. Wprowadzanie cyfr odbywa się od lewej do prawej. Zwiększanie wartości Zmniejszanie wartości Pasek nad wskazaniem pokazuje aktualnie wpisaną wartość w odniesieniu do zakresu wartości. Wybraną wartość należy potwierdzić przyciskiem OK. Kursor przechodzi do kolejnego miejsca (drugie miejsce od lewej). Ustawienia przeprowadzić dla kolejnych miejsc w opisany powyżej sposób a następnie zapisać w pamięci nową wartość parametru za pomocą przycisku OK Monitoring Parametry eksploatacyjne W menu startowym można zapamiętać maksymalnie 20 parametrów eksploatacyjnych (parametr ). Aby przykładowo wybrać " 01", należy: nacisnąć przycisk OK, wybrać żądany parametr i potwierdzić wybór przyciskiem OK. W menu startowym za pomocą przycisków i można wybrać różne parametry eksploatacyjne, które będą wyświetlane. Parametry te można wyświetlać w systemie kilku pomp na wyświetlaczu aktywnego panelu obsługi Master, jeśli układy PumpDrive mają połączenie z magistralą lokalną KSB. 27

28 1-1 Eksploatacja Parametr Opis Całkowity czas zasilania elektrycznego [h] Licznik godzin pracy [h] Licznik kwh [kwh] Liczba włączeń Reset licznika kwh Tabela 9: Parametry dla eksploatacji 1-2 Silnik Parametr Opis Moc [kw] Moc [HP] Napięcie silnika [V] Częstotliwość [Hz] Prąd silnika [A] Prędkość obrotowa [ obr. / min. ] Tabela 10: Parametry eksploatacyjne dla silnika Sygnały procesowe Parametr Opis Wartość rzeczywista bez jednostki Wartość rzeczywista w % Wartość zadana bez jednostki Wartość zadana w % Wejście analogowe 1 bez jednostki Wejście analogowe 2 bez jednostki Ciśnienie P Ciśnienie P Natężenie przepływu bez jednostki Natężenie przepływu w % Temperatura Tabela 11: Parametry eksploatacyjne dla sygnałów procesowych 28

29 1-3-2 Sygnały wejściowe i wyjściowe Parametr Sygnały wejściowe i wyjściowe (1-3-2) pokazuje stan cyfrowych wejść/wyjść przekaźnikowych: Wyświetlona wartość Opis 1 hex Wejście cyfrowe 1 aktywne 2 hex Wejście cyfrowe 2 aktywne 4 hex Wejście cyfrowe 3 aktywne 8 hex Wejście cyfrowe 4 aktywne 16 hex Wejście cyfrowe 5 aktywne 32 hex Wejście cyfrowe 6 aktywne 256 hex Przekaźnik 1 aktywny 512 hex Przekaźnik 2 aktywny Tabela 12: Parametry eksploatacyjne dla sygnałów wejściowych i wyjściowych Jeśli aktywnych jest kilka wejść/przekaźników, pokazywane wartości są sumowane. Przykład: - Przekaźnik 1 aktywny 256 hex - DI1 aktywny 1 hex - DI5 aktywny 16 hex Wartość na wyświetlaczu wynosi 273 hex Komunikaty Wszystkie funkcje kontrolne i ochronne (patrz rozdział 7) wywołują komunikaty ostrzegawcze lub alarmowe. Są one sygnalizowane za pomocą żółtej lub czerwonej diody LED. Na wyświetlaczu panelu obsługi pojawia się migający komunikat w ostatnim wierszu. Jeśli istnieje kilka komunikatów, na wyświetlaczu pojawia się ostatni z nich. Alarmy mają pierwszeństwo przed ostrzeżeniami. Wszystkie aktualne komunikaty można wyświetlić w menu Diagnoza pod opcjami Ostrzeżenia (2-2-1) i Alarmy (2-3-1). Ostrzeżenia lub alarmy można także przełączyć na wyjścia przekaźnikowe (patrz rozdział 7.8) Resetowanie i potwierdzanie alarmów Jeśli przyczyna alarmu zostanie usunięta, alarm można potwierdzić. Alarmy można potwierdzać pojedynczo na liście alarmów w menu Diagnoza pod 2-1 Reset powoduje jednoczesne potwierdzenie wszystkich alarmów. Reset wykonuje się na panelu obsługi za pomocą przycisku OK i jest on możliwy tylko w menu startowym. Aby powrócić do menu startowego, należy w razie potrzeby kilkakrotnie naciskać przycisk Esc. Reset można także przeprowadzić za pomocą wejścia cyfrowego. W tym celu została fabrycznie ustawiona funkcja wejścia cyfrowego 4 (patrz rozdział 7.11). Reset komunikatów alarmowych prowadzi niekiedy do ponownego rozruchu. Ponadto możliwy jest automatyczny reset alarmów (parametr Trip Reset Mode ). Fabrycznie parametr ten jest ustawiony na reset automatyczny (patrz rozdział Tabela 66, strona 80). Ponowne uruchomienie silnika wskutek automatycznego resetu usterki! Historia alarmów Historię alarmów można wyświetlić w menu Diagnoza, wybierając Na wyświetlaczu pojawia się ostatnich 8 alarmów. Za pomocą przycisków nawigacyjnych oraz przycisku OK można wybrać wpis z listy. Pokazywane są informacje na temat momentu wystąpienia i wygaśnięcia alarmu: Wyświetlanie znaczenia C: HHHH:MM godziny (H) i minuty (M) od wystąpienia alarmu G: HHHH:MM godziny (H) i minuty (M) od wygaśnięcia alarmu 29

30 Przegląd komunikatów ostrzegawczych i alarmowych Komunikaty ostrzegawcze Komunikat Wyjaśnienie Reakcja układu sterowania napędu Basic Advanced x x Ograniczenie prądu Niedopuszczalny prąd przeciążeniowy Redukcja prędkości obrotowej x x Częstotliwość wyjściowa za niska x x Częstotliwość wyjściowa za wysoka Częstotliwość wyjściowa nie osiąga dolnej wartości granicznej Częstotliwość wyjściowa przekracza górną wartość graniczną patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 x x Prąd wyjściowy niski Prąd wyjściowy nie osiąga dolnej wartości granicznej patrz rozdział 7.8 x x Prąd wyjściowy wysoki Prąd wyjściowy przekracza górną wartość graniczną patrz rozdział 7.8 x x Feedback niski Wartość rzeczywista nie osiąga dolnej wartości granicznej x x Feedback wysoki Wartość rzeczywista przekracza górną wartość graniczną patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 x x Wartość zadana niska Wartość zadana nie osiąga dolnej wartości granicznej patrz rozdział 7.8 x x Wartość zadana wysoka Wartość zadana przekracza górną wartość graniczną patrz rozdział 7.8 x x Moc za niska Moc nie osiąga dolnej wartości granicznej patrz rozdział 7.8 x x Moc za wysoka Moc przekracza górną wartość graniczną patrz rozdział 7.8 x x Analog IN1 niski Sygnał na wejściu analogowym 1 nie osiąga dolnej wartości granicznej x x Analog IN1 wysoki Sygnał na wejściu analogowym 1 przekracza górną wartość graniczną x x Analog IN2 niski Sygnał na wejściu analogowym 2 nie osiąga dolnej wartości granicznej x x Analog IN2 wysoki Sygnał na wejściu analogowym 2 przekracza górną wartość graniczną x x Live Zero AI1 Przerwanie przewodu na wejściu analogowym 1 rozpoznane x x Live Zero AI2 Przerwanie przewodu na wejściu analogowym 2 rozpoznane patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 patrz rozdział 7.8 x x Regulator timeout Wartość rzeczywista jest dostarczana w - nieodpowiednim momencie (tylko w przypadku wartości rzeczywistej poprzez magistralę sterowniczą) x x Brak pompy głównej Usterka okablowania (tylko podczas pracy kilku pomp) Serwis x x Usterka sieciowa Usterka sieciowa Serwis x x Silnik i 2 t Niedopuszczalny prąd przeciążeniowy Redukcja prędkości obrotowej x x Temperatura IGBT Nadmierna temperatura elektroniki mocy Wyłączenie x x Temperatura obudowy Niedopuszczalna temperatura chłodnicy Wyłączenie x Górna granica Q Niedopuszczalne przeciążenie hydrauliczne patrz rozdział 7.8 x Dolna granica Q Niedopuszczalne częściowe obciążenie hydrauliczne patrz rozdział 7.8 x x Brak numeru identyfikacyjnego magistrali lokalnej KSB Brak możliwości uzyskania numeru identyfikacyjnego magistrali lokalnej KSB x Szacowanie Q Napędzana pompa jest używana poza ustawionymi punktami wzmocnienia Q-H/punktami wzmocnienia P-Q lub punkty wzmocnienia zostały błędnie wprowadzone. Serwis Tylko wyświetlenie ostrzeżenia Tabela 13: Komunikaty ostrzegawcze Działania w celu usunięcia komunikatów ostrzegawczych, patrz rozdział

31 Komunikaty alarmowe Komunikat Wyjaśnienie Reakcja układu sterowania napędu Basic Advanced x x Zwarcie Kontrola zwarcia Wyłączenie x x Przeciążenie termiczne PTC zadziałał Wyłączenie x x Low 24 V Usterka zasilania wewnętrznego 24V Wyłączenie x x Nadmierna temperatura Nadmierna temperatura Drive Wyłączenie Drive x x Napięcie dolne Niedozwolone napięcie dolne po stronie sieci Wyłączenie x x Napięcie górne Niedozwolone napięcie górne po stronie sieci Wyłączenie x x Prądprzeciążeniowy Niedopuszczalny prądprzeciążeniowy patrz rozdział 7.8 x x Prąd przeciążeniowy Wewnętrzny prądprzeciążeniowy (np. wskutek zbyt Wyłączenie opornika hamowania stromej rampy) x x Stop & Trip Wystąpił błąd prowadzący do Stop & Trip WyłączenieStop& Trip x x Wewnętrzna temperatura Nadmierna temperatura elektroniki sterowania Wyłączenie niedozwolona x x Brak BinF Brak pliku binarnego Serwis x Praca na sucho Praca pompy na sucho patrz rozdział 7.8 x x Blokada wirnika Wirnik zablokowany patrz rozdział 7.8 x x Błąd inicjalizacji magistrali Błąd inicjalizacji magistrali lokalnej KSB Serwis lokalnej KSB x x Węzeł podwójny Dwa węzły z identycznym numerem Serwis identyfikacyjnym na magistrali lokalnej KSB x x Błąd odczytu Błąd podczas wgrywania pliku binarnego Serwis x x Błąd zapisu Podczas ściągania pliku parametrów Serwis x x Nadmiar plików binarnych Niewystarczająca pamięć Serwis x x Błąd zapisu Błąd zapisu Serwis Tabela 14: Komunikaty alarmowe Działania w celu usunięcia zakłóceń, patrz rozdział

32 6 Instalacja 6.1 Miejsce montażu Miejsce montażu musi posiadać dobrą wentylację i być zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Demontaż i wentylacja wymagają zapewnienia odpowiedniej przestrzeni. Uwaga Powietrze odlotowe z innych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pobliżu nie może być powtórnie zasysane w sposób bezpośredni. 6.2 Warunki otoczenia PumpDrive można stosować w zakresie temperatur od 0_C do maks. +50_C. Optymalny zakres temperatur wynosi od 0_C do +40_C. Okres użytkowania PumpDrive ulega skróceniu wskutek przekroczenia średniej temperatury +35_C/24 h lub eksploatacji przy temperaturze poniżej 0_C lub powyżej +40_C. Dodatkowo następuje redukcja mocy. Przy niedozwolonej, nadmiernej temperaturze PumpDrive wyłącza się automatycznie. PumpDrives w wersji standardowej posiada stopień ochrony IP55 i jest przeznaczony do montażu w szafie rozdzielczej (CM), na silniku (MM) i na ścianie (WM). PumpDrive można stosować tylko w środowisku odpowiadającym podanemu stopniowi ochrony. Układ sterowania napędu należy chronić przed wpływami zewnętrznymi, w szczególności przed: - kurzem, - powietrzem zawierającym olej oraz środkami wywołującymi korozję, - drobinkami kurzu, które mogłyby się przedostać do kanałów wentylatora, - środkami chemicznymi lub organicznymi, które mogłyby uszkodzić izolację wewnętrzną, - oparami gazów, - materiałami przewodzącymi prąd elektryczny, których właściwości użytkowe mogłyby wpłynąć na układy przełączające, - nagrzanym i wilgotnym otoczeniem, które mogłoby spowodować kondensację na ochłodzonych elementach, - morskim otoczeniem. Jeśli PumpDrive jest zamontowany w klimatyzowanej szafie rozdzielczej (CM), w celu uniknięcia kondensacji należy wyłączyć zasilanie sieciowe i wstrzymać się z otwarciem szafy aż do wyrównania temperatury. Zwracać uwagę na to, by powietrze chłodzące nie miało bezpośredniego kontaktu z modułowymi płytkami drukowanymi. Wilgoć zbiera się w miejscach, w których następuje szybki spadek temperatury; bezpośrednie ochłodzenie płytki Uwaga drukowanej prowadziłoby do obroszenia i zakłóceń wpracyukładu napędowego. Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów, z napędem należy postępować bardzo delikatnie. Układ napędowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami wskutek wysokiej temperatury, kondensacji, uderzeń itp. Aby zapobiec tworzeniu się wody kondensacyjnej w układzie elektronicznym i ograniczyć zbyt silne promieniowanie słoneczne, w przypadku montażu na wolnym powietrzu układy PumpDrive należy zabezpieczyć odpowiednią osłoną. 32

33 6.3 Montaż W zależności od wybranego wariantu montażu konieczny jest adapter bądź zestaw montażowy Montaż na silniku Jeśli PumpDrive jest dostępny w wersji MM, przetwornica częstotliwość jest już zamontowana do silnika standardowego wg IEC za pomocą adaptera. Późniejszy montaż na silniku można wykonać w przypadku istniejących instalacji pompowych przy użyciu następujących adapterów. Konieczny adapter (dla silników Siemens lub Cantoni) należy dobrać na podstawie wielkości i typu silnika. Adaptery nadają się do silników Eff1 i Eff2 (wyjątek stanowią wielkości konstrukcyjne silnika 180M i 200L). Wielkość konstrukcyjna Nr identyfikacyjny silnika firmy Siemens Typ konstrukcyjny V1 / V15 Typ konstrukcyjny B3 Tabela 15: Na zapytanie M S M Eff M Eff L Eff L Eff M Adapter do silników firmy Siemens w przypadku montażu na silniku Wielkość konstrukcyjna silnika firmy Cantoni Tabela 16: Nr identyfikacyjny - typ konstrukcyjny V1 / V15 Wielkość konstrukcyjna silnika firmy Wonder Nr identyfikacyjny 1,1 kw ,37 / 0,55 kw ,0 kw ,75 / 1,10 kw ,0 kw ,50 / 2,20 / 3,00 / 4,00 kw ,5 kw ,50 / 7,50 kw kw kw Adapter do silników firmy Cantoni i silników firmy Wonder w przypadku montażu na silniku Montaż na ścianie W przypadku wersji przeznaczonej do montażu na ścianie (WM) zestaw konieczny do montażu jest dostarczany wraz z urządzeniem. PumpDrive powinien całkowicie przylegać do ściany, aby odprowadzać powietrze poprzez chłodnicę. Wielkość konstrukcyjna PumpDrive Tabela 17: Nr ident. zestawu do montażu A+B C+D Zestawy konieczne do montażu na ścianie 33

34 6.3.3 Montaż w szafie rozdzielczej W przypadku wersji przeznaczonej do montażu w szafie rozdzielczej (CM) zestaw konieczny do montażu jest dostarczany wraz zurządzeniem. Wielkość konstrukcyjna PumpDrive Nr ident. zestawu do montażu A+B C+D Tabela 18: Zestawy konieczne do montażu w szafie rozdzielczej Aby zapewnić wystarczające chłodzenie urządzenia, należy podczas montażu urządzenia uwzględnić, że powietrze odlotowe z innych urządzeń nie może być bezpośrednio zasysane. W tym celu należy koniecznie zachować minimalne odległości: odstęp od innych urządzeń znajdujących się powyżej lub poniżej: odstęp od innych urządzeń znajdujących się po bokach: minimalnie 100 mm minimalnie 20 mm Straty mocy (skutkujące powstawaniem ciepła) PumpDrive wynoszą maksymalnie 5% mocy znamionowej. 34

35 6.4 Podłączenie elektryczne Informacje ogólne Użytkownik bądź elektryk musi zadbać o to, by uziemienie i zabezpieczenie urządzenia było wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi. Stycznik silnikowy nie jest wymagany, gdyż napęd dysponuje własnymi zabezpieczeniami (m.in. elektryczny wyłącznik nadmiarowo-prądowy itp.). Istniejące styczniki silnikowe należy dopasować do prądu znamionowego o min. 1,4-krotnej wartości. Zmiana kierunku obrotu silnika jest możliwa za pomocą graficznego pulpitu obsługi. Do złączy kablowych stosować tylko dostępne otwory, w razie potrzeby użyć złączy podwójnych. Dodatkowe otwory mogą spowodować uszkodzenie urządzenia przez metalowe wióry. Podczas podłączania napędu do napięcia sieciowego podzespoły elementu mocy są podłączane do napięcia sieciowego. Po odłączeniu napięcia sieciowego należy odczekać co najmniej 5 minut (czas rozładowania kondensatorów) przed rozpoczęciem prac na elementach pod napięciem. Napęd posiada zabezpieczenia elektroniczne, które w przypadku zakłócenia wyłączą silnik, w efekcie silnik zostanie pozbawiony prądu i się zatrzyma. Ostrzeżenie przed samoczynnym rozruchem. Usunięcie bądź potwierdzenie usterki może, w zależności od ustawienia, spowodować samoczynne uruchomienie napędu. Otwieranie pokrywy obudowy jest zabronione! Dotykanie części pod napięciem wewnątrz obudowy może spowodować obrażenia. Ponadto tego rodzaju działanie powoduje wygaśnięcie gwarancji. Kontrolę izolacji silnika i jego przewodów zasilających można wykonywać dopiero po odłączeniu przyłączy od PumpDrive. Kontrola elementów przetwornicy pod kątem wytrzymałości na przebicie jest zabroniona. Uwaga zabronione. Równoległe podłączanie kilku silników na wyjściu PumpDrive jest niedopuszczalne. Tworzenie bezpośredniego połączenia wejściowego/wyjściowego pomiędzy siecią a zaciskami przyłączowymi silnika (bypass) jest Dobór kabli przyłączowych Dobór kabli przyłączowych zależy od różnych czynników, między innymi od rodzaju przyłącza. Kabli nigdy nie układać na powierzchniach o wysokiej temperaturze bądź w ich pobliżu, chyba że kable są przystosowane do tego rodzaju zastosowania. Jeśli stosuje się przenośne układy sterowania napędu, koniecznie użyć kabli elastycznych bądź wysokoelastycznych. Kable stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać informacji producenta w zakresie napięcia sieciowego, natężenia prądu, temperatury roboczej i oddziaływań termicznych. Kable, stosowane przy podłączaniudourządzenia zamontowanego na stałe, powinny być jak najkrótsze. Montaż należy wykonać w prawidłowy sposób. - Kable sieciowe muszą posiadać przekrój dostosowany do prądu wejściowego (patrz Tabela 20). - W zasilaniu sieciowym PumpDrive należy zainstalować trzy bezpieczniki z wkładką topikową, wielkość bezpiecznika musi być dostosowana do prądu wejściowego PumpDrive. - Dla przewodów sterowniczych zastosować kable ekranowane o minimalnym przekroju 0,5 mm 2. Do sterowniczej listwy zaciskowej P4 można podłączać kabel o maksymalnym przekroju 0,75 mm 2. Do sterowniczej listwy zaciskowej P7 można podłączać kabel o maksymalnym przekroju 1,5 mm 2. - PumpDrive należy uziemić. - Poprowadzić przewody do masy, jednocześnie zwracać uwagę na to, by kable były możliwie krótkie. Przewody sterownicze i kable mocy powinny korzystać z różnych szyn uziemiających. - Jeśli stosuje się stycznik sieciowy, pamiętać o wybraniu modelu AC1, jednocześnie wartości prądu znamionowego zostają dodane do układów PumpDrive i wynik zwiększa się o 15%. - Stycznika nie montować między silnikiem a układem sterowania napędu Maksymalna długość przewodów silnika Jeśli PumpDrive nie jest montowany na silniku, możezajść konieczność zastosowania dłuższych kabli przyłączowych silnika. Ze względu na pojemność rozproszeniową tych kabli mocy przez uziemienie kabla mogą przepływać prądy upływowe o dużej częstotliwości. Suma prądów upływowych i prądu silnika może przekraczać prąd znamionowy PumpDrive po stronie wyjścia. W następstwie zabezpieczenie wyłącza PumpDrive. Zależnie od klasy mocy PumpDrive firma KSB zaleca następujące kable przyłączowe silnika: Maksymalna długość przewodu: Pojemność rozproszeniowa kabla: Tabela 19: Długości przewodów silnika PumpDrive 7,5kW (klasa B) PumpDrive > 7,5kW (klasa A1) 5m 50 m 5nF 5nF Jeśli konieczne jest zastosowanie przewodów dłuższych niż podane powyżej lub pojemność rozproszeniowa kabla przekracza powyższe wartości, zaleca się zainstalowanie odpowiedniego filtra wyjściowego pomiędzy PumpDrive i pracującym silnikiem (patrz osprzęt). Filtry te zmniejszają nachylenie zbocza wyjściowych napięć Pumpdrive i ograniczają ich przeregulowania. 35

36 6.4.4 Wyłącznik ochronny różnicowy (FI) Zgodnie z DIN VDE 0160 trójfazowe przetwornice częstotliwości mogą być podłączane tylko za pośrednictwem wyłączników ochronnych różnicowych, reagujących na wszystkie rodzaje prądów, ponieważ konwencjonalne wyłączniki ochronne prądowe nie zadziałają albo zadziałają nieprawidłowo ze względu na możliwą obecność prądów stałych. Przy stałym przyłączu i odpowiednim uziemieniu dodatkowym (por. DIN VDE 0160) stosowanie wyłączników ochronnych różnicowych FI nie jest wymagane. W przypadku PumpDrive o wielkości konstrukcyjnej A i B zaleca się stosowanie wyłączników ochronnych różnicowych o prądzie znamionowym 150 ma. W przypadku PumpDrive o wielkości konstrukcyjnej C i D zaleca się stosowanie wyłączników ochronnych różnicowych o prądzie znamionowym 300 ma. Z powodu wyższego prądu upływowego (> 3,5 ma) należy przewidzieć instalację stałą oraz wzmocnione uziemienie ochronne na silniku Informacje na temat zgodności elektromagnetycznej Ekranowane przewody i kanały kablowe: Usterki, których źródłem jest przetwornica częstotliwości, przeważnie rozprzestrzeniają się przez kable przyłączowe silnika. W celu eliminacji zakłóceń zaleca się zastosowanie dwóch zabezpieczeń: - Jeśli długość kabla przekracza > 70 cm, zastosować kable ekranowane. - Zastosować metalowe kanały kablowe (przy braku możliwości zastosowania kabli ekranowanych); użyć kanałów kablowych uformowanych w jednym kawałku z min. 80% osłoną. Stronę obok napędu podłączyć do szyny uziemiającej w szafie rozdzielczej, sygnały mocy oddzielić od przewodów sterowniczych. Pierwszy środek zaleca się przy stosowaniu urządzeń o mniejszej mocy (mniejszy przekrój kabla), drugi- we wszystkich pozostałych przypadkach. Zastosowanie przewodu ekranowanego powoduje, że prąd o wysokiej częstotliwości, który normalnie płynie jako prąd upływowy od obudowy silnika do ziemi lub między pojedynczymi przewodami, kieruje się wstronę ekranu. Uwaga! - Ekran przewodu podłączeniowego musi się składać z jednej części i po obu bokach musi być uziemiony za pomocą odpowiedniego zacisku uziemiającego lub szyny uziemiającej (nie wykonywać podłączenia do szyny uziemiającej w szafie rozdzielczej lub do sterowniczej szyny uziemiającej). - Podczas układania przewodów sterowniczych zachować minimalną odległość 0,3 m od kabli mocy (zasilanie silnika lub napędu). Do przewodów sterowniczych i kabli mocy zastosować oddzielne kanały kablowe. - Jeśli nie uda się uniknąć skrzyżowania przewodu sterowniczego z przewodem sieciowym, skrzyżowanie wykonać pod kątem 90_. - Ekran przewodów sterowniczych - przyłącze tylko po stronie napędu służy dodatkowo jako ochrona przed promieniowaniem. Ekran należy podłączyć do uziemienia sygnałowego. - Między kablami a napędem koniecznie zachować minimalną odległość 0,3 m. - Lepsze ekranowanie zapewnia montaż PumpDrive w metalowej szafie. - Montaż elementów mocy w szafie rozdzielczej musi nastąpić w odpowiedniej odległości od sterowników i urządzeń kontrolnych. - Jeśli stosuje się ekranowe kable silnika o większej długości, koniecznie zapewnić dodatkowe oporniki bierne lub filtry na wyjściu napędu w celu wyrównania pojemnościowego prądu błądzącego względem uziemienia oraz redukcji szybkości wzrostu napięcia w silniku. Środki te powodują dalszą redukcję zakłóceń radiowych. Wyłączne stosowanie pierścieni ferrytowych lub oporników biernych jest niewystarczające dla zapewnienia Uwaga wartości granicznych określonych w dyrektywie w zakresie zgodności elektromagnetycznej. - Jeśli dla przyłącza przetwornicy częstotliwości/silnika stosuje się kabel ekranowany o większej długości, możliwe jest włączenie kontroli prądu uszkodzeniowego (FI) przez prąd upływowy płynący do ziemi (włączenie przez częstotliwość impulsowania). Pomoc: Wymienić wyłącznik ochronny FI lub obniżyć próg reakcji. Jeśli stosuje się kable ekranowane o długości powyżej 10 m, koniecznie sprawdzić pojemność rozproszeniową, aby nie doszło do powstania zbyt wysokiego rozproszenia między fazami lub wobec ziemi, co mogłoby w konsekwencji prowadzić do wyłączenia PumpDrive. Przewody ekranowane należy podłączać za pomocą płyty zaciskowej lub łącznika w pobliżu przyłącza elektrycznego. 36

37 6.4.6 Przyłącze sieciowe i silnikowe PumpDrive jest dostępny w wielkościach konstrukcyjnych A, B, C i D. Kable należy dobierać zgodnie z danymi wg Tabela 20. A Wielkość konstrukcyjna PumpDrive Moc [kw] przewodu sieciowego Złącza kablowe dla Prądą wejściowy 1) przewodu przewodu przewodu [A] czujnika silnika termistora.. 000K55.. 0,55 1, K75.. 0,75 2, K10.. 1, K50.. 1,5 M25 M16 M25 M K20.. 2,2 6, K , K ,5 3,7 5 Maks. przekrój kabla [mm 2 ] B.. 005K50.. 5,5 M25 M16 M25 M16 13,7 2,5 C.. 007K50.. 7, K , K K ,5 M32 M16 M32 M K , K ,3 D.. 037K M40 M16 M40 M K ) Należy przestrzegać wskazówek na temat stosowania dławików sieciowych, podanych w rozdziale Wyposażenie i opcje! Tabela 20: Przyłącze sieciowe i silnikowe Otwieranie bądź dotykanie zacisków przyłączowych i złączy wtykowych opornika hamowania (brake) jest zabronione. Zlekceważenie tego zalecenia może spowodować szkody rzeczowe i osobowe. 17,3 32, ,7 2,5 10 Czujnik & czujnik PTC Czujnik & czujnik PTC Wejście analogowe 2 Wejście analogowe 2 +24VIN 0 PTC +24VIN 0 PTC PE L1 L2 L U V W PE L1 L2 L3 U V W Brake Brake L1 L2 L3 N PE M 3~ L1 L2 L3 N PE M 3~ A&B C Rys. 10: Przyłącze sieciowe i silnikowe dla wielkości konstrukcyjnych A& B oraz wielkości konstrukcyjnej C Przyłącza czujników temperatury silnika należy wykonać zgodnie z normą IEC 664. Jednocześnie części silnika i czujnika będące pod napięciem muszą posiadać na zaciskach przyłącza PTC podwójną lub wzmocnioną izolację. Wzmocniona izolacja zawiera odcinek powietrza i upływu 8 mm (urządzenia 400/500 V AC). Jeśli wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami jest niemożliwe, należy postępować w poniższy sposób: - Wszystkie inne zaciski dla wejść iwyjść muszą być zabezpieczone przed dotykiem. Podłączenie do innych urządzeń jest niedopuszczalne. lub - Czujnik temperatury musi być galwanicznie odizolowany od zacisków za pomocą przekaźnika termistorowego. 37

38 Czujnik & czujnik PTC Wejście analogowe 2 +24VIN 0 PTC PE L1 L2 L3 U V W Brake L1 L2 L3 N M 3~ Rys. 11: Przyłącze sieciowe i silnikowe dla wielkości konstrukcyjnej D PE Przyłącze zacisków mocy: Zaciski mocy znajdują się po osłoną w formie litery V, patrz Rys. 12. Wszelkie prace można wykonywać tylkopoodłączeniu napięcia. Uwaga Otwieranie pokrywy obudowy jest zabronione! Dotykanie części pod napięciem wewnątrz obudowy może spowodować obrażenia. Ponadto tego rodzaju działanie powoduje wygaśnięcie gwarancji. Odkręcić śruby krzyżowe w osłonie kablowej w kształcie litery L dla przewodów sterowniczych i zdjąć osłonę, patrz Rys. 12, poz. 1. Odkręcićśruby krzyżowe w osłonie w kształcie litery V dla przyłącza sieciowego i silnikowego i zdjąć osłonę, patrz Rys. 12, poz. 2. Poz. 1: Zdejmowanie osłony L Rys. 12: Zdejmowanie osłon Poz. 2: Zdejmowanie osłony dla przyłącza sieciowego i silnikowego Przewód sieciowy lub silnikowy połączyć przez złącza kablowe zgodnie z Tabela 20 w rozdziale z odpowiednimi zaciskami, patrz Rys. 10 i Rys. 11. Podczas zamykania osłon zwracać uwagę na prawidłowe zamocowanie uszczelek. W celu zapewnienia stopnia ochrony IP55 konieczne jest dokręcenie śrub osłony skrzynki przyłączeniowej i Wskazówka zaciskowej silnika z momentem obrotowym 1,2 Nm. 38

39 Przyłącze PTC / czujnik zewnętrzny Przewody sterownicze dla czujnika zewnętrznego i/lub termistora są połączone z listwami zaciskowymi za pomocą obu środkowych złączy kablowych, patrz Rys. 10 i Rys. 11. Jeśli sygnał czujnika podłączony jest do napędu z nadrzędnego systemu sterującego lub PLC, należy się upewnić, że chodzi tu wyłącznie o sygnały, które są galwanicznie odizolowane. Czujnik można także podłączać do sterowniczej listwy zaciskowej P7 (patrz rozdział ). Równoległe okablowanie tych dwóch punktów przyłączowych jest niedopuszczalne Przyłącze uziemiające PumpDrive należy uziemić w należyty sposób. W przypadku instalacji kilku przetwornic PumpDrive najlepiej zastosować połączenie gwiazdowe, patrz Rys. 13. Rys. 13: Włąściwie wykonane przyłącze uziemiające. Ponadto należy uwzględnić poniższe punkty: 1. W celu zwiększenia odporności na zakłócenia koniecznie zapewnić szeroką powierzchnię stykową dla różnych przyłączy uziemiających. 2. Jeśli montaż wykonuje się w szafie rozdzielczej, dla uziemienia napędu zapewnić dwie oddzielne miedziane szyny uziemiające (szyna przyłącza sieciowego i sterowniczego) o odpowiedniej wielkości i przekroju, do których będą podłączane wszystkie przyłącza uziemiające dla przewodów sterowniczych i kabli mocy. Podłączanie szyn do uziemienia następuje tylko przez jeden punkt. Uziemianie szafy rozdzielczej odbywa się wówczas przez uziemienie sieciowe. Do szyny przyłącza sieciowego koniecznie podłączyć: - przyłącza uziemiające silnika, - obudowę napędu, - ekrany przewodów przyłącza sieciowego itp. Do szyny przyłącza sterowniczego koniecznie podłączyć: - ekrany analogowych przyłączy sterowniczych, - ekrany przewodów czujnika. Na szyny przyłącza sterowniczego nie mogą oddziaływać prądy z obwodów prądu mocy, gdyż mogłoby to spowodować zakłócenia. 39

40 6.4.8 Podłączenie zacisków sterowniczych Uwaga Wszelkie prace można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia. Otwieranie pokrywy obudowy jest zabronione! Dotykanie części pod napięciem wewnątrz obudowy może spowodować obrażenia. Ponadto tego rodzaju działanie powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zaciski sterownicze znajdują się pod pulpitem obsługi lub zaślepką. Ich wyjmowanie musi przebiegać w poniższy sposób. Odkręcić śruby krzyżowe w osłonie w kształcie litery L dla przewodu sterowniczego i zdjąć osłonę, patrz Rys. 14. Rys. 14: Zdejmowanie osłony przewodu sterowniczego Odkręcić śruby krzyżowe w panelu obsługi lub zaślepce i zdjąć panel lub zaślepkę. Wskazówka W celu zapewnienia stopnia ochrony IP55 konieczne jest dokręcenie śrub panelu obsługi lub zaślepki z momentem obrotowym 0,5 Nm. Funkcje zacisków sterowniczych opisuje Rys. 15 lub Tabela 22. Możliwości podłączenia zacisków sterowniczych do listwy zaciskowej P4 i listwy zaciskowej P7 są ograniczone do następujących przekrojów przewodów: Zaciski sterownicze Listwa zaciskowa P4 Listwa zaciskowa P7 Przewody sztywne i Przewód elastyczny z tulejką kablową elastyczne 0,2-1,5 mm 2 0,75 mm 2 0,2-2,5 mm 2 0,25-1,5 mm 2 Tabela 21: Możliwości podłączenia zacisków sterowniczych 40

41 20 20 GND P4 19 DI6 18 DI5 17 DI4 16 DI3 15 DI2 14 DI V 12 AGND 11 AN OUT 10 SB1--GND 9 SB1+ 8 SB SB1--GND 4 SB1+ 3 SB1-- 2 SB1Z-- 1 SB1Z+ 10 AGND P7 9 AIN GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM1 P4 P7 Rys. 15: Wejściowe/wyjściowe zaciski sterownicze 41

42 Listwa zaciskowa P4 Listwa zaciskowa P7 Zacisk Sygnał Opis Zacisk Sygnał Opis 20 0V Masa dla +24 V 10 0V-AN Masa dla AIN1/2 19 DIG IN6 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) 9 AN1-IN Programowane wejście analogowe 1* Ustawienie fabryczne: Źródło wartości zadanej 0-10 V lub 0-20 ma 18 DIG-IN5 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) 8 PE (ZIEMIA) Ziemia 17 DIG-IN4 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) 7 0V Masa dla +24 V 16 DIG-IN3 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) 6 AN2-IN Programowane wejście analogowe 2* Ustawienie fabryczne: Źródło wartości rzeczywistej 0-10 V lub 0-20 ma 15 DIG-IN2 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) V +24 V DC-źródło napięcia, maks. obciążenie 200 ma 14 DIG-IN1 Wejście cyfrowe (15/28 V DC) 4 NO2 Zestyk zwierny "NO" nr 2 (250 V AC, 1 A) V Źródło napięcia +24 V DC, Maks. obciążenie 200 ma 3 COM2 Zestyk zwierny "NO" nr 2 (250 V AC, 1 A) 12 0V-AN Masa dla AN-OUT 2 NO1 Zestyk zwierny "NO" nr 1 (250 V AC, 1 A) 11 AN OUT Wyjście analogowe 0-10 V. Maks. obciążenie 5 ma 10 SB1-GND Masa dla magistrali lokalnej KSB Tabela 22: 9 SB1+ Sygnał lokalnej magistrali KSB 8 SB1- Sygnał lokalnej magistrali KSB 7 PE (ZIEMIA) 6 PE (ZIEMIA) Ziemia Ziemia 5 SB1-GND Masa dla magistrali lokalnej KSB 4 SB1+ Sygnał lokalnej magistrali KSB 3 SB1- Sygnał lokalnej magistrali KSB 2 SB1Z- Zakończenie magistrali lokalnej KSB 1 SB1Z+ Zakończenie magistrali lokalnej KSB Funkcje zacisków sterowniczych 1 COM1 Zestyk zwierny "COM" nr 1 (250 V AC, 1 A) *) Sygnały analogowe z nadrzędnej rozdzielni sterującej powinny być rozdzielone galwanicznie i odłączone od PumpDrive, np. przy użyciu separujących wzmacniaczy przełączających Wejścia cyfrowe Listwa zaciskowa P4, zacisk 13 do 20 (patrz Rys. 15) PumpDrive dysponuje 6 wejściami cyfrowymi. Funkcje wejść cyfrowych od 2 do 5 można parametryzować w dowolny sposób. Wejście cyfrowe 1 i 6 zostało skonfigurowane fabrycznie. Okablowanie wejść wymaga zastosowania zacisku P4:13 (+24 V DC). Jeśli stosuje się zewnętrzne źródło napięcia 24 V DC, masa tego źródła musi być połączona z zaciskiem P4: Wyjścia przekaźnikowe Listwa zaciskowa P7, zacisk 1 do 4 (patrz Rys. 15) Funkcję dwóch bezpotencjałowych przekaźników (NO) można również parametryzować za pomocą pulpitu obsługi. 42

43 Wejścia analogowe Listwa zaciskowa P7, zacisk 5 do 10 (patrz Rys. 15) Sygnały analogowe z nadrzędnej rozdzielni sterującej powinny być rozdzielone galwanicznie i odłączone od PumpDrive, np. przy użyciu separujących wzmacniaczy przełączających. Jeśli stosuje się zewnętrzne źródło napięcia lub prądu dla wejść analogowych, masa źródła wartości zadanej lub czujnika jest zlokalizowana na zacisku P7:10. Źródło napięcia 24 V DC (zacisk P7:5 i P7:7) służy do zasilania czujnika wartości rzeczywistych, jeśli PumpDrive pracuje w trybie regulacji. Wejście analogowe 2 można alternatywnie podłączyć do listwy zaciskowej sieć-silnik-ptc. W takim przypadku nie określać funkcji wejścia na listwie zaciskowej P7: Wyjście analogowe Listwa zaciskowa P4, zacisk 11 i 12 (patrz Rys. 15) PumpDrive posiada wyjście analogowe, którego wartość wyjściową można sparametryzować za pomocą pulpitu obsługi w zależności od wejść cyfrowych Praca kilku pomp Zestaw osprzętu DPM Do redundantnej pracy pomp bliźniaczych z regulowaną prędkością obrotową (np. Etaline Z Pumpdrive) lub dwóch identycznych pomp z regulowaną prędkością obrotową pracujących równolegle dostępny jest zestaw osprzętu DPM. Zespół dwóch pomp (DPM) jest dostępny jako oddzielna część zapasowa. Zespół dwóch pomp może być wykorzystywany tylko ze standardowym panelem obsługi dla wersji PumpDrive Basic. Nie można go stosować w połączeniu z zaślepką lub graficznym panelem obsługi. Panel obsługi Pump Drive Zaślepka Standard Graficzny Basic X Advanced niedost. niedost. niedost. = niedostępny Zakres dostawy zestaw osprzętu DPM ( ): Liczba Komponent Wykorzystanie Nr identyfikacyjny 2 Zespół dwóch pomp (DPM) Moduł komunikacji do transferu danych poprzez lokalną magistralę KSB 1 CAN-- kabel magistrali (fioletowy) Transfer danych pomiędzy dwoma układami PumpDrive poprzez lokalną magistralę KSB Część zapasowa X X 1 Przewód sterowniczy (szary) Przekazywanie sygnału pomiaru czujnika różnicy X ciśnień do drugiego PumpDrive 1 Opór 500 Ω Przekształcenie sygnału pomiaru 4-20 ma (prąd) X czujnika różnicy ciśnień na wartości napięcia 0-10 VDC 2 Mostek drutowy Okablowanie wejść cyfrowych DI1 i DI6 z X napięciem 24 V DC do obu PumpDrive 3 Złącze kablowe Instrukcja obsługi PumpDrive DPM Patrz dokumentacja Tabela 23: Zakres dostawy zestaw osprzętu DPM 43

44 Magistrala lokalna KSB W systemie kilku pomp układy PumpDrive muszą być połączone za pomocą wewnętrznej magistrali lokalnej KSB. W efekcie napędy mogą się komunikować za pośrednictwem tej magistrali a aktywny pulpit obsługi Master steruje podłączonymi napędami. Maksymalna liczba przetwornic PumpDrive w trybie kilku pomp jest ograniczona do sześciu. Magistrala lokalna KSB składa się trzech przewodów sygnałowych SB1-, SB1+ i SB1-GND. Przewody te biegną od jednego PumpDrive do następnego. Magistrala lokalna KSB dla pierwszego i ostatniego PumpDrive musi zostać zakończona opornikiem. Odbywa się to za pomocą mostka drutowego między zaciskami 1 i 2 listwy zaciskowej P4 (patrz Rys. 16). Jeśli na pierwszym lub ostatnim PumpDrive jest zamontowany graficzny panel obsługi, mostek drutowy nie jest przewidziany. Obydwa przełączniki DIP z tyłu graficznego panelu obsługi (PumpDrive 2) muszą być ustawione na "Off", aby wyłączyć opór końcowy magistrali lokalnej KSB. Jako kabel łączący należy zapewnić co najmniej 3-żyłowy kabel ekranowany z przewodami skręconymi parami. Listwa zaciskowa P4, zacisk 1 do 10 (patrz Rys. 15) Podłączenie przewodu łączącego Listwa zaciskowa: Sygnał Zacisk SB1- P4: 3 i 8 Sygnał lokalnej magistrali KSB SB1+ P4: 4 i 9 Sygnał lokalnej magistrali KSB SB1-GND P4: 5 i 10 Sygnał lokalnej magistrali KSB Tabela 24: Magistrala lokalna KSB Master-Slave (1 pompa główna, 2 pompy Slave) Master-Aux-Master-Slave (1 pompa główna, 1 pomocnicza pompa główna, 1 pompa Slave) PumpDrive 1 (bez graficznego panelu obsługi) SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB1+ SB1-- SB1Z-- SB1Z P4 PumpDrive 1 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB1+ SB SB1Z-- 2 SB1Z+ 1 P4 PumpDrive 2 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB1+ SB1-- SB1Z-- SB1Z P4 PumpDrive 2 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB SB1-- SB1Z-- 2 SB1Z+ 1 P4 PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB1+ SB1-- SB1Z-- SB1Z P4 PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) Rys. 16: Okablowanie lokalnej magistrali KSB dla trybu Master-Slave i trybu Master-Aux-Master-Slave SB1_GND SB1+ SB1-- SB1_GND SB SB1-- SB1Z-- 2 SB1Z+ 1 P4 44

45 Wejścia cyfrowe Uwaga Wskazówka Jeśli na wejściu cyfrowym 2 jest napięcie 24 V i przetwornice PumpDrive są przełączone na tryb automatyczny, pompy pracują. Przy wszystkich przetwornicach PumpDrive w systemie kilku pomp na wejściach cyfrowych 1 i 6 musi być napięcie 24 V. Aby uruchomić system kilku pomp, w PumpDrive z zamontowanym zaawansowanym panelem obsługi wejście cyfrowe 2 z zewnętrznym zestykiem zwiernym musi mieć napięcie 24 V. Obydwa przełączniki DIP z tyłu graficznego panelu obsługi (PumpDrive 2) muszą być ustawione na "Off", aby wyłączyć opór końcowy magistrali lokalnej KSB. Funkcję "System start/wył." przycisku funkcyjnego można stosować do uruchamiania systemu podczas pracy kilku pomp alternatywnie do wejścia cyfrowego 2. Listwa zaciskowa P4, zacisk 13 do 19 (patrz Rys. 15) Przyłącze Listwa zaciskowa: Sygnał Zacisk Wejście cyfrowe 1 P4:14 24 V Wejście cyfrowe 6 P4:19 24 V Wejście cyfrowe 2 P4:15 24V do uruchamiania 24V P4:13 - Tabela 25: Wejścia cyfrowe Master-Slave (1 pompa główna, 2 pompy Slave) Master-Aux-Master-Slave (1 pompa główna, 1 pomocnicza pompa główna, 1 pompa Slave) PumpDrive 1 (bez graficznego panelu obsługi) GND 20 DI6 19 DI5 18 DI4 17 DI3 16 DI2 15 DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 GND 20 DI6 19 PumpDrive 1 DI5 18 (z zaawansowanym DI4 17 graficznym panelem DI3 16 obsługi) DI2 15 DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 Start systemu GND 20 DI6 19 PumpDrive 2 DI5 18 (z zaawansowanym DI4 17 graficznym panelem DI3 16 DI2 15 obsługi) DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 Start systemu GND 20 DI6 19 PumpDrive 2 DI5 18 (z zaawansowanym DI4 17 graficznym panelem DI3 16 obsługi) DI2 15 DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 Start systemu PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) GND 20 DI6 19 DI5 18 DI4 17 DI3 16 DI2 15 DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) GND 20 DI6 19 DI5 18 DI4 17 DI3 16 DI2 15 DI V 13 AGND 12 AN--OUT 11 P4 Rys. 17: Okablowanie wejść cyfrowych dla trybu Master-Slave i trybu Master-Aux-Master-Slave- 45

46 Podłączenie czujnika Master/Aux-Master Jeśli sygnał czujnika podłączony jest do napędu z nadrzędnego systemu sterującego lub PLC, należy się upewnić, że chodzi tu wyłącznie o sygnały, które są galwanicznie odizolowane. Jeśli nastąpi awaria aktywnego panelu obsługi Master, jednostka Aux-Master przejmuje funkcję regulacji urządzenia. Z tego względu czujnik należy okablować równolegle do obu napędów, aby zapewnić napięcie dla czujnika w przypadku awarii pompy głównej. Jeśli wykorzystuje się czujnik z sygnałem ma, między zaciskami P7:6 i 7 należy zamontować opornik 500-Ohm. 3-przewodowy czujnik 2-przewodowy czujnik PumpDrive 1 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM PumpDrive 1 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM P7 P7 PumpDrive 2 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM przewod. czujnik 4-20 ma 500 Ω PumpDrive 2 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM przewod. czujnik 4-20 ma 500 Ω P7 P7 PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM P7 PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM P7 Rys. 18: Przykład podłączenia czujnika 3-przewodowego i czujnika 2-przewodowego w systemie Master-Aux-Master-. 46

47 PumpDrive 1 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) PumpDrive 2 (z zaawansowanym graficznym panelem obsługi) PumpDrive 3 (bez graficznego panelu obsługi) ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM1 ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM1 ABNG P7 AIN1 GND AIN2 +24V NO2 COM2 NO1 COM P7 P7 P7 Czujnik 1 0(2)-10V Czujnik 2 Rys. 19: Przykład podłączenia dwóch oddzielnych czujników w systemie Master-Aux-Master 47

48 Panel obsługi Panel obsługi można demontować lub montować tylkopowyłączeniu napięcia. Uwaga Panel obsługi zawiera elementy wrażliwe na ładunki elektrostatycznie! Przed pracami na panelu obsługi personel musi się pozbyć ładunków elektrostatycznych. Panel obsługi można obrócić do odpowiedniego położenia montażowego. Typy paneli obsługi Rys. 20: Typy paneli obsługi standardowy obrócony o 180 Wyjąć śruby krzyżowe w panelu obsługi i wyjąć panel. Z tyłu panelu obsługi jest umieszczony moduł CPU (standardowo we wtyku 1), patrz Rys. 21. Jeśli panel obsługi ma być obrócony o 180 stopni, moduł CPU należy zamontować na panelu we wtyku 2 (Rys. 23). Wtyk 1 CPU Wtyk 2 Rys. 21: Standardowa wersja panelu obsługi Moduł CPU można wyjąć po odkręceniu śrub. 48

49 Wtyk 1 Wtyk 2 Rys. 22: Tył panelu obsługi bez modułu CPU Moduł CPU jest obrócony o 180 i jest zamocowany we wtyku 2. Wtyk 1 CPU Wtyk 2 Rys. 23:Moduł CPU we wtyku 2 Teraz cały panel obsługi obrócony o 180 można zamontować na PumpDrive Montaż standardowego panelu obsługi Przed instalacją standardowego panelu obsługi należy sprawdzić, czy występują poniższe przyłącza: 24V, GND Sprawdzić, czy PumpDrive jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym uruchomieniem. Następnie odkręcić śruby z zamontowanej zaślepki / graficznego panelu obsługiiwyjąć te części. Luźne końcówki kablowe w standardowym panelu obsługi podłączyć do listy zaciskowej przetwornicy PumpDrive w poniższy sposób: - czerwony kabel 24 V (zacisk P4:13) - czarny kabel GND (zacisk P4:20) Następnie miniprzyłącze USB panelu podłączyć do miniprzyłącza USB przetwornicy PumpDrive (patrz Rys. 24). Ustawić standardowy panel obsługi i dokręcić go śrubami. 49

50 Miniprzyłącze USB Rys. 24: Podłączenie standardowego panelu obsługi Instalacja modułu magistrali sterowniczej Moduł magistrali sterowniczej można montować / demontować tylko po odłączeniu napięcia. Moduł jest umieszczony w dolnym wtyku (patrz Rys. 25) w przetwornicy PumpDrive. Niezależnie od rodzaju zastosowanego modułu magistrali sterowniczej (LON, Profibus), montaż modułów przebiega identycznie. Moduł magistrali sterowniczej Rys. 25: PumpDrive z modułem magistrali sterowniczej, przykład: magistrala LON Do ekranu o dużej częstotliwości należy stosować kable ekranowane magistrali LON oraz Profibus i wykonywać montaż zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej. Można zastosować następujący typ kabla: min. 0,5 mm AWG 24 (np. G-Y(st) Y 2x2x0,8 mm 2 ) Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 200 mm od innych przewodów elektrycznych. Do kabla nie doprowadzać napięcia oróżnych wartościach (np. alarm 230 V i start 24 V). Przestrzegać przepisów lokalnych. 50

51 Instalacja dławików sieciowych Prądy wejściowe sieci I n w Tabela 20 są wartościami orientacyjnymi odnoszącymi się do znamionowej pracy napędu. Prądy te mogą się zmieniać odpowiednio do istniejącej impedancji sieci. Przy sieciach bardzo sztywnych (mała impedancja) mogą wystąpić wyższe wartości prądu. W celu ograniczenia sieciowego prądu wejściowego oprócz dławików sieciowych zintegrowanych w układzie PumpDrive (zakres mocy do 45 kw włącznie) można zastosować zewnętrzne dławiki sieciowe. Należy je dobrać zgodnie z Tabela 94, strona 102. Dodatkowo dławiki sieciowe redukują oddziaływanie na sieć i poprawiają współczynnik mocy. Koniecznie uwzględniać wymagania normy DIN EN

52 7 Uruchamianie Przed uruchomieniem i podłączeniem napięcia sieciowego do urządzenia konieczne jest uwzględnienie następujących punktów. Niebezpieczeństwo utraty życia w wyniku porażenia prądem! - Przed rozpoczęciem prac mechanicznych lub elektrycznych urządzenie musi zostać fachowo odłączone od napięcia sieciowego i zabezpieczone. - Podłączania bądź demontażu panelu obsługi nie wolno wykonywać pod napięciem. - Przed kontrolą izolacji silnika i przewodów koniecznie odłączyć urządzenie od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. - Na urządzeniu nie wolno wykonywać kontroli pod kątem wytrzymałości dielektrycznej. - Podczas pomiarów napięcia należy zawsze używać miernika z wystarczającą izolacją i odpowiednim zakresem pomiarowym. Uwaga Niewłaściwe zastosowanie może spowodować szkody rzeczowe! - Należy upewnić się, że - pompa jest wypełniona czynnikiem i odpowietrzona, - przepływ w pompie ma miejsce wyłącznie w kierunku przewidzianym konstrukcyjnie, aby nie dopuścić do pracy generatorowej urządzenia, - nagłe uruchomienie silnika lub agregatu pompy nie spowoduje szkód rzeczowych i osobowych, - na wyjściach urządzenia nie podłączono obciążenia pojemnościowego np. w celu kompensacji prądu biernego, - napięcie sieciowe odpowiada zakresowi dozwolonemu dla urządzenia - przewód zasilający i sterujący urządzenia są w należyty sposób podłączone i okablowane. Wszystkie podłączenia i wymagane ustawienia parametrów należy powierzać przeszkolonemu personelowi - wszystkie zwolnienia i polecenia startu urządzenia należy dezaktywować (wejścia cyfrowe 1 podczas pracy jednej pompy lub wejścia cyfrowe 1 i 2 podczas pracy kilku pomp) - do modułu mocy nie jest doprowadzone napięcie - wyjścia urządzenia nie są włączone równolegle - wejścia i wyjścia nie są połączone w sposób bezpośredni - Urządzenia ani agregatu pompy nie wolno obciążać powyżej mocy znamionowej. - Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane w połączeniu z systemem wielu pomp, przed jego uruchomieniem uwzględnić informacje zawarte w rozdziałach i oraz 7.5. Celem podkreślenia istniejących związków podaje się także zależności między pojedynczymi parametrami. Jeśli nie wymieniono wyraźnie poziomu dostępu parametru, chodzi zawsze o poziom dostępu "klient". Wyjaśnienia na temat dostępu i hasła są opisane w rozdziale "Poziomy dostępu". Lista parametrów języka i poziomów dostępu: Parametr Opis Możliwości ustawienia Dostęp Język wyświetlania Klient Dostęp po wprowadzeniu hasła klienta Standard Dostęp po wprowadzeniu hasła serwisu Standard Wprowadzenie hasła do poziomu dostępu-klienta Klient Chroniony hasłem poziom dostępu do parametrów klienta 1 - Zablokowane Standard 1 2-Włączone UF Tabela 26: Parametry języka i poziomów dostępu 52

53 7.1 Praca jednej pompy Ustawianie parametrów silnika Wersja PumpDrive do montażu na silniku (MM): Parametry silnika są ustawione fabrycznie. Wersja PumpDrive do montażu w szafie rozdzielczej (CM) lub na ścianie (WM). Koniecznie sprawdzić zgodność fabrycznych parametrów silnika z danymi podanymi na tabliczce znamionowej silnika i ewentualnie je dopasować. Ustawienia fabryczne PumpDrive pozwalają na eksploatację w połączeniu z 4-biegunowym silnikiem Siemensa. Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie do Moc znamionowa 0, [kw] zależnie od Napięcie znamionowe [V] wielkości konstru Częstotliwość znamionowa [Hz] kcyjnej Prąd znamionowy 0, [A] Znamionowa prędkość obrotowa [1/min] Znam. cos.phi Włączanie/wyłączanie termicznej ochrony silnika PTC 1 - Bez ochrony 2 - Ochrona PTC Kierunek obrotu silnika 1 - Zgodnie z ruchem 1 wskazówek zegara 2 - Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Dolna wartość graniczna dla częstotliwości silnika [%] Górna wartość graniczna dla częstotliwości [%] silnika Częstotliwość wyjściowa w trybie ręcznym [%] Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 Tabela 27: Parametry silnika UF 2 53

54 7.1.2 Dopasowanie PumpDrive do pompy (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) Aby dostosować PumpDrive do napędzanej pompy, należy ustawić poniższe parametry. Znajdują się one w dokumentacji pompy. Przy użyciu pomp wielostopniowych należy zapewnić, że wartości mocy ustawione w parametrach od do odpowiadają całkowitemu poborowi mocy pompy. W razie potrzeby należy uwzględnić liczbę stopni, bazując na charakterystyce. Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Ustawienie Znamionowa prędkość obr/min obrotowa pompy Rho kg/m Liczba stopni Q opt m 3 /h Q min m 3 /h Q max m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h Q_ m 3 /h H_ m H_ m H_ m H_ m H_ m H_ m H_ m P_ kw P_ kw P_ kw P_ kw P_ kw P_ kw P_ kw Tabela 28: Parametry dopasowania PumpDrive do pompy 54

55 7.2 Tryb ręczny za pomocą panelu obsługi Przyciski paneli obsługi mają następujące funkcje. Po awarii zasilania należy powtórnie uruchomić tryb ręczny. Standardowy panel obsługi Napęd pracuje przy dolnej wartości granicznej częstotliwości silnika, jeśli wcześniej znajdował się on w stanie OFF lub Auto-Stop. Jeśli napęd znajduje się przed przełączeniem na Auto-Run, przejmuje on aktualną prędkość obrotową. Ustawianie prędkości obrotowej, patrz rozdział Napęd wyłącza się. Napęd w trybie automatycznym. Graficzny panel obsługi Napęd pracuje przy dolnej wartości granicznej częstotliwości silnika ( ), jeśli wcześniej znajdował się on w stanie OFF lub Auto-Stop. Jeśli napęd znajduje się przed przełączeniem na Auto-Run, przejmuje on aktualną prędkość obrotową. Wskazanie zmienia się na częstotliwość wyjściową w trybie ręcznym. Aktualną wartość można także wyświetlić w parametrzeustawienie częstotliwości wyjściowej Hb ( ). Aktualna częstotliwość wyjściowa PumpDrive jest wyświetlana w procentach w odniesieniu do 50 Hz. Zmiana parametrów. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zmiana prędkości obrotowej możliwa jest tylko w zakresie między ustawionym minimum a maksimum. Napęd wyłącza się. Napęd w trybie automatycznym. 55

56 7.3 Tryb ustawiania W trybie ustawiania PumpDrive konwertuje zaprogramowaną wartość zadaną na odpowiednią prędkość obrotową silnika. Regulator procesu jest wyłączony. Napęd uruchamia się w trybie pracy Automatyka, jeśli wejście cyfrowe 1 jest podłączone do 24 V DC (listwa zaciskowa P4:13/14). Schemat połączeń jest opisany w rozdziale 13.3 (przykłady podłączenia). Funkcja Urządzenie Konfiguracja Zakres ustawienia Konfiguracja wartości zadanej Listwa zaciskowa P7 Wejście analogowe 1 (P7:9/10) 5-10 V DC Hz Graficzny panel obsługi Ustawiana wartość zadana ( ) % Hz Standardowy panel Ustawienie, patrz rozdział % Hz obsługi Magistrala sterownicza Patrz dokumentacja modułu magistrali sterowniczej Polecenie startu Listwa zaciskowa P4 Wejście cyfrowe 1 (P4:13/14) Start w automatycznym trybie pracy Graficzny panel obsługi Standardowy panel obsługi Magistrala sterownicza Patrz dokumentacja modułu magistrali sterowniczej Tabela 29: Tryb ustawiania Konfiguracja wartości zadanej/jednostka wartości zadanej Podczas konfiguracji wartości zadanej można jednocześnie zastosować do 3 źródeł wartości zadanej. Wewnętrznie tworzona jest suma na podstawie wszystkich źródeł wartości zadanych ( "Suma wartości zadanej" = maksymalnie 100% wartości zadanej). Sumaryczna wartość zadana umożliwia zastosowanie wejścia analogowego 1, panelu obsługi lub magistrali sterowniczej jako źródła wartości zadanej bez konieczności uprzedniej parametryzacji. W większości zastosowań wymagane jest tylko jedno źródło wartości zadanej Źródło wartości zadanej Źródło wartości zadanej Źródło wartości zadanej Suma wartości zadanych Suma wartości zadanych Min. wartość zadana ( ) * = Maks. wartość Min. wartość zadana zadana ( ) ( ) wartość zadana ( ) Rys. 26: Sumaryczna wartość zadana Jednostka wartości zadanej jest fabrycznie ustawiona na procenty (%). Zakres wartości zadanej 0-100% odnosi się w trybie ustawiania do częstotliwości wyjściowej 0-50 Hz, przy nadsynchronicznym trybie pracy do 0-60 Hz lub 0-70 Hz. Fabrycznie minimalna częstotliwość wyjściowa Częstotliwość niska ( ) jest ustawiona na 25 Hz (50%), tzn. zakres ustawiania wartości zadanej wynosi % (np V, ma). W przypadku skonfigurowania wartości zadanej na wartość poniżej 50%, napęd pracuje zawsze na swojej częstotliwości minimalnej 25 Hz (50%). Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Źródło wartości zadanej 1 1 bez Źródłowartości zadanej 2 2 Analog IN 1 3 Analog IN 2 4 Wewnętrzna wartość Źródłowartości zadanej 3 zadana 5 Wartość zadana magistrali sterowniczej 5 6 Wartość zadana RS Min. wartość zadana [%] 0% Maks. wartość zadana [%] 100% Wskazanie sumarycznej wartości zadanej w [%] - - Tabela 30: Parametry konfiguracji wartości zadanych w trybie ustawiania Podczas wprowadzania wartości zadanej w jednostkach (np. Hz lub obr/min) konieczne są następujące ustawienia: 56

57 Parametr Opis Jednostka Jednostka wartości zadanej Hz / obr/min zamiast % Maks. wartość zadana 50 Hz 3000 obr/min (w silnikach 2-biegunowych) 1500 obr/min (w silnikach 4-biegunowych) zamiast 100% Tabela 31: Jednostki dla konfiguracji wartości zadanych Tryb ustawiania z zewnętrznym sygnałem standardowym Standardowo wejście analogowe 1 (zacisk P7:9 AnIn1 i 10 AGND P7) jest ustawione jako źródło wartości zadanej ( ). Jako sygnału oczekuje się napięcia stałego 0-10 V (0-100%). Jeśli konieczne jest użycie sygnału prądowego, np ma (0-100%), parametr AnIn1 ustawienia ( ) należy przełączyć na "Prąd". Parametry do umożliwiają dopasowanie wejścia wartości zadanej do sygnału. Jeśli wartość zadana wynosi 50%, PumpDrive pracuje zawsze na swojej fabrycznie ustawionej częstotliwości minimalnej 25 Hz ( : 50%). Jeśli zakres ustawiania sygnału wartości zadanej powinien obowiązywać od częstotliwości minimalnej ( ), parametr AnIn1 niski ( ) należy ustawić na 50 % i na odpowiednią jednostkę. Przykład: Jeśli parametr AnIn1 niski ( ) zostanie ustawiony na 50 %, sygnał regulacji 0-10 V zostanie przyporządkowany do zakresu częstotliwości Hz. Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Ustawienie parametru Analog IN 1 1 prąd 2 2 napięcie Analog IN 1 napięcie niskie 0[V]doAnalog IN 1 napięcie wysokie ( ) Analog IN 1 napięcie wysokie Analog IN 1 napięcie niskie ( ) do10[v] Analog IN 1 prąd niski 0[mA]doAnalog IN 2 prąd wysoki ( ) Analog IN 1 prąd wysoki Analog IN 1 prąd niski ( ) do20[ma] Jednostka Analog IN 1 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 1 0doWysoka wartość dla Analog IN 1 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 1 Niska wartość dla Analog IN 1 ( ) do Analog IN 1 stała czasowa filtra 0,1..10 [s] 0,1 Wraz ze zwiększeniem stałej czasu zwiększa się wygładzenie sygnału Analog IN 1 współczynnik 0, skalowania Zmiana skalowania umożliwia modyfikację zakresu regulacji sygnału wejściowego o pożądany współczynnik Opis Analog IN 1 1 Proces 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 5 Temperatura 1 Tabela 32: Parametr trybu ustawiania z zewnętrznym sygnałem standardowym Przykład: Parametryzacja wejścia analogowego 1 Konfiguracja wartości zadanych Sygnał Parametr Opis 0-10 V 4-20 ma AnIn1 ustawienia Napięcie Prąd Analog IN 1 napięcie niskie Analog IN 1 napięcie wysokie Analog IN 1 prąd niski Analog IN 1 prąd wysoki Źródłowartości zadanej 1 Analog IN1 Analog IN1 Tabela 33: Parametryzacja wejścia analogowego 1 (przykład) Wartość zadana np. 7,5 V lub 16 ma odpowiada wówczas wartości 75%/37,5 Hz/2250 obr/min (silnik 2-biegunowy)/1125 obr/min (silnik 4-biegunowy). 57

58 7.3.3 Tryb ustawiania za pomocą panelu obsługi Graficzny panel obsługi Wartość zadaną prędkości obrotowej można także konfigurować za pomocą panelu obsługi. W tym celu parametr Źródłowartości zadanej 2 ( ) musi być ustawiony na "ustawianą wartość zadaną" (ustawienie fabryczne). Konfiguracja wartości zadanej odbywa się za pomocą parametru Wartość zadana ( ). Jednostka wartości zadanej jest ustawiana za pomocą parametrów Jednostka wartości zadanej ( ) i Maks. wartość zadana ( ) (patrz rozdział 7.3.1). Przykład Silnik 2-biegunowy powinien pracować na prędkości obrotowej 2500 obr/min: n zad. n max n min (zad. max zad. min ) = zad.[%] 3000 obr min 2500 obr min 1500 obr min (100% 50%) = 83, 33% Parametr Ustawienia UF % Hz obr/min Ustawiana wartość zadana % % Hz obr/min % 50 Hz 3000 obr/min ,33% 41,67 Hz 2500 obr/min 0 Tabela 34: Parametry trybu ustawiania za pomocą panelu obsługi Standardowy panel obsługi Wartość zadaną można także programować za pomocą standardowego panelu obsługi (patrz rozdział ) Tryb ustawiania za pomocą magistrali sterowniczej Jeśli wartość zadana jest wprowadzana za pomocą magistrali sterowniczej (np. LON, Profibus), parametr Źródło wartości zadanej 3 ( ) ze "zdalną wartością zadaną" jest już ustawiony. Za pomocą parametru Sterowanie magistralą sterowniczą ( ) należy po instalacji aktywować moduł magistrali, aby możliwe było wczytanie wartości zadanej. Konfiguracja wartości zadanej musi być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją modułów magistrali, jednak należy ją dostosować do podstawowych ustawień PumpDrive Tryb ustawiania za pomocą cyfrowego potencjometru (przyciski) Funkcję można zawsze włączać przy napędach pojedynczych, o ile sparametryzowane wejścia cyfrowe są okablowane. Funkcja umożliwia ustawienie prędkości obrotowej za pomocą przycisków zewnętrznych lub impulsów. W tym przypadku stosuje się dwa wejścia cyfrowe: Parametr Opis Ustawienie Wejście Funkcja Digital IN4 Konfiguracja wartości zadanej Funkcja Digital IN3 Konfiguracja wartości zadanej - Tabela 35: Wejścia cyfrowe dla trybu ustawiania za pomocą potencjometru cyfrowego Wejście cyfrowe 4 (zacisk P4:17) Wejście cyfrowe 3 (zacisk P4:16) Parametr Ustawianie wartości zadanej ( ) definiuje, o jaki procent zwiększa/zmniejsza się wartość zadana dla każdego impulsu na wejściu cyfrowym. Regulacja prędkości obrotowej funkcjonuje w obrębie zaprogramowanego zakresu częstotliwości. Jeśli ustawiona prędkość obrotowa 10 minut nie zmieni się,wartość zostanie zachowana w pamięci i po uruchomieniu stanie się wartością bazową. Jeśli wejścia cyfrowe będą przez dłuższy czas zajęte (maks. czas trwania impulsu > 1 s), wówczas wartość zadana będzie stale biegła do górnego lub dolnego zakresu. 58

59 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Funkcja Digital IN 2 Patrz lista wyboru I, strona Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN Źródło wartości zadanej 1 bez 4 2 Analog IN 1 3 Analog IN 2 4 Wewnętrzna wartość zadana 5 Wartość zadana magistrali sterowniczej 6 Wartość zadana RS Współczynnik skalowania dla 1 wartości zadanej Dolne ograniczenie wartości zadanej 0doGórne ograniczenie wartości zadanej ( ) w 0 jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Górne ograniczenie wartości zadanej Dolne ograniczenie wartości zadanej ( ) do 9999 w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Aktualna wartość zadana dla trybu ręcznego Czynności umożliwiające regulację częstotliwości zadanej Jednostka fizyczna dla wartości zadanej Tabela 36: Parametry trybu ustawiania za pomocą potencjometru cyfrowego Dolne ograniczenie wartości zadanej ( ) dogórne 0 ograniczenie wartości zadanej ( ) wjednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) w jednostce fizycznej dla wartości zadanej 0,1 ( ) Patrz lista wyboru III, strona Tryb ustawiania ze stałą prędkością obrotową Funkcja umożliwia zmianę aktualnej prędkości obrotowej układu PumpDrive dzięki ustalonej liczbie obrotów. W tym przypadku stosuje się dwa wejścia cyfrowe. Funkcję można zawsze włączać przy napędach pojedynczych, o ile wejścia cyfrowe są sparametryzowane i okablowane. W zależności od okablowania wejść cyfrowych można wybrać 3stałe prędkości obrotowe. Funkcję wybranych wejść cyfrowych należy przełączyć na "Konfiguracja OutF bit0" i "Konfiguracja Out F bit1". Jeśli w trybie ustawiania nie podłączono wejść cyfrowych, PumpDrive wykorzystuje konfigurację wartości zadanych jako częstotliwość wyjściową. Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie UF do Funkcja Digital IN 2 Patrz lista wyboru I, strona Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN Częstotliwość stała, wybór za pomocą wejść [%] cyfrowych Częstotliwość stała, wybór za pomocą wejść [%] cyfrowych Częstotliwość stała, wybór za pomocą wejść [%] cyfrowych Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 Tabela 37: Parametry trybu ustawiania ze stałą prędkością obrotową Tabela 38 zawiera informacje o stałej prędkości obrotowej podczas rozruchu. Parametry od Ustawianie wyj. częst.1( )do Ustawianie wyj. częst. 3 ( ) umożliwiają zmianę stałej prędkości obrotowej w obrębie ustawionych częstotliwości Częstotliwość niska ( ) iczęstotliwość wysoka ( ). Bit 1 Bit 0 Wyjściowa częstotliwość układu PumpDrive 0V 0V Częstotliwość zgodna z konfiguracją wartości zadanej (np. poprzez wejście analogowe) 0V 24 V Częstotliwość zgodna z parametrem V 0V Częstotliwość zgodna z parametrem V 24 V Częstotliwość zgodna z parametrem Tabela 38: Stałe prędkości obrotowe w okablowaniu wejść cyfrowych 59

60 7.4 Tryb regulacji PumpDrive dysponuje zintegrowanym regulatorem procesu (regulator PI). Czujnik zewnętrzny dostarcza regulatorowi procesu sygnał wartość rzeczywistej. Dzięki porównaniu z wartością zadaną zmiany zużycia są rejestrowane i wyrównywane za pomocą regulacji prędkości obrotowej. Ponadto można korzystać z dwóch wejść analogowych, które umożliwiają podłączenie drugiego czujnika. Parametryzacja umożliwia wówczas ustawienie analizy maksymalnej lub minimalnej oraz tworzenie wartości średniej bądź różnicy. PumpDrive jest skonfigurowany fabrycznie w taki sposób, że automatycznie rozpoznaje czujnik na wejściu analogowym 2 i automatycznie przełącza się na tryb regulacji w następujących przypadkach: - na wejściu analogowym 2 podłączono czujnik, który został rozpoznany (P7:6/7) - na zaciskach czujnika PTC jest sygnał prądu 4-20 ma, który został rozpoznany (zaciski 1/2 w skrzynce przyłączeniowej i zaciskowej silnika) Jako ustawienie fabryczne na wejściu analogowym 1 wczytywana jest wartość zadana (sygnał standardowy 0-10 V). Wszystkie jednostki i zakresy regulacji są wyrażane w procentach. Parametry eksploatacyjne oraz wartości zadane mogą być wyświetlane w innej jednostce (patrz rozdział 7.4.4). W trybie regulacji wejście cyfrowe 1 (listwa zaciskowa P4:14) musi być podłączone do 24 V DC (listwa zaciskowa P4:13). Jeśli wejście cyfrowe 1 jest podłączone do 24 V DC i PumpDrive jest ustawiony na tryb automatyczny, przetwornica częstotliwości włącza się. Jeśli PumpDrive posiada zaślepkę, napęd włącza się po przyłączeniu do wejścia cyfrowego 1 napięcia 24 V DC. Podczas pracy kilku pomp ustawienia dla trybu regulacji należy przeprowadzić na pompie głównej za pomocą aktywnego panelu obsługi Master. Jeśli napęd (pojedynczy napęd) znajduje się w trybie regulacji i tryb stałej prędkości obrotowej został sparametryzowany (patrz rozdział 7.3.6), napęd zachowuje się następująco: - Jeśli nie podłączono żadnych wejść cyfrowych (skonfigurowanych dla stałej prędkości obrotowej), regulacja odbywa się zgodnie z podanymi wielkościami regulowanymi. - Gdy wejścia cyfrowe (skonfigurowane dla stałej prędkości obrotowej) zostaną podłączone, napęd przełącza się z trybu regulacji na tryb ze stałą prędkością obrotową.wyjściowa częstotliwość układu PumpDrive odpowiada wówczas wartościom zgodnym z parametrami od Ustawianie częstotliwości wyjściowej 1 ( ) do Ustawianie częstotliwości wyjściowej 3 ( ). - Po usunięciu połączenia napęd przechodzi ponownie do trybu regulacji. PumpDrive Wartość zadana (wewnątrz/na zewnątrz) Generator ciepła Czujnik różnicyciśnień Odbiornik Rys. 27: Przykład dla trybu regulacji PumpDrive p zad. p Regulator procesu n zad. (regulator PI) Regulator prędkości obrotowej (regulator PI) U[V,f] Odcinek regulowany p rzecz p rzecz Rys. 28: Schemat blokowy - tryb regulacji 60

61 Funkcja Urządzenie Konfiguracja Zakres ustawienia Konfiguracja wartości zadanej Listwa zaciskowa P7 Wejście analogowe 1 (P7:9/10) 0-10 V DC Zakres wartości czujnik Graficzny panel obsługi Ustawiana wartość zadana ( ) 0-100% Zakres wartości czujnik Standardowy panel Ustawienie, patrz rozdział obsługi 0-100% Zakres wartości czujnik Magistrala sterownicza Patrz dokumentacja modułu magistrali sterowniczej Polecenie startu Listwa zaciskowa P4 Wejście cyfrowe 1 (P4:13/14) Start w automatycznym trybie pracy Graficzny panel obsługi Standardowy panel obsługi Magistrala sterownicza Patrz dokumentacja modułu magistrali sterowniczej Tabela 39: Tryb regulacji Schemat połączeń jest opisany w rozdziale 13.3 (przykłady podłączenia) Konfiguracja wartości zadanych Podczas konfiguracji wartości zadanej można jednocześnie zastosować do 3 źródeł wartości zadanej. Wewnętrznie tworzona jest suma na podstawie wszystkich źródeł wartości zadanych (Suma wartości zadanej ( ) = maksymalnie 100% wartości zadanej). Sumaryczna wartość zadana umożliwia zastosowanie wejścia analogowego 1, panelu obsługi lub magistrali sterowniczej jako źródławartości zadanej bez konieczności uprzedniej parametryzacji. W większości zastosowań konieczne jest tylko jedno źródło wartości zadanej Źródłowartości zadanej Źródłowartości zadanej Źródłowartości zadanej Suma wartości zadanych Suma Min. wartość wartości zadana zadanych ( ) * = Maks. zadana ( ) wartość Min. zadana ( ) wartość Wartość zadana ( ) Rys. 29: Sumaryczna wartość zadana Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Źródło wartości zadanej 1 1 bez Źródłowartości zadanej 2 2 Analog IN 1 3 Analog IN Źródłowartości zadanej 3 4 Wewnętrzna wartość zadana 5 Wartość zadana magistrali sterowniczej 5 6 Wartość zadana RS Min. wartość zadana [%] 0% Maks. wartość zadana [%] 100% Wskazanie sumarycznej wartości zadanej w [%] - - Tabela 40: Parametry konfiguracji wartości zadanych w trybie regulacji Sygnał czujnika Standardowo wejście analogowe 2 (zacisk P7:6 AIN2 i 10 AGND P7) jest zaprogramowane do podłączenia sygnału prądowego 4-20 ma. Jeśli czujnik jest podłączony, PumpDrive przełącza się automatycznie po restarcie z trybu ustawiania na tryb regulacji. Parametr Tryb PI- ( ) jest wówczas włączony. Automatyczne rozpoznawanie czujnika można wyłączyć za pomocą parametru PI-Auto ( ). Wówczas PumpDrive z PI-Modus ( )możesię w razie potrzeby przełączyć na tryb regulacji. Jeśli nie stosuje się sygnału czujnika 4-20 ma, wejście analogowe 2 należy odpowiednio przeprogramować. Parametr Wybór źródła Feedback (wart. rzecz.)-( )umożliwia przestawienie źródła wartości rzeczywistej. Ponadto można wczytać 2 sygnały za pomocą AnIn1 oraz AnIn2, aby umożliwić kontrolę tych sygnałów według następujących kryteriów: - różnica pomiędzy obydwoma wartościami sygnałów DIFF(AI1, AI2) - minimum obu wartości sygnałów MIN(AI1, AI2) - maksimum obu wartości sygnałów MAX(AI1, AI2) - wartość średnia obu wartości sygnałów AVE(AI1, AI2) W takim przypadku konfiguracja wartości zadanej następuje za pomocą panelu obsługi lub magistrali sterowniczej. Jeśli wartość rzeczywista jest wczytywana za pomocą magistrali sterowniczej, źródło należy przestawić na opcję "Zdalna wartość rzeczywista". 61

62 Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesieni UF edo Dolna wartość graniczna dla [%] częstotliwości silnika Górna wartość graniczna dla [%] częstotliwości silnika Ustawienia parametrów dla Analog IN 2 1 prąd 1 2 napięcie Analog IN 2 napięcie niskie 0[V]doAnalog IN 2 napięcie wysokie 0 ( ) Analog IN 2 napięcie wysokie Analog IN 2 napięcie niskie ( ) do [V] Analog IN 2 prąd niski 0[mA]doAnalog IN 2 prąd wysoki 4 ( ) Analog IN 2 prąd wysoki Analog IN 2 prąd niski ( ) do20 20 [ma] Jednostka Analog IN 2 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 2 0doWysoka wartość dla Analog IN 2 0 ( ) wjednostka Analog IN 2 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 2 Niska wartość dla Analog IN 2 ( ) 100 do 9999 w Jednostka Analog IN 2 ( ) Analog IN 2 stała czasowa filtra 0,1..10 [s] 0, Analog IN 2 współczynnik skalowania 0, Opis Analog IN 2 1 Proces 1 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 5 Temperatura Włączanie/wyłączanie regulatora PI 1 - Zablokowane 1 2-Włączone Proporcjonalne wzmocnienie regulatora 1 PI - kp Regulator całkujący PI [s] Kierunek działania regulatora PI 1 ujemny 1 2 dodatni Typ procesu regulacji PI 1 Ciśnienie stałe 2 2 Ciśnienie zmienne 3 Przepływ stały 4 Innawartość zadana PI-Auto Detect 1 - Zablokowane 2-Włączone Wybór źródła Feedback (wartości rzeczywistej) 1 Analog IN 1 2 Analog IN 2 3 DIFF(AI1, AI2) 4 MIN(AI1, AI2) 5 MAX(AI1, AI2) 6 AVE(AI1, AI2) 7 Zdalna wartość rzeczywista Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 2 Tabela 41: Parametry sygnału czujnika 62

63 7.4.3 Typy regulatorów W większości zastosowań regulacja dotyczy różnicy ciśnień lub ciśnienia absolutnego. Z tego względu parametr Typ procesu PI ( ) jest fabrycznie ustawiony na "ciśnienie zmienne". Jeśli wymagany jest inny typ regulatora, należy dokonać stosownego wyboru. Typ procesu "ciśnienie zmienne" uruchamia funkcję DFS (patrz rozdział 7.9.1). Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie UF do Włączanie/wyłączanie regulatora PI 1 - Zablokowane 1 2-Włączone Proporcjonalne wzmocnienie regulatora 1 PI - kp Regulator całkujący PI [s] Kierunek działania regulatora PI *) 1 ujemny 1 2 dodatni Typ procesu regulacji PI 1 Ciśnienie stałe 2 2 Ciśnienie zmienne 3 Przepływ stały 4 Innawartość zadana PI-Auto Detect 1 Zablokowane 2 2-Włączone Dolna wartość graniczna dla [%] częstotliwości silnika Górna wartość graniczna dla [%] częstotliwości silnika Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 Tabela 42: Parametry typów regulatorów *) Jeśli kierunek działania jest ujemny, PumpDrive redukuje prędkość obrotową wprzypadku przekroczenia wartości zadanej przez wartość rzeczywistą. Wefekcie np. przy regulacji poziomu pojemnika pobierającego należy przełączyć kierunek działania na "dodatni" Jednostka wartości zadanej i rzeczywistej Wartość zadana i rzeczywista musi być wyrażona w identycznej jednostce, aby uniknąć nieprawidłowej regulacji. Końcowa wartość zakresu pomiarowego czujnika określa wartości ustawień dla wartości zadanej i rzeczywistej. Jeśli przykładowo stosuje się czujnik ciśnienia z zakresem 0-6 bar, to odpowiada on sygnałowi wartości rzeczywistej 0-100%. Jeśli docelowa wartość zadana ma wynieść przykładowo 4,5 bar, to odpowiada ona wartości zadanej 75 %. Jednostka wartości zadanej i rzeczywistej jest fabrycznie ustawiona na [%]. Parametr Opis Ustawienie Możliwości ustawienia fabryczne Jednostka fizyczna dla wartości 1 Patrz lista wyboru III, strona 126 zadanej Jednostka fizyczna dla Q Jednostka fizyczna dla ciśnienia Maks. wartość zadana 100 dla jednostki %: wybrać 100% tylko jednostka bar, m, m 3 /h,...: ustawić na końcową wartość czujnika, np. 6 bar Jednostka Analog IN 2 1 Patrz lista wyboru III, strona Wysoka wartość dla Analog IN % lub końcowa wartość czujnika, np. 6 bar Tabela 43: Parametr jednostki wartości rzeczywistej i zadanej Tryb regulacji z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej Standardowo wejście analogowe 1 (zacisk P7:9 AIN1 i 10 AGND P7) jest ustawione jako źródło wartości zadanej ( ). Jako sygnału oczekuje się napięcia stałego 0-10 V (0-100%). Jeśli konieczne jest użycie sygnału prądowego, np ma (0-100%), parametr Al 1 ustawienia ( ) należy odpowiednio przełączyć. Parametry Analog IN 1 napięcie niskie ( ) doanalog IN 2 prąd wysoki ( ) umożliwiają dopasowanie wejścia wartości zadanej do sygnału. 63

64 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Ustawienia parametrów dla Analog 1 prąd 2 IN 1 2 napięcie Analog IN 1 napięcie niskie 0[V]doAnalog IN 1 napięcie wysokie ( ) Analog IN 1 napięcie wysokie Analog IN 1 napięcie niskie ( ) do10 [V] Analog IN 1 prąd niski 0[mA]doAnalog IN 2 prąd wysoki ( ) Analog IN 1 prąd wysoki Analog IN 1 prąd niski ( ) do20 [ma] Jednostka Analog IN 1 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 1 0doWysoka wartość dla Analog IN 1 ( ) w 0 Jednostka Analog IN 2 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 1 Niska wartość dla Analog IN 1 ( ) do 9999 w 100 Jednostka Analog IN 1 ( ) Analog IN 1 stała czasowa filtra 0,1..10 [s] Jeśli konieczne jest wygładzenie sygnału, sygnał można przefiltrować poprzez wydłużenie stałych czasowych. Wynik odpowiada pod kątem działania funkcji filtra drobnoprzepustowego. 0, Analog IN 1 współczynnik skalowania Opis Analog IN 1 1 Proces 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 5 Temperatura Tabela 44: 0,5..2 Zmiana skalowania umożliwia przemnożenie sygnału wejściowego przez pożądany współczynnik, np. : Analog IN 1 współczynnik skalowania ( ) :2 5V 100% Parametry trybu regulacji z zewnętrznym sygnałem wartości zadanej Tryb regulacji za pomocą panelu obsługi Wartość zadaną można także konfigurować za pomocą panelu obsługi. Źródło wartości zadanej 2 ( ) jest ustawione fabrycznie na "ustawianą wartość zadaną", co jest równoważne z wprowadzaniem za pomocą panelu obsługi. Pod opcją Ustawiana wartość zadana ( ) programuje się właściwą wartość zadaną. Zależnie od ustawienia parametrów Jednostka fizyczna dla wartości zadanej ( ) imaks. wartość zadana ( ) (patrz rozdział 7.3.1) wprowadzenie wartości zadanej następuje w jednostce [%], [Hz], [obr/min] lub [m 3 /h]. Przykład: Regulacja różnicy ciśnień, końcowa wartość czujnika 10 bar, żądana wartość zadana 6,7 bar Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Źródło wartości zadanej 1 1 bez 2 2 Analog IN 1 3 Analog IN 2 4 Wewnętrzna wartość zadana 5 Wartość zadana magistrali sterowniczej 6 Wartość zadana RS Jednostka fizyczna dla wartości bar % 1 zadanej Jednostka fizyczna dla ciśnienia bar % Maks. wartość zadana 10 bar 100% Jednostka Analog IN 2 bar % Wysoka wartość dla Analog IN 2 10 bar 100% Aktualna wartość zadana za pomocą panelu obsługi 6,7 bar 67% 0 Tabela 45: Parametry trybu regulacji za pomocą panelu obsługi 64

65 7.4.7 Tryb regulacji za pomocą magistrali sterowniczej Jeśli wartość zadana jest wprowadzana za pomocą magistrali sterowniczej (np. LON, Profibus), parametr Źródło wartości zadanej 3 ( ) ze "zdalną wartością zadaną"jest już ustawiony. Po instalacji należy aktywować moduł magistrali za pomocą parametru Magistrala sterownicza ( ), aby możliwe było wczytanie wartości zadanej. Konfiguracja wartości zadanej musi być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją modułów magistrali, jednak należy ją dostosować do podstawowych ustawień PumpDrive. 65

66 7.4.8 Optymalizacja regulatora Tłumienie i prędkość zamkniętego układu regulacji można optymalizować za pomocą parametrów Wzmocnienie proporcjonalne PI ( ) iregulator całkujący PI( ). Na początku optymalizacji regulatora wartość Wzmocnienie proporcjonalne PI ( ) orazregulator całkujący PI ( ) można zmieniać tylko w małych krokach. Proporcjonalna wartość regulatora Wzmocnienie proporcjonalne PI ( ) wpływa na działanie regulatora zależnie od ustawionych wartości w następujący sposób: D Wybrana mała wartość dla Wzmocnienia proporcjonalnego PI ( ): umiarkowana prędkość regulatora a tym samym małe przeregulowanie D Wybrana duża wartość dla Wzmocnienia proporcjonalnego PI ( ): duża prędkość regulatora a tym samym odpowiednio duże przeregulowanie Regulator całkujący zapewnia ustaloną dokładność w przypadku regulowanych odcinków z wyrównaniem. Po ustaleniu się regulowanej wielkości odchylenie regulacji staje się równe zeru, warunkiem jest prawidłowa parametryzacja. Regulator całkujący PI regulatora Regulator całkujący PI ( ) wpływa na działanie regulatora w następujący sposób: D Wybrana mała wartość dla Regulatora całkującego PI ( ): Odpowiednio szybka korekta ewentualnych odchyleń regulacji. Może to jednak prowadzić do wahań regulowanego parametru względem wartości zadanej, a tym samym do niestabilnego działania regulatora. D Wybrana duża wartość dla Regulatora całkującego PI ( ): Znacznie zmniejsza prędkość regulatora Wartość rzeczywista Wartość za wysoka Wartość zadana Wartość optymalna Wartość niska za Czas skokowej zmiany wartości zadanej (przedstawiony przerywaną kreską) Czas Rys. 30: Ustawianie wzmocnienia proporcjonalnego Wartość rzeczywista Wartość za niska Wartość zadana Wartość optymalna Wartość wysoka za Czas skokowej zmiany wartości zadanej (przedstawiony przerywaną kreską) Czas Rys. 31: Ustawianie regulatora całkującego 66

67 7.5 Praca kilku pomp Pojęcia Pojęcia dotyczące pracy kilku pomp: Pojęcie Definicja Aktywny panel obsługi Master D Panel obsługi z wyświetlaczem D Wszystkie panele obsługi z wyświetlaczem są skonfigurowane jako panel obsługi AuxMaster. Podczas uruchamiania systemu (opis poniżej) ustala się, który panel obsługi z wyświetlaczem przejmuje rolę aktywnego panelu obsługi Master. D Steruje wszystkimi układami PumpDrive w systemie kilku pomp D Można sparametryzować wszystkie układy PumpDrive w systemie kilku pomp Panel obsługi Aux-Master D Panel obsługi z wyświetlaczem D Wszystkie panele obsługi z wyświetlaczem są skonfigurowane jako panel obsługi AuxMaster. Podczas uruchamiania systemu (opis poniżej) ustala się, który panel obsługi z wyświetlaczem przejmuje rolę aktywnego panelu obsługi Master. D Steruje wszystkimi układami PumpDrive w systemie kilku pomp, jeśli nastąpi uszkodzenie aktywnego panelu obsługi Master (wówczas staje się aktywnym panelem obsługi Master). D Można sparametryzować tylko PumpDrive, na którym jest zainstalowany panel obsługi zwyświetlaczem. Pompa główna D PumpDrive z przyłączem czujnika i aktywnym panelem obsługi Master Pomocnicza pompa główna D PumpDrive z przyłączem czujnika D Staje się pompą główną w przypadku jej uszkodzenia. Pompa Slave D PumpDrive bez przyłącza czujnika Tabela 46: Definicje pojęć dla pracy kilku pomp Jeśli PumpDrive został dostarczony w wersji przeznaczonej do montażu na silniku (montaż na silniku), parametry Uwaga silnika są ustawione fabrycznie. W przypadku montażu naścianie (CM) lub w szafie rozdzielczej (SM), koniecznie sprawdzić/dopasować zgodność fabrycznych parametrów silnika z danymi na tabliczce znamionowej silnika - Tabela 47. Schematy połączeń specyficzne dla zastosowań - patrz rozdział , strona 130. Podczas pracy kilku pomp wejścia cyfrowe 1 i 6 wszystkich układów PumpDrive muszą być podłączone do napięcia 24 V. Wejście cyfrowe 1: Zwolnienie określonego układu PumpDrive. Jeśli do wejścia cyfrowego 1 nie podłączono przewodu 24 V, dany PumpDrive w systemie wielu pomp nie jest wykorzystywany jako aktywna przetwornica częstotliwości, tzn. urządzenie nie jest wywoływane. Wejście cyfrowe 6: Praca kilku pomp. Każda pompa główna oraz pomocnicza pompa główna wymaga sygnału startunawejściu cyfrowym 2. Sygnały startowedla różnych układów PumpDrive muszą być przyłączone za pomocą styków oddzielonych galwanicznie. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że funkcja zwalniania i uruchamiania urządzenia jest wyłączona, tak aby zapobiec jego przypadkowemu rozruchowi. D Koniecznie pamiętać o tym, że wszystkie układy PumpDrive w systemie kilku pomp są ustawione na tryb automatyczny! D Zasadniczo za pomocą aktywnego panelu obsługi Master można parametryzować i regulować wszystkie układy PumpDrive podłączone do lokalnej magistrali KSB (tryb ręczny, wyłączanie itp.). Przyporządkowanie funkcji w przypadku włączenia napięcia Przyporządkowanie funkcji aktywnego panelu obsługi Aux -Master następuje automatycznie i zależy od momentu włączenia napięcia. PumpDrive-Advanced, do którego napięcie dochodzi w pierwszej kolejności, automatycznie przejmuje funkcję aktywnego panelu obsługi Master i pompy głównej. Każdy kolejno podłączany PumpDrive-Advanced przejmuje funkcję panelu obsługi Aux-Master i pomocniczej pompy głównej. Zaleca się, by najpierw włączać PumpDrive za pomocą żądanego aktywnego panelu obsługi Master i następnie układy PumpDrive uruchamiać za pomocą wybranych paneli obsługi Aux-Master. Jeśli możliwe jest podłączenie układu PumpDrive z pewnym opóźnieniem czasowym, podłączenie należy wykonać w poniższej kolejności: D panel obsługi Master/pompa główna D panel obsługi AuxMaster/pomocnicza pompa główna D Slave-PumpDrive Jeśli wszystkie układy PumpDrive będą wspólnie po raz pierwszy podłączane do napięcia (m.in. za pomocą włącznika głównego), nie wiadomo, który panel obsługi z wyświetlaczem przejmie funkcję aktywnego urządzenia Master. Aktywny panel obsługi Master można rozpoznać po miganiu diod LED. Wkażdym układzie PumpDrive należy koniecznie ustawić parametry Aux Main Guard Tm ( )iBackup Guard Tm ( ) (tylko panel obsługi z wyświetlaczem). Ustawienie tych wartości czasowych powoduje, że przy wspólnym podłączeniu napięcia do systemu pompa 1 stanie się pompą główną z aktywnym panelem obsługi Master. Jeśli na pompie 2 jest również zainstalowany panel obsługi z wyświetlaczem, układ PumpDrive stanie się pomocniczą pompą główną i panel obsługi przejmie funkcję panelu obsługi Aux-Master. 67

68 Jeśli układy PumpDrive z większymi wartościami czasowymi są podłączane do napięcia przed układami Wskazówka PumpDrive z mniejszymi wartościami czasowymi, przejmują one funkcję pompy głównej i aktywnego panelu obsługi Master. W efekcie zmianie może ulecpołożenie pompy głównej i aktywnego panelu obsługi Master i nie jest ono związane z lokalnym układem przy różnym załączaniu napięcia PumpDrives. Wskazówka Należy pamiętać o tym, że czujniki są przyłączone tylko do tych PumpDrive, w których są także zainstalowane panele obsługi z wyświetlaczem. Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Pump- Drive 1 Pump- Drive 2 Pump- Drive 3 Pump- Drive 4 Pump- Drive 5 Pump- Drive Aux Main Guard Tm 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 0,5 Wartość czasowa do rozpoznawania układu PumpDrive jako pompy głównej. PumpDrive z najniższą wartością czasową jest definiowany w momencie włączania napięcia jako pompa główna. Dla każdego kolejnego układu PumpDrive należy wpisać większą wartość czasową. Dotyczy to również układów PumpDrive w trybie Slave BackupGuardTm 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 Wartość czasowa do rozpoznawania PumpDrive jako aktywnego panelu obsługi Master. Tabela 47: Parametry przyporządkowania funkcji w momencie włączania napięcia PumpDrive-Advanced z najniższą wartością czasową jest definiowany w momencie włączania napięcia jako aktywny panel obsługi Master. Dla każdego kolejnego układu PumpDrive należy wpisać większą wartość czasową. Identyfikacja funkcji aktywnego panelu obsługi Master: Podczas pierwszego włączania napięcia miga wskazanie diody LED w aktywnym panelu obsługi Master. Aktywny panel obsługi Master można poznać po tym, że parametr PumpDrive ID ( ) pokazuje wszystkie numery identyfikacyjne układów PumpDrive podłączonych do lokalnej magistrali KSB (ID PumpDrive). Panel obsługi Aux-Master lub Basic pokazuje w parametrze tylko numer identyfikacyjny układu PumpDrive, na którym jest zainstalowany panel obsługi z wyświetlaczem. Kolejność parametrów do aktywacji systemu kilku pomp: Parametryzacja układów PumpDrive musi się odbywać za pomocą aktywnego panelu obsługi Master przez lokalną magistralę KSB. Grupy parametrów Pole obsługi (3-1)i Advanced Pump Control (3-12) należy sparametryzować osobno dla każdego panelu obsługi z wyświetlaczem. Wszystkie globalne parametry są zapisywane za pomocą panelu obsługi Master we wszystkich układach PumpDrive w systemie wielu pomp. 1. Po włączeniu napięcia należy najpierw sprawdzić, który panel obsługi z wyświetlaczem przejął funkcję aktywnego urządzenia Master. 2. ID wybranego PumpDrive ( ): Aktywny panel obsługi Master umożliwia wybranie układu PumpDrive, który jest połączony z panelem obsługi. Na początku parametryzacji wszystkie numery identyfikacyjne układów PumpDrive są pokazywane z wartością 0, gdyż numery nie są jeszcze przypisane. Po wybraniu PumpDrive jego dioda LED zaczyna mrugać. W efekcie można ustalić, z którym układem PumpDrive jest połączony aktywny panel obsługi Master. 3. ID PumpDrive ( ): Nadawanie numeru identyfikacyjnego PumpDrive. Regulacja KSB: Lewą pompę (aktywny panel obsługi Master i pompa główna) zdefiniować jako numer 1, następnie numerować na bieżąco od lewej do prawej. W tym celu za pomocą ID wybranego PumpDrive ( ) przejść do odpowiedniego układu PumpDrive i następnie w ID PumpDrive ( ) nadać odpowiedni numer identyfikacyjny. Proces przeprowadzać do momentu, aż wszystkie układy PumpDrive otrzymają numer identyfikacyjny. Po nadaniu numeru identyfikacyjnego przejść do układu PumpDrive 1, aby dioda LED aktywnego panelu obsługi Master zaczęła migać. 4. Funkcja w systemie kilku pomp ( ): Parametr definiuje zadanie danego układu PumpDrive w systemie kilku pomp. System definiuje automatycznie, który układ PumpDrive staje się pompą główną. Należy się upewnić, że układy PumpDrive, które nie są połączone z czujnikami, są ustawione na "Standard-Slave". Parametr Opis Możliwości ustawienia Funkcja w systemie kilku pomp: Parametr definiuje zadanie danego układu PumpDrive w systemie kilku pomp. 1 - Standard Slave 2 - Pomocnicza pompa główna Wybór układu PumpDrive z systemu kilku pomp. Wskazanie numeru identyfikacyjnego PumpDrive Tabela 48: Parameter przyporządkowania funkcji w systemie wielu pomp 68

69 5. BackupGuardTm( ): Parametr definiuje, który panel obsługi z wyświetlaczem przejmie po wspólnym włączeniu napięcia funkcję aktywnego Master (patrz Tabela 47). Jeśli wszystkie układy PumpDrive w systemie są jednocześnie podłączane do napięcia, najniższa ustawiona wartość czasowa aktywuje odpowiedni panel obsługi z wyświetlaczem nadając mu funkcję aktywnego panelu obsługi Master. Tę wartość czasową należy ustawić na pompie 1 (aktywny panel obsługi Master i pompa główna). Ewentualne pozostałe panele obsługi z wyświetlaczem należy wówczas ustawić przy użyciu większego okna czasowego według Tabela 47. Kolejność stopniowania czasowego i włączania napięcia pozwala na zdefiniowanie innych paneli obsługi z wyświetlaczem jako paneli obsługi Aux-Master. 6. Aux Main Guard Tm ( ): Parametr ten definiuje, który układ PumpDrive przejmie po wspólnym włączeniu napięcia funkcję pompy głównej. Najniższa ustawiona wartość czasowa aktywuje wówczas odpowiedni układ PumpDrive, przydzielając mu funkcję pompy głównej. Tę wartość czasową należy ustawić na pompie 1. Pozostałe układy PumpDrive należy wówczas ustawić przy użyciu większego okna czasowego według Tabela 47. Kolejność stopniowania czasowego pozwala na zdefiniowanie innych układów PumpDrive Advanced jako pomocniczej pompy głównej. 7. Maks. ilość pracujących pomp ( ): Parametr definiuje ilość układów PumpDrive, które mogą równocześnie pracować w systemie kilku pomp. Maksymalnie dopuszczalna liczba układów PumpDrive odpowiada liczbie PumpDrive podłączonych do lokalnej magistrali KSB. Jeśli dostępna jest pompa rezerwowa, maksymalną ilość pomp należy zredukować o jedną. Parametr ten należy identycznie ustawić na każdym panelu obsługi z wyświetlaczem w systemie kilku pomp, gdyż chodzi o lokalne parametry pojedynczych paneli obsługi. 8. Wymiana pomp aktywna ( ): Jeśli ten parametr jest włączony, wymiana pomp następuje po 24 godzinach pracy. Podczas każdej zmiany załączania systemu następuje także wymiana pomp. Wymiana obejmuje także pompy rezerwowe. Parametr ten należy identycznie ustawić na każdym panelu obsługi z wyświetlaczem w systemie kilku pomp, gdyż chodzi o lokalne parametry pojedynczych paneli obsługi. 9. Funkcja Dig In 2 ( ): Jeśli układ PumpDrive posiada aktywny panel obsługi Master/pompę główną oraz panel obsługi Aux-Master/pomocniczą pompę główną, funkcję cyfrowego wejścia 2 należy ustawić na "Start urządzenia". Jeśli wejście cyfrowe 2 jest ustawione, urządzenie się włączy. 10. System Reboot ( ): Ponowne uruchamianie systemu kilku pomp. Aby przejąć wszystkie ustawione parametry, po parametryzacji należy ponownie uruchomić system kilku pomp z użyciem parametru System Reboot ( ) za pomocą aktywnego panelu obsługi Master. Ogólna parametryzacja systemu kilku pomp W systemie kilku pomp należy sparametryzować wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe i analogowe osobno dla każdego układu PumpDrive. Aktywacja komunikatów ostrzegawczych dla wejść analogowych musi się odbywać osobno dla każdego układu PumpDrive. Wartości graniczne oraz opóźnienia czasowe dla wejść analogowych mają we wszystkich układach PumpDrive w systemie wspólną wartość i dlatego należy je ustawiać tylko za pośrednictwem aktywnego panelu obsługi Master Ustawienia parametrów włączania i wyłączania w systemie wielu pomp D W systemie kilku pomp pompa włącza się, gdy pobór mocy pompy przekracza zdefiniowaną wartość. D W systemie kilku pomp pompa wyłącza się, gdy pobór mocy pompy spada poniżej zdefiniowanej wartości. Aby można było ustawić wzrost lub spadek, konieczne jest ustawienie poniższych parametrów. Jeśli parametry Funkcja przy przeciążeniu ( )iFunkcja przy niedociążeniu ( )zostaną ustawione na "Ostrzeżenie", uaktywni się włączanie i wyłączanie układów PumpDrive podczas pracy kilku pomp. Ostrzeżenia o przeciążeniu oraz niedociążeniu powodują włączanie i wyłączanie pomp w systemie. Zakres prędkości obrotowej pompy jest definiowany za pomocą dolnej wartości granicznej dla częstotliwości silnika Częstotliwość niska ( ) (np. 25 Hz) i górnej wartości granicznej dla częstotliwości silnika Częstotliwość wysoka ( ) (np. 50 Hz). Parametry mocy / / / potrzebne do włączania/wyłączania odnoszą się do znamionowej mocy silnika i definiują, od jakiej wartości mocy w odniesieniu do prędkości obrotowej pojawi się ostrzeżenie o niedociążeniu lub przeciążeniu. Komunikat ostrzegawczy odpowiada poleceniu włączania i wyłączania. Wzależności od wielkości i typu pompy parametry prędkości obrotowej i mocy należy ewentualnie dopasować, aby włączanie iwyłączanie systemu było optymalne. Parametry Opóźnienie włączenia ( ) iopóźnienie wyłączenia ( ) umożliwiają ustawienie opóźnienia czasowego dla procesów włączania i wyłączania systemu pomp. Dane czasowe odnoszą się do momentu ostatniego włączania / wyłączania układów PumpDrive. Jeśli parametr Opóźnienie włączenia ( ) jest przykładowo ustawiony na 5 sek., to po upływie 5 sek. włącza się kolejna pompa. Warunkiem jest wcześniejsze włączenie innej pompy i ostrzeżenie "Przeciążenie". Jeśli system kilku pomp pracuje przy obciążeniu częściowym, to pompy wyłączą się przy ostrzeżeniu "Niedociążenie" w ustawieniach czasowych sparametryzowanych w Opóźnienie wyłączenia ( ), aż będzie pracować tylko jedna pompa. Oba parametry Opóźnienie włączenia ( ) iopóźnienie wyłączenia ( ) należy ustawić identycznie Wskazówka na każdym panelu obsługi z wyświetlaczem w systemie kilku pomp, gdyż chodzi o lokalne parametry pojedynczych paneli obsługi. 69

70 P ( ) P ( ) P ( ) P ( ) Niska częstotliwość ( ) Wysoka częstotliwość ( ) Rys. 32: Charakterystyki do ustalenia punktów włączania i wyłączania w systemie wielu pomp (dozwolony obszar wyszarzony) Poniższe parametry muszą być ustawione tylko dla pompy głównej. Przy wysyłce samego układu PumpDrive ustawienia fabryczne są odpowiednie dla eksploatacji 4-biegunowego silnika Siemens. Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie UF do Przeciążenie przy niskiej częstotliwości [%] silnika Przeciążenie przy wysokiej [%] częstotliwości silnika Profil przeciążenia 1 - Liniowy Kwadratowy 3-Sześcienny Opóźnienie czasowe przy przeciążeniu [s] Funkcja przy ostrzeżeniu o przeciążeniu Niedociążenie przy niskiej częstotliwości silnika Niedociążenie przy wysokiej częstotliwości silnika 1 - Bez funkcji Ostrzeżenie 3-Stop&Trip [%] [%] Profil niedociążenia 1 - Liniowy Kwadratowy 3-Sześcienny Opóźnienie czasowe przy niedociążeniu [s] Funkcja przy ostrzeżeniu o niedociążeniu 1 - Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Znamionowa moc silnika 0, [kw] zależnie od wielkości konstrukcyjnej 1 70

71 Dolna wartość graniczna dla częstotliwości silnika Górna wartość graniczna dla częstotliwości silnika 0[%]dogórnej wartości granicznej dla częstotliwości silnika ( ) Dolna wartość graniczna dla częstotliwości silnika ( ) do 100% Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 Tabela 49: Parametry włączania i wyłączania w systemie wielu pomp Konfiguracja przykładowa Poniższa przykładowa konfiguracja odnosi się do pracy kilku pomp z pompą główną, pomocniczą pompą główną i pompą Slave. Jednocześnie stosowne układy PumpDrive posiadają następujące wyposażenie: PumpDrive Funkcja Panel obsługi 1 Pompa główna z aktywnym panelem obsługi Master Advanced 2 Pomocnicza pompa główna z panelem obsługi Aux-Master Advanced 3 Pompa Slave Standard Tabela 50: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp Ustawienia parametrów poszczególnych układów PumpDrive należy wykonać/skontrolować w poniższy sposób: 1. Parametryzacja PumpDrive 1 za pomocą aktywnego panelu obsługi Master: Parametr Opis Wartość Wartość czasowa do rozpoznawania panelu obsługi jako aktywnego panelu obsługi Master Funkcja w systemie kilku pomp Pomocnicza pompa główna ID PumpDrive Funkcja wejścia cyfrowego 2 Start urządzenia Wartość czasowa do rozpoznawania układu PumpDrive jako pompy głównej 2,5 s Maksymalna liczba pomp pracujących równocześnie Wymiana pomp Włączone Tabela 51: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive 1 2. Parametryzacja PumpDrive 3 za pomocą aktywnego panelu obsługi Master układu PumpDrive 1: Parametr Opis Wartość Wybór układu PumpDrive z systemu kilku pomp Pompa Funkcja w systemie kilku pomp Standard-Slave ID PumpDrive Wartość czasowa do rozpoznawania układu PumpDrive jako pompy głównej 2,7 s Tabela 52: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive 3 3. Parametryzacja PumpDrive 2 za pomocą aktywnego panelu obsługi Master: Grupy parametrów 3-1 i 3-12 należy ustawić także przy panelu obsługi Aux-Master. Parametr Opis Wartość Wybór układu PumpDrive z systemu kilku pomp Pompa Wartość czasowa do rozpoznawania panelu obsługi jako aktywnego panelu 1,2 s obsługi Master Funkcja w systemie kilku pomp Pomocnicza pompa główna ID PumpDrive Funkcja wejścia cyfrowego 2 Start urządzenia Wartość czasowa do rozpoznawania układu PumpDrive jako pompy głównej 2,6 s Maksymalna liczba pomp pracujących równocześnie Wymiana pomp Włączone Tabela 53: Przykładowa konfiguracja dla pracy wielu pomp: PumpDrive 2 1,0 s 71

72 7.5.3 Tryb regulacji wielu pomp PumpDrive umożliwia pracę kilku pomp (do 6 PumpDrive o identycznej mocy). Z tego względu napędy są ze sobą połączone za pomocą magistrali lokalnej KSB (patrz rozdział ). Praca kilku pomp umożliwia regulację układów PumpDrive podłączonych do magistrali lokalnej KSB w zależności od stawianych wymagań. W efekcie możliwe jest włączanie i wyłączanie pomp o identycznym typie i mocy w układzie równoległym w zależności od pobranej mocy silnika. Regulację w takim systemie kilku pomp przejmuje panel obsługi z wyświetlaczem (aktywny Master). Jeśli dla aktywnego panelu obsługi Master wymagana jest prosta redundancja, w systemie należy zainstalować dodatkowy panel obsługi z wyświetlaczem. W celu prawidłowego funkcjonowania regulacji konieczne jest wprowadzenie ustawień parametrów zgodnie z rozdziałem 7.4. W szczególności dotyczy to parametru Tryb PI ( ), który musi być ustawiony na "włączony" Tryb ustawiania dla pracy wielu pomp PumpDrive umożliwia pracę kilku pomp (do 6 PumpDrive o identycznej mocy). Z tego względu napędy są ze sobą połączone za pomocą magistrali lokalnej KSB (patrz rozdział ). W przypadku pracy kilku pomp możliwe jest sterowanie układami PumpDrive podłączonymi do magistrali lokalnej KSB w zależności od stawianych wymagań. Tym samym możliwe jest włączanie iwyłączanie pomp o identycznym typie i mocy w układzie równoległym w zależności od pobranej mocy silnika. Sterowanie w systemie kilku pomp przejmuje panel obsługi z wyświetlaczem (aktywny Master). Jeśli dla aktywnego panelu obsługi Master wymagana jest prosta redundancja, w systemie należy zainstalować dodatkowy panel obsługi z wyświetlaczem. Tryb ustawiania dla pracy wielu pomp jest aktywowany w następujących przypadkach: D Parametr Tryb PI( ) jest ustawiony na "zablokowany" przed uruchomieniem systemu wielu pomp poprzez start systemu. W tym przypadku wszystkie pracujące pompy działają w systemie ze wspólną zadaną wartością w trybie ustawiania. Konfiguracja wartości zadanych może odbywać się, jak opisano w rozdziale D Tryb stałej prędkości obrotowej został aktywowany (patrz rozdział 7.3.6) przed uruchomieniem systemu wielu pomp poprzez start systemu. Panel obsługi z wyświetlaczem (aktywny Master) kontroluje cyfrowe wejścia pompy głównej lub pomocniczej i sprawdza, czy został sparametryzowany tryb stałej prędkości obrotowej. Jeśli tryb stałej prędkości obrotowej zostanie aktywowany, podczas gdy system wielu pomp znajduje się w trybie regulowanym (parametr Tryb PI ( ) "włączony"), wówczas system wielu pomp przełącza się na tryb ustawiania (parametr Tryb PI ( ) "zablokowany"). Wyjściowa częstotliwość napędów odpowiada wówczas wartościom zgodnym z parametrami Ustawianie częstotliwości wyjściowej 1 ( ) doustawianie częstotliwości wyjściowej 3 ( ). Tryb stałej prędkości obrotowej w systemie wielu pomp jest wykonywany tylko wówczas, gdy zostały Wskazówka sparametryzowane oba źródła wartości zadanej Bit 0 i Bit 1 do cyfrowego wyboru stałej prędkości obrotowej na wejściach cyfrowych (patrz rozdział 7.3.6). Tryb stałej prędkości obrotowej należy sparametryzować i podłączyć tylko na pompie głównej lub pomocniczej pompie głównej. Wejściacyfrowe(DIGIN2doDIGIN5)pompSlaveniesą w tym przypadku wykorzystywane. 72

73 7.6 Funkcje ochronne w PumpDrive W przypadku uszkodzenia panelu obsługi z wyświetlaczem, zaawansowane funkcje zabezpieczające mogą nie działać Termiczna ochrona silnika Przyłącza czujników temperatury silnika należy wykonać zgodnie z normą IEC 664: Jednocześnie części silnika i czujnika będące pod napięciem muszą posiadać na zaciskach przyłącza PTC podwójną lub wzmocnioną izolację. Wzmocniona izolacja zawiera odcinek powietrza i upływu 8 mm (urządzenia 400/500-V-AC). Jeśli wykonanie przyłącza zgodnie z przepisami jest niemożliwe, należy postępować w poniższy sposób: - Wszystkie inne zaciski dla wejść i wyjść muszą być zabezpieczone przed dotykiem. Podłączenie do innych urządzeń jest niedopuszczalne. lub - Czujnik temperatury musi być galwanicznie odizolowany od zacisków za pomocą przekaźnika termistorowego. Fabryczne ustawienie dla progowej wartości odłączenia dotyczy kontroli przy użyciu czujnika PTC lub przełącznika temperaturowego. Jeśli stosuje się inne elementy termoelektryczne, wartość musi być ustawiona przez serwis KSB. Przeciążenie termiczne prowadzi do natychmiastowego wyłączenia z odpowiednim komunikatem alarmowym. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po odpowiednim ochłodzeniu silnika (pamiętać o Stop&Trip). Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Włączanie/wyłączanie termicznej ochrony silnika 1 Bez ochrony 2 2 Z ochroną Tabela 54: Parameter termicznej ochrony silnika Elektryczna ochrona silnika dzięki kontroli napięcia górnego/dolnego) Napęd kontroluje napięcie sieciowe. Spadek poniżej wartości 380 V - 10 % lub przekroczenie wartości 480 V + 10 % prowadzi do wyłączenia z odpowiednim komunikatem alarmowym. Przed ponownym uruchomieniem alarm należy potwierdzić Dynamiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem przez ograniczenie prędkości obrotowej PumpDrive posiada czujniki prądowe, które odpowiadają za rejestrację prądu silnika i umożliwiają jego ograniczanie. Jeśli zmierzony prąd przekracza wartość prądu znamionowego I N ( ), sumowany jest kwadrat prądu górnego w funkcji czasu. Jeśli suma osiągnie górną wartość graniczną, PumpDrive obniży prędkość obrotową do momentu, aż pobór prądu podłączonego silnika odzyska wartość prądu znamionowego. W takim przypadku osiągnięcie wartości zadanej przez napęd będzie niemożliwe, jednak praca będzie kontynuowana z niewielką prędkością obrotową. Dynamiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem uwzględnia kwadratową zależność podgrzania silnika od jego prądu. Niewielki prąd górny może płynąć przez relatywnie długi okres czasu, natomiast prąd górny o dużej wartości spowoduje szybki spadek prędkości obrotowej. Zależna od prądu znamionowego I N górna granica regulacji i 2 t-wynosi (2 x I N ) 2 x 10 sec i jest zaprojektowana dla silników standardowych. Szybsza reakcja dynamicznego zabezpieczenia przed przeciążeniem może być realizowana przez prąd znamionowy o mniejszej wartości. W przypadku dostawy napędu zamontowanego na silniku, parametr dla danego silnika jest już ustawiony. Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Znamionowy prąd silnika 0, [A] zależnie od wielkości konstrukcyjnej Tabela 55: Parametry zabezpieczenia przed przeciążeniem przez ograniczenie prędkości obrotowej Ograniczenie prądu Jeśli dojdzie do przekroczenia granicznej wartości prądu zdefiniowanej za pomocą parametru Graniczna wartość prądu dla pracy silnika ( ) PumpDrive zredukuje prędkość obrotową aż do przywrócenia odpowiedniej wartości granicznej. W przeciwieństwie do dynamicznego zabezpieczenia przed przeciążeniem redukcja prędkości obrotowej odbywa się w tym przypadku bezzwłocznie. W przypadku dostawy napędu zamontowanego na silniku, parametr dla danego silnika jest już ustawiony. Parametr Opis Możliwości ustawienia Dostęp Odniesie UF nie do Graniczna wartość prądu dla [%] Klient pracy silnika Maksymalny prądwyjściowy [A] Factory zależnie od wielkości konstrukcyjnej Tabela 56: Parametry ograniczenia prądu 73

74 7.6.5 Wyłączenie w przypadku awarii fazy i zwarcia Awaria fazy i zwarcie powodują natychmiastowe wyłączenie (bez rampy powrotnej). Ta funkcja ochronna nie wymaga parametryzacji Kontrola pod kątem przerwania przewodu (Life-Zero) Kontrola Life-Zero funkcjonuje tylko w trybie automatycznym. Jeśli funkcja Life-Zero jest aktywna, wejścia analogowe są kontrolowane pod kątem przerwania kabla lub defektu czujnika. Warunkiem są sygnały z ma lub V. Jeśli podana dolna wartość napięcia lub prądu wynosi 0 V lub 0 ma, odpowiednie wejście analogowe nie jest kontrolowane pod kątem przerwania przewodu. Jeśli wartość spadnie poniżej 4 ma lub 2 V, po zaprogramowanym opóźnieniu czasowym nastąpi reakcja, którą można sparametryzować. Jeśli parametr Reakcja w przypadku przerwania kabla ( ) zostanie ustawiony na wartość "Stop", nastąpi Uwaga automatyczny rozruch po usunięciu przyczyny usterki. Brak sygnału powoduje wyświetlenie ostrzeżenia, alarm nie pojawia się. Blokadę ponownego rozruchu można realizować za pomocą wartości "Stop & Trip". Podczas pracy kilku pomp wspomagane są tylko funkcje "Bez funkcji" oraz "Stop & Trip". Jeśli jednak wybierze się inną funkcję, będzie ona odpowiadać funkcji "Bez funkcji". Dotyczy to tylko stosownych pomp, a nie całego systemu. Jeśli stosuje się dwa oddzielne czujniki, w przypadku uszkodzenia czujnika pompy głównej nastąpi automatyczne przełączenie na czujnik pomocniczej pompy głównej. D Awaria pierwszego czujnika nie jest sygnalizowana na wyświetlaczu. D Pomocnicza pompa główna staje się automatycznie pompą główną. D Poprzednia pompa główna staje się automatycznie pomocniczą pompą główną. Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Reakcja w przypadku przerwania kabla 1 - Bez funkcji 1 2-Stop 3 - Min. prędkość silnika 4 - Maks. prędkość silnika 5 - Zachowanie wyjścia 6 - Ostrzeżenie 7-Stop&Trip Opóźnienie czasowe po przerwaniu kabla 0,1..60 [s] 3 Tabela 57: Parametry kontroli pod kątem przerwania przewodu Wygaszanie zakresu częstotliwości W krytycznych warunkach pracy urządzenia można wygasić pasmo częstotliwości w celu uniknięcia rezonansu. W tym przypadku można sparametryzować górną i dolną wartość graniczną częstotliwości. Podczas pracy (regulator lub nastawnik) po osiągnięciu dolnej częstotliwości następuje przeskok na wartość górną. W trybie regulacji wygaszona częstotliwość powinna się znajdować poza częstotliwością regulacji układu PumpDrive. Skoki prędkości obrotowej układu PumpDrive mogą w przeciwnym razie prowadzić do wahań ciśnienia. Najpierw należy podać parametr Górna wartość graniczna dla uniknięcia częstotliwości rezonansowych ( ) a następnie parametr Dolna wartość graniczna dla uniknięcia częstotliwości rezonansowych ( ). Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesie nie do Dolna wartość graniczna dla uniknięcia częstotliwości rezonansowych Górna wartość graniczna dla uniknięcia częstotliwości rezonansowych Maksymalna częstotliwość wyjściowa Tabela 58: Parametry wygaszania zakresu częstotliwości 0dogórnej wartości granicznej dla częstotliwości silnika ( ) [%] Dolna wartość graniczna dla uniknięcia częstotliwości rezonansowych ( ) do maksymalnej częstotliwości wyjściowej ( ) [%] [Hz] 50 UF 74

75 7.6.8 Ochrona przed pracą na sucho i blokadą hydrauliczną (funkcja Advanced) Przed rejestracją krzywej uczenia należy się upewnić, że zasuwa po stronie ciśnienia jest zamknięta i że w trybie pracy kilku pomp wszystkie układy PumpDrive są przełączone na "Off". Zewnętrzne sygnały zwolnienia i polecenia startu muszą być wyłączone! Podczas wykonywania funkcji uczenia nie naciskać żadnych przycisków panelu obsługi. Po zakończeniu funkcji uczenia wszystkie układy PumpDrive są ustawione na "Off" i należy je przełączyć na tryb "Auto". Napęd musi przy minimalnym obciążeniu zapamiętać dane niezbędne do wyłączania podczas pracy na sucho wzgl. blokady hydraulicznej. Rozpoczęcie procesu uczenia następuje po wybraniu opcji menu Następnie należy potwierdzić za pomocą przycisku "OK", że wszystkie układy PumpDrive znajdujące się dodatkowo w systemie są wyłączone i że wszystkie zasuwy są zamknięte. Napęd pracuje na dopuszczalnej prędkości obrotowej i zachowuje krzywą obciążenia zależną od prędkości obrotowej. Proces ten trwa kilka minut. Następnie napęd wyłącza się. Zachowana krzywa obciążenia jest prezentowana w formie parametrów od do W efekcie następuje automatyczna aktywacja ochrony przed pracą na sucho i blokadą hydrauliczną. Aby wyłączyć funkcję, należy wyzerować wszystkie wartości krzywej obciążenia (parametry od do ). Parametr Czas uczenia ( )określa okres, w którym układ PumpDrive będzie przyjmować wartości pomiarowe związane z prędkością obrotową. Jeśli wartości pomiarowe znajdują się poza zakresem tolerancji (Błąd uczenia ), układ PumpDrive przerwie funkcję uczenia. Aby zmniejszyć błąd pomiarowy, czas uczenia można zwiększyć. Praca na sucho W celu rozpoznania pracy na sucho powyższa krzywa obciążenia jest obniżana za pomocą parametru (patrz Rys. 33). Jeśli aktualna moc spadnie poniżej obniżonej krzywej obciążenia, napęd wyłączy się z pewnym opóźnieniem (parametr ) z komunikatem alarmowym "Praca na sucho" (patrz Rys. 33). Blokada hydrauliczna (funkcja Advanced) W celu rozpoznania blokady hydraulicznej powyższa krzywa obciążenia jest obniżana za pomocą parametru (patrz Rys. 33). Jeśli aktualna moc spadnie poniżej obniżonej krzywej obciążenia, napęd pokaże z pewnym opóźnieniem (parametr ) ostrzeżenie "Blokada". Jeśli ochrona przed pracą na sucho zostanie wyłączona za pomocą parametru , napęd wyłączy się już przy blokadzie hydraulicznej z odpowiednim komunikatem alarmowym. Podczas procesu uczenia napęd pracuje aż do maksymalnej prędkości obrotowej (parametr ) wzgl. aż do Uwaga krzywej obciążenia niezależnieodwartości zadanej! Moc Zachowana kryzwa obciążenia Blokada hydrauliczna Praca na sucho Częstotliwość Rys. 33: Krzywe wartości granicznych do identyfikacji pracy na sucho i blokady hydraulicznej 75

76 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Start profilu uczenia 1-Wyłączenie 2-Start % fmaks % fmaks % fmaks % fmaks % fmaks % fmaks % fmaks % fmaks Czas uczenia [s] 30 s Błąd uczenia % 5% Obniżenie krzywej obciążenia dla blokady (100% - brak obniżenia) % Opóźnienie czasowe przy blokadzie hydraulicznej [s] Obniżenie krzywej obciążenia dla pracy na sucho (100% - brak obniżenia) % Opóźnienie czasowe przy pracy na sucho [s] Włączanie/wyłączanie pracy na sucho 1 - Zablokowane 2 2-Włączone Tabela 59: Parametr ochrony przed pracą na sucho i blokadą hydrauliczną 1 76

77 Ochrona przed pracą na sucho (PumpDrive Basic) W wersji Basic ochrona przed pracą na sucho może być realizowana przez logiczne połączenie sygnału poziomu napełnienia z sygnałem polecenia startu (wejście cyfrowe 1) Kontrola charakterystyk wykreślnych (funkcja Advanced) Kontrola charakterystyk wykreślnych umożliwia skuteczną ochronę pompy przed zbyt dużym lub zbyt małym przeciążeniem hydraulicznym na podstawie aktualnego natężenia przepływu. Aktualne natężenie przepływu można określić na dwa sposoby: D za pomocą czujnika natężenia przepływu D za pomocą charakterystyki Q-H- lub P-Q- (informacje o parametryzacji charakterystyk pomp znajdują się w rozdziale i7.7) W przypadku wykrycia niedozwolonego trybu pracy PumpDrive może reagować po ustawionym czasie opóźnienia ostrzeżeniem, wyłączeniem (Stop&Trip) lub wcale nie reagować. Aby uniknąć w systemie wielu pomp włączania i wyłączania w wyniku kontroli charakterystyk wykreślnych poprzez szacowanie natężenia przepływu, w systemie wielu pomp dla parametrów Q Hi Timeout Funktion ( )iQ Lo Timeout Funktion ( ) dozwolone jest tylko ustawienie "Bez funkcji", gdyż inaczej pogarsza się jakość regulacji. n znam. n znam. Rys. 34: Charakterystyka pompy A: Praca na sucho, patrz rozdział Q1: Q min Q4: Q opt B: Blokada hydrauliczna, patrz rozdział Q2: Q Obciąż. częśc. Q5: Q Przeciąż. C: Obciążenie częściowe Q3: Q <opt Q6: Q max D: Stale dozwolony obszar E: Przeciążenie W celu kontroli charakterystyk wykreślnych konieczne jest zawsze ustawienie, niezależnie od rodzaju ustalania natężenia przepływu, punktów wzmocnienia Q-H-oraz Q min,wartości granicznej zbyt niskiego obciążenia Q, Q opt,wartości granicznej przeciążenia Q i Q max. odpowiednio do napędzanej pompy. Przy tym wartość graniczna Q dla zbyt niskiego obciążenia nie może być mniejsza niż Q min a wartość graniczna przeciążenia Q nie może być większa niż Q max.. 77

78 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Q-Wartość graniczna przeciążenia [%] 100 [%] Q Hi Timeout Time [s] 20 [s] Q Hi Timeout Funktion 1 - Bez funkcji Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Q-wartość gran. obciąż. częśc [%] 100 [%] Q Lo Timeout Time [s] 20 [s] Q Lo Timeout Funktion 1 - Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip 1 Tabela 60: Parametry kontroli charakterystyk wykreślnych Wszystkie wymienione powyżej parametry należy wstawić zgodnie z charakterystyką pompy, arkuszem danych i wymogami instalacji lub sprawdzić fabryczną parametryzację wstępną. 7.7 Szacowanie natężenia przepływu Natężenie przepływu można oszacować na dwa sposoby: D szacowanie natężenia przepływu na podstawie mocy (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) D szacowanie natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) W celu wyświetlania aktualnego natężenia przepływu według szacowania na podstawie zarejestrowanej mocy pompy lub pomiaru różnicy ciśnień należy ustawić punkty wzmocnienia charakterystyki Q-H i charakterystyki P-Q (patrz rozdział 7.1.2, strona 54). Decyzja, czy szacowanie odbywa się na podstawie mocy czy różnicy ciśnień - jeśli jest podłączony czujnik różnicy ciśnień - odbywa się podczas pracy z uwzględnieniem maksymalnie osiągalnej dokładności lepszej procedury. Pomiar różnicy ciśnień może odbywać się za pomocą czujnika różnicy ciśnień lub dwóch czujników ciśnienia w przewodzie po stronie tłocznej i ssawnej. Z tego względu do opisu wejść analogowych konieczne są następujące parametry: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Deskryptor AI 1 1 Proces Deskryptor AI 2 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 1 5 Temperatura Tabela 61: Parametry dla wejść analogowych przy szacowaniu natężenia przepływu W przypadku podłączania czujnika różnicy ciśnień należy to wykonać zawsze na wejściu analogowym 2: Parametr Opis Ustawienie Deskryptor AI 1 Proces Deskryptor AI 2 Ciśnienie P2 Tabela 62: Parametryzacja dotycząca podłączenia czujnika różnicy ciśnień W takim przypadku Deskryptor AI 1 ( ) nie może być ustawiony na "Ciśnienie P1". Wskazówka Przy podłączeniu czujnika ciśnienia ssania na wejściu analogowym 1 i czujnika ciśnienia końcowego na wejściu analogowym 2: Parametr Opis Ustawienie Deskryptor AI 1 Ciśnienie P Deskryptor AI 2 Ciśnienie P2 Tabela 63: Parametryzacja dotycząca podłączenia czujnika ciśnienia ssania 78

79 Do kompletnej parametryzacji szacowania natężenia przepływu konieczne są następujące dodatkowe parametry: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Jednostka wartości zadanej Patrz lista wyboru III, strona Jednostka Q Jednostka ciśnienia Min. wartość zadana 0domaks. wartości zadanej ( ) wjednostce wartości zadanej- ( ) Maks. wartość zadana Od min. wartości zadanej ( ) do 9999 w jednostce wartości zadanej- ( ) Jednostka AN IN 1 Patrz lista wyboru III, strona AN IN 1 Niski Od 0 do Analog IN 1 Wysoki ( ) w Jednostka AN IN 1 ( ) AN IN 1 Wysoki AN IN 1 Niski ( ) do 9999 w Jednostka AN IN 1 ( ) Jednostka AN IN 2 Patrz lista wyboru III, strona AN IN 2 Niski Od0doAN IN 2 Wysoki ( ) w jednostce AN IN 1 ( ) AN IN 2 Wysoki AN IN 2 Niski ( ) do 9999 w Jednostka AN IN 1 ( ) 100 Tabela 64: Parametry szacowania natężenia przepływu W celu prawidłowego funkcjonowania szacowania natężenia przepływu konieczne jest wprowadzenie następujących parametrów: Parametr Opis Ustawienie Jednostka wartości zadanej Dla tych parametrów ustawić identyczną ą jednostkę ę Jednostka ciśnienia ciśnienia Jednostka An IN Jednostka An IN Pomiar Q/szacowanie Zmierzono Pomiar Q P-Q obliczone Tabela 65: Parametryzacja szacowania natężenia przepływu Jeśli szacowanie natężenia przepływu ma być stosowane w systemie wielu pomp, trzeba zapewnić ustawienie maksymalnej ilości równocześnie pracujących pomp odpowiednio do zapotrzebowania (patrz rozdział 7.5). Ponadto dla szacowania natężenia przepływu konieczne jest ustawienie następujących parametrów: Wynik szacowania natężenia przepływu można wyświetlić na panelu obsługi za pomocą następujących parametrów: D Parametr Urządzenie Q ( ) - praca jednej pompy i praca wielu pomp D Parametr Pompa Q 1 ( ) dopompa Q 6 ( ) - tylko dla pracy wielu pomp Jeśli napędzana pompa używana jest poza nastawionymi punktami wzmocnienia Q-H /P-Q lub jeśli punkty wzmocnienia zostały błędnie wprowadzone (patrz rozdział 7.1.2), ponadto na jednostce obsługi PumpDrive pojawia się ostrzeżenie "Szacowanie Q". Wyliczona wartość Q wykorzystywana jest następnie do kontroli charakterystyk wykreślnych (patrz rozdział 7.6.9). Należyprzy tym uwzględnić, że: D wartość Qniemoże być przekazywana przez wyjście analogowe, D dokładność szacunku Q jest zależna od nachylenia ustawionych charakterystyk a przez to nie może być podawana ogólnie, D wartości P i H powinny wraz z rosnącym strumieniem przepływu Q wzrastać (P) względnie spadać (H), aby w kompletnym zakresie prędkości obrotowej utrzymać dokładne wartości szacunkowe Q, D jeśli tłoczone są media o gęstości innej niż 1000 kg/m 3, to w parametrze musi być ustawiony odpowiedni wskaźnik, D dodatkowe straty hydrauliczne między punktami pomiaru ciśnienia ssania i ciśnienia końcowego ( np. przez klapy zwrotne, długie przewody rurowe lub kształtki), nie oddane w charakterystyce Q/H pompy, zmniejszają dokładność szacowania natężenia przepływu, D przy pompach bliźniaczych, jak np. KSB Etaline Z, szacowanie natężenia przepływu przez niezdefiniowane ustawienie klapy motylowej przy jednoczesnej pracy obu pomp nie jest możliwe, D implementowany w PumpDrive (w połączeniu z panelem obsługi z wyświetlaczem) algorytm szacowania natężenia przepływu jest zoptymalizowany dla maszyn o przepływie promieniowym. Przy użyciu maszyn o przepływie osiowym, szacowanie natężenia przepływu w zależności od charakterystyki pompy przekazuje nieużyteczne wartości dla Q

80 7.8 Indywidualne funkcje kontrolne W systemie kilku pomp należy sparametryzować wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe i analogowe osobno dla każdego układu PumpDrive. Aktywacja komunikatów ostrzegawczych dla wejść analogowych musi odbywać się osobno dla pompy głównej i w przypadku redundancji dla pomocniczej pompy głównej. Wartości graniczne oraz opóźnienia czasowe dla wejść analogowych mają we wszystkich układach PumpDrive w systemie wspólną wartość i dlatego należy je ustawiać tylko za pośrednictwem aktywnego panelu obsługi Master. Parametry podane w Tabela 67 do Tabela 69 umożliwiają kontrolę wartości granicznych następujących wielkości: - prądu silnika i częstotliwości wyjściowej, - sygnału nawejściu analogowym 1 i 2, - wartości zadanej i rzeczywistej, - mocy czynnej (obciążenie częściowe i przeciążenie pompy). Kontrola jest definiowana za pomocą górnych i dolnych wartości granicznych oraz przez opóźnienie czasowe aż do reakcji na naruszenie wartości granicznych. Reakcję na naruszenie wartości granicznych można ustalać indywidualnie dla każdej kontrolowanej wielkości. Można wybrać następujące możliwości: Bez funkcji: Kontrola wartości granicznej jest wyłączona. Ostrzeżenie! Jeśli dojdzie do naruszenia wartości granicznej, żółta dioda LED zapala się i na wyświetlaczu miga odpowiedni komunikat. Informacje na temat naruszenia wartości granicznej mogą być wyprowadzane również poprzez wyjście cyfrowe (parametr lub , patrz rozdział 7.11 Wyjścia cyfrowe). Stop & Trip: W przypadku przekroczenia wartości granicznej prędkość obrotowa wzdłuż rampy ulega redukcji aż do zatrzymania. Czerwona dioda LED zapala się i na wyświetlaczu miga odpowiedni komunikat. Ponowne włączenie jest zależne od Trip Reset Mode (parametr ) (patrz Trip Reset Mode). Informacje na temat naruszenia wartości granicznej mogą być wyprowadzane również poprzez wyjście cyfrowe (parametr lub , patrz rozdział 7.11 Wyjścia cyfrowe). Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Trip Reset Mode 1 - Reset w trybie ręcznym 2-10sek.,60sek.,5min. 3-Resetco5min sek., 60 sek., 5 min., 1 godz. 5-Resetco15min. 2 Tabela 66: Parametry ponownego włączania po naruszeniu wartości granicznej Kontrola prądu silnika i częstotliwości wyjściowej Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie UF do Dolna wartość graniczna kontroli prądu [%] Górna wartość graniczna kontroli prądu [%] Opóźnienie czasowe kontroli prądu [s] Funkcja kontroli prądu 1 - Bez funkcji Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Dolna wartość graniczna kontroli częstotliwości [%] Górna wartość graniczna kontroli częstotliwości [%] Opóźnienie czasowe kontroli częstotliwości [s] Funkcja przy ostrzeżeniu o częstotliwości wyjściowej 1 - Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] Maksymalny prądwyjściowy [A] Dostęp: Factory 1 zależnie od wielkości konstrukcyjnej Tabela 67: Parametry kontroli prądu silnika i częstotliwości wyjściowej 80

81 Kontrola wejścia analogowego 1 i 2 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Dolna wartość graniczna wejścia analogowego Górna wartość graniczna wejścia analogowego Opóźnienie czasowe wejścia analogowego Funkcja kontroli wejścia analogowego Dolna wartość graniczna wejścia analogowego Górna wartość graniczna wejścia analogowego Opóźnienie czasowe wejścia analogowego Funkcja kontroli wejścia analogowego 2 Niska wartość dla Analog IN 1 ( ) dowysoka 0 wartość dla Analog IN 1 ( ) wjednostcej Analog IN 1 ( ) [s] 5 Dostęp: Standard 1 - Bez funkcji Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Niska wartość dla Analog IN 2 ( ) dowysoka 0 wartość dla Analog IN 2 ( ) wjednostcej Analog IN 2 ( ) [s] Dostęp: Standard 1 - Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Jednostka Analog IN 1 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 1 0doWysoka wartość dla Analog IN 1 ( ) wjednostce 0 Analog IN 1 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 1 Niska wartość dla Analog IN 1 ( ) do 9999 w 100 jednostce Analog IN 1 ( ) Jednostka Analog IN 2 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 2 0doWysoka wartość dla Analog IN 2 ( ) wjednostce 0 Analog IN 2 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 2 Niska wartość dla Analog IN 2 ( ) do 9999 w jednostce Analog IN 2 ( ) 100 Tabela 68: Parametry kontroli wejścia analogowego 1 i

82 Kontrola wartości zadanej i rzeczywistej Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Dolna wartość graniczna kontroli wartości zadanej Górna wartość graniczna kontroli wartości zadanej Opóźnienie czasowe kontroli wartości zadanej Funkcja kontroli wartości zadanej 1 - Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Dolna wartość graniczna kontroli wartości rzeczywistej Górna wartość graniczna kontroli wartości rzeczywistej Opóźnienie czasowe kontroli wartości rzeczywistej Funkcja kontroli wartości rzeczywistej Dolna wartość graniczna kontroli wartości zadanej Górna wartość graniczna kontroli wartości zadanej Jednostka fizyczna dla wartości zadanej 0doGórna wartość graniczna kontroli wartości zadanej ( ) wjednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Dolna wartość graniczna kontroli wartości zadanej ( ) do 100 w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) [s] doGórna wartość graniczna kontroli wartości 0 rzeczywistej ( ) wjednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Dolna wartość graniczna kontroli wartości rzeczywistej 100 ( ) do 9999 w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) [s] Bez funkcji 2 - Ostrzeżenie 3-Stop&Trip 0doGórna wartość graniczna kontroli wartości zadanej ( ) wjednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Dolna wartość graniczna kontroli wartości zadanej ( ) do 9999 w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Patrz lista wyboru III, strona 126 Dostęp: Serwis Tabela 69: Parametr kontroli wartości zadanej i rzeczywistej Kontrola mocy czynnej (obciążenie częściowe i przeciążenie pompy) Aby zabezpieczyć napędzane pompy przed niedozwolonym hydraulicznym obciążeniem częściowym i przeciążeniem oraz ograniczyć zakres prędkości obrotowej, można określić graniczne wartości mocy zależne od częstotliwości za pomocą parametrów do lub i Częstotliwościowa zależność górnej wzgl. dolnej wartości granicznej jest opisana każdorazowo za pomocą dwóch punktów na wykresie mocy i częstotliwości, który można utworzyć bezpośrednio na podstawie charakterystyki Q/H. Pomiędzy tymi punktami można wybrać liniowy, kwadratowy lub sześcienny przebieg wartości granicznych. Wybór odbywa się za pomocą parametrów i (patrz Rys. 32 i Tabela 49, strona 71). 7.9 Optymalizacja energii Regulacja różnicy ciśnień ze śledzeniem wartości zadanej w zależności od natężenia przepływu (DFS) Funkcja ta służy do regulacji różnicy ciśnień ze śledzeniem wartości zadanej w zależności od natężenia przepływu (DFS). Dzięki niej w przypadku czujnika różnicy ciśnień umieszczonego w pobliżu pompy można kompensować straty na tarcie w rurociągu, w konsekwencji w odbiorniku (np. ogrzewanie) panuje niemal stałe ciśnienie niezależne od przepływu. W otwartych systemach rurociągowych można również uzyskać niemal stałe ciśnienie na końcu rurociągu dzięki czujnikowi ciśnienia umieszczonemu blisko pompy. 82

83 Czujnik ciśnień PumpDrive Wzrost wartości zadanej ( ) w jednostce [ ] Wartość zadana (wewnątrz/na zewnątrz) Generator ciepła Dłusży rurociąg ze stratami na tarcie Odbiornik Strumień objętości ( ) [%] Rys. 35: Przykład dynamicznej kompensacji ciśnienia Jako wielkość odniesienia dla funkcji DFS dla PumpDrive musi być dostępny sygnał czujnika ciśnienia i czujnika różnicy ciśnień oraz aktualne natężenie przepływu. Natężenie przepływu można oszacować na cztery sposoby: D szacowanie natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej D szacowanie natężenia przepływu na podstawie mocy (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) D szacowanie natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień (tylko w przypadku PumpDrive Advanced) D natężenie przepływu mierzone za pomocą czujnika natężenia przepływu poprzez wejście analogowe Rodzaj określania natężenia przepływu dla wzrostu wartości zadanej jest zależny od wersji PumpDrive (Basic/Advanced) i jej parametryzacji: - informacje o parametryzacji funkcji DFS w przypadku PumpDrive Basic znajdują się w rozdziale informacje o parametryzacji funkcji DFS w przypadku PumpDrive Advanced znajdują się w rozdziale Parametryzacja funkcji DFS w przypadku PumpDrive Basic Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej konieczne są następujące parametry: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Jednostka fizyczna dla wartości zadanej Patrz lista wyboru III, strona Jednostka fizyczna dla Q Jednostka fizyczna dla ciśnienia Typ procesu regulacji PI 1 Ciśnienie stałe 1 2 Ciśnienie zmienne 3 Przepływ stały 4 Innawartość zadana Pomiar Q/szacowanie 1 - Oszacowane Zmierzone Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% w jednostce fizycznej ciśnienia ( ) Punkt kompensacji Q [%] Wzrost wartości zadanej w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) 0 Tabela 70: Parametry dla funkcji DSF w PumpDrive Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Ustawienia dotyczące trybu regulacji są opisane w rozdziale

84 Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej konieczne jest ustawienie parametrów wymienionych w Tabela 70 w opisany poniżej sposób: Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Oszacowane Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Tabela 71: Parametryzacja dla funkcji DFS w PumpDrive Basic z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika oprócz parametrów z Tabela 70 konieczny jest następujący parametr: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Kalibracja pomiaru Q Q-wartość 100% w jednostce fizycznej dla Q ( ) 0 Tabela 72: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika konieczne jest ustawienie parametrów wymienionych w Tabela 70 i Tabela 72 w opisany poniżej sposób: Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Zmierzono Kalibracja pomiaru Q Q-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika natężenia przepływu Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Tabela 73: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Basic z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced Jeśli funkcja DFS ma być stosowana w systemie wielu pomp, należy zapewnić, że maksymalna liczba pomp pracujących równocześnie jest ustawiona zgodnie z zapotrzebowaniem (patrz rozdział 7.5). Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej lub mocy konieczne są następujące parametry: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Jednostka fizyczna dla wartości zadanej Patrz lista wyboru III, strona Jednostka fizyczna dla Q Jednostka fizyczna dla ciśnienia Typ procesu regulacji PI 1 Ciśnienie stałe 2 Ciśnienie zmienne 3 Przepływ stały 4 Innawartość zadana Pomiar Q/szacowanie 1 - Oszacowane Zmierzone Pomiar Q 1 - Zmierzone Obliczone P-Q berechnet Kalibracja pomiaru Q Q-wartość 100% w jednostce fizycznej dla Q ( ) Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% w jednostce fizycznej ciśnienia ( ) Punkt kompensacji Q [%] Wzrost wartości zadanej w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) 0 Tabela 74: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej

85 Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej konieczne jest ustawienie parametrów wymienionych w Tabela 74 w opisany poniżej sposób: Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Oszacowane Pomiar Q Zmierzono Kalibracja pomiaru Q Q-wartość 100% Maksymalne natężenie przepływu zgodne z charakterystyką pompy (Q maks ) Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Tabela 75: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie prędkości obrotowej Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie mocy konieczne jest ustawienie parametrów do oraz do dla charakterystyki P-Q pompy, jak opisano w rozdziale Dodatkowo przy parametryzacji szacowania natężenia przepływu należy uwzględnić informacje zawarte w rozdziale 7.7. Parametry z Tabela 74 muszą być ustawione w następujący sposób: Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Zmierzono Pomiar Q P-Q obliczone Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Tabela 76: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie mocy Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień konieczne są parametry od do dla charakterystyki Q-H pompy zgodnie z rozdziałem Dodatkowo przy parametryzacji szacowania natężenia przepływu należy uwzględnić informacje zawarte w rozdziale 7.7. Pomiar różnicy ciśnień może odbywać się za pomocą czujnika różnicy ciśnień lub dwóch czujników ciśnienia w przewodzie po stronie tłocznej i ssawnej. Z tego względu do opisu wejść analogowych dodatkowo oprócz parametrów z Tabela 74 konieczne są następujące parametry: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Deskryptor AI 1 1 Proces Deskryptor AI 2 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 1 5 Temperatura Tabela 77: Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień Parametry z Tabela 74 und Tabela 77 muszą być ustawione w następujący sposób: Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Zmierzono Pomiar Q P-Q obliczone Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Tabela 78: Parametryzacja funkcji DFS w PumpDrive Advanced z szacowaniem natężenia przepływu na podstawie różnicy ciśnień 85

86 W przypadku podłączania czujnika różnicy ciśnień należy to wykonać zawsze na wejściu analogowym 2. W takim przypadku Deskryptor AI 1 ( ) nie może być ustawiony na "Ciśnienie P1". Wskazówka Parametr Opis Ustawienie Deskryptor AI 1 Proces Deskryptor AI 2 Ciśnienie P2 Tabela 79: Parametryzacja wejść analogowych w przypadku podłączenia czujnika różnicy ciśnień Przy podłączeniu czujnika ciśnienia ssania na wejściu analogowym 1 i czujnika ciśnienia końcowego na wejściu analogowym 2. Parametr Opis Ustawienie Deskryptor AI 1 Ciśnienie P Deskryptor AI 2 Ciśnienie P2 Tabela 80: Parametryzacja wejść analogowych w przypadku podłączenia czujnika ciśnienia ssania Do parametryzacji funkcji DFS w PumpDrive w wersji Advanced z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika konieczne jest ustawienie parametrów wymienionych w Tabela 74 i Tabela 77 w sposób opisany w Tabela 81: Wskazówka Obu parametrów ( i ) nie można ustawić jednocześnie na wartość "Q". Parametr Opis Ustawienie Typ procesu regulacji PI Ciśnienie zmienne Pomiar Q/szacowanie Zmierzono Pomiar Q Zmierzono Kalibracja pomiaru Q Q-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika natężenia przepływu Kalibracja pomiaru Q p-wartość 100% Wartość końcowa zakresu pomiaru czujnika ciśnienia/czujnika różnicy ciśnień Punkt kompensacji Q Wzależności od warunków pracy urządzeniaą zgodnie z Wzrost wartości zadanej Rys. 35 Przy podłączeniu czujnika natężenia przepływu na wejściu analogowym 1: Deskryptor AI 1 Q Przy podłączeniu czujnika natężenia przepływu na wejściu analogowym 2: Deskryptor AI 2 Q Tabela 81: Wskazówka Parametry dla funkcji DFS w PumpDrive Advanced z pomiarem natężenia przepływu za pomocą czujnika Tryb gotowości (Sleep-Mode) W trybie gotowości układ PumpDrive może się włączyć bez ostrzeżenia wstępnego, jeśli ciśnienie rzeczywiste przekroczy zdefiniowaną histerezę dla trybu regulacji ( ). Podczas regulacji za pomocą ciśnienia układ PumpDrive może ustalić, czy występuje pobór czynnika. Tryb gotowości można włączyć za pomocą parametru Poniższe dane odnoszą się do Rys. 36. Jeśli system jest wyregulowany (wartość rzeczywista osiągnęła wartość zadaną w obrębie zaprogramowanej histerezy dla wahań ciśnienia ), PumpDrive zwiększa wartość zadaną dla czasu owartość (impuls testowy). Jeśli przepływ jest zerowy, wzrost ciśnienia zostaje utrzymany. PumpDrive redukuje prędkość obrotową aż do ustawionej minimalnej częstotliwości wyjściowej ( ). Jeśli od momentu, od którego prędkość obrotowa spadnie poniżej minimalnej prędkości obrotowej sprzed wyłączenia, nastąpi wzrost ciśnienia dla czasu, układ PumpDrive wyłączy pompę. Napęd pozostaje w trybie gotowości. Jeśli czynnik będzie nadal pobierany, ciśnienie w systemie spadnie i układ PumpDrive włączy powtórnie pompę w przypadku osiągnięcia histerezy załączania po czasie opóźnienia. Jeśli prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej wartości parametru , PumpDrive przełączy pompę po czasie oczekiwania na tryb gotowości bez przeprowadzania impulsu testowego za pomocą wzrostu wartości zadanej (, ). 86

87 Przebieg czasowy jest przedstawiony poniżej i można go odpowiednio sparametryzować: 2 Wartość zadana ciśnienia Wartość rzeczywista ciśnienia Czas oczekiwania do aktywacji [Parametr: ] Czas trwania impulsu testowego [Parametr: ] Wzrost wartości zadanej /impuls [Parametr: ] Histereza dla trybu regulacji [Parametr: ] Histereza dla wahań ciśnienia [Parametr: ] Minimalna prędkość obrotowa przed wyłączeniem [Parametr: ] Czas oczekiwania przed wyłączeniem [Parametr: ] Czas oczekiwania przed startem urządzenia [Parametr: ] 6 Prędkość obrotowa 7 8 Rys. 36: Czasowy przebieg parametrów trybu gotowości Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie do Włączanie/wyłączanie Sleep-Mode 1 - Zablokowane 2-Włączone Odchyłka regulacyjna w stosunku do ponownego rozruchu w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Opóźnienie startu Sleep-Mode 0,1..60 [s] Wartość graniczna częstotliwości dla Dolna wartość graniczna dla Sleep-Mode częstotliwości silnika ( ) do górnej wartości granicznej dla częstotliwości silnika ( ) [%] Opóźnienie czasowe aż do zatrzymania układu PumpDrive 0,1..30 [s] Opóźnienie czasowe po rozpoznaniu minimalnej ilości przepływu Odchyłka regulacyjna w stosunku do startu impulsów testowych [s] Dostęp: Serwis w jednostce fizycznej dla wartości zadanej ( ) Dostęp: Serwis Amplituda impulsu testowego w jednostce fizycznej dla 2 wartości zadanej ( ) Dostęp: Serwis Czas trwania impulsu [s] 10 Dostęp: Serwis Jednostka fizyczna dla wartości zadanej Patrz lista wyboru III, strona Dostęp: Serwis Dolna wartość graniczna dla częstotliwości [%] silnika Górna wartość graniczna dla częstotliwości [%] silnika Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 UF Tabela 82: Parametry trybu gotowości 87

88 7.9.3 Charakterystyka U/f Charakterystykę U/f układu PumpDrive można dowolnie parametryzować za pomocą parametrów do (cztery punkty wzmocnienia). Przez optymalizację charakterystyki U/f odpowiednio do charakterystyki pompy prąd silnika można dopasować do wymaganego momentu obciążenia, w efekcie można osiągnąć wyraźną oszczędność energii w środkowym zakresie prędkości obrotowej. Jeśli wartości wszystkich punktów wzmocnienia są ustawione na zero, napęd pracuje z liniową charakterystyką U/f. Układ PumpDrive jest ustawiony domyślnie na kwadratową charakterystykę U/f. Rys. 37: Charakterystyka U/f Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie UF do Napięcie podwyższone z układu [%] usprawniającego U Punkt wzmocnienia napięcia U [%] Punkt wzmocnienia częstotliwości f [%] Punkt wzmocnienia napięcia U [%] Punkt wzmocnienia częstotliwości f [%] Punkt wzmocnienia napięcia U [%] Punkt wzmocnienia częstotliwości f [%] Punkt wzmocnienia napięcia U [%] Punkt wzmocnienia częstotliwości f [%] Napięcie znamionowe silnika zależnie od wielkości zależnie od Częstotliwość znamionowa silnika Tabela 83: Parametry charakterystyki U/f konstrukcyjnej wielkości konstrukcyjnej 88

89 7.10 Rampa rozruchowa i powrotna Rozruch bądź powrót odbywa się za pomocą ramp na dwóch odcinkach (patrz Rys. 38). Nachylenie rampy jest Uwaga definiowane za pomocą czasu (parametry do ) i zmiany częstotliwości. Zmiana częstotliwości odpowiada maksymalnej częstotliwości wyjściowej ( ). Podczas rozruchu następuje zamiana rampy 0 na rampę 1w przypadku osiągnięcia częstotliwości zgodnej z parametrem Podczas powrotu następuje zamiana rampy 1 na rampę 0 w przypadku osiągnięcia częstotliwości zgodnej z parametrem Rozruch wzdłuż odcinków rampy kończy się w przypadku osiągnięcia częstotliwości zadanej (tryb ustawiania i regulacji) lub częstotliwości wyjściowej w trybie ręcznym (parametr ). Parametryzacja rampy 2 jest wymagana tylko podczas pracy kilku pomp: Następuje rozruch pierwszej pompy przez rampę 0 i rampę 1. Rozruch każdej kolejnej pompy następuje przez rampę 0 i rampę 2. Podczas powrotu zachowanie jest odwrotne, to znaczy wszystkie pompy wraz z ostatnią powracają przez rampę 2 i rampę 0. częstotliwość [Hz] wartość zadana [jednostka] rampa 1/2 rampa 1/2 rampa 0 rampa 0 czas [s] (rampa 1) / (rampa 2) Rys. 38: Rampa rozruchowa i powrotna (rampa 1) / (rampa 2) Wskazówka Aby uniknąć wyłączeń wskutek prądu nadmiarowego, do rozruchu/powrotu zaleca się łączny czas min. 2,5 sekundy. Parametr Opis Możliwości ustawienia Odniesienie do Start opóźnienia czasowego [s] 0, Start - częstotliwość wyjściowa [%] Określa wraz z nachylenie rampy 0 Rozr./Powr. 0, [s] Określa wraz z nachylenie rampy 1 Rozruch. 0, [s] Określa wraz z nachylenie rampy 1 Powr. 0, [s] Określa wraz z nachylenie rampy 2 Rozruch. 0, [s] Określa wraz z , [s] 3 nachylenie rampy 2 Powr Częstotliwość podczas zamiany rampy 0 Rozr. na rampę [%] /2 Rozr Częstotliwość podczas zamiany rampy 1/2 Powr. na [%] rampę 0Powr Częstotliwość wyjściowa w trybie ręcznym [%] Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] 50 UF Tabela 84: Parametry rampy rozruchowej i powrotnej 89

90 7.11 Wejścia i wyjścia cyfrowe/analogowe W systemie kilku pomp należy sparametryzować wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe i analogowe osobno dla każdego układu PumpDrive Wejścia cyfrowe PumpDrive dysponuje sześcioma wejściami cyfrowymi (poziom procesowy 24 V). Do wejść 1 i 6 jest przypisana funkcja stała: - Wejście cyfrowe 1: Polecenie startu/zatrzymania w przypadku napędu pojedynczego, sygnał zwolnienia podczas pracy kilku pomp - Wejście cyfrowe 2: Polecenie startu/zatrzymania podczas pracy kilku pomp (konieczna regulacja ręczna) - Wejście cyfrowe 6: Przełączanienatrybpracykilkupomp Funkcje wejść 2do5można parametryzować dowolnie: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Funkcja Digital IN 2 Patrz lista wyboru I, strona Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN Funkcja Digital IN 5 2 Tabela 85: Parametry wejść cyfrowych Funkcje PumpDrive dla wejść cyfrowych: D Stałe częstotliwości przez wejścia cyfrowe (patrz rozdział 7.3.6) D Tryb ustawiania za pomocą potencjometru cyfrowego (patrz rozdział 7.3.5) D Wybór wielkości wyjściowej dla wyjścia analogowego (patrz rozdział ) Wyjście przekaźnikowe Na dwóch stykach bezpotencjałowych (przekaźnik zwierny) układu PumpDrive można skontrolować informacje na temat statusu pracy (konieczna aktywacja odpowiednich komunikatów ostrzegawczych (patrz rozdział 7.8): Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Funkcja Digital OUT 1 Patrz lista wyboru II, strona Opóźnienie czasowe między zdarzeniem a reakcją [Współczynnik opóźn.*] 3 (On-Time-Delay) Opóźnienie czasowe między zdarzeniem a reakcją [Współczynnik opóźn.*] 3 (Off-Time-Delay) Funkcja Digital OUT 2 Patrz lista wyboru II, strona Opóźnienie czasowe między zdarzeniem a reakcją [Współczynnik opóźn.*] 3 (On-Time-Delay) Opóźnienie czasowe między zdarzeniem a reakcją [Współczynnik opóźn.*] 3 (Off-Time-Delay) Tabela 86: Parametry wyjścia przekaźnikowego *Współczynnik opóźnienia w przybliżeniu w jednostce [s] 90

91 Wejścia analogowe Parametr dla wejścia analogowego 1 Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Ustawienia parametru dla 1 prąd 2 Analog IN 1 2 napięcie Analog IN 1 napięcie niskie 0[V]doAnalog IN 1 napięcie wysokie ( ) Analog IN 1 napięcie wysokie Analog IN 1 napięcie niskie ( ) do10[v] Analog IN 1 prąd niski 0doAnalog IN 1 prąd wysoki ( ) [ma] Analog IN 1 prąd wysoki Analog IN 1 prąd niski ( ) do20[ma] Jednostka Analog IN 1 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 1 0doWysoka wartość dla Analog IN 1 ( ) wjednostce 0 Analog IN 1 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 1 Niska wartość dla Analog IN 1 ( ) do 9999 w jednostce 100 Analog IN 1 ( ) Analog IN 1 stała czasowa filtra 0,1..10 [s] Jeśli konieczne jest wygładzenie sygnału, sygnał można przefiltrować poprzez wydłużenie stałych czasowych. Wynik odpowiada pod kątem działania funkcji filtra drobnoprzepustowego. 0, Analog IN 1 współczynnik skalowania Opis Analog IN 1 1 Proces 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 5 Temperatura Tabela 87: Parametr dla wejścia analogowego 1 0,5..2 Zmiana skalowania umożliwia modyfikację zakresu regulacji sygnału wejściowego o pożądany współczynnik 1 1 Parametr dla wejścia analogowego 2: Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Ustawienia parametru dla 1 prąd 2 Analog IN 2 2 napięcie Analog IN 2 napięcie niskie 0[V]doAnalog IN 2 napięcie wysokie ( ) Analog IN 2 napięcie wysokie Analog IN 2 napięcie niskie ( ) do10[v] Analog IN 2 prąd niski 0doAnalog IN 2 prąd wysoki ( ) [ma] Analog IN 2 prąd wysoki Analog IN 2 prąd niski ( ) do20[ma] Jednostka Analog IN 2 Patrz lista wyboru III, strona Niska wartość dla Analog IN 2 0doWysoka wartość dla Analog IN 2 ( ) wjednostce 0 Analog IN 2 ( ) Wysoka wartość dla Analog IN 2 Niska wartość dla Analog IN 2 ( ) do 9999 w jednostce 100 Analog IN 2 ( ) Analog IN 2 stała czasowa filtra 0,1..10 [s] 0, Analog IN 2 współczynnik 0, skalowania Opis Analog IN 2 1 Proces 2 Ciśnienie P1 3 Ciśnienie P2 4 Q 5 Temperatura 1 Tabela 88: Parametr dla wejścia analogowego 2 91

92 Wyjście analogowe Na wyjściu analogowym układu PumpDrive można skonfigurować do czterech różnych parametrów eksploatacyjnych (źródeł)w formie sygnału napięcia. Jeśli do dwóch wejść cyfrowych zostanie przypisana funkcja multipleksera, to konfiguracja źródła odbywa się wzależności od logicznego układu wejść cyfrowych (patrz Tabela 89). W związku z tym funkcje obu wejść cyfrowych należy ustawić na wartości "Konfiguracja AOUT bit 0" i "Konfiguracja AOUT bit 1" (patrz Tabela 85). Źródła i zakres wartości napięcia wyjściowego należy sparametryzować zgodnie z tabelami. Zakres wartości źródła jest odzwierciedlany liniowo w wartościach napięcia wyjściowego (parametry i ). Jeśli nie dojdzie do okablowania wejść cyfrowych, zawsze zostanie wyprowadzony parametr eksploatacyjny zgodnie ze źródłem 1. Maksymalna prędkość przełączania poszczególnych źródeł dla wyjścia analogowego wynosi 100 ms (10 Hz). Bit 1 Bit 0 Źródło wyjścia analogowego 0V 0V Źródło 1 0V 24V Źródło 2 24V 0V Źródło 3 24V 24V Źródło 4 Tabela 89: Źródła wyjścia analogowego Parametr Opis Możliwości ustawienia UF Źródło 1 dla Analog OUT 1 bez 1 2-Wartość zadana 10 V 100% Źródło 2 dla Analog OUT 3 - Feedback 10 V 100% Moc znamionowa 10 V Źródło 3 dla Analog OUT 5 - Napięcie silnika 10 V Prąd silnika 10 V Prędkość obrotowa silnika 10 V Źródło 4 dla Analog OUT 8-Częstotliwość wyjściowa 10 V Napięcie obwodu pośredniego 10 V 1000 V Analog OUT minimalne napięcie [V] 0 wyjściowe Analog OUT maksymalne 0, [V] 10 napięcie wyjściowe Analog OUT stała czasowa filtra drobnoprzepustowego 0,01..1 [s] 0,5 Tabela 90: Parametry wyjścia analogowego 7.12 Reset do ustawień fabrycznych Wszystkie ustawienia parametrów można zresetować do ustawień fabrycznych za pomocą polecenia Przed resetem należy się upewnić, czy na wejściu cyfrowym 1 nie ma sygnału startowego. Po resecie należy ewentualnie ponownie wprowadzić standardowe parametry silnika (parametry do ). Reset do ustawień fabrycznych powoduje włączenie automatycznego rozpoznawania czujników (parametr Uwaga ). Może toprowadzić do automatycznego włączenia regulatora PI, o ile na wejściu analogowym 2 jest sygnał.jeśli to jest zbyteczne, funkcję rozpoznawania czujnika i regulator PI wyłączyć za pomocą parametrów i Jeśli wykonuje się uruchamianie, reset do ustawień fabrycznych powoduje utratę wszystkich dotychczasowych ustawień parametrów w przypadku ich niezabezpieczenia za pomocą oprogramowania serwisowego. W systemie kilku pomp układy PumpDrive należy zresetować do ustawień fabrycznych za pomocą aktywnego panelu obsługi Master. 92

93 8 Magistrala sterownicza 8.1 Zestaw osprzętu LON Nr ident Zakres dostawy - zestaw osprzętu LON: - 1 moduł LON dla PumpDrive - 1 instrukcja obsługi profile LON 0.93 dla PumpDrive (de) - 1 instrukcja obsługi profile LON 0.93 dla PumpDrive (en) - 1 instrukcja obsługi profile LON 0.93 dla PumpDrive (fr) - 1 CD z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem Modułowy interfejs LON podłączany wtykowo do sieci LON użytkownika. Interfejs LON posiada nadajnik-odbiornik FTT10A Transceiver (Free Topology Transceiver). Możliwe jest przesyłanie takich parametrów jak: - Start - Status pompy - Stop - Usterka pompy - Wartość zadana - Roboczogodziny - Wartość rzeczywista - Zużycie energii - Prędkość obrotowa - Moc na wale - Ciśnienie (po podłączeniu czujnika) Szczegółowe informacje i inne parametry są podane w dokumentacji LON dotyczącej układu PumpDrive, patrz katalog wyrobów w portalu KSB. Dokumentacja jest oparta na standardzie: LONMARK Functional Profile Pump Controller V SFPTpumpController. W razie potrzeby można także skorzystać z profili HVAC 1.0. Uruchomienie interfejsu LON jest dokonywane przez użytkownika. Montaż modułu LON - patrz rozdział Każdy układ PumpDrive pracujący jako pojedynczy napęd można kontrolować, regulować lub sterować nim za Wskazówka pomocą LON. Podczas pracy kilku pomp możliwa jest tylko kontrola, każdy pojedynczy układ PumpDrive wymaga wówczas użycia modułu LON. 8.2 Zestaw osprzętu Profibus Nr ident Zakres dostawy - zestaw osprzętu Profibus: - 1 moduł Profibus dla PumpDrive - 1 instrukcja obsługi PumpDrive - moduł Profibus (de) - 1 instrukcja obsługi PumpDrive - moduł Profibus (en) - 1 instrukcja obsługi PumpDrive - moduł Profibus (fr) - 1 CD z instrukcjami obsługi i oprogramowaniem Modułowy interfejs Profibus podłączany wtykowo do sieci Profibus użytkownika. Moduł Profibus odpowiada Profibus DPV0 Slave. Możliwe jest przesyłanie takich parametrów jak: - Start - Częstotliwość silnika - Stop - Moc silnika - Wartość zadana - Prąd silnika - Wartość rzeczywista - Alarmy - Prędkość obrotowa - Ostrzeżenia Szczegółowe informacje i inne parametry są podane w dokumentacji Profibus dotyczącej układu PumpDrive, patrz katalog wyrobów w portalu KSB. Uruchomienie interfejsu Profibus jest dokonywane przez użytkownika. Montaż modułu Profibus - patrz rozdział Kontrolę, sterowanie bądź regulację napędów pojedynczych i systemów kilku pomp można wykonywać tylko za Wskazówka pomocą modułu Profibus. Redundancja dla modułu Profibus nie jest możliwa. 93

94 9 Konserwacja 9.1 Uwagi ogólne Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie prace konserwacyjne, przeglądy i prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i wykwalifikowany personel, który zapoznał się szczegółowo z instrukcją eksploatacji. Prace na maszynie można zasadniczo wykonywać tylko po wyłączeniu zasilania sieciowego. Układ PumpDrive należy zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem (odłączyć napięcie sieciowe!). 9.2 Konserwacja / przeglądy PumpDrive powinien zawsze pracować bezwstrząsowo. Uwaga Koniecznie zapewnić odpowiednie chłodzenie układu PumpDrive. W przypadku silnego zabrudzenia starannie oczyścić przewody powietrzne i powierzchnię obudowy. 9.3 Demontaż Podstawowe przepisy i wskazówki W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt z najbliższym punktem serwisowym. Punkty serwisowe - patrz spis adresów dołączony do pompy Przygotowanie do demontażu 1. Przerwać zasilanie prądem. Anulowanie polecenia startu nie przerywa dopływu napięcia sieciowego. 2. Odczekać 5min. Nawet po odłączeniu wszystkich faz od napięcia sieciowego dopiero po upływie min. 5 min. można otworzyć skrzynkę zaciskową lub dotykać przyłączy/przewodów sieciowych i sterowniczych, gdyż kondensatory obwodu pośredniego mogą w tym czasie mieć niebezpieczne napięcie. 3. Napęd odłączyć. 4. Napęd wysprzęglić. 94

95 10 Zakłócenia, ich przyczyny i usuwanie 10.1 Zakłócenia Ponowne uskodzenie bezpiecznika sieciowego Silnik nie pracuje Silnik pracuje nierównomiernie Maksymalna prędkość obrotowanie nie osiągnięta Napęd pracuje z minimalną prędkośćią obrotową Napęd pracuje z maksymalną prędkośćią obrotową Brak zasilania 24 V Nieprawidłowy kierunek obrotu silnika Komunikat usterki/wyłączenie ochronne 1) 2) Możliwe przyczyny Usuwanie F F - Brak napięcia - Sprawdzić napięcie sieciowe, sprawdzić bezpieczniki sieciowe F - Brak zwolnienia - Wykonać mostek/zwolnienie za pomocą magistrali sterowniczej F F - Nieprawidłowe podłączenie kabli sieciowych/ Usterka przewodu zasilającego F - Bezpiecznik sieciowy za mały dlaprądu wejściowego układu PumpDrive F F - Brak sygnału wartości zadanej (wewnątrz/na zewnątrz) F F F - Dopuszczalny zakres napięcia nieosiągnięty/przekroczony - Sprawdzić okablowanie - Przestrzegać wskazówek zawartych w Tabela 20 w rozdziale Sprawdzić sygnał wartości zadanej (wewnątrz/na zewnątrz) - Sprawdzić napięcie sieciowe, napęd z wymaganymnapięciem, w razie potrzeby uruchomić zasilanie transformatorowe F - Ustawiony nieprawidłowy kierunek obrotu - Zmienić kierunek obrotu F F F F F - Przeciążenie silnika - Redukcja poboru mocy przez zmniejszenie prędkości obrotowej, silnik/pompę sprawdzić pod kątem blokowania F F F - Zwarcie w przewodach sterowniczych - Sprawdzić/wymienić przewody/przyłącza sterownicze F F - Zablokowana pompa - Blokadę pompy usunąć ręcznie F F F - Temperatura elektroniki mocy lub uzwojenia silnika za wysoka (zwłaszcza przy wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości obrotowej) - Zredukować temperaturę otoczenia przez usprawnienie wentylacji, usprawnić chłodzenie przez oczyszczenie żeber chłodzących, otwór zasysający wentylatora silnika sprawdzić pod kątem swobodnego przelotu, wentylator silnika sprawdzić pod kątem działania, zredukować pobór mocy przez zmianę punktu eksploatacyjnego (charakterystyczny dla urządzenia), sprawdzić dopuszczalne obciążenie, w razie potrzeby zastosować wentylację ze źródła zewnętrznego. F F - Przeciążenie zasilania 24 V - Napęd odłączyć od napięcia, usunąć przeciążenie F - Praca pompy na sucho - Sprawdzić układ hydrauliczny, zresetować usterkę napędu 95

96 Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie F F F F - Usterka czujnika (sygnał) - Sprawdzić czujnik wraz z przewodem F - Zanik fazy - 2) 1) Przed usunięciem usterek w częściach pod napięciem napęd odłączyć od napięcia sieciowego. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! 3) 2) Napęd ustawić wpołożeniu podstawowym Tabela 91: Zakłócenia 10.2 Komunikaty alarmowe Komunikat alarmowy 1) 2) Możliwe przyczyny Usuwanie Zwarcie - Zwarcie w silniku (uszkodzone uzwojenie silnika) - Zmierzyć uzwojenie silnika, kontrola izolacji. Wskazówka: Należy przy tym odłączyć przyłącze silnikowe Pumpdrive! - Kontrola zablokowanego silnika - Przyłącze sieciowe nieprawidłowo podłączone do zacisków - Sprawdzić okablowanie, przewód zasilający podłączyć do L1, L2, L3, PE - Równoległa praca silników - Niedozwolony zakres zastosowania - Łączówka zaciskowa silnika podłączona nieprawidłowo (trójkąt/gwiazda) - Podłączyć właściwie łączówkę zaciskową silnika - Zwarcie w przewodzie silnika - Sprawdzić przewody silników - Ekran przewodu czujnika podłączony nieprawidłowo - Ekran przewodu czujnika podłączony do PE tylko z jednej strony - Zwarcie w okablowaniu 24 V DC - Sprawdzić okablowanie 96

97 Komunikat alarmowy Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie Przeciążenie termiczne - Czujnik PTC podłączony nieprawidłowo - Sprawdzić podłączenie czujnika PTC - Dane silnika ustawione nieprawidłowo (3-3-2) - Dopasowanie danych silnika do wykorzystywanego silnika - Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy - Zmienić kierunek obrotu silnika poprzez kolejność faz - Przeciążenie hydrauliczne - Zredukować obciążenie hydrauliczne - Pompa zablokowana mechanicznie/praca nierównomierna - Łączówka zaciskowa silnika podłączona nieprawidłowo (trójkąt/gwiazda) - Moc PumpDrive % mocy silnika lub prąd wyjściowy % prądu silnika - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Sprawdzić pompę - Podłączyć właściwie łączówkę zaciskową silnika - Nieprawidłowe zamówienie, zamontować większy PumpDrive - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) po zatrzymaniu pompy - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) przy znamionowej pracy pompy - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Nieprawidłowy pomiar prądu silnika ( ) - Zmierzyć ponownie prąd za pomocą amperomierza kleszczowego i porównać z( ). Wskazówka: Odchylenia wynoszące ok. 10% są dozwolone - Gdy motor nie jest zasilany prądem, pompa kręci się w odwrotnym kierunku - Sprawdzić klapowy zawór zwrotny - Ustawiony zbyt mały prąd wyjściowy PumpDrive - Zwiększyć nieco ( ), aby zwiększyć wyjściowy prąd PumpDrive - Emitowanie napięcie silnika przy obciążeniu znamionowym, ( ) < 380V przy obciążeniu znamionowym Low 24 V - Stałe napięcie na zaciskach sterowniczych % 20 VDC - Sprawdzić wejściowe napięcie sieciowe, wprowadzić prąd silnika przy napięciu 380 V, zastosować większy silnik - Sprawdzić napięcie wejściowe sieci, gdy wszystkie odbiorniki są odłączone - Przeciążenie zasilania napięcim 24 V DC- - Zmniejszyć odbiór energii elektrycznej 24 V DC, porównać liczbę przyłączy elektrycznych z maksymalnie dopuszczalnym obciążeniem prądowym zasilania 24 V DC (patrz rozdział 4.4) - Zwarcie w podłączonych odbiornikach zasilania 24 VDC - Błąd okablowania zacisków sterowniczych (DigIn, AnIn) - Odłączyć uszkodzone odbiorniki 24 V DC - Wykonać prawidłowo okablowanie 97

98 Komunikat alarmowy Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie Nadmierna temperatura PumpDrive - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) 4) - Temperatura otoczenia PumpDrive % 0 C - Zewnętrzne wentylatory zabrudzone - Oczyścić wentylatory - Chłodnica/żebra chłodzące zabrudzone - Oczyścić chłodnicę/żebra chłodzące - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Moc PumpDrive % mocy silnika lub prąd wyjściowy % prądu silnika - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) - Nieprawidłowe zamówienie, zamontować większy PumpDrive - PumpDrive zamontowany nieprawidłowo - Zewnętrzne wentylatory muszą wskazywać do góry, w przypadku montażu naścianie tylna ściana chłodnicy musi być zamknięta Napięcie dolne - Zbyt niskie napięcie wejściowe sieci - Sprawdzić napięcie sieci - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) po zatrzymaniu pompy - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) przy znamionowej pracy pompy - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Zadziałał bezpiecznik sieciowy - Wymienić uszkodzony bezpiecznik sieciowy - Krótkotrwała przerwa w zasilaniu sieciowym - Sprawdzić napięcie sieciowe - Przeciążenie zasilania napięciem 24 V DC - Zmniejszyć odbiór energii elektrycznej 24 V DC, porównać liczbę przyłączy elektrycznych z maksymalnie dopuszczalnym obciążeniem prądowym zasilania 24 V DC (patrz rozdział 4.4) Napięcie górne - Wejściowe napięcie sieci zbyt wysokie - Sprawdzić napięcie sieci - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) po zatrzymaniu pompy - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) przy znamionowej pracy pompy - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Zadziałał bezpiecznik sieciowy - Wymienić uszkodzony bezpiecznik sieciowy - Opornik hamowania uszkodzony - Wymienić PumpDrive - Przyłączone zewnętrzne napięciedodigin/anin - Wykonać prawidłowo/sprawdzić okablowanie - Czasy rampy są zbyt krótkie - Wybrać dłuższe czasy rampy - Gdy motor nie jest zasilany prądem, pompa kręci się w odwrotnym kierunku - Sprawdzić klapowy zawór zwrotny - Praca przy jałowym biegu silnika - Obciążyć silnik 98

99 Komunikat alarmowy Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie Prąd przeciążeniowy - Nieprawidłowo podłączony przewód zasilający - Przewód zasilający podłączyć do L1, L2, L3, PE - Łączówka zaciskowa silnika podłączona nieprawidłowo (trójkąt/gwiazda) - Podłączyć właściwie łączówkę zaciskową silnika - Dane silnika ustawione nieprawidłowo (3-3-2) - Dopasować dane silnika do wykorzystywanego silnika - Równoległa praca silników - Ten tryb jest niedozwolony - Ekran przewodu czujnika podłączony nieprawidłowo - Moc PumpDrive % moc silnika lub prąd wyjściowy % prąd silnika - Ekran przewodu czujnika podłączony do PE tylko z jednej strony - Nieprawidłowe zamówienie, zamontować większy PumpDrive - Zbyt niskie napięcie silnika - Przestawić charakterystykę U/f na "Liniowa" (patrz rozdział 7.9.3) - Czasy rampy są zbyt krótkie - Wybrać dłuższe czasy rampy - Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy - Zmienić kierunek obrotu silnika przez zmianę kolejności faz - Pompa zablokowana mechanicznie/praca nierównomierna - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Sprawdzić pompę - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) - Nieprawidłowy pomiar prądu silnika ( ) - Zmierzyć ponownie prąd za pomocą amperomierza kleszczowego i porównać z( ). Wskazówka: Odchylenia wynoszące ok. 10% są dozwolone - Gdy motor nie jest zasilany prądem, pompa kręci się w odwrotnym kierunku - Sprawdzić klapowy zawór zwrotny Prąd przeciążeniowy - Ustawiono zbyt krótki czas rampy hamowania - Wydłużyć czasy rampy Opornik hamowania (Break overcurrent) - Gdy motor nie jest zasilany prądem, pompa kręci się w odwrotnym kierunku - Sprawdzić klapowy zawór zwrotny - Praca przy jałowym biegu silnika - Obciążyć silnik - Tryb generatorowy pompy - Niedozwolony zakres zastosowania Wewnętrzna temperatura niedozwolona - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) 4) - Temperatura otoczenia PumpDrive % 0 C - Zewnętrzne wentylatory zabrudzone - Oczyścić wentylatory - Chłodnica/żebra chłodzące zabrudzone - Oczyścić chłodnicę/żebra chłodzące - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Moc PumpDrive % mocy silnika lub prąd wyjściowy % prądu silnika - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) - Nieprawidłowe zamówienie, zamontować większy PumpDrive - PumpDrive zamontowany nieprawidłowo - Zewnętrzne wentylatory muszą wskazywać do góry, w przypadku montażu naścianie tylna ściana chłodnicy musi być zamknięta Podwójny węzeł (podwójny node) - Kilka Advanced-HMI lub PumpDrive podłączonych poprzez magistralę lokalną KSB, ale DigIn6 PumpDrive nie jest okablowane - DigIn6 okablować 24 V DC, sprawdzić budowę urządzenia Stop & Trip - Zdarzenie jest zdefiniowane jako Stop & Trip - Sprawdzić ustawienia zgodnie z rozdziałem 7.1, odczytać historię usterek 99

100 Komunikat alarmowy Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie Praca na sucho - Praca pompy na sucho - Sprawdzić przewody rurowe - Sprawdzić armaturę pompy Blokada wirnika - Przewód rurowy zatkany 1) Przed usunięciem usterek w częściach pod napięciem odłączyć napęd od napięcia sieciowego. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! 2) Napęd ustawić wpołożeniu podstawowym Tabela 92: Komunikaty alarmowe 10.3 Komunikaty ostrzegawcze Komunikat ostrzegawczy Ograniczenie prądu/ silnik I 2 t 1) 2) Możliwe przyczyny Usuwanie - Dane silnika ustawione nieprawidłowo (3-3-2) - Dopasować dane silnika do wykorzystywanego silnika - Nieprawidłowy kierunek obrotu pompy - Zmienić kierunek obrotu silnika poprzez kolejność faz - Przeciążenie hydrauliczne - Zredukować obciążenie hydrauliczne - Pompa zablokowana mechanicznie/praca nierównomierna - Łączówka zaciskowa silnika podłączona nieprawidłowo (trójkąt/gwiazda) - Moc PumpDrive % moc silnika lub prąd wyjściowy % prąd silnika - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Sprawdzić pompę - Podłączyć właściwie łączówkę zaciskową silnika - Nieprawidłowe zamówienie, zamontować większy PumpDrive - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) po zatrzymaniu pompy - Niestabilne napięcie obwodu pośredniczącego ( ) przy pracy znamionowej pompy - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Sprawdzić jakość napięcia sieciowego - Nieprawidłowy pomiar prądu silnika ( ) - Zmierzyć ponownie prąd za pomocą amperomierza kleszczowego i porównać z( ). Wskazówka: Odchylenia wynoszące ok. 10% są dozwolone - Gdy motor nie jest zasilany prądem, pompa kręci się w odwrotnym kierunku - Sprawdzić klapowy zawór zwrotny - Ustawiony zbyt mały prąd wyjściowy PumpDrive - Zwiększyć nieco ( ), aby zwiększyć wyjściowy prąd PumpDrive - Emitowanie napięcie silnika przy obciążeniu znamionowym, ( ) < 380 V przy obciążeniu znamionowym - Sprawdzić wejściowe napięcie sieciowe, wprowadzić prąd silnika przy napięciu 380 V, zastosować większy silnik - Zbyt niskie napięcie silnika - Przestawić charakterystykę U/f na "Liniowa" (patrz rozdział 7.9.3), uwzględnić napięcie znamionowe silnika, sprawdzić napięcie sieciowe Usterka sieciowa - Okablowanie magistrali lokalnej KSB nieprawidłowe (przerwanie, zwarcie) - Wykonać prawidłowo okablowanie - Czujnik podłączony nieprawidłowo - Podłączyć właściwie czujnik, sprawdzić, czy ( ) jest włączony - Nie rozpoznano pompy głównej w systemie - ( ) w pompie głównej z czujnikiem ustawić na "AuxMainpump" 100

101 Komunikat ostrzegawczy Możliwe przyczyny 1) 2) Usuwanie Regulator timeout - Tryb PI ( ), czujnik nie został rozpoznany - Podłączyć właściwie czujnik, sprawdzić, czy ( ) jest włączony - Kontrola Life-Zero zadziałała podczas pracy kilku pomp - Advanced-HMI w systemie wielu pomp uszkodzony - Wymienić uszkodzony czujnik - Wymienić uszkodzony Advanced-HMI Temperatura IGBT - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) - Wewnętrzne/zewnętrzne wentylatory nie działają - ( ) & 50 C zewnętrzne wentylatory muszą działać - Chłodnica/żebra chłodzące zabrudzone - Oczyścić chłodnicę/żebra chłodzące - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) Temperatura obudowy - Temperatura otoczenia PumpDrive & 40 C - Niedozwolony zakres zastosowania, uwzględnić redukcję mocy (patrz rozdział 4.4) - Wewnętrzne/zewnętrzne wentylatory nie działają - ( ) & 50 C zewnętrzne wentylatory muszą działać - Chłodnica/żebra chłodzące zabrudzone - Oczyścić chłodnicę/żebra chłodzące - Częstotliwość impulsowania przetwornicy częstotliwości ( ) ustawiona zbyt wysoko - Ustawić częstotliwość impulsowania na dozwolony zakres (patrz rozdział 4.4) Urządzenie nieaktywne - Pompa główna uszkodzona - Sprawdzić pompę główną - Magistrala lokalna KSB przerwana - Sprawdzić magistralę lokalną KSB MAN Sleep - Tryb gotowości aktywny w trybie ręcznym - Nacisnąć przycisk Off, następnie nacisnąć przycisk Man dla trybu ręcznego Szacowanie Q - Napędzana pompa jest używana poza ustawionymi punktami wzmocnienia Q-H/punktami wzmocnienia P-Q - Punkty wzmocnienia Q-H lub P-Q zostały błędnie wprowadzone - Niedozwolony zakres zastosowania, użytkować pompę w dozwolonym trybie - Sprawdzić punkty wzmocnienia Q-H/punkty wzmocnienia P-Q (patrz również uwagi na stronie 79 1) Przed usunięciem usterek w częściach pod napięciem odłączyć napęd od napięcia sieciowego. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! 2) Napęd ustawić wpołożeniu podstawowym Tabela 93: Komunikaty ostrzegawcze 101

102 11 Osprzęt 11.1 Dławiki sieciowe Dławiki sieciowe w połączeniu szeregowym z odbiornikiem zapewniają często wymagane napięcie zwarcia 4% i redukują negatywne oddziaływanie na sieć w postaci wyższych drgań harmonicznych, które są szkodliwe dla sieci publicznych. Kolejną ich zaletą jest ograniczenie prądów ładowania kondensatorów obwodu pośredniego, dzięki czemu zwiększa się żywotność tych głównych komponentów. Ponadto dławiki sieciowe redukują udział mocybiernejiwtensposóbprzyczyniają się do znacznego zwiększenia współczynnika sprawności. Koniecznie uwzględniać wymagania normy DIN EN Wielkość konstrukcyjna PumpDrive Moc [kw].. 000K55.. 0, K75.. 0, K10.. 1, K50.. 1, K20.. 2, K00.. 4, K50.. 5,50 Dławik sieciowy trzyfazowy (3 ~): Stopień ochrony IP 00, klasa cieplna F; maks. Temperatura otoczenia 40 C Przewodzenie dławika L n [mh] Prąd znamionowy I n [A] Prąd maksymalny I sat L [mm] B [mm] H [mm] Ciężar [kg] Nr ident. 2,0 11 1,5 I n , K50.. 7,50 1,1 28 1,5 I n , K , K , K ,50 0,5 51 1,5 I n , K , K , K ,00 0, ,5 I n , K ,00 Tabela 94: Dławiki sieciowe 11.2 Filtr wyjściowy W celu zachowania wymagań DIN EN w zakresie eliminacji zakłóceń należy przestrzegać maksymalnych długości przewodów podanych w rozdziale 6.4. Jeśli długości te zostaną przekroczone, koniecznie zastosować filtry wyjściowe. Technologia IGBT pozwala na osiągnięcie wysokiej mocy. W efekcie mogą się także pojawić usterki wskutek szybszego przełączania (zwłaszcza przy długich przewodach sterowniczych silnika/napędu): - Zakłócenia elektromagnetyczne - Naruszenie izolacji uzwojenia silnika - Szczytowe wartości napięcia wskutek wysokiej pojemności rozproszeniowej w przyłączach przewodów - Ujemny wpływ na zabezpieczenie przed zwarciem W takim przypadku skorzystać z filtra wyjściowego: Zastosowanie filtra pozwoli zredukować szczytowe wartości napięcia (U_peak) i ich szybkość wzrostu du/dt. Szczytowe wartości napięcia można także ujmować jako funkcję pojemności rozproszeniowej indukowanej przez obwody mocy. Pojemność rozproszeniowa dla wielkości konstrukcyjnych PumpDrive A, B, CiDniemoże przekroczyć 5nF. Jeśli z powodu instalacji w wariancie "WM" (montaż na ścianie) lub "CM" (montaż w szafie rozdzielczej), wymagane są dłuższe kable i wartość pojemności rozproszeniowej przekroczy dopuszczalną wartość maksymalną, koniecznie zapewnić filtr ograniczający du/dt lub filtr sinusoidalny. Filtr należy podłączyć do wyjścia PumpDrive. Zabezpiecza on napęd przed zbyt wysokim prądem upływowym i wyłączeniem zabezpieczenia. Filtr wyjściowy na zapytanie. 102

103 Moc [kw] Maks. prąd [A] D [mm] S [mm] W [mm] Nr identyfikacyjny 0,55 2, ,75 3, ,1 4, , ,2 7, , ,5 16, ,5 20, , , ,5 48, , , , Tabela 95: Filtr wyjściowy (stopień ochrony IP21) 11.3 Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień Patrz również arkusz danych SP producenta (rozdział , strona 142) Zastosowanie - Pomiary różnicy ciśnień miedzy przewodem zasilającym a przewodem powrotnym w instalacjach grzewczych - Monitorowanie pomp i sterowanie nimi w urządzeniach do zwiększania ciśnienia - Urządzenia gaśnicze - Techniczne wyposażenie budynków - Urządzenia filtrujące - Uzdatnianie wody pitnej - Uzdatnianie wody użytkowej Medium Płyny i gazy nie krystalizujące się i nie charakteryzujące się dużą lepkością Parametry techniczne - Z dwoma miedzianymi rurkami kapilarnymi o długości 75 cm do podłączenia do króćca tłocznego lub ssącego, kompletny z blaszką mocującą, spirala rurowa i kształtka przejściowa - Energia pomocnicza DC V - Sygnał wyjściowy ma kabel trójzyłowy - Dozwolone maks. obciążeniewtórnera ± 500 om - Pobór prądu maks. 32 ma - Stopień ochrony IP55 - Maks. ciśnienie robocze 21 bar Zakres pomiarowy [bar] Przyłącze Nr identyfikacyjny 0-1 Rc 3/ Rc 1/ Rc 3/ Rc 1/ Rc 3/ Rc 1/ Rc 3/ Rc 1/ Rc 3/ Rc 1/ Tabela 96: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień 103

104 11.4 Przetwornik pomiarowy ciśnienia Patrz również arkusz danych PE producenta (rozdział , strona 148) WIKA typ OC-1 Zastosowanie - Ogólne zastosowanie w automatyce budynków, technice procesowej i produkcyjnej, budownictwie i budowie maszyn Medium Do mediów gazowych i płynnych od -20 C do +85 C Parametry techniczne - Stopień ochrony: IP65 - Sygnał wyjsciowy ma przewód dwużyłowy, napięcie zasilania V DC - Dokładność pomiaru: < 1% zakresu pomiarowego - Przyłącze procesowe G1/4 - Obudowa z mosiądzu - Patrz również arkusz danych producenta (rozdział , str. 144) Zakres pomiarowy [bar] Przyłącze Nr identyfikacyjny 0do2 G1/ do5 G1/ do10 G1/ do20 G1/ do50 G1/ Tabela 97: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA typ OC WIKA Typ S-10 Zastosowanie - Urządzenia do procesów przetwórczych - Statyczne i dynamiczne zastosowania z zakresu budowy maszyn - Hydraulika - Pneumatyka - Techniczne instalacje w budynkach Medium Przeznaczony do mediów płynnych i gazowych. Parametry techniczne - Stopień ochrony: IP65 - Części stykające się z medium ze stali chromoniklowej CrNi (brak uszczelek) - Temperatura badanej substancji: -30 C do 100 C - Ciśnienia: -1 do 100 bar - zgodny z CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych - Odporność na wstrząsy mechaniczne do 1000 g (IEC ) - Odporność na wibracje przy rezonansie do 20 g (IEC ) - Wyjście: 4-20 ma, 2-przewodowe lub 0-10 V DC, 3-przewodowe - Dokładność: 0,5% zakresu pomiaru - Energia pomocnicza: V DC - Podłączenie elektryczne poprzez wtyczkę kątową wg DIN A - Przekrój przewodu: maks. 1,5 mm 2 104

105 - Zewnętrzny przekrój przewodu 6-8 mm Zakres pomiarowy [bar] Przyłącze Nr identyfikacyjny -1 do +1,5 G1/2B do +5 G1/2B do +15 G1/2B do +24 G1/2B do1,0 G1/2B do1,6 G1/2B do2,5 G1/2B do4,0 G1/2B do6,0 G1/2B do10,0 G1/2B do16,0 G1/2B do25,0 G1/2B do40,0 G1/2B Tabela 98: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA Typ S WIKA Typ S-11 Zastosowanie - Urządzenia do procesów przetwórczych - Statyczne i dynamiczne zastosowania z zakresu budowy maszyn - Hydraulika - Pneumatyka - Techniczne instalacje w budynkach - Przemysł spożywczy i przemysł używek - Zastosowania wymagające zachowania higieny Medium Przeznaczony do mediów płynnych i gazowych. Dzięki czołowej membranie nadaje się również do mediów o dużej lepkości. Parametry techniczne - Stopień ochrony: IP65 - Części stykające się z medium ze stali chromoniklowej (brak uszczelek), na zapytanie również w wersji Hastelloy-C4 (2.4610) do agresywnych mediów - Temperatura medium: -30 C do 100 C, na zapytanie ze zintegrowanym odcinkiem chłodzenia przeznaczony do temperatury medium do +150 C - Ciśnienia: -1 do 100 bar - zgodny z CE zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych - Odporność na wstrząsy mechaniczne do 1000 g (IEC ) - Odporność na wibracje przy rezonansie do 20 g (IEC ) - Wyjście: 4-20 ma, 2-przewodowe lub 0-10 V DC, 3-przewodowe - Dokładność: 0,5% zakresu pomiaru - Energia pomocnicza: V DC - Podłączenie elektryczne za pomocą wtyczki kątowej wg DIN A - Przekrój przewodu: maks. 1,5 mm 2 - Zewnętrzny przekrój przewodu 6-8 mm Spawane wsporniki do przetwornika pomiarowego ciśnienia z membraną czołową - Materiał: stal chromowo-niklowa lub 316L do podłączenia przetwornika pomiarowego G1/2 B - Średnica zewnętrzna: 50 mm 105

106 - Zr zamówienia WIKA Zakres pomiarowy [bar] Przyłącze Nr identyfikacyjny -1 do +1,5 G1/2B do +5 G1/2B do +15 G1/2B do +24 G1/2B do1,0 G1/2B do1,6 G1/2B do2,5 G1/2B do4,0 G1/2B do6,0 G1/2B do10,0 G1/2B do16,0 G1/2B do25,0 G1/2B do40,0 G1/2B Tabela 99: Podłączenia i numery identyfikacyjne przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA typ S Króciec spawany - Dla przetwornika pomiarowego ciśnienia WIKA typ S-10 i typ S-11 - Materiał: Stal CrNi (1.4571), średnica zewnętrzna50mm Przyłącze Nr identyfikacyjny G1/2B Tabela 100: Podłączenie i numer identyfikacyjny spawanego króćca 11.5 Opornik pomiarowy - Opornik pomiarowy 500 om do okablowania wejść analogowych w systemie kilku pomp do przetwarzania sygnału Zakres pomiarowy [500 om] Nr identyfikacyjny 0-10VDC/0-20mA Tabela 101: Zakres pomiarowy i numer identyfikacyjny opornika pomiarowego 11.6 Rozdzielacz potencjału - Do zabezpieczenia wejść analogowych PumpDrive - Galwaniczne oddzielenie źródła sygnału iwejść analogowych PumpDrive - Montaż na szynie DIN - Obudowa IP40, zaciski IP20 - SxWxG = 22,5x82x118,2 mm Wykonanie Nr identyfikacyjny 24 V DC V AC Tabela 102: Numery identyfikacyjne rozdzielaczy potencjału 106

107 11.7 Zwrotka Profibus - Do nieprzerwanej pracy Profibus przy wymianie modułu Profibus - Podłączenie PumpDrive do przewodu zbiorczego, połączenie odbywa się za pomocą stroika torowego Podłączenie stroika torowego jako portu M12 lub złącza kablowego śrubowego EMC - Zewnętrzny przewód do masy - Element wyrównujący ciśnienie - Złącze kablowe śrubowe EMC - Terminal przyłączeniowy z zaciskami sprężynowymi Wykonanie Nr identyfikacyjny bez zakończenia magistrali z zakończeniem magistrali i zasilaczem Tabela 103: Numery identyfikacyjne zwrotek Profibus 107

108 11.8 Wkręcany termometr oporowy WIKA typ TR10-C z wieloczęściową rurą ochronną typu TW35 Patrz również arkusz danych TE producenta (rozdział , strona 152) Zastosowanie - Budowa maszyn - Inżynieria przemysłowa - Budowa zbiorników - Przemysł energetyczny - Przemysł chemiczny - Przemysł spożywczy i produkcja napojów - Techniczne instalacje w budynkach Medium Przeznaczony do mediów płynnych i gazowych. Parametry techniczne termometru - Temperatura medium: -200 C do 600 C - Wymienna wkładka pomiarowa z elastycznym zawieszeniem - Rodzaj podłączenia czujnika: 3-przewodowy - Graniczne odchylenie czujnika: klasa B wg DIN EN Główka: - Typ BSZ - Materiał: Aluminium - Stopień ochrony: IP65 - Możliwość zanurzenia: - średnica: 6 mm - długość: 245 mm Parametry techniczne rury ochronnej TW Wieloczęściowa z gwintem G1/2 B ze stali CrNi Przyłącze do termometru: M24 1,5 z możliwością obracania - Średnica otworu: 6,1 mm - Długość wbudowania: 110 mm - Całkowita długość z szyjką: 255 mm Parametry techniczne analogowego przetwornika główkowego T19 (arkusz danych TE 19.03) - Wejście: 1 Pt100, połączenie 3-przewodowe - Zakres pomiarowy skonfigurowany na 0 C do 150 C - Wyjście: 4-20 ma, 2--przewodowe - Energia pomocnicza V DC - Dokładność wg DIN EN ,5% Zakres pomiarowy Przyłącze Nr identyfikacyjny 0 C do 150 C G1/2B Tabela 104: Podłączenia i numery identyfikacyjne Tabela 104: wkręcanego termometru oporowego WIKA typ TR10-C z wieloczęściową rurą ochronną TW35 108

109 11.9 Sonda poziomu dla pomiarów napełnienia i poziomu WIKA typ LS-10 Patrz również arkusz danych PE 81.C9 producenta (rozdział , strona 158) Zastosowanie Pomiar poziomu napełnienia w pojemnikach, zbiornikach, rzekach, studniach z wodą pitną, odwiertach lub instalacjach ściekowych Medium Przeznaczona do płynnych mediów. Parametry techniczne - Stopień ochrony: IP68 - Części stykające się z medium ze stali chromoniklowej, PUR, PA - Temperatura medium: -10 C do 50 C - Zgodna z CE zgodnie z EN Wyjście: 4-20 ma, 2--przewodowe - Dokładność: 0,5% zakresu pomiaru - Energia pomocnicza: V DC - Podłączenie elektryczne za pomocą kabla PUR Tabela 105: Zakres pomiarowy [bar] Przyłącze Nr identyfikacyjny 0do0,25 G1/2B do0,6 G1/2B do1,0 G1/2B do1,6 G1/2B do2,5 G1/2B do4,0 G1/2B Podłączenia i numery identyfikacyjne sondy poziomu WIKA typ LS Recycling PumpDrive należy z powodu wysokiej toksyczności traktować jak odpady specjalne. Jednak niektóre komponenty nadają się do recyklingu: D Chłodnica aluminiowa D Osłona plastikowa (tworzywo sztuczne nadające się do recyklingu) D Dławiki sieciowe z uzwojeniem miedzianym D Kable miedziane do okablowania wewnętrznego Płytki drukowane, elektronika mocy, kondensatory i podzespoły elektroniczne należy jednak traktować jak odpady specjalne. 109

110 13 Załącznik 13.1 Listy parametrów - EA Ustawienie fabryczne napędu pojedynczego - MP Ustawienie fabryczne systemu wielu pomp - Min. Wartość ustawienia minimum - Maks. Wartość ustawienia maksimum - Dostęp Poziom dostępu - Lista wyboru Patrz rozdział 13.2, strona bg Zależnie od wielkości konstrukcyjnej Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Ustawienie 1 Eksploatacja 1-1 Eksploatacja Eksploatacja Całkowity czas h Każdy zasilania Roboczogodziny h Każdy Licznik kwh kwh Każdy Ilość włączeń Każdy Reset licznika kwh 1 1 Klient 1-Bez resetu 2-Reset Reset godzin pracy 1-2 Silnik Silnik 1 1 Serwis 1-Bez resetu 2-Reset Moc [kw] kw Każdy Moc [HP] HP Każdy Napięcie silnika V Każdy Częstotliwość Hz Każdy Prąd silnika A Każdy Prędkość obr/min Każdy obrotowa [RPM] 1-3 Sygnały Proces Feedback Każdy [jednostka] Feedback % % Każdy Wartość zadana Każdy [Unit] Wartość zadana % % Każdy Anlg IN Każdy [jednostka] Anlg IN Każdy [jednostka] Ciśnienie P Każdy Ciśnienie P Każdy Q[jednostka] Każdy ) Q% % Każdy Temperatura C Każdy Wejścia i wyjścia Digital I/O hex Każdy Analog IN % Każdy 110

111 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Analog IN % Każdy Analog OUT % Każdy 1) Wybór nieaktywny Lista wyboru Ustawienie 111

112 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Ustawienie 1-4 PumpDrive Status Napięcie obwodu V Każdy pośredniego Temperatura C Każdy chłodnicy Temperatura PCB C Każdy Magistrala lokalna Wartość zadana Factory urządzenia Magistrala diagnostyczna Control Word hex Klient Alert Word hex Klient Warning Word hex Klient Status Word hex Klient 1-5 Pompa Pomiar Q Urządzenie Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pompa Q m 3 /h Każdy Pomiar mocy Moc całkowita kw Każdy urządzenia Moc pompy kw Każdy Moc pompy kw Każdy Moc pompy kw Każdy Moc pompy kw Każdy Moc pompy kw Każdy Moc pompy kw Każdy Status pompy Stan pompy hex Każdy Stan pompy hex Każdy Stan pompy hex Każdy Stan pompy hex Każdy Stan pompy hex Każdy Stan pompy hex Każdy 2 Diagnoza 2-1 Historia alarmów Historia alarmów Historia alarmów 0 0 Każdy 2-2 Ostrzeżenia Ostrzeżenia Ostrzeżenie 0 0 Każdy 112

113 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru 2-3 Alarmy Alarmy Alarm 0 0 Każdy 2-4 Op Logger PumpDrive PD temperatura h Każdy wysoka Napięcie sieciowe h Każdy wysokie Napięcie sieciowe h Każdy niskie Prąd silnika wysoki h Każdy Prąd silnika niski h Każdy Moc silnika h Każdy wysoka Moc silnika niska h Każdy Timer procesu Wartość zadana h Każdy wysoka Wartość zadana h Każdy niska Feedback wysoki h Każdy Feedback niski h Każdy Analog IN1 wysoki h Każdy Analog IN1 niski h Każdy Analog IN2 wysoki h Każdy Analog IN2 niski h Każdy 3 Ustawienia 3-1 Pole obsługi Podst. ustaw Język 0 0 Klient Oświetlenie LCD 3 3 Klient 1-Wył. 2-Wł. 3-Auto Czas świecenia s Klient ID wybranego 0 0 Klient PDrive Set-up Wersja set-up Klient Konfiguracja wyświetlacza Konfiguracja 0 0 Klient użytkownika Klawiatura Przycisk [Man] 2 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Przycisk [Off] 2 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Ustawienie 113

114 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Przycisk [Func] 1 1 Klient 1 - Bez funkcji 2-Sleep-Mode 3-Tryb PI 4-Trip Reset 5-Wymiana pomp 6-System start/wył Polecenia pan. obsługi PDrive -> HMI 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start HMI -> PDrive 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start Trip Reset 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start Ściąganie pliku binarnego Ustawienia fabryczne 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start System Reboot 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start Start pompy 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start Zatrzymanie pompy HMI-> wszystkie PD 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start Wył. urządzenia 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start Start urządzenia 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start Wymiana pomp 1 1 Każdy 1-Wył. 2-Start Hasło Login 0 0 Każdy Service Login 0 0 Serwis Factory Login Hasło klienta Klient Ochrona aktywna 1 1 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Hasło serwisowe Serwis Hasło fabryczne Factory Konfiguracja sieciowa Manager sieci 2 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Server Guard Tm s Klient Backup Adv-HMI 1 1 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone BackupGuardTm s Klient Ustawienie 114

115 Menu 3-2 PumpDrive Ustawienia podst Funkcja kilku pomp EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru 1 2 Klient 1-Standard Slave 2-Pomocnicza pompa główna ID PumpDrive Klient ID magistrali Klient lokalnej Funkcja pompy 1 1 Klient 1-Pompa pojedyncza 2-Standard Slave 3-Pomocnicza pompa główna Sterowanie magistralą ster Jednostki Jednostka wartości zadanej 1 1 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone 1 1 Klient *** Jednostka Q Klient *** Jednostka 1 1 Klient *** ciśnienia Set-up Active Set-up 1 1 Każdy 1-Setup 1 2-Setup Wersja set-up Klient 3-3 Obciążenie i silnik Ustaw. U/f Napięcie U/f % Klient Napięcie U/f % Klient Częstotliwość U/f % Klient Napięcie U/f % Klient Częstotliwość U/f % Klient Napięcie U/f % Klient Częstotliwość U/f % Klient Napięcie U/f % Klient Częstotliwość U/f % Klient Dane silnika Moc znamionowa bg bg kw Klient Napięcie bg bg V Klient znamionowe Częstotliwość bg bg Hz Klient znamionowa Prąd znamionowy bg bg A Klient Znamionowa bg bg obr/min Klient prędkość obrotowa Znam. cosphi bg bg Klient Znam.-l 2 t Factory Ustaw. początkowe Start opóź. czas s Klient Start częstotliwość wyj % Klient Ustawienie 115

116 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Temp. silnika Ochrona termiczna 2 2 Klient 1-Bez ochrony 2-Ochrona PTC Gran. war. ochr % Serwis silnika Rampy Rampa s Klient rozruchowa/ powrotna Rampa s Klient rozruchowa Rampa hamująca s Klient Rampa s Klient rozruchowa Rampa hamująca s Klient R1/2 start częstotl % Klient R1/2 zatrzym % Klient częstotl Częst. rez. bypass Niska % Klient częstotliwość byp Wysoka % Klient częstotliwość byp 3-4 Specjalne ustawienia pomp Pomiar Q/p Pomiar Q 1 1 Klient 1-Szacunkowe 2-Zmierzone Qwartość 100% Klient pwartość 100% Klient DFS Kompensacja Q % Klient Wzrost wartości Klient zadanej Sleep-Mode Sleep-Mode 1 1 Klient 1-Zablokowane Ustawienie Różn. ponown Klient rozruch Start opóź. czas s Klient Gran. war. częst % Klient Opóźn. czas s Klient StopPD Rozpoznanie Qmin s Klient Różn. start impuls Klient Amplituda impulsu Klient Czas trwania impulsu s Klient 2-Włączone 116

117 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru 3-5 Wartość zadana Ogólne ustawienia Skalowanie Klient wartości zadanej Min. wartość Klient zadana Maks. wartość Klient zadana Control Mode 2 2 Factory 1-Wył. 2-Auto 3-Ręczny Ustawiana wartość zadana Ustawiana wartość Każdy zadana Ustawienie war Klient zadanej Ustawienie częstotliwości wyjściowej Ustawienie % Klient częstotliwości wyjściowej Ustawienie % Klient częstotliwości wyjściowej Ustawienie % Klient częstotliwości wyjściowej Ustawienie % Klient częstotliwości wyjściowej Hb Źródło wartości zadanej Źródło wartości zadanej Źródło wartości zadanej Klient 1-Brak 2-Analog IN 1 3-Analog IN 2 4-Ustawiana wartość zadana 5-Zdalna wartość zadana 6-Wartość zadana RS Klient 1-Brak 2-Analog IN 1 3-Analog IN 2 4-Ustawiana wartość zadana 5-Zdalna wartość zadana 6-Wartość zadana RS232 Ustawienie 117

118 Menu Źródło wartości zadanej Wartości graniczne i alarmy Wartość graniczna silnika Kierunek obrotu silnika Częstotliwość niska Częstotliwość wysoka Gran. war. prądu ogr. siln Gran. war. prądu ogr. pr Ostrzeżenia dot. silnika Ostrzeżenie prąd niski Ostrzeżenie prąd wysoki Opóź. cz. ostrzeżenie prąd Funkcja ostrzeżenie prąd Ostrzeżenie częstotliwość wyj. niska Ostrzeżenie częstotliwość wyj. wysoka Opóź. cz. ostrzeżenie częstotliwość wyj Funkcja ostrzeżenie częstotliwość wyj Analog IN ostrz Analog IN 1 dolna wartość graniczna Analog IN 1 górna wartość graniczna EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru 5 5 Klient 1-Brak 2-Analog IN 1 3-Analog IN 2 4-Ustawiana wartość zadana 5-Zdalna wartość zadana 6-Wartość zadana RS Klient 1-Zgodnie z ruchem wskazówek zegara 2-Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara % Klient % Klient % Klient % Factory % Klient % Klient s Klient 1 1 Klient 1 - Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip % Klient % Klient s Klient 1 1 Klient 1 - Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Klient Klient Ustawienie 118

119 Menu Opóźnienie czasowe AI An IN 1 ostrzeżenie funkcja Analog IN 2 dolna wartość graniczna Analog IN 2 górna wartość graniczna Opóźnienie czasowe AI An IN 2 ostrzeżenie funkcja Ostrzeżenie zależne od obciążenia Przeciążenie częstotliwość silnika wysoka Przeciążenie częstotliwość silnika niska EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp s Klient Lista wyboru 1 1 Klient 1 - Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Klient Klient s Klient 1 1 Klient 1 - Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip % Klient % Klient Profil przeciążenia 1 1 Klient 1-Liniowy 2-Kwadratowy 3-Sześcienny Opóźnienie czasowe przeciążenie s Klient Funkcja przy przeciąż Przeciążenie częstot. silnika wysoka Przeciążenie częstotliwość silnika wysoka Profil niedociążenia Opóźnienie czasowe przeciążenie Funk. przy przeciąż Wartość zadana - ostrzeż Min. wartość zadana Maks. wartość zadana 1 5 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip % Klient % Klient 1 1 Klient 1-Liniowy 2-Kwadratowy 3-Sześcienny s Klient 1 2 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Klient Klient Ustawienie 119

120 Menu Ostrzeż. opóź. czas. wart. zadana Ostrzeż. funkcja wartość zad Feedback - ostrz Dolna wartość gr. Feedback G. wartość gr. Feedback Ostrzeż. opóźnienie czas. Feedback Ostrzeż. funk. Feedback EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp s Klient Lista wyboru 1 1 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Klient Klient s Klient 1 1 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip 3-7 Digital IN/OUT Digital IN Funk Dig IN Klient Lista wyboru I Funk Dig IN Klient Lista wyboru I Funk Dig IN Klient Lista wyboru I Funk Dig IN Klient Lista wyboru I Digital Out Funk Dig OUT Klient Lista wyboru II Opóźn. czas. On s Klient Opóźn. czas. Off s Klient Digital OUT Funk Dig OUT Klient Lista wyboru II Opóźn. czas. On s Klient Opóźn. czas. Off s Klient 3-8 Analog IN/OUT Analog IO Modus Opóź. czas. Live s Klient Zero Live Zero funk. 1 1 Klient 1-Bez funkcji 2-Stop 3-Min. prędkość silnika 4-Maks. prędkość silnika 5-Zachowanie wyjścia 6-Ostrzeżenie 7-Stop&Trip Analog IN Ustaw. AI Klient 1-Prąd 2-Napięcie AI 1 napięcie V Klient niskie AI 1 napięcie V Klient niskie AI 1 prąd niski ma Klient Ustawienie 120

121 Menu AI 1 napięcie wysokie EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp ma Klient Lista wyboru Jednostka AI Klient Lista wyboru III AN IN 1 Niski Klient AN IN 1 Wysoki Klient AI 1 filtr stała czas s Klient AI 1 zakres Klient Deskryptor AI Klient 1-Proces 2-Ciśnienie P1 3-Ciśnienie P2 4-Q 5-Temperatura Analog IN Ustaw. AI Klient 1-Prąd 2 - Napięcie AI 2 napięcie V Klient niskie AI 2 napięcie V Klient niskie AI 2 prąd niski ma Klient AI 2 napięcie ma Klient wysokie Jednostka AI Klient Lista wyboru III AN IN 2 Niski Klient AN IN 2 Wysoki Klient AI 2 filtr stała czas s Klient AI 2 zakres Klient Deskryptor AI Klient 1-Proces 2-Ciśnienie P1 3-Ciśnienie P2 4-Q 5-Temperatura Analog OUT AO źródło1 8 8 Klient 1-Brak 2-Wartość zadana 3-Feedback 4-Moc znamionowa 5-Napięcie silnika 6-Prąd silnika 7-Prędkość silnika 8-Częstotliwość wyjściowa 9-Napięcie obwodu pośredniego AO źródło2 1 1 Klient 1-Brak 2-Wartość zadana 3-Feedback 4-Moc znamionowa 5-Napięcie silnika 6-Prąd silnika 7-Prędkość silnika 8-Częstotliwość wyjściowa 9-Napięcie obwodu pośredniego Ustawienie 121

122 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru AO źródło3 1 1 Klient 1-Brak 2-Wartość zadana 3-Feedback 4-Moc znamionowa 5-Napięcie silnika 6-Prąd silnika 7-Prędkość silnika 8-Częstotliwość wyjściowa 9-Napięcie obwodu pośredniego AO źródło4 1 1 Klient 1-Brak 2-Wartość zadana 3-Feedback 4-Moc znamionowa 5-Napięcie silnika 6-Prąd silnika 7-Prędkość silnika 8-Częstotliwość wyjściowa 9-Napięcie obwodu pośredniego AO napięcie niskie V Klient AO napięcie wys V Klient AO stała czas s Klient 3-9 Regulator PI Proces regulatora PI Tryb PI 1 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone PI wzmocnienie Klient prop Regulator s Klient całkujący PI Kierunek działania 0 0 Klient regul. PI Typ procesu PI 1 1 Klient 1-Ciśnienie stałe 2-Ciśnienie zmienne 3 - Przepływ stały 4 - Inna wartość zadana PI Auto 1 0 Klient Feedbk - źródło Feedbk - źródło 1 1 Klient 3-10 Komunikacja Ogólne ustaw Wart. gran. Ktrlw s Klient czas Ktrlw ostrzeż. 1 1 Serwis funkcja Aux-main Grd Tm s Klient Ustawienie 122

123 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru 3-11 Rozszerz. ustaw Częstotliwość impulsowania Częstotliwość bg bg Serwis Lista wyboru V impulsowania PWM random 6 6 Serwis Lista wyboru IV Trip Trip Reset Mode 2 2 Klient 1-Reset w trybie ręcznym 2-10s, 60s, 5m 3-Czas 5m 4-10s, 60s, 5m, 1 5-Czas 15m Reg. ogran. prądu Proporcjonalny Factory Regulator Factory całkujący Maks. wartości wyjściowe Maksymalna Hz Klient częstotliwość wyj Maks. prąd wyj A Klient Ustaw. PDrive Wielkość PDrive Klient Offset DC-Link V Factory 3-12 Adv Pump Ctrl Pomiar Q Pomiar Q 1 1 Klient 1-Zmierzone 2-P-Q obliczone Gran. wartość Qmin Programowanie profilu P 30% fmaks P 40% fmaks P 50% fmaks P 60% fmaks P 70% fmaks P 80% fmaks P 90% fmaks P 100% fmaks. 1 1 Klient 1-Wył. 2-Start kw Klient kw Klient kw Klient kw Klient kw Klient kw Klient kw Klient kw Klient Czas uczenia s Klient Błąd uczenia % Klient Ustawienie 123

124 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Krzywe Q/P/H Znamionowa obr/min Klient prędkość obrotowa pompy Rho kg/m 3 Klient Liczba stopni Klient Qopt m 3 /h Klient Qmin m 3 /h Klient Qmaks m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient Q_ m 3 /h Klient H_ m Klient H_ m Klient H_ m Klient H_ m Klient H_ m Klient H_ m Klient H_ m Klient P_ kw Klient P_ kw Klient P_ kw Klient P_ kw Klient P_ kw Klient P_ kw Klient P_ kw Klient Ochrona pompy Qwar.gr % Klient przeciąż Q Hi Timeout Tm s Klient Q Hi Timeout Fn 1 1 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Q gór. war. obciąż % Klient częśc Q Lo Timeout Tm s Klient Q Lo Timeout Fn 1 1 Klient 1-Bez funkcji 2-Ostrzeżenie 3-Stop&Trip Blokada hydr % Klient Factor Blok. wirnika s Klient Timeout Praca na sucho % Klient Faktor Timeout praca na sucho s Klient Ustawienie 124

125 Menu EA MP Min. Maks. Jednostka Dostęp Lista wyboru Praca na sucho 2 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Konf. wielu pomp Maks. ilość Klient pracujących pomp Ilość pomp Factory Standby Opóźn. włączania s Klient Opóźn. wył s Klient Wymiana pomp aktywna 3-13 Moduł LON 3-14 Moduł Profibus 4 Informacja 4-1 Inf. PDrive ID PDrive 2 2 Klient 1-Zablokowane 2-Włączone Nr ser. urz. 0 0 Każdy Wersja oprogram. 0 0 Każdy Typ urządzenia 0 0 Każdy Kodtypuurz Każdy Bin File Vers Serwis Frei Prog Spr1 0 0 Klient Frei Prog Spr2 0 0 Klient Bin File Vers Serwis Bin File Length Serwis 4-2 Pole obsługi Panel ident Nr ser. urz. 0 0 Każdy Wersja oprogram. 0 0 Każdy Typ urządzenia 0 0 Każdy Kodtypuurz Każdy Bin File Vers Serwis Frei Prog Spr1 0 0 Serwis Frei Prog Spr2 0 0 Serwis Bin File Vers Serwis Bin File Length Serwis Ustawienie Tabela 106: Lista parametrów 125

126 13.2 Listy wyboru Lista wyboru I 1-Bez 2-Reset 3-Start urządzenia 4-Start Opis Bez funkcji 5 - Wybór rampy Wybór rampy 1 lub 2 6-Bez Reset po alarmie; UWAGA może nastąpić ponowny rozruch Start urządzenia w systemie pracy kilku pomp Start pompy w automatycznym trybie pracy Bez funkcji 7 - Konfiguracja OutF bit 0 Bit 0 dla cyfrowego wyboru stałej prędkości obrotowej 8 - Konfiguracja OutF bit 1 Bit 1 dla cyfrowego wyboru stałej prędkości obrotowej 9 - Konfiguracja wartości zadanej Konfiguracja wartości zadanej - Zwiększanie wartości zadanej za pomocą impulsów cyfrowych Zmniejszanie wartości zadanej za pomocą impulsów cyfrowych 11 - Bez Bez funkcji 12 - Konfiguracja AOUT Bit 0dowyboruwielkości wyjściowej na wyjściu analogowym bit Konfiguracja AOUT Bit 1dowyboruwielkości wyjściowej na wyjściu analogowym bit 1 Lista wyboru II Lista wyboru III Lista wyboru IV Lista wyboru V 1-Brak 1-% 27-m 3 /s 1-Wył. 1-1,0 khz 2 - PDrive gotowy 2-28-m 3 /min 2-2.5% 2-1,5 khz 3 - Gotowy/brak ostrzeżenia 3-Hz 29-m 3 /h 3-5% 3-2,0 khz 4 - Eksploatacja 4-kW 30 - GPM 4-7.5% 4-2,5 khz 5 - Eksploatacja/brak ostrz. 5-kWh 31 - gal/s 5-10% 5-3,0 khz 6-Wartość zad./brak ostrzeż. 6 - hex 32 - gal/min % 6-3,5 khz 7-Alarm 7-mA 33 - gal/h 7-15% 7-4,0 khz 8 - Alarm lub ostrzeżenie 8-A 34-lb/s % 8-4,5 khz 9-Ograniczenie prądu 9-V 35 - lb/min 9-20% 9-5,0 khz 10-Zakres prądowy 10 - s 36 - lb/h % 10-5,5 khz 11 - Prąd za wysoki 11 - h 37 - CFM 11-25% 11-6,0 khz 12 - Prąd zaniski 12- C 38-ft 3 /s 12-6,5 khz 13 - Zakres częstotliwości 13 - K 39-ft 3 /min 13-7,0 khz 14 - Częstotliwość za wysoka 14-obr/min 40-ft 3 /h 14-7,5 khz 15 - Częstotliwość za niska 15 - m 41-mbar 15-8,0 khz 16 - Zakres mocy 16 - ft 42 - bar 17 - Moc za wysoka 17 - HP 43 - Pa 18 - Moc za niska 18-W/m 2 44-kPa 19 - An IN1 zakres 19 - m/s 45 - m Ws 20 - An IN1 za wysoki 20 - ft/s 46 - m Hg 21 - An IN1 za niski 21 - l/s 47 - in Hg 22 - An IN2 zakres 22 - l/min 48 - ft Hg 23 - An IN2 za wysoki 23 - l/h 49 - psi 24 - An IN2 za niski 24 - kg/s 50 - lb/in 25 - Ostrzeżenie termiczne 25 - kg/min. 51-kg/m Gotowy/bez ostrzeżenia o temperaturze 27 - Gotowy/bez ostrzeżenia Line 28 - Gotowy/zakr. dol. OK 29 - Brak alarmu 26 - kg/h 52 - W 126

127 30 - Drive MAN Mode 31 - Drive AUTO Mode 32 - Wartość zadana OK 33 - Wartość rzeczywista OK 34 - Sleep, Stand-By 1) 35 - AN>maxP,AUS<min 1) Wybór nieaktywny Tabela 107: Listy wyboru 127

128 13.3 Przykłady podłączenia Tryb ustawiania Rys. 39: Przykład podłączenia - tryb ustawiania 128

129 Tryb regulacji Rys. 40: Przykład podłączenia - tryb regulacji 129

130 Praca kilku pomp Rys. 41: Przykład podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 1 Master 130

131 Rys. 42: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 2 AuxMaster 131

132 Rys. 43: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 3 Slave 132

133 Rys. 44: Przykłady podłączenia w systemie kilku pomp: PumpDrive 4 Slave Mostek 1-2 na listwie zaciskowej P4 tylko, jeśli Slave bez HMI podłączenie CAN 133

134 13.4 Arkusze danych Arkusz danych filtra wyjściowego typu FN

135 135

136 136

137 Arkusz danych filtra wyjściowego typu RWK

138 138

139 139

140 Arkusz danych filtra wyjściowego typu FOVT 140

141 141

142 Arkusz danych SP dla przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień typu

143 143

144 Arkusz danych PE dla przetwornika pomiarowego ciśnienia typu OC-1 144

145 145

146 146

147 147

148 Arkusz danych PE dla przetworników pomiarowych typu S-10 i S

149 149

150 150

151 151

152 Arkusz danych TE wkręcanego termometru oporowego typu TR10-C 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 Arkusz danych PE 81.C9 sondy poziomu dla pomiarów napełnienia i poziomu typu LS-10 i LH

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji

UPM3 AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY UPM AUTO L UPM AUTO L Instrukcja montażu i eksploatacji. Tą pompą cyrkulacyjną steruje się wewnętrznie (samosterująca) za pomocą trzech opcji sterowania. Interfejs użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560

Liczniki nastawne, elektroniczne Licznik nastawny LED - Codix 560 Wyświetlacz LED Napięcie zasilania Temperatura pracy Wymiary Stopień ochrony Częstotliwość zliczania Dokładny Programowalny pomiar niskich częstotliwości Wielofunkcyjny Wskaźnik pozycji Zliczanie serii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo