SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKA CHORÓB ALERGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKA CHORÓB ALERGICZNYCH"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKA CHORÓB ALERGICZNYCH Zadanie 1: Badania i analizy do programu profilaktycznego dotyczącego chorób alergicznych

2 1. Wprowadzenie We współczesnej medycynie i polityce zdrowotnej obserwuje się wyraźne przeniesienie punktu cięŝkości na działania zmierzające do prewencji chorób. Postępowanie profilaktyczne zostało uznane za równie, a nawet bardziej istotne od leczenia juŝ wykrytych schorzeń i zaburzeń stanu zdrowia. Skuteczne długofalowe działania prewencyjne wymagają przygotowania zintegrowanej strategii, zmierzającej do jednoczesnej poprawy wielu aspektów stanu zdrowia ludności w skali populacyjnej. Profilaktyka, rozumiana jako działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom i ograniczania ich następstw, stanowi jeden z najwaŝniejszych elementów działalności lekarskiej. Całokształt postępowania, zmierzającego do utrzymania zdrowia poprzez kształtowanie środowiska naturalnego i społecznego w celu zapewnienia najpomyślniejszych warunków rozwoju człowieka określa się jako profilaktykę pierwotną. Profilaktyka wtórna to postępowanie stosowane z chwilą rozpoczęcia procesu chorobowego zmierzające do zapobiegania jego rozwojowi. Pod pojęciem metafilaktyki (profilaktyki trzeciorzędowej) rozumiemy postępowanie ukierunkowane na zapobieganie utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby w tych przypadkach, w których wystąpiło juŝ ograniczenie niektórych funkcji ustroju lub trwała ich utrata (inwalidztwo). W ostatnich latach w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się (w tym w Polsce) obserwowane jest narastanie zachorowalności na choroby niezakaźne. Do grupy tej zalicza się między innymi choroby alergiczne. Zjawisko to rodzi liczne skutki społeczne i ekonomiczne oraz stwarza konieczność wdraŝania działań mających na celu ograniczenie progresji tego niepokojącego zjawiska. Skuteczność takich działań zaleŝna jest od wielu uwarunkowań; powinny być one odpowiednio przygotowane i 2

3 długofalowe - powinny stanowić stały element polityki prozdrowotnej. W tym celu opracowywane są m.in. raporty komisji ekspertów oraz projekty konkretnych programów. Zakreśla się w nich szczegółowe ramy działań, zmierzających do prewencji chorób o szczególnym znaczeniu społecznym oraz wskazuje priorytety takich działań. W załoŝenia te wpisuje się program PROFILAKTYKA CHORÓB ALERGICZNYCH realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z analizy dotychczasowych badań w tej dziedzinie oraz wieloletnich doświadczeń Instytutu w dziedzinie alergologii zawodowej wynika wysoka celowość stworzenia koncepcji i realizacji programu profilaktycznego chorób alergicznych pochodzenia zawodowego, ukierunkowanego z jednej strony na identyfikację zagroŝeń alergologicznych w miejscu pracy, grup pracowników w szczególny sposób zagroŝonych wystąpieniem alergii zawodowej, udoskonaleniu działań profilaktycznych oraz diagnostyczno-orzeczniczych, z drugiej zaś strony usprawnienie działalności edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie alergologii zawodowej w skali całego kraju. Działania te powinny przyczynić się do wczesnej identyfikacji nowych zagroŝeń, co pozwoli na bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań w zakresie diagnostyki i terapii oraz skutecznej profilaktyki. W alergiach wszelkiego typu, w tym równieŝ zawodowych, działania profilaktyczne są elementem równowaŝnym w kształtowaniu zdrowia populacji z postępowaniem terapeutycznym. Wiadomo, Ŝe wysokiej ekspozycji na alergeny towarzyszy zwiększenie zachorowalności na choroby uczuleniowe. Wykazano równieŝ, Ŝe ograniczenie ekspozycji zawodowej na silny alergen oraz wdroŝenie odpowiednich strategii profilaktycznych mogą radykalnie poprawić sytuację epidemiologiczną. 3

4 Odpowiednie działania profilaktyczne, które przyczynią się do zmniejszenia zapadalności na alergie zawodowe powinny spowodować jednocześnie zmniejszenie kosztów społecznych, kosztów leczenia i rekompensat finansowych z tytułu inwalidztwa zawodowego. Szybka identyfikacja osób uczulonych, odpowiednio wczesne przerwanie ekspozycji na alergen zawodowy będący przyczyną choroby oraz objęcie chorego właściwą opieką profilaktyczną i terapeutyczną dają moŝliwość pełnej rehabilitacji zawodowej i powrotu chorych do normalnej aktywności Ŝyciowej. 2. Identyfikacja czynników obecnych w środowisku pracy, odpowiedzialnych za rozwój alergicznych chorób zawodowych oraz wyłonienie grup ryzyka 2.1 Analiza załoŝeń W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono działania zmierzające do identyfikacji czynników o potencjalnym działaniu alergizującym obecnych na poszczególnych stanowiskach pracy. Podjęto takŝe działania zmierzające do identyfikacji grup pracowników o szczególnym ryzyku wystąpienia chorób alergicznych pochodzenia zawodowego, w przypadku których istnieje szczególna potrzeba jak najpilniejszego wdroŝenia odpowiednich programów profilaktycznych. Od połowy ubiegłego stulecia obserwuje się trwający do dziś wzrost zapadalności na choroby alergiczne, w tym równieŝ pochodzenia zawodowego. W ostatnich kilkudziesięciu latach systematycznie rośnie częstość występowania astmy oskrzelowej. W Szwecji w latach zwiększyła się ona wśród dzieci w wieku szkolnym prawie dwukrotnie, w Szkocji i Anglii w latach blisko trzykrotnie, w Australii w latach o 50%, w USA w latach o 30%. Taka tendencja, jakkolwiek o mniejszym natęŝeniu, utrzymywała się nadal w latach 90. XX wieku. W 4

5 stosunku do innych chorób związanych z atopią, takich jak: pyłkowica czy atopowe zapalenie skóry, równieŝ stwierdzono znaczący wzrost zachorowalności w populacji generalnej. Celem uzyskania porównywalnych, wiarygodnych danych epidemiologicznych dotyczących częstości występowania alergii i astmy przeprowadzono dwa zakrojone na szeroką skalę badania międzynarodowe: ISAAC (ang. International Study on Asthma and Allergy in Childhood) wśród dzieci i ECRHS (ang. European Community Respiratory Health Survey) w populacji osób dorosłych. Informacje uzyskane w toku wzmiankowanych badań naleŝy uznać za alarmujące. W populacji generalnej występowanie astmy wśród dzieci oceniono na ponad 10%, jakkolwiek zaobserwowano tu znaczne zróŝnicowanie regionalne. W Ameryce Północnej częstość astmy oszacowano na 16,5% wśród dzieci starszych, w Australii na ponad 25%, w Europie Zachodniej na 13%, a Środkowo-Wschodniej na 4,4%. Wśród osób dorosłych w wieku lat występowanie astmy w USA i Wielkiej Brytanii oceniono na 7-8%, w Niemczech na 2 do ponad 4%. Uderzającym jest, Ŝe w obu badaniach najwyŝsze wskaźniki częstości stwierdzono w krajach wysoko rozwiniętych. A zatem moŝna przypuszczać, Ŝe wysoka częstość występowania astmy jest atrybutem społeczeństwa postindustrialnego. Na poparcie tej hipotezy moŝna przytoczyć wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w Niemczech na terenach dawnych Republik Demokratycznej i Federalnej. Wskaźniki te były znamiennie wyŝsze wśród dzieci zamieszkujących dawną RFN. RównieŜ występowanie astmy było znamiennie częstsze w Skandynawii niŝ w Polsce i Estonii. Wskazuje to, ze względu na przeprowadzenie analizy występowania astmy w zbliŝonych etnicznie populacjach, na znacząca rolę czynników środowiskowych kształtujących zachorowalność. Na 5

6 poparcie tej hipotezy wskazuje takŝe fakt zanikania róŝnic pomiędzy występowaniem chorób uczuleniowych na terenach dawnych Republik Niemieckich z biegiem czasu. Z powyŝej przedstawionych danych moŝna wnioskować, Ŝe 1. znaczna część populacji pracujących jest chora na astmę 2. duŝy odsetek osób rozpoczynających prace zawodową w najbliŝszych latach jest zagroŝony wystąpieniem choroby alergicznej Implikuje to z jednej strony konieczność prowadzenia odpowiedniej profilaktyki medycznej w stosunku do osób pracujących jak równieŝ rozpoczynających pracę, a z drugiej potrzebę właściwej identyfikacji zagroŝeń występujących w środowisku pracy pod względem alergologicznym. Częstość występowania astmy zawodowej zaleŝy od rodzaju naraŝenia w środowisku pracy i waha się od kilku (np. u zatrudnionych w naraŝeniu na diizocyjaniany) do kilkudziesięciu procent (piekarze, zatrudnieni w kontakcie ze zwierzętami laboratoryjnymi, pracujący w kontakcie z enzymami Bacillus subtilis w przemyśle chemicznym). Ocenia się, Ŝe aŝ około 10% astmy dorosłych spowodowana jest naraŝeniem w miejscu pracy (od 5% w Hiszpanii po aŝ 36% w Kanadzie). Wg danych z programu SWORD (ang. Surveillance of Work Related and Occupational Disease) realizowanego od 1989 roku w Wielkiej Brytanii astma zawodowa jest najczęściej rozpoznawanym schorzeniem układu oddechowego o etiologii zawodowej, podobne dane pochodzą z Kanady (63%). Rocznie w Wielkiej Brytanii notuje się 22 przypadki astmy zawodowej na milion, a większość chorych na astmę zawodową nie podejmuje pracy po jej rozpoznaniu. Zasadniczym elementem profilaktyki pierwotnej chorób alergicznych pochodzenia zawodowego są działania z zakresu profilaktyki medycznej. Profilaktyka medyczna obejmuje m.in. system opieki nad pracownikiem, w skład którego wchodzą badania 6

7 profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne, jak równieŝ badania celowane wyodrębnionych grup pracowników. Badania wstępne są przeprowadzane (w Polsce w obecnym stanie prawnym są to badania obligatoryjne) w trakcie podejmowania przez pracownika pracy na nowym stanowisku. Ich minimalny zakres określony jest we "Wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników" stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku. Określony w tym dokumencie zakres badań w przypadku kandydatów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których występuje naraŝenie na silne alergeny jest jednak wybitnie niewystarczający. Konieczne jest jego rozszerzenie o elementy obejmujące między innymi celowany wywiad dotyczący występowania objawów sugerujących chorobę alergiczną górnych i dolnych dróg oddechowych, spojówek lub/i skóry oraz podstawowe badania alergologiczne. Opracowanie wskazówek i algorytmów badań wstępnych i okresowych dla tych grup pracowników dla potrzeb lekarzy wykonujących badania profilaktyczne jest bezwzględną koniecznością. W alergiach wszelkiego typu, w tym równieŝ zawodowych, działania profilaktyczne są elementem równowaŝnym w kształtowaniu zdrowia populacji z postępowaniem terapeutycznym. Wykazano, Ŝe odpowiednia kwalifikacja pracowników do pracy oraz ograniczenie ekspozycji zawodowej na silny alergen moŝe radykalnie poprawić sytuację epidemiologiczną. Z drugiej strony niezwykle istotna z punktu widzenia wpływu na historię naturalną astmy zawodowej jest moŝliwie wczesna identyfikacja przypadków nowych zachorowań podczas badań okresowych i natychmiastowe przerywanie ekspozycji zawodowej na czynnik sprawczy choroby. Metaanaliza danych literaturowych dotyczących rozwiniętych przypadków astmy zawodowej pozwala na stwierdzenie, Ŝe obserwacje wskazujące na wygaszenie 7

8 nadreaktywności oskrzeli (tj. regresję zapalenia alergicznego w ich błonie śluzowej) pomimo zakończenia naraŝenia zawodowego są nieliczne. Wskazuje to, Ŝe astma zawodowa, nawet przy braku jednoczesnego uczulenia na alergeny pozazawodowe, obecne w środowisku domowym czy komunalnym, często staje się chorobą przewlekłą i nieuleczalną; wykazując niekiedy nawet tendencję do progresji. MoŜe to stwarzać powaŝne konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Odpowiednie działania profilaktyczne, które przyczynią się do zmniejszenia zapadalności na alergie zawodowe powinny spowodować jednocześnie zmniejszenie kosztów społecznych, kosztów leczenia i rekompensat finansowych z tytułu inwalidztwa zawodowego. Odpowiednie działania profilaktyczne juŝ na etapie profilaktyki pierwotnej tj. podczas badań profilaktycznych pracowników, identyfikacja osób zagroŝonych wystąpieniem alergii zawodowej, odpowiednio wczesne przerwanie ekspozycji na alergen zawodowy będący przyczyną choroby oraz objęcie chorego właściwą opieką terapeutyczną dają moŝliwość pełnej rehabilitacji zawodowej i powrotu chorych do normalnej aktywności Ŝyciowej. 2.2 NajwaŜniejsze czynniki przyczynowe alergii zawodowej W ramach realizacji programu określono czynniki przyczynowe mające największe znaczenie w etiologii chorób alergicznych pochodzenia zawodowego. Dotychczas opisano około 400 alergenów zawodowych, przy czym co najmniej 250 moŝna uznać za udowodnione. Powstaje problem, które alergeny moŝna zaliczyć do alergenów zawodowych. Zdecydowana ich większość występuje przecieŝ równieŝ poza środowiskiem pracy (np. mąki, alergeny zwierzęce, lateks gumy naturalnej, a nawet czynniki o małej masie cząsteczkowej takie jak diizocyjaniany czy akrylany). 8

9 Kwalifikacja alergenu do grupy alergenów zawodowych wynika z faktu, Ŝe rozwój uczulenia w przypadku alergii zawodowej jest uwarunkowany szczególnym dla rodzaju pracy poziomem i czasem trwania ekspozycji, a pozazawodowe uczulenia na te alergeny są wyjątkowo rzadko spotykane. Tradycyjnie dzieli się te czynniki na alergeny o duŝej i małej masie cząsteczkowej (Ryc. 1) Podział alergenów zawodowych powodujących alergię typu natychmiastowego został przedstawiony na rycinie 1 a najwaŝniejsze czynniki przyczynowe i grupy naraŝonych w tabeli 1. Ryc. 1 Podział alergenów zawodowych Alergeny o duŝej masie cząsteczkowej Alergeny o małej masie cząsteczkowej Pochodzenia roślinnego Pochodzenia zwierzęcego Pochodzenia organicznego Pochodzenia nieorganicznego - mąki - lateks gumy naturalnej - pyły drewna - kalafonia - enzymy - alergeny zwierząt - leki - diizocyjaniany laboratoryjnych - zachodni cedr czerwony (kwas- bezwodniki kwasowe - alergeny zwierząt hodowlanych plikatowy) - - aminy metale - roztocza magazynowe - akrylany - alergeny zwierząt stosowanych w produkcji spoŝywczej - barwniki Tabela 1. NajwaŜniejsze czynniki etiologiczne alergii zawodowej typu natychmiastowego i główne grupy naraŝonych. 9

10 Czynnik Czynniki o duŝej masie cząsteczkowej pochodzenia roślinnego - mąki (np. pszenna, Ŝytnia, owsiana, kukurydziana, sojowa) oraz ich zanieczyszczenia - pyły drewna (np. dąb, buk, sosna) - lateks gumy naturalnej - kalafonia i inne Ŝywice - enzymy (np. α-amylaza, alkalaza, papaina, pepsyna, proteazy) - inne alergeny roślinne (np. bawełna, sizal, pył liści tytoniu, kakao) Główne grupy naraŝonych piekarze, ciastkarze, młynarze, kucharze pracownicy tartaku, przemysł drzewny, meblarski pracownicy słuŝby zdrowia, przemysł gumowy pracownicy zakładów elektronicznych, lutownicy pracownicy fabryk proszków do prania i detergentów, pralni i przemysłu spoŝywczego pracownicy przemysłu włókienniczego, spoŝywczego, produktów tytoniowych, szwaczki Czynniki o duŝej masie cząsteczkowej pochodzenia zwierzęcego - alergeny zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych (białka pochodzące z sierści, piór, surowicy, moczu) rolnicy, hodowcy zwierząt, pracownicy zwierzętarni naukowych i ogrodów zoologicznych, weterynarze - roztocza magazynowe (np. Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus destructor, Acarus siro) rolnicy, pracownicy magazynów spoŝywczych - owady hodowlane (np. pszczoła, jedwabnik) hodowcy owadów - alergeny występujące w produkcji spoŝywczej (np. owoce morza, ryby, Anisakis) Czynniki o małej masie cząsteczkowej pracownicy przemysłu spoŝywczego, rybacy - diizocyjaniany lakiernicy, pracownicy budownictwa, pracownicy zatrudnieni przy produkcji 10

11 mas plastycznych i produktów zawierających poliuretany - bezwodniki kwasowe - sole metali (np. platyna, nikiel, chrom, kobalt) - aminy - leki (np. penicyliny, spiromycyna) - składniki tworzyw sztucznych (np. akrylany) pracownicy przemysłu chemicznego, tworzyw sztucznych, farmaceutycznego galwanizerzy, spawacze, pracownicy przemysłu chemicznego pracownicy przemysłu chemicznego pracownicy przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia pracownicy przemysłu chemicznego i zatrudnieni przy produkcji tworzyw sztucznych - barwniki (np. henna, barwniki do tkanin) - środki odkaŝające (np. chloramina, glutaraldehyd, chlorheksydyna) pracownicy przemysłu chemicznego, uŝytkownicy barwników (przemysł meblowy, tekstylny), fryzjerzy pracownicy słuŝby zdrowia, przemysł chemiczny 11

12 2.3 NaraŜenie na alergeny w miejscu pracy jako czynnik ryzyka uczulenia Rozwój metod pozwalających na ocenę stęŝeń alergenów w powietrzu umoŝliwił zbadanie związku pomiędzy rozwojem uczulenia i występowaniem objawów ze strony układu oddechowego a naraŝeniem na alergeny. Określanie zaleŝności dawka odpowiedź jest bardzo złoŝone, gdyŝ stęŝenie sprzyjające rozwojowi nadwraŝliwości jest inne niŝ to, przy którym występują objawy chorobowe. W niektórych naraŝeniach zawodowych (piekarzy, pracowników naraŝonych na alergeny zwierząt laboratoryjnych) częstość astmy zawodowej u zatrudnionych sięga nawet 50%, dlatego teŝ ustalenie normatywów higienicznych dla alergenów zawodowych moŝe mieć tu duŝe znaczenie dla ograniczenia zapadalności na choroby alergiczne. Udowodniono istnienie zaleŝności dawka odpowiedź pomiędzy stopniem ekspozycji na niektóre alergeny (np. czerwony cedr, kalafonię, alergeny piekarskie) a rozwojem astmy zawodowej. Obecnie dzięki poprawie technik oceny środowiska pracy wprowadzeniu indywidualnych dozymetrów, a takŝe wprowadzeniu czułych metod immunologicznych pozwalających na oznaczenie niskich stęŝeń alergenów o duŝym cięŝarze cząsteczkowym moŝliwa jest taka ocena pod względem alergologicznym. Nie wiadomo jednak, jaki typ naraŝenia ma tutaj decydujące znaczenie dla rozwoju uczulenia średnia ekspozycja czy tez wysokie stęŝenia chwilowe. Dlatego teŝ ustalanie tych stęŝeń w chwili obecnej opiera się na metodzie prób i błędów. Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych (American Conference of Governemental Industrial Hygienists ACGIH) wprowadziła normatyw higieniczny dla pyłu w piekarniach 0,5 mg w metrze sześciennym i okazało się, Ŝe poniŝej tej wartości uczulenie nie występuje. Trudności tu spotykane 12

13 wiąŝą się z czynnikiem czasu i faktem, Ŝe nie wszyscy a tylko pewien odsetek zapada na chorobę alergiczną, a oprócz ekspozycji znaczącą rolę spełniają tu inne czynniki ryzyka, takie jak np. atopia czy teŝ palenie tytoniu. RozwaŜania te dotyczą najczęściej czynników o duŝej masie cząsteczkowej tj. protein i glikoprotein wywołujących astmę IgE-zaleŜną. Patogeneza uczulenia na czynniki o małej masie cząsteczkowej jest stosunkowo mało poznana i nadal jest odczuwalny wyraźny niedostatek badań odnoszących poziom naraŝenia do zapadalności. JednakŜe naleŝy podkreślić, Ŝe w ustalaniu obowiązujących wartości normatywów higienicznych dla związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej bierze się pod uwagę takŝe zaleŝność pomiędzy poziomem naraŝenia a efektami alergizującymi tych substancji. Alergenami, które wydają się być szczególnie istotne ze względu na wysoką częstość występowania astmy u naraŝonych lub znaczne liczebnie populacje eksponowane, to alergeny pszenicy, α-amylaza (alergeny piekarskie), białka moczu myszy i szczura (laboratoria), enzymy Bacillus subtilis oraz lateks gumy naturalnej. Jedynym moŝliwym do zastosowania podejściem w tym przypadku jest bazowanie na efektach zdrowotnych w obserwowanych populacjach naraŝonych i ustalanie wartości najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń metodą prób i błędów. Np. dla subtilizyny (enzymu Bacillus subtilis) ACGIH zaproponowało NDS 0,06 g/m 3. Wydaje się jednak, Ŝe taka wartość NDS podyktowana została moŝliwościami technicznymi, a raport Nordyckiej Grupy Ekspertów ds. Dokumentacji Kryteriów (Nordic Expert Group for Criteria Documentation) wskazuje, Ŝe uczulenie występuje takŝe poniŝej takiego poziomu ekspozycji. Najliczniejsze badania oceniające związek pomiędzy ekspozycją zawodową a rozwojem chorób alergicznych dotyczą piekarzy. Przeprowadzone ostatnio badania 13

14 epidemiologiczne potwierdziły zaleŝność pomiędzy wielkością ekspozycji a występowaniem objawów związanych z pracą. Houba i wsp. zaproponowali jako wartość progową 0,5 mg/m 3, co zostało zaakceptowane przez Amerykańską Konferencję Rządowych Higienistów Przemysłowych (American Conference of Governmental Industrial Hygienists ACGIH). W Polsce normatyw ten wynosi 5 mg/m 3, w Szwecji 3 mg/m 3, a w Niemczech 4 mg/m 3 dla pyłu całkowitego i 1,5 mg/m 3 dla frakcji respirabilnej. W Wielkiej Brytanii, Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Commission) przyjęła wartość 10 mg/m 3 jako maksymalne stęŝenie pyłu mącznego w ciągu 8-godzinnego dnia pracy (Maximum Exposure Limit MEL). Cullinan i wsp. stwierdzili jednak, Ŝe nadwraŝliwość i związane z pracą w naraŝeniu na mąkę objawy występują podczas ekspozycji na stęŝenia znacznie poniŝej 10 mg/m 3. Wydaje się, Ŝe tylko redukcja naraŝenia do 1 mg/m 3 eliminuje występowanie większości skutków zdrowotnych. W badaniach Houba i wsp. wykazano, Ŝe zarówno osoby atopowe, jak i nieatopowe, częściej uczulały się na mąkę pszenną, gdy były naraŝone na średnie i wysokie stęŝenia alergenów w porównaniu z najniŝszą kategorią ekspozycji, aczkolwiek korelacja ta była znamienna jedynie dla atopików naraŝonych na alergen w najwyŝszym stęŝeniu (iloraz szans 5,2; przedział ufności 1,6 16,2). Autorzy proponują redukcję naraŝenia na alergeny mąki pszennej do 0,2 µg/m 3. Z kolei Cullinan i wsp. zaobserwowali znamienny trend występowania objawów alergicznych ze strony nosa, spojówek i skóry wraz ze wzrostem stęŝenia alergenów w powietrzu. W nowszym badaniu tych samych autorów stwierdzono istotny wpływ wysokich stęŝeń alergenów mąki pszennej w powietrzu na wystąpienie objawów klinicznych (zarówno ze strony górnych, jak i dolnych dróg oddechowych) oraz na 14

15 wystąpienie nadwraŝliwości na te alergeny, wykrywanej za pomocą punktowych testów skórnych. Powtórna analiza wszystkich przeprowadzonych dotychczas badań piekarzy przeprowadzona przez Heederik i Houba potwierdziła wcześniejsze sugestie, Ŝe bezpiecznym poziomem ekspozycji (No Observed Effect Level NOEL) jest stęŝenie pyłu całkowitego pomiędzy 0,5 i 1 mg/m 3, czyli od 2 do 6 µg/m 3 alergenów mąki pszennej. Ze względu na małą dostępność metod oznaczania alergenów mąki pszennej uwaŝa się, Ŝe zalecenia dotyczące środowiska pracy powinny być wyraŝane właśnie jako stęŝenia pyłu całkowitego. Przyjmuje się, Ŝe zawartość mąki pszennej w pyle całkowitym wynosi średnio 1,45 µg/mg i zwykle waha się w przedziale 0,4 2,9 µg/mg. Większą zawartość stwierdza się w miejscach, gdzie mąka pszenna jest głównym składnikiem pyłu. Próba ustalenia wartości LOEL (Lowest Observed Effect Level) nie zakończyła się ustaleniem stęŝenia róŝniącego się istotnie od NOEL. Przyjmując w obliczeniach współczynnik ryzyka 1,5 2, dla wystąpienia uczulenia, porównując populację nienaraŝoną i naraŝoną na najniŝsze stęŝenia alergenów, uzyskano wartości LOEL 1,3 1,8 mg/m 3 (dla współczynnika 1,5) i 2,3 3,6 mg/m 3 (dla współczynnika 2). Wartości te naleŝy jeszcze dodatkowo obniŝyć, jeśli oczekiwanym skutkiem zdrowotnym nie jest sama nadwraŝliwość, ale swoiste uczulenie połączone z objawami astmy lub nieŝytu nosa. Badania przeprowadzone przez Houba i wsp. oraz Nieuwenhuijsen i wsp. wykazały, Ŝe istnieje ścisła korelacja pomiędzy stęŝeniem α-amylazy w powietrzu a występowaniem nadwraŝliwości na ten alergen ocenianej za pomocą punktowych testów skórnych. Stwierdzano takŝe pozytywny trend pomiędzy naraŝeniem na α- amylazę a występowaniem swoistych przeciwciał w surowicy, ale nie osiągnął on 15

16 znamienności statystycznej. Podobne wyniki uzyskali równieŝ Nieuwenhuijsen i wsp. wykazując, Ŝe średnie i wysokie kategorie ekspozycji na α-amylazę mają istotny związek z wystąpieniem dodatnich wyników punktowych testów skórnych z tym alergenem. Stwierdzane dotychczas stęŝenia α-amylazy, w zaleŝności od piekarni, stanowiska pracy itp., wahają się od wartości poniŝej wykrywalności metody do 307 ng/m 3. UwaŜa się, Ŝe dopuszczalny limit higieniczny powinien wynosić znacznie poniŝej 50 ng/m 3. Wartością, poniŝej której Houba i wsp. nie obserwowali częstszego występowania nadwraŝliwości na α-amylazę, było 8,8 ng/m 3. Wiadomo jednak równieŝ, Ŝe wyniki pomiaru stęŝenia α-amylazy ściśle zaleŝą od metody wykonywania oznaczenia. Dlatego teŝ, przed wprowadzeniem limitów higienicznych dla α-amylazy, konieczna jest standaryzacja pomiarów. Ostatnio zwrócono uwagę na rolę naraŝenia na alergeny zawodowe w środowisku domowym. Okazuje się bowiem, Ŝe w domach piekarzy, zwłaszcza jeśli znajdują się one na tyle blisko piekarni, by pracownik nie musiał przebierać się po wyjściu z pracy, wykrywa się obecność α-amylazy i pyłu mąki. Niektórzy członkowie rodzin piekarzy byli uczuleni na mąkę pszenną i α-amylazę. Nie moŝna jednak wykluczyć znaczenia wizyt tych osób w piekarniach w rozwoju uczulenia, dlatego teŝ konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. 2.4 Alergeny mąki i jej zanieczyszczeń Astma piekarzy to jedna z najczęściej rozpoznawanych chorób alergicznych układu oddechowego o etiologii zawodowej. Ocenia się, Ŝe częstość występowania zawodowego alergicznego nieŝytu nosa o tej etiologii wynosi od 18 do 29%, a astmy oskrzelowej od 4,9 do 7%. 16

17 Około 29% piekarzy z objawami ze strony układu oddechowego nie wykazuje laboratoryjnych cech uczulenia na alergeny zawodowe, a u 32% piekarzy uczulonych na mąkę nie występują Ŝadne objawy alergii. Zatem nie w kaŝdym przypadku astma oskrzelowa u piekarza jest wywołana uczuleniem na alergeny mąki. Ostatnio coraz częściej obserwuje się nadwraŝliwość na nowe alergeny środowiska pracy piekarzy, np. enzymy ksylanolityczne, lizozym, białko jaja kurzego, pleśnie itd. Są to wprawdzie pojedyncze doniesienia, ale łącznie alergeny te zaczynają stanowić istotną grupę czynników etiologicznych astmy piekarzy. Wymaga to rozwijania nowych metod diagnostycznych. Mąka zawiera około 40 róŝnych alergenów. Pogłębianie badań nad składem alergenowym mąki stale zwiększa tę liczbę, pozostawiając wciąŝ nierozwiązaną kwestię istotności poszczególnych alergenów. Podkreśla się rolę alergenów pochodzących z mąki pszennej, Ŝytniej, sojowej, dodatków piekarniczych, a niekiedy równieŝ kurzu magazynowego. W badaniach Baura i wsp. 60% piekarzy z podejrzeniem alergii dróg oddechowych było uczulonych na mąkę pszenną, a 57% tej grupy na mąkę Ŝytnią. Ponadto u 22% stwierdzono swoiste przeciwciała IgE przeciwko α-amylazie pochodzącej z Aspergillus oryzae. Niektóre z grup alergenów zostały dobrze scharakteryzowane. Mąka pszenna W celu identyfikacji i scharakteryzowania alergenów mąki pszennej stosuje się najczęściej techniki elektroforetyczne oraz immunoblotting. Techniki elektroforetyczne wykazują przewagę nad chromatografią, gdyŝ zapewniają wyŝszą rozdzielczość i pozwalają na rozdział złoŝonego kompleksu białkowego, jakim jest mąka pszenna. 17

18 Klasyfikacji białek zawartych w nasionach pszenicy, w zaleŝności od stopnia rozpuszczalności, dokonał Osborne. WyróŜnił on: albuminy rozpuszczalne w wodzie stanowiące około 15% białka całkowitego zawartego w mące, globuliny rozpuszczalne w soli fizjologicznej około 5% białka całkowitego, gliadyny rozpuszczalne w etanolu, nierozpuszczalne w wodzie ani w soli fizjologicznej około 40% białka całkowitego, gluteniny rozpuszczalne w moczniku, detergentach, ługu potasowym i kwasie octowym około 40% białka całkowitego. Składają się one z podjednostek o duŝej i małej masie cząsteczkowej połączonych mostkami siarczkowymi (SS). Gliadyny i gluteniny, znane takŝe jako prolaminy, tworzą gluten, białko spichrzowe nasion zbóŝ. Według klasyfikacji opartej na właściwościach molekularnych wyróŝnia się: prolaminy o duŝej masie cząsteczkowej około 100 kd; zaliczane są tu m.in. podjednostki glutenin o duŝej masie cząsteczkowej, prolaminy ubogie w siarkę (S (sulphur)-poor prolamins) około 60 kd; obejmujące m.in. ω-gliadyny, prolaminy bogate w siarkę (S (sulphur)-rich prolamins) kd; do tej grupy naleŝą podjednostki glutenin o małej masie cząsteczkowej, tj. α/β- i γ- gliadyny. Prolaminy rozpuszczalne w wodzie lub soli stanowią około 80% białka całkowitego zawartego w nasionach pszenicy. Pozostałe 20% stanowią albuminy i globuliny spełniające róŝne funkcje fizjologiczne w nasionach (enzymy, inhibitory enzymów). 18

19 Posch i wsp. oraz Weiss i wsp. przy uŝyciu dwuwymiarowej elektroforezy o wysokiej rozdzielczości stwierdzili w mące pszennej obecność 700 białek, z których wykazywało zdolność wiązania IgE. Białka te zostały przez autorów podzielone na 3 grupy: inhibitory α-amylazy/proteaz o masie cząsteczkowej kd, oksydaza acylo-koenzymu A o masie cząsteczkowej 27 kd, aldolaza fruktozo-bifosfonianowa o masie cząsteczkowej 37 kd. Większość białek wiąŝących IgE naleŝy do frakcji albumin i globulin (70 80%). Białka te wykazują ogromną róŝnorodność, podczas gdy niemal wszystkie gliadyny i gluteniny posiadają te same epitopy. Oznacza to, Ŝe przeciwciała IgE, swoiste dla określonego białka tych frakcji, wiąŝą się jednocześnie z wieloma innymi białkami. Stąd teŝ stosunkowo niewielka liczba przeciwciał wykrywa niemal wszystkie gliadyny lub gluteniny. Tylko nieliczne spośród wielu wykrytych białek wiąŝących przeciwciała IgE zostały dobrze scharakteryzowane. Udało się to w odniesieniu do rodziny białek będących inhibitorami α-amylazy/trypsyny. W grupie tej wyodrębniono postać tetrameryczną, dimeryczną i monomeryczną inhibitora α-amylazy oraz homolog inhibitora trypsyny mąki jęczmiennej. Spośród wymienionych, najsilniejsze właściwości alergizujące wykazuje CM16*, glikozylowana podjednostka postaci tetramerycznej inhibitora α- amylazy. Wiązanie IgE przez poszczególne podjednostki heterotrameru i homodimeru inhibitorów α-amylazy zostało potwierdzone dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych oraz obecnością swoistych przeciwciał w surowicy (50% badanych surowic). Sanchez-Monge i wsp. wyizolowali glikoproteinę o masie cząsteczkowej 36 kd i aktywności peroksydazy, podobną do peroksydazy swoistej dla nasion jęczmienia. 19

20 U 6 spośród 10 pacjentów z astmą piekarzy, wywołaną przez mąkę pszenną, stwierdzono obecność przeciwciał swoistych dla tego enzymu. UwaŜa się, Ŝe istnienie peroksydaz swoistych dla nasion moŝe pomóc w wyjaśnieniu krzyŝowych reakcji alergicznych na róŝne mąki. Glikoproteiny wiąŝące IgE o podobnej masie cząsteczkowej znaleziono równieŝ w mące jęczmiennej i mąkach chlebowych. Najprawdopodobniej N- końce reszt cukrowych kompleksów glikanów obecnych w roślinach i u owadów, a nie stwierdzanych u ssaków, są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za alergogenność związanych z nimi białek. Badanie przeprowadzone u piekarzy chorujących na astmę oskrzelową, alergiczny nieŝyt nosa, oraz u osób bez Ŝadnych objawów wykazało, Ŝe asige z 60 70% wszystkich surowic wykrywały białka 74 kd i 69 kd. Swoiste IgE pochodzące od około 50% chorych na astmę wiązało się z białkami 15, 17 i 47 kd. Białko 47 kd było wykrywane takŝe przez asige 42% pacjentów z nieŝytem nosa. Zdolność wiązania przeciwciał IgE wykazują takŝe podjednostki homodimeru aglutynin o masie cząsteczkowej 17 kd oraz rozpuszczalne w wodzie gliadyny. Szczególnie silne właściwości alergogenne wykazują α- i ω-gliadyna. Sander i wsp. stwierdzili, Ŝe Ŝadnemu z białek zawartych w mące pszennej czy Ŝytniej nie moŝna przypisać roli głównego alergenu, a u kaŝdego pacjenta uczulonego na mąkę pszenną stwierdza się indywidualny wzór wiązania IgE przez róŝne alergeny. Obserwowano wiązanie asige z róŝnymi białkami, np. tylko z frakcją białek rozpuszczalnych w wodzie czy tylko w etanolu. W surowicy jednej osoby wykryto przeciwciała dla 5 50, a ogółem u wszystkich badanych dla 100 białek. Autorzy ci zidentyfikowali takŝe cztery nowe, dotychczas nie opisywane, alergeny mąki pszennej. Są to białka o konfiguracji dwóch izoform dehydrogenazy 3-fosforan aldehydu glicerynowego z Hordeum vulgare, izomerazy triozofosforanowej (Triose-Phosphate Isomerase TPIS) 20

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

rodziców choruje na chorobę alergiczną, np. na astmę oskrzelową, to szansa na alergię u jego potomstwa wynosi około 30-40%, jeżeli dwoje rodziców

rodziców choruje na chorobę alergiczną, np. na astmę oskrzelową, to szansa na alergię u jego potomstwa wynosi około 30-40%, jeżeli dwoje rodziców 1 Zwiększona zapadalność na choroby alergiczne staje się wielkim problemem i wyzwaniem dla całego świata. Gremia naukowców opracowują różnego rodzaju programy i wytyczne dotyczące zapobiegania alergii.

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Nasza Rada Naukowa. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna. Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 2 /19 rok V Ju lato: ostro nie ze s oƒcem! kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowa klinika w Warszawie: Chmielna Nasza Rada Naukowa Usługa medyczna zawsze kosztuje Przedruk wywiadu,

Bardziej szczegółowo