SE BLUETOOTH-HÖGTALARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SE BLUETOOTH-HÖGTALARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov."

Transkrypt

1 SE BLUETOOTH-HÖGTALARE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO BLUETOOTH-HØYTTALER Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. PL GŁOŚNIKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. EN BLUETOOTH LOUDSPEAKER Operating instructions (Translation of the original instructions) Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.

2 Värna om miljön! Får inte slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Verne om miljøet! Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation. Tillverkare/ Produsent/ Producenci/ Manufacturer Jula AB, Box 363, SKARA Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG Jula AB Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Dbaj o środowisko! Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmiemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Care for the environment! Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

3 EC DECLARATION OF CONFORMITY EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF SAMSVARSERKLÆRING DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Jula AB, Box 363, SE SKARA, SWEDEN certify that the design and manufacturing of this product intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet oświadcza, że budowa i sposób produkcji niniejszego produktu BLUETOOTH SPEAKER / BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER / GŁOŚNIK BLUETOOTH FABRIC FRONT Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu conforms to the following directives and standards / överensstämmer med följande direktiv och standarder: er i samsvar med følgende direktiver og standarder / są zgodne z następującymi dyrektywami i normami: Radio Equipment Directive 2014/53/EU EN :2006+A11+A1+A12+A2, EN 62479:2010, EN V2.1.1, EN V3.1.1, EN V2.1.1 RoHS Directive 2011/65/EU EN 50581:2012 This product was CE marked in year -17 Skara MATTIAS LIF BUSINESS AREA MANAGER

4 1 1 (ON/OFF) 2 (AUX) 3 4 (DC 5V)

5 SE SÄKERHETSANVISNINGAR Ladda batteriet före första användning. Använd endast medföljande nätadapter, USB-kabel etc., annars finns risk för elolycksfall, brand och/eller egendomsskada. Ladda produkten endast i väl ventilerat utrymme. Utsätt inte produkten för extrema temperaturer. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. Undvik att tappa apparaten och utsätt den inte för slag eller stötar, det kan skada produktens interna komponenter. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten. Under laddning kan laddaren och produkten bli varma. Detta är helt normalt. Håll produkten borta från öppen låga och andra antändningskällor explosionsrisk. Kortslut aldrig produktens plintar risk för egendomsskada. Ändra aldrig produkten på något sätt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av obehörig ändring. SYMBOLER Endast avsedd för inomhusbruk. TEKNISKA DATA Godkänd enligt gällande direktiv. Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser. Uteffekt 6 W (3 W RMS) Frekvensåtergivning Hz Drivenhet 50 mm Eldata USB, 5 VDC, 500 ma Batterikapacitet 400 mah Speltid* 4 timmar Laddningstid 1 timme * Per laddning, vid maximal volym BESKRIVNING Förpackningen innehåller följande: Bluetooth-högtalare 5

6 SE Laddningskabel USB till mikro-usb Audiokabel med 3,5 mm kontakt Handtag Bruksanvisning Reglage och anslutningar 1. PÅ/AV 2. 3,5 mm audioingång (linjeingång) 3. Indikeringslampa röd/blå 4. Mikro-USB BILD 1 HANDHAVANDE BATTERI Laddning av högtalare Ladda batteriet minst 2 4 timmar före första användning. 5. Anslut mikro-usb-kabeln till högtalarens laddningsport. 6. Anslut kabelns andra ände till en USBport på en dator eller till en kompatibel nätadapter. Den röda indikeringslampan tänds för att visa att produkten laddas. 7. Den röda indikeringslampan slocknar när produkten är fulladdad. 4. Högtalarens benämning vid hopparning är Om PIN-kod efterfrågas, ange Tre ljudsignaler avges och den blå indikeringslampan blinkar långsamt när hopparningen slutförts. ANVÄNDNING Sätt strömbrytaren i läge ON för att starta högtalaren. En ljudsignal avges och den blå indikeringslampan blinkar långsamt. Den blå indikeringslampan lyser vid musikavspelning. Sätt strömbrytaren i läge OFF för att stänga av högtalaren. INDIKERINGSLAMPA Laddning: Röd lampa med fast sken Fulladdad: Röd lampa släckt Hopparningsläge: Blå lampa blinkar snabbt Ansluten: Blå lampa blinkar långsamt HOPPARNING 1. Placera högtalaren inom 9 meter från Bluetooth-enheten. 2. Sätt strömbrytaren i läge ON. Den blå indikeringslampan blinkar långsamt 3 gånger och blinkar sedan snabbt för att indikera hopparningsläge. 3. Följ anvisningarna på Bluetooth-enheten för att söka efter högtalaren. 6

7 NO SIKKERHETSANVISNINGER Lad batteriet før første gangs bruk. Bruk bare medfølgende strømadapter, USB-kabel osv., ellers er det fare for el-ulykker, brann og/eller eiendomsskade. Produktet skal bare lades på svært godt ventilerte steder. Produktet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke eksponeres for vann eller fukt. Unngå å miste apparatet i gulvet, og ikke utsett det for slag eller støt, det kan skade produktets interne komponenter. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet. Under lading kan laderen og produktet bli varme. Dette er helt normalt. Hold produktet unna åpen ild og andre antenningskilder eksplosjonsfare. Kortslutt aldri produktets koblingsklemmer fare for skade på eiendom. Ikke foreta endringer på produktet. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av uautorisert endring. SYMBOLER TEKNISKE DATA Kun til innendørs bruk. Godkjent i henhold til gjeldende direktiv. Produktet skal gjenvinnes etter gjeldende bestemmelser når det kasseres. Uteffekt 6 W (3 W RMS) Frekvensgjengivelse Hz Drivenhet 50 mm Elektriske data USB, 5 V DC, 500 ma Batterikapasitet 400 mah Spilletid* 4 timer Ladetid 1 time * Per lading, ved maksimalt volum 7

8 NO BESKRIVELSE Pakken inneholder følgende: Bluetooth-høyttaler Ladekabel USB til mikro-usb Lydkabel med 3,5 mm-kontakt Håndtak Bruksanvisning Betjening og tilkoblinger 1. PÅ/AV 2. 3,5 mm lydinngang (linjeinngang) 3. Indikatorlampe rød/blå 4. Mikro-USB BILDE 1 BRUK BATTERI Lading av høyttaler Lad batteriet i minst 2 4 timer før første gangs bruk. 5. Koble mikro-usb-kabelen til høyttalerens ladekontakt. 6. Koble den andre enden av kabelen til en USB-port på en datamaskin eller en kompatibel strømadapter. Den røde indikatorlampen tennes for å vise at produktet lades. 7. Den røde indikatorlampen slukkes når produktet er fulladet. Den blå indikatorlampen blinker langsomt tre ganger, og blinker deretter raskt for å indikere sammenkoblingsmodus. 3. Følg anvisningene på Bluetooth-enheten for å søke etter høyttaleren. 4. Høyttalerens navn ved parkobling er Hvis du blir spurt om PIN-kode, angir du Tre lydsignaler avgis, og den blå indikatorlampen blinker langsomt når sammenkoblingen er fullført. BRUK Sett strømbryteren i posisjon ON for å slå på høyttaleren. Det avgis et lydsignal, og det blå indikatorlyset blinker sakte. Den blå indikatorlampen lyser ved musikkavspilling. Sett strømbryteren på OFF for å slå av høyttaleren. INDIKATORLAMPE Lading: Rød lampe med konstant lys Fulladet: Rød lampe slukket Sammenkoblingsmodus: Blå lampe blinker raskt Tilkoblet: Blå lampe blinker langsomt SAMMENKOBLING 1. Plasser høyttaleren innen 9 meter fra Bluetooth-enheten. 2. Still strømbryteren på ON. 8

9 PL ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza, przewodu USB itp. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem, pożaru i/lub szkód materialnych. Produkt ładuj wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie narażaj produktu na działanie skrajnych temperatur. Nie narażaj produktu na działanie wody ani wilgoci. Unikaj upuszczania urządzenia i nie narażaj go na uderzenia ani wstrząsy ze względu na ryzyko uszkodzenia jego wewnętrznych komponentów. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem. Podczas ładowania produkt i ładowarka mogą się nagrzewać. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Przechowuj produkt z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu ze względu na ryzyko wybuchu. Nigdy nie doprowadzaj do zwarcia styków produktu ze względu na ryzyko szkód materialnych. Nigdy nie modyfikuj produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieuprawnionych zmian. SYMBOLE Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami. Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. DANE TECHNICZNE Moc wyjściowa 6 W (3 W RMS) Pasmo przenoszenia Hz Przetwornik 50 mm Parametry elektryczne USB, 5 V DC, 500 ma Pojemność akumulatora 400 mah Czas odtwarzania* 4 godziny Czas ładowania 1 godzina * Na jedno naładowanie i przy maksymalnej głośności. 9

10 PL OPIS W opakowaniu znajdują się następujące elementy: głośnik Bluetooth, przewód do ładowania USB micro-usb, przewód audio z wtykiem 3,5 mm, uchwyt, instrukcja obsługi. Regulacja i złącza 1. WŁ./WYŁ. 2. Wejście audio 3,5 mm (wejście liniowe) 3. Lampka kontrolna (czerwona/niebieska) 4. Micro-USB RYS. 1 OBSŁUGA BATERIE Ładowanie głośnika Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator co najmniej 2 4 godziny. 5. Podłącz przewód micro-usb do gniazda ładowania głośnika. 6. Drugi koniec przewodu podłącz do portu USB komputera lub do kompatybilnego zasilacza sieciowego. Gdy urządzenie się ładuje, czerwona lampka kontrolna świeci. 7. Gdy urządzenie zostanie całkowicie naładowane, czerwona lampka zgaśnie. Gdy głośnik jest w trybie parowania, niebieska lampka kontrolna miga powoli trzy razy, a następnie zaczyna migać szybko. 3. Aby wyszukać głośnik, skorzystaj z instrukcji urządzenia Bluetooth. 4. Nazwa głośnika podczas parowania to Gdyby był wymagany kod PIN, podaj Po zakończeniu parowania słychać trzy sygnały dźwiękowe, a niebieska lampka kontrolna miga powoli. SPOSÓB UŻYCIA Aby uruchomić głośnik, ustaw przełącznik w położeniu ON (WŁ.). Rozlega się sygnał dźwiękowy, a niebieska lampka kontrolna miga powoli. Podczas odtwarzania muzyki niebieska lampka kontrolna świeci. Ustaw przełącznik w położeniu OFF (WYŁ.), aby wyłączyć głośnik. LAMPKA KONTROLNA Ładowanie: czerwona lampka świeci światłem stałym. Całkowite naładowanie: czerwona lampka nie świeci. Tryb parowania: niebieska lampka miga szybko. Podłączony: niebieska lampka miga powoli. PAROWANIE 1. Umieść głośnik w zasięgu 9 m od urządzenia Bluetooth. 2. Ustaw przełącznik w położeniu ON (WŁ.). 10

11 EN SAFETY INSTRUCTIONS Charge the battery before using it for the first time. Only use the supplied mains adapter, USB cable, etc., otherwise there is a risk of electric shock, fire and/or material damage. Only charge the product in well ventilated areas. Do not expose the product to extreme temperatures. Do not expose the product to water or moisture. Avoid dropping the appliance and do not expose it to knocks and blows, this can damage the internal components of the product. Keep children under supervision to make sure they do not play with the product. The charger and product can get hot during the charging. This is completely normal. Keep the product away from naked flames and other sources of heat risk of explosion. Never short-circuit the product s terminals risk of material damage. Never modify the product in any way. The manufacturer cannot accept liability for any damage caused by unauthorised modifications. SYMBOLS Only intended for indoor use. Approved as per applicable directives. TECHNICAL DATA Recycle a discarded product in accordance with applicable regulations. Output 6 W (3 W RMS) Frequency response 120 Hz 16,000 Hz. Drive unit 50 mm Electrical data USB, 5 VDC, 500 ma Battery capacity 400 mah Listening time* 4 hours Charging time 1 hour * Per charge, at maximum volume 11

12 EN DESCRIPTION The packaging contains the following: Bluetooth speaker Charging cable USB to micro-usb Audio cable with 3.5 mm plug Handle Operating instructions Controls and connections 1. ON/OFF mm audio input (line input) 3. Status lamp red/blue 4. Micro USB FIG. 1 USE BATTERY Charging the speaker Charge the battery for at least 2 4 hours before using it for the first time. 5. Connect the micro USB cable to the charging port on the speaker. 6. Connect the other end of the cable to a USB port on a computer or to a compatible network adapter. The red status light comes on to show that the product is charging. 7. The red status light goes off when product is fully charged. The blue status lamp flashes slowly 3 times and then flashes rapidly to indicate pairing mode. 3. Follow the instructions on the Bluetooth unit to search for the speaker. 4. The speaker designation during pairing is If asked for a PIN code, enter Three audible signals are emitted and the blue status lamp flashes slowly when pairing is complete. USE Set the switch in the ON position to start the speaker. An audio prompt is given and the blue status lamp flashes slowly. The blue status lamp goes on during playback. Set the power switch in the OFF position to switch off the speaker. STATUS LAMP Charging: Constant red light Fully charged: Red light out Pairing mode: Blue light flashes quickly Connected: Blue light flashes slowly PAIRING 1. Place the speaker within 9 metres of the Bluetooth device. 2. Put the switch in the ON position. 12