PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ

2 Wstęp Motto: Nie tylko ważne jest jakim człowiekiem jesteś we własnych oczach, ale ważne jakim widzą cię inni ludzi Kornel Makuszyński Wychowanie to uczenie postaw, rozwijanie wrażliwości, odkrywanie swoich zdolności i możliwości oraz mocnych stron. Jest to również uczenie się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami i trudnościami oraz negatywnymi emocjami. Wychowanie jest zatem procesem kształtowania się człowieczeństwa. Program Wychowawczy szkoły został opracowany przez nauczycieli naszej szkoły po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Został on oparty na wizji i misji szkoły. Program ten jest zgodny ze Statutem szkoły. Podstawą pracy wychowawcy klasowego są wychowawcze plany pracy, opierające się w dużej mierze na Programie Wychowawczym oraz Szkolnym Programie Profilaktyki. Podlega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.

3 Program opracowano na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 2. Konstytucji RP 3. Statutu szkoły 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 5. Diagnozy stanu problematyki wychowawczej i profilaktycznej w szkole. 6. Propozycji i opinii rodziców.

4 Monitorowanie i modyfikowanie programu Na początku roku szkolnego dyrektor ustala z nauczycielami sposób redagowania i analizowania materiałów edukacyjnych (ankiet, rozmów, dyskusji, wywiadów itp.) oraz informowania społeczności szkolnej o realizacji Programu Wychowawczego szkoły i proponowania zmian w tym zakresie na kolejny okres nauki. Po analizie programu wychowawczego przez Radę Pedagogiczną oraz informacjami na temat stopnia zrealizowanych zadań wychowawczych w danym roku szkolnym dyrektor szkoły w swym sprawozdaniu rocznym odnosi się do realizowanych treści z Programu Wychowawczego. Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny.

5 Cele wychowawcze szkoły, zadania szkoły i nauczycieli, metody i formy pracy. Nadrzędnym celem wychowania młodego człowieka jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny, zgodnie z ogólnie przyjętym systemem norm i wartości. Głównym celem wychowania jest wpajanie uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości wychowanka, by autentycznie się z nimi utożsamiał, rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nie respektowania. Priorytetowe cele wychowawcze: 1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 2. Kształtowanie jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. 3. Kształtowanie odpowiednich postaw i celów życiowych. 4. Wskazywanie właściwych wartości moralnych. 5. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 6. Uczenie dialogu i negocjacji oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów. 7. Dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz szansy osiągnięcia sukcesów na miarę ich możliwości. 8. Rozwijanie pasji i talentów uczniów. 9. Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko.

6 Zadania nauczycieli - wychowawców 1. Stwarzanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie. 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej. 3. Zaszczepienie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości moralnych. 4. Świadome działanie mające na celu wykreowanie wzorca osobowego ucznia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej. Metody pracy - gry i zabawy, - dyskusje na forum grupy, - scenki rodzajowe, - twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna uczniów, - pogadanki, - gry dramatyczne, - treningi umiejętności, - projektowanie dokumentów, - symulacje, - warsztaty poznawczo doskonalące, - wycieczki tematyczne, turystyczno krajoznawcze, - zielone szkoły. Formy pracy - praca zbiorowa - praca indywidualna - praca w grupach

7 Plan działań wychowawczych Cele ogólne: 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. 2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania. 3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych celów. 4. Przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie. 5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA I EFEKTY WYCHOWAWCZE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH I Klasa Cel wychowania Efekty działań wychowawczych Uczeń potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać. Uczeń: - ma poczucie przynależności do klasy, - potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej i uczy się być odpowiedzialnym za efekty swojej pracy, - dostosowuje się do zasad panujących w klasie i uczy się ich przestrzegać.

8 II Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi. Uczeń: - zna i stosuje zwroty grzecznościowe, - postępuje według ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania, - uczy się panować nad swoimi emocjami, - szanuje siebie, młodszych, rówieśników oraz dorosłych, - zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować. III Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi właściwie się zachować się w trudnych sytuacjach. Uczeń: - zna swoje prawa i obowiązki, - odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych, - dostrzega swoje mocne i słabe strony, - rozwija swoje uzdolnienia, pracuje nad deficytami, - potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej, - wie do kogo zwrócić się o pomoc ze swoimi potrzebami i problemami. IV Uczeń rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym. Uczeń - ma poczucie swoich korzeni rodzina, środowisko, szkoła; - ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje, - jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, - akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, - doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać, - potrafi nazwać własne zachowania, - chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich zainteresowań. V Uczeń zna normy i zasady życia Uczeń: - jest świadomy swojej niepowtarzalności,

9 społecznego. Stara się według nich postępować. dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych, - potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie, - posiada konkretną wiedzę o tym, jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich, - podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, - posiada umiejętność dobrego komunikowania się: potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby, - przyjmuje postawy asertywne. VI Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości. Uczeń: - rozumie znaczenie,,hierarchii wartości, - dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości, - stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi, - potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy \ nas otaczających, - próbuje odkrywać sens i cel własnego życia, - wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji, - ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka, - potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość, - jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby jego słowa nie rozmijały się z czynami, - stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas, - wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno politycznej w innych krajach europejskich.

10 1.Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy. ZADANIA WYCHOWAWCZE Klasy I III Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna - Gry i zabawy integracyjne. - Imprezy klasowe, wycieczki. Dyrektor - Uroczystości klasowe i szkolne (np. ślubowanie klas pierwszych, andrzejki, choinka noworoczna itp.). - Zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi. 2.Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania. 3.Uczenie nawyków dobrego zachowania i porozumiewania się z ludźmi. 4.Tworzenie oraz kultywowanie tradycji szkoły, miejscowości,regionu oraz państwa. - Kontrakt klasowy,, Zasady życia w klasie - Czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą. - Pogadanki, dyskusje z dziećmi. - Zabawy integracyjne. - Inscenizacje przygotowane przez uczniów obrazujące właściwe zachowanie w różnych sytuacjach. - Przykłady pozytywnych wzorców literackich. - Gazetki tematyczne. - Udział w ważnych uroczystościach, apelach. - Spotkania z ciekawymi ludźmi. - Zapoznanie z legendami związanymi z naszym regionem i państwem. Dyrektor 5.Stwarzanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. - Tworzenie klasowych tablic - pochwał,,każdego można za coś pochwalić. - Udział w zajęciach Opiekun SU

11 6.Organizowanie zajęć wskazujących drogi rozwiązywania problemów. 7.Organizowanie czasu wolnego uczniom po skończonych zajęciach lekcyjnych. Działalność opiekuńczo wychowawcza szkoły. 8. Rozwijanie pasji i talentów uczniów; zachęcanie do rozwijania wszechstronnych zainteresowań. pozalekcyjnych. - Udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. - Angażowanie się do pracy w samorządzie klasowym. - Pogadanki z wychowawcą. - Zajęcia profilaktyczno wychowawcze. - Zajęcia warsztatowe, udział w spektaklach profilaktycznych, - Spotkania z policjantem. -Koła zainteresowań, - Zajęcia dydaktycznowyrównawcze, logopedyczne - Zajęcia świetlicowe, - Wycieczki, - Zajęcia w czasie ferii zimowych. - zajęcia wychowawcze, koła zainteresowań, - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Dyrektor Dyrektor Dyrektor ZADANIA WYCHOWAWCZE Klasy IV VI Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 1.Uczenie rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć i emocji. - Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przygotowanie do życia w rodzinie, Dyrektor

12 2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie 3. Stwarzanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości. Motywowanie do nauki, rozwijania zainteresowań, eliminowania deficytów. 4.Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania. 5.Organizowanie czasu wolnego uczniom po skończonych zajęciach lekcyjnych. Wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi. 6.Przekazanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie, wychowanie zdrowotne,,w zdrowym ciele zdrowy duch -zajęcia profilaktyczne z -treningi umiejętności, -projekcje filmów, - analiza utworów literackich, spektakli teatralnych. - Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców, - Godziny wychowawcze, - Lekcje przygotowania do życia w rodzinie. -Udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych, - Angażowanie się w działalność samorządu klasowego i szkolnego - Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, Statutem szkoły, prawami dziecka, Szkolnym Systemem Oceniania, i konsekwencjami jego nieprzestrzegania, - Koła zainteresowań, przedmiotowe, - Zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne -Zajęcia w czasie ferii zimowych. - Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych. - Spotkania z pielęgniarką. - Omawianie stosownej literatury. - Współpraca z różnymi instytucjami. Opiekun SU Dyrektor Dyrektor

13 7.Rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności za problemy środowiska 8.Kształtowanie osobowości ucznia, uczuć patriotycznych i postaw etycznych. 9.Opieka wychowawcza nad dziećmi. Współpraca z rodzicami i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy oraz szkoły. 10. Rozwijanie pasji i talentów uczniów; zachęcanie do rozwijania wszechstronnych zainteresowań. - realizacja programu w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami I ty możesz pomóc środowisku, - Udział w akcjach,,sprzątanie Świata, obchody Dnia Ziemi, - Udział w konkursach ekologicznych, wycieczkach, segregacja i zbiórka surowców wtórnych. - Prelekcje i pogadanki na temat postawy patriotycznej, tolerancji. - Inscenizacja, drama, - Poznanie miejsc pamięci narodowej, - Lekcje języka polskiego, religii ukazujące wzorce osobowe w literaturze i w świecie w współczesnym. - Odwiedzanie chorych koleżanek i kolegów. - Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach, biwakach. -Spotkania integracyjne z rodzicami - zajęcia wychowawcze, - udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych; Dyrektor Opiekun SU Dyrektor Dyrektor Wychowawcy Dyrektor

14 Wzorzec osobowy ucznia 1.Uczeń spełnia wymagania na ocenę wzorową zawarte w Szkolnych Kryteriach Oceniania Zachowania. 2.Uczeń w pełni przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły. 3.Uczeń to człowiek dobry, mądry, tolerancyjny, dbający o własne ciało i umysł, szanujący tradycję, przyjazny dla środowiska. Model absolwenta Absolwent naszej szkoły powinien: - wykorzystywać zdobytą wiedzą w praktyce, - korzystać z nowoczesnych źródeł informacji, - umieć reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, - przestrzegać zasad tolerancji, - przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury, - korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, - dbać o higienę osobistą, zdrowie i ogólną sprawność fizyczną, - rozwijać swoje pasje i zainteresowania, - rozumieć potrzebę pogłębienia wiedzy o sobie, akceptować samego siebie, - umieć bronić swoich praw w kontaktach osobistych i sytuacjach społecznych, - wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, - znać swoją wartość, ale też doceniać wartość i godność drugiego człowieka, - być przygotowanym do dokonywania pozytywnych wyborów życiowych oraz hierarchizacji wartości.

15 CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. SZTANDAR SZKOLNY 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas IV VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący. 4. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń- ciemne spodnie, biała koszula. Uczennice- białe bluzki i ciemne spódnice. 5. Insygnia pocztu sztandarowego: - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, - białe rękawiczki.

16 6. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, b) ślubowanie klas pierwszych, c) święto patrona szkoły d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 maja i Święto Niepodległości, e) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 7. Chwyty sztandaru: - postawa,,zasadnicza sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej. - postawa,,spocznij sztandar trzyma przy prawej nodze jak w postawie,, zasadniczej. Chorąży i asysta w postawie,, spocznij. - postawa,,na ramię chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewa ręką ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. - postawa,,prezentuj - z postawy,,zasadniczej Chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie,,zasadniczej. - salutowanie sztandaru w miejscu wykonuje się z postawy,,prezentuj Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. Po czasie,,salutowania przenosi sztandar do postawy,,prezentuj.

17 - salutowanie sztandarem w marszu z położenia,,na ramię w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy:,,na prawo patrz - pochyla sztandar,,baczność bierze sztandar na ramię Ewaluacja programu Program Wychowawczy podlega ewaluacji. Przeprowadza się badania ankietowe w klasach III - VI, by poznać opinię uczniów na temat atmosfery szkolnej, stopnia akceptacji programu. Wnioski z ankiet posłużą do wprowadzenia zmian w programie i do bardziej efektywnej pracy wychowawczej. Badaniami ankietowymi należy objąć również rodziców, aby poznać ich oczekiwania oraz ocenę pracy wychowawczej szkoły. Realizacja zadań wychowawczych odbywa się również przez: - realizację szkolnego programu profilaktyki - programu antytytoniowego dla klas I- III pt. Nie pal przy mnie, proszę - programu Czyste powietrze wokół nas dla oddziału przedszkolnego

18 ZAŁĄCZNIKI ANKIETA DLA UCZNIÓW Zależy nam na tym, byś czuł się w szkole ważny, doceniany i bezpieczny. Może dzięki Twoim opiniom, uda nam się też zaplanować pracę, by pobyt w szkole stał się interesujący i byś znalazł tutaj to, czego potrzebujesz. Przeczytaj poniższe pytania. Podkreśl odpowiedzi, które uznajesz za swoje lub w miejsce kropek wpisz swoje odpowiedzi. 1) Czym jest dla Ciebie szkoła - (podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi) a. obowiązkiem b. rozrywką c. miejscem nauki d. miejscem spotkań z kolegami e. inną wartością (jaką?) 2) Kto ma na Ciebie największy wpływ? - (podkreśl najwyżej 3 odpowiedzi) a. rodzina b. szkoła nauczyciele c. kościół d. rówieśnicy e. ktoś inny ( kto?) f. nikt 3) W miejsce kropek wpisz swoje odpowiedzi: a. denerwuję się w szkole, gdy.. b. bije się, gdy c. cieszę się, kiedy. d. niechętnie chodzę do szkoły, ponieważ e. chętnie chodzę do szkoły, ponieważ.

19 4) W szkole czujesz się bezpieczny? Tak (dlaczego?) Nie (dlaczego?). 5) Czy zdarza ci się pić jakiś napój alkoholowy? Tak Nie 6) Czy palisz papierosy? Tak Nie 7 ) Czy zażywasz środki odurzające? Tak Nie 8) Napisz a. co przeszkadza Ci w szkole?... b. za co lubisz szkołę?... 9) Jakie problemy poruszyłbyś/poruszyłabyś na lekcjach wychowawczych?. 10) Czy masz prawo do współdecydowania o ważnych sprawach szkoły?. Dziękujemy za szczerość.

20 ANKIETA DLA RODZICÓW Zależy nam na tym, aby Wasze dzieci czuły się w szkole ważne, doceniane i zauważane. Może dzięki Waszym opiniom uda nam się tak zaplanować pracę, by pobyt dzieci w szkole był nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością. 1.Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpieczne? Tak Nie 2.Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój? a. bójki b. zastraszanie c. wymuszenia d. problem narkomanii e. inne 3.W jaki sposób skuteczniej rozwiązać problemy natury wychowawczej? a. poprzez zwiększenie liczby godzin wychowawczych b. poprzez częste spotkania wychowawcy z rodzicami c. poprzez organizowanie spotkań rodzice dzieci wychowawcy d. inne 4.Jaka powinna być tematyka godzin wychowawczych realizowana przez wychowawcę klasy? Proszę o podanie tematyki: a.. b.. c.. d... 5.Co może Pan(i) zaoferować szkole? a. swój wolny czas (np. opieka podczas imprez szkolnych, wycieczek itp.) b. praca na rzecz szkoły c. inne. 6.Jakie najważniejsze cechy programu wychowawczego kształtowane są przez szkołę? a. tolerancja b. otwartość na problemy innych c. przywiązanie wagi do zachowania i stroju w określonych sytuacjach (święta, rocznice, apele, koncerty, itp.) d. działania profilaktyczne

21 e. kultura słowa f. higiena osobista i otoczenia g. inne 7.W jakim stopniu akceptuje Pan(i) program wychowawczy szkoły? Bierny Czynny 8.Jakie zadania wychowawcze podejmuje Pani(i) wspólnie z wychowawcą lub nauczycielami?..... Dziękujemy za wypełnienie ankiety

22 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 1.Określ, jaki jest Twój udział w realizacji szkolnego programu wychowawczego. Proszę zaznaczyć x wybraną wartość: bierny czynny 2.Jakie metody wychowawcze uważa Pani/Pan za najbardziej skuteczne? 3..Jakie działania profilaktyczne prowadzi Pani/Pan w pracy z uczniami? 4.Jakie sytuacje w szkole budzą największy niepokój? a. bójki b. zastraszanie c. wymuszenia d. problemy narkomanii e. inne. 5. Czy systematycznie dokonuje Pani/Pan analizy swoich działań wychowawczych i ich skuteczności? ( w jaki sposób?) Jakie zadania wychowawcze realizuje Pani/Pan wspólnie z rodzicami? Dziękuję za wypełnienie ankiety.

23