ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 4/07/2018/CD20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 4/07/2018/CD20"

Transkrypt

1 Konstantynów Łódzki, data MABION S. A. ul. Gen. Mariana Langiewicza Konstantynów Łódzki Osoba kontaktowa: Hanna Wybrańska tel ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/07/2018/CD20 Nazwa projektu: Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych. Postępowanie w sprawie najkorzystniejszej oferty jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO MABION Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim [95-050] przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym ,20 złotych [słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych, 20/100], opłacony w całości. 1

2 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA a. Opis przedmiotu zamówienia: a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów. Lista materiałów została przedstawiona w poniższej tabeli: Nr Nazwa Sumaryczna 1 Kolumna do chromatografii odwróconych faz C18: a. Wypełnienie: monowarstwa dimetylo-n-oktadecylosilanowa b. Wymiary maksymalne: 4,6 x 100 mm; c. Wielkość ziarna: 3,5 µm; d. Wielkość porów: 95 Å; e. Kompatybilne z przyłączami kapilar typu Swagelok; f. Kompatybilna z rozdziałem aminokwasów znakowanych za pomocą odczynników OPA i FMOC g. Pozwalająca na ilościowe oznaczenie aminokwasów w zakresie od pmol/µl. Lista aminokwasów: Asp Glu Asn Ser Gln His Gly Thr Arg Ala Tyr Cy2 Val Met Trp Phe Ile Leu Lys Pro 2 ilość sztuk 10

3 h. Pozwalająca uzyskać rozdzielczość pomiędzy każdą parą aminokwasów na poziomie Rs>2 2 Kolumna ochronna, kompatybilna z kolumną chromatograficzną będącą przedmiotem zamówienia z poz. 1 tabeli: a. Wypełnienie: monowarstwa dimetylo-n-oktadecylosilanowa b. Wymiary maksymalne pre-kolumny 2.1x12,5mm c. Wielkość ziaren złoża 5 µm d. Kompatybilne z przyłączami kapilar typu Swagelok e. Kompatybilna z rozdziałem aminokwasów znakowanych za pomocą odczynników OPA i FMOC f. Pozwalająca na ilościowe oznaczenie aminokwasów w zakresie od pmol/µl. Lista aminokwasów: Asp Glu Asn Ser Gln His Gly Thr Arg Ala Tyr Cy2 Val Met Trp Phe Ile Leu Lys Pro g. Pozwalająca uzyskać rozdzielczość pomiędzy każdą parą aminokwasów na poziomie Rs>2 32 3

4 3 Lampa UV, kompatybilna z systemem do sanityzacji wody. Characteryzująca się podwójnym promieniowaniem przy długościach fal 254 nm oraz 184 nm. Stosowana jako bakteriocyd oraz urządzenie do rozpadu związków organicznych. 4 Zestaw do dezynfekcji, ze strzykawkami zawierającymi podchloryn sodu o stężeniu <1%. Zestaw odpowiedni do systemu do sanityzacji wody 1 1 b. Dostarczenie materiałów przewiduje się w następstwie każdorazowo złożonego pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita pula materiałów przedstawiona w tabeli zostanie rozłożona na regularne dostawy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie określa minimalnej ani maksymalnej ilości złożonych zamówień c. Materiały musza być zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia, lub naruszenia ich sterylności. h. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): : Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); : Pipety i akcesoria laboratoryjne. i. Termin zawarcia umowy - w okresie ważności oferty. j. Termin realizacji umowy: od dnia jej zawarcia do roku. k. Miejsce realizacji zamówienia: Konstantynów Łódzki. III. WARUNKI FORMALNE OFERTY 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferent składa ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego załącznik nr 1, formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 oraz istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 oraz oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści 4

5 dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń. 3. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w ciągu 3 dni roboczych w sposób wskazany w pkt VII. 1, lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu. 4. Oferta musi zawierać: a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie. b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny]. c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty. d. Datę ważności oferty: 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert. e. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia, podaną w walucie PLN, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie. f. Ceny jednostkowe za poszczególne materiały podane w walucie PLN, wpisane cyframi [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto 5

6 tj. wraz podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. g. Czas realizacji zamówienia termin w jakim przedmiot zamówienia może zostać dostarczony Zamawiającemu - nie dłuższy niż 60 dni roboczych od momentu złożenia pojedynczego zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. h. Oświadczenie Oferenta, iż akceptuje istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 5. Koszty związane z dostarczeniem materiałów leżą po stronie Oferenta. 6. Do oferty należy załączyć folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanego materiału pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 8. Oferta wraz z dołączonymi do niej dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty muszą być składane na całą pozycję wskazaną w przedmiocie zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na dostawę części materiałów wskazanych w danej pozycji. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen. 11. Oferta niespełniająca wymogów określonych w pkt 1, 5, 9, 10 powyżej podlega odrzuceniu, w pkt 2, 4, 6-8 podlega możliwości wniesienia uzupełnień zgodnie 6

7 z pkt 3. IV. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ofertę może złożyć każdy podmiot, który: - posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie oraz - znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania. V. WYKLUCZENIA 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7

8 2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. VI. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: L.p. Nazwa Maksymalna ilość punktów Waga kryterium [%] 1. Cena netto Czas realizacji zamówienia RAZEM W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert w zakresie poszczególnych grup na podstawie następujących kryteriów: a) Cena netto ( C ) 100 pkt (waga kryterium 65%) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę ceny jednostkowe netto w walucie PLN dla danego materiału. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: Sposób obliczenia liczby punktów: Kryterium C = Najniższa cena oferty (cena netto za sztukę) Cena badanej oferty (cena netto za sztukę) 65% (waga kryterium) 100 pkt b) Czas realizacji pojedynczego zamówienia - Termin ( T ) 100 pkt (waga kryterium 35 %) Oferta przewidująca najkrótszy czas realizacji zamówienia (liczony w dniach roboczych) od dnia złożenia zamówienia otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia podany zostanie jako przedział czasowy, do obliczenia punktacji Zamawiający 8

9 przyjmie czas wskazany jako najdłuższy. W przypadku podania maksymalnego czasu realizacji określonego przez Zamawiającego, tj. 60 dni roboczych, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów. Każdy oferent, który zajmie kolejną pozycję w rankingu oceny tego parametru otrzyma kolejne minus 10 pkt (tj. drugi 90 pkt, trzeci 80 pkt itd.). W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów przedstawi taki sam termin realizacji przedmiotu zamówienia, każdy z Nich otrzyma taką samą ilość punktów. Jedenasty i kolejni oferenci w kolejności otrzymają po 0 punktów. Sposób obliczenia liczby punktów: Kryterium T = liczba punktów x 35% (waga kryterium) Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru: Suma punktów = Kryterium C + Kryterium T 1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów. 2. W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. 3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota, jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentami. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert. 9

10 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. VII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres do dnia r. O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego. 2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot: Oferta do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 nie otwierać przed dniem r. przed godz. 9:00. W przypadku składania oferty poprzez wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości. 3. Oferty zostaną otwarte dnia o godz. 9: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata , Zamawiający na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem tajemnica 10

11 przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY. 8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza. VIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udzielają: Hanna Wybrańska: X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.: a) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta; 11

12 b) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT; c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. XI. ZAŁĄCZNIKI Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], Formularz asortymentowo-cenowy [Załącznik nr 2] oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 3], oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu [załącznik 4] oraz istotne postanowienia umowy [załącznik nr 5]. podpis Zamawiającego 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 z dnia roku FORMULARZ OFERTY (wzór) I. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP: II. Imię i nazwisko oraz telefon i osoby wyznaczonej do kontaktów:.... III. Wartość oferty: a. Cena netto: [słownie:.] b. Cena brutto:. [słownie:.] IV. Czas realizacji zamówienia: *uwzględniane w kryterium punktowanym dni roboczych od dnia doręczenia zamówienia V. Termin płatności:. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT (min. 30 dni) VI. Oświadczenie Oferenta dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy): Oświadczam/y, że: 1) następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 13

14 (należy wskazać dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa). 2) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w w/w zakresie, załączam/y do oferty. VII. Pozostałe oświadczenia Oferenta: Oświadczam/y, że: - jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert; - akceptuję/akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; - jesteśmy obciążeni kosztami dostarczenia materiałów Miejscowość i data: Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 z dnia roku W tabeli proszę wpisać w odpowiedniej kolumnie Tak lub Nie, dla zaznaczenia spełniania kryteriów materiału. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Nr Nazwa Sumaryczna Parametr Cena Cena ilość sztuk TAK/NIE jednostkowa jednostkowa netto 1/szt brutto 1/szt 1 Kolumna do chromatografii odwróconych faz C18: a. Wypełnienie: monowarstwa dimetylo-noktadecylosilanowa b. Wymiary maksymalne: 4,6 x 100 mm; c. Wielkość ziarna: 3,5 µm; d. Wielkość porów: 95 Å; e. Kompatybilne z przyłączami kapilar typu Swagelok; f. Kompatybilna z rozdziałem aminokwasów znakowanych za pomocą odczynników OPA i FMOC 15

16 g. Pozwalająca na ilościowe oznaczenie aminokwasów w zakresie od pmol/µl. Lista aminokwasów: Asp Glu Asn Ser Gln His Gly Thr Arg Ala Tyr Cy2 Val Met Trp Phe Ile Leu Lys Pro h. Pozwalająca uzyskać rozdzielczość pomiędzy każdą parą 16

17 aminokwasów na poziomie Rs>2 2 Kolumna ochronna, kompatybilna z kolumną chromatograficzną będącą przedmiotem zamówienia z poz. 1 tabeli: a. Wypełnienie: monowarstwa dimetylo-noktadecylosilanowa b. Wymiary maksymalne pre-kolumny 2.1x12,5mm c. Wielkość ziaren złoża 5 µm d. Kompatybilne z przyłączami kapilar typu Swagelok e. Kompatybilna z rozdziałem aminokwasów znakowanych za pomocą odczynników OPA i FMOC f. Pozwalająca na ilościowe oznaczenie aminokwasów w zakresie od pmol/µl. Lista aminokwasów: 17

18 Asp Glu Asn Ser Gln His Gly Thr Arg Ala Tyr Cy2 Val Met Trp Phe Ile Leu Lys Pro g. Pozwalająca uzyskać rozdzielczość pomiędzy każdą parą aminokwasów na poziomie Rs>2 3 Lampa UV, kompatybilna z systemem do sanityzacji 18

19 wody. Characteryzująca się podwójnym promieniowaniem przy długościach fal 254 nm oraz 184 nm. Stosowana jako bakteriocyd oraz urządzenie do rozpadu związków organicznych. 4 Zestaw do dezynfekcji, ze strzykawkami zawierającymi podchloryn sodu o stężeniu <1%. Zestaw odpowiedni do systemu do sanityzacji wody Miejscowość i data: Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 19

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 - do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 z dnia roku OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a)... [imię i nazwisko Oferenta lub osoby uprawnionej działającej w jego imieniu] oświadczam, że. [nazwa oferenta] nie jest/em powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość i data: Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 20

21 ZAŁĄCZNIK NR 4 - do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 z dnia roku OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja, niżej podpisany(a) [imię i nazwisko Oferenta lub osoby uprawnionej działającej w jego imieniu] oświadczam, że. [nazwa Oferenta]: 1) posiada/m odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie. 2) znajduje/ę się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia. Miejscowość i data:.. Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 21

22 ZAŁĄCZNIK NR 5 do zapytania ofertowego nr 4/07/2018/CD20 z dnia roku ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Materiały zużywalne objęte umową będą dostarczane Zamawiającemu przez Sprzedawcę w ilościach i asortymencie określonym w zamówieniach składanych każdorazowo przez Zamawiającego. 2. Zamawiający ma prawo składać zamówienia z dowolną częstotliwością i o dowolnej zawartości asortymentowej. 3. Materiały zużywalne będą dostarczane do Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Sprzedawcy. 4. Dostarczone Zamawiającemu materiały zużywalne muszą być zabezpieczone przez opakowanie gwarantujące możliwość ich dostarczenia i przechowywania bez ryzyka uszkodzenia. Materiały sterylne powinny być zapakowane sterylnie w opakowania jednostkowe. Każda seria danego materiału zużywalnego powinna posiadać certyfikat jakości producenta. 5. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi po dostarczeniu asortymentu do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura dotyczy w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę. Miejscowość i data:.. Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 22