PROJEKT WYKONAWCZY. Nagawczyna 439, Dębica tel: fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Nagawczyna 439, Dębica tel: fax:"

Transkrypt

1 Nagawczyna 439, Dębica tel: fax: Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego lub zamierzenia budowlanego: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider Adres obiektu budowlanego: województwo małopolskie powiat gorlicki gmina Sękowa m. Bartne jednostka ewidencyjna Sękowa (120509_2) Nr ewidencyjne działek: 12, 227, 289, 290, 291, 292/2, 292/4, 293 obr. Barnte 0001 Inwestor: Gmina Sękowa Sękowa 252 Nr projektu: T1503 Nr i data umowy: 13/2015 z dn Rewizja: 1.0 Data opracowania: Jednostka projektowa: TTS PROJEKT spółka z o.o. Nagawczyna 439, Dębica Funkcja Imię i nazwisko, nr uprawnień Podpis Data Opracował: mgr inż. Jacek Świder Projektował: mgr inż. Tomasz Passoń PDK/0199/PWOD/

2 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Orientacja skala 1: Plan sytuacyjny skala 1: Profil podłużny skala 1: Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 5. Przekrój podłużny w osi przepust skala 1:50 6. Przekroje poprzeczne na wlocie i wylocie skala 1:50 7. Część przelotowa przepustu skala 1: Przekroje poprzeczne skala 1: Szczegóły skala 1:25 luty 2015

3 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego p.n.: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe: Umowa nr 13/2015 z dn , Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez firmę KartoGeo Geodezja i Kartografia usługi mgr inż. Florian Wroński, ul. B. i St. Wrońskich 7, Gorlice, wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Gorlicach pod nr P dnia 11 lutego 2015 r., Operat wodnoprawny sporządzony przez mgr inż. Wiesława Góreckiego, Opinia geotechniczna opracowana przez firmę PRO GEO G. Stąporek, ul. Głowackiego 34a, Nowy Sącz, Pomiary uzupełniające w terenie, Uzgodnienia z Inwestorem. W projekcie uwzględniono wymogi wymienione w: Ustawie z dn Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz wraz z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U wraz z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dn r. (Dz. U wraz z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U r. poz. 463), 2. Temat opracowania Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider. 3. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla odbudowy mostu w miejscowości Bartne zniszczonego podczas powodzi. W zakres opracowania wchodzi projekt odbudowy istniejącego mostu stalowego z pokładem drewnianym zniszczonego przez powódź: odbudowę części przelotowej mostu, regulację cieku w bezpośrednim sąsiedztwie mostu oraz odbudowa drogi w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 4. Stan istniejący 4.1 Informacje ogólne W ciągu drogi gminnej (Nr K) w km w miejscowości Bartne znajduje się jednoprzęsłowy most stalowy z pokładem drewnianym, swobodnie podparty, bez żadnych umocnień dna i skarp cieku. Jego stan techniczny jest zły, dno i skarpy cieku w jego obrębie są podmyte na skutek erozji w wyniku przejścia wielkich wód, co powoduje zagrożenie dla użytkowników drogi gminnej. Obecny stan powodować może dodatkowe uszkodzenia dna, brzegów, skarp wobec czego zachodzi konieczność pilnej odbudowy mostu. luty 2015

4 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider 4.2 Roboty rozbiórkowe i objazd Przed rozpoczęciem rozbiórki zasadniczej konstrukcji mostu należy w pierwszej kolejności rozebrać pokład drewniany. Następnie należy zdemontować poręcze na moście. Po wykonaniu powyższych prac można przystąpić do rozbiórki mostu. Zasadniczą stalową konstrukcję należy rozebrać przy użyciu sprzętu zmechanizowanego (drobne elementy kamienne można rozebrać ręcznie). Gruz należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kamień rozbiórkowy należy wykorzystać do umacniania skarp w rejonie przepustu. Odbudowa mostu wymaga całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę robót. Na czas odbudowy mostu należy zapewnić dojazd w rejonie budowy, zapewniający komunikację między dwoma brzegami strumienia. 5. Stan projektowany 5.1 Informacje ogólne W miejscu zniszczonego mostu w korycie strumienia w km drogi gminnej zaprojektowano przepust z rurą przewodową o wymiarach: 3,52 m (rozpiętość w świetle) x 2,49 m (wysokość w świetle) x 14,93 m (długość dołem w osi) składający się z 3 odcinków wykonanych o blachy stalowej fałdowanej o grub. 3,5 mm, łączonych złączkami. Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią drogi gminnej wynosi 70,6. Rura stalowa o przekroju owalnym niskim zostanie posadowiona na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (tłuczeń) o grubości 35 cm i Is=0.98 wg normalnej próby Proctora. Nad podbudową zaprojektowano zasypkę gr. 5 cm zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is=0.98 wg normalnej próby Proctora (w bezpośredniej bliskości rury dopuszcza się Is=0.95). Na początku i końcu rura spoczywać będzie na fundamencie żelbetowym o szer. 0,50 m i głębokości 1,2 m (całkowita wysokość 2,05 m) oraz szerokości5,40 m. Zasypka wokół rury stalowej przepustu wykonana zostanie z kruszywa naturalnego (pospółka) symetrycznie z obu stron zagęszczanego warstwami o grubości 30 cm. Nasyp powyżej rury stalowej przepustu wykonany będzie z kruszywa naturalnego (zasypka inżynierska) 0/32 symetrycznie z obu stron zagęszczanego, wykonany warstwowo, grubość warstwy: 30 cm. Na tak zagęszczonej warstwie zostanie ułożona geowłóknina polipropylenowa o CBR min. 5 kn, geomembrana spawana HDPE i geowłóknina polipropylenowa o CBR min. 5 kn, a następnie ponownie warstwa zasypki inżynierskiej wykonana warstwowo. Następnie wykonana zostanie warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm, warstwa podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego o gr. warstwy 20 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Skarpy nasypu nad przepustem stalowym na wlocie i wylocie zostaną umocnione kamieniem łamanym na zaprawie cementowej. Ponadto zaprojektowano umocnienie dna cieku powyżej przepustu stalowego na długości całkowitej 6,00 m narzutem kamiennym z grubego kamienia łamanego D>50 cm z zaklinowaniem drobniejszym kamieniem. Skarpy cieku na długości umocnienia dna zostaną wzmocnione koszami siatkowo-kamiennymi. Powyżej umocnienia z koszy kamienno-siatkowych skarpy zostaną wyprofilowane i dowiązane do istniejącego terenu w nachyleniu 1:1,5 i obsiane trawą. Analogicznie zaprojektowano na wylocie przepustu (na dł. 16,00 m). 5.2 Droga gminna Sytuacja Projektowany przepust stalowy znajduje się w ciągu drogi gminnej (Nr K) w m. Bartne. Utrzymuje się istniejący przebieg drogi gminnej. Przebudowy drogi gminnej dokonano tylko na odcinku niezbędnym dla wykonania odbudowy mostu tj. na długości 14,20 m (km ). Dalsza część przebudowy drogi stanowi dowiązanie do istniejącej krawędzi jezdni. Szerokość istniejącej drogi w obrębie odbudowywanego przepustu wynosi od 3,00 m do 3,20 m, szerokość poboczy od 1,00 m do 1,20 m. Ze względu na łuk poziomy przed przepustem wprowadzono poszerzenie o szerokości 0,66 m. W miejscu przepustu szerokość drogi wynosi 3,65 m, pobocza 2 x 1,30 m (ze względu na projektowane bariery energochłonne) Niweleta Niweletę zaprojektowano w sposób najbardziej możliwie dopasowany do ukształtowania terenu ( przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych pochyleń podłużnych i dopuszczalnych promieni łuków luty 2015

5 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider pionowych oraz z zachowaniem wymaganej wysokości naziomu nad przepustem- min. 0,64cm). Niweleta drogi gminnej na odcinku przebudowy składa się z 2 odcinków o stałym pochyleniu (pochylenie 0,4 % i 6,0 %) oraz krzywej wklęsłej o R=300 m (łuk pionowy) Przekrój normalny Przekrój normalny drogi ma następujące parametry: - szerokość jezdni - 3,65 m - pobocze obustronne - 2 x 1,30 m - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,0 do 5,5 % - spadek poprzeczny pobocza - 2,0% do 5,5% (zewnętrzne), 6,0% do 8,0% (wewnętrzne) Konstrukcja nawierzchni Kategoria ruchu KR2 Podłoże gruntowe G3 Jezdnia ma następującą konstrukcję: - 5cm warstwa ścieralna AC11S 70/100-7cm podbudowa zasadnicza AC22P 50/70-20cm podbudowa pomocnicza tłuczeń kamienny - 15cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o R m =2,50 MPa RAZEM: 47 cm Konstrukcja poboczy: - 10 cm kruszywo łamane tłuczeń kamienny 6. Odwodnienie Odwodnienie drogi będzie się odbywać powierzchniowo. Ze względu na poszerzenie drogi w miejscu przepustu przebudowie podlegać będzie istniejący rów lewy na długości 24,00 m. Ze względu na projektowaną niweletę rowu skarpy i dno rowu na długości 12,00 m należy umocnić kamieniem łamanym na zaprawie cementowej. W celu zabezpieczenia konstrukcji przepustu przed wodą opadową, należy ponad jej kluczem na zasypce o gr. 10 cm ułożyć ekran ze spadkiem 5% od osi podłużnej obiektu z dwóch warstw geowłókniny o CBR 5kN w środku z geomembraną z HDPE o gr. min. 1,0 mm odcinającą dopływ wody. Do odprowadzenia wody z powierzchni membrany zaprojektowano rury drenarskie dwuścienne śr. 160 mm ułożone równolegle do konstrukcji. Wylot rury drenarskiej należy obrukować kamieniem na zaprawie cementowej. 7. Geotechniczne warunki posadowienia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U r. poz. 463) ustala się dla przedmiotowej inwestycji pierwszą kategorię geotechniczną. 8. Sieci uzbrojenia terenu W rejonie inwestycji znajduje się sieć uzbrojenia inżynieryjnego: sieć wodociągowa wd40. Na długości 17,50 m na wodociągu należy założyć rurę ochronną. 9. Organizacja ruchu drogowego Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie wg Projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca robót. Odbudowa mostu wymaga całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę robót. Na czas odbudowy mostu należy zapewnić dojazd w rejonie budowy, zapewniający komunikację między dwoma brzegami potoku. luty 2015

6 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Nr K, nr dz. ewid. 290, 293) w miejscowości Bartne w km w postaci przepustu stalowego typu Tubosider 10. Ochrona interesów osób trzecich Inwestycja w żadnym przypadku nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości korzystania z mediów. Na czas budowy Wykonawca robót zapewni tymczasowy przejazd. 11. Wpływ obiektu na środowisko Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego. 12. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych osobom niepełnosprawnym Zastosowane rozwiązania nie stwarzają barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 13. Szkody górnicze Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 14. Rejestr zabytków Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. luty 2015

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24