Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp"

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.8, ust.1 pkt 3 i art.9, ust.1 pkt 9) opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. W Departamencie Rynku Pracy zostały opracowane zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, określające m.in. zakres oraz terminy sporządzania półrocznych i rocznych raportów powiatowych. Dane liczbowe o strukturze bezrobocia i ofertach pracy opracowano posługując się nazwami grup zawodów i specjalności zgodnie z klasyfikacją, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku ( Dz. U Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U Nr 106, poz.728). Celem poniższego opracowania będzie ustalenie, jaka jest w I półroczu 2009 roku struktura zawodowo kwalifikacyjna bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Aplikacja pod nazwą Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych" przygotowana przez firmę Computerland umożliwiła generację raportu. Źródłem informacji do opracowania diagnozy były dane zawarte w załącznikach nr 2 ( Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy ) i nr 3 ( Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności ). Dane zostały wczytane centralnie i posłużyły do opracowania raportu. Wyniki zestawione zostały w tablicach, które obrazują: strukturę bezrobotnych wg zawodów i grup zawodowych, napływ bezrobotnych wg zawodów i grup zawodowych, strukturę ofert pracy wg zawodów i grup zawodowych, zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie ostrowskim, ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie, bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie ostrowskim, strukturę bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie ostrowskim, ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ostrowskim ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty.

2 Raport zawiera - analizę bezrobocia wg zawodów i grup zawodów - analizę ofert pracy wg zawodów i grup zawodów - analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych - wnioski 2. Analiza stanu i napływu bezrobotnych wg zawodów Diagnozę stanu bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczniemy od przypomnienia jak kształtowała się wysokość stopy bezrobocia w powiecie ostrowskim, która w sposób diametralny zmieniła się, w okresie od stycznia 2005 roku do czerwca 2009 roku oraz zestawienia zawodów, w których figuruje najwyższa liczba osób bezrobotnych. Tabela Nr 1 Stopa bezrobocia w powiecie ostrowskim w latach Stan w końcu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,8 20,8 20,2 19,3 18,5 18,4 18,2 17,8 17,9 17,7 18,3 19, ,7 19,9 19,2 18,2 17,3 16,3 15,6 15,3 15,3 15,0 15,0 14, ,8 14,6 13,9 13,0 11,8 11,0 10,3 10,1 9,9 9,9 10,1 10, ,6 10,2 9,8 8,7 7,9 7,2 6,7 6,8 6,9 7,3 7,7 8, ,6 10,2 10,9 10,6 10,4 10,4 2

3 Stopa bezrobocia w styczniu 2005 roku osiągnęła 20,8 %, natomiast na koniec czerwca 2009 roku wynosiła 10,4 %. Do sierpnia ubiegłego roku stopa bezrobocia systematycznie spadała, natomiast od września 2008 roku zaczęła znowu wzrastać. Jest to zapewne związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Wiatr w żagle jest to program i działania mające na celu pomoc osobom tracącym pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. W ramach tego programu organizowane są: staże, szkolenia zawodowe, dotacje, doposażenia stanowisk pracy oraz prace interwencyjne. Program ma pomóc osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy. Mimo znaczącego spadku w ogólnej liczbie bezrobotnych od wielu lat w ewidencji osób bezrobotnych w powiecie ostrowskim znajdują się sprzedawcy, asystenci ekonomiczni, ślusarze i krawcy. 2.1 Struktura bezrobotnych wg zawodów Wg stanu na koniec czerwca 2009 roku spośród 6430 zarejestrowanych 1197 osób nie posiadało w ogóle zawodu, stanowią 18,6% wszystkich bezrobotnych. Natomiast badając zawody bezrobotnych rejestrujących się w tutejszym PUP, pierwsze miejsce rankingowe ze względu na liczbę zarejestrowanych osób stanowią niezmiennie bezrobotni w zawodzie sprzedawcy. Kolejni bezrobotni reprezentowali zawody znane już w poprzednich rankingach, obrazuje to poniższa tabela. Tabela Nr 2 Zawody, w których rejestruje się najwyższa liczba osób bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2009 roku Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2009 Sprzedawca 381 Ślusarz 304 Krawiec 209 Technik mechanik 178 Asystent ekonomiczny 170 3

4 Szwaczka 102 Technik elektronik 98 Mechanik samochodów osobowych 92 Murarz 90 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Fryzjer Technik technologii odzieży Robotnik gospodarczy Technik żywienia i gospodarstwa domowego 61 Tokarz 58 Kucharz małej gastronomii 57 Kelner 54 Technik rolnik 53 Spawacz ręczny gazowy 51 Technik elektryk Handlowiec Cukiernik 47 Malarz - tapeciarz 46 Malarz budowlany 46 Pracownik biurowy 44 Sprzątaczka 42 Stolarz 42 Mechanik pojazdów samochodowych 41 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 39 Robotnik budowlany 38 Piekarz 37 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 37 Robotnik placowy 36 4

5 Politolog Kosmetyczka Pozostali elektromonterzy Specjalista ds. marketingu i handlu 32 Technik telekomunikacji Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 29 Betoniarz zbrojarz Stolarz budowlany Specjalista administracji publicznej Pedagog Pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń Opiekunka dziecięca 27 Ekonomista 27 Ogólny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP widoczny jest we wzroście liczby bezrobotnych w zawodach, które od wielu lat generują bezrobocie. Możemy prześledzić to na poniższym przykładzie. Tabela Nr 3 Ruch w liczbie bezrobotnych w zawodach, w których figuruje najwyższa liczba osób Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2009 Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2008 Wzrost liczby bezrobotnych Sprzedawca Ślusarz Krawiec

6 Technik mechanik Asystent ekonomiczny W oparciu o sprawozdawczość rynku pracy wg stanu na koniec czerwca 2009 przeanalizujmy strukturę bezrobotnych. Struktura bezrobotnych wg wieku na koniec czerwca 2009 liczba bezrobotnych ogółem 6430 Wiek 18-24: 1683 osoby Wiek 25-34: 1916 osób Wiek 35-44: 1215 osób Wiek 45-54: 1229 osób Wiek 55-59: 332 osoby Wiek 60-64: 55 osób Struktura bezrobotnych wg wykształcenia na koniec czerwca 2009 liczba bezrobotnych ogółem 6430 wyższe: 564osoby policealne i średnie zawodowe: 1840 osób średnie ogólnokształcące: 708 osób zasadnicze zawodowe: 2157osób gimnazjalne i poniżej: 1161 osób Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2009 Do 1 miesiąca: 859 osób Od 1 do 3 miesięcy: 1261 osób Od 3 do 6 miesięcy 1813 osób Od 6 do 12 miesięcy 1482 osoby Od 12 do 24 miesięcy 541 osób Pow. 24 miesięcy 474 osoby Struktura bezrobotnych wg stażu pracy ogółem na koniec czerwca 2009 Do 1 roku: 1000 osób 1 5 lat: 1506 osób 5-10 lat: 861 osób lat: 971 osób 6

7 20-30 lat: 727 osób 30 lat i więcej: 225 osób Bez stażu pracy: 1140 osób Z powyższych danych wynika, że biorąc pod uwagę wiek figurujących w PUP, największe bezrobocie dotyczyło młodych bezrobotnych z przedziału lata, analizując poziom wykształcenia dominują bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, pod względem czasu pozostawania bez pracy przodują bezrobotni zarejestrowani od 3 miesięcy do 6 miesięcy, a w oparciu o posiadany staż pracy dominują bezrobotni posiadający staż pracy ogółem od 1 roku do 5 lat. Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrowskim to bezrobocie, które nadal najsilniej dotyka kobiety. Zarejestrowane kobiety w PUP wg stanu na koniec czerwca 2009 roku stanowią większość bezrobotnych ponad 56%. Poniższa tabela obrazuje najliczniejsze zawody jakie posiadają bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP: Tabela Nr 4 Zestawienie 15 najliczniejszych zawodów reprezentowanych przez bezrobotne kobiety Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób Sprzedawca Krawiec Asystent ekonomiczny Kucharz Szwaczka Technik technologii odzieży Fryzjer Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Kelner Technik żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz małej gastronomii Handlowiec Sprzątaczka Pracownik biurowy Ślusarz 39 7

8 W I półroczu 2009 roku zwiększyła się liczba bezrobotnych kobiet. Ten wzrost charakteryzuje również zawody wymienione w powyższej tabeli, z jednym wyjątkiem pracownikiem biurowym, który odgotował spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z czerwcem 2008 roku. Wg stanu na koniec 2009 roku bezrobotni absolwenci stanowili 4,4 % wszystkich zarejestrowanych. Młodzi bezrobotni, częściej niż w poprzednim roku nie otrzymywali uprawnień do wykonywania zawodu, w wyniku braku dyplomu potwierdzającego kwalifikacji zawodowych w wyuczonym zawodzie, bezrobotni traktowani byli jako bezrobotni bez zawodu. Ponad 54 % absolwentów nie posiada zawodu. To też ilustruje zasoby rejestrujących się młodych bezrobotnych. Wśród absolwentów posiadających zawód najliczniejszą grupę stanowią pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani, podobnie jak w czerwcu 2008 roku. Na koniec czerwca 2009 było to 32 pozostałych specjalistów oraz 8 pedagogów. Wg stanu na koniec czerwca 2009 roku bezrobotni powyżej 12 m-cy stanowią 12 % ogółu bezrobotnych. Spośród 801 bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 m-cy, 56 osób nie posiada zawodu. Z badań zawodów osób pozostających powyżej 12 miesięcy w ewidencji osób bezrobotnych wynika, że dominują zawody: Tabela Nr 5 Odpływ osób figurujących w ewidencji powyżej 12 miesięcy w PUP Zawód Stan na koniec czerwca 2009 roku Stan na koniec czerwca 2008 roku Odpływ Sprzedawca 76 osoby 142 osoby 66 Asystent ekonomiczny 42 osób 55 osób 13 Krawiec 30 osób 39 osób 9 Ślusarz 26 osób 35 osób 9 Kucharz 24 osoby 49 osób 25 W aktualnym opracowaniu odnotowano spadek osób długotrwale bezrobotnych. Największy odpływ wśród osób powyżej 12 miesięcy w ewidencji, w porównaniu z czerwcem 2008 roku, odnotowano wśród sprzedawców, podobnie jak w poprzednim raporcie, a następnie kucharzy. 8

9 2.2 Napływ bezrobotnych wg zawodów Aby ustalić w sposób pełny obraz bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie przeanalizujemy napływ bezrobotnych, z uwzględnieniem napływu kobiet i absolwentów. Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie ostrowskim ukazuje przede wszystkim duży wskaźnik osób, które nie posiadają zawodu, wśród 5927 osób bezrobotnych - nie posiadających zawodu napłynęło 1226 osób. Przy analizie napływu wszystkich osób bezrobotnych do PUP w poszczególnych zawodach, uwzględniliśmy kod sześciocyfrowy zawodu i liczbę bezrobotnych, która napłynęła w ciągu I półrocza 2009 roku. Wzięto pod uwagę zawody, w których napłynęło co najmniej 50 osób. W oparciu o te kryteria sporządzono listę 20 zawodów: 1) ślusarz 303 osoby 2) sprzedawca 290 osób 3) technik mechanik 206 osób 4) krawiec 151 osób 5) asystent ekonomiczny 147 osób 6) kucharz 116 osób 7) pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 113 osób 8) mechanik samochodów osobowych 108 osób 9) technik elektronik 96 osób 10) murarz 94 osoby 11) szwaczka 78 osób 12) technik żywienia i gospodarstwa domowego 62 osoby 13) mechanik pojazdów samochodowych 61 osób 14) malarz tapeciarz 60 osób 15) spawacz ręczny gazowy 60 osób 16) technik budownictwa 56 osób 17) technik elektryk 53 osoby 18) tokarz 53 osoby 19) fryzjer 51 osób 20) technik technologii odzieży 50 osób Przy analizie napływu bezrobotnych kobiet do PUP w poszczególnych zawodach, uwzględniliśmy kod sześciocyfrowy zawodu i liczbę bezrobotnych, która napłynęła w ciągu I 9

10 półrocza 2009 roku. Wzięto pod uwagę zawody, w których napłynęło co najmniej 40 osób. W oparciu o te kryteria sporządzono listę 10 zawodów: 1) sprzedawca 259 osób 2) krawiec 148 osób 3) asystent ekonomiczny osób 130 osób 4) kucharz 88 osób 5) pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 87 6) szwaczka 78 osób 7) technik technologii odzieży 50 osób 8) fryzjer 49 osób 9) technik żywienia i gospodarstwa domowego 44 osoby W ciągu I półrocza 2009 roku: do PUP Ostrowie Wielkopolskim napłynęło 2780 kobiet, w tym 653 kobiety nie posiadały zawodu. Przy analizie napływu bezrobotnych absolwentów do PUP w poszczególnych zawodach, uwzględniliśmy kod sześciocyfrowy zawodu i liczbę absolwentów, która napłynęła w ciągu I półrocza 2009 roku. Wzięto pod uwagę zawody, w których napłynęło co najmniej 10 osób. W oparciu o te kryteria sporządzono poniższą listę: 1) bez zawodu 392 osoby 2) pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 77 osób 3) sprzedawca 18 osób 4) mechanik pojazdów samochodowych 16 osób 5) politolog 13 osób 6) kucharz małej gastronomii 13 osób 7) fryzjer 11 osób 8) pozostali specjaliści administracji publicznej 10 osób Rejestrujący się absolwenci nie posiadali zawodu. Bez wątpienia w najgorszej sytuacji na rynku pracy są osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania zawodu, a wśród bezrobotnych posiadających zawód trudności w skojarzeniu z ofertami pracy mogą wystąpić w wielu zawodach. Aby ustalić wnioski spróbujmy przeanalizować poniższe zestawienie. 10

11 Tabela Nr 6 Zestawienie 20 stanowisk pracy, dla których zgłoszono największą liczbę ofert pracy do liczby osób bezrobotnych wg stanu na koniec czerwca 2009 roku Liczba ofert Napływ Stan Lp. Nazwa zawodu pracy bezrobotnych bezrobotnych w I półroczu w I półroczu na koniec czerwca Robotnik gospodarczy Sprzedawca Pracownik administracyjny Pracownik biurowy Robotnik budowlany Elektromonter instalacji elektrycznych Murarz Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 9. Kierowca samochodu ciężarowego Przedstawiciel handlowy Opiekunka domowa Pozostali pracownicy obsługi biurowej Malarz budowlany Magazynier Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych 16. Blacharz budowlany Dekarz Sprzątaczka Pomoc kuchenna Specjalista ds. marketingu i handlu

12 Najszybciej do pracy mogą być skierowani wszyscy zorientowani do ciężkiej pracy fizycznej, czyli chętni robotnicy pomocniczy w rolnictwie. W korzystniejszej sytuacji zatrudnieniowej są także blacharze budowlani i dekarze, pracownicy obsługi biurowej, a wśród osób z wyższym wykształceniem specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W tych zawodach odnotowano oferty pracy, nie odnotowano natomiast napływu bezrobocia. Dodatkowo wysoki wskaźnik otrzymania oferty pracy dotyczył również ofert pracy dla przedstawiciela handlowego, opiekunki domowej. 3. Analiza struktury stanu i napływu bezrobotnych wg grup zawodowych 3.1 Analiza bezrobocia wg grup zawodowych z uwzględnieniem wskaźnika deficytu i nadwyżki Analizę bezrobocia wg grup zawodowych rozpoczniemy od zbadania grup zawodowych z uwzględnieniem wskaźnika deficytu i nadwyżki, a następnie przeanalizujemy strukturę stanu i napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku. Analizując grupy zawodów na terenie powiatu ostrowskiego pod względem deficytu czy nadwyżki zauważamy, że w porównaniu do poprzednich raportów z I półrocza 2008 oraz końca 2008 roku, po raz kolejny zwiększyła się liczba grup zawodowych nadwyżkowych, natomiast w odróżnieniu od poprzedniego rankingu pojawiła się jedna grupa zawodowa zrównoważona. Do obecnego rankingu dołączyła po raz pierwszy grupa 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze. W obecnym raporcie występuje 21 grup zawodowych nadwyżkowych, 7 grup zawodowych deficytowych oraz 1 zrównoważona. Grupą zawodową zrównoważoną jest grupa 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Oznacza to, że grupa ta wykazuje równowagę na rynku pracy pomiędzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a liczbą zgłaszanych dla nich ofert pracy. Wśród grup zawodowych nadwyżkowych należy zwrócić uwagę na grupy zawodów, w których wskaźnik intensywności nadwyżki wynosi 0. Na terenie powiatu ostrowskiego są to następujące grupy zawodowe: 63 - Leśnicy i rybacy, 64 - Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze. 12

13 Grupa zawodowa 64 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby oraz grupa zawodowa 63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby znalazły się w grupie zawodów nadwyżkowych o wskaźniku 0 w dwóch poprzednich raportach. Wiąże się to zapewne z tym, że w roku 2008 roku nie wpłynęła do Powiatowego Urzędu Pracy ani jedna oferta pracy dla tej grupy zawodowej. Miejsca zajmowane przez sześć pierwszych grup zawodowych (pomijając grupy w wskaźniku 0) nieznacznie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego raportu. Pomijając grupy o wskaźniku intensywności nadwyżki 0 kolejnymi grupami zawodowymi charakteryzującymi się wysokim wskaźnikiem intensywności nadwyżki, na które należałoby zwrócić uwagę są: 61 Rolnicy, 31 - Średni personel techniczny. Analizując grupę zawodową 61 Rolnicy zauważamy, że najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w zawodzie: Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej [zawód szkolny: rolnik] (39 osób). Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w tym zawodzie nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego rankingu. Jednocześnie dla takiego zawodu wpłynęła tylko jedna oferta pracy, która była jedyną ofertą pracy dla tej grupy zawodowej. Grupa zawodowa 31 Średni personel techniczny charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem intensywności nadwyżki (0,0677). W końcu I półrocza 2009 roku w ramach tej grupy zawodowej było zarejestrowanych 625 bezrobotnych, to znaczy o 199 więcej niż w końcu 2008 roku. Największy ich odsetek był w następujących zawodach: technik mechanik (178 osób, co stanowi około 28% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodowej), technik elektronik (98 osób, co stanowi około 15% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodowej), technik technologii odzieży (63 osoby, co stanowi około 10% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodowej), technik budownictwa (61 osób, co stanowi około 9% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodowej), technik rolnik (53 osób, co stanowi około 8% ogółu bezrobotnych w tej grupie zawodowej), Jednocześnie z danych wynika, że łącznie dla tej grupy zawodowej zgłoszono 43 oferty pracy, z czego dla obydwu zawodów, które generują bezrobocie w tej grupie zgłoszono w I półroczu 2009 roku tylko 7 ofert pracy. Jeśli chodzi o listę grup zawodowych należących do nadwyżkowych w powiecie ostrowskim struktura się zmieniła w porównaniu do ubiegłego roku. 13

14 Do grup zawodowych nadwyżkowych dołączyły trzy grupy, które w poprzednim raporcie były grupami deficytowymi: 71 Górnicy i robotnicy budowlani, 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów, W I półroczu 2009 roku w powiecie ostrowskim najwyższy wskaźnik deficytu osiągnęła grupa zawodowa 13 Kierownicy małych przedsiębiorstw oraz 33 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. Mogłoby to świadczyć, że bezrobotni z tych grup zawodowych mają największe szanse na otrzymanie oferty pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że nie oznacza to, że pracodawcy dla tych grup zawodowych zgłaszają największą liczbę ofert pracy. Dla grupy zawodowej 13-tej pracodawcy zgłosili 3 oferty pracy, a dla grupy 33-ciej 1 ofertę pracy. Natomiast dla trzeciej w kolejności grupy zawodowej 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni pracodawcy zgłosili aż 50 ofert pracy. W związku z tym należy przypuszczać, że osoba bezrobotna, której zawód wyuczony mieści się w grupie 92 znacznie szybciej znajdzie zatrudnienie w powiecie ostrowskim niż osoba z zawodem z grupy 13 czy 33. Grupa zawodowa 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach jest grupą zawodową deficytową dla, której zgłoszono największą liczbę ofert pracy w I półroczu 2009 roku (484 oferty pracy). Należy dodać, iż do grupy pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach należy zawód: robotnik gospodarczy, dla którego w badanym okresie zgłoszono największą liczbę ofert pracy (421 ofert) ze wszystkich ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy. Stanowi to około 86% ofert pracy dla grupy zawodowej 91 i około 20% wszystkich ofert pracy. Grupy zawodowe wg wskaźnika nadwyżki lub deficytu przedstawiono w tabelach poniżej. Tabela Nr 7 Grupy zawodowe wg wskaźnika nadwyżki Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki Leśnicy i rybacy 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze 0, Rolnicy 0,

15 5. 31 Średni personel techniczny 0, Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów, galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0, Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0, Ogrodnicy 0, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0, Operatorzy i monterzy maszyn 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 0, Pozostali specjaliści 0, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 0, Specjaliści szkolnictwa 0, Pracownicy usług osobistych i ochrony 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Górnicy i robotnicy budowlani 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Pracownicy pozostałych specjalności 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,

16 0 0,0204 0, ,0677 0,0741 0,0984 0,129 0,1513 0,1556 0,1694 0,1733 0,7007 0,1815 0,1942 0,2353 0,6667 0,3501 0,5691 0,5292 Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Przedstawiciele władz publiczny ch, wy żsi urzędnicy, zawodowi działacze Rolnicy Średni personel techniczny Robotnicy zawodów precy zy jny ch, ceramicy, wy twórcy wy robów, galantery jny ch, robotnicy poligraf iczni i pokrewni Średni personel w zakresie nauk biologiczny ch i ochrony zdrowia Ogrodnicy Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Pozostali specjaliści Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Specjaliści szkolnictwa Pracownicy usług osobisty ch i ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Górnicy i robotnicy budowlani Operatorzy maszy n i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Pracownicy pozostały ch specjalności Kierowcy i operatorzy pojazdów Wykres Nr 1 Grupy zawodowe wg wskaźnika nadwyżki Tabela Nr 8 Grupy zawodowe wg wskaźnika deficytu Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności deficytu Kierownicy małych przedsiębiorstw MAX Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy MAX Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 12,

17 4. 12 Kierownicy dużych i średnich organizacji 11, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 3, Pracownicy obsługi biurowej 2, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 4,4286 4, ,5000 2,5970 3, ,0000 Kierow nicy małych przedsiębiorstw Nauczyciele praktycznej nauki zaw odu i instruktorzy Robotnicy pomocniczy w górnictw ie, przemyśle, budow nictw ie i transporcie Kierow nicy dużych i średnich organizacji Pracow nicy przy pracach prostych w handlu i usługach Pracow nicy obsługi biurow ej Pracow nicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Wykres Nr 2 Grupy zawodowe wg wskaźnika deficytu 3.2 Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych Analizując strukturę bezrobotnych w powiecie ostrowskim w grupach zawodowych wg stanu na koniec I półrocza 2009 roku nie zauważamy zmian na pozycji pierwszej w porównaniu do poprzedniego raportu. W dalszym ciągu najliczniejszą grupą są Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń (72), a wśród nich najliczniejszą podgrupą są ślusarze i pokrewni. Bezrobotni 17

18 rekrutujący się z tej grupy stanowią podgrupę trudną do aktywizacji. Grupę tę cechuje również najwyższy odsetek napływających bezrobotnych do urzędu według stanu na koniec I półrocza 2009 roku. Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych nie zmieniła się w znaczący sposób. Zmianom uległy miejsca rankingowe oraz odsetek bezrobotnych w poszczególnych grupach. Wzrost odnotowała grupa 72 Robotnicy obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń oraz grupa 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, natomiast systematyczny wzrost od 2007 roku odnotowują grupy: 31 Średni personel techniczny, 71 - Górnicy i robotnicy budowlani. Tabela Nr 9 Struktura bezrobotnych wg najliczniejszych grup zawodowych Nazwa grupy Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Grupa robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń (najliczniejsza podgrupa ślusarzy i pokrewni) - 72 Grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników ,06 11,66 13,48 16,43 10,1 9,75 10,60 11,12 Grupa średni personel techniczny ,49 9,75 10,20 11,94 Grupa pracowników usług osobistych i ochrony - 51 Grupa modelek sprzedawców i demonstratorów - 52 Grupa górników i robotników budowlanych ,9 10,48 9,53 8,38 9,5 9,28 7,73 7,28 5,14 5,49 6,84 7,99 18

19 Grupa robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń (najliczniejsza podgrupa ślusarzy i pokrewni) - 72 Grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników - 74 Grupa średni personel techniczny - 31 Grupa pracowników usług osobistych i ochrony - 51 Grupa modelek sprzedawców i demonstratorów - 52 Grupa górników i robotników budowlanych - 71 Nazwa grupy zawodów Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Wykres Nr 3 Struktura bezrobotnych wg najliczniejszych grup zawodowych Biorąc pod uwagę stan bezrobotnych kobiet wg grup zawodowych w obecnym rankingu na pierwszym miejscu jest grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników, która w poprzednim raporcie była na drugim miejscu. Dwie ostatnie pozycje rankingowe zajmują te same grupy zawodowe co w poprzednim raporcie: pracownicy pozostałych specjalności, modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. Grupa modelek, sprzedawców i demonstratorów i grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników odnotowały wzrost co oznacza, że w końcu czerwca 2009 roku te grupy zwiększyły zasoby bezrobotnych kobiet. 19

20 Tabela Nr 10 Struktura bezrobotnych kobiet wg najliczniejszych grup zawodowych Nazwa grupy Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Pracownicy usług osobistych i ochrony - 51 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 74 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy - 52 Pracownicy pozostałych specjalności ,9 14,68 14,22 13,59 11,8 11,22 12,50 14,90 13,4 12,8 11,80 12,44 10,9 11,51 10,82 10,74 wartość ,68 14,9 14,22 13,9 13,59 12,5 11,8 11,22 13,4 12,8 11,8 12,44 11,51 10,9 10,82 10, Pracow nicy usług osobistych i ochrony - 51 Pozostali robotnicy przemysłow i i rzemieślnicy - 74 Modelki, sprzedaw cy i demonstratorzy - 52 Pracow nicy pozostałych specjalności - 34 Nazwa grupy zawodowej Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Wykres Nr 4 Struktura bezrobotnych kobiet wg najliczniejszych grup zawodowych Struktura absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wg grup zawodowych uległa zmianie w stosunku do poprzedniego rankingu. O ile pierwsze miejsce nadal zajmuje grupa pozostałych specjalistów, z najliczniejszą grupą elementarną specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowanych to z poprzedniego rankingu 20

21 została jeszcze tylko jedna grupa specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia. Grupa pozostałych specjalistów odnotowała wysoki wzrost, co oznacza, że ponad 50% bezrobotnych absolwentów rekrutuje się z tej grupy zawodowej. Do rankingu dołączyła grupa specjalistów szkolnictwa oraz grupa specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych. Można przypuszczać, że najprawdopodobniej osoby rekrutujące się z tej grupy z racji braku doświadczenia zawodowego nie mogą znaleźć zatrudnienia. Reasumując struktura bezrobotnych absolwentów wg grup zawodowych pokazuje, że osoby, którym nie minęło 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły najczęściej ukończyły szkołę wyższą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, socjologii, politologii i administracji publicznej. Oznacza to, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje obecnie szybkiego znalezienia zatrudnienia. Tabela Nr 11 Struktura zawodowa osób, którym nie minęło 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wg najliczniejszych grup zawodowych Nazwa grupy Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Pozostali specjaliści ,7 53,08 26,80 51,90 Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony - 22 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,93 3,70 10,00 9,16 4,52 12,34 6,40 18,32 Specjaliści szkolnictwa ,05 3,70 4,40 8,39 Struktura bezrobotnych powyżej 12 m-cy wg grup zawodowych w powiecie ostrowskim odnotowała niewielkie zmiany, które dotyczą zmian pozycji rankingowych poszczególnych grup zawodowych. W skład pierwszych sześciu pozycji rankingowych wchodzą te same grupy zawodowe co w poprzednim raporcie. Od roku 2007 na pierwszym miejscu listy niezmiennie znajduje się grupa modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. Spadek w stosunku do poprzedniego raportu odnotowały następujące grupy zawodowe: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. 21

22 Natomiast wzrost następujące grupy zawodowe: Średni personel techniczny, Pracownicy pozostałych specjalności, Pracownicy usług osobistych i ochrony ,08 50 Wartość ,7 26, , ,93 3,7 4,52 6,4 2,05 3,7 4,4 0 Pozostali specjaliści - 24 Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony - 22 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych - 21 Specjaliści szkolnictw a - 23 Nazw a grupy zaw odow ej Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerw ca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerw ca 2009 Wykres Nr 5 Struktura zawodowa osób, którym nie minęło 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wg najliczniejszych grup zawodowych 22

23 Tabela Nr 12 Struktura zawodowa bezrobotnych powyżej 12 m-cy wg grup zawodowych w powiecie ostrowskim Nazwa grupy Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerwca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerwca 2009 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ,3 13,52 12,27 10,20 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń - 72 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,8 10,38 10,44 10,20 10,7 10,85 10,32 9,93 Pracownicy pozostałych specjalności ,46 7,90 8,38 9,53 Pracownicy usług osobistych i ochrony ,5 9,61 8,26 9,26 Średni personel techniczny ,54 6,19 6,56 9, Modelki, sprzedaw cy i demonstratorzy - 52 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń - 72 Pozostali robotnicy przemysłow i i rzemieślnicy - 74 Pracow nicy pozostałych specjalności - 34 Pracow nicy usług osobistych i ochrony - 51 Średni personel techniczny - 31 Stan na koniec grudnia 2007 Stan na koniec czerw ca 2008 Stan na koniec grudnia 2008 Stan na koniec czerw ca 2009 Wykres Nr 6 Struktura zawodowa bezrobotnych powyżej 12 m-cy w poszczególnych grupach zawodowych 23

24 3.3 Ranking grup zawodowych generujących długotrwałe bezrobocie Badając ranking grup zawodowych generujących długotrwałe bezrobocie zauważamy nieznaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu. Do rankingu pięciu pierwszych grup zawodowych dołączyły dwie nowe grupy: Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów - 42 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 81 Na pierwszym miejscu jest grupa 33 nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy, którzy należą również do grupy zawodowej max deficytowej. Oznacza to, że długotrwale bezrobotni z tej grupy zawodowej mimo, że są poszukiwani na rynku pracy to prawdopodobnie nie mają odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub ich doświadczenie zawodowe się już zdewaluowało. Fakt długotrwałego pozostawania bez pracy spowodował ich wyalienowanie ze środowiska pracy. W końcu czerwca 2009 roku długotrwałe bezrobocie w powiecie ostrowskim (wg wskaźnika długotrwałego bezrobocia w zawodzie), generują następujące grupy zawodów przedstawione w tabeli poniżej. Poniżej wymienione grupy otwierają listę 29 grup zawodowych z obliczonym wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia dla powiatu ostrowskiego. Określa się go wg wzoru: B k d,l W k d,l = * 100% B k l gdzie: B k d,l - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, według stanu w końcu półrocza danego roku B k l - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k według stanu w końcu półrocza danego roku 24

25 Tabela Nr 13 Grupy zawodów wg wskaźnika długotrwałego bezrobocia na koniec czerwca 2009 uszeregowane od najwyższego do najniższego Lp. Wskaźnik Kod grupy Nazwa grupy zawodów długotrwałego zawodów bezrobocia Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 1, Kierownicy dużych i średnich organizacji 0, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,2609 Tabela Nr 14 Grupy zawodów wg wskaźnika długotrwałego bezrobocia na koniec grudnia 2008 roku uszeregowane od najwyższego do najniższego Lp. Wskaźnik Kod grupy Nazwa grupy zawodów długotrwałego zawodów bezrobocia Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 1, Kierownicy dużych i średnich organizacji 1, Pracownicy obsługi biurowej 0, Specjaliści szkolnictwa 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0,3127 Tabela Nr 15 Grupy zawodów wg wskaźnika długotrwałego bezrobocia w I półroczu 2008 roku uszeregowane od najwyższego do najniższego Lp. Wskaźnik Kod grupy Nazwa grupy zawodów długotrwałego zawodów bezrobocia Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 1, Leśnicy i rybacy 0, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 0,

26 Tabela Nr 16 Grupy zawodów wg wskaźnika długotrwałego bezrobocia na koniec grudnia 2007 roku uszeregowane od najwyższego do najniższego Lp. Wskaźnik Kod grupy Nazwa grupy zawodów długotrwałego zawodów bezrobocia Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0, Leśnicy i rybacy 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 0, Ogrodnicy 0, Napływ bezrobotnych wg grup zawodowych Analizując strukturę napływu osób bezrobotnych do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wg grup zawodowych na koniec czerwca 2009 roku możemy zauważyć, że struktura ta znacząco nie uległa zmianie. Na pierwszy miejscu nadal figuruje grupa zawodowa robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń z tą samą najliczniejszą grupą elementarną ślusarze i pokrewni. Drugie miejsce również przypadło tej samej grupie co w poprzednim raporcie, a mianowicie średniemu personelowi technicznemu, gdzie najliczniejszą grupą elementarną jest tak jak w poprzednim rankingu grupa technicy mechanicy. Nadal trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i małym doświadczeniu zawodowym i dlatego tak licznie napływają do urzędu pracy. Powyższy napływ bezrobotnych wg grup zawodowych przedstawia widoczniej poniższa tabela, która obrazuje 5 najliczniejszych dużych grup zawodowych oraz ich najliczniejszych podgrup: 26

27 Tabela Nr 17 Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w końcu czerwca 2009 roku Kod grupy dużej 72 Nazwa grupy dużej Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Stan na koniec czerwca 2009 Kod grupy elementarnej 19, Nazwa grupy elementarnej Ślusarze i pokrewni Stan na koniec czerwca ,53 31 Średni personel techniczny 13, Technicy mechanicy 4,67 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10, Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 3,29 71 Górnicy i robotnicy budowlani 7, Malarze budowlani i pokrewni 2,14 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 7, Kucharze 3,50 Analizując strukturę napływu bezrobotnych kobiet według grup zawodowych również nie zauważamy zmian na pierwszych pięciu miejscach listy rankingowej. Uległy zmianie jedynie miejsca i liczebność poszczególnych grup. Należy zwrócić uwagę na to, że prawie wszystkie grupy odnotowały wzrost odsetka napływających bezrobotnych. Dość duży wzrost napływu bezrobotnych odnotowała grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników, co może sugerować, że do urzędu pracy napłynęły osoby przede wszystkim z sektora produkcyjnego. Z uwagi na kryzys ekonomiczny panujący w kraju jest to bardzo prawdopodobne. Struktura napływu bezrobotnych kobiet została przedstawiona w tabeli poniżej, która zawiera pięć największych grup zawodowych oraz ich najliczniejszych grup elementarnych. 27

28 Tabela Nr 18 Struktura napływu bezrobotnych kobiet według grup zawodowych w końcu czerwca 2009 roku Kod grupy dużej Nazwa grupy dużej Stan na koniec czerwca 2009 Kod grupy elementarnej Nazwa grupy elementarnej Stan na koniec czerwca Pracownicy usług osobistych i ochrony 12, Kucharze 5,68 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 14, Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 7,09 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 12, Sprzedawcy i demonstratorzy 12,22 24 Pozostali specjaliści 11, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 5,35 34 Pracownicy pozostałych specjalności 11, Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nie sklasyfikowani 6,39 Z analizy struktury napływu bezrobotnych absolwentów według grup zawodowych wynika, że wciąż na pierwszym miejscu znajduje się grupa pozostałych specjalistów. Była ona również na pierwszym miejscu listy w dwóch poprzednich raportach. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów nieznacznie zmieniła się w stosunku do poprzedniego raportu. Do rankingu pięciu największych grup zawodowych pod względem liczebności dołączyły dwie grupy: 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, 72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. Powyższą strukturę napływu przedstawiono w tabeli poniżej. 28

29 Tabela Nr 19 Struktura napływu bezrobotnych absolwentów według grup zawodowych w końcu czerwca 2009 roku Kod grupy dużej Nazwa grupy dużej 24 Pozostali specjaliści Stan na koniec czerwca 2009 Kod grupy elementarnej 36, Nazwa grupy elementarnej Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Stan na koniec czerwca ,95 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 13, Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska 4,29 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 10, Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 5,33 72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 7, Mechanicy pojazdów samochodowych 4,04 22 Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 5, Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka 1,51 Analizując napływ bezrobotnych kobiet w grupie absolwentów zauważamy, że kobiety rekrutują się przede wszystkim z grupy pozostałych specjalistów, tak jak w poprzednim raporcie. Grupa ta odnotowała ponadto znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego rankingu. Z danych wynika, że kobiety te mają zawód głównie z zakresu ekonomii i zarządzania. Grupa pozostałych specjalistów zajmuje pierwsze miejsce na liście rankingowej od 2007 roku. Oznacza to, że cały czas jest to grupa trudna do zaktywizowania z racji braku równowagi pomiędzy liczbą napływających osób bezrobotnych do urzędu pracy, a liczbą zgłaszanych ofert pracy dla tej grupy zawodowej. Strukturę napływu bezrobotnych kobiet w statusie absolwenta przedstawiono w tabeli poniżej. 29

30 Tabela Nr 20 Struktura napływu bezrobotnych kobiet- absolwentów według grup zawodowych w końcu czerwca 2009 roku Kod grupy dużej Nazwa grupy dużej 24 Pozostali specjaliści Stan na koniec czerwca 2009 Kod grupy elementarnej 47, Nazwa grupy elementarnej Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Stan na koniec czerwca ,30 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 10, Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 6,42 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 8, Inżynierowie budownictwa i inżynierii środowiska 4,41 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 7, Sprzedawcy i demonstratorzy 7,22 22 Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 8, Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej nie sklasyfikowani 3,23 Podsumowując strukturę napływu bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie ostrowskim w końcu 2008 roku można stwierdzić, iż podobnie jak w roku 2008 roku oraz w roku 2007, najliczniej napływającą do urzędu pracy grupą osób bezrobotnych jest grupa zawodowa robotników obróbki metali i mechaników maszyn i urządzeń. Można przypuszczać, że z tej grupy zawodowej rekrutują się pracownicy zwalniani w ramach zwolnień grupowych z przyczyn kryzysu z sektora produkcyjnego. Grupa ta od 2007 roku notuje stopniowy wzrost napływających bezrobotnych , , , ,05. Statystycznie najczęściej rejestrujący się bezrobotny w tej grupie zawodowej to ślusarz (303 osoby). Biorąc pod uwagę napływ bezrobotnych kobiet do urzędu pracy tutaj najliczniej reprezentowana jest grupa pozostałych robotników przemysłowych i rzemieślników. Z danych wynika, że najczęściej rejestrującą się w tej grupie zawodowej jest kobieta posiadająca zawód krawca (151 osób) oraz szwaczki (78 osób). Poddana analizie została również grupa zawodowa absolwentów, gdzie dominującą jest grupa zawodowa pozostali specjaliści niezmiennie od roku Natomiast jeśli chodzi o napływ bezrobotnych kobiet wśród absolwentów tu również najliczniejszą grupą zawodową jest grupa pozostali specjaliści, która była na pierwszym miejscu listy rankingowej w poprzednich dwóch raportach. Z 30

31 analizowanych tablic wynika, że najczęściej napływającym bezrobotnym w statusie absolwenta do urzędu pracy w I połowie 2009 roku była osoba z wykształceniem wyższym, przede wszystkim w zakresie ekonomii i zarządzania (77 osób), pedagogiki (9 osób), politologii (13 osób) i administracji publicznej (15 osób). 4. Analiza ofert pracy wg zawodów i grup zawodowych Aby ocenić szanse na podjęcie pracy przez bezrobotnych napływających i zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie dokonamy analizy ofert pracy wg zawodów zgłoszonych w powiecie ostrowskim. Ogółem do urzędu zgłoszono 2047 ofert pracy w I półroczu 2009 roku. W poszczególnych miesiącach napływ ofert pracy do PUP kształtował się następująco: W styczniu 2009 roku napłynęły 234 oferty pracy W lutym br. 223 oferty pracy W marcu br. 531 ofert pracy W kwietniu br. 340 ofert pracy W maju 331 br. ofert pracy W czerwcu 388 br. ofert pracy Najwięcej ofert wpłynęło do urzędu w marcu 2009 roku kiedy to odnotowano 531 ofert pracy, najmniej w lutym 223 oferty pracy. Liczba ofert pracy w I półroczu 2009 roku oznacza spadek ofert pracy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przypomnijmy, że w I półroczu 2008 zgłoszono 4456 ofert pracy, a w drugim półroczu Pomimo wyraźnego spadku w liczbie zgłoszonych ofert pracy, zmianie nie uległy dwa pierwsze miejsca rankingowe tj. największą liczbę ofert pracy zgłoszono dla robotników gospodarczych i sprzedawców. 31

32 Tabela Nr 21 Dwadzieścia najliczniejszych ofert pracy wg zawodów w powiecie ostrowskim Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy w I półroczu Robotnik gospodarczy Sprzedawca Pracownik administracyjny Pracownik biurowy Robotnik budowlany Elektromonter instalacji elektrycznych Murarz Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Kierowca samochodu ciężarowego Przedstawiciel handlowy Opiekunka domowa Pozostali pracownicy obsługi biurowej Malarz budowlany Magazynier Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych Blacharz budowlany Dekarz Sprzątaczka Pomoc kuchenna Specjalista ds. marketingu i handlu 19 Na podstawie zgłoszonych wolnych miejsc pracy możemy stwierdzić, że najwięcej ofert pracy zgłoszono dla zawodów, które wymagają niskich umiejętności i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Prace te wykonywane były przy użyciu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie. Często była to praca oparta była na wysiłku fizycznym. Charakter zgłoszonych ofert pracy, ich zakres zadań i czynności wskazywał, że teoretycznie na te stanowiska zatrudnienie otrzymywali zarówno mężczyźni jak i kobiety. 32

33 Dla stanowisk i zawodów, które wymagają wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych czy przyrodniczych nie odnotowano dużego zapotrzebowania. W niniejszym opracowaniu ustalimy również dla jakich grup zawodowych o kodzie 2 cyfrowym zgłoszono największy odsetek ofert pracy w I półroczu 2009 roku w powiecie ostrowskim. Poniższa tabela zawiera procentowe zestawienie ofert pracy dla 10 dużych grup zawodowych, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim w 6 miesiącach br. Tabela Nr 22 Najwyższy odsetek ofert pracy wg grup zawodowych zgłoszony w I półroczu 2009 roku w powiecie ostrowskim. Lp. Kod grupy Nazwa grupy 1 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Odsetek zgłoszonych ofert pracy w I półroczu 2009 roku 23, Górnicy i robotnicy budowlani 10, Pracownicy pozostałych specjalności 10, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 8, Pracownicy obsługi biurowej 8, Modelki i sprzedawcy i demonstratorzy 7, Pracownicy usług osobistych i ochrony 5, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4, Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3, Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,3221 Najwyższy odsetek ofert pracy, podobnie jak w I półroczu 2008 roku, został zgłoszony w ramach grupy zawodów: Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach (23,6421%). Największą liczbę ofert, analogicznie jak rok temu, w tej grupie, zgłoszono dla zawodu gospodarz budynków (20,5643%), w drugiej kolejności, ale już w dużo mniejszej liczbie, znajdują się oferty pracy dla pomocy i sprzątaczek biurowych, hotelowych i podobnych (2,2472%). Natomiast dla zawodów: pomoce domowe i sprzątaczki, 33

34 zamiatacze i pokrewni nie zgłoszono żadnej oferty pracy. Dla grupy: Górnicy i robotnicy budowlani (10,4543%) najwięcej miejsc pracy oferowanych było dla: murarzy i pokrewnych (2,4426%), malarzy budowlanych i pokrewnych (1,5144%) oraz dekarzy (1,0747%). Ze względu na specyfikę zawodów, oferty te adresowane były głównie dla mężczyzn. Pod względem wielkości zgłaszanych ofert, w następnej kolejności, jest grupa Pracownicy pozostałych specjalności (10,4057%). Z tej grupy zawodów najwięcej miejsc pracy oferowanych było dla: pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni (4,6898%), agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) (3,2242%). Dla grupy Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń zgłoszono ogółem 8,5004 %. Największe zapotrzebowanie występowało na pracowników w zawodzie: elektrycy budowlani i pokrewni (2,5892%), blacharze (1,5144%), mechanicy pojazdów samochodowych (1,0747 %). W grupie tej nie występowało natomiast zapotrzebowanie na takie zawody, jak: formiarze odlewniczy i pokrewni, monterzy konstrukcji linowych kowale, hartownicy i pokrewni monterzy linii elektrycznych monterzy mechatronicy monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Dla grupy: Pracownicy obsługi biurowej zgłoszono ogółem 8,5003 % ofert pracy. Głównie były to propozycje dla pracowników obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowanych (5,9599%). Dla magazynierów i pokrewnych zgłoszono 1,3679 % propozycji pracy. W dużej grupie Modelki i sprzedawcy i demonstratorzy (7,5232%) zapotrzebowanie dotyczy sprzedawców i demonstratorów (7,5232%). Pracownicy usług osobistych i ochrony, jako siódma grupa w I półroczu, posiadali do dyspozycji 5,7647 % ofert pracy. Spośród tej grupy zawodów najwięcej miejsc pracy oferowanych było dla: Pracowników domowej opieki osobistej (1,9541%) fryzjerek, kosmetyczek i pokrewnych (1,5633%) 34

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2008 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2008 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2008 roku WSTĘP Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.8,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2011 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2011 roku Raport opracowali doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy Ostrów Wielkopolski, październik 2011 Wstęp Raport

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0-83) 343-81-74, 343-81-68 fax. 343-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko. POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.pl 1. Wstęp 1. Cele opracowania - określenie kierunków i

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY

URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY URZĄD PRACY LOKALNY RYNEK PRACY STOPA BEZROBOCIA Bezrobotni zarejestrowani na koniec 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Bezrobotni ogółem: 5232 W tym: Kobiety: 2814 Absolwenci: 523 Osoby długotrwale

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Analiza bezrobotnych według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły... 7 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo