P/07/132 LKR /07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego Kęty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) , , Fax (0-12) Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR /07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego Kęty Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Kętach, zwanego dalej Gimnazjum lub Szkołą, w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym w latach (I półrocze). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 25 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gimnazjum w zakresie wykonywania zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym w latach (I półrocze), pomimo stwierdzonych uchybień. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej ustalenia i oceny szczegółowe. W Gimnazjum realizowany był w latach plan oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, wymagany na podstawie 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 1

2 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktyki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. Nr 282 poz ze zm.). Brak było jednak planu na rok 2007, lecz realizowano załoŝenia planu pracy z 2006 r. Kontrola wykazała, na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu z lat 2005 I pół. 2007, Ŝe nie było zapisów potwierdzających zaopiniowanie Programów Edukacji Zdrowotnej przez Radę Pedagogiczną. Osobami odpowiedzialnymi za realizację planów były: pielęgniarka szkolna, nauczyciel wos, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciel biologii oraz inni wyznaczeni nauczyciele. NIK pozytywnie ocenia fakt, iŝ w kontrolowanym okresie Szkoła posiadała i realizowała program profilaktyki, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 1. Program ten powinna uchwalać rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W przypadku wszystkich ww. uchwał brak było opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego do programów profilaktyki 2004/05 do 2006/2007, z wyjątkiem opinii Rady Rodziców Szkoły do programu profilaktyki na rok 2005/2006. Kontrola NIK wykazała, Ŝe pedagog szkolny sporządzała sprawozdania z realizacji wszystkich Szkolnych Programów Profilaktyki w kontrolowanym okresie. Sprawozdania te omawiane były na dorocznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zgodnie z 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą 2 pielęgniarka szkolna powinna brać udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej. Analiza dokumentacji pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej wykazała, Ŝe w kontrolowanym okresie realizowała ona zadania wynikające z szkolnego programu profilaktyki. Nie uczestniczyła natomiast w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których omawiano realizację tych programów. NIK stwierdza, Ŝe Dyrektor Szkoły nadzorował programy edukacji prozdrowotnej, ścieŝki międzyprzedmiotowe (w tym ścieŝkę prozdrowotną), współpracował z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kętach, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach w szczególności w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów. Na bieŝąco dokonywał dostosowania bazy do potrzeb dzieci niesprawnych ruchowo (winda dla osób niepełnosprawnych). Realizował w ten sposób postanowienia art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty mówiący o tym, Ŝe dyrektor szkoły lub placówki w szczególności sprawuje 1 2 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. Dz. U. Nr 282, poz ze zm. 2

3 opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Pielęgniarka szkolna sprawowała profilaktyczną opiekę zdrowotną codziennie w gabinecie na terenie Szkoły. Między innymi umawiała młodzieŝ na profilaktyczne badania lekarskie, które przeprowadzane były przez lekarza w przychodniach w których uczniowie byli zdeklarowani. Lekarz nie prowadził profilaktycznej opieki lekarskiej na terenie Szkoły. Natomiast badania przesiewowe przeprowadzane były w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarka dwa razy do roku sprawdzała warunki sanitarne i bezpieczeństwa uczniów przeprowadzając przeglądy szkoły. Wnioski z tych przeglądów przekazywała dyrektorowi. W ten sposób realizowała postanowienie 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. Brak było współpracy lekarza z dyrektorem i radą pedagogiczną Szkoły, natomiast współpraca z pielęgniarką była prawidłowa i polegała między innymi na prowadzeniu prelekcji na tematy zdrowotne na Radach Pedagogicznych i dla uczniów organizowanych w klasach. Pielęgniarka szkolna uczestniczyła w opracowaniu i realizacji programów prozdrowotnych, ustalała terminy szczepień i badań bilansowych. Kontrola wykazała, Ŝe na terenie Szkoły funkcjonuje od maja 2001 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMKENT zajmujący się leczeniem zębów. Szkoła nie ponosiła Ŝadnych kosztów związanych z prowadzeniem gabinetu. Prowadząca gabinet lekarka dzierŝawiła lokal od dyrektora Szkoły. W ramach swojej pracy stomatolog przeprowadzała przeglądy stanu uzębienia uczniów Gimnazjum. Urząd Gminy Kęty, jako organ prowadzący Szkołę, nie występował do dyrektora szkoły a takŝe do pielęgniarki szkolnej, o przekazanie danych o stanie zdrowia uczniów w celu ich analizy i wykorzystywania jej wyników do programowania działań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. W okresie objętym badaniem NIK Gimnazjum było kontrolowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oświęcimiu ośmiokrotnie, w tym dwie kontrole były kontrolami sprawdzającymi. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości. NajwyŜsza Izba Kontroli mając na względzie jak najpełniejszą realizację wyznaczonych celów kontroli, skorzystała z moŝliwości zlecania zadań kontrolnych innym organom i instytucjom. W związku z powyŝszym NIK informuje, iŝ uzyskane tą drogą wyniki 3

4 kontroli w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami kierowanej przez Pana Szkoły, nie będące jednocześnie podstawą wyraŝonej na wstępie oceny, przedstawiały się następująco: Kontrola Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego (MCZP) w Krakowie wykazała, Ŝe: 1) pielęgniarka szkolna realizowała w pełni wszystkie nałoŝone na nią zadania, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, 2) profilaktyczne badania lekarskie i dokumentacja medyczna ucznia prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przedstawiała się następująco: w jednym przypadku na 24 uczniów, badanie przeprowadzane było w obecności rodziców, w 17 przypadkach (24 uczniów) dokumentacja sporządzona była zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą, w sześciu przypadkach (24 uczniów) badania przeprowadzono w wymaganym zakresie, 11 razy podczas badań uczestniczyła pielęgniarka, ani razu wychowawca, w 11 przypadkach dokumentacja sporządzona była czytelnie, w dokumentacji pięciu uczniów nie wykazano braków. W pozostałych przypadkach występowały braki takie jak np.: brak skierowań i zaleceń, brak podpisu lekarza, brak oceny układu ruchu, ocena niepełna; 3) profilaktyczne badania lekarskie stomatologiczne prowadzone przez lekarza dentystę wykazały, Ŝe w przypadku uczniów tej klasy: nie oceniono stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy, nie podano poszczególnych składowych wskaźnika PUW, w 22 przypadkach wykryto nieprawidłowości zgryzu, jeden uczeń odmawiał przeglądu zębów a o jednym brak informacji gdzie jest leczony, 22 uczniów zakwalifikowano do szczególnej opieki stomatologicznej, jeden uczeń odmawiał przeglądu zębów a o jednym brak informacji gdzie jest leczony. Kontrola przeprowadzona na zlecenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oświęcimiu (PPIS). wykazała, Ŝe: wszyscy wymienieni uczniowie klasy IIc Gimnazjum zostali poddani obowiązkowym szczepieniom ochronnym 4

5 przed szczepieniami wszystkich uczniów poddano kwalifikacyjnym badaniom lekarskim, formularz informacji szczepienia ochronnego, karty uodpornienia sporządzono prawidłowo. Sprawozdania z GZOZ Kęty oraz NZOZ Hipokrates Kęty sporządzono terminowo i rzetelnie, pielęgniarki wykonujące szczepienia ochronne posiadały wymagane kwalifikacje, szczepienia ochronne w GZOZ Kęty oraz NZOZ Hipokrates Kęty wykonywane były w gabinetach szczepień. Obydwa gabinety wyposaŝone były prawidłowo, sprzęt do szczepień ochronnych oraz preparaty szczepionkowe przechowywano prawidłowo. W obu gabinetach znajdowały się zestawy p/wstrząsowe z instrukcją postępowania. Środki do dezynfekcji dobrane były właściwie. Przedkładając powyŝsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Dopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii, rady rodziców i samorządu uczniowskiego dotyczących programów profilaktyki szkolnej, przed podjęciem uchwały przez radę pedagogiczną. 2. Doprowadzenie do podjęcia współpracy, w ramach posiadanych moŝliwości, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy stomatologów z dyrekcją i radą pedagogiczną Szkoły. 3. Podjęcie działań, leŝących w moŝliwościach Szkoły, zmierzających do usunięcia uchybień i nieprawidłowości wskazanych przez MCZP i PWIS, dotyczących opieki profilaktycznej nad uczniami w szkole. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 5

6 W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK w sprawie rozpatrzenia zastrzeŝeń. Otrzymują: 1. Adresat, 2. Delegatura NIK w Bydgoszczy, 3. Akta kontroli. 6

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55. P/08/074 LKR-41008-3/08 Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-20-02 /2011 P/11/170 Wrocław, dnia 20 marca 2012 r. Pan Sławomir Gonciarz p. o. Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Załącznik nr 10 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Załącznik nr 10 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Instrukcja postępowania w sprawie organizacji i realizacji przez ucznia Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków indywidualnego programu lub

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo