HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM CZYNNOŚCI"

Transkrypt

1 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wszelkie dokumenty i pisma proszę przekazywać do Sekretariatu Dziekana p. 405 w bud B-4. Dokumenty i informacje elektroniczne proszę przekazywać na adres Wrocław, dnia Zgodnie z treścią Pisma Okólnego 16/2018 zajęcia zorganizowane rozpoczynają się 1 października 2018 tygodniem parzystym i trwają 15 tygodni (8 tygodni parzystych i 7 nieparzystych) do 30 stycznia Zajęcia zorganizowane dla studentów VII semestru studiów I stopnia trwają 10 tygodni (5 parzystych i 5 nieparzystych) do 12 grudnia Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym obejmuje: 13 dni roboczych i trwa od 31 stycznia 2019 do 18 lutego 2019 plus 3 soboty (2 lutego, 9 lutego, 16 lutego 2018). Sesja egzaminacyjna dla studentów VII semestru studiów I stopnia obejmuje 13 dni roboczych i trwa od 13 grudnia 2018 do 14 stycznia 2019 oraz w sobotę 15 grudnia Studia stacjonarne w kalendarzu 15-tygodniowym - w dniach grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni parzystych tylko drugą godzinę zajęć. Studia niestacjonarne na ostatnim (9) zjeździe Informatyka grupy ze zjazdów nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy ze zjazdów parzystych tylko drugą godzinę zajęć OSOBY ODPOWIEDZIALNE/ TERMIN Kierownik katedry Sekretariat katedr co miesiąc, do 7 dnia następnego miesiąca Pierwsze zajęcia w semestrze 1 CZYNNOŚCI DYDAKTYCZNE Wydziału Informatyki i Zarządzania Przekazanie do Sekretariatu katedr miesięcznego zestawienia nieobecności dla wszystkich pracowników, doktorantów i współpracowników katedry zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 57/2018, załącznik (zgodny z tabelą obowiązującą w ZW 61/2013 nr 10) (wymagany podpis Kierownika katedry). Informacje bieżące o zastępstwach proszę przesyłać bezpośrednio z Sekretariatu Katedr: K1, K2, K3, K7 p.1a16a w bud. B-4 na adres K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud. B-4 na adres Weryfikacja poprawności pod względem formalnym zestawień nieobecności dla pracowników, doktorantów i współpracowników poszczególnych katedr. Przekazanie ich do ewentualnej korekty Kierownikom katedr. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana zestawień (z podziałem na katedry) nieobecności pracowników doktorantów i współpracowników poszczególnych katedr podpisanych przez Kierowników katedr do Sekretariatu Dziekana. UWAGA: Wykaz zgłoszonych przez pracowników nieobecności (np. zwolnienia lekarskie, wyjazdy konferencyjne) wraz z wykazem zastępstw za te nieobecności (również z uwzględnieniem odrabiania zajęć przez pracownika w innym terminie za zgodą studentów, z podaniem terminu i sali i uzyskaną zgodą Prodziekana ds. dydaktyki) proszę przekazywać co miesiąc (w wersji papierowej, podpisane przez Kierownika katedry) w pierwszym tygodniu następnego miesiąca do Sekretariatu Dziekana. Nieobecności na przełomie miesięcy proszę wykazywać w całości w jednym zestawieniu. Zgodnie z Regulaminem studiów 14 p. 10 Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs/kurs końcowy w grupie kursów określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki i terminy zaliczania kursu/grupy kursów, w tym zasady uczęszczania na zajęcia zorganizowane w Uczelni. Określa ponadto sposób, w jaki będzie informował o ocenach (wynikach kursów cząstkowych), tj. przez JSOS lub uczelniany system pocz-

2 Kierownik katedry 5.10 Pracownik dydaktyczny Sekretariat katedr Prodziekan ds. dydaktyki od do ty elektronicznej. Dotyczy to kursów, które nie kończą się egzaminem. Przekazanie do sekretariatu Dziekana pism pracowników, występujących zgodnie z ZW 57/2018 o obniżenie pensum dydaktycznego par.4 ust Przekazanie do Sekretariatu katedr godzin konsultacji w semestrze zimowym zgodnie z ZW 57/2018, 1 ust Weryfikacja poprawności pod względem formalnym zestawień godzin konsultacji dla pracowników, doktorantów i współpracowników poszczególnych katedr. Przekazanie ich do ewentualnej korekty Kierownikom katedr. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana (wraz z wersją elektroniczną) zestawienia godzin konsultacji pracowników, doktorantów i współpracowników poszczególnych katedr zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 57/2018, 1 ust Przekazanie do Działu Nauczania wykazu terminów konsultacji Podpisywanie przez pracowników i doktorantów w Sekcji Planowania Dydaktyki w dziekanacie: K1, K2, K3, K7 p.1a16a w bud. B-4, K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud. B-4, powierzeń zajęć w semestrze zimowym 2018/2019 zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 57/2018, 6 ust Przekazanie do Sekretariatu Dziekana (z wersją elektroniczną) propozycji planu hospitacji w semestrze zimowym- zasady zgodnie z ZW 121/ Uroczystość wręczenia dyplomów- Aula PWr godz.10 współpraca z Sekcją Dyplomowania do Komisja programowa do do Zarządzanie do Przekazanie do Sekretariatu Dziekana tematów prac dyplomowych, które uległy znaczącej zmianie, a których PLANOWA obrona jest w lutym do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w październiku 2018 r. Przygotowanie i przekazanie do Sekretariatu Dziekana efektów kształcenia dla ewentualnych nowych specjalności i kierunków kształcenia(dla cyklu kształcenia 2019/2020) do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Wydziału w październiku 2018 r. Uzgodnienie przez pracowników w Sekcji Planowania Dydaktyki K1, K2, K3, K7 p.1a16a w bud. B-4, K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud. B-4 terminów egzaminów w sesji zimowej: Zgodnie z Regulaminem Studiów 15 ust.7 Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę i tryb egzaminu (pisemny, ustny, elektroniczny lub mieszany) i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ( 4 ust. 10) ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego składania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej, przy czym pierwsze dwa terminy egzaminu muszą odbywać się z co najmniej pięciodniowym odstępem, ponadto drugi termin egzaminu nie może odbyć się wcześniej, niż trzy dni po ogłoszeniu wyników egzaminu w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności studenta na egzaminie w danym terminie, student zachowuje prawo do tego terminu jedynie po przyjęciu przedłożonego niezwłocznie usprawiedliwienia, zgodnie z ust. 10. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W przypadku przywrócenia terminu egzaminu, egzaminator umożliwia studentowi składanie egzaminu w możliwie najbliższym terminie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia od powiadomienia studenta. Za zgodą studenta egzamin może odbyć się w dniu powiadomienia studenta. W losowych przypadkach egzaminator powinien zapewnić studentowi składanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed sesją egzaminacyjną). Przy planowaniu sesji należy uwzględnić ustalone terminy egzaminów z matematyki, fizyki. Przygotowanie i udostępnienie propozycji tematów prac dyplomowych na Zarządzanie oraz Zarzadzanie w jęz. angielskim dla słuchaczy studiów stacjonarnych I stopnia - PLANOWA obrona w czerwcu 2019 r. Studenci podpisują deklarację realizacji pracy dyplomowej po uzyskaniu podpisu opiekuna pracy dyplomowej oraz prowadzącego seminarium dyplomowe, rejestrują

3 Pracownik dydaktyczny do Prodziekan ds. dydaktyki Do Sekcja dyplomowania do Zarządzanie do Kierownik katedry do Prodziekan ds. dydaktyki we współpracy z Pełnomocnikiem ds. kier. do Pełnomocnik Dziekana ds. - współpraca z Sekcją dyplomowania do Prowadzący kurs seminarium dyplomowe w porozumieniu z opiekunem specjalności realizowanej przez studentów ostatniego semestru studiów do Prodziekan ds. Nauczania 3 deklarację u Pani Anny Łazor bud. B4 p. 1a16C i składają w dziekanacie w terminie do końca semestru ( ). Przygotowanie i przekazanie do Kierownika katedry propozycji tematów prac dyplomowych - na Informatyka dla słuchaczy I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PLANOWA obrona w styczniu 2020r. Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej do pobrania. Podanie do wiadomości studentom, 1semestru studiów stacj. II stopnia kier. Zarządzanie, liczby faktycznie uruchamianych specjalności na. Sondaż preferencji studentów dotyczący specjalności na -studiach II stopnia Zarządzania, jest badaniem opinii studentów studiów na temat potencjalnych specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej Wydziału (zgodnie z Zasadami wyboru specjalności ) Przekazanie do Pełnomocnika ds. ostatecznej listy tematów prac dyplomowych do wygenerowania propozycji recenzentów tematów prac dyplomowych obrona w semestrze zimowym 2018/2019 dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Informatyka oraz Inżynieria systemów - PLANOWA obrona w styczniu 2019 Podjęcie decyzji o uruchamianych specjalnościach. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana proponowanych recenzentów prac dyplomowych - PLANOWA obrona w styczniu dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach Informatyka oraz Inżynieria systemów Przekazanie do Sekretariatu Dziekana propozycji przedmiotów wybieralnych, które będą prowadzone w semestrze letnim 2018/2019 wraz z obsadą zajęć oraz limitem miejsc do prezapisów dla I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Rozpoczęcie prac nad rozkładem zajęć na semestr letni 2018/2019. Ustalanie obsady zajęć na semestr letni 2018/2019. Weryfikacja i akceptacja propozycji tematów prac dyplomowych: - na Informatyka dla słuchaczy I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PLANOWA obrona w styczniu 2020r. Wybór w systemie Edukacja.CL specjalności przez studentów: 1 semestru I roku studiów II stopnia stacjonarnych na Zarządzanie Przekazanie do JSOS oraz opublikowanie listy zajęć zorganizowanych semestru zimowego, które będą podlegać ankietowemu badaniu opinii studentów ZW 54/2018 Przedstawienie do sekretariatu Dziekana tematów prac dyplomowych: - na Informatyka dla słuchaczy I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PLANOWA obrona w styczniu 2020r. do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Wydziału w listopadzie 2018 r. Przekazanie do pełnomocnika Dziekana ds. studiów oraz do Sekcji dyplomowania propozycji składu komisji egzaminu dyplomowego wraz z proponowanym terminem obron semestru zimowego 2018/2019 r. dla studiów stacjonarnych I stopnia na Informatyka i Inżynieria systemów Przeprowadzenie w systemie Edukacja.CL prezapisów dotyczących zajęć wybieralnych w semestrze letnim 2018/2019 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, weryfikacja oferty przez Pełnomocnika ds. Ustalenie wyników prezapisów dotyczących zajęć wybieralnych- Pełnomocnik ds. przedstawia Dziekanowi (Prodziekanowi ds. dydaktyki) pisemną propozycję

4 do uruchomienia kursów w semestrze letnim 2018/2019 Sekcja dyplomowania do 3.12 Sekcja dyplomowania do Korekty prezapisów Przekazanie studentom I stopnia Informatyki tematów prac dyplomowych - tematy te będą podejmowane przez studentów (poprzez zapisy na kurs Praca dyplomowa ) w semestrze zimowym 2019/2020. Planowany termin obron styczeń 2020 Studenci rejestrują deklarację u Pani Anny Łazor bud. B4 p. 1a16C i składają w dziekanacie w terminie do r. Przekazanie do Pełnomocnika ds. ostatecznej listy tematów prac dyplomowych do wygenerowania propozycji recenzentów tematów prac magisterskich obrona w semestrze zimowym 2018/2019 dla studiów: II stopnia na Informatyka studia NZ obrona w lutym 2019r. - Sekcja planowania dydaktyki grudzień - Sekcja planowania dydaktyki do Studenci 7 semestru studiów I stopnia do Studenci 7 semestru studiów I stopnia do Opiekunowie prac dyplomowych 7 semestru studiów I stopnia do dla 7 semestru studiów I stopnia zaliczenia do 12.12, egzaminy w sesji ( ) do 7.12 Wprowadzanie grup zajęciowych do systemu Edukacja.CL na potrzeby przygotowania rozkładu zajęć na semestr letni 2018/2019 Zakończenie prac nad semestralnym rozkładem zajęć lata 2018/2019 ZW 57/2018 par.5 ust.5.3 Wprowadzenie do systemu antyplagiatowego pracy dyplomowej złożenie u opiekuna- pracy dyplomowej Przez złożenie pracy dyplomowej, rozumie się złożenie kompletu dokumentów: wydrukowanej pracy dyplomowej, plików z pracą dyplomową i jej załącznikami (na nośniku elektronicznym), wydrukowanego i podpisanego przez studenta oświadczenia o zgodności wydrukowanej pracy dyplomowej (pkt 1) z tekstami zapisanymi na przekazanym nośniku elektronicznym (pkt 2) oraz z wersją wprowadzoną do systemu antyplagiatowego, a także o samodzielności wykonanej pracy, Regulamin studiów par.24 ust. 11 Niezłożenie przez studenta pracy dyplomowej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 17, stanowi przesłankę skreślenia z listy studentów, zgodnie z 19 ust. 1 pkt 3. Zaliczenia kursu praca dyplomowa dokonuje prowadzący ten kurs (opiekun pracy) par. 24 ust. 15 oraz 15a Wg Regulaminu studiów 14 ust.14 Prowadzący dany kurs/kurs końcowy grupy kursów wystawia ocenę z zaliczenia i wprowadza ją do systemu JSOS, a tym samym do indeksu elektronicznego, nie później niż dwa dni robocze po upływie terminu zaliczenia (ust. 11 i 12) oraz po uprzednim umożliwieniu studentowi wglądu do jego ocenionych prac ( 5 ust. 1. p. 9). Prowadzący ma obowiązek reagowania na reklamacje, w terminie, o którym mowa w 10 ust. 3. i 15 ust. 9 Egzaminator wystawia ocenę z egzaminu (a w przypadku grupy kursów ustala również ocenę końcową), informuje o niej studenta i umożliwia studentowi wgląd do pracy (nie dotyczy egzaminu pisemnego). Następnie wprowadza ocenę do systemu JSOS, a tym samym do indeksu elektronicznego, w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzeniu egzaminu i nie później niż w drugim dniu roboczym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Egzaminator ma obowiązek reagowania na reklamacje w terminie, o którym mowa w 10 ust. 3. Uwaga! Dodatkowe terminy zaliczeń dla semestru dyplomowego nie mogą powodować przesunięcia terminu egzaminu dyplomowego. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana proponowanych recenzentów prac dyplomowych - PLANOWA obrona w lutym dla studiów II stopnia na Informatyka oraz I i II stopnia Zarządzanie. 4

5 Wpisanie do systemu Edukacja.CL ocen z zaliczeń dla studentów semestru do dyplomowego - 7 Prowadzący kurs Przekazanie do pełnomocnika Dziekana ds. studiów oraz do Sekcji seminarium dyplomowe w dyplomowania propozycji składu komisji egzaminu dyplomowego wraz z porozumieniu z opiekunem proponowanym terminem obron semestru zimowego 2018/2019 r. dla studiów II stopnia specjalności realizowanej na Informatyka przez studentów ostatniego semestru studiów do Sekcja Dyplomowania od Egzaminy dyplomowe dla studentów I stopnia studiów na Informatyka oraz Inżynieria systemów Pracownik dydaktyczny do Inżynieria zarządzania Przygotowanie i przekazanie do Pełnomocnika dziekana ds. Inżynieria zarządzania propozycji tematów prac dyplomowych dla słuchaczy I stopnia studiów stacjonarnych kier. Inżynieria zarządzania - PLANOWA obrona w styczniu 2020 r. Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej do pobrania. do Zwrot przez pracowników i doktorantów protokołów (podpisanych papierowych) z zaliczeń i z egzaminów dla semestru 7 dyplomowego studiów I stopnia do dziekanatu: Pracownicy K1, K2, K3, K7 p.1a16a w bud.b-4, Inżynieria zarządzania do Komisja programowa do Pracownicy K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud.b-4. Weryfikacja i akceptacja oraz ogłoszenie propozycji tematów prac dyplomowych dla słuchaczy I stopnia studiów stacjonarnych kier. Inżynieria zarządzania - PLANOWA obrona w styczniu 2020 r. Studenci podpisują deklarację realizacji pracy dyplomowej. Po uzyskaniu podpisu opiekuna pracy dyplomowej oraz prowadzącego seminarium dyplomowe rejestrują deklarację u Pani Anny Łazor bud. B4 pok. 1a16C w terminie do r. Przygotowanie i przekazanie do Sekretariatu Dziekana nowych programów studiów (dla cyklu kształcenia 2019/2020) do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Wydziału w styczniu 2019 r. w uzgodnieniu z Kierownikiem katedry do Kierunek Zarządzanie do Studenci ostatniego semestru studiów w kal.15-tyg. do Studenci ostatniego semestru studiów w kal.15-tyg. do Przygotowanie i przekazanie do Sekretariatu Dziekana propozycji powierzeń zajęć w semestrze letnim 2018/2019 prowadzącym spoza uczelni, doktorantom oraz innym prowadzącym zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 57/2018, 3 p.3.2, p.3.3 oraz p.3.4 na posiedzenie Rady Wydziału w styczniu 2019 r. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana tematów prac dyplomowych dla Zarządzanie, których planowa obrona przewidziana jest w czerwcu 2019 r. do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w styczniu 2019 r. Potwierdzenie przez pracowników i doktorantów własnoręcznym podpisem na druku powierzenia, WYKONANIA zajęć w semestrze letnim (Zarządzenie Wewnętrzne 57/2018, 9 p.9.2) w dziekanacie: Pracownicy K1, K2, K3,K7 p.1a16a w bud. B-4, Pracownicy K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud. B-4. Wprowadzenie do systemu antyplagiatowego pracy dyplomowej - złożenie u opiekuna- pracy dyplomowej Przez złożenie pracy dyplomowej, rozumie się złożenie kompletu dokumentów: wydrukowanej pracy dyplomowej, plików z pracą dyplomową i jej załącznikami (na nośniku elektronicznym), wydrukowanego i podpisanego przez studenta oświadczenia o zgodności wydrukowanej pracy dyplomowej (pkt 1) z tekstami zapisanymi na przekazanym nośniku elektronicznym (pkt 2) oraz z wersją wprowadzoną do systemu antyplagiatowego, a także o samodzielności wykonanej pracy, Regulamin studiów par.24 ust. 11 Niezłożenie przez studenta pracy dyplomowej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 17, stanowi przesłankę skreślenia z listy studentów, zgodnie z 19 ust. 1 pkt 3.

6 Opiekunowie prac dyplomowych ostatniego semestru studiów w kal.15-tyg. do 1.02 zaliczenia do 24.01, egzaminy w sesji ( ) Sekcja Dyplomowania od do do od 4.02 do Zaliczenia kursu praca dyplomowa dokonuje prowadzący ten kurs (opiekun pracy) par. 24 ust. 15 oraz 15a Wg Regulaminu studiów 14 ust.14 Prowadzący dany kurs/kurs końcowy grupy kursów wystawia ocenę z zaliczenia i wprowadza ją do systemu JSOS, a tym samym do indeksu elektronicznego, nie później niż dwa dni robocze po upływie terminu zaliczenia (ust. 11 i 12) oraz po uprzednim umożliwieniu studentowi wglądu do jego ocenionych prac ( 5 ust. 1. p. 9). Prowadzący ma obowiązek reagowania na reklamacje, w terminie, o którym mowa w 10 ust. 3. i 15 ust. 9 Egzaminator wystawia ocenę z egzaminu (a w przypadku grupy kursów ustala również ocenę końcową), informuje o niej studenta i umożliwia studentowi wgląd do pracy (w przypadku egzaminu pisemnego). Następnie wprowadza ocenę do systemu JSOS, a tym samym do indeksu elektronicznego, w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzeniu egzaminu i nie później niż w drugim dniu roboczym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Egzaminator ma obowiązek reagowania na reklamacje w terminie, o którym mowa w 10 ust. 3. Uwaga! Dodatkowe terminy zaliczeń dla semestru dyplomowego nie mogą powodować przesunięcia terminu egzaminu dyplomowego. Egzaminy dyplomowe dla studentów II stopnia oraz zaległe egzaminy dyplomowe dla studentów, którzy powinni ukończyć studia w semestrze letnim 2017/2018. Zwrot przez pracowników i doktorantów protokołów (podpisanych papierowych) z zaliczeń i z egzaminów dla studentów studiów STACJONARNYCH oraz NIESTACJONARNYCH do dziekanatu: Pracownicy K1, K2, K3, K7 p.1a16a w bud.b-4, Pracownicy K4, K5, K6, Z1 p.1a16b w bud.b-4. Zapisy oraz korekty zapisów na kursy wydziałowe dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Podejmowanie decyzji o anulowaniu grup po zapisach Początek semestru letniego 2018/2019 w uzgodnieniu z Kierownikiem katedry do współpraca z Sekcją Dyplomowania do 5.03 Przekazanie do Sekretariatu Dziekana ( również w wersji elektronicznej) korekt powierzeń zajęć semestru letniego 2018/2019 do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Wydziału w lutym 2019 r. Przekazanie do Sekretariatu Dziekana tematów prac dyplomowych, które uległy znaczącej zmianie, a których PLANOWA obrona jest w styczniu do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w marcu 2019 r. dr hab. inż. Radosław Ryńca Prodziekan ds. dydaktyki W8 6

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI HARMONOGRAM CZYNNOŚCI - SEMESTR LETNI 2017/2018 związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wszelkie dokumenty i pisma proszę przekazywać

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 25.01.2019 Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 Studia stacjonarne - w dniach 25.02-1.03.2019 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 10.09.2018 Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Studia stacjonarne - w dniach 1.10.2018-5.10.2018 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy

Bardziej szczegółowo

w czerwcu, lipcu 2017r.)

w czerwcu, lipcu 2017r.) 16.02.2017 Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne - w dniach 28.02-03.03.2017 oraz 13.03.2017 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę

Bardziej szczegółowo

r. Termin dodatkowy przeznaczony na korekty zapisów w przypadku wypisania z grup anulowanych.

r. Termin dodatkowy przeznaczony na korekty zapisów w przypadku wypisania z grup anulowanych. 01.10.2017 Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Studia - w dniach 2.10.2017-6.10.2017 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni

Bardziej szczegółowo

* - decyduje data złożenia podania w Dziekanacie

* - decyduje data złożenia podania w Dziekanacie 19.02.2018 Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Studia stacjonarne - w dniach 26.02-02.03.2017 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 05.02.2016r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 W dniach 29.02-04.03.2016 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni parzystych tylko

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 16.09.2016r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Studia stacjonarne - w dniach 03-07. 10. 2016 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 24/2012-2016 z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie: 1. Regulaminu Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (ZW 35/2012 z dnia 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA nr./ 2016 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Ekonomii,

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy 2013/14 semestr zimowy 2013/14 semestr zimowy 2013/14 10 X 2013 (plan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Informacje z Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od (wyciąg) ZAJĘCIA

Informacje z Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od (wyciąg) ZAJĘCIA Informacje z Regulaminu studiów wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od 01.10.2018 (wyciąg) Niniejszy dokument jest jedynie przewodnikiem po najważniejszych sprawach i zmianach w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 Wrocław, 29 stycznia 2018 Dotyczy: Studenci studiów stacjonarnych WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych semestrach

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych WAŻNE DATY DLA STUDENTÓW semestru IV I VIII studiów niestacjonarnych Wrocław, 10-11-2016 r. Sesja egzaminacyjna: 04-02-16r.- 05-02-16r. 11-02-16r.- 12-02-16r. 18-02-16r.- 19-02-16r. Terminy egzaminów w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych WAŻNE DATY DLA STUDENTÓW semestru IV i VIII studiów niestacjonarnych Wrocław, 07-12-2017r. Sesja egzaminacyjna: 27.01-11.02.2018r. Składanie w dziekanacie prac magisterskich oraz inżynierskich prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

23 1. W danym roku akademickim trzem najlepszym absolwentom jednolitych studiów magisterskich na każdym wydziale, którzy ukończyli studia w planowym

23 1. W danym roku akademickim trzem najlepszym absolwentom jednolitych studiów magisterskich na każdym wydziale, którzy ukończyli studia w planowym Uchwała Nr 47/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016 30 IX 2015 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 1 X 2015 g. 14.00 1 X 2015 g. 15.15 1 X 2015 g. 14.00 1 X 2015 g. 15.15 Uroczysta Immatrykulacja przyjętych na I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 7.1. Organizacja procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 Dotyczy: Studenci studiów stacjonarnych Wrocław, 15 czerwiec 2015r. WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru VII studiów stacjonarnych I STOPNIA. do 11 grudnia 2017 r. od 12 grudnia 2017 r. do 08 stycznia 2018 r.

WAŻNE DATY. DLA STUDENTÓW semestru VII studiów stacjonarnych I STOPNIA. do 11 grudnia 2017 r. od 12 grudnia 2017 r. do 08 stycznia 2018 r. Wrocław, 27 października 2017 r. WAŻNE DATY DLA STUDENTÓW semestru VII studiów stacjonarnych I STOPNIA Zajęcia zorganizowane: Sesja egzaminacyjna: do 11 grudnia 2017 r. od 12 grudnia 2017 r. do 08 stycznia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015

WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 WARUNKI WPISU na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych semestrach do semestru zimowego 2014/2015 włącznie (0 deficyt punktów

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Wrocław, dnia 14. 11. 2006r. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej I. Obowiązki Studenta 1. Temat i promotor pracy dyplomowej - Student

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 7.1. Organizacja procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 Wrocław, 01 czerwca 2017 Dotyczy: Studenci studiów stacjonarnych WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych semestrach

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-10) B. Termin

Bardziej szczegółowo

zajęcia dydaktyczne 17.06.2015 (środa) zajęcia wg rozkładu na piątek 18.06.2015 24.06.2015 sesja egzaminacyjna

zajęcia dydaktyczne 17.06.2015 (środa) zajęcia wg rozkładu na piątek 18.06.2015 24.06.2015 sesja egzaminacyjna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2014 Rektora PB Harmonogram roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 29.09.2014 31.10.2014

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2014/2015

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2014/2015 1 X 2014 g. 12.30 1 X 2014 g. 14.30 2 X 2014 g. 13.30 3 X 2014 g. 15.00 Uroczysta Immatrykulacja przyjętych na I rok studiów, spotkania z Prodziekanem ds. Kształcenia, Vice Dyrektorem ds. Dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 7.1. Organizacja procesu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 Dotyczy: Studenci studiów niestacjonarnych Wrocław, 24 czerwiec 2015r. WARUNKI WPISU na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 I. Student, który ma zaliczone wszystkie kursy w dotychczas realizowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK.

Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK. Organizacja ostatniego semestru studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale IEiK. Na studiach stacjonarnych I stopnia, ostatni, siódmy,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH MAGISTERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH MAGISTERSKICH ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH DLA STUDIÓW II STOPNIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Uchwała Rady Wydziału nr 31/2013 z dnia 28.11.2013 r. tekst jednolity (ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca projekt inżynierski Przedmiot zajęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5

Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna. Opracował. WNoŻiR P/03 Dyplomowanie studentów Str. 1/5 Procedura P-03 Dyplomowanie studentów Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.; Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu.

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu. Regulamin dyplomowania na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 06.09.2018 r. 1 1. W zakresie dyplomowania obowiązują

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY POZWALA NA WPIS NA SEMESTR (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM SEMESTRZE JSOS EDUKACJA.CL)

PUNKTOWY POZWALA NA WPIS NA SEMESTR (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM SEMESTRZE JSOS EDUKACJA.CL) WARUNKI WPISU NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 NA WYDZIALE ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI I. STUDENT, KTÓRY MA ZALICZONE WSZYSTKIE KURSY W DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH SEMESTRACH DO SEMESTRU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019. STUDIA STACJONARNE I i II stopnia. -przeniesienie

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019. STUDIA STACJONARNE I i II stopnia. -przeniesienie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH WPIS NA SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 STUDIA STACJONARNE I i II stopnia Student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr jeżeli ( Regulamin Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

A. ORGANIZACJA STUDIÓW

A. ORGANIZACJA STUDIÓW Uchwała Nr 27/2011/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego TEKST JEDNOLITY (zgodny z treścią Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 marca 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 1-5, 9

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nr

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016 30 IX 2015 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 2 X 2015 g. 14.00 2 X 2015 g. 14.00 2 X 2015 g. 14.00 2 X 2015 g. 14.00 Uroczysta Immatrykulacja przyjętych na I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA OGÓLNYCH EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH INŻYNIERSKICH ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA STUDIÓW I STOPNIA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Uchwała Rady Wydziału nr 31/2012 z dnia 29.11.2012 r. tekst jednolity (ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

2 systemu USOS w jednostce organizacyjnej ustalonymi niniej szym Zarządzeniem, odpowiada

2 systemu USOS w jednostce organizacyjnej ustalonymi niniej szym Zarządzeniem, odpowiada Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku dokumentacji przebiegu studiów Z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI Symbol: WEK/ P3/ 2013 Data: 10 kwietnia 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Plany studiów dla kierunków i specjalności 2. Zakres procedury Procedura obejmuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna Podmioty odpowiedzialne 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR 61 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR 61 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Senat Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych

PROCEDURA dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Wydanie: 4 dostosowanie do nowego Regulaminu Studiów, dodanie załącznika 6.1.-K01 Data wydania 1: 20.12.2014 Data weryfikacji: 24.11.2016 Nr: 6.1. Symbol: WSZJK-PD-W Załącznik nr 1 do Uchwały RW Nr 288/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Zasady dyplomowania w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dokument zawiera opis zasad ustalenia i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY POZWALA NA WPIS NA SEMESTR (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM SEMESTRZE JSOS EDUKACJA.CL)

PUNKTOWY POZWALA NA WPIS NA SEMESTR (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM SEMESTRZE JSOS EDUKACJA.CL) WARUNKI WPISU NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA WYDZIALE ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI I. STUDENT, KTÓRY MA ZALICZONE WSZYSTKIE KURSY W DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH SEMESTRACH DO SEMESTRU

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

A. ORGANIZACJA STUDIÓW

A. ORGANIZACJA STUDIÓW Uchwała nr 12/2017/2018 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2018/2019`

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Zasady nauki języków. mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska kierownik Działu Nauczania AGH. Dział Nauczania AGH, 20 października 2011 r.

Zasady nauki języków. mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska kierownik Działu Nauczania AGH. Dział Nauczania AGH, 20 października 2011 r. Zasady nauki języków obcych w AGH mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska kierownik Działu Nauczania AGH Dział Nauczania AGH, 20 października 2011 r. O czym będziemy mówić? 1. podstawowe akty prawne regulujące

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Procedura Data: 30.11.2016 Wydanie: N3 Symbol: Strona: 1/3 1. Zakres procedury Procedura Data: 30.11.2016 Wydanie: N3 Symbol: Strona: 2/3 Procedura jest procedurą uzupełniającą procedurę uczelnianą PU7

Bardziej szczegółowo

2017z. INFORMATOR dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

2017z. INFORMATOR dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 2017z INFORMATOR dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Semestr zimowy 2017/2018 1 Drodzy Studenci! Publikując kolejne wydanie Słowa Dziekana, witam Państwa ponownie w murach naszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 203/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedury przyjęcia studenta na WNB w przypadku przeniesienia z innej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Harmonogram realizacji procedur przez struktury Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Data do 7 2 Tytuł procedury doskonaleniu efektów i zakładanych

Bardziej szczegółowo

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM

SEMESTRU ZIMOWEGO 2015/2016 WŁĄCZNIE, A JEGO DEFICYT PUNKTOWY POZWALA NA DALSZE STUDIOWANIE (PATRZ DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO DANYM WARUNKI WPISU NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 NA WYDZIALE ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI I. STUDENT, KTÓRY MA ZALICZONE WSZYSTKIE KURSY W DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH SEMESTRACH DO SEMESTRU

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym I. Szczegółowe zasady dotyczące przeniesienia z innej uczelni, z kierunku na inny kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Senatu Nr 30/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 oraz uchwała Senatu nr 68/2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH Uchwała Rady Wydziału z dnia 22.12.2011 r. 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 r. Organizacja roku akademickiego 2013/2014 1 Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów studiów, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo