PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW odstawy działalności gospodarczej związanej z ochroną przeciwpożarową Język obcy w ochronie przeciwpożarowej Służba w aństwowej Straży ożarnej Fizykochemia spalania i środki gaśnicze Bezpieczeństwo pożarowe budynków rofilaktyka w ochronie przeciwpożarowej Ratownictwo medyczne Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych Taktyka zwalczania pożarów Taktyka działań ratowniczych raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: bryg. dr inż. Robert Wolański, bryg. mgr inż. Jan Neubauer Recenzenci: mgr inż. Marek oterek, st.kpt.mgr inż.artur Ankowski Konsultanci: mgr inż. Grażyna Krogulec 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik pożarnictwa opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o aństwowej Straży ożarnej z aktami wykonawczymi. Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik pożarnictwa uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 7. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Technik pożarnictwa wykonuje czynności związane z obsługą sprzętu ratowniczo-gaśniczego; ewakuuje poszkodowanych podczas działań ratowniczo gaśniczych; udziela pomocy medycznej, psychologicznej poszkodowanym oraz ratownikom; kieruje działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; organizuje i monitoruje przebiegu służby w jednostkach organizacyjnych aństwowej Straży ożarnej; dysponuje siłami i środkami systemu ratowniczego; rozpoznaje i likwiduje zagrożenia występujące w miejscu prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych oraz na terenie obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. 8. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA Zawód technika pożarnictwa jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Od strażaka wymaga się bardzo dobrego przygotowania ogólnego oraz wysokiej sprawności fizycznej. Wiedza fachowa pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących podczas pożarów, zdarzeń budowlanych, drogowych czy ekologicznych. odczas działań ratowniczych strażacy oprócz wiedzy muszą wykazać się sprawnością fizyczną i praktycznymi umiejętnościami typowymi dla zawodu ratownika. Każdy strażak podczas działań ratowniczych poddany jest dużemu stresowi z uwagi na zagrożenie życia ludzkiego poszkodowanych jak i swoich kolegów uczestniczących w akcji. Tylko wysoki poziom wiedzy oraz doskonale wyćwiczone umiejętności czy dodatkowe kwalifikacje gwarantują sukces prowadzonych działań oraz bezpieczeństwo ludzi.. 9. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA Z INNYMI ZAWODAMI Brak powiązań z innymi zawodami. 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OŻARNITWA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania działań ratowniczych; 2) zarządzania działaniami ratowniczymi; Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technika pożarnictwa: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ); efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(Z.e) i KZ(Z.f); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych i Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technika pożarnictwa minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.22. przeznaczono minimum 450 godzin, na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.23. przeznaczono minimum 650 godzin, na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 310 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla zawodu technik pożarnictwa dla programu o strukturze przedmiotowej Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 odstawy działalności gospodarczej w ochronie przeciwpożarowej 1 0, Język obcy w ochronie przeciwpożarowej Służba w aństwowej Straży ożarnej , Fizykochemia spalania i środki gaśnicze Bezpieczeństwo pożarowe budynków , rofilaktyka w ochronie przeciwpożarowej Ratownictwo medyczne 2 3 2,5 80 Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 8 Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych ,5 368 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 9 Taktyka zwalczania pożarów , Taktyka działań ratowniczych Łączna liczba godzin raktyki zawodowe 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ Z.22. ODBYWA SIĘ OD KONIE KLASY IERWSZEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY DRUGĄ KWALIFIKAJĘ Z.23. ODBYWA SIĘ OD KONIE KLASY DRUGIEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 Wykaz działów programowych dla zawodu technik pożarnictwa Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. odstawy działalności gospodarczej związanej z ochroną rzeciwpożarową 1.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 1.2. rowadzenie działalności gospodarczej 2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej 2.1. Informacje o zawodzie strażaka w języku obcym 2.2. Komunikacja z poszkodowanym w języku obcym 3. Służba w aństwowej Straży ożarnej 3.1. Służba wewnętrzna 3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej olskiej 3.3. Zasady BH podczas prac w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych 3.4. sychologiczne aspekty działań ratowniczych 3.5. Organizacja ćwiczeń doskonalących 3.6. Sport pożarniczy 4. Fizykochemia spalania i środki gaśnicze 4.1. odstawowe pojęcia z chemii i fizyki 4.2. roces spalania 4.3. Środki gaśnicze 5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 5.1. harakterystyka pożarowa materiałów budowlanych 5.2. Mechanika budowli 5.3. rzeciwpożarowe wymagania dla obiektów budowlanych 5.4. rzeciwpożarowe zaopatrzenie wodne i systemy ostrzegawcze 6. rofilaktyka w ochronie przeciwpożarowej 6.1. Zagrożenia pożarowe obiektów 6.2. Zagrożenia związane z przesyłaniem i magazynowaniem cieczy i gazów 6.3. Zagrożenia przy pracach pożarowo niebezpiecznych 7. Ratownictwo medyczne 8. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych 8.1. Eksploatacja sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych 8.2. Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych 8.3. Środki gaśnicze rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 8.4. Eksploatacja pojazdów ratowniczo-gaśniczych 8.5. Sprawianie linii wężowych 8.6. Sprzęt łączności i alarmowania 8.7. Analiza wymagań dla sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych 9. Taktyka zwalczania pożarów 9.1. odstawowe pojęcia z zakresu taktyki działań gaśniczych 9.2. Łączność i alarmowanie 9.3. Kierowanie ruchem drogowym podczas działań ratowniczych zwalczania pożarów 9.4. rowadzenie ewakuacji 9.5. Działania ratowniczych zwalczania pożarów w zastępie 9.6. Kwalifikowana pierwsza pomoc w działaniach gaśniczych 9.7. Kierowanie działaniem ratowniczym zwalczania pożarów 10. Taktyka działań ratowniczych odstawowe działania ratownicze Kwalifikowana pierwsza pomoc Ocena zagrożeń w ratownictwie Kierowanie działaniami ratowniczymi 11. raktyki zawodowe Kierowanie i wykonywanie czynności ratowniczo-gaśniczych Wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik pożarnictwa zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. odstawy działalności gospodarczej związanej z ochroną przeciwpożarową 16 godz. 2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej 64 godz. 3. Służba w aństwowej Straży ożarnej 240 godz. 4. Fizykochemia spalania i środki gaśnicze 96 godz. 5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 208 godz. 6. rofilaktyka w ochronie przeciwpożarowej 96 godz. 7. Ratownictwo medyczne 80 godz. 8. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych 368 godz. 9. Taktyka zwalczania pożarów 208 godz. 10. Taktyka działań ratowniczych 224 godz. 11. raktyki zawodowe 160 godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 1. odstawy działalności gospodarczej związanej z ochroną przeciwpożarową 1.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 1.2. rowadzenie działalności gospodarczej 1.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna DG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna; B DG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; B DG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego; B DG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego; B DG(2)3. zanalizować przepisy: prawa pracy, o ochronie danych osobowych, prawa podatkowego, prawa autorskiego; DG(3)1. zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; B DG(3)2. dokonać analizy przepisów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(3)3. przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; D DG(3)4. skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; DG(7)1. sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej; D DG(7)2. wybrać właściwą do możliwości przedsiębiorstwa formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; DG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; DG(7)4. wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności gospodarczej; Materiał kształcenia odstawy działalności gospodarczej. Zasady planowania określonej działalności. Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa. Formy pozyskiwania kapitału. Rejestrowanie firmy. Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej. Opodatkowanie działalności gospodarczej. Systemy wynagrodzeń pracowników. Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze. Etyka w biznesie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 DG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej zgodnie z ustalonymi zasadami; lanowane zadania Opracowanie procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Kadeci zadanie wykonują w grupach pod kierunkiem wybranego wcześniej lidera. o zakończeniu prac grupy zaprezentują swoje opracowania (w dowolnej formie), np.: plakaty, prezentacja multimedialna. o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa kadetów opracuje poradnik Krok po kroku zakładam własną działalność gospodarczą. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch kadetów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla kadetów. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują kadeta do ewentualnego funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. W trakcie ćwiczeń powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej, oraz metoda projektu. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 1.2. rowadzenie działalności gospodarczej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(10)1. rozróżnić elementy marketingu-mix; B DG(10)2. dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej; DG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej; B DG(11)2. określić poprawnie wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy; B DG(4)1. dokonać analizy działalności gospodarczej na rynku; DG(4)2. dokonać analizy czynników mających wpływ na prowadzoną działalność Badanie potrzeb klientów. gospodarczą; Działania marketingowe w małej firmy. DG(5)1. porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; Źródła przychodów i kosztów. DG(5)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w branży; Zasady współpracy przedsiębiorstwa DG(6)1. ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży; z otoczeniem. DG(6)2. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z firmami z branży dotyczące Obsługa urządzeń biurowych. promowania firmy i jej produktów; DG(8)1. zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; DG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, DG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne; DG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; p lanowane zadania Wykonanie projektu rowadzę własną działalność gospodarczą związaną z ochroną przeciwpożarową. rojekt będzie realizowany w zespołach dwu osobowych. Zespoły przygotowują koncepcję projektu, opracowują szczegóły planu działania zawierającego konkretne zadania do wykonania oraz zaplanowane terminy. Końcowy etap prac to systematyczne wykonywanie zaplanowanych w projekcie działań czyli: zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów, selekcja i analiza zgromadzonych informacji, wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania, wykonanie projektu w praktyce. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch kadetów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla kadetów. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy rowadzenie działalności gospodarczej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują kadeta do ewentualnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. owinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych. W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda projektów. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej 2.1. Informacje o zawodzie strażaka w języku obcym 2.2. Komunikacja z poszkodowanym w języku obcym 2.1. Informacje o zawodzie strażaka w języku obcym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia JOZ (1)1 scharakteryzować zawód strażaka; echy dobrego strażaka. JOZ (1)2 scharakteryzować dzień pracy strażaka; Opisy sprzętu służącego do podawania wody. JOZ (1)3 opisać swoje plany i oczekiwania zawodowe; B Opisy samochodów: gaśniczych, technicznych, JOZ (1)4 wymienić sprzęt służący do podawania wody; A drabina samochodowa, chemicznych. JOZ (1)5 objaśnić zastosowanie sprzętu stosowanego w działaniach gaśniczych; Słownictwo dotyczące piany, dwutlenku węgla, JOZ (1)6 opisać dane techniczne samochodu pożarniczego; B proszków jako środków gaśniczych. JOZ (3)1 scharakteryzować parametry środków gaśniczych; Słownictwo dotyczące opisu drabin, lin i linek. JOZ (3)2 scharakteryzować parametry sprzętu ratowniczego; Słownictwo dotyczące opisu działania aparatu JOZ (3)4 wymienić zasady działań ratowniczych zwalczania pożarów; A oddechowego. Słownictwo dotyczące taktyki działań JOZ(3)5 zanalizować tekst dotyczący automatycznych urządzeń wykrywania D gaśniczych. pożaru; Słownictwo dotyczące automatycznych JOZ (4)1 opisać przebieg zmiany służby; B urządzeń wykrywania pożaru. JOZ (5)1 skorzystać z czasopism o tematyce pożarniczej; JOZ (5)2 skorzystać z tekstów o tematyce zawodowej wyszukanych w internecie; JOZ (5)3 skorzystać z filmów o tematyce pożarniczej; lanowane zadania Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. Wykonywanie ćwiczeń weryfikujących rozumienie tekstu ze słuchu dotyczących: sprzętu ratowniczego, środków gaśniczych, stałych urządzeń gaśniczych. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. Sporządzanie notatki z tekstu słuchanego i czytanego związanego z problematykę pożarniczą. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni języków obcych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch kadetów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla kadetów, karty samooceny, karty pracy dla kadetów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce pożarniczej, literatura fachowa dotycząca omawianych zagadnień. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują kadeta do wykonywania zadań zawodowych technika pożarnictwa. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, porozumiewania się w języku obcym z poszkodowanym oraz pozostałymi ratownikami. Dział programowy Informacje o zawodzie strażaka w języku obcym wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 15 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz wypowiedzi ustnych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 2.2. Komunikacja z poszkodowanym w języku obcym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia JOZ (2)1 wymienić przykłady wydawanych rozkazów i poleceń na miejscu zdarzenia; A Rozkazy i polecenia na miejscu zdarzenia JOZ (2)2 wymienić przykłady krótkich wypowiedzi ratowników na miejscu zdarzeniu; A Rozmowa z poszkodowanym na miejscu JOZ (4)2 posługiwać się typowymi zwrotami i wyrażeniami stosowanymi zdarzenia (Who shall we inform about the w korespondencji radiowej; accident?). olecenia wydawane poszkodowanemu na miejscu zdarzenia ( np. Breathe deeply, calmly. The ambulance is on the way). Z.23.2(31)1 sformułować pytania zgłaszającemu zdarzenie; A Z.23.2(31)2 sformułować polecenia zgłaszającemu zdarzenie; A Z.23.2(32) 1 sformułować pytania poszkodowanemu na miejscu zdarzenia; A Z.23.2(32) 2 sformułować polecenia na miejscu zdarzenia. A lanowane zadania Wydawanie poleceń w języku obcym, dotyczących wykonywania zadań związanych przyjęciem telefonicznego zgłoszenia o wypadku. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język obcy. Kadeci wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu nauczyciel dokonuje oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni języków obcych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch kadetów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla kadetów, karty samooceny, karty pracy dla kadetów. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce pożarniczej, literatura fachowa dotycząca omawianych zagadnień. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy orozumiewanie z poszkodowanym w języku obcym wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 15 osobowych. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz wypowiedzi ustnych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 3. Służba w aństwowej Straży ożarnej 3.1. Służba wewnętrzna 3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej olskiej 3.3. Zasady BH podczas prac w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych 3.4. sychologiczne aspekty działań ratowniczych 3.5. Organizacja ćwiczeń doskonalących 3.6. Sport pożarniczy 3.1. Służba wewnętrzna Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(Z.e)(1)1. scharakteryzować regulaminy obowiązujące w jednostkach organizacyjnych S; KZ(Z.e)(1)2 opisać zasady noszenia umundurowania i okoliczności warunkujące jego dobór; B KZ(Z.f)(3)1. omówić drogę postępowania z dokumentami służbowymi; B KZ(Z.f)(3)2. sporządzić raport służbowy, meldunek, notatkę służbową; KZ(Z.e)(2)1. oddać honory w określonych sytuacjach; KZ(Z.e)(2)2. zastosować elementy musztry w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; KZ(Z.f)(2)1. przeprowadzić zmianę służby w podziale bojowym; KZ(Z.f)(2)2. przeprowadzić zmianę służby wewnętrznej i wartowniczej; KZ(Z.f)(1)1. określić cel powołania służby wewnętrznej i wartowniczej w jednostkach organizacyjnych S; A KZ(Z.f)(1)2. opisać podstawowe zadania i obowiązki strażaka pełniącego służbę wewnętrzną i wartowniczą; B lanowane zadania rzeprowadzenie zmiany służby wewnętrznej i wartowniczej. Zadaniem kadetów jest wykonanie poleceń zgodnie z regulaminami: W trakcie przekazywania obowiązków służbowych poprowadzić zmianę służby wartowniczej oraz wewnętrznej szkoły. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Materiał kształcenia Tok życia koszarowego. Zależność służbowa. Zasady zachowania w służbie. Służba wewnętrzna i wartownicza. Musztra pojedynczego strażaka. Musztra zwartych pododdziałów. eremoniał pożarniczy. Umundurowanie strażaka. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, regulaminy wewnętrzne szkoły, pakiety edukacyjne dla kadetów. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z regulaminami służby i uroczystościami szkolnymi. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności poszanowania munduru, wykonywania poleceń, stosowania zapisów zawartych w regulaminach. Dział programowy Służba wewnętrzna wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej olskiej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.e)(3)1. scharakteryzować system organów państwowych; Teoria państwa i prawa. KZ(Z.e)(3)2. scharakteryzować konstytucyjne źródła prawa w Rzeczypospolitej olskiej; KZ(Z.e)(3)3. scharakteryzować wewnętrzne akty normatywne; KZ(Z.e)(3)4. scharakteryzować zadania administracji; p KZ(Z.f)(4)1. scharakteryzować zapisy instrukcji kancelaryjnej; p KZ(Z.f)(4)2. sporządzić zarządzenie i decyzję; p D KZ(Z.e)(3)5. scharakteryzować podstawowe cele ochrony przeciwpożarowej i sposoby ich realizacji; KZ(Z.e)(3)6. scharakteryzować Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy; KZ(Z.e)(3)7. scharakteryzować podstawowe zadania S; Z.23.2(10)1. scharakteryzować uprawnienia kierującego akcją ratowniczą i działaniem ratowniczym; Z.23.2(10)2. scharakteryzować instytucję stanu wyższej konieczności; Z.23.2(10)3. wymienić dokumenty związane z prowadzeniem działań ratowniczych; A Z.23.2(20)1. scharakteryzować przepisy regulujące zasady udzielania informacji; Z.23.2(20)2. opisać zasady współpracy z przedstawicielami środków przekazu Organizacja administracji państwowej. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Organizacja i zadania aństwowej Straży ożarnej. Służba w aństwowej Straży ożarnej. ragmatyka służbowa. Uprawnienia kierującego akcją ratowniczo gaśniczą. Działalność prasowo informacyjna. Instrukcja kancelaryjna. masowego; Z.23.2(20)3. sporządzić komunikat informacyjny dla środków komunikacji społecznej; D Z.23.2(20)4. udzielić wywiadu w zakresie przysługujących kompetencji; D lanowane zadania Sporządzenie decyzji administracyjnej. Zadaniem kadetów jest wykonanie poleceń zgodnie z opisem: Na podstawie obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych oraz opisu sprawy przygotuj decyzję o ukaraniu strażaka. Decyzję przygotuj korzystając z dostępnego oprogramowania komputerowego oraz obowiązujących aktów prawnych. Gotowy dokument przedstaw pozostałym kadetom uzasadniając zawarte sentencje. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, zestawy komputerowe. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z prawem. B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu znajomości podstawowych aktów prawnych obowiązujących w aństwowej Straży ożarnej. Dział programowy Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej olskiej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 3.3. Zasady BH podczas prac w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych oziom Uszczegółowione efekty kształcenia wymagań Kategoria Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: programowych taksonomiczna Materiał kształcenia ( lub ) BH(1)1. wymienić akty prawne z zakresu BH; A Regulacje z zakresu ochrony pracy i służby. BH(1)2. scharakteryzować zagadnienia dotyczące prawa pracy; B Ergonomia. BH(3)1. przeprowadzić kontrolę stanowiska pracy; zynniki szkodliwe dla zdrowia uciążliwe i BH(2)1. scharakteryzować zakres uprawnień I, IS, SI; B niebezpieczne. BH(2)2. dokonać analizy dokumenty opracowane przez I, IS, SI; D Wymagania BH w jednostkach ochrony BH(5)1. scharakteryzować czynniki szkodliwe dla zdrowia; B przeciwpożarowej. BH(5)2 dokonać analizy występujące czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w BH podczas działań ratowniczo gaśniczych. D miejscu pracy; Analiza okoliczności i przyczyn wypadku. BH(1)3. przeprowadzić szkolenie poprzedzające ćwiczenia ratowniczo gaśnicze; BH(3)2. przeprowadzić oględziny stosowanych narzędzi pod względem BH; BH(3)3. sporządzić dokumentację powypadkową; BH(4)1. dokonać analizy nieprawidłowości z zakresu BH na terenie pomieszczeń jednostki ochrony przeciwpożarowej; D BH(4)2. dokonać analizy analizować zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych; D BH(4)3. przeprowadzać instruktaż BH dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych; BH(6)2. scharakteryzować pojęcia wypadku i choroby zawodowej; B BH(6)1. wyjaśnić różnice pomiędzy wypadkiem w pracy a wypadkiem bez związku z wykonywaniem pracy; B lanowane zadania Analiza stanowiska pracy pod względem BH. rzeprowadź analizę przykładowego stanowiska do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowane wnioski z analizy przedstaw w formie prezentacji pozostałym kadetom. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z BH. Zalecane metody dydaktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu znajomości podstawowych aktów prawnych regulujących zagadnienia BH. Dział programowy Zasady BH podczas prac w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 3.4. sychologiczne aspekty działań ratowniczych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.e)(4)1. wskazać cechy psychofizyczne niezbędne w zawodzie strażaka; B System pomocy psychologicznej (S) KZ(Z.e)(6)1. opisać pojęcie i strukturę grupy; B KZ(Z.e)(6)2. wskazać przykłady postaw i zachowań asertywnych; B KZ(Z.e)(4)2. opisać wpływ sytuacji trudnych na funkcjonowanie człowieka; B KZ(Z.e)(4)3. zastosować mechanizmy wywierania wpływu na ludzi podczas ćwiczeń ratowniczych; KZ(Z.e)(5)1. scharakteryzować pojęcie powstawania stresu; KZ(Z.e)(5)2. wyliczyć interwencje wspierające po zaburzeniu traumatycznym dla A strażaków; KZ(Z.e)(7)1. udzielić wsparcia psychologicznego poszkodowanym; KZ(Z.e)(6).3 scharakteryzować podstawowe style kierowania zespołem; KZ(Z.e)(7)2. wskazać podstawowe metody wsparcia udzielanego przez dowódcę strażakom po akcji; KZ(Z.e)(4).4 wymienić sposoby radzenia sobie ze stresem w służbie; A KZ(Z.e)(7).3 zastosować techniki relaksacji; KZ(Z.e)(4).5 wyjaśnić pojęcie wypalenia zawodowego ; B A w aństwowej Straży ożarnej. ostawa zawodowa strażaka. Umiejętności społeczne warunkujące efektywne funkcjonowanie grupy. ojęcie i składniki osobowości; Osobowościowe predyspozycje strażaka; Osobowość a ryzyko zaburzeń i chorób psychicznych; zynniki regulujące zachowanie człowieka; Rola i znaczenie mechanizmów obronnych. Sytuacje trudne i ich wpływ na zachowanie oraz procesy psychiczne człowieka; Tłum i inne zbiorowości w działaniach ratowniczych; Sposoby radzenia sobie ze stresem i pomagania innym. lanowane zadania Udzielanie wsparcia psychologicznego poszkodowanemu. Na podstawie opisu sytuacji powstałej w wyniku zdarzenia, opracuj i przeprowadź symulację wsparcia psychologicznego poszkodowanego. rzykładowy sposób udzielania pomocy przedstaw pozostałym kadetom. Dokonaj samooceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z psychologią. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu psychologii. Dział programowy sychologiczne aspekty działań ratowniczych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, dyskusji dydaktycznej oraz gier. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 3.5. Organizacja ćwiczeń doskonalących Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.f)(5)1. scharakteryzować proces dydaktyczno-wychowawczy; roces dydaktyczny. KZ(Z.f)(5)2. dokonać doboru metod i formy do proponowanego tematu i celu zajęć; KZ(Z.f)(6)1. przeprowadzić metodycznie ćwiczenia; KZ(Z.f)(6)2. zastosować zasadę stopniowania rozwijanych umiejętności; KZ(Z.f)(6)3. zorganizować stanowisko ćwiczeń; KZ(Z.f)(5)3. zastosować środki dydaktyczne podczas samodzielnie przygotowanych zajęć; Metody i formy pracy. Ogniwa lekcji. Ocena wiedzy i umiejętności. Organizacja ćwiczeń. Konspekt lekcyjny. KZ(Z.f)(5)4. przygotować test dydaktyczny tworzony według kryterium celu; D KZ(Z.f)(6)4. opisać procedurę przygotowania metodycznego do zajęć; B KZ(Z.f)(6)5. opracować konspekt do przykładowych zajęć z obudową; lanowane zadania oprowadzenie ćwiczeń doskonalących z ratownictwa medycznego. rzygotuj pomoce dydaktyczne oraz poprowadź ćwiczenia z ratownictwa medycznego. rzed przystąpieniem do ćwiczeń przygotuj konspekt zajęć. Uczniami na zajęciach będą pozostali kadeci. rzeprowadzone ćwiczenie zostanie utrwalone na nośniku. o zakończeniu cyklu ćwiczeń nastąpi omówienie przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, zrealizowanych zajęć przez uczniów, w celu wskazania dobrych i złych stron prowadzącego. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z pedagogiką. Zalecane metody dydaktyczne W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu pedagogiki. Dział programowy Organizacja ćwiczeń doskonalących wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

27 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

28 3.6. Sport pożarniczy Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.e)(8).1 scharakteryzować zasady obowiązujące w trakcie gier zespołowych; Atak w grach zespołowych. KZ(Z.e)(8).2 wykorzystać przepisy gry podczas rywalizacji; KZ(Z.e)(8).3 wykorzystać przepisy gry w trakcie sędziowania; KZ(Z.e)(9).1 scharakteryzować dyscypliny biegowe; KZ(Z.e)(9).2 przebiec określony dystans w zadanym czasie; KZ(Z.e)(9).3 dokonać analizy zmian zachodzących w układzie krążeniowooddechowym podczas wysiłku fizycznego; KZ(Z.e)(9).4 przepłynąć długość 50 metrów dowolnym stylem bez zatrzymania; KZ(Z.e)(10).1 wykonać wspinanie przy użyciu drabiny hakowej w pełnej formie; KZ(Z.e)(10).2 przebiec pożarniczy tor przeszkód, pokonując rozstawione na nim przeszkody; KZ(Z.e)(10).3 pokonać przeszkody stosując właściwą technikę w sztafecie pożarniczej; KZ(Z.f)(7).1 scharakteryzować zadania wychowania fizycznego; KZ(Z.f)(7).2 zorganizować zajęcia z wychowania fizycznego; KZ(Z.f)(8).1 scharakteryzować konkurencje sportu pożarniczego; KZ(Z.f)(8).2 scharakteryzować zasady sędziowania zawodów w sporcie pożarniczym; KZ(Z.f)(8).3 opracować system rozgrywek z uwzględnieniem oczekiwań organizatorów D D Obrona w grach zespołowych. rzepisy gier. Fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego. Adaptacja organizmu na wysiłek fizyczny. ostawy pływania. Regulamin zawodów pożarniczych. Systemy rozgrywania zawodów. Wejście przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni. Sztafeta pożarnicza z przeszkodami 4 x 100 metrów. ożarniczy tor przeszkód 100 metrów. ożarnicze ćwiczenia bojowe. a także liczby zgłoszonych zespołów; KZ(Z.f)(8).4 opracować regulamin turnieju w oparciu o obowiązujący regulamin sportu pożarniczego; D lanowane zadania Wspinanie na wskazane piętro budynku przy użyciu drabiny hakowej. Wykonaj wspinanie na 2 piętro wspinalni przy użyciu drabiny hakowej. Zadanie należy wykonać poprawną techniką w określonym czasie. rzed przystąpieniem do ćwiczenia kadet wykonuje kontrolę stanowiska pod względem BH. Kadet, pełniący funkcję sędziego, dokonuje obserwacji poprawności wykonania ćwiczenia i pomiaru czasu. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, regulaminy sportu pożarniczego, pakiety edukacyjne dla uczniów. Filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej ze sportem pożarniczym. Zalecane metody dydaktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28

29 W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wychowania fizycznego i sportu pożarniczego.. Dział programowy Sport pożarniczy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 1 TY SZKOŁY: SZKOŁA OLICEALNA Doskonalenie podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA IUROWYH, 411004 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR, 333108 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;

4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 24.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce ZESÓŁ SZKÓŁ EKONOMIZNYH IM.OSKARA LANGEGO ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ, 422103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo