Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1."

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do umowy z dnia... Nr... Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1. Wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli I. Utrzymanie czystości na terenach zieleni : 1. oczyszczanie terenów zieleni ze śmieci i odpadów winno być prowadzone zgodnie z zasadami realizacji zamówienia oraz harmonogramem usług sporządzonym przez Zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą, która została przez Zamawiającego określona jako średnia 6-krotnie w miesiącach maj-październik oraz dwukrotnie styczeń-kwiecień oraz listopad-październik, co wynika z potrzeb wynikających m.in. z lokalizacji tych terenów. Generalnie częściej będą oczyszczane tereny zieleni przyulicznej położone w centralnych częściach miasta (np. ulice: Popiełuszki, Ofiar Katynia, Hutniczej, Kwiatkowskiego, Orzeszkowej, Pl. Piłsudskiego, Dmowskiego), a także przy drogach powiatowych i wojewódzkich (ulice: KEN, Przemysłowa), natomiast rzadziej tereny położone w dzielnicach peryferyjnych. Wykonawca winien przyjąć, że oczyszczanie winno być prowadzone przez sześć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty. Szczegółowe zakresy, częstotliwość i terminy oczyszczania poszczególnych terenów zieleni będą comiesięcznie ustalane wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. nagłego silnego zaśmiecenia jakiekolwiek z terenów zieleni i związanej z tym konieczności ich natychmiastowego oczyszczenia, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego realizacji czynności oczyszczenia tego terenu w ciągu jednej/dwóch/trzech* godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie 2. oczyszczanie placów i alejek na terenach zieleni polegające na ich cyklicznym zamiataniu winno być prowadzone zgodnie z zasadami realizacji zamówienia. Szczegółowe zakresy, częstotliwość i terminy oczyszczania tych placów i alejek będą comiesięcznie ustalane wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. nagłego zaśmiecenia któregokolwiek z placów, czy alejek ( np. po imprezie sportowej, rekreacyjnej, czy kulturalnej ) i związanej z tym konieczności ich natychmiastowego oczyszczenia, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego realizacji oczyszczenia tych terenów w ciągu jednej/dwóch/trzech* godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie

2 II. Kompleksowe utrzymanie trawników : 1. nawożenie mineralne trawników winno być przeprowadzone w dwóch turach; do nawożenia należy przyjąć nawóz wieloskładnikowy, przy czym połowę zakładanej dawki na 1 ha (określonej w przedmiarze robót) należy wysiać na wiosnę (marzec, kwiecień), natomiast pozostałą część w okresie jesiennym (wrzesień, październik). Szczegółowe terminy wysiewu zostaną ustalone wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Ze względu na rozdrobnienie terenów zieleni Wykonawca powinien założyć jako sposób realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia ręczny wysiew nawozu. 2. nawożenie wapnem nawozowym trawników winno być przeprowadzone jednorazowo w okresie wiosennym 2018 roku. Szczegółowy termin wysiewu zostanie ustalony wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. 3. grabienie wiosenne trawników winno być przeprowadzone w okresie obejmującym maksymalnie okres 3 tygodni od dnia jego rozpoczęcia ( Wykonawca w tym celu winien zabezpieczyć odpowiednio dużą liczbę pracowników i sprzętu dla terminowego przebiegu tej czynności ). Termin jego rozpoczęcia zostanie ustalony wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą, w możliwie najkrótszym terminie po ustąpieniu z trawników trwałej pokrywy śnieżnej. Równocześnie zostanie wówczas ustalona kolejność grabienia poszczególnych terenów zieleni, poczynając od terenów w centralnej części miasta i terenów zieleni przyblokowej po tereny położone w peryferyjnych rejonach miasta. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe usuwanie zgrabionych liści i innych odpadów, tj. tego samego dnia, którym zostały one zgrabione winny zostać one wywiezione. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie 4. koszenie trawników, obejmujące również zgrabienie i wywóz skoszonej trawy, winno być wykonywane przy komplementarnym wykorzystaniu przez Wykonawcę kosiarek mechanicznych oraz wykaszarek ( kos ) spalinowych, w sposób zapewniający zachowanie, po wykoszeniu, równej powierzchni trawnika ( przy jednakowej wysokości trawy ), bez żadnych kęp, odrostów, chwastów. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i chwastów oraz jej usunięcie, tj. tego samego dnia, w którym zostały one skoszone i zgrabione winny zostać one wywiezione ( dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach np. złe warunki pogodowe, czy też późna pora koszenia ( popołudnie lub wieczór ) wywiezienie skoszonej trawy i chwastów w dniu następnym po dniu ich skoszenia ). Szczegółowe zakresy, częstotliwość, terminy i kolejność koszenia poszczególnych terenów zieleni będą comiesięcznie ustalane wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. wystąpienia nagłej konieczności wykoszenia któregokolwiek z trawników ( np. przed uroczystościami religijnymi, czy też z okazji świąt państwowych, lub też w przypadku innych imprez : sportowych, rekreacyjnych, czy kulturalnych oraz interwencji ), będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego podjęcia czynności wykoszenia danych terenów zieleni w ciągu jednej/dwóch/trzech* godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej.

3 Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 5. renowacja starych wydeptanych trawników w zakresie : oczyszczenie terenu renowacji z gruzu, korzeni, innych zanieczyszczeń, zdjęcie ziemi zdegradowanej wraz z jej wywiezieniem, nawiezienie ziemi urodzajnej wraz z jej rozścieleniem ( grubość warstwy 15 cm ), wysiew trawy z nawozem, zawałowanie, pielęgnacja trawnika, będzie wykonywana wyłącznie po uprzednim wskazaniu ich przez Zamawiającego, a szczegółowe zakresy i terminy realizacji tej części przedmiotu zamówienia będą ustalone wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 6. przycinanie brzegów trawników powyrastanych poza krawężnik wraz z wywiezieniem odpadów będzie wykonywana wyłącznie po uprzednim wskazaniu ich przez Zamawiającego, a szczegółowe zakresy i terminy realizacji tej części przedmiotu zamówienia będą ustalone wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 7. grabienie jesienne trawników winno być prowadzone w sposób zapewniający należytą czystość terenów zieleni, tj. te same tereny winny być grabione wielokrotnie, poczynając od momentu rozpoczęcia opadania liści z drzew, w praktyce codziennie lub co kilka dni, aż do całkowitego zgrabienia wszystkich liści, które opadły z drzew. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe usuwanie zgrabionych liści, tj. tego samego dnia, którym zostały one zgrabione winny zostać one wywiezione lub w dniu następnym. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności brak zachowania cykliczności grabienia ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. III. Obsadzanie i całoroczna pielęgnacja kwietników sezonowych, waz i skrzynek kwiatowych oraz figur kwiatowych ( łabędź ) : 1. obsadzenia kwietników sezonowych ( wiosenne, letnie, jesienne ) winny być dokonywane w terminach ustalonych wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą, które będą determinowane warunkami pogodowymi ( wiosenne przy prognozach nie przewidujących nawrotów trwałej zimy, letnie po okresie nocnych przymrozków ). Przed wykonaniem obsadzeń Wykonawca winien przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekty kwietników sporządzone w skali 1 : 50 lub 1 : 25, w ramach których zapewniona będzie różnorodność gatunkowa kwiatów wykorzystanych do obsadzeń ( wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót ) oraz stworzenie kompozycji o wielobarwnej kolorystyce, różnych kształtów i poziomów ( poprzez

4 wykorzystanie kwiatów niskich i wysokich ). Jednocześnie Wykonawca winien przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt obsadzenia waz i skrzynek kwiatowych, podobnie jak powyżej zapewniając różnorodność gatunkową i bogate kolorystycznie kompozycje. Zamawiający zastrzega sobie w tym miejscu, że wszelkie projekty wykonane schematycznie, zakładające wykorzystanie do obsadzenia jeden lub max. dwa gatunki kwiatów zostaną przez niego odrzucone. Całoroczna pielęgnacja kwietników sezonowych, waz i skrzynek kwiatowych winna być prowadzona w sposób gwarantujący ich prawidłowy rozwój, a następnie utrzymanie swych walorów dekoracyjnych przez cały okres ich wegetacji, tj. wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mają być wykonywane na bieżąco, przede wszystkim polegające na usuwaniu chwastów, nawożeniu zasilaniu nawozami płynnymi, opryskiwaniu środkami ochrony roślin, a przede wszystkim podlewaniu, które powinno być na tyle obfite i częste, aby nie doszło do przedwczesnego obumarcia kwiatów. Brak realizacji którejkolwiek z czynności związanej z prawidłowym wykonaniem, a następnie utrzymaniem we właściwym stanie kwietników sezonowych, waz i skrzynek kwiatowych lub realizacja tych czynności niezgodna ze sztuką ogrodniczą oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 2. utrzymanie rabat bylinowych oraz różanek winno obejmować realizację wszelkich określonych w przedmiarze robót, tj. odkrycie na wiosnę, pielenie, podlewanie, nawożenie mineralne, przycinanie kwiatostanów lub odrostów, opryskiwanie środkami ochrony roślin, zabezpieczanie na zimę ( w przypadku róż zakopczykowanie ). Pielęgnacja ta winna być prowadzona w sposób gwarantujący ich prawidłowy rozwój, a następnie utrzymanie swych walorów dekoracyjnych przez cały okres ich wegetacji, tj. wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mają być wykonywane na bieżąco, przede wszystkim polegające na usuwaniu chwastów, nawożeniu zasilaniu nawozami płynnymi, opryskiwaniu środkami ochrony roślin, a przede wszystkim podlewaniu, które powinno być na tyle obfite i częste, aby nie doszło do przedwczesnego obumarcia kwiatów, czy roślin. Brak realizacji którejkolwiek z czynności związanej z prawidłowym wykonaniem, a następnie utrzymaniem we właściwym stanie kwietników sezonowych, waz i skrzynek kwiatowych lub realizacja tych czynności niezgodna ze sztuką ogrodniczą oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie 3. utrzymanie skupin krzewów ozdobnych i bylin winno obejmować realizację wszelkich określonych w przedmiarze robót, tj. podlewanie, odchwaszczanie, spulchnianie, uzupełnianie ubytków kory w wypełnieniach skupin, przycinanie pędów i odrostów (formowanie), opryskiwanie środkami ochrony roślin, sadzenia uzupełniające bylin. Pielęgnacja ta winna być prowadzona w sposób gwarantujący ich prawidłowy rozwój, a następnie utrzymanie swych walorów dekoracyjnych przez cały okres ich wegetacji, tj. wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mają być wykonywane na bieżąco, przede wszystkim polegające na usuwaniu chwastów, nawożeniu zasilaniu nawozami płynnymi, opryskiwaniu środkami ochrony roślin, a przede wszystkim podlewaniu, które powinno być na tyle obfite i częste, aby nie doszło do przedwczesnego obumarcia kwiatów, czy roślin. Brak realizacji którejkolwiek z czynności związanej z prawidłowym wykonaniem, a następnie utrzymaniem we właściwym stanie kwietników sezonowych, waz i skrzynek kwiatowych lub realizacja tych czynności niezgodna ze sztuką ogrodniczą

5 oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie IV. Pielęgnacja całoroczna żywopłotów : 1. cięcie żywopłotów winno być wykonywane przy komplementarnym wykorzystaniu przez Wykonawcę nożyc spalinowych oraz nożyc ręcznych ( w miejscach gdzie dostęp do krzewów jest utrudniony ), w sposób zapewniający prawidłowe odmłodzenie żywopłotów, bez dopuszczenia do ich degradacji. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe zgrabienie wyciętych pędów i innych odpadów roślinnych oraz ich usunięcie, tj. tego samego dnia, w którym zostały one wycięte i zgrabione winny zostać one wywiezione ( dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach np. złe warunki pogodowe, czy też późna pora cięcia (popołudnie lub wieczór) ich wywiezienie w dniu następnym po dniu ich cięcia ). Szczegółowe zakresy, terminy i kolejność cięcia żywopłotów zlokalizowanych na poszczególnych terenów zieleni będą comiesięcznie ustalane wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie 2. odchwaszczanie żywopłotów winno być wykonywane bezpośrednio po dokonaniu ich cięć. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe zgrabienie chwastów i innych odpadów roślinnych oraz ich usunięcie, tj. tego samego dnia, w którym zostały one wycięte i zgrabione winny zostać one wywiezione ( dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach np. złe warunki pogodowe, czy też późna pora cięcia ( popołudnie lub wieczór ) ich wywiezienie w dniu następnym po dniu ich cięcia ). Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów ), czy też z zasadą należytej staranności, będzie V. Utrzymanie drzew i krzewów na terenach zieleni : 1. prześwietlanie koron drzew w pasach zieleni przyulicznej, skwerach i parkach będzie się odbywać po ich wskazaniu przez Zamawiającego, w zakresach i terminach ustalonych wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą ( w okresach przewidzianych na realizację tego rodzaju prac ogrodniczych określonych w przedmiarze robót ) i zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca może wykonywać te prace przy ewentualnym wykorzystaniu podnośnika lub metodą alpinistyczną lub z drabiny. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe zebranie wyciętych gałęzi, konarów i innych odpadów roślinnych oraz ich usunięcie, tj. tego samego dnia, w którym zostały one wycięte i zebrane winny zostać one wywiezione (dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach np. złe warunki pogodowe, czy też późna pora cięcia (popołudnie lub wieczór) ich wywiezienie w dniu następnym po dniu ich cięcia). Należy tu zastrzec, że Wykonawca przy realizacji tego rodzaju prac ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody, jakie mogą w ich trakcie powstać, zarówno wobec osób trzecich, jak i Zamawiającego. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. wystąpienia nagłej konieczności prześwietlenia korony drzewa, co może być np. skutkiem wyłamania się

6 jego konarów, czy gałęzi, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego podjęcia tej czynności w ciągu jednej/dwóch/trzech* godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym (w szczególności nie dochowanie założonych terminów, czy warunków bezpieczeństwa), czy też z zasadą należytej staranności i zasadami sztuki ogrodniczej, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 2. cięcia drzew na krótko w pasach zieleni przyulicznej, skwerach i parkach będzie się odbywać analogicznie jak prześwietlanie koron drzew, na zasadach i w sposób opisany powyżej. 3. cięcia sanitarne i prześwietlające krzewów ( odmładzanie ) na terenach zieleni będzie się odbywać po wskazaniu ich przez Zamawiającego, w zakresach i terminach ustalonych wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą ( w okresach przewidzianych na realizację tego rodzaju prac ogrodniczych określonych w przedmiarze robót ). Pozostałe zasady, które będą obowiązywać przy realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia są analogiczne jak opisane przy prześwietlaniu koron drzew. 4. wycięcie drzew obumarłych częściowo i całkowicie, chorych, zagrażających bezpieczeństwu budynków, ludzi, infrastrukturze technicznej będzie się odbywać każdorazowo po ich wskazaniu przez Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego. W trakcie realizacji tej części przedmiotu zamówienia obowiązującą zasadą jest natychmiastowe wyrobienie wałków opałowych z wyciętego drzewa i wywiezienie ich na stadion przy ul. Hutniczej oraz natychmiastowe zebranie gałęzi, konarów i innych odpadów roślinnych powstałych przy wycince drzewa oraz ich usunięcie, tj. tego samego dnia, w którym zostały one wycięte i zebrane winny zostać one wywiezione ( dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach np. złe warunki pogodowe, czy też późna pora cięcia ( popołudnie lub wieczór ) ich wywiezienie w dniu następnym po dniu ich cięcia ). Należy tu zastrzec, że Wykonawca przy realizacji tego rodzaju prac ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody, jakie mogą w ich trakcie powstać, zarówno wobec osób trzecich, jak i Zamawiającego. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. wystąpienia nagłej konieczności wycięcia drzewa, co może być np. skutkiem jego przechylenia się podczas burzy, czy w wyniku silniejszych wiatrów, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego podjęcia tej czynności minimum w ciągu trzech godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej. Brak realizacji lub realizacja tego elementu przedmiotu zamówienia niezgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym ( w szczególności nie dochowanie założonych terminów, czy warunków bezpieczeństwa ), czy też z zasadą należytej staranności i zasadami sztuki ogrodniczej, będzie traktowane jako nienależyte wykonywanie zamówienia. 5. pielęgnacja nasadzonych w latach ubiegłych drzew i krzewów winna obejmować wszelkie prace z tym związane określone w przedmiarze robót. Zamawiający wskaże drzewa, które będą podlegać tej pielęgnacji. Całoroczna pielęgnacja drzew i krzewów winna być prowadzona w sposób gwarantujący ich prawidłowy rozwój przez cały okres ich wegetacji, tj. wszelkie zabiegi pielęgnacyjne mają być wykonywane na bieżąco, przede wszystkim polegające na usuwaniu chwastów, odrostów korzeniowych,

7 poprawianiu misek, nawożeniu zasilaniu nawozami płynnymi, bieżącej wymianie zniszczonych wiązadeł i uzupełnianiu brakujących palików, opryskiwaniu środkami ochrony roślin, a przede wszystkim podlewaniu, które powinno być na tyle obfite i częste ( zgodnie z normami określonymi w pozycji katalogowej ), aby nie doszło do obumarcia w/w drzew lub krzewów. Brak realizacji którejkolwiek z czynności związanej z tą pielęgnacją lub realizacja tych czynności niezgodna ze sztuką ogrodniczą oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie 6. nasadzenia nowych drzew i krzewów będą realizowane każdorazowo w oparciu o plan nasadzeń przygotowany przez Zamawiającego i przedstawionego Wykonawcy na etapie realizacji umowy, z materiału przez niego zakupionego. W planie tym Zamawiający wskaże miejsca nasadzeń, których termin zostanie wspólnie określony przez Zamawiającego z Wykonawcą. Prace związane z nasadzeniem drzew i krzewów zostały określone w przedmiarze robót, wykonawca winien zrealizować je w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą, gwarantujący ich przyjęcie się. Brak realizacji którejkolwiek z czynności związanej z tym elementem przedmiotu zamówienia lub realizacja tych czynności niezgodna ze sztuką ogrodniczą oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, czy też z zasadą należytej staranności, będzie VI. Utrzymanie lasu komunalnego miasta Stalowa Wola : 1. elementy przedmiotu zamówienia, takie jak : oczyszczanie istniejących i montaż nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, grodzenie mrowisk, ustawianie tablic ostrzegawczych będą realizowane po ich uzgodnieniu dokonanym wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający wówczas wskaże miejsca, w których należy wykonać te czynności i wspólnie z Wykonawcą ustali terminy ich realizacji. 2. administrowanie i dozorowanie lasu przed defraudacją oraz ochrona przeciwpożarowa pełnione ze strony Wykonawcy będzie obejmować m.in. zgłaszanie do dyżurnego Straży Pożarnej o każdorazowym przypadku stwierdzenia pożaru w lesie, jak również udział, pomoc i współpracę ze Strażą Pożarną podczas akcji gaśniczej. W ramach tego nadzoru osoba desygnowana do pełnienia taj funkcji będzie również zobowiązana do zgłaszania do Powiatowej Komendy Policji o wykrytych przypadkach kradzieży drewna w lesie komunalnym i czynnie uczestniczyć w pracach zmierzających do wykrycia ich sprawców. Obowiązkiem tej osoby będzie także prowadzenie sprawozdawczości i innych czynności administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych ( np. szacunki brakarskie, cechowanie drewna, wypisywanie asygnat, protokołów zdawczo-odbiorczych przekazania drewna ) związanych z realizacją prac w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz rozliczanie ich wykonania z Zamawiającym. Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. zgłoszenie do Zamawiającego o kradzieży drewna, czy pożarze lasu wystąpienia nagłej konieczności wycięcia drzew, co może być np. skutkiem ich przechylenia się podczas burzy, czy w wyniku silniejszych wiatrów, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego podjęcia tej czynności w ciągu jednej/dwóch/trzech* godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej.

8 3. wszelkie pozostałe prace wymienione w przedmiarze robót, a związane z planową gospodarką leśną ( zalesienia, pielęgnacja upraw, czyszczenia, trzebieże, melioracje agrotechniczne ) winny być prowadzone z zaleceniami i wytycznymi określonymi w uproszczonym planie urządzania lasu komunalnego miasta Stalowa Wola, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Szczegółowe terminy i kolejność realizacji w/w prac będą comiesięcznie ustalane wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą. Konieczność wykonania i zakres cięć przygodnych będzie każdorazowo zgłaszał Wykonawcy Zamawiający, dokona wówczas wskazania drzew im podlegających, w celu oszacowania ilości drewna, które będzie w ten sposób pozyskane oraz określi Wykonawcy termin ich wykonania. (*) niepotrzebne skreślić