dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego"

Transkrypt

1 . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego Pracownik biurowy Pracownik kierujący osobami Osoba pracująca na wysokości (powyżej 3m) Pracownik z aktualnymi badaniami lekarskimi (2x3) Rodzaj badania / usługi morfologia krwi,ob, rozmaz, mocz konsultacja lekarza medycyny pracy + okulista, wydanie zaświadczenia morfologia krwi,ob, rozmaz,cholesterol całkowity, mocz konsultacja lekarza medycyny pracy + okulista wydanie zaświadczenia morfologia krwi,ob, rozmaz, glukoza, mocz, konsultacja lekarza medycyny pracy + laryngolog + okulista + neurolog wydanie zaświadczenia Szacunkowa ilość osób Cena (brutto) za badanie 1 osoby Wartość (brutto) Wydanie zaświadczenia RAZEM... Słownie łączna cena(brutto):...

2 Cena badań i porad medycznych ponadstandardowych w zakresie medycyny pracy Rodzaj dodatkowego badania 1. Dodatkowa konsultacja 2. Badanie dna oka, pola widzenia i keratorefraktometria 3. Badania EEG 4. Audiometria 5. Badanie układu blędnikowego 6. Badanie spirometryczne 7. Badanie laboratoryjne ryczałt za 1 badanie 8. Badanie rentgenologiczne ryczałt za 1 badanie (z wyjątkiem rtg klatki piersiowej ) RAZEM Wartość brutto Słownie łączna cena brutto:... termin realizacji zamówienia: od r. r. do r. Zamówienie zamierzamy wykonać siłami własnymi. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do postanowień SIWZ i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach. Ofertę składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach. Ofertę sporządzono w dniu 2010 roku.... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

3 Załącznik nr 2 do SIWZ data... OŚWIADCZENIE Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Nazwa zamówienia: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Oświadczam/y, że: I. 1) jestem/jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) posiadam/posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. II. akceptuję/akceptujemy postanowienia umowne/wzór umowy. III. zapoznałem się/zapoznaliśmy się i akceptuję/akceptujemy warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji zamówienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. IV. jestem/jesteśmy wstanie przystąpić do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia złożenia oferty. V. zobowiązuje/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.... (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

4 Istotne postanowienia umowne Załącznik nr 3 do SIWZ data... UMOWA Nr.../... zawarta w dniu r. w Bytomiu pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu, Bytom ul. Kolejowa 2a wpisanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , Kapitał zakładowy ,00 zł reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu - Marian Gawol Wiceprezesa Zarządu - Robert Błaszczyk zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą zwanych dalej stronami w wyniku przeprowadzonego postępowania DZR_G w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych zawiera umowę o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych dla pracowników Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu. 2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja z postępowania przetargowego Nr. pod nazwą 2 1.Wykonawca na podstawie niniejszej umowy będzie wykonywać badania zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy. 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zamawiającego na zasadach określonych rozporządzeniem MZiOS z dnia r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi (Dz.U.nr 69,poz.332 z póżn.zm.) oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 3 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Przeprowadzenie badań kontroli zdrowia w sposób rzetelny i dokładny. 2. Niezwłoczne wydawanie orzeczenia lekarskiego po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych o zdolności do pracy lub stanie zdrowia związanego z wykonywaną pracą. 3.Wydawanie orzeczenia o warunkowej przydatności do pracy, gdy badanie profilaktyczne nie może być wykonane w dniu zgłoszenia się pracownika, ze względu na konieczność przeprowadzenia

5 dodatkowego badania. Orzeczenie czasowe w ciągu 14 dni powinno być zastąpione właściwym orzeczeniem o wyniku przeprowadzonego badania. 4. Zawiadomienie Zamawiającego o trwałych lub czasowych przeciwwskazaniach do zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy na którym występują przekroczenia dopuszczalnych wartości czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. 5. Rejestrowanie /poufne/ danych w celu identyfikacji problemów ochrony zdrowia pracowników Zamawiającego, nadzoru nad środowiskiem pracy, danych osobowych o pracowniku i jego zagrożeniu zawodowym dotyczącym wyników badań. 6. Prowadzenie przez Wykonawcę tzw., akcji profilaktycznych, obejmujących program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z Zamawiającym w szczególności : badania mammograficzne kobiet, szczepienia ochronne. 7. Zawiadomienie PIS i PIP o chorobie zawodowej stwierdzonej u pracownika Zamawiającego. 8. Współpraca Wykonawcy ze służbami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ze strony Zamawiającego ( załącznik nr 1 do SIWZ ). 4 Obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Wykonawcą: 1. Kierowanie na badania kandydatów do pracy i pracowników objętych badaniami okresowymi i kontrolnymi. 2. Niedopuszczenie pracownika do wykonywania pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o jego stanie zdrowia i zdolności do pracy. 3. Zawiadamianie pracowników o terminach badań okresowych i kontrolnych oraz spowodowanie zgłaszania się na badania w wyznaczonych terminach. 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawierającej orzeczenia wydane w wyniku przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami dotyczącymi dokumentacji osobowej. 5. Zapewnienie przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. 6. Informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach występujących w zakładzie pracy a mających wpływ na leczenie i zdrowie pracowników. 7. Zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny wyłącznie przez osoby uprawnione i o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. 2. Zamawiający i Wykonawca ponoszą pełną odpowiedzialność za następstwa działań podejmowanych przez osoby działające w ich imieniu 6 1. Za świadczone usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy co miesiąc wynagrodzenie wyliczone w sposób -opłata za faktycznie wykonane badania w wysokości... zł (zawiera zakres usług zawartych w 6 ust.5 ) x ilość przebadanych pracowników za dany miesiąc. 2. Opłata o której mowa w 6 ust.1 będzie płatna na podstawie wystawionych przez Wykonawcę rachunków/faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 3. Dokument finansowy winien zawierać szczegółową specyfikację tj.: wykaz przebadanych pracowników i rodzaj przeprowadzonych badań. 4. Warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego opłaty jest wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 5. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy obejmuje badania w pakiecie podstawowym według poniżej podanych cen:

6 Pracownik biurowy Pracownik kierujący osobami Osoba pracująca na wysokości (powyżej 3m) Pracownik z aktualnymi badaniami lekarskimi Rodzaj badania / usługi morfologia krwi,ob, rozmaz, mocz konsultacja lekarza medycyny pracy + okulista, wydanie zaświadczenia morfologia krwi,ob, rozmaz,cholesterol całkowity, mocz konsultacja lekarza medycyny pracy + okulista, wydanie zaświadczenia morfologia krwi,ob, rozmaz, glukoza, mocz, konsultacja lekarza medycyny pracy +laryngolog +okulista +neurolog wydanie zaświadczenia Wydanie zaświadczenia Cena brutto Strony ustalają płatności (jeżeli istnieje taka konieczność) za dodatkowe konsultacje specjalistyczne wymagane dla oceny stanu zdrowia pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach według poniższego cennika : Lp. Rodzaj dodatkowego badania Cena brutto 1. Dodatkowa konsultacja 2. Badanie dna oka, pola widzenia i keratorefraktometria 3. Badania EEG 4. Audiometria 5. Badanie układu blędnikowego 6. Badanie spirometryczne 7. Badanie laboratoryjne ryczałt za 1 badanie 8. Badanie rentgenologiczne ryczałt za 1 badanie (z wyjątkiem rtg klatki piersiowej ) 2. Strony ustalają, że płatność za wykonanie usług o którym mowa w ust. 1 będzie rozliczana dokumentem finansowym, wystawionym na ostatni dzień bieżącego miesiąca płatnych w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu przez Zamawiającego Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca określonych w 8 ust. 3 w wysokości 20% wartości wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w 9 ust. 2, b) za nienależyte, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w 9 ust. 2 za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek, 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia.

7 3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć kary określone w 8 ust 1a: - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował przedmiotowej umowy, we właściwym czasie, - w sposób rażący naruszy postanowienia umowy. 4. Każda ze stron umowy może odstąpić od umowy poprzez złożenia oświadczenia drugiej stronie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Strony maja prawo odstąpić od umowy do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 9 1.Umowę zawiera się na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 2. Maksymalną wartość umowy ustala się na kwotę.... brutto/słownie / 3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 10 Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 12 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 13 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.... WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY

8 Załącznik nr 4 do SIWZ Sposób realizacji umowy: - badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe Wykonawca przeprowadzać będzie na podstawie skierowania w sposób rzetelny i dokładny - w zakresie i cenach określonych w załączniku numer 2 - orzeczenie lekarskie wydawane będzie niezwłocznie po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych o zdolności do pracy lub stanie zdrowia związanego z wykonywaną pracą, - jeżeli badanie profilaktyczne nie będzie mogło być wykonane w dniu zgłoszenia się pracownika, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania, osobie tej wydane będzie orzeczenia o warunkowej przydatności do pracy. Orzeczenie w ciągu 14 dni powinno być zastąpione właściwym orzeczeniem w wyniku przeprowadzonego badania - Wykonawca będzie informować Zamawiającego o trwałych lub czasowych przeciwwskazaniach do zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy na którym występują przekroczenia dopuszczalnych wartości czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, - badania kontrolne przeprowadzać będzie w dniu zgłoszenia się osoby kierowanej, na skierowaniu Zamawiający wpisze czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia występujące na danym stanowisku, - w sytuacji, gdy osoba skierowana przez Zleceniodawcę przedstawi aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wydane bez potrzeby przeprowadzania badań. W takiej sytuacji Wykonawca obciąży Zamawiającego wyłącznie kosztami wydania orzeczenia, - wykonanie badań nastąpi w dniu i godzinie wcześniej uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem Zamawiającego, a Wykonawcy - Wykonawca prowadzić będzie dokumentację medyczną, obejmującą kartę badania profilaktycznego, rejestr wydanych zaświadczeń, - Wykonawca będzie wykonywać badania okulistyczne:. Po stwierdzeniu wady wzroku u badanego pracownika Lekarz okulista podczas jednorazowego badania wyda stosowne zaświadczenie. - zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach ( dla pracownika i Zamawiającego) wydane będzie bezpośrednio osobom badanym skierowanym przez Zamawiającego, - Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania sposobu wykonywania zleconych badań, w tym wgląd do rejestru wydanych zaświadczeń, - Wykonawca wystawiać będzie raz w miesiącu rachunek za przeprowadzone badania profilaktyczne z załączonym wykazem pracowników Zamawiającego, którym wykonano badania lub wydano zaświadczenia. Wykaz ten zawierać powinien szczegółowe informacje co do rodzaju wykonanych badań, - zapłatę za wykonaną usługę Zamawiający dokona przelewem na konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku i potwierdzenia wykonania usługi bez zastrzeżeń, - nie wykonanie któregokolwiek z badań zawartych w jednym pakiecie / załącznik Nr 2 do SIWZ / skutkować będzie potrąceniem kwoty za danego pracownika. - Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. Pomieszczenia muszą odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 213, poz ze zmianami ) - Zamawiający wymaga aby wszystkie badania podstawowe/ załącznik Nr 2 do SIWZ/ były wykonywane na terenie miasta Bytomia /w promieniu 1,5 km od ulicy Kolejowej 2 a / w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia, - Zamawiający zastrzega, iż ilość pracowników kierowanych na badania może ulec zmianie/ zmniejszenie lub zwiększenie zatrudnienia/ - po zakończeniu umowy dokumentację medyczną Wykonawca zobowiązany będzie przekazać jednostce służby medycyny pracy wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. - Wykonawca w miarę możliwości prowadzić będzie tzw., akcje profilaktyczne obejmujące program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z Zamawiającym, takie jak: badania mammograficzne, szczepienia ochronne.

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo